blob: 814d40a962ca14e7b28e70bca272364102b261ba [file] [log] [blame]
# Bulgarian translation of git po-file.
# Copyright (C) 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
# This file is distributed under the same license as the git package.
# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
#
# ========================
# DICTIONARY TO MERGE IN GIT GUI
# ------------------------
# range диапазон
# base база
# tip връх
# unreachable object недостижим обект
# dangling objects обект извън клон
# fast-forward превъртане
# tree-level merge тривиално сливане (различни файлове са променяни, слива се като дърво)
# automatic merge автоматично сливане (еднакви файлове са променяни, но в неприпокриващи се части)
# real merge същинско сливане (а не превъртане)
# three-way merge тройно сливане
# octopus merge множествено сливане
# stale remote старо хранилище
# rebase пребазирам
# merge base база за сливане
# force (push) принудително изтласквам
# stash/index индекс
# squash commit вкарвам подаване в предходното
# fixup commit вкарвам подаване в предходното без следа
# root commit начално подаване
# remote-tracking branch следящ клон
# git bundle пратка на git
# bisect двоично търсене
# am прилагам поредица от кръпки
# working directory/tree — винаги работно дърво, git следи цялото дърво, а не директории, работна директория за cwd
# switch to branch преминавам към клон
# sparse entry частично изтеглена директория/път
# revision range диапазон на версиите
# cover letter придружаващо писмо
# reference repository еталонно хранилище
# graft присадка
# grafted repository хранилище с присаждане
# replace refs заместващи указатели
# embedded repository вградено/вътрешно хранилище (добавянето му е грешка)
# thin pack съкратен пакет
# pack file пакетен файл
# stat (a file) получавам информация чрез „stat“ (за файл)
# mixed reset смесено зануляване (индекса и указателя „HEAD“, без работното дърво)
# soft reset меко зануляване (само указателя „HEAD“, без индекса и работното дърво)
# hard reset пълно зануляване (указателя „HEAD“, индекса и работното дърво)
# merge reset слято зануляване (целия индекс и отчасти работното дърво — без файловете с промени между работното дърво и индекса)
# keep reset запазващо зануляване (отчасти индекса и работното дърво — файловете с промени от подаването и „HEAD“)
# commit-ish указател към подаване
# sequence последователност/поредица
# whitespace symbol знаци за интервали
# shortlog съкратения журнал
# backing store мястото за съхранение
# reject отхвърлено парче
# topic branch тематичен клон
# empty head връх без история
# tree-ish указател към дърво
# dirty нечист, мръсен (файл, индекс)
# fallback резервен вариант
# pathspec magic опция за магически пътища
# bitmap index индекс на база битови маски
# mark маркер
# plumbing команди от системно ниво
# porcelain команди от потребителско ниво
# pack [noun] пакетен файл - fixme in glossary
# repack препакетирам
# mainline базово подаване - при cherry-pick на merge - към коя версия да се изчислява разликата
# token лексема
# trailer епилог/завършек на съобщение
# cwd текуща работна директория
# untracked cache кеш за неследените файлове
# broken/corrupt повреден
# restore възстановявам
# precious objects repo хранилище с важни обекти
# linked checkout свързано изтегляне
# term управляваща дума (за git-bisect)
# mergetag етикет при сливане
# packfile пакет
# promisory гарантиращ, гарант promisory packfile гарантиращ пакет, promisory remote хранилище-гарант
# delta - разлика, делта, обект-разлика
# peeled tag - проследен етикет - когато етикет сочи към друг етикет, а не подаване и проследяваме подобно на символна връзка
# strip - премахвам (за компонент при филтриране)
# unrelated histories - независими истории
# inexact rename detection търсене на преименувания на обекти съчетани с промени
# hunk парче
# binary patch двоична кръпка
# reverse-apply прилагам в обратна посока
# todo file файл с команди
# todo command запланувана команда
# alternate алтернативен източник
# superproject обхващащ проект
# split index разделяне на индекса
# truncate отрязвам
# format string форматиращ низ
# hook кука
# ignored (file) игнориран, понякога - пропуснат
# manual, man page ръководство
# guide въведение
# partial clone непълно хранилище
# cousins сестрински клони
# expiration date дата на срок
# is well formed е по правилата
# namespace пространство от имена
# repository layout устройство на хранилището
# collection/series of patches поредица от кръпки
# recieve получавам
# BOM маркер за поредността на байтовете
# acknowledgment line ред за потвърждение
# wanted-ref искан указател
# chunk откъс
# clean filter декодиращ филтър
# smudge filter кодиращ филтър
# loose object непакетиран обект
# flush изчистване на буферите
# flush packet изчистващ пакет
# fork създаване на процес
# capabilities възможности
# remote-helper насрещна помощна програма
# command alias псевдоним на команда
# rerere преизползване на запазена корекция на сливане с конфликт
# preimage предварителен вариант
# offset отместване
# multi-pack-index индекс за множество пакети
# range diff диапазонна разлика
# inter diff разлика в разликите
# ssl backend реализация на SSL
# delta island група разлики
# island marks граници на групите
# ------------------------
# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
# ------------------------
# FIXME
# HEAD as a reference vs head of a branch
# git update-index -h извежда само един ред, а не цялата помощ за опциите
# git fetch --al работи подобно на --all
# ------------------------
# export PO_FILE=bg.po
# msgattrib --only-fuzzy $PO_FILE > todo1.po
# msgattrib --untranslated $PO_FILE > todo2.po
# msgcat todo1.po todo2.po > todo.po
# grep '^#: ' todo.po | sed 's/^#: //' | tr ' ' '\n' | sed 's/:[0-9]*$//' > FILES
# for i in `sort -u FILES`; do cnt=`grep $i FILES | wc -l`; echo $cnt $i ;done | sort -n
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git 2.20\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-02 10:55+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-02 13:41+0100\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: advice.c:99
#, c-format
msgid "%shint: %.*s%s\n"
msgstr "%sподсказка: %.*s%s\n"
#: advice.c:152
msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Отбирането на подавания е блокирано от неслети файлове."
#: advice.c:154
msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Подаването е блокирано от неслети файлове."
#: advice.c:156
msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Сливането е блокирано от неслети файлове."
#: advice.c:158
msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Издърпването е блокирано от неслети файлове."
#: advice.c:160
msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлове."
#: advice.c:162
#, c-format
msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
#: advice.c:170
msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
"as appropriate to mark resolution and make a commit."
msgstr ""
"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“,\n"
"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
#: advice.c:178
msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
#: advice.c:183 builtin/merge.c:1289
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
#: advice.c:185
msgid "Please, commit your changes before merging."
msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
#: advice.c:186
msgid "Exiting because of unfinished merge."
msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
#: advice.c:192
#, c-format
msgid ""
"Note: checking out '%s'.\n"
"\n"
"You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
"changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
"state without impacting any branches by performing another checkout.\n"
"\n"
"If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
"do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:\n"
"\n"
" git checkout -b <new-branch-name>\n"
"\n"
msgstr ""
"Бележка: изтегляне на „%s“.\n"
"\n"
"Указателят „HEAD“ не е свързан. Може да разглеждате, да правите произволни\n"
"промени и да ги подавате. Ако изтеглите нещо друго, всички промени ще "
"бъдат\n"
"забравени и никой клон няма да се промени.\n"
"\n"
"Ако искате да създадете нов клон, за да запазите подаванията си, можете да\n"
"направите това като зададете име на клон към опцията „-b“ на командата\n"
"„commit“. Например:\n"
"\n"
" git checkout -b ИМЕ_НА_НОВ_КЛОН\n"
"\n"
#: apply.c:59
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
#: apply.c:75
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
#: apply.c:125
msgid "--reject and --3way cannot be used together."
msgstr "опциите „--reject“ и „--3way“ са несъвместими"
#: apply.c:127
msgid "--cached and --3way cannot be used together."
msgstr "опциите „--cached“ и „--3way“ са несъвместими"
#: apply.c:130
msgid "--3way outside a repository"
msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
#: apply.c:141
msgid "--index outside a repository"
msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
#: apply.c:144
msgid "--cached outside a repository"
msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
#: apply.c:826
#, c-format
msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
#: apply.c:835
#, c-format
msgid "regexec returned %d for input: %s"
msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
#: apply.c:909
#, c-format
msgid "unable to find filename in patch at line %d"
msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
#: apply.c:947
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
"null“, а бе получен „%1$s“"
#: apply.c:953
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
"неправилно име на нов файл"
#: apply.c:954
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
"неправилно име на стар файл"
#: apply.c:959
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
"null“"
#: apply.c:988
#, c-format
msgid "invalid mode on line %d: %s"
msgstr "грешен режим на ред №%d: %s"
#: apply.c:1307
#, c-format
msgid "inconsistent header lines %d and %d"
msgstr "несъвместими заглавни части на редове №%d и №%d"
#: apply.c:1479
#, c-format
msgid "recount: unexpected line: %.*s"
msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
#: apply.c:1548
#, c-format
msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
#: apply.c:1568
#, c-format
msgid ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
"component (line %d)"
msgid_plural ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
"components (line %d)"
msgstr[0] ""
"След съкращаването на %d-та част от компонентите на пътя, в заглавната част "
"на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
msgstr[1] ""
"След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
#: apply.c:1581
#, c-format
msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
msgstr ""
"в заглавната част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
#: apply.c:1769
msgid "new file depends on old contents"
msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
#: apply.c:1771
msgid "deleted file still has contents"
msgstr "изтритият файл не е празен"
#: apply.c:1805
#, c-format
msgid "corrupt patch at line %d"
msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
#: apply.c:1842
#, c-format
msgid "new file %s depends on old contents"
msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
#: apply.c:1844
#, c-format
msgid "deleted file %s still has contents"
msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
#: apply.c:1847
#, c-format
msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
#: apply.c:1994
#, c-format
msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
#: apply.c:2031
#, c-format
msgid "unrecognized binary patch at line %d"
msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
#: apply.c:2193
#, c-format
msgid "patch with only garbage at line %d"
msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
#: apply.c:2279
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
#: apply.c:2283
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
#: apply.c:2942
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
#: apply.c:3063
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
msgstr[0] ""
"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d ред)."
