blob: 4866baa48667f532de70ee3180a2b2e324f80c54 [file] [log] [blame]
# Catalan translations for Git.
# This file is distributed under the same license as the Git package.
# Alex Henrie <alexhenrie24@gmail.com>, 2014-2016.
# Jordi Mas i Hernàndez <jmas@softcatala.org>, 2016-2019
#
# Terminologia i criteris utilitzats
#
# Anglès | Català
# -----------------+---------------------------------
# ahead | davant per
# amend | esmenar
# bundle | farcell
# broken | malmès
# delta | diferència
# deprecated | en desús
# dry | simulació
# fatal | fatal
# hook | lligam
# hunk | tros
# not supported | no està admès
# repository | dipòsit
# setting | paràmetre
# skip | ometre
# squelch | silenciar
# token | testimoni
# unset | desassignar
# upstream | font
#
# Alguns termes que són ordres específiques del git i d'àmbit molt tècnic
# hem decidit no traduir-los per facilitar-ne la compressió a l'usuari i perquè
# no tenen una transcendència al gran públic. Es tracta de casos similars
# a «ping» en l'àmbit de xarxes.
#
# Termes que mantenim en anglès:
#
#
# Anglès | Català
# -----------------+---------------------------------
# blame | «blame»
# HEAD | HEAD (f, la branca)
# cherry pick | «cherry pick»
# rebase | «rebase»
# stage | «stage»
# stash | «stash»
# squash | «squash»
# trailer | «trailer»
# unstage | «unstage»
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Git\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-15 10:09+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-21 15:24+0100\n"
"Last-Translator: Jordi Mas <jmas@softcatala.org>\n"
"Language-Team: Catalan\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
#: advice.c:101
#, fuzzy, c-format
msgid "%shint: %.*s%s\n"
msgstr "pista: %.*s\n"
#: advice.c:154
msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Fer «cherry pick» no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
#: advice.c:156
msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Cometre no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
#: advice.c:158
msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Fusionar no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
#: advice.c:160
msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Baixar no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
#: advice.c:162
msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Revertir no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
#: advice.c:164
#, c-format
msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
msgstr "No és possible %s perquè teniu fitxers sense fusionar."
#: advice.c:172
msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
"as appropriate to mark resolution and make a commit."
msgstr ""
"Arregleu-los en l'arbre de treball, i després useu\n"
"'git add/rm <fitxer>' segons sigui apropiat per a marcar la\n"
"resolució i feu una comissió."
#: advice.c:180
msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
msgstr "S'està sortint a causa d'un conflicte no resolt."
#: advice.c:185 builtin/merge.c:1290
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "No heu conclòs la vostra fusió (MERGE_HEAD existeix)."
#: advice.c:187
msgid "Please, commit your changes before merging."
msgstr "Cometeu els vostres canvis abans de fusionar."
#: advice.c:188
msgid "Exiting because of unfinished merge."
msgstr "S'està sortint a causa d'una fusió no terminada."
#: advice.c:194
#, c-format
msgid ""
"Note: checking out '%s'.\n"
"\n"
"You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
"changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
"state without impacting any branches by performing another checkout.\n"
"\n"
"If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
"do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:\n"
"\n"
" git checkout -b <new-branch-name>\n"
"\n"
msgstr ""
"Avís: s'està agafant «%s».\n"
"\n"
"Esteu en un estat de «HEAD separat». Podeu mirar al voltant, fer canvis\n"
"experimentals i cometre'ls, i podeu descartar qualsevol comissió que feu\n"
"en aquest estat sense cap branca realitzant un altre agafament.\n"
"\n"
"Si voleu crear una branca nova per a conservar les comissions que creeu,\n"
"poder fer-ho (ara o més tard) usant -b de nou amb l'ordre checkout.\n"
"Exemple:\n"
"\n"
" git checkout -b <nom-de-branca-nova>\n"
#: alias.c:50
msgid "cmdline ends with \\"
msgstr "la línia d'ordres acaba amb \\"
#: alias.c:51
msgid "unclosed quote"
msgstr ""
#: apply.c:59
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
msgstr "opció d'espai en blanc «%s» no reconeguda"
#: apply.c:75
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
msgstr "opció ignora l'espai en blanc «%s» no reconeguda"
#: apply.c:125
msgid "--reject and --3way cannot be used together."
msgstr "--reject i --3way no es poden usar junts."
#: apply.c:127
msgid "--cached and --3way cannot be used together."
msgstr "--cached i --3way no es poden usar junts."
#: apply.c:130
msgid "--3way outside a repository"
msgstr "--3way fora d'un dipòsit"
#: apply.c:141
msgid "--index outside a repository"
msgstr "--index fora d'un dipòsit"
#: apply.c:144
msgid "--cached outside a repository"
msgstr "--cached fora d'un dipòsit"
#: apply.c:825
#, c-format
msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
msgstr "No es pot preparar l'expressió regular de marca de temps %s"
#: apply.c:834
#, c-format
msgid "regexec returned %d for input: %s"
msgstr "regexec ha retornat %d per l'entrada: %s"
#: apply.c:908
#, c-format
msgid "unable to find filename in patch at line %d"
msgstr "no s'ha pogut trobar el nom de fitxer en el pedaç a la línia %d"
#: apply.c:946
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
msgstr "git apply: git-diff incorrecte - s'esperava /dev/null, s'ha rebut %s en la línia %d"
#: apply.c:952
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
msgstr "git apply: git-diff incorrecte - nom de fitxer nou inconsistent en la línia %d"
#: apply.c:953
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
msgstr "git apply: git-diff incorrecte - nom de fitxer antic inconsistent en la línia %d"
#: apply.c:958
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
msgstr "git apply: git-diff incorrecte - s'esperava /dev/null en la línia %d"
#: apply.c:987
#, c-format
msgid "invalid mode on line %d: %s"
msgstr "mode no vàlid en la línia %d: %s"
#: apply.c:1306
#, c-format
msgid "inconsistent header lines %d and %d"
msgstr "línies de capçalera %d i %d inconsistents"
#: apply.c:1478
#, c-format
msgid "recount: unexpected line: %.*s"
msgstr "recompte: línia inesperada: %.*s"
#: apply.c:1547
#, c-format
msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
msgstr "fragment de pedaç sense capçalera a la línia %d: %.*s"
#: apply.c:1567
#, c-format
msgid "git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname component (line %d)"
msgid_plural "git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname components (line %d)"
msgstr[0] ""
"a la capçalera de git diff li manca informació de nom de fitxer en eliminar %d component de nom de camí inicial "
"(línia %d)"
msgstr[1] ""
"a la capçalera de git diff li manca informació de nom de fitxer en eliminar %d components de nom de camí inicial "
"(línia %d)"
#: apply.c:1580
#, c-format
msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
msgstr "a la capçalera de git diff li manca informació de nom de fitxer (línia %d)"
#: apply.c:1768
msgid "new file depends on old contents"
msgstr "el fitxer nou depèn dels continguts antics"
#: apply.c:1770
msgid "deleted file still has contents"
msgstr "el fitxer suprimit encara té continguts"
#: apply.c:1804
#, c-format
msgid "corrupt patch at line %d"
msgstr "pedaç malmès a la línia %d"
#: apply.c:1841
#, c-format
msgid "new file %s depends on old contents"
msgstr "el fitxer nou %s depèn dels continguts antics"
#: apply.c:1843
#, c-format
msgid "deleted file %s still has contents"
msgstr "el fitxer suprimit %s encara té continguts"
#: apply.c:1846
#, c-format
msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
msgstr "** advertència: el fitxer %s queda buit però no se suprimeix"
#: apply.c:1993
#, c-format
msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
msgstr "pedaç binari malmès a la línia %d: %.*s"
#: apply.c:2030
#, c-format
msgid "unrecognized binary patch at line %d"
msgstr "pedaç binari no reconegut a la línia %d"
#: apply.c:2192
#, c-format
msgid "patch with only garbage at line %d"
msgstr "pedaç amb només escombraries a la línia %d"
#: apply.c:2278
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
msgstr "no s'ha pogut llegir l'enllaç simbòlic %s"
#: apply.c:2282
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "no s'ha pogut obrir o llegir %s"
#: apply.c:2941
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
msgstr "inici de línia no vàlid: «%c»"
#: apply.c:3062
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
msgstr[0] "El tros #%d ha tingut èxit a %d (desplaçament d'%d línia)."
msgstr[1] "El tros #%d ha tingut èxit a %d (desplaçament de %d línies)."
#: apply.c:3074
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr "El context s'ha reduït a (%ld/%ld) per a aplicar el fragment a %d"
#: apply.c:3080
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
"%.*s"
msgstr ""
"tot cercant:\n"
"%.*s"
#: apply.c:3102
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
msgstr "manquen les dades de pedaç binari de «%s»"
#: apply.c:3110
#, c-format
msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
msgstr "no es pot aplicar al revés un pedaç binari sense el tros revés a «%s»"
#: apply.c:3157
#, c-format
msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
msgstr "no es pot aplicar un pedaç binari a «%s» sense la línia d'índex completa"
#: apply.c:3167
#, c-format
msgid "the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
msgstr "el pedaç s'aplica a «%s» (%s), el qual no coincideix amb els continguts actuals."
#: apply.c:3175
#, c-format
msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
msgstr "el pedaç s'aplica a un «%s» buit però no és buit"
#: apply.c:3193
#, c-format
msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
msgstr "no es pot llegir la postimatge %s necessària per a «%s»"
#: apply.c:3206
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "el pedaç binari no s'aplica a «%s»"
#: apply.c:3212
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr "el pedaç binari a «%s» crea un resultat incorrecte (s'esperava %s, s'ha rebut %s)"
#: apply.c:3233
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "el pedaç ha fallat: %s:%ld"
#: apply.c:3356
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "no es pot agafar %s"
#: apply.c:3408 apply.c:3419 apply.c:3465 midx.c:58 setup.c:278
#, c-format
msgid "failed to read %s"
msgstr "s'ha produït un error en llegir %s"
#: apply.c:3416
#, c-format
msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
msgstr "s'està llegint de «%s» més enllà d'un enllaç simbòlic"
#: apply.c:3445 apply.c:3688
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "el camí %s s'ha canviat de nom / s'ha suprimit"
#: apply.c:3531 apply.c:3703
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "%s: no existeix en l'índex"
#: apply.c:3540 apply.c:3711
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "%s: no coincideix amb l'índex"
#: apply.c:3575
msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
msgstr "al dipòsit li manca el blob necessari per a retrocedir a una fusió de 3 vies."
#: apply.c:3578
#, c-format
msgid "Falling back to three-way merge...\n"
msgstr "S'està retrocedint a una fusió de 3 vies...\n"
#: apply.c:3594 apply.c:3598
#, c-format
msgid "cannot read the current contents of '%s'"
msgstr "no es poden llegir els continguts actuals de «%s»"
#: apply.c:3610
#, c-format
msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
msgstr "S'ha produït un error en retrocedir a una fusió de 3 vies...\n"
#: apply.c:3624
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
msgstr "S'ha aplicat el pedaç a «%s» amb conflictes.\n"
#: apply.c:3629
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
msgstr "S'ha aplicat el pedaç a «%s» netament.\n"
#: apply.c:3655
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "el pedaç d'eliminació deixa els continguts dels fitxers"
#: apply.c:3728
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "%s: tipus erroni"
#: apply.c:3730
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "%s és del tipus %o, s'esperava %o"
#: apply.c:3881 apply.c:3883 read-cache.c:820 read-cache.c:846 read-cache.c:1299
#, c-format
msgid "invalid path '%s'"
msgstr "camí no vàlid: «%s»"
#: apply.c:3939
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "%s: ja existeix en l'índex"
#: apply.c:3942
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "%s: ja existeix en el directori de treball"
#: apply.c:3962
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "el mode nou (%o) de %s no coincideix amb el mode antic (%o)"
#: apply.c:3967
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr "el mode nou (%o) de %s no coincideix amb el mode antic (%o) de %s"
#: apply.c:3987
#, c-format
msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "el fitxer afectat «%s» és més enllà d'un enllaç simbòlic"
#: apply.c:3991
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "%s: el pedaç no s'aplica"
#: apply.c:4006
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "S'està comprovant el pedaç %s..."
