blob: e324c8055118bf7f176fa17bc8b825f1f8ed5793 [file] [log] [blame]
# Catalan translations for Git.
# This file is distributed under the same license as the Git package.
# Alex Henrie <alexhenrie24@gmail.com>, 2014-2016.
# Jordi Mas i Hernàndez <jmas@softcatala.org>, 2016-2020
#
# Terminologia i criteris utilitzats
#
# Anglès | Català
# -----------------+---------------------------------
# ahead | davant per
# amend | esmenar
# bundle | farcell
# broken | malmès
# delta | diferència
# deprecated | en desús
# dry | simulació
# fatal | fatal
# hook | lligam
# hunk | tros
# not supported | no està admès
# repository | dipòsit
# setting | paràmetre
# skip | ometre
# squelch | silenciar
# token | testimoni
# unset | desassignar
# upstream | font
#
# Alguns termes que són ordres específiques del git i d'àmbit molt tècnic
# hem decidit no traduir-los per facilitar-ne la compressió a l'usuari i perquè
# no tenen una transcendència al gran públic. Es tracta de casos similars
# a «ping» en l'àmbit de xarxes.
#
# Termes que mantenim en anglès:
#
#
# Anglès | Català
# -----------------+---------------------------------
# blame | «blame»
# HEAD | HEAD (f, la branca)
# cherry pick | «cherry pick»
# rebase | «rebase»
# stage | «stage»
# stash | «stash»
# squash | «squash»
# trailer | «trailer»
# unstage | «unstage»
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Git\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 08:48+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2020-01-09 10:10+0100\n"
"Last-Translator: Jordi Mas <jmas@softcatala.org>\n"
"Language-Team: Catalan\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.4\n"
#: add-interactive.c:347
#, c-format
msgid "Huh (%s)?"
msgstr "Perdó (%s)?"
#: add-interactive.c:500 add-interactive.c:801 sequencer.c:3216
#: sequencer.c:3656 builtin/rebase.c:871 builtin/rebase.c:1643
#: builtin/rebase.c:2019 builtin/rebase.c:2063
msgid "could not read index"
msgstr "no s'ha pogut llegir l'índex"
#: add-interactive.c:555 git-add--interactive.perl:269
#: git-add--interactive.perl:294
msgid "binary"
msgstr "binari"
#: add-interactive.c:613 git-add--interactive.perl:278
#: git-add--interactive.perl:332
msgid "nothing"
msgstr "res"
#: add-interactive.c:614 git-add--interactive.perl:314
#: git-add--interactive.perl:329
msgid "unchanged"
msgstr "sense canvis"
#: add-interactive.c:651 git-add--interactive.perl:643
msgid "Update"
msgstr "Actualitza"
#: add-interactive.c:668 add-interactive.c:856
#, c-format
msgid "could not stage '%s'"
msgstr "no s'ha pogut fer «stage» «%s»"
#: add-interactive.c:674 add-interactive.c:863 sequencer.c:3409
#: builtin/rebase.c:895
msgid "could not write index"
msgstr "no s'ha pogut escriure l'índex"
#: add-interactive.c:677 git-add--interactive.perl:628
#, c-format, perl-format
msgid "updated %d path\n"
msgid_plural "updated %d paths\n"
msgstr[0] "actualitzat %d camí\n"
msgstr[1] "actualitzats %d camins\n"
#: add-interactive.c:695 git-add--interactive.perl:678
#, c-format, perl-format
msgid "note: %s is untracked now.\n"
msgstr "nota: %s està ara sense seguiment.\n"
#: add-interactive.c:700 apply.c:4108 builtin/checkout.c:281
#: builtin/reset.c:144
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "make_cache_entry ha fallat per al camí «%s»"
#: add-interactive.c:730 git-add--interactive.perl:655
msgid "Revert"
msgstr "Reverteix"
#: add-interactive.c:746
msgid "Could not parse HEAD^{tree}"
msgstr "No s'ha pogut analitzar HEAD^{tree}"
#: add-interactive.c:784 git-add--interactive.perl:631
#, c-format, perl-format
msgid "reverted %d path\n"
msgid_plural "reverted %d paths\n"
msgstr[0] "revertit %d camí\n"
msgstr[1] "revertits %d camins\n"
#: add-interactive.c:835 git-add--interactive.perl:695
#, c-format
msgid "No untracked files.\n"
msgstr "Sense fitxers no seguits.\n"
#: add-interactive.c:839 git-add--interactive.perl:689
msgid "Add untracked"
msgstr "Afegeix sense seguiment"
#: add-interactive.c:866 git-add--interactive.perl:625
#, c-format, perl-format
msgid "added %d path\n"
msgid_plural "added %d paths\n"
msgstr[0] "afegit %d camí\n"
msgstr[1] "afegits %d camins\n"
#: add-interactive.c:896
#, c-format
msgid "ignoring unmerged: %s"
msgstr "s'està ignorant allò no fusionat: %s"
#: add-interactive.c:908 add-patch.c:1331 git-add--interactive.perl:1366
#, c-format
msgid "Only binary files changed.\n"
msgstr "Només s'han canviat els fitxers binaris.\n"
#: add-interactive.c:910 add-patch.c:1329 git-add--interactive.perl:1368
#, c-format
msgid "No changes.\n"
msgstr "Sense canvis.\n"
#: add-interactive.c:914 git-add--interactive.perl:1376
msgid "Patch update"
msgstr "Actualització del pedaç"
#: add-interactive.c:953 git-add--interactive.perl:1754
msgid "Review diff"
msgstr "Reviseu les diferències"
#: add-interactive.c:981
msgid "show paths with changes"
msgstr "mostra els camins amb canvis"
#: add-interactive.c:983
msgid "add working tree state to the staged set of changes"
msgstr ""
#: add-interactive.c:985
msgid "revert staged set of changes back to the HEAD version"
msgstr ""
#: add-interactive.c:987
msgid "pick hunks and update selectively"
msgstr "selecciona els trossos i actualitza selectivament"
#: add-interactive.c:989
msgid "view diff between HEAD and index"
msgstr "visualitza les diferències entre HEAD i l'índex"
#: add-interactive.c:991
msgid "add contents of untracked files to the staged set of changes"
msgstr ""
#: add-interactive.c:999 add-interactive.c:1048
msgid "Prompt help:"
msgstr "Mostra ajuda:"
#: add-interactive.c:1001
msgid "select a single item"
msgstr "seleccioneu un únic ítem"
#: add-interactive.c:1003
msgid "select a range of items"
msgstr "seleccioneu un rang d'ítems"
#: add-interactive.c:1005
msgid "select multiple ranges"
msgstr "seleccioneu rangs múltiples"
#: add-interactive.c:1007 add-interactive.c:1052
msgid "select item based on unique prefix"
msgstr "seleccioneu un ítem basant-se en un prefix únic"
#: add-interactive.c:1009
msgid "unselect specified items"
msgstr "desselecciona els ítems especificats"
#: add-interactive.c:1011
msgid "choose all items"
msgstr "escolliu tots els ítems"
#: add-interactive.c:1013
msgid "(empty) finish selecting"
msgstr "(buit) finalitza la selecció"
#: add-interactive.c:1050
msgid "select a numbered item"
msgstr "seleccioneu un ítem numerat"
#: add-interactive.c:1054
msgid "(empty) select nothing"
msgstr "(buit) no seleccionis res"
#: add-interactive.c:1062 builtin/clean.c:822 git-add--interactive.perl:1851
msgid "*** Commands ***"
msgstr "*** Ordres ***"
#: add-interactive.c:1063 builtin/clean.c:823 git-add--interactive.perl:1848
msgid "What now"
msgstr "I ara què"
#: add-interactive.c:1115 git-add--interactive.perl:213
msgid "staged"
msgstr "staged"
#: add-interactive.c:1115 git-add--interactive.perl:213
msgid "unstaged"
msgstr "unstaged"
#: add-interactive.c:1115 apply.c:4965 apply.c:4968 builtin/am.c:2197
#: builtin/am.c:2200 builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:144
#: builtin/merge.c:273 builtin/pull.c:209 builtin/submodule--helper.c:409
#: builtin/submodule--helper.c:1379 builtin/submodule--helper.c:1382
#: builtin/submodule--helper.c:1875 builtin/submodule--helper.c:1878
#: builtin/submodule--helper.c:2119 git-add--interactive.perl:213
msgid "path"
msgstr "camí"
#: add-interactive.c:1122
msgid "could not refresh index"
msgstr "no s'ha pogut actualitzar l'índex"
#: add-interactive.c:1136 builtin/clean.c:787 git-add--interactive.perl:1765
#, c-format
msgid "Bye.\n"
msgstr "Adéu.\n"
#: add-patch.c:15
#, c-format
msgid "Stage mode change [y,n,a,q,d%s,?]? "
msgstr "Canvia el mode de «stage» [y,n,a,q,d%s,?]? "
#: add-patch.c:16
#, c-format
msgid "Stage deletion [y,n,a,q,d%s,?]? "
msgstr "Suprimeix «stage» [y,n,a,q,d%s,?]? "
#: add-patch.c:17
#, c-format
msgid "Stage this hunk [y,n,a,q,d%s,?]? "
msgstr "Fer un «stage» d'aquest tros [y,n,a,q,d%s,?]? "
#: add-patch.c:111
#, c-format
msgid "could not parse hunk header '%.*s'"
msgstr "no s'ha pogut analitzar la capçalera del tros «%.*s»"
#: add-patch.c:130 add-patch.c:134
#, c-format
msgid "could not parse colored hunk header '%.*s'"
msgstr "no s'ha pogut analitzar la capçalera del tros acolorida «%.*s»"
#: add-patch.c:176
msgid "could not parse diff"
msgstr "no s'ha pogut analitzar el diff"
#: add-patch.c:194
msgid "could not parse colored diff"
msgstr "no s'ha pogut analitzar el diff acolorit"
#: add-patch.c:508
#, c-format
msgid ""
"expected context line #%d in\n"
"%.*s"
msgstr ""
"s'esperava la línia amb contingut #%d a\n"
"%.*s"
#: add-patch.c:523
#, c-format
msgid ""
"hunks do not overlap:\n"
"%.*s\n"
"\tdoes not end with:\n"
"%.*s"
msgstr ""
#: add-patch.c:799 git-add--interactive.perl:1112
msgid "Manual hunk edit mode -- see bottom for a quick guide.\n"
msgstr ""
"Mode d'edició de trossos manual - vegeu més avall per una guia ràpida.\n"
#: add-patch.c:803
#, c-format
msgid ""
"---\n"
"To remove '%c' lines, make them ' ' lines (context).\n"
"To remove '%c' lines, delete them.\n"
"Lines starting with %c will be removed.\n"
msgstr ""
"---\n"
"Per suprimir «%c» línies, convertiu-les a ' ' (context).\n"
"Per suprimir «%c» línies, suprimiu-les.\n"
"Les línies que comencin per %c seran suprimides.\n"
#: add-patch.c:810
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
"marked for staging.\n"
msgstr ""
"Si el pedaç s'aplica correctament, el tros editat es marcarà immediatament\n"
"per «staging».\n"
#. TRANSLATORS: 'it' refers to the patch mentioned in the previous messages.
#: add-patch.c:818 git-add--interactive.perl:1126
msgid ""
"If it does not apply cleanly, you will be given an opportunity to\n"
"edit again. If all lines of the hunk are removed, then the edit is\n"
"aborted and the hunk is left unchanged.\n"
msgstr ""
"Si no s'aplica correctament, tindreu una oportunitat per editar-lo\n"
"de nou. Si totes les línies del tros se suprimeixen, llavors l'edició "
"s'avorta\n"
"i el tros es deixa sense cap canvi.\n"
#: add-patch.c:851
msgid "could not parse hunk header"
msgstr "no s'ha pogut analitzar la capçalera del tros"
#: add-patch.c:895 add-patch.c:1294
msgid "'git apply --cached' failed"
msgstr ""
#. TRANSLATORS: do not translate [y/n]
#. The program will only accept that input at this point.
