blob: 289779c6ae40eb6b085ba2e266b275db35ed7ab3 [file] [log] [blame]
{
"name": "HTBlockName",
"version": "0.1.0",
"summary": "this is a HTBlockName.",
"description": "this is a sanfang, HTBlockName can zuo yi ge kuang jia,zhe shi yi ge hao de san fang.",
"homepage": "https://github.com/chengxuyuanxiaoka/HTBlockName",
"license": {
"type": "MIT",
"file": "LICENSE"
},
"authors": {
"hanteng": "1246901487@qq.com"
},
"source": {
"git": "https://github.com/chengxuyuanxiaoka/HTBlockName.git",
"tag": "0.1.0"
},
"platforms": {
"ios": "8.0"
},
"source_files": [
"HTBlockName",
"HTBlockName/Classes/*.{h,m}"
]
}