#: apply.c:4098
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
msgstr "falta la informació sha1 o és inútil per al submòdul %s"
#: apply.c:4105
#, c-format
msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
msgstr "canvi de mode per a %s, el qual no està en la HEAD actual"
#: apply.c:4108
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
msgstr "falta informació sha1 o és inútil (%s)."
#: apply.c:4113 builtin/checkout.c:248 builtin/reset.c:143
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "make_cache_entry ha fallat per al camí «%s»"
#: apply.c:4117
#, c-format
msgid "could not add %s to temporary index"
msgstr "no s'ha pogut afegir %s a l'índex temporal"
#: apply.c:4127
#, c-format
msgid "could not write temporary index to %s"
msgstr "no s'ha pogut escriure l'índex temporal a %s"
#: apply.c:4265
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "no s'ha pogut eliminar %s de l'índex"
#: apply.c:4299
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "pedaç malmès per al submòdul %s"
#: apply.c:4305
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut fer stat al fitxer novament creat «%s»"
#: apply.c:4313
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr "no s'ha pogut crear un magatzem de recolzament per al fitxer novament creat %s"
#: apply.c:4319 apply.c:4464
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "no s'ha pogut afegir una entrada de cau per a %s"
#: apply.c:4362
#, c-format
msgid "failed to write to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut escriure a «%s»"
#: apply.c:4366
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "s'està tancant el fitxer «%s»"
#: apply.c:4436
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "no s'ha pogut escriure el fitxer «%s» mode %o"
#: apply.c:4534
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "El pedaç %s s'ha aplicat netament."
#: apply.c:4542
msgid "internal error"
msgstr "error intern"
#: apply.c:4545
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "S'està aplicant el pedaç %%s amb %d rebuig..."
msgstr[1] "S'està aplicant el pedaç %%s amb %d rebutjos..."
#: apply.c:4556
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "s'està truncant el nom del fitxer .rej a %.*s.rej"
#: apply.c:4564 builtin/fetch.c:837 builtin/fetch.c:1118
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "no es pot obrir %s"
#: apply.c:4578
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "El tros #%d s'ha aplicat netament."
#: apply.c:4582
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "S'ha rebutjat el tros #%d."
#: apply.c:4692
#, c-format
msgid "Skipped patch '%s'."
msgstr "S'ha omès el pedaç «%s»."
#: apply.c:4700
msgid "unrecognized input"
msgstr "entrada no reconeguda"
#: apply.c:4720
msgid "unable to read index file"
msgstr "no es pot llegir el fitxer d'índex"
#: apply.c:4875
#, c-format
msgid "can't open patch '%s': %s"
msgstr "no es pot obrir el pedaç «%s»: %s"
#: apply.c:4902
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "s'ha silenciat %d error d'espai en blanc"
msgstr[1] "s'han silenciat %d errors d'espai en blanc"
#: apply.c:4908 apply.c:4923
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
msgstr[0] "%d línia afegeix errors d'espai en blanc."
msgstr[1] "%d línies afegeixen errors d'espai en blanc."
#: apply.c:4916
#, c-format
msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
msgstr[0] "S'ha aplicat %d línia després d'arreglar els errors d'espai en blanc."
msgstr[1] "S'han aplicat %d línies després d'arreglar els errors d'espai en blanc."
#: apply.c:4932 builtin/add.c:539 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "No s'ha pogut escriure un fitxer d'índex nou"
#: apply.c:4959 apply.c:4962 builtin/am.c:2203 builtin/am.c:2206 builtin/clone.c:122 builtin/fetch.c:118
#: builtin/merge.c:263 builtin/pull.c:200 builtin/submodule--helper.c:407 builtin/submodule--helper.c:1366
#: builtin/submodule--helper.c:1369 builtin/submodule--helper.c:1850 builtin/submodule--helper.c:1853
#: builtin/submodule--helper.c:2092 git-add--interactive.perl:197
msgid "path"
msgstr "camí"
#: apply.c:4960
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "no apliquis els canvis que coincideixin amb el camí donat"
#: apply.c:4963
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "aplica els canvis que coincideixin amb el camí donat"
#: apply.c:4965 builtin/am.c:2212
msgid "num"
msgstr "número"
#: apply.c:4966
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr "elimina <nombre> barres obliqües inicials dels camins de diferència tradicionals"
#: apply.c:4969
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "ignora afegiments fets pel pedaç"
#: apply.c:4971
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr "en lloc d'aplicar el pedaç, emet les estadístiques de diferència de l'entrada"
#: apply.c:4975
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "mostra el nombre de línies afegides i suprimides en notació decimal"
#: apply.c:4977
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "en lloc d'aplicar el pedaç, emet un resum de l'entrada"
#: apply.c:4979
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "en lloc d'aplicar el pedaç, veges si el pedaç és aplicable"
#: apply.c:4981
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "assegura que el pedaç sigui aplicable a l'índex actual"
#: apply.c:4983
msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
msgstr ""
#: apply.c:4985
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "aplica un pedaç sense tocar l'arbre de treball"
#: apply.c:4987
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "accepta un pedaç que toqui fora de l'àrea de treball"
#: apply.c:4990
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr "aplica el pedaç també (useu amb --stat/--summary/--check)"
#: apply.c:4992
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "intenta una fusió de tres vies si el pedaç no s'aplica"
#: apply.c:4994
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr "construeix un índex temporal basat en la informació d'índex incrustada"
#: apply.c:4997 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "els camins se separen amb el caràcter NUL"
#: apply.c:4999
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "assegura't que almenys <n> línies de context coincideixin"
#: apply.c:5000 builtin/am.c:2191 builtin/interpret-trailers.c:97 builtin/interpret-trailers.c:99
#: builtin/interpret-trailers.c:101 builtin/pack-objects.c:3314 builtin/rebase.c:1065
msgid "action"
msgstr "acció"
#: apply.c:5001
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr "detecta les línies noves o modificades que tinguin errors d'espai en blanc"
#: apply.c:5004 apply.c:5007
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr "ignora els canvis d'espai en blanc en cercar context"
#: apply.c:5010
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "aplica el pedaç al revés"
#: apply.c:5012
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "no esperis almenys una línia de context"
#: apply.c:5014
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "deixa els trossos rebutjats en fitxers *.rej corresponents"
#: apply.c:5016
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "permet trossos encavalcants"
#: apply.c:5017 builtin/add.c:291 builtin/check-ignore.c:22 builtin/commit.c:1312 builtin/count-objects.c:98
#: builtin/fsck.c:724 builtin/log.c:2037 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128 builtin/rebase--interactive.c:159
msgid "be verbose"
msgstr "sigues detallat"
#: apply.c:5019
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "tolera una línia nova incorrectament detectada al final del fitxer"
#: apply.c:5022
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "no confiïs en els recomptes de línia en les capçaleres dels trossos"
#: apply.c:5024 builtin/am.c:2200
msgid "root"
msgstr "arrel"
#: apply.c:5025
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "anteposa <arrel> a tots els noms de fitxer"
#: archive.c:14
msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr "git archive [<opcions>] <arbre> [<camí>...]"
#: archive.c:15
msgid "git archive --list"
msgstr "git archive --list"
#: archive.c:16
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr "git archive --remote <dipòsit> [--exec <ordre>] [<opcions>] <arbre> [<camí>...]"
#: archive.c:17
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote <dipòsit> [--exec <ordre>] --list"
#: archive.c:372 builtin/add.c:177 builtin/add.c:515 builtin/rm.c:299
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "l'especificació de camí «%s» no ha coincidit amb cap fitxer"
#: archive.c:396
#, c-format
msgid "no such ref: %.*s"
msgstr "no existeix la referència: %.*s"
#: archive.c:401
#, c-format
msgid "not a valid object name: %s"
msgstr "no és un nom d'objecte vàlid: %s"
#: archive.c:414
#, c-format
msgid "not a tree object: %s"
msgstr "no és un objecte d'arbre: %s"
#: archive.c:424
msgid "current working directory is untracked"
msgstr "no es segueix el directori de treball actual"
#: archive.c:455
msgid "fmt"
msgstr "format"
#: archive.c:455
msgid "archive format"
msgstr "format d'arxiu"
#: archive.c:456 builtin/log.c:1549
msgid "prefix"
msgstr "prefix"
#: archive.c:457
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "anteposa el prefix a cada nom de camí en l'arxiu"
#: archive.c:458 builtin/blame.c:820 builtin/blame.c:821 builtin/config.c:129 builtin/fast-export.c:1091
#: builtin/fast-export.c:1093 builtin/grep.c:895 builtin/hash-object.c:105 builtin/ls-files.c:560
#: builtin/ls-files.c:563 builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123 parse-options.h:162
msgid "file"
msgstr "fitxer"
#: archive.c:459 builtin/archive.c:90
msgid "write the archive to this file"
msgstr "escriu l'arxiu a aquest fitxer"
#: archive.c:461
msgid "read .gitattributes in working directory"
msgstr "llegeix .gitattributes en el directori de treball"
#: archive.c:462
msgid "report archived files on stderr"
msgstr "informa de fitxers arxivats en stderr"
#: archive.c:463
msgid "store only"
msgstr "només emmagatzema"
#: archive.c:464
msgid "compress faster"
msgstr "comprimeix més ràpidament"
#: archive.c:472
msgid "compress better"
msgstr "comprimeix millor"
#: archive.c:475
msgid "list supported archive formats"
msgstr "llista els formats d'arxiu admesos"
#: archive.c:477 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:112 builtin/clone.c:115 builtin/submodule--helper.c:1378
#: builtin/submodule--helper.c:1859
msgid "repo"
msgstr "dipòsit"
#: archive.c:478 builtin/archive.c:92
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "recupera l'arxiu del dipòsit remot <dipòsit>"
#: archive.c:479 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:715 builtin/notes.c:498
msgid "command"
msgstr "ordre"
#: archive.c:480 builtin/archive.c:94
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
msgstr "camí a l'ordre git-upload-archive remota"
#: archive.c:487
msgid "Unexpected option --remote"
msgstr "Opció inesperada --remote"
#: archive.c:489
msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
msgstr "L'opció --exec només es pot usar juntament amb --remote"
#: archive.c:491
msgid "Unexpected option --output"
msgstr "Opció inesperada --output"
#: archive.c:513
#, c-format
msgid "Unknown archive format '%s'"
msgstr "Format d'arxiu desconegut «%s»"
#: archive.c:520
#, c-format
msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
msgstr "Paràmetre no admès per al format «%s»: -%d"
#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:345
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot stream blob %s"
msgstr "no es pot emmagatzemar %s"
#: archive-tar.c:260 archive-zip.c:363
#, c-format
msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
msgstr "mode de fitxer no compatible: 0%o (SHA1: %s)"
#: archive-tar.c:287 archive-zip.c:353
#, c-format
msgid "cannot read %s"
msgstr "no es pot llegir «%s»"
#: archive-tar.c:458
#, c-format
msgid "unable to start '%s' filter"
msgstr "no s'ha pogut iniciar el filtre «%s»"
#: archive-tar.c:461
msgid "unable to redirect descriptor"
msgstr "no s'ha pogut redirigir el descriptor"
#: archive-tar.c:468
#, c-format
msgid "'%s' filter reported error"
msgstr "«%s» error reportat pel filtre"
#: archive-zip.c:314
#, c-format
msgid "path is not valid UTF-8: %s"
msgstr "el camí no és vàlid en UTF-8: %s"
#: archive-zip.c:318
#, c-format
msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
msgstr "el camí és massa llarg (%d caràcters, SHA1: %s): %s"
#: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:225 builtin/pack-objects.c:228
#, c-format
msgid "deflate error (%d)"
msgstr "error de deflació (%d)"
#: archive-zip.c:609
#, c-format
msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
msgstr "marca de temps massa llarga per a aquest sistema: %<PRIuMAX>"
#: attr.c:211
#, c-format
msgid "%.*s is not a valid attribute name"
msgstr "%.*s no és un nom d'atribut vàlid"
#: attr.c:368
#, c-format
msgid "%s not allowed: %s:%d"
msgstr "%s no està permès: %s:%d"
#: attr.c:408
msgid ""
"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
"Use '\\!' for literal leading exclamation."
msgstr ""
"Els patrons negatius s'ignoren en els atributs de git\n"
"Useu '\\!' per exclamació capdavantera literal."