#. Consider translating (saying "no" discards!) as
#. (saying "n" for "no" discards!) if the translation
#. of the word "no" does not start with n.
#.
#. TRANSLATORS: do not translate [y/n]
#. The program will only accept that input
#. at this point.
#. Consider translating (saying "no" discards!) as
#. (saying "n" for "no" discards!) if the translation
#. of the word "no" does not start with n.
#: add-patch.c:952 git-add--interactive.perl:1239
msgid ""
"Your edited hunk does not apply. Edit again (saying \"no\" discards!) [y/n]? "
msgstr ""
"El tros editat no s'aplica. Editeu-lo de nou (si responeu \"no\" es "
"descartarà) [y/n]? "
#: add-patch.c:1009
msgid ""
"y - stage this hunk\n"
"n - do not stage this hunk\n"
"q - quit; do not stage this hunk or any of the remaining ones\n"
"a - stage this and all the remaining hunks\n"
"d - do not stage this hunk nor any of the remaining hunks\n"
msgstr ""
"y - fes «stage» d'aquest tros\n"
"n - no facis «stage» d'aquest tros\n"
"q - surt; no facis «stage» d'aquest tros o de cap altre restant\n"
"a - fes «stage» d'aquest tros i de tota la resta de trossos del fitxer\n"
"d - no facis «stage» d'aquest tros o de cap altre restant del fitxer\n"
#: add-patch.c:1016
msgid ""
"j - leave this hunk undecided, see next undecided hunk\n"
"J - leave this hunk undecided, see next hunk\n"
"k - leave this hunk undecided, see previous undecided hunk\n"
"K - leave this hunk undecided, see previous hunk\n"
"g - select a hunk to go to\n"
"/ - search for a hunk matching the given regex\n"
"s - split the current hunk into smaller hunks\n"
"e - manually edit the current hunk\n"
"? - print help\n"
msgstr ""
"j - deixa aquest tros sense decidir, veure el tros sense decidir següent\n"
"J - deixa aquest tros sense decidir, veure el tros següent\n"
"k - deixa aquest tros sense decidir, veure el tros sense decidir anterior\n"
"K - deixa aquest tros sense decidir, veure el tros anterior\n"
"g - selecciona el tros on voleu anar\n"
"/ - cerca un tros que coincideixi amb l'expressió regular donada\n"
"s - divideix el tros actual en trossos més petits\n"
"e - edita manualment el tros actual\n"
"? - mostra l'ajuda\n"
#: add-patch.c:1137 add-patch.c:1147
msgid "No previous hunk"
msgstr "Sense tros previ"
#: add-patch.c:1142 add-patch.c:1152
msgid "No next hunk"
msgstr "No hi ha tros següent"
#: add-patch.c:1158
msgid "No other hunks to goto"
msgstr "No hi ha altres trossos on anar-hi"
#: add-patch.c:1169 git-add--interactive.perl:1577
msgid "go to which hunk (<ret> to see more)? "
msgstr "vés a quin tros (<ret> per veure'n més)? "
#: add-patch.c:1170 git-add--interactive.perl:1579
msgid "go to which hunk? "
msgstr "vés a quin tros? "
#: add-patch.c:1181
#, c-format
msgid "Invalid number: '%s'"
msgstr "Número no vàlid: «%s»"
#: add-patch.c:1186
#, c-format
msgid "Sorry, only %d hunk available."
msgid_plural "Sorry, only %d hunks available."
msgstr[0] "Només %d tros disponible."
msgstr[1] "Només %d trossos disponibles."
#: add-patch.c:1195
msgid "No other hunks to search"
msgstr "No hi ha cap altre tros a cercar"
#: add-patch.c:1201 git-add--interactive.perl:1623
msgid "search for regex? "
msgstr "cerca per expressió regular? "
#: add-patch.c:1216
#, c-format
msgid "Malformed search regexp %s: %s"
msgstr "Expressió regular de cerca mal formada %s: %s"
#: add-patch.c:1233
msgid "No hunk matches the given pattern"
msgstr "No hi ha trossos que coincideixin amb el patró donat"
#: add-patch.c:1240
msgid "Sorry, cannot split this hunk"
msgstr "No es pot dividir aquest tros"
#: add-patch.c:1244
#, c-format
msgid "Split into %d hunks."
msgstr "Divideix en %d trossos."
#: add-patch.c:1248
msgid "Sorry, cannot edit this hunk"
msgstr "No es pot editar aquest tros"
#: advice.c:111
#, c-format
msgid "%shint: %.*s%s\n"
msgstr "%spista: %.*s%s\n"
#: advice.c:164
msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Fer «cherry pick» no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
#: advice.c:166
msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Cometre no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
#: advice.c:168
msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Fusionar no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
#: advice.c:170
msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Baixar no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
#: advice.c:172
msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Revertir no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
#: advice.c:174
#, c-format
msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
msgstr "No és possible %s perquè teniu fitxers sense fusionar."
#: advice.c:182
msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
"as appropriate to mark resolution and make a commit."
msgstr ""
"Arregleu-los en l'arbre de treball, i després useu\n"
"'git add/rm <fitxer>' segons sigui apropiat per a marcar la\n"
"resolució i feu una comissió."
#: advice.c:190
msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
msgstr "S'està sortint a causa d'un conflicte no resolt."
#: advice.c:195 builtin/merge.c:1332
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "No heu conclòs la vostra fusió (MERGE_HEAD existeix)."
#: advice.c:197
msgid "Please, commit your changes before merging."
msgstr "Cometeu els vostres canvis abans de fusionar."
#: advice.c:198
msgid "Exiting because of unfinished merge."
msgstr "S'està sortint a causa d'una fusió no terminada."
#: advice.c:204
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Note: switching to '%s'.\n"
"\n"
"You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
"changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
"state without impacting any branches by switching back to a branch.\n"
"\n"
"If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
"do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:\n"
"\n"
" git switch -c <new-branch-name>\n"
"\n"
"Or undo this operation with:\n"
"\n"
" git switch -\n"
"\n"
"Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to "
"false\n"
"\n"
msgstr ""
"Avís: s'està canviant a «%s».\n"
"\n"
"Esteu en un estat de «HEAD separat». Podeu mirar al voltant, fer canvis\n"
"experimentals i cometre'ls, i podeu descartar qualsevol comissió que feu\n"
"en aquest estat sense cap branca realitzant un altre agafament.\n"
"\n"
"Si voleu crear una branca nova per a conservar les comissions que creeu,\n"
"poder fer-ho (ara o més tard) usant -b de nou amb l'ordre checkout.\n"
"Exemple:\n"
"\n"
" git checkout -b <nom-de-branca-nova>\n"
#: alias.c:50
msgid "cmdline ends with \\"
msgstr "la línia d'ordres acaba amb \\"
#: alias.c:51
msgid "unclosed quote"
msgstr ""
#: apply.c:69
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
msgstr "opció d'espai en blanc «%s» no reconeguda"
#: apply.c:85
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
msgstr "opció ignora l'espai en blanc «%s» no reconeguda"
#: apply.c:135
msgid "--reject and --3way cannot be used together."
msgstr "--reject i --3way no es poden usar junts."
#: apply.c:137
msgid "--cached and --3way cannot be used together."
msgstr "--cached i --3way no es poden usar junts."
#: apply.c:140
msgid "--3way outside a repository"
msgstr "--3way fora d'un dipòsit"
#: apply.c:151
msgid "--index outside a repository"
msgstr "--index fora d'un dipòsit"
#: apply.c:154
msgid "--cached outside a repository"
msgstr "--cached fora d'un dipòsit"
#: apply.c:801
#, c-format
msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
msgstr "No es pot preparar l'expressió regular de marca de temps %s"
#: apply.c:810
#, c-format
msgid "regexec returned %d for input: %s"
msgstr "regexec ha retornat %d per l'entrada: %s"
#: apply.c:884
#, c-format
msgid "unable to find filename in patch at line %d"
msgstr "no s'ha pogut trobar el nom de fitxer en el pedaç a la línia %d"
#: apply.c:922
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
msgstr ""
"git apply: git-diff incorrecte - s'esperava /dev/null, s'ha rebut %s en la "
"línia %d"
#: apply.c:928
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: git-diff incorrecte - nom de fitxer nou inconsistent en la línia "
"%d"
#: apply.c:929
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: git-diff incorrecte - nom de fitxer antic inconsistent en la "
"línia %d"
#: apply.c:934
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
msgstr "git apply: git-diff incorrecte - s'esperava /dev/null en la línia %d"
#: apply.c:963
#, c-format
msgid "invalid mode on line %d: %s"
msgstr "mode no vàlid en la línia %d: %s"
#: apply.c:1282
#, c-format
msgid "inconsistent header lines %d and %d"
msgstr "línies de capçalera %d i %d inconsistents"
#: apply.c:1372
#, c-format
msgid ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
"component (line %d)"
msgid_plural ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
"components (line %d)"
msgstr[0] ""
"a la capçalera de git diff li manca informació de nom de fitxer en eliminar "
"%d component de nom de camí inicial (línia %d)"
msgstr[1] ""
"a la capçalera de git diff li manca informació de nom de fitxer en eliminar "
"%d components de nom de camí inicial (línia %d)"
#: apply.c:1385
#, c-format
msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
msgstr ""
"a la capçalera de git diff li manca informació de nom de fitxer (línia %d)"
#: apply.c:1481
#, c-format
msgid "recount: unexpected line: %.*s"
msgstr "recompte: línia inesperada: %.*s"
#: apply.c:1550
#, c-format
msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
msgstr "fragment de pedaç sense capçalera a la línia %d: %.*s"
#: apply.c:1753
msgid "new file depends on old contents"
msgstr "el fitxer nou depèn dels continguts antics"
#: apply.c:1755
msgid "deleted file still has contents"
msgstr "el fitxer suprimit encara té continguts"
#: apply.c:1789
#, c-format
msgid "corrupt patch at line %d"
msgstr "pedaç malmès a la línia %d"
#: apply.c:1826
#, c-format
msgid "new file %s depends on old contents"
msgstr "el fitxer nou %s depèn dels continguts antics"
#: apply.c:1828
#, c-format
msgid "deleted file %s still has contents"
msgstr "el fitxer suprimit %s encara té continguts"
#: apply.c:1831
#, c-format
msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
msgstr "** advertència: el fitxer %s queda buit però no se suprimeix"
#: apply.c:1978
#, c-format
msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
msgstr "pedaç binari malmès a la línia %d: %.*s"
#: apply.c:2015
#, c-format
msgid "unrecognized binary patch at line %d"
msgstr "pedaç binari no reconegut a la línia %d"
#: apply.c:2177
#, c-format
msgid "patch with only garbage at line %d"
msgstr "pedaç amb només escombraries a la línia %d"
#: apply.c:2263
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
msgstr "no s'ha pogut llegir l'enllaç simbòlic %s"
#: apply.c:2267
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "no s'ha pogut obrir o llegir %s"
#: apply.c:2936
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
msgstr "inici de línia no vàlid: «%c»"
#: apply.c:3057
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
msgstr[0] "El tros #%d ha tingut èxit a %d (desplaçament d'%d línia)."
msgstr[1] "El tros #%d ha tingut èxit a %d (desplaçament de %d línies)."
#: apply.c:3069
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr "El context s'ha reduït a (%ld/%ld) per a aplicar el fragment a %d"
#: apply.c:3075
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
"%.*s"
msgstr ""
"tot cercant:\n"
"%.*s"
#: apply.c:3097
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
msgstr "manquen les dades de pedaç binari de «%s»"
#: apply.c:3105
#, c-format
msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
msgstr "no es pot aplicar al revés un pedaç binari sense el tros revés a «%s»"
#: apply.c:3152
#, c-format
msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
msgstr ""
"no es pot aplicar un pedaç binari a «%s» sense la línia d'índex completa"
#: apply.c:3162
#, c-format
msgid ""
"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
msgstr ""
"el pedaç s'aplica a «%s» (%s), el qual no coincideix amb els continguts "
"actuals."