msgstr[1] ""
"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
#: apply.c:3075
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr ""
"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
#: apply.c:3081
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
"%.*s"
msgstr ""
"при търсене за:\n"
"%.*s"
#: apply.c:3103
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
#: apply.c:3111
#, c-format
msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
msgstr ""
"двоичната кръпка не може да се приложи в обратна посока, когато обратното "
"парче за „%s“ липсва"
#: apply.c:3158
#, c-format
msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
#: apply.c:3168
#, c-format
msgid ""
"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
#: apply.c:3176
#, c-format
msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
#: apply.c:3194
#, c-format
msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
msgstr ""
"необходимият резултат след операцията — „%s“ за „%s“ не може да бъде "
"прочетен"
#: apply.c:3207
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
#: apply.c:3213
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr ""
"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се: „%s“, а "
"бе получено: „%s“)"
#: apply.c:3234
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
#: apply.c:3356
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
#: apply.c:3408 apply.c:3419 apply.c:3465 midx.c:58 setup.c:278
#, c-format
msgid "failed to read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
#: apply.c:3416
#, c-format
msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
#: apply.c:3445 apply.c:3688
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
#: apply.c:3531 apply.c:3703
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
#: apply.c:3540 apply.c:3711
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
#: apply.c:3575
msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"в хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
"сливане."
#: apply.c:3578
#, c-format
msgid "Falling back to three-way merge...\n"
msgstr "Преминаване към тройно сливане…\n"
#: apply.c:3594 apply.c:3598
#, c-format
msgid "cannot read the current contents of '%s'"
msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
#: apply.c:3610
#, c-format
msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
msgstr "Неуспешно преминаване към тройно сливане…\n"
#: apply.c:3624
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
#: apply.c:3629
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
#: apply.c:3655
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
#: apply.c:3728
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "„%s“: неправилен вид"
#: apply.c:3730
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
#: apply.c:3881 apply.c:3883
#, c-format
msgid "invalid path '%s'"
msgstr "неправилен път: „%s“"
#: apply.c:3939
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
#: apply.c:3942
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
#: apply.c:3962
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
#: apply.c:3967
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr ""
"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
#: apply.c:3987
#, c-format
msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
#: apply.c:3991
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
#: apply.c:4006
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
#: apply.c:4098
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
msgstr ""
"информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
#: apply.c:4105
#, c-format
msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
#: apply.c:4108
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
#: apply.c:4113 builtin/checkout.c:244 builtin/reset.c:142
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
#: apply.c:4117
#, c-format
msgid "could not add %s to temporary index"
msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
#: apply.c:4127
#, c-format
msgid "could not write temporary index to %s"
msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
#: apply.c:4265
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
#: apply.c:4299
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
#: apply.c:4305
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr ""
"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
#: apply.c:4313
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr ""
"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
#: apply.c:4319 apply.c:4464
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
#: apply.c:4362
#, c-format
msgid "failed to write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
#: apply.c:4366
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "затваряне на файла „%s“"
#: apply.c:4436
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
#: apply.c:4534
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
#: apply.c:4542
msgid "internal error"
msgstr "вътрешна грешка"
#: apply.c:4545
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
#: apply.c:4556
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
#: apply.c:4564 builtin/fetch.c:843 builtin/fetch.c:1122
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
#: apply.c:4578
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
#: apply.c:4582
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
#: apply.c:4692
#, c-format
msgid "Skipped patch '%s'."
msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
#: apply.c:4700
msgid "unrecognized input"
msgstr "непознат вход"
#: apply.c:4719
msgid "unable to read index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
#: apply.c:4874
#, c-format
msgid "can't open patch '%s': %s"
msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
#: apply.c:4901
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
#: apply.c:4907 apply.c:4922
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
#: apply.c:4915
#, c-format
msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
msgstr[0] ""
"Добавен е %d ред след корекцията на грешките в знаците за интервали."
msgstr[1] ""
"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
#: apply.c:4931 builtin/add.c:538 builtin/mv.c:300 builtin/rm.c:389
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
#: apply.c:4958 apply.c:4961 builtin/am.c:2209 builtin/am.c:2212
#: builtin/clone.c:121 builtin/fetch.c:118 builtin/merge.c:262
#: builtin/pull.c:199 builtin/submodule--helper.c:406
#: builtin/submodule--helper.c:1362 builtin/submodule--helper.c:1365
#: builtin/submodule--helper.c:1846 builtin/submodule--helper.c:1849
#: builtin/submodule--helper.c:2088 git-add--interactive.perl:197
msgid "path"
msgstr "път"
#: apply.c:4959
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
#: apply.c:4962
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
#: apply.c:4964 builtin/am.c:2218
msgid "num"
msgstr "БРОЙ"
#: apply.c:4965
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
#: apply.c:4968
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
#: apply.c:4970
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
#: apply.c:4974
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
#: apply.c:4976
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
#: apply.c:4978
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
#: apply.c:4980
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
#: apply.c:4982
msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
msgstr "отбелязване на новите файлове с „git add --intent-to-add“"
#: apply.c:4984
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
#: apply.c:4986
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
#: apply.c:4989
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr ""
"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
"summary“"
#: apply.c:4991
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
#: apply.c:4993
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr ""
"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
#: apply.c:4996 builtin/checkout-index.c:170 builtin/ls-files.c:523
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
#: apply.c:4998
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
#: apply.c:4999 builtin/am.c:2197 builtin/interpret-trailers.c:97
#: builtin/interpret-trailers.c:99 builtin/interpret-trailers.c:101
#: builtin/pack-objects.c:3312 builtin/rebase.c:857
msgid "action"
msgstr "действие"
#: apply.c:5000
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
#: apply.c:5003 apply.c:5006
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr ""
"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
#: apply.c:5009
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
#: apply.c:5011
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
#: apply.c:5013
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
#: apply.c:5015
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
#: apply.c:5016 builtin/add.c:290 builtin/check-ignore.c:21
#: builtin/commit.c:1309 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:698
#: builtin/log.c:2023 builtin/mv.c:122 builtin/read-tree.c:127
#: builtin/rebase--interactive.c:157
msgid "be verbose"
msgstr "повече подробности"
#: apply.c:5018
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
#: apply.c:5021
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
#: apply.c:5023 builtin/am.c:2206
msgid "root"
msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
#: apply.c:5024
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
#: archive.c:14
msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr "git archive [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
#: archive.c:15
msgid "git archive --list"
msgstr "git archive --list"
#: archive.c:16
msgid ""
"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr ""
"git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО "
"[ПЪТ…]"
#: archive.c:17
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
#: archive.c:370 builtin/add.c:176 builtin/add.c:514 builtin/rm.c:298
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
#: archive.c:453
msgid "fmt"
msgstr "ФОРМАТ"
#: archive.c:453
msgid "archive format"
msgstr "ФОРМАТ на архива"
#: archive.c:454 builtin/log.c:1536
msgid "prefix"
msgstr "ПРЕФИКС"
#: archive.c:455
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
#: archive.c:456 builtin/blame.c:820 builtin/blame.c:821 builtin/config.c:129
#: builtin/fast-export.c:1013 builtin/fast-export.c:1015 builtin/grep.c:884
#: builtin/hash-object.c:104 builtin/ls-files.c:559 builtin/ls-files.c:562
#: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:575 builtin/read-tree.c:122
#: parse-options.h:162
msgid "file"
msgstr "ФАЙЛ"
#: archive.c:457 builtin/archive.c:89
msgid "write the archive to this file"
msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
#: archive.c:459
msgid "read .gitattributes in working directory"
msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
#: archive.c:460
msgid "report archived files on stderr"
msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
#: archive.c:461
msgid "store only"
msgstr "само съхранение без компресиране"
#: archive.c:462
msgid "compress faster"
msgstr "бързо компресиране"
#: archive.c:470
msgid "compress better"
msgstr "добро компресиране"
#: archive.c:473
msgid "list supported archive formats"
msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
#: archive.c:475 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:111 builtin/clone.c:114
#: builtin/submodule--helper.c:1374 builtin/submodule--helper.c:1855
msgid "repo"
msgstr "хранилище"
#: archive.c:476 builtin/archive.c:91
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
#: archive.c:477 builtin/archive.c:92 builtin/difftool.c:714
#: builtin/notes.c:496
msgid "command"
msgstr "команда"
#: archive.c:478 builtin/archive.c:93
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
#: archive.c:485
msgid "Unexpected option --remote"
msgstr "Неочаквана опция „--remote“"
#: archive.c:487
msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
msgstr "Опцията „--exec“ изисква „--remote“"
#: archive.c:489
msgid "Unexpected option --output"
msgstr "Неочаквана опция „--output“"
#: archive.c:511
#, c-format
msgid "Unknown archive format '%s'"
msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
#: archive.c:518
#, c-format
msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:345
#, c-format
msgid "cannot stream blob %s"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ не може да бъде обработен"
#: archive-tar.c:260 archive-zip.c:363
#, c-format
msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
msgstr "неподдържани права за достъп до файл: 0%o (SHA1: %s)"
#: archive-tar.c:287 archive-zip.c:353
#, c-format
msgid "cannot read %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
#: archive-tar.c:458
#, c-format
msgid "unable to start '%s' filter"
msgstr "филтърът „%s“ не може да бъде стартиран"
#: archive-tar.c:461
msgid "unable to redirect descriptor"
msgstr "дескрипторът не може да бъде пренасочен"
#: archive-tar.c:468
#, c-format
msgid "'%s' filter reported error"
msgstr "филтърът „%s“ върна грешка"
#: archive-zip.c:314
#, c-format
msgid "path is not valid UTF-8: %s"
msgstr "пътят не е правилно кодиран в UTF-8: %s"
#: archive-zip.c:318
#, c-format
msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
msgstr "твърде дълъг път (%d знака, SHA1: %s): %s"
#: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:224 builtin/pack-objects.c:227
#, c-format
msgid "deflate error (%d)"
msgstr "грешка при декомпресиране с „deflate“ (%d)"
#: archive-zip.c:609
#, c-format
msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
msgstr "времевата стойност е твърде голяма за тази система: %<PRIuMAX>"
#: attr.c:212
#, c-format
msgid "%.*s is not a valid attribute name"
msgstr "„%.*s“ е неправилно име за атрибут"
#: attr.c:409
msgid ""
"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
"Use '\\!' for literal leading exclamation."