#: bisect.c:468
#, c-format
msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
msgstr "Comentari amb cometes errònies en el fitxer «%s»: %s"
#: bisect.c:678
#, c-format
msgid "We cannot bisect more!\n"
msgstr "No podem bisecar més!\n"
#: bisect.c:733
#, c-format
msgid "Not a valid commit name %s"
msgstr "No és un nom de comissió vàlid %s"
#: bisect.c:758
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is bad.\n"
"This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
msgstr ""
"La base de fusió %s és errònia.\n"
"Això vol dir que el defecte s'ha arreglat entre %s i [%s].\n"
#: bisect.c:763
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is new.\n"
"The property has changed between %s and [%s].\n"
msgstr ""
"La base de fusió %s és nova.\n"
"La propietat s'ha canviat entre %s i [%s].\n"
#: bisect.c:768
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is %s.\n"
"This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
msgstr ""
"La base de fusió %s és %s.\n"
"Això vol dir que la primera comissió «%s» és entre %s i [%s].\n"
#: bisect.c:776
#, c-format
msgid ""
"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
"git bisect cannot work properly in this case.\n"
"Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
msgstr ""
"Algunes revisions %s no són els avantpassats de la revisió %s.\n"
"git bisect no pot funcionar correctament en aquest cas.\n"
"Potser heu confós les revisions %s i %s?\n"
#: bisect.c:789
#, c-format
msgid ""
"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
"So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
"We continue anyway."
msgstr ""
"s'ha d'ometre la base de fusió entre %s i [%s].\n"
"Llavors, no podem estar segurs que la primera comissió %s sigui entre %s i %s.\n"
"Continuem de totes maneres."
#: bisect.c:822
#, c-format
msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
msgstr "Bisecant: s'ha de provar una base de fusió\n"
#: bisect.c:865
#, c-format
msgid "a %s revision is needed"
msgstr "es necessita una revisió %s"
#: bisect.c:884 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:237
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut crear el fitxer «%s»"
#: bisect.c:937 builtin/merge.c:139
#, c-format
msgid "could not read file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut llegir el fitxer «%s»"
#: bisect.c:967
msgid "reading bisect refs failed"
msgstr "la lectura de les referències de bisecció ha fallat"
#: bisect.c:986
#, c-format
msgid "%s was both %s and %s\n"
msgstr "%s era ambdós %s i %s\n"
#: bisect.c:994
#, c-format
msgid ""
"No testable commit found.\n"
"Maybe you started with bad path parameters?\n"
msgstr ""
"No s'ha trobat cap comissió comprovable.\n"
"Potser heu començat amb paràmetres de camí incorrectes?\n"
#: bisect.c:1013
#, c-format
msgid "(roughly %d step)"
msgid_plural "(roughly %d steps)"
msgstr[0] "(aproximadament %d pas)"
msgstr[1] "(aproximadament %d passos)"
#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
#. steps)" translation.
#.
#: bisect.c:1019
#, c-format
msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
msgstr[0] "Bisecant: manca %d revisió a provar després d'aquesta %s\n"
msgstr[1] "Bisecant: manquen %d revisions a provar després d'aquesta %s\n"
#: blame.c:1792
msgid "--contents and --reverse do not blend well."
msgstr "--contents i --reverse no funcionen bé juntes."
#: blame.c:1806
msgid "cannot use --contents with final commit object name"
msgstr "no es pot usar --contents amb el nom d'objecte de la comissió final"
#: blame.c:1827
msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
msgstr "--reverse i --first-parent-together requereixen una última comissió especificada"
#: blame.c:1836 bundle.c:164 ref-filter.c:2071 remote.c:1948 sequencer.c:1993 sequencer.c:4064 builtin/commit.c:1004
#: builtin/log.c:378 builtin/log.c:936 builtin/log.c:1420 builtin/log.c:1796 builtin/log.c:2086 builtin/merge.c:407
#: builtin/pack-objects.c:3137 builtin/pack-objects.c:3152 builtin/shortlog.c:192
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "la configuració del passeig per revisions ha fallat"
#: blame.c:1854
msgid "--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
msgstr "--reverse --first-parent junts requereixen un rang de la cadena de mares primeres"
#: blame.c:1865
#, c-format
msgid "no such path %s in %s"
msgstr "no hi ha tal camí %s en %s"
#: blame.c:1876
#, c-format
msgid "cannot read blob %s for path %s"
msgstr "no es pot llegir el blob %s per al camí %s"
#: branch.c:52
#, c-format
msgid ""
"\n"
"After fixing the error cause you may try to fix up\n"
"the remote tracking information by invoking\n"
"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
msgstr ""
"\n"
"Després de corregir la causa de l'error, podeu\n"
"intentar corregir la informació de seguiment remot\n"
"invocant \"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
#: branch.c:66
#, c-format
msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
msgstr "No s'està establint la branca %s com a la seva pròpia font."
#: branch.c:92
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s' by rebasing."
msgstr "La branca «%s» està configurada per a seguir la branca remota «%s» de «%s» fent «rebase»."
#: branch.c:93
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s'."
msgstr "La branca «%s» està configurada per a seguir la branca remota «%s» de «%s»."
#: branch.c:97
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s' by rebasing."
msgstr "La branca «%s» està configurada per a seguir la branca local «%s» fent «rebase»."
#: branch.c:98
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s'."
msgstr "La branca «%s» està configurada per a seguir la branca local «%s»."
#: branch.c:103
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s' by rebasing."
msgstr "La branca «%s» està configurada per a seguir la referència remota «%s» fent «rebase»."
#: branch.c:104
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s'."
msgstr "La branca «%s» està configurada per a seguir la referència remota «%s»."
#: branch.c:108
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s' by rebasing."
msgstr "La branca «%s» està configurada per a seguir la referència local «%s» fent «rebase»."
#: branch.c:109
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s'."
msgstr "La branca «%s» està configurada per a seguir la referència local «%s»."
#: branch.c:118
msgid "Unable to write upstream branch configuration"
msgstr "No es pot escriure la configuració de la branca font"
#: branch.c:155
#, c-format
msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
msgstr "No seguint: informació ambigua per a la referència %s"
#: branch.c:188
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid branch name."
msgstr "«%s» no és un nom de branca vàlid."
#: branch.c:207
#, c-format
msgid "A branch named '%s' already exists."
msgstr "Una branca amb nom «%s» ja existeix."
#: branch.c:212
msgid "Cannot force update the current branch."
msgstr "No es pot actualitzar la branca actual a la força."
#: branch.c:232
#, c-format
msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
msgstr "No es pot configurar la informació de seguiment; el punt inicial «%s» no és una branca."
#: branch.c:234
#, c-format
msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
msgstr "la branca font demanada «%s» no existeix"
#: branch.c:236
msgid ""
"\n"
"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
"\n"
"If you are planning to push out a new local branch that\n"
"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
msgstr ""
"\n"
"Si teniu pensat basar el vostre treball en una branca\n"
"font que ja existeix al remot, pot ser que necessiteu\n"
"executar «git fetch» per a obtenir-la.\n"
"\n"
"Si teniu pensat pujar una branca local nova que seguirà\n"
"la seva contrapart remota, pot ser que vulgueu usar\n"
"«git push -u» per a establir la configuració font\n"
"mentre pugeu."
#: branch.c:280
#, c-format
msgid "Not a valid object name: '%s'."
msgstr "No és un nom d'objecte vàlid: «%s»."
#: branch.c:300
#, c-format
msgid "Ambiguous object name: '%s'."
msgstr "Nom d'objecte ambigu: «%s»."
#: branch.c:305
#, c-format
msgid "Not a valid branch point: '%s'."
msgstr "No és un punt de ramificació vàlid: «%s»."
#: branch.c:359
#, c-format
msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
msgstr "«%s» ja s'ha agafat a «%s»"
#: branch.c:382
#, c-format
msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
msgstr "HEAD de l'arbre de treball %s no està actualitzat"
#: bundle.c:36
#, c-format
msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
msgstr "«%s» no sembla un fitxer de farcell v2"
#: bundle.c:64
#, c-format
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "capçalera no reconeguda: %s%s (%d)"
#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2215 sequencer.c:2763 builtin/commit.c:776
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»"
#: bundle.c:143
msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
msgstr "Al dipòsit li manquen aquestes comissions prerequisits:"
#: bundle.c:194
#, c-format
msgid "The bundle contains this ref:"
msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
msgstr[0] "El farcell conté aquesta referència:"
msgstr[1] "El farcell conté aquestes %d referències:"
#: bundle.c:201
msgid "The bundle records a complete history."
msgstr "El farcell registra una història completa."
#: bundle.c:203
#, c-format
msgid "The bundle requires this ref:"
msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
msgstr[0] "El farcell requereix aquesta referència:"
msgstr[1] "El farcell requereix aquestes %d referències:"
#: bundle.c:269
msgid "unable to dup bundle descriptor"
msgstr "no s'ha pogut duplicar el descriptor del farcell"
#: bundle.c:276
msgid "Could not spawn pack-objects"
msgstr "No s'ha pogut executar el pack-objects"
#: bundle.c:287
msgid "pack-objects died"
msgstr "El pack-objects s'ha mort"
#: bundle.c:329
msgid "rev-list died"
msgstr "El rev-list s'ha mort"
#: bundle.c:378
#, c-format
msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr "les opcions de la llista de revisions exclouen la referència «%s»"
#: bundle.c:457 builtin/log.c:193 builtin/log.c:1701 builtin/shortlog.c:306
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "paràmetre no reconegut: %s"
#: bundle.c:465
msgid "Refusing to create empty bundle."
msgstr "S'està refusant crear un farcell buit."
#: bundle.c:475
#, c-format
msgid "cannot create '%s'"
msgstr "no es pot crear «%s»"
#: bundle.c:500
msgid "index-pack died"
msgstr "L'index-pack s'ha mort"
#: color.c:296
#, c-format
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "valor de color no vàlid: %.*s"
#: commit.c:50 sequencer.c:2567 builtin/am.c:355 builtin/am.c:399 builtin/am.c:1375 builtin/am.c:2019
#: builtin/replace.c:376 builtin/replace.c:448
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "no s'ha pogut analitzar %s"
#: commit.c:52
#, c-format
msgid "%s %s is not a commit!"
msgstr "%s %s no és una comissió!"
#: commit.c:193
msgid ""
"Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
"and will be removed in a future Git version.\n"
"\n"
"Please use \"git replace --convert-graft-file\"\n"
"to convert the grafts into replace refs.\n"
"\n"
"Turn this message off by running\n"
"\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
msgstr ""
#: commit.c:1122
#, c-format
msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
msgstr "La comissió %s té una signatura GPG no fiable, suposadament de %s."