#: apply.c:3170
#, c-format
msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
msgstr "el pedaç s'aplica a un «%s» buit però no és buit"
#: apply.c:3188
#, c-format
msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
msgstr "no es pot llegir la postimatge %s necessària per a «%s»"
#: apply.c:3201
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "el pedaç binari no s'aplica a «%s»"
#: apply.c:3207
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr ""
"el pedaç binari a «%s» crea un resultat incorrecte (s'esperava %s, s'ha "
"rebut %s)"
#: apply.c:3228
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "el pedaç ha fallat: %s:%ld"
#: apply.c:3351
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "no es pot agafar %s"
#: apply.c:3403 apply.c:3414 apply.c:3460 midx.c:61 setup.c:280
#, c-format
msgid "failed to read %s"
msgstr "s'ha produït un error en llegir %s"
#: apply.c:3411
#, c-format
msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
msgstr "s'està llegint de «%s» més enllà d'un enllaç simbòlic"
#: apply.c:3440 apply.c:3683
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "el camí %s s'ha canviat de nom / s'ha suprimit"
#: apply.c:3526 apply.c:3698
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "%s: no existeix en l'índex"
#: apply.c:3535 apply.c:3706
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "%s: no coincideix amb l'índex"
#: apply.c:3570
msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"al dipòsit li manca el blob necessari per a retrocedir a una fusió de 3 vies."
#: apply.c:3573
#, c-format
msgid "Falling back to three-way merge...\n"
msgstr "S'està retrocedint a una fusió de 3 vies...\n"
#: apply.c:3589 apply.c:3593
#, c-format
msgid "cannot read the current contents of '%s'"
msgstr "no es poden llegir els continguts actuals de «%s»"
#: apply.c:3605
#, c-format
msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
msgstr "S'ha produït un error en retrocedir a una fusió de 3 vies...\n"
#: apply.c:3619
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
msgstr "S'ha aplicat el pedaç a «%s» amb conflictes.\n"
#: apply.c:3624
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
msgstr "S'ha aplicat el pedaç a «%s» netament.\n"
#: apply.c:3650
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "el pedaç d'eliminació deixa els continguts dels fitxers"
#: apply.c:3723
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "%s: tipus erroni"
#: apply.c:3725
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "%s és del tipus %o, s'esperava %o"
#: apply.c:3876 apply.c:3878 read-cache.c:830 read-cache.c:856
#: read-cache.c:1320
#, c-format
msgid "invalid path '%s'"
msgstr "camí no vàlid: «%s»"
#: apply.c:3934
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "%s: ja existeix en l'índex"
#: apply.c:3937
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "%s: ja existeix en el directori de treball"
#: apply.c:3957
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "el mode nou (%o) de %s no coincideix amb el mode antic (%o)"
#: apply.c:3962
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr "el mode nou (%o) de %s no coincideix amb el mode antic (%o) de %s"
#: apply.c:3982
#, c-format
msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "el fitxer afectat «%s» és més enllà d'un enllaç simbòlic"
#: apply.c:3986
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "%s: el pedaç no s'aplica"
#: apply.c:4001
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "S'està comprovant el pedaç %s..."
#: apply.c:4093
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
msgstr "falta la informació sha1 o és inútil per al submòdul %s"
#: apply.c:4100
#, c-format
msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
msgstr "canvi de mode per a %s, el qual no està en la HEAD actual"
#: apply.c:4103
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
msgstr "falta informació sha1 o és inútil (%s)."
#: apply.c:4112
#, c-format
msgid "could not add %s to temporary index"
msgstr "no s'ha pogut afegir %s a l'índex temporal"
#: apply.c:4122
#, c-format
msgid "could not write temporary index to %s"
msgstr "no s'ha pogut escriure l'índex temporal a %s"
#: apply.c:4260
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "no s'ha pogut eliminar %s de l'índex"
#: apply.c:4294
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "pedaç malmès per al submòdul %s"
#: apply.c:4300
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut fer stat al fitxer novament creat «%s»"
#: apply.c:4308
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr ""
"no s'ha pogut crear un magatzem de recolzament per al fitxer novament creat "
"%s"
#: apply.c:4314 apply.c:4459
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "no s'ha pogut afegir una entrada de cau per a %s"
#: apply.c:4357
#, c-format
msgid "failed to write to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut escriure a «%s»"
#: apply.c:4361
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "s'està tancant el fitxer «%s»"
#: apply.c:4431
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "no s'ha pogut escriure el fitxer «%s» mode %o"
#: apply.c:4529
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "El pedaç %s s'ha aplicat netament."
#: apply.c:4537
msgid "internal error"
msgstr "error intern"
#: apply.c:4540
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "S'està aplicant el pedaç %%s amb %d rebuig..."
msgstr[1] "S'està aplicant el pedaç %%s amb %d rebutjos..."
#: apply.c:4551
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "s'està truncant el nom del fitxer .rej a %.*s.rej"
#: apply.c:4559 builtin/fetch.c:901 builtin/fetch.c:1192
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "no es pot obrir %s"
#: apply.c:4573
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "El tros #%d s'ha aplicat netament."
#: apply.c:4577
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "S'ha rebutjat el tros #%d."
#: apply.c:4696
#, c-format
msgid "Skipped patch '%s'."
msgstr "S'ha omès el pedaç «%s»."
#: apply.c:4704
msgid "unrecognized input"
msgstr "entrada no reconeguda"
#: apply.c:4724
msgid "unable to read index file"
msgstr "no es pot llegir el fitxer d'índex"
#: apply.c:4881
#, c-format
msgid "can't open patch '%s': %s"
msgstr "no es pot obrir el pedaç «%s»: %s"
#: apply.c:4908
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "s'ha silenciat %d error d'espai en blanc"
msgstr[1] "s'han silenciat %d errors d'espai en blanc"
#: apply.c:4914 apply.c:4929
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
msgstr[0] "%d línia afegeix errors d'espai en blanc."
msgstr[1] "%d línies afegeixen errors d'espai en blanc."
#: apply.c:4922
#, c-format
msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
msgstr[0] ""
"S'ha aplicat %d línia després d'arreglar els errors d'espai en blanc."
msgstr[1] ""
"S'han aplicat %d línies després d'arreglar els errors d'espai en blanc."
#: apply.c:4938 builtin/add.c:579 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "No s'ha pogut escriure un fitxer d'índex nou"
#: apply.c:4966
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "no apliquis els canvis que coincideixin amb el camí donat"
#: apply.c:4969
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "aplica els canvis que coincideixin amb el camí donat"
#: apply.c:4971 builtin/am.c:2206
msgid "num"
msgstr "número"
#: apply.c:4972
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr ""
"elimina <nombre> barres obliqües inicials dels camins de diferència "
"tradicionals"
#: apply.c:4975
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "ignora afegiments fets pel pedaç"
#: apply.c:4977
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr ""
"en lloc d'aplicar el pedaç, emet les estadístiques de diferència de l'entrada"
#: apply.c:4981
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "mostra el nombre de línies afegides i suprimides en notació decimal"
#: apply.c:4983
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "en lloc d'aplicar el pedaç, emet un resum de l'entrada"
#: apply.c:4985
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "en lloc d'aplicar el pedaç, veges si el pedaç és aplicable"
#: apply.c:4987
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "assegura que el pedaç sigui aplicable a l'índex actual"
#: apply.c:4989
msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
msgstr ""
#: apply.c:4991
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "aplica un pedaç sense tocar l'arbre de treball"
#: apply.c:4993
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "accepta un pedaç que toqui fora de l'àrea de treball"
#: apply.c:4996
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr "aplica el pedaç també (useu amb --stat/--summary/--check)"
#: apply.c:4998
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "intenta una fusió de tres vies si el pedaç no s'aplica"
#: apply.c:5000
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr "construeix un índex temporal basat en la informació d'índex incrustada"
#: apply.c:5003 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "els camins se separen amb el caràcter NUL"
#: apply.c:5005
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "assegura't que almenys <n> línies de context coincideixin"
#: apply.c:5006 builtin/am.c:2185 builtin/interpret-trailers.c:98
#: builtin/interpret-trailers.c:100 builtin/interpret-trailers.c:102
#: builtin/pack-objects.c:3310 builtin/rebase.c:1474
msgid "action"
msgstr "acció"
#: apply.c:5007
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr ""
"detecta les línies noves o modificades que tinguin errors d'espai en blanc"
#: apply.c:5010 apply.c:5013
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr "ignora els canvis d'espai en blanc en cercar context"
#: apply.c:5016
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "aplica el pedaç al revés"
#: apply.c:5018
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "no esperis almenys una línia de context"
#: apply.c:5020
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "deixa els trossos rebutjats en fitxers *.rej corresponents"
#: apply.c:5022
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "permet trossos encavalcants"
#: apply.c:5023 builtin/add.c:309 builtin/check-ignore.c:22
#: builtin/commit.c:1355 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:774
#: builtin/log.c:2166 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
msgid "be verbose"
msgstr "sigues detallat"
#: apply.c:5025
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "tolera una línia nova incorrectament detectada al final del fitxer"
#: apply.c:5028
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "no confiïs en els recomptes de línia en les capçaleres dels trossos"
#: apply.c:5030 builtin/am.c:2194
msgid "root"
msgstr "arrel"
#: apply.c:5031
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "anteposa <arrel> a tots els noms de fitxer"
#: archive.c:14
msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr "git archive [<opcions>] <arbre> [<camí>...]"
#: archive.c:15
msgid "git archive --list"
msgstr "git archive --list"
#: archive.c:16
msgid ""
"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr ""
"git archive --remote <dipòsit> [--exec <ordre>] [<opcions>] <arbre> "
"[<camí>...]"