msgstr ""
"Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
#: bisect.c:468
#, c-format
msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
msgstr "Неправилно цитирано съдържание във файла „%s“: %s"
#: bisect.c:676
#, c-format
msgid "We cannot bisect more!\n"
msgstr "Повече не може да се търси двоично!\n"
#: bisect.c:730
#, c-format
msgid "Not a valid commit name %s"
msgstr "Неправилно име на подаване „%s“"
#: bisect.c:754
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is bad.\n"
"This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
msgstr ""
"Неправилна база за сливане: %s.\n"
"Следователно грешката е коригирана между „%s“ и [%s].\n"
#: bisect.c:759
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is new.\n"
"The property has changed between %s and [%s].\n"
msgstr ""
"Нова база за сливане: %s.\n"
"Свойството е променено между „%s“ и [%s].\n"
#: bisect.c:764
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is %s.\n"
"This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
msgstr ""
"Базата за сливане „%s“ е %s.\n"
"Следователно първото %s подаване е между „%s“ и [%s].\n"
#: bisect.c:772
#, c-format
msgid ""
"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
"git bisect cannot work properly in this case.\n"
"Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
msgstr ""
"Някои от указателите от „%s“ не са предшественици на указателя „%s“.\n"
"Двоичното търсене с git bisect няма да работи правилно.\n"
"Дали не сте объркали указателите „%s“ и „%s“?\n"
#: bisect.c:785
#, c-format
msgid ""
"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
"So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
"We continue anyway."
msgstr ""
"базата за сливане между „%s“ и [%s] трябва да бъде прескочена.\n"
"Не може да сме сигурни, че първото %s подаване е между „%s“ и „%s“.\n"
"Двоичното търсене продължава."
#: bisect.c:818
#, c-format
msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери база за сливане\n"
#: bisect.c:858
#, c-format
msgid "a %s revision is needed"
msgstr "необходима е версия „%s“"
#: bisect.c:877 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:237
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
#: bisect.c:928 builtin/merge.c:138
#, c-format
msgid "could not read file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
#: bisect.c:958
msgid "reading bisect refs failed"
msgstr "неуспешно прочитане на указателите за двоично търсене"
#: bisect.c:977
#, c-format
msgid "%s was both %s and %s\n"
msgstr "„%s“ e както „%s“, така и „%s“\n"
#: bisect.c:985
#, c-format
msgid ""
"No testable commit found.\n"
"Maybe you started with bad path parameters?\n"
msgstr ""
"Липсва подходящо за тестване подаване.\n"
"Проверете параметрите за пътищата.\n"
#: bisect.c:1004
#, c-format
msgid "(roughly %d step)"
msgid_plural "(roughly %d steps)"
msgstr[0] "(приблизително %d стъпка)"
msgstr[1] "(приблизително %d стъпки)"
#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
#. steps)" translation.
#.
#: bisect.c:1010
#, c-format
msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
msgstr[0] "Двоично търсене: остава %d версия след тази %s\n"
msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
#: blame.c:1787
msgid "--contents and --reverse do not blend well."
msgstr "Опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
#: blame.c:1801
msgid "cannot use --contents with final commit object name"
msgstr "Опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
#: blame.c:1822
msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
msgstr ""
"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
"указването на крайно подаване"
#: blame.c:1831 bundle.c:162 ref-filter.c:2046 sequencer.c:1963
#: sequencer.c:4002 builtin/commit.c:1001 builtin/log.c:377 builtin/log.c:932
#: builtin/log.c:1407 builtin/log.c:1783 builtin/log.c:2072 builtin/merge.c:406
#: builtin/pack-objects.c:3137 builtin/pack-objects.c:3152
#: builtin/shortlog.c:192
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
#: blame.c:1849
msgid ""
"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
msgstr ""
"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
"указването на диапазон по веригата на първите наследници"
#: blame.c:1860
#, c-format
msgid "no such path %s in %s"
msgstr "няма път на име „%s“ в „%s“"
#: blame.c:1871
#, c-format
msgid "cannot read blob %s for path %s"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ в пътя %s не може да бъде прочетен"
#: branch.c:52
#, c-format
msgid ""
"\n"
"After fixing the error cause you may try to fix up\n"
"the remote tracking information by invoking\n"
"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
msgstr ""
"\n"
"След корекция на грешката, можете да обновите\n"
"информацията за следения клон чрез:\n"
"git branch --set-upstream-to=%s%s%s"
#: branch.c:66
#, c-format
msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
msgstr ""
"Клонът „%s“ не може да служи като източник за собствената си синхронизация."
#: branch.c:92
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s' by rebasing."
msgstr ""
"Клонът „%s“ ще следи отдалечения клон „%s“ от хранилището „%s“ чрез "
"пребазиране."
#: branch.c:93
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s'."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения клон „%s“ от хранилището „%s“."
#: branch.c:97
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s' by rebasing."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния клон „%s“ чрез пребазиране."
#: branch.c:98
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s'."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния клон „%s“."
#: branch.c:103
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s' by rebasing."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“ чрез пребазиране."
#: branch.c:104
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s'."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“."
#: branch.c:108
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s' by rebasing."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“ чрез пребазиране."
#: branch.c:109
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s'."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“."
#: branch.c:118
msgid "Unable to write upstream branch configuration"
msgstr "Настройките за следения клон не могат да бъдат записани"
#: branch.c:155
#, c-format
msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
msgstr "Няма следене: информацията за указателя „%s“ не е еднозначна"
#: branch.c:188
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid branch name."
msgstr "„%s“ не е позволено име за клон."
#: branch.c:207
#, c-format
msgid "A branch named '%s' already exists."
msgstr "Вече съществува клон с име „%s“."
#: branch.c:212
msgid "Cannot force update the current branch."
msgstr "Текущият клон не може да бъде принудително обновен."
#: branch.c:232
#, c-format
msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
msgstr "Зададените настройки за следенето са грешни — началото „%s“ не е клон."
#: branch.c:234
#, c-format
msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
msgstr "заявеният отдалечен клон „%s“ не съществува"
#: branch.c:236
msgid ""
"\n"
"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
"\n"
"If you are planning to push out a new local branch that\n"
"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
msgstr ""
"\n"
"Ако искате да базирате работата си на клон от отдалечено хранилище, може \n"
"да се наложи да изпълните „git fetch“, за да получите информацията за него.\n"
"\n"
"Ако искате да изтласкате нов, локален клон, който да следи отдалечен клон,\n"
"може да използвате „git push -u“, за да настроите към кой клон да се "
"изтласква."
#: branch.c:279
#, c-format
msgid "Not a valid object name: '%s'."
msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
#: branch.c:299
#, c-format
msgid "Ambiguous object name: '%s'."
msgstr "Името на обект не е еднозначно: „%s“"
#: branch.c:304
#, c-format
msgid "Not a valid branch point: '%s'."
msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
#: branch.c:358
#, c-format
msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
#: branch.c:381
#, c-format
msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
msgstr "Указателят „HEAD“ на работното дърво „%s“ не е обновен"
#: bundle.c:36
#, c-format
msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на git версия 2"
#: bundle.c:64
#, c-format
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2182 sequencer.c:2722
#: builtin/commit.c:774
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
#: bundle.c:141
msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
#: bundle.c:192
#, c-format
msgid "The bundle contains this ref:"
msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
msgstr[0] "Пратката съдържа следния указател:"
msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
#: bundle.c:199
msgid "The bundle records a complete history."
msgstr "Пратката съдържа пълна история."