#: commit.c:1125
#, c-format
msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
msgstr "La comissió %s té una signatura GPG incorrecta suposadament de %s."
#: commit.c:1128
#, c-format
msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
msgstr "La comissió %s no té signatura GPG."
#: commit.c:1131
#, c-format
msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
msgstr "La comissió %s té una signatura GPG bona de %s\n"
#: commit.c:1385
msgid ""
"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
"variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
msgstr ""
"Advertència: el missatge de comissió no és compatible amb UTF-8.\n"
"Potser voleu esmenar-lo després de corregir el missatge, o establir\n"
"la variable de configuració i18n.commitencoding a la codificació que\n"
"usi el vostre projecte.\n"
#: commit-graph.c:101
#, c-format
msgid "graph file %s is too small"
msgstr ""
#: commit-graph.c:136
#, c-format
msgid "graph signature %X does not match signature %X"
msgstr ""
#: commit-graph.c:143
#, fuzzy, c-format
msgid "graph version %X does not match version %X"
msgstr "el camí «%s» no té la seva versió"
#: commit-graph.c:150
#, fuzzy, c-format
msgid "hash version %X does not match version %X"
msgstr "el camí «%s» no té la seva versió"
#: commit-graph.c:173
msgid "chunk lookup table entry missing; graph file may be incomplete"
msgstr ""
#: commit-graph.c:184
#, c-format
msgid "improper chunk offset %08x%08x"
msgstr ""
#: commit-graph.c:221
#, c-format
msgid "chunk id %08x appears multiple times"
msgstr ""
#: commit-graph.c:334
#, c-format
msgid "could not find commit %s"
msgstr "no s'ha pogut trobar la comissió %s"
#: commit-graph.c:671 builtin/pack-objects.c:2646
#, c-format
msgid "unable to get type of object %s"
msgstr "no s'ha pogut obtenir el tipus de l'objecte: %s"
#: commit-graph.c:704
msgid "Loading known commits in commit graph"
msgstr "S'estan carregant comissions conegudes al graf de comissions"
#: commit-graph.c:720
msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
msgstr "S'estan expandint les comissions abastables al graf de comissions"
#: commit-graph.c:732
msgid "Clearing commit marks in commit graph"
msgstr "S'estan netejant les marques de comissions al graf de comissions"
#: commit-graph.c:752
msgid "Computing commit graph generation numbers"
msgstr ""
#: commit-graph.c:869
#, fuzzy, c-format
msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
msgstr[0] "masses comissions per escriure un graf"
msgstr[1] "masses comissions per escriure un graf"
#: commit-graph.c:882
#, c-format
msgid "error adding pack %s"
msgstr "error en afegir paquet %s"
#: commit-graph.c:884
#, c-format
msgid "error opening index for %s"
msgstr "s'ha produït un error en obrir l'índex per «%s»"
#: commit-graph.c:898
#, fuzzy, c-format
msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
msgid_plural "Finding commits for commit graph from %d refs"
msgstr[0] "masses comissions per escriure un graf"
msgstr[1] "masses comissions per escriure un graf"
#: commit-graph.c:930
#, fuzzy
msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
msgstr "masses comissions per escriure un graf"
#: commit-graph.c:943
#, fuzzy
msgid "Counting distinct commits in commit graph"
msgstr "masses comissions per escriure un graf"
#: commit-graph.c:956
#, c-format
msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
msgstr ""
#: commit-graph.c:965
#, fuzzy
msgid "Finding extra edges in commit graph"
msgstr "masses comissions per escriure un graf"
#: commit-graph.c:989
msgid "too many commits to write graph"
msgstr "masses comissions per escriure un graf"
#: commit-graph.c:996 midx.c:769
#, c-format
msgid "unable to create leading directories of %s"
msgstr "no s'han pogut crear els directoris inicials de «%s»"
#: commit-graph.c:1036
#, c-format
msgid "Writing out commit graph in %d pass"
msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
msgstr[0] "S'està escrivint el graf de comissions en %d pas"
msgstr[1] "S'està escrivint el graf de comissions en %d passos"
#: commit-graph.c:1109
msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
msgstr "el fitxer commit-graph (graf de comissions) té una suma de verificació incorrecta i probablement és corrupte"
#: commit-graph.c:1153
msgid "Verifying commits in commit graph"
msgstr "S'estan verificant les comissions al graf de comssions"
#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
msgid "memory exhausted"
msgstr "memòria esgotada"
#: config.c:123
#, c-format
msgid ""
"exceeded maximum include depth (%d) while including\n"
"\t%s\n"
"from\n"
"\t%s\n"
"This might be due to circular includes."
msgstr ""
#: config.c:139
#, c-format
msgid "could not expand include path '%s'"
msgstr "no s'ha pogut expandir el camí d'inclusió «%s»"
#: config.c:150
msgid "relative config includes must come from files"
msgstr "les inclusions de configuració relatives han de venir de fitxers"
#: config.c:190
msgid "relative config include conditionals must come from files"
msgstr "els condicionals d'inclusió de configuració relatius han de venir de fitxers"
#: config.c:348
#, c-format
msgid "key does not contain a section: %s"
msgstr "la clau no conté una secció: «%s»"
#: config.c:354
#, c-format
msgid "key does not contain variable name: %s"
msgstr "la clau no conté un nom de variable: «%s»"
#: config.c:378 sequencer.c:2330
#, c-format
msgid "invalid key: %s"
msgstr "clau no vàlida: %s"
#: config.c:384
#, c-format
msgid "invalid key (newline): %s"
msgstr "clau no vàlida (línea nova): %s"
#: config.c:420 config.c:432
#, c-format
msgid "bogus config parameter: %s"
msgstr "paràmetre de configuració erroni: %s"
#: config.c:467
#, c-format
msgid "bogus format in %s"
msgstr "format erroni a %s"
#: config.c:793
#, c-format
msgid "bad config line %d in blob %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en el blob %s"
#: config.c:797
#, c-format
msgid "bad config line %d in file %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en el fitxer %s"
#: config.c:801
#, c-format
msgid "bad config line %d in standard input"
msgstr "línia de configuració %d errònia en l'entrada estàndard"
#: config.c:805
#, c-format
msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en el blob de submòdul %s"
#: config.c:809
#, c-format
msgid "bad config line %d in command line %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en la línia d'ordres %s"
#: config.c:813
#, c-format
msgid "bad config line %d in %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en %s"
#: config.c:952
msgid "out of range"
msgstr "fora de rang"
#: config.c:952
msgid "invalid unit"
msgstr "unitat no vàlida"
#: config.c:958
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
msgstr "valor de configuració numèric erroni «%s» per «%s»: %s"
#: config.c:963
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
msgstr "valor de configuració numèric erroni «%s» per «%s» en el blob %s: %s"
#: config.c:966
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
msgstr "valor de configuració numèric «%s» erroni per «%s» en el fitxer %s: %s"
#: config.c:969
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
msgstr "valor de configuració numèric «%s» erroni per «%s» en l'entrada estàndard: %s"
#: config.c:972
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
msgstr "valor de configuració numèric «%s» erroni' per «%s» en el blob de submòdul %s: %s"
#: config.c:975
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
msgstr "valor de configuració numèric «%s» erroni per «%s» en la línia d'ordres %s: %s"
#: config.c:978
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
msgstr "valor de configuració numèric incorrecte «%s» per «%s» en %s: %s"
#: config.c:1073
#, c-format
msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en expandir el directori d'usuari en: «%s»"
#: config.c:1082
#, c-format
msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
msgstr "«%s» per a «%s» no és una marca de temps vàlida"
#: config.c:1173
#, c-format
msgid "abbrev length out of range: %d"
msgstr ""
#: config.c:1187 config.c:1198
#, c-format
msgid "bad zlib compression level %d"
msgstr "nivell de compressió de zlib incorrecte %d"
#: config.c:1290
msgid "core.commentChar should only be one character"
msgstr ""
#: config.c:1323
#, c-format
msgid "invalid mode for object creation: %s"
msgstr "mode de creació d'objecte no vàlid: %s"
#: config.c:1395
#, c-format
msgid "malformed value for %s"
msgstr "valor no vàlid per a %s"
#: config.c:1421
#, c-format
msgid "malformed value for %s: %s"
msgstr "valor no vàlid per a %s: %s"
#: config.c:1422
msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
msgstr ""
#: config.c:1481 builtin/pack-objects.c:3394
#, c-format
msgid "bad pack compression level %d"
msgstr "nivell de compressió de paquet %d Erroni"
#: config.c:1602
#, c-format
msgid "unable to load config blob object '%s'"
msgstr "no s'ha pogut carregar l'objecte blob de configuració «%s»"
#: config.c:1605
#, c-format
msgid "reference '%s' does not point to a blob"
msgstr "la referència «%s» no assenyala a un blob"
#: config.c:1622
#, c-format
msgid "unable to resolve config blob '%s'"
msgstr "no s'ha pogut resoldre el blob de configuració: «%s»"
#: config.c:1652
#, c-format
msgid "failed to parse %s"
msgstr "s'ha produït un error en analitzar %s"
#: config.c:1705
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "no s'ha pogut analitzar la configuració de la línia d'ordres"
#: config.c:2037
msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
msgstr "un error desconegut ha ocorregut en llegir els fitxers de configuració"
#: config.c:2207
#, c-format
msgid "Invalid %s: '%s'"
msgstr "%s no vàlid: «%s»"
#: config.c:2250
#, c-format
msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
msgstr "valor «%s» a core.untrackedCache desconegut; utilitzant el valor per defecte «keep»"
#: config.c:2276
#, c-format
msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
msgstr "valor «%d» a splitIndex.maxPercentChange ha d'estar entre 0 i 100"
#: config.c:2322
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "no s'ha pogut analitzar «%s» de la configuració de la línia d'ordres"
#: config.c:2324
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "variable de configuració «%s» errònia en el fitxer «%s» a la línia %d"
#: config.c:2405
#, c-format
msgid "invalid section name '%s'"
msgstr "nom de secció no vàlid «%s»"
#: config.c:2437
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "%s té múltiples valors"
#: config.c:2466
#, c-format
msgid "failed to write new configuration file %s"
msgstr "no es pot escriure un nou fitxer de configuració %s"
#: config.c:2716 config.c:3040
#, c-format
msgid "could not lock config file %s"
msgstr "no s'ha pogut blocar el fitxer de configuració %s"
#: config.c:2727
#, c-format
msgid "opening %s"
msgstr "s'està obrint %s"
#: config.c:2762 builtin/config.c:328
#, c-format
msgid "invalid pattern: %s"
msgstr "patró no vàlid: %s"
#: config.c:2787
#, c-format
msgid "invalid config file %s"
msgstr "fitxer de configuració no vàlid %s"
#: config.c:2800 config.c:3053
#, c-format
msgid "fstat on %s failed"
msgstr "ha fallat «fstat» a %s"
#: config.c:2811
#, c-format
msgid "unable to mmap '%s'"
msgstr "no s'ha pogut fer «mmap» «%s»"
#: config.c:2820 config.c:3058
#, c-format
msgid "chmod on %s failed"
msgstr "ha fallat chmod a %s"
#: config.c:2905 config.c:3155
#, c-format
msgid "could not write config file %s"
msgstr "no s'ha pogut escriure el fitxer de configuració «%s»"
#: config.c:2939
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut establir «%s» a «%s»"
#: config.c:2941 builtin/remote.c:782
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "no s'ha pogut desassignar «%s»"
#: config.c:3031
#, c-format
msgid "invalid section name: %s"
msgstr "nom de secció no vàlida: %s"
#: config.c:3198
#, c-format
msgid "missing value for '%s'"
msgstr "falta el valor per «%s»"
#: connect.c:61
msgid "the remote end hung up upon initial contact"
msgstr "el costat remot ha penjat en el moment de contacte inicial"
#: connect.c:63
msgid ""
"Could not read from remote repository.\n"
"\n"
"Please make sure you have the correct access rights\n"
"and the repository exists."
msgstr ""
"No s'ha pogut llegir del dipòsit remot.\n"
"\n"
"Assegureu-vos que tingueu els permisos\n"
"d'accés correctes i que el dipòsit existeixi."
