blob: a649508b121a9cee651c15fbb1ad2c7b37d74d3b [file] [log] [blame]
# Catalan translations for Git.
# Copyright (C) 2014 Alex Henrie <alexhenrie24@gmail.com>
# This file is distributed under the same license as the Git package.
# Alex Henrie <alexhenrie24@gmail.com>, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Git\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2015-01-18 11:24+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2015-01-30 15:01-0700\n"
"Last-Translator: Alex Henrie <alexhenrie24@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.7.3\n"
#: advice.c:55
#, c-format
msgid "hint: %.*s\n"
msgstr "pista: %.*s\n"
#: advice.c:88
msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
"as appropriate to mark resolution and make a commit."
msgstr ""
"Arregleu-los en l'arbre de treball, i després useu\n"
"'git add/rm <fitxer>' segons sigui apropiat per a marcar la\n"
"resolució i feu una comissió."
#: archive.c:11
msgid "git archive [options] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr "git archive [opcions] <arbre> [<camí>...]"
#: archive.c:12
msgid "git archive --list"
msgstr "git archive --list"
#: archive.c:13
msgid ""
"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [options] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr ""
"git archive --remote <dipòsit> [--exec <ordre>] [opcions] <arbre> [<camí>...]"
#: archive.c:14
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote <dipòsit> [--exec <ordre>] --list"
#: archive.c:342 builtin/add.c:137 builtin/add.c:427 builtin/rm.c:328
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "L'especificació de camí '%s' no ha coincidit amb cap fitxer"
#: archive.c:427
msgid "fmt"
msgstr "format"
#: archive.c:427
msgid "archive format"
msgstr "format d'arxiu"
#: archive.c:428 builtin/log.c:1204
msgid "prefix"
msgstr "prefix"
#: archive.c:429
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "anteposa el prefix a cada nom de camí en l'arxiu"
#: archive.c:430 builtin/archive.c:88 builtin/blame.c:2517
#: builtin/blame.c:2518 builtin/config.c:57 builtin/fast-export.c:986
#: builtin/fast-export.c:988 builtin/grep.c:712 builtin/hash-object.c:101
#: builtin/ls-files.c:489 builtin/ls-files.c:492 builtin/notes.c:394
#: builtin/notes.c:557 builtin/read-tree.c:109 parse-options.h:151
msgid "file"
msgstr "fitxer"
#: archive.c:431 builtin/archive.c:89
msgid "write the archive to this file"
msgstr "escriu l'arxiu a aquest fitxer"
#: archive.c:433
msgid "read .gitattributes in working directory"
msgstr "llegeix .gitattributes en el directori de treball"
#: archive.c:434
msgid "report archived files on stderr"
msgstr "informa de fitxers arxivats en stderr"
#: archive.c:435
msgid "store only"
msgstr "només emmagatzemar"
#: archive.c:436
msgid "compress faster"
msgstr "comprimeix més ràpid"
#: archive.c:444
msgid "compress better"
msgstr "comprimeix millor"
#: archive.c:447
msgid "list supported archive formats"
msgstr "allista els formats d'arxiu admesos"
#: archive.c:449 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:86
msgid "repo"
msgstr "dipòsit"
#: archive.c:450 builtin/archive.c:91
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "recupera l'arxiu del dipòsit remot <dipòsit>"
#: archive.c:451 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:478
msgid "command"
msgstr "ordre"
#: archive.c:452 builtin/archive.c:93
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
msgstr "camí a l'ordre git-upload-archive remot"
#: attr.c:258
msgid ""
"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
"Use '\\!' for literal leading exclamation."
msgstr ""
"Els patrons negatius s'ignoren en els atributs de git\n"
"Useu '\\!' per exclamació capdavantera literal."
#: branch.c:60
#, c-format
msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
msgstr "No establint la branca %s com a la seva pròpia font."
#: branch.c:83
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s by rebasing."
msgstr ""
"La branca %s està configurada per a seguir la branca remota %s de %s per "
"rebasar."
#: branch.c:84
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s."
msgstr "La branca %s està configurada per a seguir la branca remota %s de %s."
#: branch.c:88
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track local branch %s by rebasing."
msgstr ""
"La branca %s està configurada per a seguir la branca local %s per rebasar."
#: branch.c:89
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track local branch %s."
msgstr "La branca %s està configurada per a seguir la branca local %s."
#: branch.c:94
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track remote ref %s by rebasing."
msgstr ""
"La branca %s està configurada per a seguir la referència remota %s per "
"rebasar."
#: branch.c:95
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track remote ref %s."
msgstr "La branca %s està configurada per a seguir la referència remota %s."
#: branch.c:99
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track local ref %s by rebasing."
msgstr ""
"La branca %s està configurada per a seguir la referència local %s per "
"rebasar."
#: branch.c:100
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track local ref %s."
msgstr "La branca %s està configurada per a seguir la referència local %s."
#: branch.c:133
#, c-format
msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
msgstr "No seguint: informació ambigua per a la referència %s"
#: branch.c:162
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid branch name."
msgstr "'%s' no és un nom de branca vàlid."
#: branch.c:167
#, c-format
msgid "A branch named '%s' already exists."
msgstr "Una branca amb nom '%s' ja existeix."
#: branch.c:175
msgid "Cannot force update the current branch."
msgstr "No es pot actualitzar la branca actual a la força."
#: branch.c:195
#, c-format
msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
msgstr ""
"No es pot configurar la informació de seguiment; el punt inicial '%s' no és "
"una branca."
#: branch.c:197
#, c-format
msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
msgstr "la branca font demanada '%s' no existeix"
#: branch.c:199
msgid ""
"\n"
"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
"\n"
"If you are planning to push out a new local branch that\n"
"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
msgstr ""
"\n"
"Si teniu pensat basar el vostre treball en una branca\n"
"font que ja existeix al remot, pot ser que necessiteu\n"
"executar \"git fetch\" per a obtenir-la.\n"
"\n"
"Si teniu pensat pujar una branca local nova que seguirà\n"
"la seva contrapart remota, pot ser que vulgueu usar\n"
"\"git push -u\" per a establir la configuració font\n"
"mentre pugeu."
#: branch.c:243
#, c-format
msgid "Not a valid object name: '%s'."
msgstr "No és un nom d'objecte vàlid: '%s'."
#: branch.c:263
#, c-format
msgid "Ambiguous object name: '%s'."
msgstr "Nom d'objecte ambigu: '%s'."
#: branch.c:268
#, c-format
msgid "Not a valid branch point: '%s'."
msgstr "No és un punt de ramificació vàlid: '%s'."
#: bundle.c:34
#, c-format
msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
msgstr "'%s' no sembla un fitxer de farcell v2"
#: bundle.c:61
#, c-format
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "capçalera no reconeguda: %s%s (%d)"
#: bundle.c:87 builtin/commit.c:770
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "no s'ha pogut obrir '%s'"
#: bundle.c:139
msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
msgstr "Al dipòsit li manquen aquestes comissions prerequisits:"
#: bundle.c:163 sequencer.c:645 sequencer.c:1100 builtin/blame.c:2706
#: builtin/branch.c:652 builtin/commit.c:1049 builtin/log.c:330
#: builtin/log.c:823 builtin/log.c:1432 builtin/log.c:1669 builtin/merge.c:358
#: builtin/shortlog.c:158
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "la configuració del passeig per revisions ha fallat"
#: bundle.c:185
#, c-format
msgid "The bundle contains this ref:"
msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
msgstr[0] "El farcell conté aquesta referència:"
msgstr[1] "El farcell conté aquestes %d referències:"
#: bundle.c:192
msgid "The bundle records a complete history."
msgstr "El farcell registra una història completa."
#: bundle.c:194
#, c-format
msgid "The bundle requires this ref:"
msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
msgstr[0] "El farcell requereix aquesta referència:"
msgstr[1] "El farcell requereix aquestes %d referències:"
#: bundle.c:251
msgid "Could not spawn pack-objects"
msgstr "No s'ha pogut executar el pack-objects"
#: bundle.c:269
msgid "pack-objects died"
msgstr "El pack-objects s'ha mort"
#: bundle.c:309
msgid "rev-list died"
msgstr "El rev-list s'ha mort"
#: bundle.c:358
#, c-format
msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr "les opcions de la llista de revisions exclouen la referència '%s'"
#: bundle.c:438 builtin/log.c:153 builtin/log.c:1342 builtin/shortlog.c:261
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "paràmetre no reconegut: %s"
#: bundle.c:444
msgid "Refusing to create empty bundle."
msgstr "Refusant crear un farcell buit."
#: bundle.c:454
#, c-format
msgid "cannot create '%s'"
msgstr "no es pot crear '%s'"
#: bundle.c:475
msgid "index-pack died"
msgstr "L'index-pack s'ha mort"
#: color.c:259
#, c-format
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "valor de color no vàlid: %.*s"
#: commit.c:40
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "no s'ha pogut analitzar %s"
#: commit.c:42
#, c-format
msgid "%s %s is not a commit!"
msgstr "%s %s no és una comissió!"
#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
msgid "memory exhausted"
msgstr "memòria esgotada"
#: config.c:469 config.c:471
#, c-format
msgid "bad config file line %d in %s"
msgstr "línia de fitxer de configuració dolenta %d en %s"
#: config.c:587
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
msgstr "valor de configuració numèrica dolent '%s' per '%s' en %s: %s"
#: config.c:589
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
msgstr "valor de configuració numèrica dolent '%s' per '%s': %s"
#: config.c:674
#, c-format
msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
msgstr "s'ha fallat en expandir el directori d'usuari en '%s'"
#: config.c:752 config.c:763
#, c-format
msgid "bad zlib compression level %d"
msgstr "nivell de compressió de zlib dolent %d"
#: config.c:885
#, c-format
msgid "invalid mode for object creation: %s"
msgstr "mode de creació d'objecte no vàlid: %s"
#: config.c:1211
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "no s'ha pogut analitzar la configuració de la línia d'ordres"
#: config.c:1272
msgid "unknown error occured while reading the configuration files"
msgstr "ha ocorregut un error desconegut en llegir els fitxers de configuració"
#: config.c:1596
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "no s'ha pogut analitzar '%s' de la configuració de la línia d'ordres"
#: config.c:1598
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "variable de configuració dolenta '%s' en el fitxer '%s' a la línia %d"
#: config.c:1657
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "%s té múltiples valors"
#: connected.c:69
msgid "Could not run 'git rev-list'"
msgstr "No s'ha pogut executar 'git rev-list'"
#: connected.c:89
#, c-format
msgid "failed write to rev-list: %s"
msgstr "escriptura fallada al rev-list: %s"
#: connected.c:97
#, c-format
msgid "failed to close rev-list's stdin: %s"
msgstr "s'ha fallat en tancar l'stdin del rev-list: %s"
#: date.c:95
msgid "in the future"
msgstr "en el futur"
#: date.c:101
#, c-format
msgid "%lu second ago"
msgid_plural "%lu seconds ago"
msgstr[0] "fa %lu segon"
msgstr[1] "fa %lu segons"
#: date.c:108
#, c-format
msgid "%lu minute ago"
msgid_plural "%lu minutes ago"
msgstr[0] "fa %lu minut"
msgstr[1] "fa %lu minuts"
#: date.c:115
#, c-format
msgid "%lu hour ago"
msgid_plural "%lu hours ago"
msgstr[0] "fa %lu hora"
msgstr[1] "fa %lu hores"
#: date.c:122
#, c-format
msgid "%lu day ago"
msgid_plural "%lu days ago"
msgstr[0] "fa %lu dia"
msgstr[1] "fa %lu dies"
#: date.c:128
#, c-format
msgid "%lu week ago"
msgid_plural "%lu weeks ago"
msgstr[0] "fa %lu setmana"
msgstr[1] "fa %lu setmanes"
#: date.c:135
#, c-format
msgid "%lu month ago"
msgid_plural "%lu months ago"
msgstr[0] "fa %lu mes"
msgstr[1] "fa %lu mesos"
#: date.c:146
#, c-format
msgid "%lu year"
msgid_plural "%lu years"
msgstr[0] "%lu any"
msgstr[1] "%lu anys"
#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
#: date.c:149
#, c-format
msgid "%s, %lu month ago"
msgid_plural "%s, %lu months ago"
msgstr[0] "fa %s i %lu mes"
msgstr[1] "fa %s i %lu mesos"
#: date.c:154 date.c:159
#, c-format
msgid "%lu year ago"
msgid_plural "%lu years ago"
msgstr[0] "fa %lu any"
msgstr[1] "fa %lu anys"
#: diffcore-order.c:24
#, c-format
msgid "failed to read orderfile '%s'"
msgstr "s'ha fallat en llegir el fitxer d'ordres '%s'"
#: diffcore-rename.c:516
msgid "Performing inexact rename detection"
msgstr "Realitzant detecció inexacta de canvis de nom"
#: diff.c:114
#, c-format
msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
msgstr " S'ha fallat en analitzar el percentatge limitant de dirstat '%s'\n"
#: diff.c:119
#, c-format
msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
msgstr " Paràmetre de dirstat desconegut '%s'\n"
#: diff.c:214
#, c-format
msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
msgstr ""
"Valor desconegut de la variable de configuració de 'diff.submodule': '%s'"
#: diff.c:266
#, c-format
msgid ""
"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
"%s"
msgstr ""
"Errors trobats en la variable de configuració 'diff.dirstat':\n"
"%s"
#: diff.c:2957
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr "El diff external s'ha mort, aturant a %s"
#: diff.c:3352
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "--follow requereix exactament una especificació de camí"
#: diff.c:3515
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
"%s"
msgstr ""
"S'ha fallat en analitzar el paràmetre d'opció de --dirstat/-X:\n"
"%s"
#: diff.c:3529
#, c-format
msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr "S'ha fallat en analitzar el paràmetre d'opció de --submodule: %s"
#: gpg-interface.c:129 gpg-interface.c:200
msgid "could not run gpg."
msgstr "no s'ha pogut executar el gpg."
