blob: e18f1cedc247b2163ddf79f4e7c9b0f6a421588c [file] [log] [blame]
{
"name": "KTourApiSDK",
"version": "1.0.0",
"summary": "Korea Tour Api iOS SDK.",
"description": "KTourApiSDK is open source iOS sdk to use Korea Tour Api.",
"homepage": "https://github.com/pisces/KTourApi-iOS-SDK",
"license": "MIT",
"authors": {
"pisces": "hh963103@gmail.com"
},
"source": {
"git": "https://github.com/pisces/KTourApi-iOS-SDK.git",
"tag": "1.0.0"
},
"platforms": {
"ios": "8.0"
},
"requires_arc": true,
"source_files": "KTourApiSDK/Classes/*.*",
"dependencies": {
"w3action": [
]
}
}