#: bundle.c:201
#, c-format
msgid "The bundle requires this ref:"
msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
#: bundle.c:267
msgid "unable to dup bundle descriptor"
msgstr "неуспешно дублиране на дескриптора на пратката с „dup“"
#: bundle.c:274
msgid "Could not spawn pack-objects"
msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
#: bundle.c:285
msgid "pack-objects died"
msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
#: bundle.c:327
msgid "rev-list died"
msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
#: bundle.c:376
#, c-format
msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr ""
"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
#: bundle.c:456 builtin/log.c:192 builtin/log.c:1688 builtin/shortlog.c:304
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "непознат аргумент: %s"
#: bundle.c:464
msgid "Refusing to create empty bundle."
msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
#: bundle.c:474
#, c-format
msgid "cannot create '%s'"
msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
#: bundle.c:498
msgid "index-pack died"
msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
#: color.c:296
#, c-format
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
#: commit.c:50 sequencer.c:2528 builtin/am.c:370 builtin/am.c:414
#: builtin/am.c:1390 builtin/am.c:2025 builtin/replace.c:376
#: builtin/replace.c:448
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
#: commit.c:52
#, c-format
msgid "%s %s is not a commit!"
msgstr "%s %s не е подаване!"
#: commit.c:193
msgid ""
"Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
"and will be removed in a future Git version.\n"
"\n"
"Please use \"git replace --convert-graft-file\"\n"
"to convert the grafts into replace refs.\n"
"\n"
"Turn this message off by running\n"
"\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
msgstr ""
"Поддръжката на „<GIT_DIR>/info/grafts“ е остаряла.\n"
"В бъдеща версия на Git ще бъде премахната.\n"
"\n"
"Може да преобразувате присадките в заместващи\n"
"указатели с командата:\n"
"\n"
" git replace --convert-graft-file\n"
"\n"
"За да изключите това съобщение, ползвайте командата:\n"
"\n"
" git config advice.graftFileDeprecated false"
#: commit.c:1115
#, c-format
msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
#: commit.c:1118
#, c-format
msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
#: commit.c:1121
#, c-format
msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
#: commit.c:1124
#, c-format
msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
#: commit.c:1378
msgid ""
"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
"variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: съобщението при подаване не е кодирано с UTF-8.\n"
"Може да поправите подаването заедно със съобщението или може да\n"
"зададете ползваното кодиране в настройката „i18n.commitencoding“.\n"
#: commit-graph.c:108
#, c-format
msgid "graph file %s is too small"
msgstr "файлът с гра̀фа на подаванията „%s“ е твърде малък"
#: commit-graph.c:115
#, c-format
msgid "graph signature %X does not match signature %X"
msgstr "отпечатъкът на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
#: commit-graph.c:122
#, c-format
msgid "graph version %X does not match version %X"
msgstr "версията на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
#: commit-graph.c:129
#, c-format
msgid "hash version %X does not match version %X"
msgstr "версията на отпечатъка на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
#: commit-graph.c:153
#, c-format
msgid "improper chunk offset %08x%08x"
msgstr "неправилно отместване на откъс: %08x%08x"
#: commit-graph.c:189
#, c-format
msgid "chunk id %08x appears multiple times"
msgstr "откъсът %08x се явява многократно"
#: commit-graph.c:308
#, c-format
msgid "could not find commit %s"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде открито"
#: commit-graph.c:617 builtin/pack-objects.c:2652
#, c-format
msgid "unable to get type of object %s"
msgstr "видът на обекта „%s“ не може да бъде определен"
#: commit-graph.c:651
msgid "Annotating commits in commit graph"
msgstr "Анотиране на подаванията в гра̀фа"
#: commit-graph.c:691
msgid "Computing commit graph generation numbers"
msgstr "Изчисляване на номерата на поколенията в гра̀фа с подаванията"
#: commit-graph.c:803 commit-graph.c:826 commit-graph.c:852
msgid "Finding commits for commit graph"
msgstr "Откриване на подаванията в гра̀фа"
#: commit-graph.c:812
#, c-format
msgid "error adding pack %s"
msgstr "грешка при добавяне на пакетен файл „%s“"
#: commit-graph.c:814
#, c-format
msgid "error opening index for %s"
msgstr "грешка при отваряне на индекса на „%s“"
#: commit-graph.c:868
#, c-format
msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
msgstr "форматът на гра̀фа с подаванията не може да запише %d подавания"
#: commit-graph.c:895
msgid "too many commits to write graph"
msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
#: commit-graph.c:902 midx.c:769
#, c-format
msgid "unable to create leading directories of %s"
msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
#: commit-graph.c:1002
msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
msgstr "графът с подаванията е с грешна сума за проверка — вероятно е повреден"
#: commit-graph.c:1046
msgid "Verifying commits in commit graph"
msgstr "Проверка на подаванията в гра̀фа"
#: compat/obstack.c:405 compat/obstack.c:407
msgid "memory exhausted"
msgstr "паметта свърши"
#: config.c:123
#, c-format
msgid ""
"exceeded maximum include depth (%d) while including\n"
"\t%s\n"
"from\n"
"\t%s\n"
"This might be due to circular includes."
msgstr ""
"максималната дълбочина на влагане (%d) е надвишена при вмъкването на:\n"
" %s\n"
"от\n"
" %s\n"
"Това може да се дължи на зацикляне при вмъкването."
#: config.c:139
#, c-format
msgid "could not expand include path '%s'"
msgstr "пътят за вмъкване „%s“не може да бъде разширен"
#: config.c:150
msgid "relative config includes must come from files"
msgstr "относителните вмъквания на конфигурации трябва да идват от файлове"
#: config.c:190
msgid "relative config include conditionals must come from files"
msgstr "относителните условни изрази за вмъкване трябва да идват от файлове"
#: config.c:348
#, c-format
msgid "key does not contain a section: %s"
msgstr "ключът не съдържа раздел: „%s“"
#: config.c:354
#, c-format
msgid "key does not contain variable name: %s"
msgstr "ключът не съдържа име на променлива: „%s“"
#: config.c:378 sequencer.c:2296
#, c-format
msgid "invalid key: %s"
msgstr "неправилен ключ: „%s“"
#: config.c:384
#, c-format
msgid "invalid key (newline): %s"
msgstr "неправилен ключ (нов ред): „%s“"
#: config.c:420 config.c:432
#, c-format
msgid "bogus config parameter: %s"
msgstr "неправилен конфигурационен параметър: „%s“"
#: config.c:467
#, c-format
msgid "bogus format in %s"
msgstr "неправилен формат в „%s“"
#: config.c:793
#, c-format
msgid "bad config line %d in blob %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB „%s“"
#: config.c:797
#, c-format
msgid "bad config line %d in file %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d във файла „%s“"
#: config.c:801
#, c-format
msgid "bad config line %d in standard input"
msgstr "неправилен ред за настройки %d на стандартния вход"
#: config.c:805
#, c-format
msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB за подмодул „%s“"
#: config.c:809
#, c-format
msgid "bad config line %d in command line %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d на командния ред „%s“"
#: config.c:813
#, c-format
msgid "bad config line %d in %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d в „%s“"
#: config.c:952
msgid "out of range"
msgstr "извън диапазона"
#: config.c:952
msgid "invalid unit"
msgstr "неправилна мерна единица"
#: config.c:958
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“: %s"
#: config.c:963
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB „%s“: %s"
#: config.c:966
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ във файла „%s“: %s"
#: config.c:969
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на стандартния вход: %s"
#: config.c:972
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB от подмодул „%s“: %s"
#: config.c:975
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на командния ред „%s“: %s"
#: config.c:978
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в %s: %s"
#: config.c:1073
#, c-format
msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
#: config.c:1082
#, c-format
msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
msgstr "„%s“ не е правилна стойност за време за „%s“"
#: config.c:1173
#, c-format
msgid "abbrev length out of range: %d"
msgstr "дължината на съкращаване е извън интервала ([4; 40]): %d"
#: config.c:1187 config.c:1198
#, c-format
msgid "bad zlib compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
#: config.c:1290
msgid "core.commentChar should only be one character"
msgstr "настройката „core.commentChar“ трябва да е само един знак"
#: config.c:1323
#, c-format
msgid "invalid mode for object creation: %s"
msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
#: config.c:1395
#, c-format
msgid "malformed value for %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“"
#: config.c:1421
#, c-format
msgid "malformed value for %s: %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
#: config.c:1422
msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
msgstr ""
"трябва да е една от следните стойности: „nothing“ (без изтласкване при липса "
"на указател), „matching“ (всички клони със съвпадащи имена), "
"„simple“ (клонът със същото име, от който се издърпва), „upstream“ (клонът, "
"от който се издърпва) или „current“ (клонът със същото име)"
#: config.c:1481 builtin/pack-objects.c:3391
#, c-format
msgid "bad pack compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
#: config.c:1602
#, c-format
msgid "unable to load config blob object '%s'"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да се зареди"
#: config.c:1605
#, c-format
msgid "reference '%s' does not point to a blob"
msgstr "указателят „%s“ не сочи към обект-BLOB"
#: config.c:1622
#, c-format
msgid "unable to resolve config blob '%s'"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да бъде открит"
#: config.c:1652
#, c-format
msgid "failed to parse %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде анализиран"
#: config.c:1705
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "неправилни настройки от командния ред"
#: config.c:2037
msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
#: config.c:2207
#, c-format
msgid "Invalid %s: '%s'"
msgstr "Неправилен %s: „%s“"
#: config.c:2250
#, c-format
msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
msgstr ""
"непозната стойност „%s“ за настройката „core.untrackedCache“. Ще се ползва "
"стандартната стойност „keep“ (запазване)"
#: config.c:2276
#, c-format
msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
msgstr ""
"стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
"%d"
#: config.c:2322
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
#: config.c:2324
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
#: config.c:2405
#, c-format
msgid "invalid section name '%s'"
msgstr "неправилно име на раздел: „%s“"
#: config.c:2437
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
#: config.c:2466
#, c-format
msgid "failed to write new configuration file %s"
msgstr "новият конфигурационен файл „%s“ не може да бъде запазен"
#: config.c:2717 config.c:3041
#, c-format
msgid "could not lock config file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде заключен"
#: config.c:2728
#, c-format
msgid "opening %s"
msgstr "отваряне на „%s“"
#: config.c:2763 builtin/config.c:327
#, c-format
msgid "invalid pattern: %s"
msgstr "неправилен шаблон: %s"
#: config.c:2788
#, c-format
msgid "invalid config file %s"
msgstr "неправилен конфигурационен файл: „%s“"
#: config.c:2801 config.c:3054
#, c-format
msgid "fstat on %s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
#: config.c:2812
#, c-format
msgid "unable to mmap '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
#: config.c:2821 config.c:3059
#, c-format
msgid "chmod on %s failed"
msgstr "неуспешна смяна на права с „chmod“ върху „%s“"
#: config.c:2906 config.c:3156
#, c-format
msgid "could not write config file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде записан"
#: config.c:2940
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
#: config.c:2942 builtin/remote.c:782
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се премахне"
#: config.c:3032
#, c-format
msgid "invalid section name: %s"
msgstr "неправилно име на раздел: %s"
#: config.c:3199
#, c-format
msgid "missing value for '%s'"
msgstr "липсва стойност за „%s“"
#: connect.c:61
msgid "the remote end hung up upon initial contact"
msgstr "отдалеченото хранилище прекъсна връзката веднага след отварянето ѝ"
#: connect.c:63
msgid ""
"Could not read from remote repository.\n"
"\n"
"Please make sure you have the correct access rights\n"
"and the repository exists."