#: gpg-interface.c:141
msgid "gpg did not accept the data"
msgstr "El gpg no ha acceptat les dades"
#: gpg-interface.c:152
msgid "gpg failed to sign the data"
msgstr "gpg ha fallat en firmar les dades"
#: gpg-interface.c:185
#, c-format
msgid "could not create temporary file '%s': %s"
msgstr "no s'ha pogut crear el fitxer temporal '%s': %s"
#: gpg-interface.c:188
#, c-format
msgid "failed writing detached signature to '%s': %s"
msgstr "s'ha fallat en escriure la firma separada a '%s': %s"
#: grep.c:1718
#, c-format
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "'%s': no s'ha pogut llegir %s"
#: grep.c:1735
#, c-format
msgid "'%s': %s"
msgstr "'%s': %s"
#: grep.c:1746
#, c-format
msgid "'%s': short read %s"
msgstr "'%s': lectura curta %s"
#: help.c:207
#, c-format
msgid "available git commands in '%s'"
msgstr "ordres de git disponibles en '%s'"
#: help.c:214
msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
msgstr "ordres de git disponibles d'altres llocs en el vostre $PATH"
#: help.c:230
msgid "The most commonly used git commands are:"
msgstr "Les ordres de git més freqüentment usades són:"
#: help.c:289
#, c-format
msgid ""
"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
msgstr ""
"'%s' sembla una ordre git, però no hem pogut\n"
"executar-la. Pot ser que git-%s estigui estropejat?"
#: help.c:346
msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
msgstr "Ai. El vostre sistema no informa de cap ordre de Git."
#: help.c:368
#, c-format
msgid ""
"WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist.\n"
"Continuing under the assumption that you meant '%s'"
msgstr ""
"AVÍS: Heu invocat una ordre de Git amb nom '%s', la qual no existeix.\n"
"Continuant sota l'assumpció que volíeu dir '%s'"
#: help.c:373
#, c-format
msgid "in %0.1f seconds automatically..."
msgstr "en %0.1f segons automàticament..."
#: help.c:380
#, c-format
msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
msgstr "git: '%s' no és una ordre de git. Vegeu 'git --help'."
#: help.c:384 help.c:444
msgid ""
"\n"
"Did you mean this?"
msgid_plural ""
"\n"
"Did you mean one of these?"
msgstr[0] ""
"\n"
"Volíeu dir això?"
msgstr[1] ""
"\n"
"Volíeu dir un d'aquests?"
#: help.c:440
#, c-format
msgid "%s: %s - %s"
msgstr "%s: %s - %s"
#: lockfile.c:283
msgid "BUG: reopen a lockfile that is still open"
msgstr "BUG: reobrir un fitxer de bloqueig que encara està obert"
#: lockfile.c:285
msgid "BUG: reopen a lockfile that has been committed"
msgstr "BUG: reobrir un fitxer de bloqueig que s'ha comès"
#: merge.c:41
msgid "failed to read the cache"
msgstr "s'ha fallat en llegir la memòria cau"
#: merge.c:94 builtin/checkout.c:374 builtin/checkout.c:580
#: builtin/clone.c:662
msgid "unable to write new index file"
msgstr "no s'ha pogut escriure un fitxer d'índex nou"
#: merge-recursive.c:189
#, c-format
msgid "(bad commit)\n"
msgstr "(comissió dolenta)\n"
#: merge-recursive.c:209
#, c-format
msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
msgstr "addinfo_cache ha fallat per al camí '%s'"
#: merge-recursive.c:270
msgid "error building trees"
msgstr "error en construir arbres"
#: merge-recursive.c:688
#, c-format
msgid "failed to create path '%s'%s"
msgstr "s'ha fallat en crear el camí '%s' %s"
#: merge-recursive.c:699
#, c-format
msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
msgstr "Eliminant %s per a fer espai per al subdirectori\n"
#: merge-recursive.c:713 merge-recursive.c:734
msgid ": perhaps a D/F conflict?"
msgstr ": potser un conflicte D/F?"
#: merge-recursive.c:724
#, c-format
msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
msgstr "refusant perdre el fitxer no seguit a '%s'"
#: merge-recursive.c:764
#, c-format
msgid "cannot read object %s '%s'"
msgstr "no es pot llegir l'objecte %s '%s'"
#: merge-recursive.c:766
#, c-format
msgid "blob expected for %s '%s'"
msgstr "blob esperat per a %s '%s'"
#: merge-recursive.c:789 builtin/clone.c:321
#, c-format
msgid "failed to open '%s'"
msgstr "s'ha fallat en obrir '%s'"
#: merge-recursive.c:797
#, c-format
msgid "failed to symlink '%s'"
msgstr "s'ha fallat en fer l'enllaç simbòlic '%s'"
#: merge-recursive.c:800
#, c-format
msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
msgstr "no es sap què fer amb %06o %s '%s'"
#: merge-recursive.c:938
msgid "Failed to execute internal merge"
msgstr "S'ha fallat en executar la fusió interna"
#: merge-recursive.c:942
#, c-format
msgid "Unable to add %s to database"
msgstr "no s'ha pogut afegir %s a la base de dades"
#: merge-recursive.c:958
msgid "unsupported object type in the tree"
msgstr "tipus d'objecte no compatible en l'arbre"
#: merge-recursive.c:1033 merge-recursive.c:1047
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
"in tree."
msgstr ""
"CONFLICTE: (%s/supressió): %s suprimit en %s i %s en %s. La versió %s de %s "
"s'ha deixat en l'arbre."
#: merge-recursive.c:1039 merge-recursive.c:1052
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
"in tree at %s."
msgstr ""
"CONFLICTE: (%s/supressió): %s suprimit en %s i %s en %s. La versió %s de %s "
"s'ha deixat en l'arbre a %s."
#: merge-recursive.c:1093
msgid "rename"
msgstr "canvia de nom"
#: merge-recursive.c:1093
msgid "renamed"
msgstr "canviat de nom"
#: merge-recursive.c:1149
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "%s és un directori en %s; afegint com a %s en lloc"
#: merge-recursive.c:1171
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
"\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
msgstr ""
"CONFLICTE (canvi de nom/canvi de nom): Canvi de nom \"%s\"->\"%s\" en la "
"branca \"%s\" canvi de nom \"%s\"->\"%s\" en \"%s\"%s"
#: merge-recursive.c:1176
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (deixat sense resolució)"
#: merge-recursive.c:1230
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"CONFLICTE (canvi de nom/canvi de nom): Canvi de nom %s->%s en %s. Canvi de "
"nom %s->%s en %s"
#: merge-recursive.c:1260
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
msgstr "Canviant el nom de %s a %s i %s a %s en lloc d'això"
#: merge-recursive.c:1459
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
msgstr ""
"CONFLICTE (supressió/afegiment): Canvi de nom %s->%s en %s. %s afegit en %s"
#: merge-recursive.c:1469
#, c-format
msgid "Adding merged %s"
msgstr "Afegint %s fusionat"
#: merge-recursive.c:1474 merge-recursive.c:1672
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "Afegint com a %s en lloc d'això"
#: merge-recursive.c:1525
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "no es pot llegir l'objecte %s"
#: merge-recursive.c:1528
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "L'objecte %s no és un blob"
#: merge-recursive.c:1576
msgid "modify"
msgstr "modifica"
#: merge-recursive.c:1576
msgid "modified"
msgstr "modificat"
#: merge-recursive.c:1586
msgid "content"
msgstr "contingut"
#: merge-recursive.c:1593
msgid "add/add"
msgstr "afegiment/afegiment"
#: merge-recursive.c:1627
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "%s saltat (el fusionat és igual a l'existent)"
#: merge-recursive.c:1641
#, c-format
msgid "Auto-merging %s"
msgstr "Autofusionant %s"
#: merge-recursive.c:1645 git-submodule.sh:1150
msgid "submodule"
msgstr "submòdul"
#: merge-recursive.c:1646
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "CONFLICTE (%s): Conflicte de fusió en %s"
#: merge-recursive.c:1732
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Eliminant %s"
#: merge-recursive.c:1757
msgid "file/directory"
msgstr "fitxer/directori"
#: merge-recursive.c:1763
msgid "directory/file"
msgstr "directori/fitxer"
#: merge-recursive.c:1768
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"CONFLICTE (%s): Hi ha un directori amb nom %s en %s. Afegint %s com a %s"
#: merge-recursive.c:1778
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Afegint %s"
#: merge-recursive.c:1795
msgid "Fatal merge failure, shouldn't happen."
msgstr "Fallat de fusió fatal; això no ha de passar."
#: merge-recursive.c:1814
msgid "Already up-to-date!"
msgstr "Ja al dia!"
#: merge-recursive.c:1823
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "la fusió dels arbres %s i %s ha fallat"
#: merge-recursive.c:1853
#, c-format
msgid "Unprocessed path??? %s"
msgstr "Camí no processat??? %s"
#: merge-recursive.c:1898
msgid "Merging:"
msgstr "Fusionant:"
#: merge-recursive.c:1911
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "s'ha trobat %u avantpassat:"
msgstr[1] "s'han trobat %u avantpassats:"
#: merge-recursive.c:1948
msgid "merge returned no commit"
msgstr "la fusió no ha retornat cap comissió"
#: merge-recursive.c:2005
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "No s'ha pogut analitzar l'objecte '%s'"
#: merge-recursive.c:2016 builtin/merge.c:667
msgid "Unable to write index."
msgstr "No s'ha pogut escriure l'índex."
#: notes-utils.c:41
msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
msgstr "No es pot cometre un arbre de notes no inicialitzat / no referenciat"
#: notes-utils.c:82
#, c-format
msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
msgstr "Valor de notes.rewriteMode dolent: '%s'"
#: notes-utils.c:92
#, c-format
msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
msgstr "Refusant reescriure les notes en %s (fora de refs/notes/)"
#. TRANSLATORS: The first %s is the name of the
#. environment variable, the second %s is its value
#: notes-utils.c:119
#, c-format
msgid "Bad %s value: '%s'"
msgstr "Valor dolent de %s: '%s'"
#: object.c:241
#, c-format
msgid "unable to parse object: %s"
msgstr "no s'ha pogut analitzar l'objecte: %s"
#: parse-options.c:546
msgid "..."
msgstr "..."