#: archive.c:17
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote <dipòsit> [--exec <ordre>] --list"
#: archive.c:372 builtin/add.c:180 builtin/add.c:555 builtin/rm.c:299
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "l'especificació de camí «%s» no ha coincidit amb cap fitxer"
#: archive.c:396
#, c-format
msgid "no such ref: %.*s"
msgstr "no existeix la referència: %.*s"
#: archive.c:401
#, c-format
msgid "not a valid object name: %s"
msgstr "no és un nom d'objecte vàlid: %s"
#: archive.c:414
#, c-format
msgid "not a tree object: %s"
msgstr "no és un objecte d'arbre: %s"
#: archive.c:426
msgid "current working directory is untracked"
msgstr "no es segueix el directori de treball actual"
#: archive.c:457
msgid "fmt"
msgstr "format"
#: archive.c:457
msgid "archive format"
msgstr "format d'arxiu"
#: archive.c:458 builtin/log.c:1653
msgid "prefix"
msgstr "prefix"
#: archive.c:459
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "anteposa el prefix a cada nom de camí en l'arxiu"
#: archive.c:460 builtin/blame.c:861 builtin/blame.c:865 builtin/blame.c:866
#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:129 builtin/fast-export.c:1162
#: builtin/fast-export.c:1164 builtin/fast-export.c:1168 builtin/grep.c:899
#: builtin/hash-object.c:105 builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563
#: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123
#: parse-options.h:190
msgid "file"
msgstr "fitxer"
#: archive.c:461 builtin/archive.c:90
msgid "write the archive to this file"
msgstr "escriu l'arxiu a aquest fitxer"
#: archive.c:463
msgid "read .gitattributes in working directory"
msgstr "llegeix .gitattributes en el directori de treball"
#: archive.c:464
msgid "report archived files on stderr"
msgstr "informa de fitxers arxivats en stderr"
#: archive.c:465
msgid "store only"
msgstr "només emmagatzema"
#: archive.c:466
msgid "compress faster"
msgstr "comprimeix més ràpidament"
#: archive.c:474
msgid "compress better"
msgstr "comprimeix millor"
#: archive.c:477
msgid "list supported archive formats"
msgstr "llista els formats d'arxiu admesos"
#: archive.c:479 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:116
#: builtin/submodule--helper.c:1391 builtin/submodule--helper.c:1884
msgid "repo"
msgstr "dipòsit"
#: archive.c:480 builtin/archive.c:92
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "recupera l'arxiu del dipòsit remot <dipòsit>"
#: archive.c:481 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:715
#: builtin/notes.c:498
msgid "command"
msgstr "ordre"
#: archive.c:482 builtin/archive.c:94
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
msgstr "camí a l'ordre git-upload-archive remota"
#: archive.c:489
msgid "Unexpected option --remote"
msgstr "Opció inesperada --remote"
#: archive.c:491
msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
msgstr "L'opció --exec només es pot usar juntament amb --remote"
#: archive.c:493
msgid "Unexpected option --output"
msgstr "Opció inesperada --output"
#: archive.c:515
#, c-format
msgid "Unknown archive format '%s'"
msgstr "Format d'arxiu desconegut «%s»"
#: archive.c:522
#, c-format
msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
msgstr "Paràmetre no admès per al format «%s»: -%d"
#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:350
#, c-format
msgid "cannot stream blob %s"
msgstr "no es pot transmetre el blob %s"
#: archive-tar.c:266 archive-zip.c:368
#, c-format
msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
msgstr "mode de fitxer no compatible: 0%o (SHA1: %s)"
#: archive-tar.c:293 archive-zip.c:358
#, c-format
msgid "cannot read %s"
msgstr "no es pot llegir «%s»"
#: archive-tar.c:465
#, c-format
msgid "unable to start '%s' filter"
msgstr "no s'ha pogut iniciar el filtre «%s»"
#: archive-tar.c:468
msgid "unable to redirect descriptor"
msgstr "no s'ha pogut redirigir el descriptor"
#: archive-tar.c:475
#, c-format
msgid "'%s' filter reported error"
msgstr "«%s» error reportat pel filtre"
#: archive-zip.c:319
#, c-format
msgid "path is not valid UTF-8: %s"
msgstr "el camí no és vàlid en UTF-8: %s"
#: archive-zip.c:323
#, c-format
msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
msgstr "el camí és massa llarg (%d caràcters, SHA1: %s): %s"
#: archive-zip.c:479 builtin/pack-objects.c:230 builtin/pack-objects.c:233
#, c-format
msgid "deflate error (%d)"
msgstr "error de deflació (%d)"
#: archive-zip.c:614
#, c-format
msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
msgstr "marca de temps massa gran per a aquest sistema: %<PRIuMAX>"
#: attr.c:212
#, c-format
msgid "%.*s is not a valid attribute name"
msgstr "%.*s no és un nom d'atribut vàlid"
#: attr.c:369
#, c-format
msgid "%s not allowed: %s:%d"
msgstr "%s no està permès: %s:%d"
#: attr.c:409
msgid ""
"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
"Use '\\!' for literal leading exclamation."
msgstr ""
"Els patrons negatius s'ignoren en els atributs de git\n"
"Useu '\\!' per exclamació capdavantera literal."
#: bisect.c:468
#, c-format
msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
msgstr "Comentari amb cometes errònies en el fitxer «%s»: %s"
#: bisect.c:678
#, c-format
msgid "We cannot bisect more!\n"
msgstr "No podem bisecar més!\n"
#: bisect.c:733
#, c-format
msgid "Not a valid commit name %s"
msgstr "No és un nom de comissió vàlid %s"
#: bisect.c:758
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is bad.\n"
"This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
msgstr ""
"La base de fusió %s és errònia.\n"
"Això vol dir que el defecte s'ha arreglat entre %s i [%s].\n"
#: bisect.c:763
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is new.\n"
"The property has changed between %s and [%s].\n"
msgstr ""
"La base de fusió %s és nova.\n"
"La propietat s'ha canviat entre %s i [%s].\n"
#: bisect.c:768
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is %s.\n"
"This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
msgstr ""
"La base de fusió %s és %s.\n"
"Això vol dir que la primera comissió «%s» és entre %s i [%s].\n"
#: bisect.c:776
#, c-format
msgid ""
"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
"git bisect cannot work properly in this case.\n"
"Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
msgstr ""
"Algunes revisions %s no són els avantpassats de la revisió %s.\n"
"git bisect no pot funcionar correctament en aquest cas.\n"
"Potser heu confós les revisions %s i %s?\n"
#: bisect.c:789
#, c-format
msgid ""
"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
"So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
"We continue anyway."
msgstr ""
"s'ha d'ometre la base de fusió entre %s i [%s].\n"
"Llavors, no podem estar segurs que la primera comissió %s sigui entre %s i "
"%s.\n"
"Continuem de totes maneres."
#: bisect.c:822
#, c-format
msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
msgstr "Bisecant: s'ha de provar una base de fusió\n"
#: bisect.c:865
#, c-format
msgid "a %s revision is needed"
msgstr "es necessita una revisió %s"
#: bisect.c:884 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:254
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut crear el fitxer «%s»"
#: bisect.c:928 builtin/merge.c:148
#, c-format
msgid "could not read file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut llegir el fitxer «%s»"
#: bisect.c:958
msgid "reading bisect refs failed"
msgstr "la lectura de les referències de bisecció ha fallat"
#: bisect.c:977
#, c-format
msgid "%s was both %s and %s\n"
msgstr "%s era ambdós %s i %s\n"
#: bisect.c:985
#, c-format
msgid ""
"No testable commit found.\n"
"Maybe you started with bad path parameters?\n"
msgstr ""
"No s'ha trobat cap comissió comprovable.\n"
"Potser heu començat amb paràmetres de camí incorrectes?\n"
#: bisect.c:1004
#, c-format
msgid "(roughly %d step)"
msgid_plural "(roughly %d steps)"
msgstr[0] "(aproximadament %d pas)"
msgstr[1] "(aproximadament %d passos)"
#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
#. steps)" translation.
#.
#: bisect.c:1010
#, c-format
msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
msgstr[0] "Bisecant: manca %d revisió a provar després d'aquesta %s\n"
msgstr[1] "Bisecant: manquen %d revisions a provar després d'aquesta %s\n"
#: blame.c:2700
msgid "--contents and --reverse do not blend well."
msgstr "--contents i --reverse no funcionen bé juntes."
#: blame.c:2714
msgid "cannot use --contents with final commit object name"
msgstr "no es pot usar --contents amb el nom d'objecte de la comissió final"
#: blame.c:2735
msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
msgstr ""
"--reverse i --first-parent-together requereixen una última comissió "
"especificada"
#: blame.c:2744 bundle.c:167 ref-filter.c:2203 remote.c:1941 sequencer.c:2093
#: sequencer.c:4460 builtin/commit.c:1040 builtin/log.c:388 builtin/log.c:991
#: builtin/log.c:1520 builtin/log.c:1925 builtin/log.c:2215 builtin/merge.c:411
#: builtin/pack-objects.c:3128 builtin/pack-objects.c:3143
#: builtin/shortlog.c:192
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "la configuració del passeig per revisions ha fallat"
#: blame.c:2762
msgid ""
"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
msgstr ""
"--reverse --first-parent junts requereixen un rang de la cadena de mares "
"primeres"
#: blame.c:2773
#, c-format
msgid "no such path %s in %s"
msgstr "no hi ha tal camí %s en %s"
#: blame.c:2784
#, c-format
msgid "cannot read blob %s for path %s"
msgstr "no es pot llegir el blob %s per al camí %s"
#: branch.c:53
#, c-format
msgid ""
"\n"
"After fixing the error cause you may try to fix up\n"
"the remote tracking information by invoking\n"
"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
msgstr ""
"\n"
"Després de corregir la causa de l'error, podeu\n"
"intentar corregir la informació de seguiment remot\n"
"invocant \"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
#: branch.c:67
#, c-format
msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
msgstr "No s'està establint la branca %s com a la seva pròpia font."
#: branch.c:93
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s' by rebasing."
msgstr ""
"La branca «%s» està configurada per a seguir la branca remota «%s» de «%s» "
"fent «rebase»."
#: branch.c:94
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s'."
msgstr ""
"La branca «%s» està configurada per a seguir la branca remota «%s» de «%s»."
#: branch.c:98
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s' by rebasing."
msgstr ""
"La branca «%s» està configurada per a seguir la branca local «%s» fent "
"«rebase»."
#: branch.c:99
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s'."
msgstr "La branca «%s» està configurada per a seguir la branca local «%s»."
#: branch.c:104
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s' by rebasing."
msgstr ""
"La branca «%s» està configurada per a seguir la referència remota «%s» fent "
"«rebase»."
#: branch.c:105
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s'."
msgstr ""
"La branca «%s» està configurada per a seguir la referència remota «%s»."
#: branch.c:109
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s' by rebasing."
msgstr ""
"La branca «%s» està configurada per a seguir la referència local «%s» fent "
"«rebase»."
#: branch.c:110
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s'."
msgstr "La branca «%s» està configurada per a seguir la referència local «%s»."
#: branch.c:119
msgid "Unable to write upstream branch configuration"
msgstr "No es pot escriure la configuració de la branca font"
#: branch.c:156
#, c-format
msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
msgstr "No seguint: informació ambigua per a la referència %s"
#: branch.c:189
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid branch name."
msgstr "«%s» no és un nom de branca vàlid."
#: branch.c:208
#, c-format
msgid "A branch named '%s' already exists."
msgstr "Una branca amb nom «%s» ja existeix."
#: branch.c:213
msgid "Cannot force update the current branch."
msgstr "No es pot actualitzar la branca actual a la força."
#: branch.c:233
#, c-format
msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
msgstr ""
"No es pot configurar la informació de seguiment; el punt inicial «%s» no és "
"una branca."
#: branch.c:235
#, c-format
msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
msgstr "la branca font demanada «%s» no existeix"
#: branch.c:237
msgid ""
"\n"
"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
"\n"
"If you are planning to push out a new local branch that\n"
"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
msgstr ""
"\n"
"Si teniu pensat basar el vostre treball en una branca\n"
"font que ja existeix al remot, pot ser que necessiteu\n"
"executar «git fetch» per a obtenir-la.\n"
"\n"
"Si teniu pensat pujar una branca local nova que seguirà\n"
"la seva contrapart remota, pot ser que vulgueu usar\n"
"«git push -u» per a establir la configuració font\n"
"mentre pugeu."
#: branch.c:281
#, c-format
msgid "Not a valid object name: '%s'."
msgstr "No és un nom d'objecte vàlid: «%s»."
#: branch.c:301
#, c-format
msgid "Ambiguous object name: '%s'."
msgstr "Nom d'objecte ambigu: «%s»."
#: branch.c:306
#, c-format
msgid "Not a valid branch point: '%s'."
msgstr "No és un punt de ramificació vàlid: «%s»."
#: branch.c:364
#, c-format
msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
msgstr "«%s» ja s'ha agafat a «%s»"
#: branch.c:387
#, c-format
msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
msgstr "HEAD de l'arbre de treball %s no està actualitzat"
#: bundle.c:36
#, c-format
msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
msgstr "«%s» no sembla un fitxer de farcell v2"
#: bundle.c:64
#, c-format
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "capçalera no reconeguda: %s%s (%d)"
#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2344 sequencer.c:3108
#: builtin/commit.c:811
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»"
#: bundle.c:143
msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
msgstr "Al dipòsit li manquen aquestes comissions prerequerides:"
#: bundle.c:146
msgid "need a repository to verify a bundle"
msgstr "cal un dipòsit per verificar un farcell"
#: bundle.c:197
#, c-format
msgid "The bundle contains this ref:"
msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
msgstr[0] "El farcell conté aquesta referència:"
msgstr[1] "El farcell conté aquestes %d referències:"
#: bundle.c:204
msgid "The bundle records a complete history."
msgstr "El farcell registra una història completa."