msgstr ""
"Не може да се чете от отдалеченото хранилище.\n"
"\n"
"Проверете дали то съществува и дали имате права\n"
"за достъп."
#: connect.c:81
#, c-format
msgid "server doesn't support '%s'"
msgstr "сървърът не поддържа „%s“"
#: connect.c:103
#, c-format
msgid "server doesn't support feature '%s'"
msgstr "сървърът не поддържа „%s“"
#: connect.c:114
msgid "expected flush after capabilities"
msgstr ""
"след първоначалната обява на възможностите се очаква изчистване на буферите"
#: connect.c:233
#, c-format
msgid "ignoring capabilities after first line '%s'"
msgstr "пропускане на възможностите след първия ред „%s“"
#: connect.c:252
msgid "protocol error: unexpected capabilities^{}"
msgstr "протоколна грешка: неочаквани възможности^{}"
#: connect.c:273
#, c-format
msgid "protocol error: expected shallow sha-1, got '%s'"
msgstr "протоколна грешка: очаква се SHA1 на плитък обект, а бе получено: „%s“"
#: connect.c:275
msgid "repository on the other end cannot be shallow"
msgstr "отсрещното хранилище не може да е плитко"
#: connect.c:310 fetch-pack.c:182 builtin/archive.c:63
#, c-format
msgid "remote error: %s"
msgstr "отдалечена грешка: %s"
#: connect.c:316
msgid "invalid packet"
msgstr "неправилен пакет"
#: connect.c:336
#, c-format
msgid "protocol error: unexpected '%s'"
msgstr "протоколна грешка: неочаквано „%s“"
#: connect.c:444
#, c-format
msgid "invalid ls-refs response: %s"
msgstr "неправилен отговор на „ls-refs“: „%s“"
#: connect.c:448
msgid "expected flush after ref listing"
msgstr "очакваше се изчистване на буферите след изброяването на указателите"
#: connect.c:547
#, c-format
msgid "protocol '%s' is not supported"
msgstr "протокол „%s“ не се поддържа"
#: connect.c:598
msgid "unable to set SO_KEEPALIVE on socket"
msgstr "неуспешно задаване на „SO_KEEPALIVE“ на гнездо"
#: connect.c:638 connect.c:701
#, c-format
msgid "Looking up %s ... "
msgstr "Търсене на „%s“… "
#: connect.c:642
#, c-format
msgid "unable to look up %s (port %s) (%s)"
msgstr "„%s“ (порт %s) не може да се открие („%s“)"
#. TRANSLATORS: this is the end of "Looking up %s ... "
#: connect.c:646 connect.c:717
#, c-format
msgid ""
"done.\n"
"Connecting to %s (port %s) ... "
msgstr ""
"готово.\n"
"Свързване към „%s“ (порт %s)…"
#: connect.c:668 connect.c:745
#, c-format
msgid ""
"unable to connect to %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"неуспешно свързване към „%s“:\n"
"%s"
#. TRANSLATORS: this is the end of "Connecting to %s (port %s) ... "
#: connect.c:674 connect.c:751
msgid "done."
msgstr "действието завърши."
#: connect.c:705
#, c-format
msgid "unable to look up %s (%s)"
msgstr "„%s“ не може да се открие (%s)"
#: connect.c:711
#, c-format
msgid "unknown port %s"
msgstr "непознат порт „%s“"
#: connect.c:848 connect.c:1174
#, c-format
msgid "strange hostname '%s' blocked"
msgstr "необичайното име на хост „%s“ е блокирано"
#: connect.c:850
#, c-format
msgid "strange port '%s' blocked"
msgstr "необичайният порт „%s“ е блокиран"
#: connect.c:860
#, c-format
msgid "cannot start proxy %s"
msgstr "посредникът „%s“ не може да се стартира"
#: connect.c:927
msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
msgstr ""
"не е указан път. Проверете синтаксиса с командата:\n"
"\n"
" git help pull"
#: connect.c:1122
msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
msgstr "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа опцията „-4“"
#: connect.c:1134
msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
msgstr "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа опцията „-6“"
#: connect.c:1151
msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
msgstr ""
"вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа задаването на порт"
#: connect.c:1262
#, c-format
msgid "strange pathname '%s' blocked"
msgstr "необичайният път „%s“ е блокиран"
#: connect.c:1307
msgid "unable to fork"
msgstr "неуспешно създаване на процес"
#: connected.c:68 builtin/fsck.c:202 builtin/prune.c:147
msgid "Checking connectivity"
msgstr "Проверка на връзката"
#: connected.c:80
msgid "Could not run 'git rev-list'"
msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
#: connected.c:100
msgid "failed write to rev-list"
msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
#: connected.c:107
msgid "failed to close rev-list's stdin"
msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
#: convert.c:194
#, c-format
msgid "illegal crlf_action %d"
msgstr "неправилно действие за край на ред: %d"
#: convert.c:207
#, c-format
msgid "CRLF would be replaced by LF in %s"
msgstr "Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“."
#: convert.c:209
#, c-format
msgid ""
"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
"The file will have its original line endings in your working directory"
msgstr ""
"Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“.\n"
"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
"директория."
#: convert.c:217
#, c-format
msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
msgstr ""
"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в „%s“."
#: convert.c:219
#, c-format
msgid ""
"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
"The file will have its original line endings in your working directory"
msgstr ""
"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в "
"„%s“.\n"
"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
"директория."
#: convert.c:280
#, c-format
msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
msgstr ""
"„%s“ не трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при "
"кодиране „%s“"
#: convert.c:287
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%s as working-"
"tree-encoding."
msgstr ""
"Файлът „%s“ съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM). Използвайте "
"„UTF-%s“ като кодиране за работното дърво."
#: convert.c:305
#, c-format
msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
msgstr ""
"„%s“ трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при кодиране "
"„%s“"
#: convert.c:307
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-"
"%sLE (depending on the byte order) as working-tree-encoding."
msgstr ""
"Във файла „%s“ липсва маркер за поредността на байтовете (BOM). За кодиране "
"на работното дърво използвайте UTF-%sBE или UTF-%sLE (в зависимост от "
"поредността на байтовете)."
