blob: 197a5e7f66cea85bae608be09a82e4514e648fa8 [file] [log] [blame]
{
"name": "HTSpecBlockBiu",
"version": "0.1.0",
"summary": "this is a HTSpecBlockBiu.",
"description": "this is a sanfang, HTSpecBlockBiu can zuo yi ge kuang jia,zhe shi yi ge hao de san fang.",
"homepage": "https://github.com/chengxuyuanxiaoka/HTSpecBlockBiu",
"license": {
"type": "MIT",
"file": "LICENSE"
},
"authors": {
"hanteng": "1246901487@qq.com"
},
"source": {
"git": "https://github.com/chengxuyuanxiaoka/HTSpecBlockBiu.git",
"tag": "0.1.0"
},
"platforms": {
"ios": "8.0"
},
"source_files": [
"HTSpecBlockBiu",
"HTSpecBlockBiu/Classes/*.{h,m}"
]
}