#: parse-options.c:564
#, c-format
msgid "usage: %s"
msgstr "ús: %s"
#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
#. one in "usage: %s" translation
#: parse-options.c:568
#, c-format
msgid " or: %s"
msgstr " o: %s"
#: parse-options.c:571
#, c-format
msgid " %s"
msgstr " %s"
#: parse-options.c:605
msgid "-NUM"
msgstr "-NUM"
#: pathspec.c:133
msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
msgstr ""
"els ajusts d'especificació de camí 'glob' i 'noglob' globals són "
"incompatibles"
#: pathspec.c:143
msgid ""
"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
"pathspec settings"
msgstr ""
"l'ajust d'especificació de camí 'literal' global és incompatible amb tots "
"els altres ajusts d'especificació de camí globals"
#: pathspec.c:177
msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
msgstr "paràmetre no vàlid per a la màgia d'especificació de camí 'prefix'"
#: pathspec.c:183
#, c-format
msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
msgstr "Màgia d'especificació de camí no vàlida '%.*s' en '%s'"
#: pathspec.c:187
#, c-format
msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
msgstr "')' mancant al final de la màgia d'especificació de camí en '%s'"
#: pathspec.c:205
#, c-format
msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
msgstr "Màgia d'especificació de camí no implementada '%c' en '%s'"
#: pathspec.c:230
#, c-format
msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
msgstr "%s: 'literal' i 'glob' són incompatibles"
#: pathspec.c:241
#, c-format
msgid "%s: '%s' is outside repository"
msgstr "%s: '%s' és fora del dipòsit"
#: pathspec.c:291
#, c-format
msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
msgstr "L'especificació '%s' és en el submòdul '%.*s'"
#: pathspec.c:353
#, c-format
msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
msgstr ""
"%s: aquesta ordre no és compatible amb la màgia d'especificació de camí: %s"
#: pathspec.c:432
#, c-format
msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "l'especificació de camí '%s' és més enllà d'un enllaç simbòlic"
#: pathspec.c:441
msgid ""
"There is nothing to exclude from by :(exclude) patterns.\n"
"Perhaps you forgot to add either ':/' or '.' ?"
msgstr ""
"No hi ha res a excloure per patrons :(exclusió).\n"
"Potser heu oblidat afegir o ':/' o '.' ?"
#: pretty.c:968
msgid "unable to parse --pretty format"
msgstr "no s'ha pogut analitzar el format --pretty"
#: progress.c:225
msgid "done"
msgstr "fet"
#: read-cache.c:1267
#, c-format
msgid ""
"index.version set, but the value is invalid.\n"
"Using version %i"
msgstr ""
"index.version establert, però el valor no és vàlid.\n"
"Usant la versió %i"
#: read-cache.c:1277
#, c-format
msgid ""
"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
"Using version %i"
msgstr ""
"GIT_INDEX_VERSION establert, però el valor no és vàlid.\n"
"Usant la versió %i"
#: remote.c:782
#, c-format
msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
msgstr "No es pot obtenir ambdós %s i %s a %s"
#: remote.c:786
#, c-format
msgid "%s usually tracks %s, not %s"
msgstr "%s generalment segueix %s, no %s"
#: remote.c:790
#, c-format
msgid "%s tracks both %s and %s"
msgstr "%s segueix ambdós %s i %s"
#: remote.c:798
msgid "Internal error"
msgstr "Error intern"
#: remote.c:1980
#, c-format
msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
msgstr "La vostra branca està basada en '%s', però la font no hi és.\n"
#: remote.c:1984
msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
msgstr " (useu \"git branch --unset-upstream\" per a arreglar)\n"
#: remote.c:1987
#, c-format
msgid "Your branch is up-to-date with '%s'.\n"
msgstr "La vostra branca està al dia amb '%s'.\n"
#: remote.c:1991
#, c-format
msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
msgstr[0] "La vostra branca està davant de '%s' per %d comissió.\n"
msgstr[1] "La vostra branca està davant de '%s' per %d comissions.\n"
#: remote.c:1997
msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
msgstr " (useu \"git push\" per a publicar les vostres comissions locals)\n"
#: remote.c:2000
#, c-format
msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
msgid_plural ""
"Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
msgstr[0] ""
"La vostra branca està darrere de '%s' per %d comissió, i pot avançar-se "
"ràpidament.\n"
msgstr[1] ""
"La vostra branca està darrere de '%s' per %d comissions, i pot avançar-se "
"ràpidament.\n"
#: remote.c:2008
msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
msgstr " (useu \"git pull\" per a actualitzar la vostra branca local)\n"
#: remote.c:2011
#, c-format
msgid ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
"and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
msgid_plural ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
"and have %d and %d different commits each, respectively.\n"
msgstr[0] ""
"La vostra branca i '%s' s'han divergit,\n"
"i tenen %d i %d comissió distinta cada una, respectivament.\n"
msgstr[1] ""
"La vostra branca i '%s' s'han divergit,\n"
"i tenen %d i %d comissions distintes cada una, respectivament.\n"
#: remote.c:2021
msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
msgstr " (useu \"git pull\" per a fusionar la branca remota a la vostra)\n"
#: run-command.c:87
msgid "open /dev/null failed"
msgstr "s'ha fallat en obrir /dev/null"
#: run-command.c:89
#, c-format
msgid "dup2(%d,%d) failed"
msgstr "dup2(%d,%d) ha fallat"
#: send-pack.c:268
msgid "failed to sign the push certificate"
msgstr "s'ha fallat en firmar el certificat de pujada"
#: send-pack.c:325
msgid "the receiving end does not support --signed push"
msgstr "el destí receptor no admet pujar --signed"
#: sequencer.c:172 builtin/merge.c:782 builtin/merge.c:893 builtin/merge.c:995
#: builtin/merge.c:1005
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing"
msgstr "No s'ha pogut obrir '%s' per a escriptura"
#: sequencer.c:174 builtin/merge.c:344 builtin/merge.c:785 builtin/merge.c:997
#: builtin/merge.c:1010
#, c-format
msgid "Could not write to '%s'"
msgstr "No s'ha pogut escriure al '%s'"
#: sequencer.c:195
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
msgstr ""
"després de resoldre els conflictes, marqueu els camins\n"
"corregits amb 'git add <camins>' o 'git rm <camins>'"
#: sequencer.c:198
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
"and commit the result with 'git commit'"
msgstr ""
"després de resoldre els conflictes, marqueu els camins\n"
"corregits amb 'git add <camins>' o 'git rm <camins>'\n"
"i cometeu el resultat amb 'git commit'"
#: sequencer.c:211 sequencer.c:856 sequencer.c:939
#, c-format
msgid "Could not write to %s"
msgstr "No s'ha pogut escriure a %s"
#: sequencer.c:214
#, c-format
msgid "Error wrapping up %s"
msgstr "Error en finalitzar %s"
#: sequencer.c:229
msgid "Your local changes would be overwritten by cherry-pick."
msgstr "Els vostres canvis locals es sobreescriurien pel recull de cireres."
#: sequencer.c:231
msgid "Your local changes would be overwritten by revert."
msgstr "Els vostres canvis locals es sobreescriurien per la reversió."
#: sequencer.c:234
msgid "Commit your changes or stash them to proceed."
msgstr "Cometeu els vostres canvis o emmagatzemeu-los per a procedir."
#. TRANSLATORS: %s will be "revert" or "cherry-pick"
#: sequencer.c:321
#, c-format
msgid "%s: Unable to write new index file"
msgstr "%s: No s'ha pogut escriure un fitxer d'índex nou"
#: sequencer.c:339
msgid "Could not resolve HEAD commit\n"
msgstr "No s'ha pogut resoldre la comissió HEAD\n"
#: sequencer.c:359
msgid "Unable to update cache tree\n"
msgstr "No s'ha pogut actualitzar l'arbre cau\n"
#: sequencer.c:406
#, c-format
msgid "Could not parse commit %s\n"
msgstr "No s'ha pogut analitzar la comissió %s\n"
#: sequencer.c:411
#, c-format
msgid "Could not parse parent commit %s\n"
msgstr "No s'ha pogut analitzar la comissió mare %s\n"
#: sequencer.c:477
msgid "Your index file is unmerged."
msgstr "El vostre fitxer d'índex està sense fusionar."
#: sequencer.c:496
#, c-format
msgid "Commit %s is a merge but no -m option was given."
msgstr "La comissió %s és una fusió però no s'ha donat cap opció -m."
#: sequencer.c:504
#, c-format
msgid "Commit %s does not have parent %d"
msgstr "La comissió %s no té mare %d"
#: sequencer.c:508
#, c-format
msgid "Mainline was specified but commit %s is not a merge."
msgstr ""
"S'ha especificat la línia principal però la comissió %s no és una fusió."
#. TRANSLATORS: The first %s will be "revert" or
#. "cherry-pick", the second %s a SHA1
#: sequencer.c:521
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: no es pot analitzar la comissió mare %s"
#: sequencer.c:525
#, c-format
msgid "Cannot get commit message for %s"
msgstr "No es pot obtenir el missatge de comissió de %s"
#: sequencer.c:611
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "no s'ha pogut revertir %s...%s"
#: sequencer.c:612
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "no s'ha pogut aplicar %s...%s"
#: sequencer.c:648
msgid "empty commit set passed"
msgstr "conjunt de comissions buit passat"
#: sequencer.c:656
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: s'ha fallat en llegir l'índex"
#: sequencer.c:660
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: s'ha fallat en actualitzar l'índex"
#: sequencer.c:720
#, c-format
msgid "Cannot %s during a %s"
msgstr "No es pot %s durant un %s"
#: sequencer.c:742
#, c-format
msgid "Could not parse line %d."
msgstr "No s'ha pogut analitzar la línia %d."
#: sequencer.c:747
msgid "No commits parsed."
msgstr "Cap comissió analitzada."
#: sequencer.c:760
#, c-format
msgid "Could not open %s"
msgstr "No s'ha pogut obrir %s"
#: sequencer.c:764
#, c-format
msgid "Could not read %s."
msgstr "No s'ha pogut llegir %s."
#: sequencer.c:771
#, c-format
msgid "Unusable instruction sheet: %s"
msgstr "Full d'instruccions inusable: %s"
#: sequencer.c:801
#, c-format
msgid "Invalid key: %s"
msgstr "Clau no vàlida: %s"
#: sequencer.c:804
#, c-format
msgid "Invalid value for %s: %s"
msgstr "Valor no vàlid per a %s: %s"
#: sequencer.c:816
#, c-format
msgid "Malformed options sheet: %s"
msgstr "Full d'opcions mal format: %s"
#: sequencer.c:837
msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
msgstr "un recull de cireres o una reversió ja està en curs"
#: sequencer.c:838
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
msgstr "intenteu \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
#: sequencer.c:842
#, c-format
msgid "Could not create sequencer directory %s"
msgstr "No s'ha pogut crear el directori de seqüenciador %s"
#: sequencer.c:858 sequencer.c:943
#, c-format
msgid "Error wrapping up %s."
msgstr "Error en finalitzar %s."
#: sequencer.c:877 sequencer.c:1013
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr "ni hi ha cap recull de cireres ni cap reversió en curs"
#: sequencer.c:879
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "no es pot resoldre HEAD"
#: sequencer.c:881
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr "no es pot avortar des d'una branca que encara ha de nàixer"
#: sequencer.c:903 builtin/apply.c:4128
#, c-format
msgid "cannot open %s: %s"
msgstr "no es pot obrir %s: %s"
#: sequencer.c:906
#, c-format
msgid "cannot read %s: %s"
msgstr "no es pot llegir %s: %s"
#: sequencer.c:907
msgid "unexpected end of file"
msgstr "final de fitxer inesperat"
#: sequencer.c:913
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr ""
"el fitxer HEAD emmagatzemat abans del recull de cireres '%s' és corrupte"
#: sequencer.c:936
#, c-format
msgid "Could not format %s."
msgstr "No s'ha pogut formatar %s."