#: connect.c:81
#, c-format
msgid "server doesn't support '%s'"
msgstr "el servidor no és compatible amb «%s»"
#: connect.c:103
#, c-format
msgid "server doesn't support feature '%s'"
msgstr "el servidor no és compatible amb la característica «%s»"
#: connect.c:114
msgid "expected flush after capabilities"
msgstr ""
#: connect.c:233
#, c-format
msgid "ignoring capabilities after first line '%s'"
msgstr ""
#: connect.c:252
msgid "protocol error: unexpected capabilities^{}"
msgstr ""
#: connect.c:273
#, c-format
msgid "protocol error: expected shallow sha-1, got '%s'"
msgstr "s'ha produït un error de protocol: s'esperava shallow sha-1, s'ha rebut «%s»"
#: connect.c:275
msgid "repository on the other end cannot be shallow"
msgstr ""
#: connect.c:313
msgid "invalid packet"
msgstr "paquet no vàlid"
#: connect.c:333
#, c-format
msgid "protocol error: unexpected '%s'"
msgstr "s'ha produït un error de protocol: no s'esperava «%s»"
#: connect.c:441
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid ls-refs response: %s"
msgstr "referència no vàlida: %s"
#: connect.c:445
msgid "expected flush after ref listing"
msgstr ""
#: connect.c:544
#, c-format
msgid "protocol '%s' is not supported"
msgstr "el protocol «%s» no és compatible"
#: connect.c:595
msgid "unable to set SO_KEEPALIVE on socket"
msgstr "no s'ha pogut establir SO_KEEPALIVE al sòcol"
#: connect.c:635 connect.c:698
#, c-format
msgid "Looking up %s ... "
msgstr "S'està cercant %s..."
#: connect.c:639
#, c-format
msgid "unable to look up %s (port %s) (%s)"
msgstr "no s'ha pogut trobar %s (port %s) (%s)"
#. TRANSLATORS: this is the end of "Looking up %s ... "
#: connect.c:643 connect.c:714
#, c-format
msgid ""
"done.\n"
"Connecting to %s (port %s) ... "
msgstr ""
"fet.\n"
"S'està connectant a %s (port %s) ... "
#: connect.c:665 connect.c:742
#, c-format
msgid ""
"unable to connect to %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"no s'ha pogut connectar a %s:\n"
"%s"
#. TRANSLATORS: this is the end of "Connecting to %s (port %s) ... "
#: connect.c:671 connect.c:748
msgid "done."
msgstr "fet."
#: connect.c:702
#, c-format
msgid "unable to look up %s (%s)"
msgstr "no s'ha pogut trobar %s (%s)"
#: connect.c:708
#, c-format
msgid "unknown port %s"
msgstr "port desconegut %s"
#: connect.c:845 connect.c:1171
#, c-format
msgid "strange hostname '%s' blocked"
msgstr "s'ha bloquejat el nom extrany d'amfitrió «%s»"
#: connect.c:847
#, c-format
msgid "strange port '%s' blocked"
msgstr "s'ha bloquejat el port extrany «%s»"
#: connect.c:857
#, c-format
msgid "cannot start proxy %s"
msgstr "no s'ha pogut iniciar servidor intermediari «%s»"
#: connect.c:924
msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
msgstr ""
#: connect.c:1119
msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
msgstr "la variant «simple» d'ssh no és compatible amb -4"
#: connect.c:1131
msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
msgstr "la variant «simple» d'ssh no és compatible amb -6"
#: connect.c:1148
msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
msgstr "la variant «simple» d'ssh no permet definir el port"
#: connect.c:1259
#, c-format
msgid "strange pathname '%s' blocked"
msgstr "s'ha bloquejat el nom de fitxer extrany «%s»"
#: connect.c:1304
msgid "unable to fork"
msgstr "no s'ha pogut bifurcar"
#: connected.c:68 builtin/fsck.c:221 builtin/prune.c:146
msgid "Checking connectivity"
msgstr "S'està comprovant la connectivitat"
#: connected.c:80
msgid "Could not run 'git rev-list'"
msgstr "No s'ha pogut executar 'git rev-list'"
#: connected.c:100
msgid "failed write to rev-list"
msgstr "escriptura fallada al rev-list"
#: connected.c:107
msgid "failed to close rev-list's stdin"
msgstr "s'ha produït un error en tancar l'stdin del rev-list"
#: convert.c:193
#, c-format
msgid "illegal crlf_action %d"
msgstr ""
#: convert.c:206
#, c-format
msgid "CRLF would be replaced by LF in %s"
msgstr "CRLF es reemplaçà per LF en %s."
#: convert.c:208
#, c-format
msgid ""
"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
"The file will have its original line endings in your working directory"
msgstr ""
"CRLF serà reemplaçat per LF en %s.\n"
"El fitxer tindrà els seus terminadors de línia originals en el vostre directori de treball."
#: convert.c:216
#, c-format
msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
msgstr "LF es reemplaçà per LF en %s"
#: convert.c:218
#, c-format
msgid ""
"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
"The file will have its original line endings in your working directory"
msgstr ""
"LF serà reemplaçat per CRLF en %s.\n"
"El fitxer tindrà els seus terminadors de línia originals en el vostre directori de treball."
#: convert.c:279
#, c-format
msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
msgstr ""
#: convert.c:286
#, c-format
msgid "The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%s as working-tree-encoding."
msgstr ""
#: convert.c:304
#, c-format
msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
msgstr ""
#: convert.c:306
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-%sLE (depending on the byte order) as "
"working-tree-encoding."
msgstr ""
#: convert.c:424 convert.c:495
#, c-format
msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
msgstr "s'ha produït un error en codificar «%s» des de %s a %s"
#: convert.c:467
#, c-format
msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
msgstr "codificar «%s» des de %s a %s i cap enrere no és el mateix"
#: convert.c:673
#, c-format
msgid "cannot fork to run external filter '%s'"
msgstr "no es pot bifurcar per a executar el filtre extern «%s»"
#: convert.c:693
#, c-format
msgid "cannot feed the input to external filter '%s'"
msgstr "no es pot alimentar l'entrada al filtre extern «%s»"
#: convert.c:700
#, c-format
msgid "external filter '%s' failed %d"
msgstr "el filtre extern «%s» ha fallat %d"
#: convert.c:735 convert.c:738
#, c-format
msgid "read from external filter '%s' failed"
msgstr "la lectura del filtre extern «%s» ha fallat"
#: convert.c:741 convert.c:796
#, c-format
msgid "external filter '%s' failed"
msgstr "el filtre extern «%s» ha fallat"
#: convert.c:844
msgid "unexpected filter type"
msgstr "tipus de filtre inesperat"
#: convert.c:855
msgid "path name too long for external filter"
msgstr ""
#: convert.c:929
#, c-format
msgid "external filter '%s' is not available anymore although not all paths have been filtered"
msgstr ""
#: convert.c:1228
msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
msgstr ""
#: convert.c:1398 convert.c:1432
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: clean filter '%s' failed"
msgstr "la creació de «%s» ha fallat"
#: convert.c:1476
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: smudge filter %s failed"
msgstr "s'ha produït un error en actualitzar els fitxers"
#: date.c:137
msgid "in the future"
msgstr "en el futur"
#: date.c:143
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> second ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> seconds ago"
msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> segon"
msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> segons"
#: date.c:150
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> minute ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> minutes ago"
msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> minut"
msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> minuts"
#: date.c:157
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> hour ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> hours ago"
msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> hora"
msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> hores"
#: date.c:164
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> day ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> days ago"
msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> dia"
msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> dies"
#: date.c:170
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> week ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> weeks ago"
msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> setmana"
msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> setmanes"
#: date.c:177
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> month ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> months ago"
msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> mes"
msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> mesos"
#: date.c:188
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> year"
msgid_plural "%<PRIuMAX> years"
msgstr[0] "%<PRIuMAX> any"
msgstr[1] "%<PRIuMAX> anys"
#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
#: date.c:191
#, c-format
msgid "%s, %<PRIuMAX> month ago"
msgid_plural "%s, %<PRIuMAX> months ago"
msgstr[0] "fa %s i %<PRIuMAX> mes"
msgstr[1] "fa %s i %<PRIuMAX> mesos"
#: date.c:196 date.c:201
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> year ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> any"
msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> anys"
#: delta-islands.c:272
msgid "Propagating island marks"
msgstr "S'estan propagant les marques d'illa"
#: delta-islands.c:290
#, c-format
msgid "bad tree object %s"
msgstr "objecte d'arbre malmès %s"
#: delta-islands.c:334
#, c-format
msgid "failed to load island regex for '%s': %s"
msgstr "s'ha produït un error en carregar l'expressió regular de l'illa per «%s»: %s"
#: delta-islands.c:390
#, c-format
msgid "island regex from config has too many capture groups (max=%d)"
msgstr "l'expressió regular de l'illa des de la configuració té massa grups de captura (màx=%d)"
#: delta-islands.c:466
#, c-format
msgid "Marked %d islands, done.\n"
msgstr "Marcades %d illes, fet.\n"
#: diffcore-order.c:24
#, c-format
msgid "failed to read orderfile '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en llegir el fitxer d'ordres «%s»"
#: diffcore-rename.c:544
msgid "Performing inexact rename detection"
msgstr "S'està realitzant una detecció inexacta de canvis de nom"
#: diff.c:108
#, c-format
msgid "option '%s' requires a value"
msgstr "l'opció «%s» requereix un valor"
#: diff.c:158
#, c-format
msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
msgstr " S'ha produït un error en analitzar el percentatge limitant de dirstat «%s»\n"
#: diff.c:163
#, c-format
msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
msgstr " Paràmetre de dirstat desconegut «%s»\n"
#: diff.c:291
msgid "color moved setting must be one of 'no', 'default', 'blocks', 'zebra', 'dimmed-zebra', 'plain'"
msgstr "el paràmetre de color en moviment ha de ser «no», «default», «blocks», «zebra», «dimmed-zebra» o «plain»"
#: diff.c:319
#, c-format
msgid ""
"unknown color-moved-ws mode '%s', possible values are 'ignore-space-change', 'ignore-space-at-eol', 'ignore-all-"
"space', 'allow-indentation-change'"
msgstr ""
#: diff.c:327
msgid "color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other whitespace modes"
msgstr ""
#: diff.c:400
#, c-format
msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
msgstr "Valor desconegut de la variable de configuració de 'diff.submodule': «%s»"
#: diff.c:460
#, c-format
msgid ""
"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
"%s"
msgstr ""
"S'han trobat errors en la variable de configuració 'diff.dirstat':\n"
"%s"
#: diff.c:4211
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr "el diff external s'ha mort, s'està aturant a %s"
#: diff.c:4553
msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
msgstr "--name-only, --name-status, --check i -s són mútuament excloents"
#: diff.c:4556
msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
msgstr "-G, -S and --find-object són mútuament excloents"
#: diff.c:4634
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "--follow requereix exactament una especificació de camí"
#: diff.c:4800
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
"%s"
msgstr ""
"S'ha produït un error en analitzar el paràmetre d'opció de --dirstat/-X:\n"
"%s"
#: diff.c:4814
#, c-format
msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr "S'ha produït un error en analitzar el paràmetre d'opció de --submodule: «%s»"
#: diff.c:5900
msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
msgstr "s'ha omès la detecció de canvi de nom a causa de massa fitxers."