#: convert.c:425 convert.c:496
#, c-format
msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
msgstr "неуспешно прекодиране на „%s“ от „%s“ към „%s“"
#: convert.c:468
#, c-format
msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
msgstr "Прекодирането на „%s“ от „%s“ към „%s“ и обратно променя файла"
#: convert.c:674
#, c-format
msgid "cannot fork to run external filter '%s'"
msgstr "неуспешно създаване на процес за външен филтър „%s“"
#: convert.c:694
#, c-format
msgid "cannot feed the input to external filter '%s'"
msgstr "входът не може да бъде подаден на външния филтър „%s“"
#: convert.c:701
#, c-format
msgid "external filter '%s' failed %d"
msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“: %d"
#: convert.c:736 convert.c:739
#, c-format
msgid "read from external filter '%s' failed"
msgstr "неуспешно четене от външния филтър „%s“"
#: convert.c:742 convert.c:796
#, c-format
msgid "external filter '%s' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“"
#: convert.c:844
msgid "unexpected filter type"
msgstr "неочакван вид филтър"
#: convert.c:855
msgid "path name too long for external filter"
msgstr "пътят е прекалено дълъг за външен филтър"
#: convert.c:929
#, c-format
msgid ""
"external filter '%s' is not available anymore although not all paths have "
"been filtered"
msgstr ""
"външният филтър „%s“ вече не е наличен, въпреки че не всички пътища са "
"филтрирани"
#: convert.c:1228
msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
msgstr "„true“/„false“ не може да са кодирания на работното дърво"
#: convert.c:1398 convert.c:1432
#, c-format
msgid "%s: clean filter '%s' failed"
msgstr "%s: неуспешно изпълнение на декодиращ филтър „%s“"
#: convert.c:1476
#, c-format
msgid "%s: smudge filter %s failed"
msgstr "%s: неуспешно изпълнение на кодиращ филтър „%s“"
#: date.c:116
msgid "in the future"
msgstr "в бъдещето"
#: date.c:122
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> second ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> seconds ago"
msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> секунда"
msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> секунди"
#: date.c:129
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> minute ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> minutes ago"
msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> минута"
msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> минути"
#: date.c:136
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> hour ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> hours ago"
msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> час"
msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> часа"
#: date.c:143
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> day ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> days ago"
msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> ден"
msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> дена"
#: date.c:149
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> week ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> weeks ago"
msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> седмица"
msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> седмици"
#: date.c:156
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> month ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> months ago"
msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> месец"
msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> месеца"
#: date.c:167
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> year"
msgid_plural "%<PRIuMAX> years"
msgstr[0] "%<PRIuMAX> година"
msgstr[1] "%<PRIuMAX> години"
#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
#: date.c:170
#, c-format
msgid "%s, %<PRIuMAX> month ago"
msgid_plural "%s, %<PRIuMAX> months ago"
msgstr[0] "преди %s и %<PRIuMAX> месец"
msgstr[1] "преди %s и %<PRIuMAX> месеца"
#: date.c:175 date.c:180
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> year ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> година"
msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> години"
#: delta-islands.c:268
msgid "Propagating island marks"
msgstr "Разпространяване на границите на групите"
#: delta-islands.c:286
#, c-format
msgid "bad tree object %s"
msgstr "неправилен обект-дърво: %s"
#: delta-islands.c:330
#, c-format
msgid "failed to load island regex for '%s': %s"
msgstr "регулярният израз на групата за „%s“, не може да бъде зареден: „%s“"
#: delta-islands.c:386
#, c-format
msgid "island regex from config has too many capture groups (max=%d)"
msgstr ""
"регулярният израз на групата в конфигурационния файл съдържа повече от "
"максимално поддържаните (%d) прихващащи групи"
#: delta-islands.c:462
#, c-format
msgid "Marked %d islands, done.\n"
msgstr "Отбелязани са %d групи, работата приключи.\n"
#: diffcore-order.c:24
#, c-format
msgid "failed to read orderfile '%s'"
msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
#: diffcore-rename.c:544
msgid "Performing inexact rename detection"
msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
#: diff.c:108
#, c-format
msgid "option '%s' requires a value"
msgstr "опцията „%s“ изисква стойност"
#: diff.c:158
#, c-format
msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
msgstr ""
" Неуспешно разпознаване на „%s“ като процент-праг за статистиката по "
"директории\n"
#: diff.c:163
#, c-format
msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
msgstr " Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
#: diff.c:291
msgid ""
"color moved setting must be one of 'no', 'default', 'blocks', 'zebra', "
"'dimmed-zebra', 'plain'"
msgstr ""
"настройката за цвят за преместване трябва да е една от: „no“ (без), "
"„default“ (стандартно), „blocks“ (парчета), „zebra“ (райе), "
"„dimmed_zebra“ (тъмно райе), „plain“ (обикновено)"
#: diff.c:316
#, c-format
msgid "ignoring unknown color-moved-ws mode '%s'"
msgstr "непознатата стойност „%s“ на настройката „color-moved-ws“ се прескача"
#: diff.c:323
msgid ""
"color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other white "
"space modes"
msgstr ""
"color-moved-ws: „allow-indentation-change“ е несъвместима с другите режими "
"за знаците за интервали"
#: diff.c:394
#, c-format
msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
#: diff.c:454
#, c-format
msgid ""
"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
"%s"
msgstr ""
"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
"%s"
#: diff.c:4140
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr ""
"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
#: diff.c:4482
msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
msgstr ""
"Опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
"една с друга"
#: diff.c:4485
msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-G“, „-S“ и „--find-object“ са несъвместими една с друга"
#: diff.c:4563
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
#: diff.c:4729
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
"%s"
msgstr ""
"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
"%s"
#: diff.c:4743
#, c-format
msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr "Неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
#: diff.c:5823
msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
msgstr ""
"търсенето на преименувания на обекти съчетани с промени се прескача поради "
"многото файлове."
#: diff.c:5826
msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
msgstr ""
"установени са точните копия на променените пътища поради многото файлове."
#: diff.c:5829
#, c-format
msgid ""
"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и отново изпълнете командата."
#: dir.c:576
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл в git"
#: dir.c:965
#, c-format
msgid "cannot use %s as an exclude file"
msgstr "„%s“ не може да се ползва за игнорираните файлове (като gitignore)"
#: dir.c:1880
#, c-format
msgid "could not open directory '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
#: dir.c:2122
msgid "failed to get kernel name and information"
msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
#: dir.c:2246
msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
msgstr ""
"кешът за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение"
#: dir.c:3047
#, c-format
msgid "index file corrupt in repo %s"
msgstr "файлът с индекса е повреден в хранилището „%s“"
#: dir.c:3092 dir.c:3097
#, c-format
msgid "could not create directories for %s"
msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
#: dir.c:3126
#, c-format
msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
msgstr "директорията на git не може да се мигрира от „%s“ до „%s“"
#: editor.c:73
#, c-format
msgid "hint: Waiting for your editor to close the file...%c"
msgstr "Подсказка: чака се редакторът ви да затвори файла …%c"
#: entry.c:178
msgid "Filtering content"
msgstr "Филтриране на съдържанието"
#: entry.c:465
#, c-format
msgid "could not stat file '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху файла „%s“"
#: environment.c:150
#, c-format
msgid "bad git namespace path \"%s\""
msgstr "неправилен път към пространства от имена „%s“"
#: environment.c:332
#, c-format
msgid "could not set GIT_DIR to '%s'"
msgstr "GIT_DIR не може да се зададе да е „%s“"
#: exec-cmd.c:361
#, c-format
msgid "too many args to run %s"
msgstr "прекалено много аргументи за изпълнение „%s“"
#: fetch-object.c:17
msgid "Remote with no URL"
msgstr "Липсва адрес за отдалеченото хранилище"
#: fetch-pack.c:151
msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
msgstr "git fetch-pack: очаква се плитък списък"
#: fetch-pack.c:163
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
msgstr ""
"git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получен изчистващ пакет „flush“"
#: fetch-pack.c:183
#, c-format
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
msgstr "git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получено „%s“"
#: fetch-pack.c:253
msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква „multi_ack_detailed“"
#: fetch-pack.c:347 fetch-pack.c:1277
#, c-format
msgid "invalid shallow line: %s"
msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
#: fetch-pack.c:353 fetch-pack.c:1283
#, c-format
msgid "invalid unshallow line: %s"
msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
#: fetch-pack.c:355 fetch-pack.c:1285
#, c-format
msgid "object not found: %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
#: fetch-pack.c:358 fetch-pack.c:1288
#, c-format
msgid "error in object: %s"
msgstr "грешка в обекта: „%s“"
#: fetch-pack.c:360 fetch-pack.c:1290
#, c-format
msgid "no shallow found: %s"
msgstr "не е открит плитък обект: %s"
#: fetch-pack.c:363 fetch-pack.c:1293
#, c-format
msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: „%s“"
#: fetch-pack.c:404
#, c-format
msgid "got %s %d %s"
msgstr "получено бе %s %d %s"
#: fetch-pack.c:421
#, c-format
msgid "invalid commit %s"
msgstr "неправилно подаване: „%s“"
#: fetch-pack.c:452
msgid "giving up"
msgstr "преустановяване"
#: fetch-pack.c:464 progress.c:229
msgid "done"
msgstr "действието завърши"
#: fetch-pack.c:476
#, c-format
msgid "got %s (%d) %s"
msgstr "получено бе %s (%d) %s"
#: fetch-pack.c:522
#, c-format
msgid "Marking %s as complete"
msgstr "Отбелязване на „%s“ като пълно"
#: fetch-pack.c:764
#, c-format
msgid "already have %s (%s)"
msgstr "вече има „%s“ (%s)"
#: fetch-pack.c:803
msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за демултиплексора"
#: fetch-pack.c:811
msgid "protocol error: bad pack header"
msgstr "протоколна грешка: неправилна заглавна част на пакет"
#: fetch-pack.c:879
#, c-format
msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за „%s“"
#: fetch-pack.c:895
#, c-format
msgid "%s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
#: fetch-pack.c:897
msgid "error in sideband demultiplexer"
msgstr "грешка в демултиплексора"
#: fetch-pack.c:926
msgid "Server does not support shallow clients"
msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
#: fetch-pack.c:930
msgid "Server supports multi_ack_detailed"
msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack_detailed“"
#: fetch-pack.c:933
msgid "Server supports no-done"
msgstr "Сървърът поддържа „no-done“"
#: fetch-pack.c:939
msgid "Server supports multi_ack"
msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack“"
#: fetch-pack.c:943
msgid "Server supports side-band-64k"
msgstr "Сървърът поддържа „side-band-64k“"
#: fetch-pack.c:947
msgid "Server supports side-band"
msgstr "Сървърът поддържа „side-band“"
#: fetch-pack.c:951
msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
msgstr "Сървърът поддържа „allow-tip-sha1-in-want“"
#: fetch-pack.c:955
msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
msgstr "Сървърът поддържа „allow-reachable-sha1-in-want“"
#: fetch-pack.c:965
msgid "Server supports ofs-delta"
msgstr "Сървърът поддържа „ofs-delta“"
#: fetch-pack.c:971 fetch-pack.c:1158
msgid "Server supports filter"
msgstr "Сървърът поддържа филтри"
#: fetch-pack.c:979
#, c-format
msgid "Server version is %.*s"
msgstr "Версията на сървъра е: %.*s"
#: fetch-pack.c:985
msgid "Server does not support --shallow-since"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-since“"
#: fetch-pack.c:989
msgid "Server does not support --shallow-exclude"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclude“"
#: fetch-pack.c:991
msgid "Server does not support --deepen"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
#: fetch-pack.c:1008
msgid "no common commits"
msgstr "няма общи подавания"
#: fetch-pack.c:1020 fetch-pack.c:1418
msgid "git fetch-pack: fetch failed."
msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
#: fetch-pack.c:1153
msgid "Server does not support shallow requests"
msgstr "Сървърът не поддържа плитки заявки"
#: fetch-pack.c:1199
#, c-format
msgid "error reading section header '%s'"
msgstr "грешка при прочитане на заглавната част на раздел „%s“"
#: fetch-pack.c:1205
#, c-format
msgid "expected '%s', received '%s'"
msgstr "очаква се „%s“, а бе получено „%s“"
#: fetch-pack.c:1244
#, c-format
msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
msgstr "неочакван ред за потвърждение: „%s“"
#: fetch-pack.c:1249
#, c-format
msgid "error processing acks: %d"
msgstr "грешка при обработка на потвържденията: %d"
#: fetch-pack.c:1259
msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
msgstr ""
"очакваше се пакетният файл да бъде изпратен след отговор за готовност (ready)"
#: fetch-pack.c:1261
msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
msgstr ""
"очакваше се след липса на отговор за готовност (ready) да не се се пращат "
"други раздели"
#: fetch-pack.c:1298
#, c-format
msgid "error processing shallow info: %d"
msgstr "грешка при обработка на информация за дълбочината/плиткостта: %d"
#: fetch-pack.c:1314
#, c-format
msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
msgstr "очаква се искан указател, а бе получено: „%s“"
#: fetch-pack.c:1324
#, c-format
msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
msgstr "неочакван искан указател: „%s“"
#: fetch-pack.c:1328
#, c-format
msgid "error processing wanted refs: %d"
msgstr "грешка при обработката на исканите указатели: %d"
#: fetch-pack.c:1642
msgid "no matching remote head"
msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
#: fetch-pack.c:1660 builtin/clone.c:664
msgid "remote did not send all necessary objects"
msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
#: fetch-pack.c:1686
#, c-format
msgid "no such remote ref %s"
msgstr "такъв отдалечен указател няма: %s"
#: fetch-pack.c:1689
#, c-format
msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
msgstr "Сървърът не позволява заявка за необявен „%s“"
#: gpg-interface.c:318
msgid "gpg failed to sign the data"
msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
#: gpg-interface.c:344
msgid "could not create temporary file"
msgstr "не може да се създаде временен файл"
#: gpg-interface.c:347
#, c-format
msgid "failed writing detached signature to '%s'"
msgstr "Програмата не успя да запише самостоятелния подпис в „%s“"
#: graph.c:97
#, c-format
msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
msgstr "прескачане на неправилния цвят „%.*s“ в „log.graphColors“"
#: grep.c:2113
#, c-format
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
#: grep.c:2130 setup.c:164 builtin/clone.c:410 builtin/diff.c:81
#: builtin/rm.c:134
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
#: grep.c:2141
#, c-format
msgid "'%s': short read"
msgstr "„%s“: изчитането върна по-малко байтове от очакваното"
#: help.c:23
msgid "start a working area (see also: git help tutorial)"
msgstr "създаване на работно дърво (погледнете: „git help tutorial“)"
#: help.c:24
msgid "work on the current change (see also: git help everyday)"
msgstr "работа по текущата промяна (погледнете: „git help everyday“)"
#: help.c:25
msgid "examine the history and state (see also: git help revisions)"
msgstr "преглед на историята и състоянието (погледнете: „git help revisions“)"
#: help.c:26
msgid "grow, mark and tweak your common history"
msgstr "увеличаване, отбелязване и промяна на общата история"
#: help.c:27
msgid "collaborate (see also: git help workflows)"
msgstr "съвместна работа (погледнете: „git help workflows“)"
#: help.c:31
msgid "Main Porcelain Commands"
msgstr "Основни команди от потребителско ниво"
#: help.c:32
msgid "Ancillary Commands / Manipulators"
msgstr "Помощни команди/Променящи"
#: help.c:33
msgid "Ancillary Commands / Interrogators"
msgstr "Помощни команди/Запитващи"
#: help.c:34
msgid "Interacting with Others"
msgstr "Съвместна работа с други хора"
#: help.c:35
msgid "Low-level Commands / Manipulators"
msgstr "Команди от ниско ниво/Променящи"
#: help.c:36
msgid "Low-level Commands / Interrogators"
msgstr "Команди от ниско ниво/Запитващи"
#: help.c:37
msgid "Low-level Commands / Synching Repositories"
msgstr "Команди от ниско ниво/Синхронизация на хранилища"
#: help.c:38
msgid "Low-level Commands / Internal Helpers"
msgstr "Команди от ниско ниво/Допълнителни инструменти"
#: help.c:296
#, c-format
msgid "available git commands in '%s'"
msgstr "налични команди на git от „%s“"
#: help.c:303
msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
msgstr "команди на git от други директории от „$PATH“"
#: help.c:312
msgid "These are common Git commands used in various situations:"
msgstr "Това са най-често използваните команди на Git:"
#: help.c:361 git.c:90
#, c-format
msgid "unsupported command listing type '%s'"
msgstr "неподдържан списък от команди „%s“"
#: help.c:408
msgid "The common Git guides are:"
msgstr "Популярните въведения в Git са:"
#: help.c:517
msgid "See 'git help <command>' to read about a specific subcommand"
msgstr "За повече информация за КОМАНДА изпълнете „git help КОМАНДА“"
#: help.c:522
msgid "External commands"
msgstr "Външни команди"
#: help.c:530
msgid "Command aliases"
msgstr "Псевдоними на командите"
#: help.c:594
#, c-format
msgid ""
"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
msgstr ""
"Изглежда, че „%s“ е команда на git, но тя не може да\n"
"бъде изпълнена. Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
#: help.c:653
msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
#: help.c:675
#, c-format
msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пробвахте да изпълните команда на Git на име „%s“, а такава "
"не съществува."
#: help.c:680
#, c-format
msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
msgstr ""
"Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате предвид „%s“."
#: help.c:685
#, c-format
msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
msgstr ""
"Изпълнението автоматично ще продължи след %0.1f сек., като се счита, че "
"имате предвид „%s“."
#: help.c:693
#, c-format
msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
msgstr "git: „%s“ не е команда на git. Погледнете изхода от „git --help“."
#: help.c:697
msgid ""
"\n"
"The most similar command is"
msgid_plural ""
"\n"
"The most similar commands are"
msgstr[0] ""
"\n"
"Най-близката команда е"
msgstr[1] ""
"\n"
"Най-близките команди са"
#: help.c:712
msgid "git version [<options>]"
msgstr "git version [ОПЦИЯ…]"
#: help.c:780
#, c-format
msgid "%s: %s - %s"
msgstr "%s: %s — %s"
#: help.c:784
msgid ""
"\n"
"Did you mean this?"
msgid_plural ""
"\n"
"Did you mean one of these?"
msgstr[0] ""
"\n"
"Команда с подобно име е:"
msgstr[1] ""
"\n"
"Команди с подобно име са:"
#: ident.c:345
msgid ""
"\n"
"*** Please tell me who you are.\n"
"\n"
"Run\n"
"\n"
" git config --global user.email \"you@example.com\"\n"
" git config --global user.name \"Your Name\"\n"
"\n"
"to set your account's default identity.\n"
"Omit --global to set the identity only in this repository.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"●●● Въведете самоличност.\n"
"\n"
"Изпълнете:\n"
"\n"
" git config --global user.email \"ИМЕ@example.com\"\n"
" git config --global user.name \"ВАШЕТО ИМЕ\"\n"
"\n"
"и въведете данни за себе си.\n"
"Ако пропуснете опцията „--global“, самоличността е само за текущото "
"хранилище.\n"
"\n"
#: ident.c:369
msgid "no email was given and auto-detection is disabled"
msgstr "липсва адрес за е-поща, а автоматичното отгатване е изключено"
#: ident.c:374
#, c-format
msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
msgstr ""
"адресът за е-поща не може да бъде отгатнат (най-доброто предположение бе "
"„%s“)"
#: ident.c:384
msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
msgstr "липсва име, а автоматичното отгатване е изключено"
#: ident.c:390
#, c-format
msgid "unable to auto-detect name (got '%s')"
msgstr "името не може да бъде отгатнато (най-доброто предположение бе „%s“)"
#: ident.c:398
#, c-format
msgid "empty ident name (for <%s>) not allowed"
msgstr "не може да се ползва празно име като идентификатор (за <%s>)"
#: ident.c:404
#, c-format
msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
msgstr "името съдържа само непозволени знаци: „%s“"
#: ident.c:419 builtin/commit.c:606
#, c-format
msgid "invalid date format: %s"
msgstr "неправилен формат на дата: %s"
#: list-objects-filter-options.c:35
msgid "multiple filter-specs cannot be combined"
msgstr "не може да комбинирате множество филтри"
#: list-objects-filter-options.c:58
msgid "only 'tree:0' is supported"
msgstr "поддържа се единствено „tree:0“"
#: list-objects-filter-options.c:137
msgid "cannot change partial clone promisor remote"
msgstr "не може да промените хранилището-гарант на непълно хранилище"
#: lockfile.c:151
#, c-format
msgid ""
"Unable to create '%s.lock': %s.\n"
"\n"
"Another git process seems to be running in this repository, e.g.\n"
"an editor opened by 'git commit'. Please make sure all processes\n"
"are terminated then try again. If it still fails, a git process\n"
"may have crashed in this repository earlier:\n"
"remove the file manually to continue."