#: sequencer.c:1081
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
msgstr "%s: no es pot recollir com a cirera un %s"
#: sequencer.c:1084
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
msgstr "%s: revisió dolenta"
#: sequencer.c:1118
msgid "Can't revert as initial commit"
msgstr "No es pot revertir com a comissió inicial"
#: sequencer.c:1119
msgid "Can't cherry-pick into empty head"
msgstr "No es pot recollir cireres en un cap buit"
#: sha1_name.c:440
msgid ""
"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
"may be created by mistake. For example,\n"
"\n"
" git checkout -b $br $(git rev-parse ...)\n"
"\n"
"where \"$br\" is somehow empty and a 40-hex ref is created. Please\n"
"examine these refs and maybe delete them. Turn this message off by\n"
"running \"git config advice.objectNameWarning false\""
msgstr ""
"Git normalment mai crea una referència que acabi amb 40 caràcters\n"
"hexadecimals perquè s'ignorarà quan només especifiqueu 40 caràcters\n"
"hexadecimals. Aquestes referències es poden crear per error. Per\n"
"exemple,\n"
"\n"
" git checkout -b $br $(git rev-parse ...)\n"
"\n"
"on \"$br\" és d'alguna manera buit i una referència de 40 caràcters\n"
"hexadecimals. Si us plau, examineu aquests referències i potser\n"
"suprimiu-les. Desactiveu aquest missatge executant\n"
"\"git config advice.objectNameWarning false\""
#: sha1_name.c:1068
msgid "HEAD does not point to a branch"
msgstr "HEAD no assenyala cap branca"
#: sha1_name.c:1071
#, c-format
msgid "No such branch: '%s'"
msgstr "No hi ha tal branca: '%s'"
#: sha1_name.c:1073
#, c-format
msgid "No upstream configured for branch '%s'"
msgstr "Cap font configurada per a la branca '%s'"
#: sha1_name.c:1077
#, c-format
msgid "Upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
msgstr ""
"La branca font '%s' no s'emmagatzema com a branca que segueixi al remot"
#: submodule.c:64 submodule.c:98
msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
msgstr ""
"No es pot canviar un .gitmodules no fusionat, primer resoldreu els "
"conflictes de fusió"
#: submodule.c:68 submodule.c:102
#, c-format
msgid "Could not find section in .gitmodules where path=%s"
msgstr "No s'ha pogut trobar la secció en .gitmodules on path=%s"
#: submodule.c:76
#, c-format
msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
msgstr "No s'ha pogut actualitzar l'entrada de .gitmodules %s"
#: submodule.c:109
#, c-format
msgid "Could not remove .gitmodules entry for %s"
msgstr "No s'ha pogut eliminar l'entrada de .gitmodules per a %s"
#: submodule.c:120
msgid "staging updated .gitmodules failed"
msgstr "L'allistament del .gitmodules actualitzat ha fallat"
#: submodule.c:1111 builtin/init-db.c:371
#, c-format
msgid "Could not create git link %s"
msgstr "No s'ha pogut crear l'enllaç de git %s"
#: submodule.c:1122
#, c-format
msgid "Could not set core.worktree in %s"
msgstr "No s'ha pogut establir core.worktree en %s"
#: trailer.c:500 trailer.c:504 trailer.c:508 trailer.c:562 trailer.c:566
#: trailer.c:570
#, c-format
msgid "unknown value '%s' for key '%s'"
msgstr "valor desconegut '%s' per a la clau '%s'"
#: trailer.c:552 trailer.c:557 builtin/remote.c:290
#, c-format
msgid "more than one %s"
msgstr "més d'un %s"
#: trailer.c:590
#, c-format
msgid "empty trailer token in trailer '%.*s'"
msgstr "fitxa de remolc buida en el remolc '%.*s'"
#: trailer.c:710
#, c-format
msgid "could not read input file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut llegir el fitxer d'entrada '%s'"
#: trailer.c:713
msgid "could not read from stdin"
msgstr "No s'ha pogut llegir des d'stdin"
#: unpack-trees.c:202
msgid "Checking out files"
msgstr "Agafant fitxers"
#: urlmatch.c:120
msgid "invalid URL scheme name or missing '://' suffix"
msgstr "l'esquema d'URL no és vàlida o li manca el sufix '://'"
#: urlmatch.c:144 urlmatch.c:297 urlmatch.c:356
#, c-format
msgid "invalid %XX escape sequence"
msgstr "seqüència d'escapament %XX no vàlida"
#: urlmatch.c:172
msgid "missing host and scheme is not 'file:'"
msgstr "manca l'host i l'esquema no és 'file:'"
#: urlmatch.c:189
msgid "a 'file:' URL may not have a port number"
msgstr "un URL 'file:' no pot tenir número de port"
#: urlmatch.c:199
msgid "invalid characters in host name"
msgstr "hi ha caràcters no vàlids en el nom de host"
#: urlmatch.c:244 urlmatch.c:255
msgid "invalid port number"
msgstr "número de port no vàlid"
#: urlmatch.c:322
msgid "invalid '..' path segment"
msgstr "segment de camí '..' no vàlid"
#: wrapper.c:509
#, c-format
msgid "unable to access '%s': %s"
msgstr "no s'ha pogut accedir a '%s': %s"
#: wrapper.c:530
#, c-format
msgid "unable to access '%s'"
msgstr "no s'ha pogut accedir a '%s'"
#: wrapper.c:541
#, c-format
msgid "unable to look up current user in the passwd file: %s"
msgstr "no s'ha pogut trobar l'usuari actual en el fitxer passwd: %s"
#: wrapper.c:542
msgid "no such user"
msgstr "no hi ha tal usuari"
#: wrapper.c:550
msgid "unable to get current working directory"
msgstr "no s'ha pogut obtenir el directori de treball actual"
#: wt-status.c:150
msgid "Unmerged paths:"
msgstr "Camins sense fusionar:"
#: wt-status.c:177 wt-status.c:204
#, c-format
msgid " (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
msgstr " (useu \"git reset %s <fitxer>...\" per a desallistar)"
#: wt-status.c:179 wt-status.c:206
msgid " (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
msgstr " (useu \"git rm --cached <fitxer>...\" per a desallistar)"
#: wt-status.c:183
msgid " (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
msgstr " (useu \"git add <fitxer>...\" per a senyalar resolució)"
#: wt-status.c:185 wt-status.c:189
msgid " (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
msgstr ""
" (useu \"git add/rm <fitxer>...\" segons sigui apropiat per a senyalar "
"resolució)"
#: wt-status.c:187
msgid " (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
msgstr " (useu \"git rm <fitxer>...\" per a senyalar resolució)"
#: wt-status.c:198
msgid "Changes to be committed:"
msgstr "Canvis a cometre:"
#: wt-status.c:216
msgid "Changes not staged for commit:"
msgstr "Canvis no allistats per a cometre:"
#: wt-status.c:220
msgid " (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
msgstr " (useu \"git add <fitxer>...\" per a actualitzar què es cometrà)"
#: wt-status.c:222
msgid " (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
msgstr " (useu \"git add/rm <fitxer>...\" per a actualitzar què es cometrà)"
#: wt-status.c:223
msgid ""
" (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
msgstr ""
" (useu \"git checkout -- <fitxer>...\" per a descartar els canvis en el "
"directori de treball)"
#: wt-status.c:225
msgid " (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
msgstr ""
" (cometeu o descarteu el contingut modificat o no seguit en els submòduls)"
#: wt-status.c:237
#, c-format
msgid " (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
msgstr " (useu \"git %s <fitxer>...\" per a incloure-ho en què es cometrà)"
#: wt-status.c:252
msgid "both deleted:"
msgstr "suprimit per ambdós:"
#: wt-status.c:254
msgid "added by us:"
msgstr "afegit per nosaltres:"
#: wt-status.c:256
msgid "deleted by them:"
msgstr "suprimit per ells:"
#: wt-status.c:258
msgid "added by them:"
msgstr "afegit per ells:"
#: wt-status.c:260
msgid "deleted by us:"
msgstr "suprimit per nosaltres:"
#: wt-status.c:262
msgid "both added:"
msgstr "afegit per ambdós:"
#: wt-status.c:264
msgid "both modified:"
msgstr "modificat per ambdós:"
#: wt-status.c:266
#, c-format
msgid "bug: unhandled unmerged status %x"
msgstr "bug: estat no fusionat no gestionat %x"
#: wt-status.c:274
msgid "new file:"
msgstr "fitxer nou:"
#: wt-status.c:276
msgid "copied:"
msgstr "copiat:"
#: wt-status.c:278
msgid "deleted:"
msgstr "suprimit:"
#: wt-status.c:280
msgid "modified:"
msgstr "modificat:"
#: wt-status.c:282
msgid "renamed:"
msgstr "canviat de nom:"
#: wt-status.c:284
msgid "typechange:"
msgstr "canviat de tipus:"
#: wt-status.c:286
msgid "unknown:"
msgstr "desconegut:"
#: wt-status.c:288
msgid "unmerged:"
msgstr "sense fusionar:"
#: wt-status.c:370
msgid "new commits, "
msgstr "comissions noves, "
#: wt-status.c:372
msgid "modified content, "
msgstr "contingut modificat, "
#: wt-status.c:374
msgid "untracked content, "
msgstr "contingut no seguit, "
#: wt-status.c:391
#, c-format
msgid "bug: unhandled diff status %c"
msgstr "bug: estat de diferència no gestionat %c"
#: wt-status.c:758
msgid "Submodules changed but not updated:"
msgstr "Submòduls canviats però no actualitzats:"
#: wt-status.c:760
msgid "Submodule changes to be committed:"
msgstr "Canvis de submòdul a cometre:"
#: wt-status.c:839
msgid ""
"Do not touch the line above.\n"
"Everything below will be removed."
msgstr ""
"No toqueu la línia de sobre.\n"
"Tot el que hi ha a sota s'eliminarà."
#: wt-status.c:930
msgid "You have unmerged paths."
msgstr "Teniu camins sense fusionar."
#: wt-status.c:933
msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
msgstr " (arregleu els conflictes i executeu \"git commit\")"
#: wt-status.c:936
msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
msgstr "Tots els conflictes estan arreglats però encara esteu fusionant."
#: wt-status.c:939
msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
msgstr " (useu \"git commit\" per a concloure la fusió)"
#: wt-status.c:949
msgid "You are in the middle of an am session."
msgstr "Esteu enmig d'una sessió am."
#: wt-status.c:952
msgid "The current patch is empty."
msgstr "El pedaç actual està buit."
#: wt-status.c:956
msgid " (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
msgstr " (arregleu els conflictes i després executeu \"git am --continue\")"
#: wt-status.c:958
msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (useu \"git am --skip\" per a ometre aquest pedaç)"
#: wt-status.c:960
msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
msgstr " (useu \"git am --abort\" per a restaurar la branca original)"
#: wt-status.c:1020 wt-status.c:1037
#, c-format
msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "Actualment esteu rebasant la branca '%s' en '%s'."
#: wt-status.c:1025 wt-status.c:1042
msgid "You are currently rebasing."
msgstr "Actualment esteu rebasant."
#: wt-status.c:1028
msgid " (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
msgstr ""
" (arregleu els conflictes i després executeu \"git rebase --continue\")"
#: wt-status.c:1030
msgid " (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (useu \"git rebase --skip\" per a saltar aquest pedaç)"
#: wt-status.c:1032
msgid " (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
msgstr " (useu \"git rebase --abort\" per a agafar la branca original)"
#: wt-status.c:1045
msgid " (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (tots els conflictes arreglats: executeu \"git rebase --continue\")"
#: wt-status.c:1049
#, c-format
msgid ""
"You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr ""
"Actualment esteu dividint una comissió mentre rebaseu la branca '%s' en '%s'."
#: wt-status.c:1054
msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
msgstr "Actualment esteu dividint una comissió durant una rebase."
#: wt-status.c:1057
msgid " (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
msgstr ""
" (Una vegada que el vostre directori de treball sigui net, executeu \"git "
"rebase --continue\")"
#: wt-status.c:1061
#, c-format
msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr ""
"Actualment esteu editant una comissió mentre rebaseu la branca '%s' en '%s'."
#: wt-status.c:1066
msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
msgstr "Actualment esteu editant una comissió durant una rebase."
#: wt-status.c:1069
msgid " (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
msgstr " (useu \"git commit --amend\" per a esmenar la comissió actual)"
#: wt-status.c:1071
msgid ""
" (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
msgstr ""
" (useu \"git rebase --continue\" una vegada que esteu satisfet amb els "
"vostres canvis)"
#: wt-status.c:1081
#, c-format
msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
msgstr "Actualment esteu recollint com a cirera la comissió %s."
#: wt-status.c:1086
msgid " (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr " (arregleu els conflictes i executeu \"git cherry-pick --continue\")"
#: wt-status.c:1089
msgid " (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr ""
" (tots els conflictes arreglats: executeu \"git cherry-pick --continue\")"
#: wt-status.c:1091
msgid " (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
msgstr ""
" (useu \"git cherry-pick --abort\" per a cancel·lar l'operació de recull de "
"cireres)"
#: wt-status.c:1100
#, c-format
msgid "You are currently reverting commit %s."
msgstr "Actualment esteu revertint la comissió %s."