#: bundle.c:206
#, c-format
msgid "The bundle requires this ref:"
msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
msgstr[0] "El farcell requereix aquesta referència:"
msgstr[1] "El farcell requereix aquestes %d referències:"
#: bundle.c:273
msgid "unable to dup bundle descriptor"
msgstr "no s'ha pogut duplicar el descriptor del farcell"
#: bundle.c:280
msgid "Could not spawn pack-objects"
msgstr "No s'ha pogut executar el pack-objects"
#: bundle.c:291
msgid "pack-objects died"
msgstr "El pack-objects s'ha mort"
#: bundle.c:333
msgid "rev-list died"
msgstr "El rev-list s'ha mort"
#: bundle.c:382
#, c-format
msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr "les opcions de la llista de revisions exclouen la referència «%s»"
#: bundle.c:461 builtin/log.c:203 builtin/log.c:1814 builtin/shortlog.c:306
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "paràmetre no reconegut: %s"
#: bundle.c:469
msgid "Refusing to create empty bundle."
msgstr "S'està refusant crear un farcell buit."
#: bundle.c:479
#, c-format
msgid "cannot create '%s'"
msgstr "no es pot crear «%s»"
#: bundle.c:504
msgid "index-pack died"
msgstr "L'index-pack s'ha mort"
#: color.c:296
#, c-format
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "valor de color no vàlid: %.*s"
#: commit.c:51 sequencer.c:2811 builtin/am.c:354 builtin/am.c:398
#: builtin/am.c:1366 builtin/am.c:2009 builtin/replace.c:456
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "no s'ha pogut analitzar %s"
#: commit.c:53
#, c-format
msgid "%s %s is not a commit!"
msgstr "%s %s no és una comissió!"
#: commit.c:193
msgid ""
"Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
"and will be removed in a future Git version.\n"
"\n"
"Please use \"git replace --convert-graft-file\"\n"
"to convert the grafts into replace refs.\n"
"\n"
"Turn this message off by running\n"
"\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
msgstr ""
#: commit.c:1152
#, c-format
msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
msgstr "La comissió %s té una signatura GPG no fiable, suposadament de %s."
#: commit.c:1155
#, c-format
msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
msgstr "La comissió %s té una signatura GPG incorrecta suposadament de %s."
#: commit.c:1158
#, c-format
msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
msgstr "La comissió %s no té signatura GPG."
#: commit.c:1161
#, c-format
msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
msgstr "La comissió %s té una signatura GPG bona de %s\n"
#: commit.c:1415
msgid ""
"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
"variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
msgstr ""
"Advertència: el missatge de comissió no és compatible amb UTF-8.\n"
"Potser voleu esmenar-lo després de corregir el missatge, o establir\n"
"la variable de configuració i18n.commitencoding a la codificació que\n"
"usi el vostre projecte.\n"
#: commit-graph.c:130
msgid "commit-graph file is too small"
msgstr ""
#: commit-graph.c:195
#, c-format
msgid "commit-graph signature %X does not match signature %X"
msgstr ""
"la signatura del graf de comissions %X no coincideix amb la signatura %X"
#: commit-graph.c:202
#, c-format
msgid "commit-graph version %X does not match version %X"
msgstr "la versió del graf de comissions %X no coincideix amb la versió %X"
#: commit-graph.c:209
#, c-format
msgid "commit-graph hash version %X does not match version %X"
msgstr ""
"la versió del hash del graf de comissions %X no coincideix amb la versió %X"
#: commit-graph.c:232
msgid "commit-graph chunk lookup table entry missing; file may be incomplete"
msgstr ""
#: commit-graph.c:243
#, c-format
msgid "commit-graph improper chunk offset %08x%08x"
msgstr ""
#: commit-graph.c:286
#, c-format
msgid "commit-graph chunk id %08x appears multiple times"
msgstr ""
#: commit-graph.c:350
msgid "commit-graph has no base graphs chunk"
msgstr ""
#: commit-graph.c:360
msgid "commit-graph chain does not match"
msgstr "la cadena del graf de comissions no coincideix"
#: commit-graph.c:407
#, c-format
msgid "invalid commit-graph chain: line '%s' not a hash"
msgstr ""
#: commit-graph.c:433
msgid "unable to find all commit-graph files"
msgstr "no es poden trobar tots els fitxers del graf de comissions"
#: commit-graph.c:564 commit-graph.c:624
msgid "invalid commit position. commit-graph is likely corrupt"
msgstr ""
"posició de la comissió no vàlida. Probablement el graf de comissions està "
"malmès"
#: commit-graph.c:585
#, c-format
msgid "could not find commit %s"
msgstr "no s'ha pogut trobar la comissió %s"
#: commit-graph.c:858 builtin/am.c:1287
#, c-format
msgid "unable to parse commit %s"
msgstr "no s'ha pogut analitzar la comissió %s"
#: commit-graph.c:1017 builtin/pack-objects.c:2641
#, c-format
msgid "unable to get type of object %s"
msgstr "no s'ha pogut obtenir el tipus de l'objecte: %s"
#: commit-graph.c:1049
msgid "Loading known commits in commit graph"
msgstr "S'estan carregant comissions conegudes al graf de comissions"
#: commit-graph.c:1066
msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
msgstr "S'estan expandint les comissions abastables al graf de comissions"
#: commit-graph.c:1085
msgid "Clearing commit marks in commit graph"
msgstr "S'estan netejant les marques de comissions al graf de comissions"
#: commit-graph.c:1104
msgid "Computing commit graph generation numbers"
msgstr "S'estan calculant els nombres de generació del graf de comissions"
#: commit-graph.c:1179
#, c-format
msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
msgstr[0] "S'estan cercant les comissions pel graf de comissions en %d paquet"
msgstr[1] "S'estan cercant les comissions pel graf de comissions en %d paquets"
#: commit-graph.c:1192
#, c-format
msgid "error adding pack %s"
msgstr "error en afegir paquet %s"
#: commit-graph.c:1196
#, c-format
msgid "error opening index for %s"
msgstr "s'ha produït un error en obrir l'índex per «%s»"
#: commit-graph.c:1220
#, c-format
msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
msgid_plural "Finding commits for commit graph from %d refs"
msgstr[0] ""
"S'estan cercant les comissions pel graf de comissions des de %d referència"
msgstr[1] ""
"S'estan cercant les comissions pel graf de comissions des de %d referències"
#: commit-graph.c:1240
#, c-format
msgid "invalid commit object id: %s"
msgstr "identificador d'objecte de comissió no vàlid: %s"
#: commit-graph.c:1255
msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
msgstr ""
"S'estan cercant les comissions pel graf de comissions entre els objectes "
"empaquetats"
#: commit-graph.c:1270
msgid "Counting distinct commits in commit graph"
msgstr "S'estan comptant les comissions diferents al graf de comissions"
#: commit-graph.c:1300
msgid "Finding extra edges in commit graph"
msgstr "S'estan cercant les vores addicionals al graf de comissions"
#: commit-graph.c:1346
msgid "failed to write correct number of base graph ids"
msgstr ""
"s'ha produït un error en escriure el nombre correcte d'ids base del graf"
#: commit-graph.c:1379 midx.c:814
#, c-format
msgid "unable to create leading directories of %s"
msgstr "no s'han pogut crear els directoris inicials de «%s»"
#: commit-graph.c:1391 builtin/index-pack.c:306 builtin/repack.c:248
#, c-format
msgid "unable to create '%s'"
msgstr "no s'ha pogut crear «%s»"
#: commit-graph.c:1451
#, c-format
msgid "Writing out commit graph in %d pass"
msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
msgstr[0] "S'està escrivint el graf de comissions en %d pas"
msgstr[1] "S'està escrivint el graf de comissions en %d passos"
#: commit-graph.c:1492
msgid "unable to open commit-graph chain file"
msgstr "no s'ha pogut obrir el fitxer d'encadenament del graf de comissions"
#: commit-graph.c:1504
msgid "failed to rename base commit-graph file"
msgstr "no s'ha pogut canviar el nom del fitxer base del graf de comissions"
#: commit-graph.c:1524
msgid "failed to rename temporary commit-graph file"
msgstr ""
"no s'ha pogut canviar el nom del fitxer temporal del graf de comissions"
#: commit-graph.c:1635
msgid "Scanning merged commits"
msgstr "S'estan escanejant les comissions fusionades"
#: commit-graph.c:1646
#, c-format
msgid "unexpected duplicate commit id %s"
msgstr "id de comissió duplicat %s no esperat"
#: commit-graph.c:1670
msgid "Merging commit-graph"
msgstr "S'està fusionant el graf de comissions"
#: commit-graph.c:1860
#, c-format
msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
msgstr "el format del graf de comissions no pot escriure %d comissions"
#: commit-graph.c:1871
msgid "too many commits to write graph"
msgstr "massa comissions per escriure un graf"
#: commit-graph.c:1961
msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
msgstr ""
"el fitxer commit-graph (graf de comissions) té una suma de verificació "
"incorrecta i probablement és corrupte"
#: commit-graph.c:1971
#, c-format
msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
msgstr ""
#: commit-graph.c:1981 commit-graph.c:1996
#, c-format
msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
msgstr ""
#: commit-graph.c:1988
#, c-format
msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
msgstr ""
"s'ha produït un error en analitzar la comissió %s del graf de comissions"
#: commit-graph.c:2006
msgid "Verifying commits in commit graph"
msgstr "S'estan verificant les comissions al graf de comissions"
#: commit-graph.c:2020
#, c-format
msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
msgstr ""
#: commit-graph.c:2027
#, c-format
msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
msgstr ""
#: commit-graph.c:2037
#, c-format
msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
msgstr ""
#: commit-graph.c:2046
#, c-format
msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
msgstr ""
#: commit-graph.c:2059
#, c-format
msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
msgstr ""
#: commit-graph.c:2064
#, c-format
msgid ""
"commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
msgstr ""
#: commit-graph.c:2068
#, c-format
msgid ""
"commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
msgstr ""
#: commit-graph.c:2083
#, c-format
msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
msgstr ""
#: commit-graph.c:2089
#, c-format
msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
msgstr ""
#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
msgid "memory exhausted"
msgstr "memòria esgotada"
#: config.c:124
#, c-format
msgid ""
"exceeded maximum include depth (%d) while including\n"
"\t%s\n"
"from\n"
"\t%s\n"
"This might be due to circular includes."