#: diff.c:5903
msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
msgstr "només s'han trobat còpies des de camins modificats a causa de massa fitxers."
#: diff.c:5906
#, c-format
msgid "you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
msgstr "potser voleu establir la vostra variable %s a almenys %d i tornar a intentar l'ordre."
#: dir.c:538
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
msgstr "l'especificació de camí «%s» no ha coincidit amb cap fitxer que git conegui"
#: dir.c:927
#, c-format
msgid "cannot use %s as an exclude file"
msgstr "no es pot usar %s com a fitxer d'exclusió"
#: dir.c:1842
#, c-format
msgid "could not open directory '%s'"
msgstr "no s'ha pogut obrir el directori «%s»"
#: dir.c:2084
msgid "failed to get kernel name and information"
msgstr "s'ha produït un error en obtenir el nombre i la informació del nucli"
#: dir.c:2208
msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
msgstr "la memòria cau no seguida està inhabilitada en aquest sistema o ubicació"
#: dir.c:3009
#, c-format
msgid "index file corrupt in repo %s"
msgstr "el fitxer d'índex al dipòsit %s és malmès"
#: dir.c:3054 dir.c:3059
#, c-format
msgid "could not create directories for %s"
msgstr "no s'han pogut crear directoris per %s"
#: dir.c:3088
#, c-format
msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut migrar el directori de «%s» a «%s»"
#: editor.c:73
#, c-format
msgid "hint: Waiting for your editor to close the file...%c"
msgstr ""
#: entry.c:178
msgid "Filtering content"
msgstr "S'està filtrant el contingut"
#: entry.c:465
#, c-format
msgid "could not stat file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut fer «stat» sobre el fitxer «%s»"
#: environment.c:150
#, c-format
msgid "bad git namespace path \"%s\""
msgstr ""
#: environment.c:332
#, c-format
msgid "could not set GIT_DIR to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut establir GIT_DIR a «%s»"
#: exec-cmd.c:361
#, c-format
msgid "too many args to run %s"
msgstr "hi ha massa arguments per a executar %s"
#: fetch-object.c:17
msgid "Remote with no URL"
msgstr "Remot sense URL"
#: fetch-pack.c:151
msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
msgstr "git fetch-pack: llista superficial esperada"
#: fetch-pack.c:154
#, fuzzy
msgid "git fetch-pack: expected a flush packet after shallow list"
msgstr "git fetch-pack: llista superficial esperada"
#: fetch-pack.c:165
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
msgstr "git fetch-pack: s'esperava ACK/NAK, s'ha rebut un paquet de neteja"
#: fetch-pack.c:185
#, c-format
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
msgstr "git fetch-pack: s'esperava ACK/NAK, s'ha rebut «%s»"
#: fetch-pack.c:256
msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
msgstr "--stateless-rpc requereix multi_ack_detailed"
#: fetch-pack.c:358 fetch-pack.c:1264
#, c-format
msgid "invalid shallow line: %s"
msgstr "línia de shallow no vàlida: %s"
#: fetch-pack.c:364 fetch-pack.c:1271
#, c-format
msgid "invalid unshallow line: %s"
msgstr "línia d'unshallow no vàlida: %s"
#: fetch-pack.c:366 fetch-pack.c:1273
#, c-format
msgid "object not found: %s"
msgstr "objecte no trobat: %s"
#: fetch-pack.c:369 fetch-pack.c:1276
#, c-format
msgid "error in object: %s"
msgstr "error en objecte: %s"
#: fetch-pack.c:371 fetch-pack.c:1278
#, c-format
msgid "no shallow found: %s"
msgstr "no s'ha trobat cap shallow: %s"
#: fetch-pack.c:374 fetch-pack.c:1282
#, c-format
msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
msgstr "s'esperava shallow/unshallow, s'ha rebut %s"
#: fetch-pack.c:415
#, c-format
msgid "got %s %d %s"
msgstr "s'ha rebut %s %d %s"
#: fetch-pack.c:432
#, c-format
msgid "invalid commit %s"
msgstr "comissió no vàlida %s"
#: fetch-pack.c:463
msgid "giving up"
msgstr "s'està rendint"
#: fetch-pack.c:475 progress.c:229
msgid "done"
msgstr "fet"
#: fetch-pack.c:487
#, c-format
msgid "got %s (%d) %s"
msgstr "s'ha rebut %s (%d) %s"
#: fetch-pack.c:533
#, c-format
msgid "Marking %s as complete"
msgstr "S'està marcant %s com a complet"
#: fetch-pack.c:740
#, c-format
msgid "already have %s (%s)"
msgstr "ja es té %s (%s)"
#: fetch-pack.c:779
msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
msgstr "fetch-pack: no s'ha pogut bifurcar del desmultiplexor de banda lateral"
#: fetch-pack.c:787
msgid "protocol error: bad pack header"
msgstr "error de protocol: capçalera de paquet errònia"
#: fetch-pack.c:855
#, c-format
msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
msgstr "fetch-pack: no es pot bifurcar de %s"
#: fetch-pack.c:871
#, c-format
msgid "%s failed"
msgstr "%s ha fallat"
#: fetch-pack.c:873
msgid "error in sideband demultiplexer"
msgstr "error en desmultiplexor de banda lateral"
#: fetch-pack.c:902
msgid "Server does not support shallow clients"
msgstr "El servidor no permet clients superficials"
#: fetch-pack.c:906
msgid "Server supports multi_ack_detailed"
msgstr "El servidor accepta multi_ack_detailed"
#: fetch-pack.c:909
msgid "Server supports no-done"
msgstr "El servidor accepta no-done"
#: fetch-pack.c:915
msgid "Server supports multi_ack"
msgstr "El servidor accepta multi_ack"
#: fetch-pack.c:919
msgid "Server supports side-band-64k"
msgstr "El servidor accepta side-band-64k"
#: fetch-pack.c:923
msgid "Server supports side-band"
msgstr "El servidor accepta banda lateral"
#: fetch-pack.c:927
msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
msgstr "El servidor accepta allow-tip-sha1-in-want"
#: fetch-pack.c:931
msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
msgstr "El servidor accepta allow-reachable-sha1-in-want"
#: fetch-pack.c:941
msgid "Server supports ofs-delta"
msgstr "El servidor accepta ofs-delta"
#: fetch-pack.c:947 fetch-pack.c:1140
msgid "Server supports filter"
msgstr "El servidor accepta filtre"
#: fetch-pack.c:955
#, c-format
msgid "Server version is %.*s"
msgstr "La versió del servidor és %.*s"
#: fetch-pack.c:961
msgid "Server does not support --shallow-since"
msgstr "El servidor no admet --shallow-since"
#: fetch-pack.c:965
msgid "Server does not support --shallow-exclude"
msgstr "El servidor no admet --shallow-exclude"
#: fetch-pack.c:967
msgid "Server does not support --deepen"
msgstr "El servidor no admet --deepen"
#: fetch-pack.c:984
msgid "no common commits"
msgstr "cap comissió en comú"
#: fetch-pack.c:996 fetch-pack.c:1419
msgid "git fetch-pack: fetch failed."
msgstr "git fetch-pack: l'obtenció ha fallat."
#: fetch-pack.c:1134
msgid "Server does not support shallow requests"
msgstr "El servidor no permet peticions superficials"
#: fetch-pack.c:1184
#, c-format
msgid "error reading section header '%s'"
msgstr "error en llegir la capçalera de la secció «%s»"
#: fetch-pack.c:1190
#, c-format
msgid "expected '%s', received '%s'"
msgstr "s'esperava «%s», s'ha rebut «%s»"
#: fetch-pack.c:1229
#, c-format
msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
msgstr ""
#: fetch-pack.c:1234
#, fuzzy, c-format
msgid "error processing acks: %d"
msgstr "error en llegir %s"
#: fetch-pack.c:1244
msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
msgstr ""
#: fetch-pack.c:1246
msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
msgstr ""
#: fetch-pack.c:1287
#, c-format
msgid "error processing shallow info: %d"
msgstr "s'ha produït un error en processar la informació superficial: %d"
#: fetch-pack.c:1308
#, fuzzy, c-format
msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
msgstr "s'esperava shallow/unshallow, s'ha rebut %s"
#: fetch-pack.c:1318
#, fuzzy, c-format
msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
msgstr "final de fitxer inesperat"
#: fetch-pack.c:1322
#, c-format
msgid "error processing wanted refs: %d"
msgstr ""
#: fetch-pack.c:1646
msgid "no matching remote head"
msgstr "no hi ha cap HEAD remot coincident"
#: fetch-pack.c:1664 builtin/clone.c:671
msgid "remote did not send all necessary objects"
msgstr "el remot no ha enviat tots els objectes necessaris"
#: fetch-pack.c:1690
#, c-format
msgid "no such remote ref %s"
msgstr "no existeix la referència remota %s"
#: fetch-pack.c:1693
#, c-format
msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
msgstr "El servidor no permet sol·licitar objectes no anunciats %s"
#: gpg-interface.c:318
msgid "gpg failed to sign the data"
msgstr "gpg ha fallat en signar les dades"
#: gpg-interface.c:344
msgid "could not create temporary file"
msgstr "no s'ha pogut crear el fitxer temporal"
#: gpg-interface.c:347
#, c-format
msgid "failed writing detached signature to '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en escriure la signatura separada a «%s»"
#: graph.c:97
#, c-format
msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
msgstr "ignora el color no vàlid «%.*s» en log.graphColors"
#: grep.c:2113
#, c-format
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "«%s»: no s'ha pogut llegir %s"
#: grep.c:2130 setup.c:164 builtin/clone.c:411 builtin/diff.c:82 builtin/rm.c:135
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en fer stat a «%s»"
#: grep.c:2141
#, c-format
msgid "'%s': short read"
msgstr "«%s»: lectura curta"
#: help.c:23
msgid "start a working area (see also: git help tutorial)"
msgstr "començar una àrea de treball (vegeu també: git help tutorial)"
#: help.c:24
msgid "work on the current change (see also: git help everyday)"
msgstr "treballar en el canvi actual (vegeu també: git help everyday)"
#: help.c:25
msgid "examine the history and state (see also: git help revisions)"
msgstr "examinar la història i l'estat (vegeu també: git help revisions)"
#: help.c:26
msgid "grow, mark and tweak your common history"
msgstr "fer créixer, marcar i ajustar la vostra història comuna"
#: help.c:27
msgid "collaborate (see also: git help workflows)"
msgstr "col·laborar (vegeu també: git help workflow)"
#: help.c:31
msgid "Main Porcelain Commands"
msgstr ""
#: help.c:32
msgid "Ancillary Commands / Manipulators"
msgstr ""
#: help.c:33
msgid "Ancillary Commands / Interrogators"
msgstr ""
#: help.c:34
msgid "Interacting with Others"
msgstr "Interaccionar amb altres"
#: help.c:35
msgid "Low-level Commands / Manipulators"
msgstr ""
#: help.c:36
msgid "Low-level Commands / Interrogators"
msgstr ""
#: help.c:37
msgid "Low-level Commands / Synching Repositories"
msgstr ""
#: help.c:38
msgid "Low-level Commands / Internal Helpers"
msgstr ""
#: help.c:298
#, c-format
msgid "available git commands in '%s'"
msgstr "ordres de git disponibles en «%s»"
#: help.c:305
msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
msgstr "ordres de git disponibles d'altres llocs en el vostre $PATH"
#: help.c:314
msgid "These are common Git commands used in various situations:"
msgstr "Aquestes són ordres del Git habitualment usades en diverses situacions:"
#: help.c:363 git.c:90
#, c-format
msgid "unsupported command listing type '%s'"
msgstr "tipus de llistat de l'ordre no compatible «%s»"
#: help.c:410
msgid "The common Git guides are:"
msgstr "Les guies de Git comunes són:"
#: help.c:519
msgid "See 'git help <command>' to read about a specific subcommand"
msgstr ""
#: help.c:524
msgid "External commands"
msgstr "Ordres externes"
#: help.c:539
msgid "Command aliases"
msgstr "Àlies d'ordres"
#: help.c:603
#, c-format
msgid ""
"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
msgstr ""
"«%s» sembla una ordre de git, però no hem pogut\n"
"executar-la. Pot ser que git-%s estigui malmès?"
