blob: acdcdd561494b28a4b8b12a33af561fae167694d [file] [log] [blame]
{
"name": "CheckVersionMgr-Swift",
"version": "0.0.1",
"summary": "APP Version Check Manager.",
"swift_version": "4.0",
"description": "APP 版本检查提示库,可设置两次提醒的间隔,跳转方式(inApp/App Store),支持自定义弹窗和系统弹窗两种提示方式",
"homepage": "https://github.com/xingfuqiu/CheckVersionMgr",
"license": "MIT",
"authors": {
"xingfuqiu": "xingfuqiu@gmail.com"
},
"platforms": {
"ios": "9.0"
},
"source": {
"git": "https://github.com/xingfuqiu/CheckVersionMgr.git",
"tag": "0.0.1"
},
"source_files": "CheckVersionMgr/*.swift"
}