#: wt-status.c:1105
msgid " (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
msgstr " (arregleu els conflictes i executeu \"git revert --continue\")"
#: wt-status.c:1108
msgid " (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
msgstr ""
" (tots els conflictes estan arreglats: executeu \"git revert --continue\")"
#: wt-status.c:1110
msgid " (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
msgstr ""
" (useu \"git revert --abort\" per a cancel·lar l'operació de reversió)"
#: wt-status.c:1121
#, c-format
msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
msgstr "Actualment esteu bisecant, heu començat des de la branca '%s'."
#: wt-status.c:1125
msgid "You are currently bisecting."
msgstr "Actualment esteu bisecant."
#: wt-status.c:1128
msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
msgstr " (useu \"git bisect reset\" per a tornar a la branca original)"
#: wt-status.c:1303
msgid "On branch "
msgstr "En la branca "
#: wt-status.c:1310
msgid "rebase in progress; onto "
msgstr "rebase en progrés; en "
#: wt-status.c:1317
msgid "HEAD detached at "
msgstr "HEAD separat a "
#: wt-status.c:1319
msgid "HEAD detached from "
msgstr "HEAD separat de "
#: wt-status.c:1322
msgid "Not currently on any branch."
msgstr "Actualment no en cap branca."
#: wt-status.c:1339
msgid "Initial commit"
msgstr "Comissió inicial"
#: wt-status.c:1353
msgid "Untracked files"
msgstr "Fitxers no seguits"
#: wt-status.c:1355
msgid "Ignored files"
msgstr "Fitxers ignorats"
#: wt-status.c:1359
#, c-format
msgid ""
"It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
"may speed it up, but you have to be careful not to forget to add\n"
"new files yourself (see 'git help status')."
msgstr ""
"S'ha trigat %.2f segons a enumerar fitxers no seguits.\n"
"'status -uno' pot accelerar-ho, però heu d'anar amb compte de no\n"
"oblidar-vos d'afegir fitxers nous per vós mateix (vegeu\n"
"'git help status')."
#: wt-status.c:1365
#, c-format
msgid "Untracked files not listed%s"
msgstr "Els fitxers no seguits no estan llistats%s"
#: wt-status.c:1367
msgid " (use -u option to show untracked files)"
msgstr " (useu l'opció -u per a mostrar els fitxers no seguits)"
#: wt-status.c:1373
msgid "No changes"
msgstr "Sense canvis"
#: wt-status.c:1378
#, c-format
msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
msgstr ""
"no hi ha canvis afegits a cometre (useu \"git add\" o \"git commit -a\")\n"
#: wt-status.c:1381
#, c-format
msgid "no changes added to commit\n"
msgstr "no hi ha canvis afegits a cometre\n"
#: wt-status.c:1384
#, c-format
msgid ""
"nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
"track)\n"
msgstr ""
"no hi ha res afegit a cometre però fitxers no seguits estan presents (useu "
"\"git add\" per a seguir-los)\n"
#: wt-status.c:1387
#, c-format
msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
msgstr "no hi ha res afegit a cometre però fitxers no seguits estan presents\n"
#: wt-status.c:1390
#, c-format
msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
msgstr ""
"no hi ha res a cometre (creeu/copieu fitxers i useu \"git add\" per a seguir-"
"los)\n"
#: wt-status.c:1393 wt-status.c:1398
#, c-format
msgid "nothing to commit\n"
msgstr "no hi ha res a cometre\n"
#: wt-status.c:1396
#, c-format
msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
msgstr ""
"no hi ha res a cometre (useu -u per a mostrar els fitxers no seguits)\n"
#: wt-status.c:1400
#, c-format
msgid "nothing to commit, working directory clean\n"
msgstr "no hi ha res a cometre, directori de treball net\n"
#: wt-status.c:1509
msgid "HEAD (no branch)"
msgstr "HEAD (sense branca)"
#: wt-status.c:1515
msgid "Initial commit on "
msgstr "Comissió inicial en "
#: wt-status.c:1547
msgid "gone"
msgstr "no hi és"
#: wt-status.c:1549 wt-status.c:1557
msgid "behind "
msgstr "darrere "
#: compat/precompose_utf8.c:55 builtin/clone.c:360
#, c-format
msgid "failed to unlink '%s'"
msgstr "s'ha fallat en desenllaçar '%s'"
#: builtin/add.c:22
msgid "git add [options] [--] <pathspec>..."
msgstr "git add [opcions] [--] <especificació-de-camí>..."
#: builtin/add.c:65
#, c-format
msgid "unexpected diff status %c"
msgstr "estat de diff inesperat %c"
#: builtin/add.c:70 builtin/commit.c:275
msgid "updating files failed"
msgstr "s'ha fallat en actualitzar els fitxers"
#: builtin/add.c:80
#, c-format
msgid "remove '%s'\n"
msgstr "elimina '%s'\n"
#: builtin/add.c:134
msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
msgstr "Canvis no allistats després d'actualitzar l'índex:"
#: builtin/add.c:194 builtin/rev-parse.c:785
msgid "Could not read the index"
msgstr "No s'ha pogut llegir l'índex"
#: builtin/add.c:205
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing."
msgstr "No s'ha pogut obrir '%s' per a escriptura."
#: builtin/add.c:209
msgid "Could not write patch"
msgstr "No s'ha pogut escriure el pedaç"
#: builtin/add.c:214
#, c-format
msgid "Could not stat '%s'"
msgstr "No s'ha pogut fer stat a '%s'"
#: builtin/add.c:216
msgid "Empty patch. Aborted."
msgstr "El pedaç és buit. Avortat."
#: builtin/add.c:221
#, c-format
msgid "Could not apply '%s'"
msgstr "No s'ha pogut aplicar '%s'"
#: builtin/add.c:231
msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
msgstr ""
"Els camins següents s'ignoren per un dels vostres fitxers .gitignore:\n"
#: builtin/add.c:248 builtin/clean.c:875 builtin/fetch.c:108 builtin/mv.c:110
#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/push.c:499 builtin/remote.c:1372
#: builtin/rm.c:269
msgid "dry run"
msgstr "marxa en sec"
#: builtin/add.c:249 builtin/apply.c:4415 builtin/check-ignore.c:19
#: builtin/commit.c:1326 builtin/count-objects.c:63 builtin/fsck.c:608
#: builtin/log.c:1617 builtin/mv.c:109 builtin/read-tree.c:114
msgid "be verbose"
msgstr "sigues detallat"
#: builtin/add.c:251
msgid "interactive picking"
msgstr "recull interactiu"
#: builtin/add.c:252 builtin/checkout.c:1126 builtin/reset.c:286
msgid "select hunks interactively"
msgstr "selecciona els trossos interactivament"
#: builtin/add.c:253
msgid "edit current diff and apply"
msgstr "edita la diferència actual i aplica-la"
#: builtin/add.c:254
msgid "allow adding otherwise ignored files"
msgstr "permet afegir fitxers que d'altra manera s'ignoren"
#: builtin/add.c:255
msgid "update tracked files"
msgstr "actualitza els fitxers seguits"
#: builtin/add.c:256
msgid "record only the fact that the path will be added later"
msgstr "registra només el fet que el camí s'afegirà més tard"
#: builtin/add.c:257
msgid "add changes from all tracked and untracked files"
msgstr "afegeix els canvis de tots els fitxers seguits i no seguits"
#: builtin/add.c:260
msgid "ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)"
msgstr ""
"ignora els camins eliminats en l'arbre de treball (el mateix que --no-all)"
#: builtin/add.c:262
msgid "don't add, only refresh the index"
msgstr "no afegeixis, només actualitza l'índex"
#: builtin/add.c:263
msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
msgstr "només omet els fitxers que no es poden afegir a causa d'errors"
#: builtin/add.c:264
msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
msgstr ""
"comproveu si els fitxers - fins i tot els absents - s'ignoren en marxa en sec"
#: builtin/add.c:286
#, c-format
msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
msgstr "Useu -f si realment els voleu afegir.\n"
#: builtin/add.c:293
msgid "adding files failed"
msgstr "l'afegiment de fitxers ha fallat"
#: builtin/add.c:329
msgid "-A and -u are mutually incompatible"
msgstr "-A i -u són mutualment incompatibles"
#: builtin/add.c:336
msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
msgstr "L'opció --ignore-missing només es pot usar junt amb --dry-run"
#: builtin/add.c:357
#, c-format
msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
msgstr "Res especificat, res afegit.\n"
#: builtin/add.c:358
#, c-format
msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
msgstr "Potser volíeu dir 'git add .'?\n"
#: builtin/add.c:363 builtin/check-ignore.c:172 builtin/clean.c:919
#: builtin/commit.c:333 builtin/mv.c:130 builtin/reset.c:235 builtin/rm.c:299
msgid "index file corrupt"
msgstr "fitxer d'índex malmès"
#: builtin/add.c:446 builtin/apply.c:4510 builtin/mv.c:279 builtin/rm.c:431
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "no s'ha pogut escriure un fitxer d'índex nou"
#: builtin/apply.c:58
msgid "git apply [options] [<patch>...]"
msgstr "git apply [opcions] [<pedaç>...]"
#: builtin/apply.c:111
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
msgstr "opció d'espai en blanc '%s' no reconeguda"
#: builtin/apply.c:126
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
msgstr "opció d'ignoral d'espai en blanc '%s' no reconeguda"
#: builtin/apply.c:826
#, c-format
msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
msgstr "No es pot preparar l'expressió regular de marca de temps %s"
#: builtin/apply.c:835
#, c-format
msgid "regexec returned %d for input: %s"
msgstr "regexec ha retornat %d per l'entrada: %s"
#: builtin/apply.c:916
#, c-format
msgid "unable to find filename in patch at line %d"
msgstr "no s'ha pogut trobar el nom de fitxer en el pedaç a la línia %d"
#: builtin/apply.c:948
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
msgstr ""
"git apply: git-diff dolent - /dev/null esperat, %s rebut en la línia %d"
#: builtin/apply.c:952
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: git-diff dolent - nom de fitxer nou inconsistent en la línia %d"
#: builtin/apply.c:953
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: git-diff dolent - nom de fitxer antic inconsistent en la línia %d"
#: builtin/apply.c:960
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
msgstr "git apply: git-diff dolent - /dev/null esperat en la línia %d"
#: builtin/apply.c:1423
#, c-format
msgid "recount: unexpected line: %.*s"
msgstr "recompte: línia inesperada: %.*s"
#: builtin/apply.c:1480
#, c-format
msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
msgstr "fragment de pedaç sense capçalera a la línia %d: %.*s"
#: builtin/apply.c:1497
#, c-format
msgid ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
"component (line %d)"
msgid_plural ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
"components (line %d)"
msgstr[0] ""
"a la capçalera de git diff li manca informació de nom de fitxer en eliminar "
"%d component de nom de camí inicial (línia %d)"
msgstr[1] ""
"a la capçalera de git diff li manca informació de nom de fitxer en eliminar "
"%d components de nom de camí inicial (línia %d)"
#: builtin/apply.c:1657
msgid "new file depends on old contents"
msgstr "el fitxer nou depèn dels continguts antics"
#: builtin/apply.c:1659
msgid "deleted file still has contents"
msgstr "el fitxer suprimit encara té continguts"
#: builtin/apply.c:1685
#, c-format
msgid "corrupt patch at line %d"
msgstr "el pedaç és malmès a la línia %d"
#: builtin/apply.c:1721
#, c-format
msgid "new file %s depends on old contents"
msgstr "el fitxer nou %s depèn dels continguts antics"
#: builtin/apply.c:1723
#, c-format
msgid "deleted file %s still has contents"
msgstr "el fitxer suprimit %s encara té continguts"
#: builtin/apply.c:1726
#, c-format
msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
msgstr "** avís: el fitxer %s queda buit però no es suprimeix"
#: builtin/apply.c:1872
#, c-format
msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
msgstr "pedaç binari malmès a la línia %d: %.*s"
#: builtin/apply.c:1901
#, c-format
msgid "unrecognized binary patch at line %d"
msgstr "pedaç binari no reconegut a la línia %d"
#: builtin/apply.c:2052
#, c-format
msgid "patch with only garbage at line %d"
msgstr "pedaç amb només escombraries a la línia %d"
#: builtin/apply.c:2142
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
msgstr "no s'ha pogut llegir l'enllaç simbòlic %s"
#: builtin/apply.c:2146
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "no s'ha pogut obrir o llegir %s"
#: builtin/apply.c:2754
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
msgstr "inici de línia no vàlid: '%c'"
#: builtin/apply.c:2872
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
msgstr[0] "El tros #%d ha tingut éxit a %d (desplaçament %d línia)."
msgstr[1] "El tros #%d ha tingut éxit a %d (desplaçament %d línies)."