msgstr ""
"Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s\n"
"\n"
"Изглежда, че и друг процес на git е пуснат в това хранилище, напр.\n"
"редактор, стартиран с „git commit“. Уверете се, че всички подобни\n"
"процеси са спрени и опитайте отново. Ако това не помогне, вероятната\n"
"причина е, че някой процес на git в това хранилище е забил. За да\n"
"продължите работа, ще трябва ръчно да изтриете файла:"
#: lockfile.c:159
#, c-format
msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
msgstr "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s"
#: merge.c:41
msgid "failed to read the cache"
msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1899 builtin/am.c:1933
#: builtin/checkout.c:387 builtin/checkout.c:708 builtin/clone.c:764
msgid "unable to write new index file"
msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
#: merge-recursive.c:323
msgid "(bad commit)\n"
msgstr "(лошо подаване)\n"
#: merge-recursive.c:345
#, c-format
msgid "add_cacheinfo failed for path '%s'; merge aborting."
msgstr ""
"неуспешно изпълнение на „add_cacheinfo“ за пътя „%s“. Сливането е "
"преустановено."
#: merge-recursive.c:353
#, c-format
msgid "add_cacheinfo failed to refresh for path '%s'; merge aborting."
msgstr ""
"неуспешно изпълнение на „add_cacheinfo“ за обновяването на пътя „%s“. "
"Сливането е преустановено."
#: merge-recursive.c:435
msgid "error building trees"
msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
#: merge-recursive.c:906
#, c-format
msgid "failed to create path '%s'%s"
msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
#: merge-recursive.c:917
#, c-format
msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
#: merge-recursive.c:931 merge-recursive.c:950
msgid ": perhaps a D/F conflict?"
msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
#: merge-recursive.c:940
#, c-format
msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
msgstr ""
"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
#: merge-recursive.c:982 builtin/cat-file.c:39
#, c-format
msgid "cannot read object %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
#: merge-recursive.c:984
#, c-format
msgid "blob expected for %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
#: merge-recursive.c:1008
#, c-format
msgid "failed to open '%s': %s"
msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
#: merge-recursive.c:1019
#, c-format
msgid "failed to symlink '%s': %s"
msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“: %s"
#: merge-recursive.c:1024
#, c-format
msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
msgstr ""
"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
#: merge-recursive.c:1212
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е изтеглен)"
#: merge-recursive.c:1219
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (няма подавания)"
#: merge-recursive.c:1226
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
msgstr ""
"Подмодулът „%s“ не може да бъде слят (базата за сливане не предшества "
"подаванията)"
#: merge-recursive.c:1234 merge-recursive.c:1246
#, c-format
msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
msgstr "Превъртане на подмодула „%s“ до следното подаване:"
#: merge-recursive.c:1237 merge-recursive.c:1249
#, c-format
msgid "Fast-forwarding submodule %s"
msgstr "Превъртане на подмодула „%s“"
#: merge-recursive.c:1271
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
msgstr ""
"Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (липсва сливането, което се предшества "
"от подаванията)"
#: merge-recursive.c:1275
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е превъртане)"
#: merge-recursive.c:1276
msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
msgstr ""
"Открито е сливане, което може да решава проблема със сливането на "
"подмодула:\n"
#: merge-recursive.c:1279
#, c-format
msgid ""
"If this is correct simply add it to the index for example\n"
"by using:\n"
"\n"
" git update-index --cacheinfo 160000 %s \"%s\"\n"
"\n"
"which will accept this suggestion.\n"
msgstr ""
"Ако това е така, добавете го към индекса с команда като следната:\n"
"\n"
" git update-index --cacheinfo 160000 %s \"%s\"\n"
"\n"
"Това приема предложеното.\n"
#: merge-recursive.c:1288
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (открити са множество сливания)"
#: merge-recursive.c:1358
msgid "Failed to execute internal merge"
msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
#: merge-recursive.c:1363
#, c-format
msgid "Unable to add %s to database"
msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
#: merge-recursive.c:1395
#, c-format
msgid "Auto-merging %s"
msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
#: merge-recursive.c:1416
#, c-format
msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
msgstr "Грешка: за да не се изтрие неследеният файл „%s“, се записва в „%s“."
#: merge-recursive.c:1483
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
"in tree."
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото."
#: merge-recursive.c:1488
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
"left in tree."
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото."
#: merge-recursive.c:1495
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
"in tree at %s."
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото: %s."
#: merge-recursive.c:1500
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
"left in tree at %s."
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото: %s."
#: merge-recursive.c:1534
msgid "rename"
msgstr "преименуване"
#: merge-recursive.c:1534
msgid "renamed"
msgstr "преименуван"
#: merge-recursive.c:1588 merge-recursive.c:1737 merge-recursive.c:2369
#: merge-recursive.c:3124
#, c-format
msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
msgstr "Преустановяване на действието, за да не се изгуби промененият „%s“"
#: merge-recursive.c:1602
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
#: merge-recursive.c:1607
#, c-format
msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
msgstr ""
"Преустановяване на действието, за да не се изгуби неследеният файл „%s“. "
"Вместо него се добавя „%s“"
#: merge-recursive.c:1633
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
"\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
#: merge-recursive.c:1638
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (некоригиран конфликт)"
#: merge-recursive.c:1699
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
#: merge-recursive.c:1734
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“, а „%s“ на „%s“"
#: merge-recursive.c:1746
#, c-format
msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
msgstr ""
"Отказ да се загуби неследеният файл „%s“, защото е на място, където пречи."
#: merge-recursive.c:1952
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
"directory %s was renamed to multiple other directories, with no destination "
"getting a majority of the files."
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (раздвояване при преименуване на директория): Не е ясно къде да се "
"постави „%s“, защото няколко нови директории поделят съдържанието на "
"директория „%s“, като никоя не съдържа мнозинство от файловете ѝ."
#: merge-recursive.c:1984
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
"implicit directory rename(s) putting the following path(s) there: %s."
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (косвено преименуване на директория): следният файл или директория "
"„%s“ не позволяват косвеното преименуване на следния път/ища: %s."
#: merge-recursive.c:1994
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
"implicit directory renames tried to put these paths there: %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (косвено преименуване на директория): повече от един път "
"съответства на „%s“. Косвено преименуване на директория води до поставянето "
"на тези пътища там: %s."
#: merge-recursive.c:2086
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s-"
">%s in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
#: merge-recursive.c:2331
#, c-format
msgid ""
"WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
"renamed."
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прескачане на преименуването на „%s“ на „%s“ в „%s“, защото "
"„%s“ също е с променено име."
#: merge-recursive.c:2737
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
"„%s“ е добавен в „%s“"
#: merge-recursive.c:2763
#, c-format
msgid "Adding merged %s"
msgstr "Добавяне на слетия „%s“"
#: merge-recursive.c:2770 merge-recursive.c:3127
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "Добавяне като „%s“"
#: merge-recursive.c:2934
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
#: merge-recursive.c:2937
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
#: merge-recursive.c:3006
msgid "modify"
msgstr "промяна"
#: merge-recursive.c:3006
msgid "modified"
msgstr "променен"
#: merge-recursive.c:3017
msgid "content"
msgstr "съдържание"
#: merge-recursive.c:3024
msgid "add/add"
msgstr "добавяне/добавяне"
#: merge-recursive.c:3071
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
#: merge-recursive.c:3093 git-submodule.sh:858
msgid "submodule"
msgstr "ПОДМОДУЛ"
#: merge-recursive.c:3094
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
#: merge-recursive.c:3216
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Изтриване на „%s“"
#: merge-recursive.c:3242
msgid "file/directory"
msgstr "файл/директория"
#: merge-recursive.c:3248
msgid "directory/file"
msgstr "директория/файл"
#: merge-recursive.c:3255
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
"като „%s“"
#: merge-recursive.c:3264
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Добавяне на „%s“"
#: merge-recursive.c:3300
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
" %s"
msgstr ""
"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
" %s"
#: merge-recursive.c:3311
msgid "Already up to date!"
msgstr "Вече е обновено!"
#: merge-recursive.c:3320
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
#: merge-recursive.c:3419
msgid "Merging:"
msgstr "Сливане:"
#: merge-recursive.c:3432
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
#: merge-recursive.c:3471
msgid "merge returned no commit"
msgstr "сливането не върна подаване"
#: merge-recursive.c:3537
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
#: merge-recursive.c:3553 builtin/merge.c:691 builtin/merge.c:849
msgid "Unable to write index."
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
#: midx.c:65
#, c-format
msgid "multi-pack-index file %s is too small"
msgstr "файлът с индекса за множество пакети „%s“ е твърде малък"
#: midx.c:81
#, c-format
msgid "multi-pack-index signature 0x%08x does not match signature 0x%08x"
msgstr "отпечатъкът на индекса за множество пакети 0x%08x не съвпада с 0x%08x"
#: midx.c:86
#, c-format
msgid "multi-pack-index version %d not recognized"
msgstr "непозната версия на индекс за множество пакети — %d"
#: midx.c:91
#, c-format