msgstr ""
#: config.c:140
#, c-format
msgid "could not expand include path '%s'"
msgstr "no s'ha pogut expandir el camí d'inclusió «%s»"
#: config.c:151
msgid "relative config includes must come from files"
msgstr "les inclusions de configuració relatives han de venir de fitxers"
#: config.c:197
msgid "relative config include conditionals must come from files"
msgstr ""
"els condicionals d'inclusió de configuració relatius han de venir de fitxers"
#: config.c:376
#, c-format
msgid "key does not contain a section: %s"
msgstr "la clau no conté una secció: «%s»"
#: config.c:382
#, c-format
msgid "key does not contain variable name: %s"
msgstr "la clau no conté un nom de variable: «%s»"
#: config.c:406 sequencer.c:2530
#, c-format
msgid "invalid key: %s"
msgstr "clau no vàlida: %s"
#: config.c:412
#, c-format
msgid "invalid key (newline): %s"
msgstr "clau no vàlida (línea nova): %s"
#: config.c:448 config.c:460
#, c-format
msgid "bogus config parameter: %s"
msgstr "paràmetre de configuració erroni: %s"
#: config.c:495
#, c-format
msgid "bogus format in %s"
msgstr "format erroni a %s"
#: config.c:821
#, c-format
msgid "bad config line %d in blob %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en el blob %s"
#: config.c:825
#, c-format
msgid "bad config line %d in file %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en el fitxer %s"
#: config.c:829
#, c-format
msgid "bad config line %d in standard input"
msgstr "línia de configuració %d errònia en l'entrada estàndard"
#: config.c:833
#, c-format
msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en el blob de submòdul %s"
#: config.c:837
#, c-format
msgid "bad config line %d in command line %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en la línia d'ordres %s"
#: config.c:841
#, c-format
msgid "bad config line %d in %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en %s"
#: config.c:978
msgid "out of range"
msgstr "fora de rang"
#: config.c:978
msgid "invalid unit"
msgstr "unitat no vàlida"
#: config.c:979
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
msgstr "valor de configuració numèric erroni «%s» per «%s»: %s"
#: config.c:998
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
msgstr "valor de configuració numèric erroni «%s» per «%s» en el blob %s: %s"
#: config.c:1001
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
msgstr "valor de configuració numèric «%s» erroni per «%s» en el fitxer %s: %s"
#: config.c:1004
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
msgstr ""
"valor de configuració numèric «%s» erroni per «%s» en l'entrada estàndard: %s"
#: config.c:1007
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
msgstr ""
"valor de configuració numèric «%s» erroni' per «%s» en el blob de submòdul "
"%s: %s"
#: config.c:1010
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
msgstr ""
"valor de configuració numèric «%s» erroni per «%s» en la línia d'ordres %s: "
"%s"
#: config.c:1013
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
msgstr "valor de configuració numèric incorrecte «%s» per «%s» en %s: %s"
#: config.c:1108
#, c-format
msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en expandir el directori d'usuari en: «%s»"
#: config.c:1117
#, c-format
msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
msgstr "«%s» per a «%s» no és una marca de temps vàlida"
#: config.c:1208
#, c-format
msgid "abbrev length out of range: %d"
msgstr ""
#: config.c:1222 config.c:1233
#, c-format
msgid "bad zlib compression level %d"
msgstr "nivell de compressió de zlib incorrecte %d"
#: config.c:1325
msgid "core.commentChar should only be one character"
msgstr ""
#: config.c:1358
#, c-format
msgid "invalid mode for object creation: %s"
msgstr "mode de creació d'objecte no vàlid: %s"
#: config.c:1430
#, c-format
msgid "malformed value for %s"
msgstr "valor no vàlid per a %s"
#: config.c:1456
#, c-format
msgid "malformed value for %s: %s"
msgstr "valor no vàlid per a %s: %s"
#: config.c:1457
msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
msgstr ""
#: config.c:1518 builtin/pack-objects.c:3394
#, c-format
msgid "bad pack compression level %d"
msgstr "nivell de compressió de paquet %d Erroni"
#: config.c:1639
#, c-format
msgid "unable to load config blob object '%s'"
msgstr "no s'ha pogut carregar l'objecte blob de configuració «%s»"
#: config.c:1642
#, c-format
msgid "reference '%s' does not point to a blob"
msgstr "la referència «%s» no assenyala a un blob"
#: config.c:1659
#, c-format
msgid "unable to resolve config blob '%s'"
msgstr "no s'ha pogut resoldre el blob de configuració: «%s»"
#: config.c:1689
#, c-format
msgid "failed to parse %s"
msgstr "s'ha produït un error en analitzar %s"
#: config.c:1745
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "no s'ha pogut analitzar la configuració de la línia d'ordres"
#: config.c:2096
msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
msgstr "un error desconegut ha ocorregut en llegir els fitxers de configuració"
#: config.c:2266
#, c-format
msgid "Invalid %s: '%s'"
msgstr "%s no vàlid: «%s»"
#: config.c:2311
#, c-format
msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
msgstr "valor «%d» a splitIndex.maxPercentChange ha d'estar entre 0 i 100"
#: config.c:2357
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "no s'ha pogut analitzar «%s» de la configuració de la línia d'ordres"
#: config.c:2359
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "variable de configuració «%s» errònia en el fitxer «%s» a la línia %d"
#: config.c:2440
#, c-format
msgid "invalid section name '%s'"
msgstr "nom de secció no vàlid «%s»"
#: config.c:2472
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "%s té múltiples valors"
#: config.c:2501
#, c-format
msgid "failed to write new configuration file %s"
msgstr "no es pot escriure un nou fitxer de configuració %s"
#: config.c:2753 config.c:3077
#, c-format
msgid "could not lock config file %s"
msgstr "no s'ha pogut blocar el fitxer de configuració %s"
#: config.c:2764
#, c-format
msgid "opening %s"
msgstr "s'està obrint %s"
#: config.c:2799 builtin/config.c:328
#, c-format
msgid "invalid pattern: %s"
msgstr "patró no vàlid: %s"
#: config.c:2824
#, c-format
msgid "invalid config file %s"
msgstr "fitxer de configuració no vàlid %s"
#: config.c:2837 config.c:3090
#, c-format
msgid "fstat on %s failed"
msgstr "ha fallat «fstat» a %s"
#: config.c:2848
#, c-format
msgid "unable to mmap '%s'"
msgstr "no s'ha pogut fer «mmap» «%s»"
#: config.c:2857 config.c:3095
#, c-format
msgid "chmod on %s failed"
msgstr "ha fallat chmod a %s"
#: config.c:2942 config.c:3192
#, c-format
msgid "could not write config file %s"
msgstr "no s'ha pogut escriure el fitxer de configuració «%s»"
#: config.c:2976
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut establir «%s» a «%s»"
#: config.c:2978 builtin/remote.c:781
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "no s'ha pogut desassignar «%s»"
#: config.c:3068
#, c-format
msgid "invalid section name: %s"
msgstr "nom de secció no vàlida: %s"
#: config.c:3235
#, c-format
msgid "missing value for '%s'"
msgstr "falta el valor per «%s»"
#: connect.c:61
msgid "the remote end hung up upon initial contact"
msgstr "el costat remot ha penjat en el moment de contacte inicial"
#: connect.c:63
msgid ""
"Could not read from remote repository.\n"
"\n"
"Please make sure you have the correct access rights\n"
"and the repository exists."
msgstr ""
"No s'ha pogut llegir del dipòsit remot.\n"
"\n"
"Assegureu-vos que tingueu els permisos\n"
"d'accés correctes i que el dipòsit existeixi."
#: connect.c:81
#, c-format
msgid "server doesn't support '%s'"
msgstr "el servidor no és compatible amb «%s»"
#: connect.c:103
#, c-format
msgid "server doesn't support feature '%s'"
msgstr "el servidor no és compatible amb la característica «%s»"
#: connect.c:114
msgid "expected flush after capabilities"
msgstr ""
#: connect.c:233
#, c-format
msgid "ignoring capabilities after first line '%s'"
msgstr ""
#: connect.c:252
msgid "protocol error: unexpected capabilities^{}"
msgstr ""
#: connect.c:273
#, c-format
msgid "protocol error: expected shallow sha-1, got '%s'"
msgstr ""
"s'ha produït un error de protocol: s'esperava shallow sha-1, s'ha rebut «%s»"
#: connect.c:275
msgid "repository on the other end cannot be shallow"
msgstr ""
#: connect.c:313
msgid "invalid packet"
msgstr "paquet no vàlid"
#: connect.c:333
#, c-format
msgid "protocol error: unexpected '%s'"
msgstr "s'ha produït un error de protocol: no s'esperava «%s»"
#: connect.c:441
#, c-format
msgid "invalid ls-refs response: %s"
msgstr "resposta de ls-refs no vàlida: %s"
#: connect.c:445
msgid "expected flush after ref listing"
msgstr ""
#: connect.c:544
#, c-format
msgid "protocol '%s' is not supported"
msgstr "el protocol «%s» no és compatible"
#: connect.c:595
msgid "unable to set SO_KEEPALIVE on socket"
msgstr "no s'ha pogut establir SO_KEEPALIVE al sòcol"
#: connect.c:635 connect.c:698
#, c-format
msgid "Looking up %s ... "
msgstr "S'està cercant %s..."
#: connect.c:639
#, c-format
msgid "unable to look up %s (port %s) (%s)"
msgstr "no s'ha pogut trobar %s (port %s) (%s)"
#. TRANSLATORS: this is the end of "Looking up %s ... "
#: connect.c:643 connect.c:714
#, c-format
msgid ""
"done.\n"
"Connecting to %s (port %s) ... "
msgstr ""
"fet.\n"
"S'està connectant a %s (port %s) ... "
#: connect.c:665 connect.c:742
#, c-format
msgid ""
"unable to connect to %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"no s'ha pogut connectar a %s:\n"
"%s"
#. TRANSLATORS: this is the end of "Connecting to %s (port %s) ... "
#: connect.c:671 connect.c:748
msgid "done."
msgstr "fet."
#: connect.c:702
#, c-format
msgid "unable to look up %s (%s)"
msgstr "no s'ha pogut trobar %s (%s)"
#: connect.c:708
#, c-format
msgid "unknown port %s"
msgstr "port desconegut %s"
#: connect.c:845 connect.c:1175
#, c-format
msgid "strange hostname '%s' blocked"
msgstr "s'ha bloquejat el nom estrany d'amfitrió «%s»"
#: connect.c:847
#, c-format
msgid "strange port '%s' blocked"
msgstr "s'ha bloquejat el port estrany «%s»"
#: connect.c:857
#, c-format
msgid "cannot start proxy %s"
msgstr "no s'ha pogut iniciar servidor intermediari «%s»"
#: connect.c:928
msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
msgstr ""
"no s'ha especificat un camí; vegeu «git help pull» per la sintaxi vàlida per "
"URL"
#: connect.c:1123
msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
msgstr "la variant «simple» d'ssh no és compatible amb -4"
#: connect.c:1135
msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
msgstr "la variant «simple» d'ssh no és compatible amb -6"
#: connect.c:1152
msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
msgstr "la variant «simple» d'ssh no permet definir el port"
#: connect.c:1264
#, c-format
msgid "strange pathname '%s' blocked"
msgstr "s'ha bloquejat el nom de fitxer estrany «%s»"
#: connect.c:1311
msgid "unable to fork"
msgstr "no s'ha pogut bifurcar"
#: connected.c:89 builtin/fsck.c:208 builtin/prune.c:43
msgid "Checking connectivity"
msgstr "S'està comprovant la connectivitat"
#: connected.c:101
msgid "Could not run 'git rev-list'"
msgstr "No s'ha pogut executar 'git rev-list'"
#: connected.c:121
msgid "failed write to rev-list"
msgstr "escriptura fallada al rev-list"
#: connected.c:128
msgid "failed to close rev-list's stdin"
msgstr "s'ha produït un error en tancar l'stdin del rev-list"
#: convert.c:194
#, c-format
msgid "illegal crlf_action %d"
msgstr ""
#: convert.c:207
#, c-format
msgid "CRLF would be replaced by LF in %s"
msgstr "CRLF es reemplaçà per LF en %s"
#: convert.c:209
#, c-format
msgid ""
"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
"The file will have its original line endings in your working directory"
msgstr ""
"CRLF serà reemplaçat per LF en %s.\n"
"El fitxer tindrà els seus terminadors de línia originals en el vostre "
"directori de treball"
#: convert.c:217
#, c-format
msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
msgstr "LF es reemplaçà per LF en %s"
#: convert.c:219
#, c-format
msgid ""
"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
"The file will have its original line endings in your working directory"
msgstr ""
"LF serà reemplaçat per CRLF en %s.\n"
"El fitxer tindrà els seus terminadors de línia originals en el vostre "
"directori de treball"
#: convert.c:284
#, c-format
msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
msgstr ""
#: convert.c:291
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%.*s as "
"working-tree-encoding."
msgstr ""
#: convert.c:304
#, c-format
msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
msgstr ""
#: convert.c:306
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-"
"%sLE (depending on the byte order) as working-tree-encoding."