#: builtin/apply.c:2884
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr "El context s'ha reduït a (%ld/%ld) per a aplicar el fragment a %d"
#: builtin/apply.c:2890
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
"%.*s"
msgstr ""
"tot cercant:\n"
"%.*s"
#: builtin/apply.c:2909
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
msgstr "manquen les dades de pedaç binari de '%s'"
#: builtin/apply.c:3010
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "el pedaç binari no s'aplica a '%s'"
#: builtin/apply.c:3016
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr ""
"el pedaç binari a '%s' crea un resultat incorrecte (esperant %s, %s rebut)"
#: builtin/apply.c:3037
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "el pedaç ha fallat: %s:%ld"
#: builtin/apply.c:3161
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "no es pot agafar %s"
#: builtin/apply.c:3206 builtin/apply.c:3215 builtin/apply.c:3260
#, c-format
msgid "read of %s failed"
msgstr "la lectura de %s ha fallat"
#: builtin/apply.c:3240 builtin/apply.c:3462
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "el camí %s s'ha canviat de nom / s'ha suprimit"
#: builtin/apply.c:3321 builtin/apply.c:3476
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "%s: no existeix en l'índex"
#: builtin/apply.c:3325 builtin/apply.c:3468 builtin/apply.c:3490
#, c-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"
#: builtin/apply.c:3330 builtin/apply.c:3484
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "%s: no coincideix amb l'índex"
#: builtin/apply.c:3432
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "el pedaç de supressió deixa els continguts dels fitxers"
#: builtin/apply.c:3501
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "%s: tipus erroni"
#: builtin/apply.c:3503
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "%s és del tipus %o, s'esperava %o"
#: builtin/apply.c:3604
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "%s: ja existeix en l'índex"
#: builtin/apply.c:3607
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "%s: ja existeix en el directori de treball"
#: builtin/apply.c:3627
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "el mode nou (%o) de %s no coincideix amb el mode antic (%o)"
#: builtin/apply.c:3632
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr "el mode nou (%o) de %s no coincideix amb el mode antic (%o) de %s"
#: builtin/apply.c:3640
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "%s: el pedaç no aplica"
#: builtin/apply.c:3653
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "Comprovant el pedaç %s..."
#: builtin/apply.c:3746 builtin/checkout.c:231 builtin/reset.c:135
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "make_cache_entry ha fallat per al camí '%s'"
#: builtin/apply.c:3889
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "no s'ha pogut eliminar %s de l'índex"
#: builtin/apply.c:3918
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "pedaç corrupte per al submòdul %s"
#: builtin/apply.c:3922
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut fer stat al fitxer novament creat '%s'"
#: builtin/apply.c:3927
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr ""
"no s'ha pogut crear un magatzem de recolzament per al fitxer novament creat "
"%s"
#: builtin/apply.c:3930 builtin/apply.c:4038
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "no s'ha pogut afegir una entrada de cau per a %s"
#: builtin/apply.c:3963
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "tancant el fitxer '%s'"
#: builtin/apply.c:4012
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "no s'ha pogut escriure el fitxer '%s' mode %o"
#: builtin/apply.c:4099
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "El pedaç %s s'ha aplicat netament."
#: builtin/apply.c:4107
msgid "internal error"
msgstr "error intern"
#: builtin/apply.c:4110
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "Aplicant el pedaç %%s amb %d rebuig"
msgstr[1] "Aplicant el pedaç %%s amb %d rebuitjos"
#: builtin/apply.c:4120
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "truncant el nom del fitxer .rej a %.*s.rej"
#: builtin/apply.c:4141
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "El tros #%d s'ha aplicat netament."
#: builtin/apply.c:4144
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "S'ha rebutjat el tros #%d."
#: builtin/apply.c:4234
msgid "unrecognized input"
msgstr "entrada no reconeguda"
#: builtin/apply.c:4245
msgid "unable to read index file"
msgstr "no es pot llegir el fitxer d'índex"
#: builtin/apply.c:4362 builtin/apply.c:4365 builtin/clone.c:92
#: builtin/fetch.c:93
msgid "path"
msgstr "camí"
#: builtin/apply.c:4363
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "no apliquis els canvis que coincideixin amb el camí donat"
#: builtin/apply.c:4366
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "aplica els canvis que coincideixin amb el camí donat"
#: builtin/apply.c:4368
msgid "num"
msgstr "número"
#: builtin/apply.c:4369
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr ""
"elimina <nombre> barres obliqües inicials dels camins de diferència "
"tradicionals"
#: builtin/apply.c:4372
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "ignora afegiments fets pel pedaç"
#: builtin/apply.c:4374
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr ""
"en lloc d'aplicar el pedaç, emet les estadístiques de diferència de l'entrada"
#: builtin/apply.c:4378
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "mostra el nombre de línies afegides i suprimides en notació decimal"
#: builtin/apply.c:4380
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "en lloc d'aplicar el pedaç, emet un resum de l'entrada"
#: builtin/apply.c:4382
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "en lloc d'aplicar el pedaç, veges si el pedaç és aplicable"
#: builtin/apply.c:4384
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "assegura que el pedaç sigui aplicable a l'índex actual"
#: builtin/apply.c:4386
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "aplica un pedaç sense tocar l'arbre de treball"
#: builtin/apply.c:4388
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr "aplica el pedaç també (useu amb --stat/--summary/--check)"
#: builtin/apply.c:4390
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "intenta una fusió de tres vies si el pedaç no s'aplica"
#: builtin/apply.c:4392
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr "construeix un índex temporal basat en la informació d'índex incrustada"
#: builtin/apply.c:4394 builtin/checkout-index.c:198 builtin/ls-files.c:455
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "els camins es separen amb el caràcter NUL"
#: builtin/apply.c:4397
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "assegura't que almenys <n> línies de context coincideixin"
#: builtin/apply.c:4398
msgid "action"
msgstr "acció"
#: builtin/apply.c:4399
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr ""
"detecta les línies noves o modificades que tinguin errors d'espai en blanc"
#: builtin/apply.c:4402 builtin/apply.c:4405
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr "ignora els canvis d'espai en blanc en cercar context"
#: builtin/apply.c:4408
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "aplica el pedaç al revés"
#: builtin/apply.c:4410
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "no esperis almenys una línia de context"
#: builtin/apply.c:4412
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "deixa els trossos rebutjats en fitxers *.reg coresspondents"
#: builtin/apply.c:4414
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "permet trossos encavalcants"
#: builtin/apply.c:4417
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "tolera una línia nova incorrectament detectada al final del fitxer"
#: builtin/apply.c:4420
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "no confiïs en els recomptes de línia en les capçaleres dels trossos"
#: builtin/apply.c:4422
msgid "root"
msgstr "arrel"
#: builtin/apply.c:4423
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "anteposa <arrel> a tots els noms de fitxer"
#: builtin/apply.c:4445
msgid "--3way outside a repository"
msgstr "--3way fora d'un dipòsit"
#: builtin/apply.c:4453
msgid "--index outside a repository"
msgstr "--index fora d'un dipòsit"
#: builtin/apply.c:4456
msgid "--cached outside a repository"
msgstr "--cached fora d'un dipòsit"
#: builtin/apply.c:4472
#, c-format
msgid "can't open patch '%s'"
msgstr "no es pot obrir el pedaç '%s'"
#: builtin/apply.c:4486
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "%d error d'espai en blanc omès"
msgstr[1] "%d errors d'espai en blanc omesos"
#: builtin/apply.c:4492 builtin/apply.c:4502
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
msgstr[0] "%d línia afegeix errors d'espai en blanc."
msgstr[1] "%d línies afegeixen errors d'espai en blanc."
#: builtin/archive.c:17
#, c-format
msgid "could not create archive file '%s'"
msgstr "no es pot crear el fitxer d'arxiu '%s'"
#: builtin/archive.c:20
msgid "could not redirect output"
msgstr "no s'ha pogut redirigir la sortida"
#: builtin/archive.c:37
msgid "git archive: Remote with no URL"
msgstr "git archive: Remot sense URL"
#: builtin/archive.c:58
msgid "git archive: expected ACK/NAK, got EOF"
msgstr "git archive: ACK/NAK esperat, EOF rebut"
#: builtin/archive.c:61
#, c-format
msgid "git archive: NACK %s"
msgstr "git archive: %s NACK"
#: builtin/archive.c:63
#, c-format
msgid "remote error: %s"
msgstr "error remot: %s"
#: builtin/archive.c:64
msgid "git archive: protocol error"
msgstr "git archive: error de protocol"
#: builtin/archive.c:68
msgid "git archive: expected a flush"
msgstr "git archive: rentada esperada"
#: builtin/bisect--helper.c:7
msgid "git bisect--helper --next-all [--no-checkout]"
msgstr "git bisect--helper --next-all [--no-checkout]"
#: builtin/bisect--helper.c:17
msgid "perform 'git bisect next'"
msgstr "realitza 'git bisect next'"
#: builtin/bisect--helper.c:19
msgid "update BISECT_HEAD instead of checking out the current commit"
msgstr "actualitza BISECT_HEAD en lloc d'agafar la comissió actual"
#: builtin/blame.c:30
msgid "git blame [options] [rev-opts] [rev] [--] file"
msgstr "git blame [opcions] [opcions-de-revisió] [revisió] [--] fitxer"
#: builtin/blame.c:35
msgid "[rev-opts] are documented in git-rev-list(1)"
msgstr "les [opcions-de-revisió] estan documentades en git-rev-list(1)"
#: builtin/blame.c:2501
msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
msgstr "Mostra les entrades de culpa mentre les trobem, incrementalment"
#: builtin/blame.c:2502
msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
msgstr ""
"Mostra un SHA-1 en blanc per les comissions de frontera (Per defecte: "
"desactivat)"
#: builtin/blame.c:2503
msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
msgstr ""
"No tractis les comissions d'arrel com a límits (Per defecte: desactivat)"
#: builtin/blame.c:2504
msgid "Show work cost statistics"
msgstr "Mostra les estadístiques de preu de treball"
#: builtin/blame.c:2505
msgid "Show output score for blame entries"
msgstr "Mostra la puntuació de sortida de les entrades de culpa"
#: builtin/blame.c:2506
msgid "Show original filename (Default: auto)"
msgstr "Mostra el nom de fitxer original (Per defecte: automàtic)"
#: builtin/blame.c:2507
msgid "Show original linenumber (Default: off)"
msgstr "Mostra el número de línia original (Per defecte: desactivat)"
#: builtin/blame.c:2508
msgid "Show in a format designed for machine consumption"
msgstr "Presenta en un format dissenyat per consumpció per màquina"
#: builtin/blame.c:2509
msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
msgstr "Mostra el format de porcellana amb informació de comissió per línia"
#: builtin/blame.c:2510
msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
msgstr ""
"Usa el mateix mode de sortida que git-annotate (Per defecte: desactivat)"
#: builtin/blame.c:2511
msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
msgstr "Mostra la marca de temps crua (Per defecte: desactivat)"
#: builtin/blame.c:2512
msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
msgstr "Mostra l'SHA1 de comissió llarg (Per defecte: desactivat)"
#: builtin/blame.c:2513
msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
msgstr "Omet el nom d'autor i la marca de temps (Per defecte: desactivat)"
#: builtin/blame.c:2514
msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
msgstr ""
"Mostra l'adreça de correu electrònic de l'autor en lloc del nom (Per "
"defecte: desactivat)"
#: builtin/blame.c:2515
msgid "Ignore whitespace differences"
msgstr "Ignora les diferencies d'espai en blanc"
#: builtin/blame.c:2516
msgid "Spend extra cycles to find better match"
msgstr "Gasta cicles extres per a trobar una coincidència millor"
#: builtin/blame.c:2517
msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
msgstr "Usa les revisions de <fitxer> en lloc d'invocar git-rev-list"
#: builtin/blame.c:2518
msgid "Use <file>'s contents as the final image"
msgstr "Usa els continguts de <fitxer> com a la imatge final"
#: builtin/blame.c:2519 builtin/blame.c:2520
msgid "score"
msgstr "puntuació"
#: builtin/blame.c:2519
msgid "Find line copies within and across files"
msgstr "Troba còpies de línia dins i a través dels fitxers"
#: builtin/blame.c:2520
msgid "Find line movements within and across files"
msgstr "Troba moviments de línia dins i a través dels fitxers"
#: builtin/blame.c:2521
msgid "n,m"
msgstr "n,m"
#: builtin/blame.c:2521
msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
msgstr "Processa només el rang de línies n,m, comptant des de 1"
#. TRANSLATORS: This string is used to tell us the maximum
#. display width for a relative timestamp in "git blame"
#. output. For C locale, "4 years, 11 months ago", which
#. takes 22 places, is the longest among various forms of
#. relative timestamps, but your language may need more or
#. fewer display columns.