#: help.c:662
msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
msgstr "Ai. El vostre sistema no informa de cap ordre de Git."
#: help.c:684
#, c-format
msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
msgstr "ADVERTÈNCIA: Heu invocat una ordre de Git amb nom «%s», la qual no existeix."
#: help.c:689
#, c-format
msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
msgstr "El procés continuarà, pressuposant que volíeu dir «%s»."
#: help.c:694
#, c-format
msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
msgstr "El procés continuarà en %0.1f segons, pressuposant que volíeu dir «%s»."
#: help.c:702
#, c-format
msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
msgstr "git: «%s» no és una ordre de git. Vegeu 'git --help'."
#: help.c:706
msgid ""
"\n"
"The most similar command is"
msgid_plural ""
"\n"
"The most similar commands are"
msgstr[0] ""
"\n"
"L'ordre més similar és"
msgstr[1] ""
"\n"
"Les ordres més similar són"
#: help.c:721
msgid "git version [<options>]"
msgstr "git version [<opcions>]"
#: help.c:789
#, c-format
msgid "%s: %s - %s"
msgstr "%s: %s - %s"
#: help.c:793
msgid ""
"\n"
"Did you mean this?"
msgid_plural ""
"\n"
"Did you mean one of these?"
msgstr[0] ""
"\n"
"Volíeu dir això?"
msgstr[1] ""
"\n"
"Volíeu dir un d'aquests?"
#: ident.c:345
msgid ""
"\n"
"*** Please tell me who you are.\n"
"\n"
"Run\n"
"\n"
" git config --global user.email \"you@example.com\"\n"
" git config --global user.name \"Your Name\"\n"
"\n"
"to set your account's default identity.\n"
"Omit --global to set the identity only in this repository.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"*** Digueu-me qui sou.\n"
"\n"
"Executeu\n"
"\n"
" git config --global user.email \"usuari@domini.com\"\n"
" git config --global user.name \"El vostre nom\"\n"
"\n"
"per a establir la identitat predeterminada del vostre compte.\n"
"Ometeu --global per a establir la identitat només en aquest dipòsit.\n"
#: ident.c:369
msgid "no email was given and auto-detection is disabled"
msgstr "no s'ha proporcionat cap adreça electrònica i la detecció automàtica està inhabilitada"
#: ident.c:374
#, c-format
msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
msgstr "no s'ha pogut detectar automàticament una adreça electrònica vàlida (s'ha rebut «%s»)"
#: ident.c:384
msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
msgstr "no s'ha proporcionat cap nom i la detecció automàtica està inhabilitada"
#: ident.c:390
#, c-format
msgid "unable to auto-detect name (got '%s')"
msgstr "no s'ha pogut detectar automàticament el nom (s'ha rebut «%s»)"
#: ident.c:398
#, c-format
msgid "empty ident name (for <%s>) not allowed"
msgstr "nom d'identitat buit (per <%s>) no és permès"
#: ident.c:404
#, c-format
msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
msgstr "el nom conté només caràcters no permesos: %s"
#: ident.c:419 builtin/commit.c:608
#, c-format
msgid "invalid date format: %s"
msgstr "format de data no vàlid: %s"
#: list-objects-filter-options.c:36
msgid "multiple filter-specs cannot be combined"
msgstr ""
#: list-objects-filter-options.c:58
msgid "expected 'tree:<depth>'"
msgstr ""
#: list-objects-filter-options.c:152
msgid "cannot change partial clone promisor remote"
msgstr ""
#: lockfile.c:151
#, c-format
msgid ""
"Unable to create '%s.lock': %s.\n"
"\n"
"Another git process seems to be running in this repository, e.g.\n"
"an editor opened by 'git commit'. Please make sure all processes\n"
"are terminated then try again. If it still fails, a git process\n"
"may have crashed in this repository earlier:\n"
"remove the file manually to continue."
msgstr ""
"No s'ha pogut crear '%s.lock': %s.\n"
"\n"
"Sembla que un altre procés de git s'està executant en aquest\n"
"dipòsit, per exemple, un editor obert per 'git commit'. \n"
"Assegureu-vos que tots els processos s'hagin terminat i\n"
"llavors proveu de nou. Si encara falla, pot ser que un procés de\n"
"git ha tingut un error:\n"
"elimineu el fitxer manualment per a continuar."
#: lockfile.c:159
#, c-format
msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
msgstr "No s'ha pogut crear '%s.lock': %s"
#: merge.c:41
msgid "failed to read the cache"
msgstr "s'ha produït un error en llegir la memòria cau"
#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1884 builtin/am.c:1918 builtin/checkout.c:416 builtin/checkout.c:745
#: builtin/clone.c:771
msgid "unable to write new index file"
msgstr "no s'ha pogut escriure un fitxer d'índex nou"
#: merge-recursive.c:332
msgid "(bad commit)\n"
msgstr "(comissió errònia)\n"
#: merge-recursive.c:355
#, fuzzy, c-format
msgid "add_cacheinfo failed for path '%s'; merge aborting."
msgstr "addinfo_cache ha fallat per al camí «%s»"
#: merge-recursive.c:364
#, fuzzy, c-format
msgid "add_cacheinfo failed to refresh for path '%s'; merge aborting."
msgstr "addinfo_cache ha fallat per al camí «%s»"
#: merge-recursive.c:447
msgid "error building trees"
msgstr "error en construir arbres"
#: merge-recursive.c:902
#, c-format
msgid "failed to create path '%s'%s"
msgstr "s'ha produït un error en crear el camí «%s»%s"
#: merge-recursive.c:913
#, c-format
msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
msgstr "S'està eliminant %s per a fer espai per al subdirectori\n"
#: merge-recursive.c:927 merge-recursive.c:946
msgid ": perhaps a D/F conflict?"
msgstr ": potser un conflicte D/F?"
#: merge-recursive.c:936
#, c-format
msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
msgstr "s'està refusant perdre el fitxer no seguit a «%s»"
#: merge-recursive.c:978 builtin/cat-file.c:40
#, c-format
msgid "cannot read object %s '%s'"
msgstr "no es pot llegir l'objecte %s «%s»"
#: merge-recursive.c:980
#, c-format
msgid "blob expected for %s '%s'"
msgstr "blob esperat per a %s «%s»"
#: merge-recursive.c:1004
#, c-format
msgid "failed to open '%s': %s"
msgstr "s'ha produït un error en obrir «%s»: %s"
#: merge-recursive.c:1015
#, c-format
msgid "failed to symlink '%s': %s"
msgstr "s'ha produït un error en fer l'enllaç simbòlic «%s»: %s"
#: merge-recursive.c:1020
#, c-format
msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
msgstr "no se sap què fer amb %06o %s «%s»"
#: merge-recursive.c:1211
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
msgstr "S'ha produït un error en fusionar el submòdul %s (no està agafat)"
#: merge-recursive.c:1218
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
msgstr "S'ha produït un error en fusionar el submòdul %s (no hi ha comissions)"
#: merge-recursive.c:1225
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
msgstr "S'ha produït un error en fusionar el submòdul %s (les comissions no segueixen merge-base)"
#: merge-recursive.c:1233 merge-recursive.c:1245
#, c-format
msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
msgstr "Avançament ràpid del submòdul %s a la següent comissió:"
#: merge-recursive.c:1236 merge-recursive.c:1248
#, c-format
msgid "Fast-forwarding submodule %s"
msgstr "Avançament ràpid al submòdul %s"
#: merge-recursive.c:1271
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
msgstr ""
#: merge-recursive.c:1275
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
msgstr "S'ha produït un error en fusionar el submòdul %s (sense avançament ràpid)"
#: merge-recursive.c:1276
msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
msgstr "S'ha trobat una possible resolució de fusió pel submòdul:\n"
#: merge-recursive.c:1279
#, c-format
msgid ""
"If this is correct simply add it to the index for example\n"
"by using:\n"
"\n"
" git update-index --cacheinfo 160000 %s \"%s\"\n"
"\n"
"which will accept this suggestion.\n"
msgstr ""
#: merge-recursive.c:1288
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
msgstr "S'ha produït un error en fusionar el submòdul %s (s'han trobat múltiples fusions)"
#: merge-recursive.c:1361
msgid "Failed to execute internal merge"
msgstr "S'ha produït un error en executar la fusió interna"
#: merge-recursive.c:1366
#, c-format
msgid "Unable to add %s to database"
msgstr "No s'ha pogut afegir %s a la base de dades"
#: merge-recursive.c:1398
#, c-format
msgid "Auto-merging %s"
msgstr "S'està autofusionant %s"
#: merge-recursive.c:1419
#, fuzzy, c-format
msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
msgstr "s'està refusant perdre el fitxer no seguit a «%s»"
#: merge-recursive.c:1486
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left in tree."
msgstr "CONFLICTE: (%s/supressió): %s suprimit en %s i %s en %s. La versió %s de %s s'ha deixat en l'arbre."
#: merge-recursive.c:1491
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s left in tree."
msgstr "CONFLICTE: (%s/supressió): %s suprimit en %s i %s a %s en %s. La versió %s de %s s'ha deixat en l'arbre."
#: merge-recursive.c:1498
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left in tree at %s."
msgstr "CONFLICTE: (%s/supressió): %s suprimit en %s i %s en %s. La versió %s de %s s'ha deixat en l'arbre a %s."
#: merge-recursive.c:1503
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s left in tree at %s."
msgstr ""
"CONFLICTE: (%s/supressió): %s suprimit en %s i %s a %s en %s. La versió %s de %s s'ha deixat en l'arbre a %s."