msgstr ""
#: convert.c:419 convert.c:490
#, c-format
msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
msgstr "s'ha produït un error en codificar «%s» des de %s a %s"
#: convert.c:462
#, c-format
msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
msgstr "codificar «%s» des de %s a %s i cap enrere no és el mateix"
#: convert.c:668
#, c-format
msgid "cannot fork to run external filter '%s'"
msgstr "no es pot bifurcar per a executar el filtre extern «%s»"
#: convert.c:688
#, c-format
msgid "cannot feed the input to external filter '%s'"
msgstr "no es pot alimentar l'entrada al filtre extern «%s»"
#: convert.c:695
#, c-format
msgid "external filter '%s' failed %d"
msgstr "el filtre extern «%s» ha fallat %d"
#: convert.c:730 convert.c:733
#, c-format
msgid "read from external filter '%s' failed"
msgstr "la lectura del filtre extern «%s» ha fallat"
#: convert.c:736 convert.c:791
#, c-format
msgid "external filter '%s' failed"
msgstr "el filtre extern «%s» ha fallat"
#: convert.c:839
msgid "unexpected filter type"
msgstr "tipus de filtre inesperat"
#: convert.c:850
msgid "path name too long for external filter"
msgstr ""
#: convert.c:924
#, c-format
msgid ""
"external filter '%s' is not available anymore although not all paths have "
"been filtered"
msgstr ""
#: convert.c:1223
msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
msgstr ""
#: convert.c:1411 convert.c:1445
#, c-format
msgid "%s: clean filter '%s' failed"
msgstr "%s: el filtre de netejat «%s» ha fallat"
#: convert.c:1489
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: smudge filter %s failed"
msgstr "s'ha produït un error en actualitzar els fitxers"
#: date.c:138
msgid "in the future"
msgstr "en el futur"
#: date.c:144
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> second ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> seconds ago"
msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> segon"
msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> segons"
#: date.c:151
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> minute ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> minutes ago"
msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> minut"
msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> minuts"
#: date.c:158
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> hour ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> hours ago"
msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> hora"
msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> hores"
#: date.c:165
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> day ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> days ago"
msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> dia"
msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> dies"
#: date.c:171
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> week ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> weeks ago"
msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> setmana"
msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> setmanes"
#: date.c:178
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> month ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> months ago"
msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> mes"
msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> mesos"
#: date.c:189
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> year"
msgid_plural "%<PRIuMAX> years"
msgstr[0] "%<PRIuMAX> any"
msgstr[1] "%<PRIuMAX> anys"
#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
#: date.c:192
#, c-format
msgid "%s, %<PRIuMAX> month ago"
msgid_plural "%s, %<PRIuMAX> months ago"
msgstr[0] "fa %s i %<PRIuMAX> mes"
msgstr[1] "fa %s i %<PRIuMAX> mesos"
#: date.c:197 date.c:202
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> year ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> any"
msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> anys"
#: delta-islands.c:272
msgid "Propagating island marks"
msgstr "S'estan propagant les marques d'illa"
#: delta-islands.c:290
#, c-format
msgid "bad tree object %s"
msgstr "objecte d'arbre malmès %s"
#: delta-islands.c:334
#, c-format
msgid "failed to load island regex for '%s': %s"
msgstr ""
"s'ha produït un error en carregar l'expressió regular de l'illa per «%s»: %s"
#: delta-islands.c:390
#, c-format
msgid "island regex from config has too many capture groups (max=%d)"
msgstr ""
"l'expressió regular de l'illa des de la configuració té massa grups de "
"captura (màx=%d)"
#: delta-islands.c:467
#, c-format
msgid "Marked %d islands, done.\n"
msgstr "Marcades %d illes, fet.\n"
#: diffcore-order.c:24
#, c-format
msgid "failed to read orderfile '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en llegir el fitxer d'ordres «%s»"
#: diffcore-rename.c:543
msgid "Performing inexact rename detection"
msgstr "S'està realitzant una detecció inexacta de canvis de nom"
#: diff-no-index.c:238
msgid "git diff --no-index [<options>] <path> <path>"
msgstr "git diff --no-index [<opcions>] <camí> <camí>"
#: diff-no-index.c:263
msgid ""
"Not a git repository. Use --no-index to compare two paths outside a working "
"tree"
msgstr ""
"No és un dipòsit Git. Useu --no-index per a comparar dos camins fora del "
"directori de treball"
#: diff.c:155
#, c-format
msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
msgstr ""
" S'ha produït un error en analitzar el percentatge limitant de dirstat "
"«%s»\n"
#: diff.c:160
#, c-format
msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
msgstr " Paràmetre de dirstat desconegut «%s»\n"
#: diff.c:296
msgid ""
"color moved setting must be one of 'no', 'default', 'blocks', 'zebra', "
"'dimmed-zebra', 'plain'"
msgstr ""
"el paràmetre de color en moviment ha de ser «no», «default», «blocks», "
"«zebra», «dimmed-zebra» o «plain»"
#: diff.c:324
#, c-format
msgid ""
"unknown color-moved-ws mode '%s', possible values are 'ignore-space-change', "
"'ignore-space-at-eol', 'ignore-all-space', 'allow-indentation-change'"
msgstr ""
#: diff.c:332
msgid ""
"color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other "
"whitespace modes"
msgstr ""
#: diff.c:405
#, c-format
msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
msgstr ""
"Valor desconegut de la variable de configuració de 'diff.submodule': «%s»"
#: diff.c:465
#, c-format
msgid ""
"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
"%s"
msgstr ""
"S'han trobat errors en la variable de configuració 'diff.dirstat':\n"
"%s"
#: diff.c:4202
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr "el diff external s'ha mort, s'està aturant a %s"
#: diff.c:4547
msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
msgstr "--name-only, --name-status, --check i -s són mútuament excloents"
#: diff.c:4550
msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
msgstr "-G, -S and --find-object són mútuament excloents"
#: diff.c:4628
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "--follow requereix exactament una especificació de camí"
#: diff.c:4676
#, c-format
msgid "invalid --stat value: %s"
msgstr "valor --stat no vàlid: %s"
#: diff.c:4681 diff.c:4686 diff.c:4691 diff.c:4696 diff.c:5209
#: parse-options.c:199 parse-options.c:203
#, c-format
msgid "%s expects a numerical value"
msgstr "%s espera un valor numèric"
#: diff.c:4713
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
"%s"
msgstr ""
"S'ha produït un error en analitzar el paràmetre d'opció de --dirstat/-X:\n"
"%s"
#: diff.c:4798
#, c-format
msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
msgstr "classe de canvi «%c» desconeguda a --diff-filter=%s"
#: diff.c:4822
#, c-format
msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
msgstr "valor desconegut després de ws-error-highlight=%.*s"
#: diff.c:4836
#, c-format
msgid "unable to resolve '%s'"
msgstr "no s'ha pogut resoldre «%s»"
#: diff.c:4886 diff.c:4892
#, c-format
msgid "%s expects <n>/<m> form"
msgstr ""
#: diff.c:4904
#, c-format
msgid "%s expects a character, got '%s'"
msgstr "%s esperava un caràcter, s'ha rebut «%s»"
#: diff.c:4925
#, c-format
msgid "bad --color-moved argument: %s"
msgstr "paràmetre --color-moved incorrecte: %s"
#: diff.c:4944
#, c-format
msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
msgstr "mode «%s» no vàlid en -color-moved-ws"
#: diff.c:4984
msgid ""
"option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
"\"histogram\""
msgstr ""
"l'opció diff-algorithm accepta «myers», «minimal», «patience» i «histogram»"
#: diff.c:5020 diff.c:5040
#, c-format
msgid "invalid argument to %s"
msgstr "argument no vàlid a %s"
#: diff.c:5178
#, c-format
msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr ""
"s'ha produït un error en analitzar el paràmetre d'opció de --submodule: «%s»"
#: diff.c:5234
#, c-format
msgid "bad --word-diff argument: %s"
msgstr "paràmetre --word-diff incorrecte: %s"
#: diff.c:5257
msgid "Diff output format options"
msgstr "Opcions del format de sortida del diff"
#: diff.c:5259 diff.c:5265
msgid "generate patch"
msgstr "generant pedaç"
#: diff.c:5262 builtin/log.c:173
msgid "suppress diff output"
msgstr "omet la sortida de diferències"
#: diff.c:5267 diff.c:5381 diff.c:5388
msgid "<n>"
msgstr "<n>"
#: diff.c:5268 diff.c:5271
msgid "generate diffs with <n> lines context"
msgstr "genera diffs amb <n> línies de context"
#: diff.c:5273
msgid "generate the diff in raw format"
msgstr "genera el diff en format cru"
#: diff.c:5276
msgid "synonym for '-p --raw'"
msgstr "sinònim de per a «-p --raw»"
#: diff.c:5280
msgid "synonym for '-p --stat'"
msgstr "sinònim de per a «-p --stat»"
#: diff.c:5284
msgid "machine friendly --stat"
msgstr "llegible per màquina --stat"
#: diff.c:5287
msgid "output only the last line of --stat"
msgstr "mostra només l'última línia de --stat"
#: diff.c:5289 diff.c:5297
msgid "<param1,param2>..."
msgstr "<param1,param2>..."
#: diff.c:5290
msgid ""
"output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
msgstr ""
#: diff.c:5294
msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
msgstr "sinònim per -dirstat=cumulative"
#: diff.c:5298
msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
msgstr "sinònim per --dirstat=files,param1,param2..."