#: builtin/blame.c:2602
msgid "4 years, 11 months ago"
msgstr "fa 4 anys i 11 mesos"
#: builtin/branch.c:24
msgid "git branch [options] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
msgstr "git branch [opcions] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
#: builtin/branch.c:25
msgid "git branch [options] [-l] [-f] <branchname> [<start-point>]"
msgstr "git branch [opcions] [-l] [-f] <nom-de-branca> [<punt-inicial>]"
#: builtin/branch.c:26
msgid "git branch [options] [-r] (-d | -D) <branchname>..."
msgstr "git branch [opcions] [-r] (-d | -D) <nom-de-branca>..."
#: builtin/branch.c:27
msgid "git branch [options] (-m | -M) [<oldbranch>] <newbranch>"
msgstr "git branch [opcions] (-m | -M) [<branca-antiga>] <branca-nova>"
#: builtin/branch.c:152
#, c-format
msgid ""
"deleting branch '%s' that has been merged to\n"
" '%s', but not yet merged to HEAD."
msgstr ""
"suprimint la branca '%s' que s'ha fusionat a\n"
" '%s', però encara no s'ha fusionat\n"
" a HEAD."
#: builtin/branch.c:156
#, c-format
msgid ""
"not deleting branch '%s' that is not yet merged to\n"
" '%s', even though it is merged to HEAD."
msgstr ""
"no suprimint la branca '%s' que encara no s'ha\n"
" fusionat a '%s', encara que està\n"
" fusionada a HEAD."
#: builtin/branch.c:170
#, c-format
msgid "Couldn't look up commit object for '%s'"
msgstr "No s'ha pogut trobar l'objecte de comissió de '%s'"
#: builtin/branch.c:174
#, c-format
msgid ""
"The branch '%s' is not fully merged.\n"
"If you are sure you want to delete it, run 'git branch -D %s'."
msgstr ""
"La branca '%s' no està totalment fusionada.\n"
"Si esteu segur que la voleu suprimir, executeu 'git branch -D %s'."
#: builtin/branch.c:187
msgid "Update of config-file failed"
msgstr "L'actualització del fitxer de configuració ha fallat"
#: builtin/branch.c:215
msgid "cannot use -a with -d"
msgstr "no es pot usar -a amb -d"
#: builtin/branch.c:221
msgid "Couldn't look up commit object for HEAD"
msgstr "No s'ha pogut trobar l'objecte de comissió de HEAD"
#: builtin/branch.c:229
#, c-format
msgid "Cannot delete the branch '%s' which you are currently on."
msgstr "No es pot suprimir la branca '%s', en la qual sou actualment."
#: builtin/branch.c:245
#, c-format
msgid "remote branch '%s' not found."
msgstr "no s'ha trobat la branca remota '%s'."
#: builtin/branch.c:246
#, c-format
msgid "branch '%s' not found."
msgstr "no s'ha trobat la branca '%s'."
#: builtin/branch.c:260
#, c-format
msgid "Error deleting remote branch '%s'"
msgstr "Error en suprimir la branca remota '%s'"
#: builtin/branch.c:261
#, c-format
msgid "Error deleting branch '%s'"
msgstr "Error en suprimir la branca '%s'"
#: builtin/branch.c:268
#, c-format
msgid "Deleted remote branch %s (was %s).\n"
msgstr "S'ha suprimit la branca remota %s (ha estat %s).\n"
#: builtin/branch.c:269
#, c-format
msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
msgstr "S'ha suprimit la branca %s (ha estat %s).\n"
#: builtin/branch.c:370
#, c-format
msgid "branch '%s' does not point at a commit"
msgstr "la branca '%s' no assenyala cap comissió"
#: builtin/branch.c:459
#, c-format
msgid "[%s: gone]"
msgstr "[%s: no hi és]"
#: builtin/branch.c:464
#, c-format
msgid "[%s]"
msgstr "[%s]"
#: builtin/branch.c:469
#, c-format
msgid "[%s: behind %d]"
msgstr "[%s: darrere per %d]"
#: builtin/branch.c:471
#, c-format
msgid "[behind %d]"
msgstr "[darrere de %d]"
#: builtin/branch.c:475
#, c-format
msgid "[%s: ahead %d]"
msgstr "[%s: davant per %d]"
#: builtin/branch.c:477
#, c-format
msgid "[ahead %d]"
msgstr "[davant de %d]"
#: builtin/branch.c:480
#, c-format
msgid "[%s: ahead %d, behind %d]"
msgstr "[%s: davant per %d, darrere per %d]"
#: builtin/branch.c:483
#, c-format
msgid "[ahead %d, behind %d]"
msgstr "[davant %d, darrere %d]"
#: builtin/branch.c:496
msgid " **** invalid ref ****"
msgstr " **** referència no vàlida ****"
#: builtin/branch.c:587
#, c-format
msgid "(no branch, rebasing %s)"
msgstr "(cap branca, rebasant %s)"
#: builtin/branch.c:590
#, c-format
msgid "(no branch, bisect started on %s)"
msgstr "(cap branca, bisecció començada en %s)"
#: builtin/branch.c:593
#, c-format
msgid "(detached from %s)"
msgstr "(separat de %s)"
#: builtin/branch.c:596
msgid "(no branch)"
msgstr "(cap branca)"
#: builtin/branch.c:643
#, c-format
msgid "object '%s' does not point to a commit"
msgstr "l'objecte '%s' no assenyala cap comissió"
#: builtin/branch.c:691
msgid "some refs could not be read"
msgstr "no s'han pogut llegir algunes referències"
#: builtin/branch.c:704
msgid "cannot rename the current branch while not on any."
msgstr "no es pot canviar el nom de la branca actual mentre no s'és a cap."
#: builtin/branch.c:714
#, c-format
msgid "Invalid branch name: '%s'"
msgstr "Nom de branca no vàlid: '%s'"
#: builtin/branch.c:729
msgid "Branch rename failed"
msgstr "El canvi de nom de branca ha fallat"
#: builtin/branch.c:733
#, c-format
msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
msgstr "S'ha canviat el nom de la branca malanomenada '%s'"
#: builtin/branch.c:737
#, c-format
msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
msgstr "S'ha canviat el nom de la branca a %s, però HEAD no està actualitzat!"
#: builtin/branch.c:744
msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
msgstr ""
"La branca està canviada de nom, però l'actualització del fitxer de "
"configuració ha fallat"
#: builtin/branch.c:759
#, c-format
msgid "malformed object name %s"
msgstr "nom d'objecte %s mal format"
#: builtin/branch.c:783
#, c-format
msgid "could not write branch description template: %s"
msgstr "no s'ha pogut escriure la plantilla de descripció de branca: %s"
#: builtin/branch.c:813
msgid "Generic options"
msgstr "Opcions genèriques"
#: builtin/branch.c:815
msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
msgstr "mostra el hash i el tema, doneu dues vegades per la branca font"
#: builtin/branch.c:816
msgid "suppress informational messages"
msgstr "omet els missatges informatius"
#: builtin/branch.c:817
msgid "set up tracking mode (see git-pull(1))"
msgstr "configura el mode de seguiment (vegeu git-pull(1))"
#: builtin/branch.c:819
msgid "change upstream info"
msgstr "canvia la informació de font"
#: builtin/branch.c:823
msgid "use colored output"
msgstr "usa sortida colorada"
#: builtin/branch.c:824
msgid "act on remote-tracking branches"
msgstr "actua en branques amb seguiment remot"
#: builtin/branch.c:827 builtin/branch.c:833 builtin/branch.c:854
#: builtin/branch.c:860 builtin/commit.c:1586 builtin/commit.c:1587
#: builtin/commit.c:1588 builtin/commit.c:1589 builtin/tag.c:616
#: builtin/tag.c:622
msgid "commit"
msgstr "comissió"
#: builtin/branch.c:828 builtin/branch.c:834
msgid "print only branches that contain the commit"
msgstr "imprimeix només les branques que continguin la comissió"
#: builtin/branch.c:840
msgid "Specific git-branch actions:"
msgstr "Accions de git-branch específiques:"
#: builtin/branch.c:841
msgid "list both remote-tracking and local branches"
msgstr "llista les branques amb seguiment remot i les locals"
#: builtin/branch.c:843
msgid "delete fully merged branch"
msgstr "suprimeix la branca si és completament fusionada"
#: builtin/branch.c:844
msgid "delete branch (even if not merged)"
msgstr "suprimeix la branca (encara que no estigui fusionada)"
#: builtin/branch.c:845
msgid "move/rename a branch and its reflog"
msgstr "mou/canvia de nom una branca i el seu registre de referència"
#: builtin/branch.c:846
msgid "move/rename a branch, even if target exists"
msgstr "mou/canvia de nom una branca, encara que el destí existeixi"
#: builtin/branch.c:847
msgid "list branch names"
msgstr "llista els noms de branca"
#: builtin/branch.c:848
msgid "create the branch's reflog"
msgstr "crea el registre de referència de la branca"
#: builtin/branch.c:850
msgid "edit the description for the branch"
msgstr "edita la descripció de la branca"
#: builtin/branch.c:851
msgid "force creation, move/rename, deletion"
msgstr "força creació, moviment/canvi de nom, supressió"
#: builtin/branch.c:854
msgid "print only not merged branches"
msgstr "imprimeix només les branques sense fusionar"
#: builtin/branch.c:860
msgid "print only merged branches"
msgstr "imprimeix només les branques fusionades"
#: builtin/branch.c:864
msgid "list branches in columns"
msgstr "llista les branques en columnes"
#: builtin/branch.c:877
msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
msgstr "S'ha fallat en resoldre HEAD com a referència vàlida."
#: builtin/branch.c:881 builtin/clone.c:637
msgid "HEAD not found below refs/heads!"
msgstr "HEAD no trobat sota refs/heads!"
#: builtin/branch.c:903
msgid "--column and --verbose are incompatible"
msgstr "--column i --verbose són incompatibles"
#: builtin/branch.c:914 builtin/branch.c:953
msgid "branch name required"
msgstr "cal el nom de branca"
#: builtin/branch.c:929
msgid "Cannot give description to detached HEAD"
msgstr "No es pot donar descripció a un HEAD separat"
#: builtin/branch.c:934
msgid "cannot edit description of more than one branch"
msgstr "no es pot editar la descripció de més d'una branca"
#: builtin/branch.c:941
#, c-format
msgid "No commit on branch '%s' yet."
msgstr "Encara no hi ha comissió en la branca '%s'."
#: builtin/branch.c:944
#, c-format
msgid "No branch named '%s'."
msgstr "No hi ha branca amb nom '%s'."
#: builtin/branch.c:959
msgid "too many branches for a rename operation"
msgstr "hi ha massa branques per a una operació de canvi de nom"
#: builtin/branch.c:964
msgid "too many branches to set new upstream"
msgstr "hi ha massa branques per a establir una nova font"
#: builtin/branch.c:968
#, c-format
msgid ""
"could not set upstream of HEAD to %s when it does not point to any branch."
msgstr ""
"no s'ha pogut establir la font de HEAD com a %s quan no assenyala cap branca."
#: builtin/branch.c:971 builtin/branch.c:993 builtin/branch.c:1014
#, c-format
msgid "no such branch '%s'"
msgstr "no hi ha tal branca '%s'"
#: builtin/branch.c:975
#, c-format
msgid "branch '%s' does not exist"
msgstr "la branca '%s' no existeix"
#: builtin/branch.c:987
msgid "too many branches to unset upstream"
msgstr "hi ha massa branques per a desestablir la font"
#: builtin/branch.c:991
msgid "could not unset upstream of HEAD when it does not point to any branch."
msgstr ""
"no s'ha pogut desestablir la font de HEAD perquè no assenyala cap branca."