#: merge-recursive.c:1537
msgid "rename"
msgstr "canvi de nom"
#: merge-recursive.c:1537
msgid "renamed"
msgstr "canviat de nom"
#: merge-recursive.c:1633 merge-recursive.c:2481 merge-recursive.c:3213
#, c-format
msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
msgstr "s'està refusant a perdre el fitxer brut a %s"
#: merge-recursive.c:1643
#, fuzzy, c-format
msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
msgstr "s'està refusant perdre el fitxer no seguit a «%s»"
#: merge-recursive.c:1706
#, fuzzy, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. Added %s in %s"
msgstr "CONFLICTE (canvi de nom/afegiment): Canvi de nom %s->%s en %s. %s afegit en %s"
#: merge-recursive.c:1734
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "%s és un directori en %s; s'està afegint com a %s en lloc d'això"
#: merge-recursive.c:1739
#, c-format
msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
msgstr "s'està refusant perdre el fitxer no seguit a %s; en comptes, s'està afegint com a %s"
#: merge-recursive.c:1759
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
msgstr ""
"CONFLICTE (canvi de nom/canvi de nom): Canvi de nom \"%s\"->\"%s\" en la branca \"%s\" canvi de nom \"%s\"->\"%s\" "
"en \"%s\"%s"
#: merge-recursive.c:1764
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (deixat sense resolució)"
#: merge-recursive.c:1868
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr "CONFLICTE (canvi de nom/canvi de nom): Canvi de nom %s->%s en %s. Canvi de nom %s->%s en %s"
#: merge-recursive.c:2064
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because directory %s was renamed to multiple other "
"directories, with no destination getting a majority of the files."
msgstr ""
#: merge-recursive.c:2096
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of implicit directory rename(s) putting the "
"following path(s) there: %s."
msgstr ""
#: merge-recursive.c:2106
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; implicit directory renames tried to put these "
"paths there: %s"
msgstr ""
#: merge-recursive.c:2198
#, fuzzy, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s->%s in %s"
msgstr "CONFLICTE (canvi de nom/canvi de nom): Canvi de nom %s->%s en %s. Canvi de nom %s->%s en %s"
#: merge-recursive.c:2443
#, c-format
msgid "WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was renamed."
msgstr ""
#: merge-recursive.c:3022
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "no es pot llegir l'objecte %s"
#: merge-recursive.c:3025
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "l'objecte %s no és un blob"
#: merge-recursive.c:3094
msgid "modify"
msgstr "modificació"
#: merge-recursive.c:3094
msgid "modified"
msgstr "modificat"
#: merge-recursive.c:3105
msgid "content"
msgstr "contingut"
#: merge-recursive.c:3112
msgid "add/add"
msgstr "afegiment/afegiment"
#: merge-recursive.c:3160
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "S'ha omès %s (el fusionat és igual a l'existent)"
#: merge-recursive.c:3182 git-submodule.sh:861
msgid "submodule"
msgstr "submòdul"
#: merge-recursive.c:3183
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "CONFLICTE (%s): Conflicte de fusió en %s"
#: merge-recursive.c:3216
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "S'està afegint com a %s en lloc d'això"
#: merge-recursive.c:3319
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "S'està eliminant %s"
#: merge-recursive.c:3345
msgid "file/directory"
msgstr "fitxer/directori"
#: merge-recursive.c:3351
msgid "directory/file"
msgstr "directori/fitxer"
#: merge-recursive.c:3358
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr "CONFLICTE (%s): Hi ha un directori amb nom %s en %s. S'està afegint %s com a %s"
#: merge-recursive.c:3367
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "S'està afegint %s"
#: merge-recursive.c:3376
#, fuzzy, c-format
msgid "CONFLICT (add/add): Merge conflict in %s"
msgstr "CONFLICTE (%s): Conflicte de fusió en %s"
#: merge-recursive.c:3417
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
" %s"
msgstr ""
"Els canvis locals als fitxers següents se sobreescriuran per la fusió:\n"
" %s"
#: merge-recursive.c:3428
msgid "Already up to date!"
msgstr "Ja està al dia!"
#: merge-recursive.c:3437
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "la fusió dels arbres %s i %s ha fallat"
#: merge-recursive.c:3536
msgid "Merging:"
msgstr "S'està fusionant:"
#: merge-recursive.c:3549
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "s'ha trobat %u avantpassat en comú:"
msgstr[1] "s'han trobat %u avantpassats en comú:"
#: merge-recursive.c:3588
msgid "merge returned no commit"
msgstr "la fusió no ha retornat cap comissió"
#: merge-recursive.c:3654
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "No s'ha pogut analitzar l'objecte «%s»"
#: merge-recursive.c:3670 builtin/merge.c:692 builtin/merge.c:850
msgid "Unable to write index."
msgstr "No s'ha pogut escriure l'índex."
#: midx.c:65
#, c-format
msgid "multi-pack-index file %s is too small"
msgstr ""
#: midx.c:81
#, c-format
msgid "multi-pack-index signature 0x%08x does not match signature 0x%08x"
msgstr ""
#: midx.c:86
#, c-format
msgid "multi-pack-index version %d not recognized"
msgstr ""
#: midx.c:91
#, fuzzy, c-format
msgid "hash version %u does not match"
msgstr "el camí «%s» no té la seva versió"
#: midx.c:105
msgid "invalid chunk offset (too large)"
msgstr ""
#: midx.c:129
msgid "terminating multi-pack-index chunk id appears earlier than expected"
msgstr ""
#: midx.c:142
msgid "multi-pack-index missing required pack-name chunk"
msgstr ""
#: midx.c:144
msgid "multi-pack-index missing required OID fanout chunk"
msgstr ""
#: midx.c:146
msgid "multi-pack-index missing required OID lookup chunk"
msgstr ""
#: midx.c:148
msgid "multi-pack-index missing required object offsets chunk"
msgstr ""
#: midx.c:162
#, c-format
msgid "multi-pack-index pack names out of order: '%s' before '%s'"
msgstr ""
#: midx.c:205
#, c-format
msgid "bad pack-int-id: %u (%u total packs)"
msgstr ""
#: midx.c:246
msgid "multi-pack-index stores a 64-bit offset, but off_t is too small"
msgstr ""
#: midx.c:271
msgid "error preparing packfile from multi-pack-index"
msgstr ""
#: midx.c:407
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to add packfile '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en llegir el fitxer d'ordres «%s»"
#: midx.c:413
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to open pack-index '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en obrir «%s»"
#: midx.c:507
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to locate object %d in packfile"
msgstr "s'ha produït un error en llegir l'objecte «%s»."
#: midx.c:943
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to clear multi-pack-index at %s"
msgstr "s'ha produït un error en netejar l'índex"
#: midx.c:981
#, c-format
msgid "oid fanout out of order: fanout[%d] = %<PRIx32> > %<PRIx32> = fanout[%d]"
msgstr ""
#: midx.c:992
#, c-format
msgid "oid lookup out of order: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
msgstr ""
#: midx.c:996
#, fuzzy
msgid "Verifying object offsets"
msgstr "S'estan escrivint els objectes"
#: midx.c:1004
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to load pack entry for oid[%d] = %s"
msgstr "no s'ha pogut afegir una entrada de cau per a %s"
#: midx.c:1010
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to load pack-index for packfile %s"
msgstr "s'ha produït un error en llegir el fitxer d'ordres «%s»"
#: midx.c:1019
#, c-format
msgid "incorrect object offset for oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
msgstr ""
#: name-hash.c:531
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to create lazy_dir thread: %s"
msgstr "no s'ha pogut crear fil: %s"
#: name-hash.c:553
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to create lazy_name thread: %s"
msgstr "no s'ha pogut crear fil: %s"
#: name-hash.c:559
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to join lazy_name thread: %s"
msgstr "no s'ha pogut crear fil: %s"
#: notes-merge.c:277
#, c-format
msgid ""
"You have not concluded your previous notes merge (%s exists).\n"
"Please, use 'git notes merge --commit' or 'git notes merge --abort' to commit/abort the previous merge before you "
"start a new notes merge."
msgstr ""
"No heu acabat la vostra fusió de notes prèvia (%s existeix).\n"
"Useu «git notes merge --commit» o «git notes merge --abort» per a cometre/avortar la fusió prèvia abans de "
"començar una fusió de notes nova."
#: notes-merge.c:284
#, c-format
msgid "You have not concluded your notes merge (%s exists)."
msgstr "No heu conclòs la vostra fusió de notes (%s existeix)."
#: notes-utils.c:46
msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
msgstr "No es pot cometre un arbre de notes no inicialitzat / no referenciat"
#: notes-utils.c:105
#, c-format
msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
msgstr "Valor de notes.rewriteMode erroni: «%s»"
#: notes-utils.c:115
#, c-format
msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
msgstr "S'està refusant reescriure les notes en %s (fora de refs/notes/)"
#. TRANSLATORS: The first %s is the name of
#. the environment variable, the second %s is
#. its value.
#.
#: notes-utils.c:145
#, c-format
msgid "Bad %s value: '%s'"
msgstr "Valor erroni de %s: «%s»"
#: object.c:54
#, c-format
msgid "invalid object type \"%s\""
msgstr "tipus d'objecte «%s» no vàlid"
#: object.c:174
#, c-format
msgid "object %s is a %s, not a %s"
msgstr "l'objecte %s és %s, no pas %s"
#: object.c:234
#, c-format
msgid "object %s has unknown type id %d"
msgstr "l'objecte %s té un identificador de tipus %d desconegut"
#: object.c:247
#, c-format
msgid "unable to parse object: %s"
msgstr "no s'ha pogut analitzar l'objecte: %s"
#: object.c:267 object.c:278
#, c-format
msgid "hash mismatch %s"
msgstr ""
#: packfile.c:607
msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
msgstr "desplaçament abans de la fi del fitxer de paquet (.idx trencat?)"
#: packfile.c:1870
#, c-format
msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
msgstr "desplaçament abans d'inici d'índex de paquet per a %s (índex corromput?)"
#: packfile.c:1874
#, c-format
msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
msgstr "desplaçament més enllà de la fi d'índex de paquet per a %s (índex truncat?)"
#: parse-options.c:35
#, c-format
msgid "%s requires a value"
msgstr "%s requereix un valor"
#: parse-options.c:69
#, c-format
msgid "%s is incompatible with %s"
msgstr "%s és incompatible amb %s"
#: parse-options.c:74
#, c-format
msgid "%s : incompatible with something else"
msgstr "%s: és incompatible amb alguna altra cosa"
#: parse-options.c:88 parse-options.c:92 parse-options.c:260
#, c-format
msgid "%s takes no value"
msgstr "%s no accepta cap valor"
#: parse-options.c:90
#, c-format
msgid "%s isn't available"
msgstr "%s no és disponible"
#: parse-options.c:178
#, c-format
msgid "%s expects a numerical value"
msgstr "%s espera un valor numèric"
#: parse-options.c:194
#, c-format
msgid "%s expects a non-negative integer value with an optional k/m/g suffix"
msgstr ""
#: parse-options.c:322
#, c-format
msgid "ambiguous option: %s (could be --%s%s or --%s%s)"
msgstr ""
#: parse-options.c:356 parse-options.c:364
#, c-format
msgid "did you mean `--%s` (with two dashes ?)"
msgstr ""
#: parse-options.c:649
#, c-format
msgid "unknown option `%s'"
msgstr "opció desconeguda «%s»"
#: parse-options.c:651
#, fuzzy, c-format
msgid "unknown switch `%c'"
msgstr "port desconegut %s"
#: parse-options.c:653
#, c-format
msgid "unknown non-ascii option in string: `%s'"
msgstr "opció no ascii desconeguda en la cadena: «%s»"
#: parse-options.c:675
msgid "..."
msgstr "..."
#: parse-options.c:694
#, c-format
msgid "usage: %s"
msgstr "ús: %s"
#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
#. one in "usage: %s" translation.
#.
#: parse-options.c:700
#, c-format
msgid " or: %s"
msgstr " o: %s"
#: parse-options.c:703
#, c-format
msgid " %s"
msgstr " %s"
#: parse-options.c:742
msgid "-NUM"
msgstr "-NUM"
#: parse-options-cb.c:21
#, c-format
msgid "option `%s' expects a numerical value"
msgstr "l'opció «%s» espera un valor numèric"
#: parse-options-cb.c:38
#, c-format
msgid "malformed expiration date '%s'"
msgstr "data de venciment «%s» mal formada"
#: parse-options-cb.c:51
#, c-format
msgid "option `%s' expects \"always\", \"auto\", or \"never\""
msgstr ""
#: parse-options-cb.c:110
#, c-format
msgid "malformed object name '%s'"
msgstr "nom d'objecte «%s» mal format"
#: path.c:894
#, c-format
msgid "Could not make %s writable by group"
msgstr "No s'ha pogut fer %s escrivible pel grup"
#: pathspec.c:128
msgid "Escape character '\\' not allowed as last character in attr value"
msgstr "El caràcter d'escapament '\\' no està permès com a últim caràcter en un valor d'un atribut"
#: pathspec.c:146
msgid "Only one 'attr:' specification is allowed."
msgstr "Només es permet una especificació 'attr:'."
#: pathspec.c:149
msgid "attr spec must not be empty"
msgstr "una especificació d'atribut no pot estar buida"
#: pathspec.c:192
#, c-format
msgid "invalid attribute name %s"
msgstr "nom d'atribut no vàlid %s"