#: diff.c:5302
msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
msgstr ""
#: diff.c:5305
msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
msgstr ""
#: diff.c:5308
msgid "show only names of changed files"
msgstr "mostra només els noms de fitxers canviats"
#: diff.c:5311
msgid "show only names and status of changed files"
msgstr "mostra només els noms i l'estat dels fitxers canviats"
#: diff.c:5313
msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
msgstr ""
#: diff.c:5314
msgid "generate diffstat"
msgstr "genera diffstat"
#: diff.c:5316 diff.c:5319 diff.c:5322
msgid "<width>"
msgstr "<amplada>"
#: diff.c:5317
msgid "generate diffstat with a given width"
msgstr "genera diffstat amb una amplada donada"
#: diff.c:5320
msgid "generate diffstat with a given name width"
msgstr "genera diffstat amb un nom d'amplada donat"
#: diff.c:5323
msgid "generate diffstat with a given graph width"
msgstr "genera diffstat amb una amplada de graf donada"
#: diff.c:5325
msgid "<count>"
msgstr "<comptador>"
#: diff.c:5326
msgid "generate diffstat with limited lines"
msgstr "genera diffstat amb línies limitades"
#: diff.c:5329
msgid "generate compact summary in diffstat"
msgstr "genera un resum compacte a diffstat"
#: diff.c:5332
msgid "output a binary diff that can be applied"
msgstr "diff amb sortida binaria que pot ser aplicada"
#: diff.c:5335
msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
msgstr ""
#: diff.c:5337
msgid "show colored diff"
msgstr "mostra un diff amb colors"
#: diff.c:5338
msgid "<kind>"
msgstr ""
#: diff.c:5339
msgid ""
"highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
"diff"
msgstr ""
#: diff.c:5342
msgid ""
"do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
"--numstat"
msgstr ""
#: diff.c:5345 diff.c:5348 diff.c:5351 diff.c:5457
msgid "<prefix>"
msgstr "<prefix>"
#: diff.c:5346
msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
msgstr ""
#: diff.c:5349
msgid "show the given destination prefix instead of \"b/\""
msgstr ""
#: diff.c:5352
msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
msgstr "afegir un prefix addicional per a cada línia de sortida"
#: diff.c:5355
msgid "do not show any source or destination prefix"
msgstr "no mostris cap prefix d'origen o destí"
#: diff.c:5358
#, fuzzy
msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
msgstr "Crea un clon superficial truncat al nombre de revisions especificat"
#: diff.c:5362 diff.c:5367 diff.c:5372
msgid "<char>"
msgstr "<char>"
#: diff.c:5363
msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
msgstr ""
"especifiqueu el caràcter per a indicar una línia nova en comptes de «+»"
#: diff.c:5368
msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
msgstr ""
"especifiqueu el caràcter per a indicar una línia antiga en comptes de «-»"
#: diff.c:5373
msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
msgstr "especifiqueu el caràcter per a indicar context en comptes de « »"
#: diff.c:5376
msgid "Diff rename options"
msgstr "Opcions de canvi de nom del diff"
#: diff.c:5377
msgid "<n>[/<m>]"
msgstr "<n>[/<m>]"
#: diff.c:5378
msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
msgstr ""
"divideix els canvis de reescriptura completa en parells de suprimir i crear"
#: diff.c:5382
msgid "detect renames"
msgstr "detecta els canvis de noms"
#: diff.c:5386
msgid "omit the preimage for deletes"
msgstr "omet les preimatges per les supressions"
#: diff.c:5389
msgid "detect copies"
msgstr "detecta còpies"
#: diff.c:5393
msgid "use unmodified files as source to find copies"
msgstr "usa els fitxers no modificats com a font per trobar còpies"
#: diff.c:5395
msgid "disable rename detection"
msgstr "inhabilita la detecció de canvis de nom"
#: diff.c:5398
msgid "use empty blobs as rename source"
msgstr "usa els blobs buits com a font de canvi de nom"
#: diff.c:5400
msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
msgstr ""
"continua llistant l'històric d'un un fitxer més enllà dels canvis de nom"
#: diff.c:5403
msgid ""
"prevent rename/copy detection if the number of rename/copy targets exceeds "
"given limit"
msgstr ""
#: diff.c:5405
msgid "Diff algorithm options"
msgstr "Opcions d'algorisme Diff"
#: diff.c:5407
msgid "produce the smallest possible diff"
msgstr "produeix el diff més petit possible"
#: diff.c:5410
msgid "ignore whitespace when comparing lines"
msgstr "ignora els espai en blanc en comparar línies"
#: diff.c:5413
msgid "ignore changes in amount of whitespace"
msgstr "ignora els canvis en la quantitat d'espai en blanc"
#: diff.c:5416
msgid "ignore changes in whitespace at EOL"
msgstr "ignora els canvis d'espai en blanc al final de la línia"
#: diff.c:5419
msgid "ignore carrier-return at the end of line"
msgstr "ignora els retorns de línia al final de la línia"
#: diff.c:5422
msgid "ignore changes whose lines are all blank"
msgstr "ignora els canvis en línies que estan en blanc"
#: diff.c:5425
msgid "heuristic to shift diff hunk boundaries for easy reading"
msgstr ""
#: diff.c:5428
msgid "generate diff using the \"patience diff\" algorithm"
msgstr "genera diff usant l'algorisme «patience diff»"
#: diff.c:5432
msgid "generate diff using the \"histogram diff\" algorithm"
msgstr "genera diff usant l'algorisme «histogram diff»"
#: diff.c:5434
msgid "<algorithm>"
msgstr "<algorisme>"
#: diff.c:5435
msgid "choose a diff algorithm"
msgstr "escolliu un algorisme pel diff"
#: diff.c:5437
msgid "<text>"
msgstr "<text>"
#: diff.c:5438
msgid "generate diff using the \"anchored diff\" algorithm"
msgstr "genera diff usant l'algorisme «anchored diff»"
#: diff.c:5440 diff.c:5449 diff.c:5452
msgid "<mode>"
msgstr "<mode>"
#: diff.c:5441
msgid "show word diff, using <mode> to delimit changed words"
msgstr ""
#: diff.c:5443 diff.c:5446 diff.c:5491
msgid "<regex>"
msgstr "<regex>"
#: diff.c:5444
msgid "use <regex> to decide what a word is"
msgstr ""
#: diff.c:5447
msgid "equivalent to --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
msgstr "equivalent a --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
#: diff.c:5450
msgid "moved lines of code are colored differently"
msgstr "les línies de codi que s'ha mogut s'acoloreixen diferent"
#: diff.c:5453
msgid "how white spaces are ignored in --color-moved"
msgstr "com s'ignoren els espais en blanc a --color-moved"
#: diff.c:5456
msgid "Other diff options"
msgstr "Altres opcions diff"
#: diff.c:5458
msgid "when run from subdir, exclude changes outside and show relative paths"
msgstr "quan s'executa des d'un subdirectori, exclou els canvis de fora i mostra els camins relatius"
#: diff.c:5462
msgid "treat all files as text"
msgstr "tracta tots els fitxers com a text"
#: diff.c:5464
msgid "swap two inputs, reverse the diff"
msgstr "intercanvia les dues entrades, inverteix el diff"
#: diff.c:5466
msgid "exit with 1 if there were differences, 0 otherwise"
msgstr "surt amb 1 si hi ha diferències, 0 en cas contrari"
#: diff.c:5468
msgid "disable all output of the program"
msgstr "inhabilita totes les sortides del programa"
#: diff.c:5470
msgid "allow an external diff helper to be executed"
msgstr ""
#: diff.c:5472
msgid "run external text conversion filters when comparing binary files"
msgstr ""
#: diff.c:5474
msgid "<when>"
msgstr "<quan>"
#: diff.c:5475
msgid "ignore changes to submodules in the diff generation"
msgstr "ignora els canvis als submòduls en la generació del diff"
#: diff.c:5478
msgid "<format>"
msgstr "<format>"
#: diff.c:5479
msgid "specify how differences in submodules are shown"
msgstr "especifiqueu com es mostren els canvis als submòduls"
#: diff.c:5483
#, fuzzy
msgid "hide 'git add -N' entries from the index"
msgstr "usa .gitattributes només des de l'índex"
#: diff.c:5486
msgid "treat 'git add -N' entries as real in the index"
msgstr ""
#: diff.c:5488
msgid "<string>"
msgstr "<cadena>"
#: diff.c:5489
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"string"
msgstr ""
#: diff.c:5492
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"regex"
msgstr ""
#: diff.c:5495
msgid "show all changes in the changeset with -S or -G"
msgstr "mostra tots els canvis amb el conjunt de canvis amb -S o -G"
#: diff.c:5498
msgid "treat <string> in -S as extended POSIX regular expression"
msgstr "tracta <cadena> a -S com a expressió regular POSIX ampliada"
#: diff.c:5501
msgid "control the order in which files appear in the output"
msgstr "controla l'ordre amb el qual els fitxers apareixen en la sortida"
#: diff.c:5502
msgid "<object-id>"
msgstr "<id de l'objecte>"
#: diff.c:5503
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"object"
msgstr ""
#: diff.c:5505
msgid "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
msgstr "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
#: diff.c:5506
msgid "select files by diff type"
msgstr "seleccioneu els fitxers per tipus de diff"
#: diff.c:5508
msgid "<file>"
msgstr "<fitxer>"
#: diff.c:5509
msgid "Output to a specific file"
msgstr "Sortida a un fitxer específic"
#: diff.c:6164
msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
msgstr ""
"s'ha omès la detecció de canvi de nom inexacta a causa de massa fitxers."
#: diff.c:6167
msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
msgstr ""
"només s'han trobat còpies des de camins modificats a causa de massa fitxers."
#: diff.c:6170
#, c-format
msgid ""
"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
msgstr ""
"potser voleu establir la vostra variable %s a almenys %d i tornar a intentar "
"l'ordre."
#: dir.c:554
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
msgstr ""
"l'especificació de camí «%s» no ha coincidit amb cap fitxer que git conegui"
#: dir.c:664
#, c-format
msgid "unrecognized pattern: '%s'"
msgstr "patró no reconegut: «%s»"
#: dir.c:682 dir.c:696
#, c-format
msgid "unrecognized negative pattern: '%s'"
msgstr "patró negatiu no reconegut: «%s»"
#: dir.c:714
#, c-format
msgid "your sparse-checkout file may have issues: pattern '%s' is repeated"
msgstr ""
#: dir.c:724
msgid "disabling cone pattern matching"
msgstr "inhabilita la coincidència de patrons «cone»"
#: dir.c:1101
#, c-format
msgid "cannot use %s as an exclude file"
msgstr "no es pot usar %s com a fitxer d'exclusió"
#: dir.c:2078
#, c-format
msgid "could not open directory '%s'"
msgstr "no s'ha pogut obrir el directori «%s»"
#: dir.c:2415
msgid "failed to get kernel name and information"
msgstr "s'ha produït un error en obtenir el nombre i la informació del nucli"
#: dir.c:2539
msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
msgstr ""
"la memòria cau no seguida està inhabilitada en aquest sistema o ubicació"
#: dir.c:3343
#, c-format
msgid "index file corrupt in repo %s"
msgstr "el fitxer d'índex al dipòsit %s és malmès"
#: dir.c:3388 dir.c:3393
#, c-format
msgid "could not create directories for %s"
msgstr "no s'han pogut crear directoris per %s"
#: dir.c:3422
#, c-format
msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut migrar el directori de «%s» a «%s»"
#: editor.c:73
#, c-format
msgid "hint: Waiting for your editor to close the file...%c"
msgstr ""
#: entry.c:178
msgid "Filtering content"
msgstr "S'està filtrant el contingut"
#: entry.c:476
#, c-format
msgid "could not stat file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut fer «stat» sobre el fitxer «%s»"
#: environment.c:149
#, c-format
msgid "bad git namespace path \"%s\""
msgstr ""
#: environment.c:331
#, c-format
msgid "could not set GIT_DIR to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut establir GIT_DIR a «%s»"
#: exec-cmd.c:363
#, c-format
msgid "too many args to run %s"
msgstr "hi ha massa arguments per a executar %s"
#: fetch-pack.c:150
msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
msgstr "git fetch-pack: llista superficial esperada"
#: fetch-pack.c:153
#, fuzzy
msgid "git fetch-pack: expected a flush packet after shallow list"
msgstr "git fetch-pack: llista superficial esperada"
#: fetch-pack.c:164
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
msgstr "git fetch-pack: s'esperava ACK/NAK, s'ha rebut un paquet de neteja"
#: fetch-pack.c:184
#, c-format
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
msgstr "git fetch-pack: s'esperava ACK/NAK, s'ha rebut «%s»"
#: fetch-pack.c:195
msgid "unable to write to remote"
msgstr "no s'ha pogut escriure al remot"
#: fetch-pack.c:257
msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
msgstr "--stateless-rpc requereix multi_ack_detailed"
#: fetch-pack.c:356 fetch-pack.c:1340
#, c-format
msgid "invalid shallow line: %s"
msgstr "línia de shallow no vàlida: %s"
#: fetch-pack.c:362 fetch-pack.c:1346
#, c-format
msgid "invalid unshallow line: %s"
msgstr "línia d'unshallow no vàlida: %s"
#: fetch-pack.c:364 fetch-pack.c:1348
#, c-format
msgid "object not found: %s"
msgstr "objecte no trobat: %s"
#: fetch-pack.c:367 fetch-pack.c:1351
#, c-format
msgid "error in object: %s"
msgstr "error en objecte: %s"
#: fetch-pack.c:369 fetch-pack.c:1353
#, c-format
msgid "no shallow found: %s"
msgstr "no s'ha trobat cap shallow: %s"
#: fetch-pack.c:372 fetch-pack.c:1357
#, c-format
msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
msgstr "s'esperava shallow/unshallow, s'ha rebut %s"
#: fetch-pack.c:414
#, c-format
msgid "got %s %d %s"
msgstr "s'ha rebut %s %d %s"
#: fetch-pack.c:431
#, c-format
msgid "invalid commit %s"
msgstr "comissió no vàlida %s"
#: fetch-pack.c:462
msgid "giving up"