#: builtin/branch.c:997
#, c-format
msgid "Branch '%s' has no upstream information"
msgstr "La branca '%s' no té informació de font"
#: builtin/branch.c:1011
msgid "it does not make sense to create 'HEAD' manually"
msgstr "no té sentit crear 'HEAD' manualment"
#: builtin/branch.c:1017
msgid "-a and -r options to 'git branch' do not make sense with a branch name"
msgstr ""
"les opcions -a i -r a 'git branch' no tenen sentit amb un nom de branca"
#: builtin/branch.c:1020
#, c-format
msgid ""
"The --set-upstream flag is deprecated and will be removed. Consider using --"
"track or --set-upstream-to\n"
msgstr ""
"La bandera --set-upstream està desaprovada i s'eliminarà. Considereu usar --"
"track o --set-upstream-to\n"
#: builtin/branch.c:1037
#, c-format
msgid ""
"\n"
"If you wanted to make '%s' track '%s', do this:\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Si volíeu fer '%s' seguir '%s', feu això:\n"
"\n"
#: builtin/branch.c:1038
#, c-format
msgid " git branch -d %s\n"
msgstr " git branch -d %s\n"
#: builtin/branch.c:1039
#, c-format
msgid " git branch --set-upstream-to %s\n"
msgstr " git branch --set-upstream-to %s\n"
#: builtin/bundle.c:47
#, c-format
msgid "%s is okay\n"
msgstr "%s està bé\n"
#: builtin/bundle.c:56
msgid "Need a repository to create a bundle."
msgstr "Cal un dipòsit per a fer un farcell."
#: builtin/bundle.c:60
msgid "Need a repository to unbundle."
msgstr "Cal un dipòsit per a desfer un farcell."
#: builtin/cat-file.c:328
msgid "git cat-file (-t|-s|-e|-p|<type>|--textconv) <object>"
msgstr "git cat-file (-t|-s|-e|-p|<tipus>|--textconv) <objecte>"
#: builtin/cat-file.c:329
msgid "git cat-file (--batch|--batch-check) < <list_of_objects>"
msgstr "git cat-file (--batch|--batch-check) < <llista_de_objectes>"
#: builtin/cat-file.c:366
msgid "<type> can be one of: blob, tree, commit, tag"
msgstr "<tipus> pot ser un de: blob, tree, commit, tag"
#: builtin/cat-file.c:367
msgid "show object type"
msgstr "mostra el tipus de l'objecte"
#: builtin/cat-file.c:368
msgid "show object size"
msgstr "mostra la mida de l'objecte"
#: builtin/cat-file.c:370
msgid "exit with zero when there's no error"
msgstr "surt amb zero quan no hi ha error"
#: builtin/cat-file.c:371
msgid "pretty-print object's content"
msgstr "imprimeix bellament el contingut de l'objecte"
#: builtin/cat-file.c:373
msgid "for blob objects, run textconv on object's content"
msgstr "en els objectes de blob, executa textconv en el contingut de l'objecte"
#: builtin/cat-file.c:375
msgid "show info and content of objects fed from the standard input"
msgstr ""
"mostra la informació i contingut dels objectes rebuts de l'entrada estàndard"
#: builtin/cat-file.c:378
msgid "show info about objects fed from the standard input"
msgstr "mostra informació sobre els objectes rebuts de l'entrada estàndard"
#: builtin/check-attr.c:11
msgid "git check-attr [-a | --all | attr...] [--] pathname..."
msgstr "git check-attr [-a | --all | atribut...] [--] nom-de-camí..."
#: builtin/check-attr.c:12
msgid "git check-attr --stdin [-z] [-a | --all | attr...] < <list-of-paths>"
msgstr ""
"git check-attr --stdin [-z] [-a | --all | atribut...] < <llista-de-camins>"
#: builtin/check-attr.c:19
msgid "report all attributes set on file"
msgstr "informa de tots els atributs establerts en el fitxer"
#: builtin/check-attr.c:20
msgid "use .gitattributes only from the index"
msgstr "usa .gitattributes només des de l'índex"
#: builtin/check-attr.c:21 builtin/check-ignore.c:22 builtin/hash-object.c:98
msgid "read file names from stdin"
msgstr "llegeix els noms de fitxer d'stdin"
#: builtin/check-attr.c:23 builtin/check-ignore.c:24
msgid "terminate input and output records by a NUL character"
msgstr "acaba els registres d'entrada i de sortida amb un caràcter NUL"
#: builtin/check-ignore.c:18 builtin/checkout.c:1107 builtin/gc.c:274
msgid "suppress progress reporting"
msgstr "omet el reportatge de progrés"
#: builtin/check-ignore.c:26
msgid "show non-matching input paths"
msgstr "mostra els camins d'entrada que no coincideixin"
#: builtin/check-ignore.c:28
msgid "ignore index when checking"
msgstr "ignora l'índex en comprovar"
#: builtin/check-ignore.c:154
msgid "cannot specify pathnames with --stdin"
msgstr "no es pot especificar noms de camí amb --stdin"
#: builtin/check-ignore.c:157
msgid "-z only makes sense with --stdin"
msgstr "-z només té sentit amb --stdin"
#: builtin/check-ignore.c:159
msgid "no path specified"
msgstr "cap camí especificat"
#: builtin/check-ignore.c:163
msgid "--quiet is only valid with a single pathname"
msgstr "--quiet només és vàlid amb un sol nom de camí"
#: builtin/check-ignore.c:165
msgid "cannot have both --quiet and --verbose"
msgstr "no es pot tenir ambdós --quiet i --verbose"
#: builtin/check-ignore.c:168
msgid "--non-matching is only valid with --verbose"
msgstr "--non-matching és vàlid només amb --verbose"
#: builtin/check-mailmap.c:8
msgid "git check-mailmap [options] <contact>..."
msgstr "git check-mailmap [opcions] <contacte>..."
#: builtin/check-mailmap.c:13
msgid "also read contacts from stdin"
msgstr "també llegeix els contactes des d'stdin"
#: builtin/check-mailmap.c:24
#, c-format
msgid "unable to parse contact: %s"
msgstr "no s'ha pogut analitzar el contacte: %s"
#: builtin/check-mailmap.c:47
msgid "no contacts specified"
msgstr "no hi ha contactes especificats"
#: builtin/checkout-index.c:126
msgid "git checkout-index [options] [--] [<file>...]"
msgstr "git checkout-index [opcions] [--] [<fitxer>...]"
#: builtin/checkout-index.c:188
msgid "check out all files in the index"
msgstr "agafa tots els fitxers en l'índex"
#: builtin/checkout-index.c:189
msgid "force overwrite of existing files"
msgstr "força la sobreescriptura de fitxers existents"
#: builtin/checkout-index.c:191
msgid "no warning for existing files and files not in index"
msgstr "cap avís per a fitxers existents i fitxers no en l'índex"
#: builtin/checkout-index.c:193
msgid "don't checkout new files"
msgstr "no agafis fitxers nous"
#: builtin/checkout-index.c:195
msgid "update stat information in the index file"
msgstr "actualitza la informació d'estadístiques en el fitxer d'índex"
#: builtin/checkout-index.c:201
msgid "read list of paths from the standard input"
msgstr "llegeix la llista de camins des de l'entrada estàndard"
#: builtin/checkout-index.c:203
msgid "write the content to temporary files"
msgstr "escriu el contingut a fitxers temporals"
#: builtin/checkout-index.c:204 builtin/column.c:30
msgid "string"
msgstr "cadena"
#: builtin/checkout-index.c:205
msgid "when creating files, prepend <string>"
msgstr "en crear fitxers, anteposa <cadena>"
#: builtin/checkout-index.c:208
msgid "copy out the files from named stage"
msgstr "copia els fitxers des de l'etapa anomenada"
#: builtin/checkout.c:25
msgid "git checkout [options] <branch>"
msgstr "git checkout [opcions] <branca>"
#: builtin/checkout.c:26
msgid "git checkout [options] [<branch>] -- <file>..."
msgstr "git checkout [opcions] [<branca>] -- <fitxer>..."
#: builtin/checkout.c:132 builtin/checkout.c:165
#, c-format
msgid "path '%s' does not have our version"
msgstr "el camí '%s' no té la versió nostra"
#: builtin/checkout.c:134 builtin/checkout.c:167
#, c-format
msgid "path '%s' does not have their version"
msgstr "el camí '%s' no té la versió seva"
#: builtin/checkout.c:150
#, c-format
msgid "path '%s' does not have all necessary versions"
msgstr "el camí '%s' no té totes les versions necessàries"
#: builtin/checkout.c:194
#, c-format
msgid "path '%s' does not have necessary versions"
msgstr "el camí '%s' no té les versions necessàries"
#: builtin/checkout.c:211
#, c-format
msgid "path '%s': cannot merge"
msgstr "camí '%s': no es pot fusionar"
#: builtin/checkout.c:228
#, c-format
msgid "Unable to add merge result for '%s'"
msgstr "no s'ha pogut afegir el resultat de fusió per a '%s'"
#: builtin/checkout.c:249 builtin/checkout.c:252 builtin/checkout.c:255
#: builtin/checkout.c:258
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with updating paths"
msgstr "'%s' no es pot usar amb actualització de camins"
#: builtin/checkout.c:261 builtin/checkout.c:264
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with %s"
msgstr "'%s' no es pot usar amb %s"
#: builtin/checkout.c:267
#, c-format
msgid "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time."
msgstr ""
"No es pot actualitzar els camins i canviar a la branca '%s' a la vegada."
#: builtin/checkout.c:278 builtin/checkout.c:467
msgid "corrupt index file"
msgstr "fitxer d'índex corrupte"
#: builtin/checkout.c:338 builtin/checkout.c:345
#, c-format
msgid "path '%s' is unmerged"
msgstr "el camí '%s' està sense fusionar"
#: builtin/checkout.c:489
msgid "you need to resolve your current index first"
msgstr "heu de resoldre el vostre índex actual primer"
#: builtin/checkout.c:615
#, c-format
msgid "Can not do reflog for '%s'\n"
msgstr "No es pot fer reflog per a '%s'\n"
#: builtin/checkout.c:653
msgid "HEAD is now at"
msgstr "HEAD ara és a"
#: builtin/checkout.c:660
#, c-format
msgid "Reset branch '%s'\n"
msgstr "Restableix la branca '%s'\n"
#: builtin/checkout.c:663
#, c-format
msgid "Already on '%s'\n"
msgstr "Ja en '%s'\n"
#: builtin/checkout.c:667
#, c-format
msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
msgstr "S'ha agafat i restablert la branca '%s'\n"
#: builtin/checkout.c:669 builtin/checkout.c:1050
#, c-format
msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
msgstr "S'ha agafat la branca nova '%s'\n"
#: builtin/checkout.c:671
#, c-format
msgid "Switched to branch '%s'\n"
msgstr "S'ha agafat la branca '%s'\n"
#: builtin/checkout.c:723
#, c-format
msgid " ... and %d more.\n"
msgstr " ... i %d més.\n"
#: builtin/checkout.c:729
#, c-format
msgid ""
"Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
"any of your branches:\n"
"\n"
"%s\n"
msgid_plural ""
"Warning: you are leaving %d commits behind, not connected to\n"
"any of your branches:\n"
"\n"
"%s\n"
msgstr[0] ""
"Avís: esteu deixant enrere %d comissió, no connectada a\n"
"cap de les vostres branques:\n"
"\n"
"%s\n"
msgstr[1] ""
"Avís: esteu deixant enrere %d comissions, no connectades a\n"
"cap de les vostres branques:\n"
"\n"
"%s\n"
#: builtin/checkout.c:747
#, c-format
msgid ""
"If you want to keep them by creating a new branch, this may be a good time\n"
"to do so with:\n"
"\n"
" git branch new_branch_name %s\n"
"\n"
msgstr ""
"Si els voleu retenir per a crear una branca nova, ara pot ser un bon moment\n"
"per a fer-ho amb:\n"
"\n"
" git branch nom_de_branca_nova %s\n"
"\n"
#: builtin/checkout.c:777
msgid "internal error in revision walk"
msgstr "error intern en el passeig per revisions"
#: builtin/checkout.c:781
msgid "Previous HEAD position was"
msgstr "La posició de HEAD anterior era"
#: builtin/checkout.c:808 builtin/checkout.c:1045
msgid "You are on a branch yet to be born"
msgstr "Sou en una branca que encara ha de nàixer"
#: builtin/checkout.c:952
#, c-format
msgid "only one reference expected, %d given."
msgstr "només una referència esperada, %d donades."
#: builtin/checkout.c:991
#, c-format
msgid "invalid reference: %s"
msgstr "referència no vàlida: %s"
#: builtin/checkout.c:1020
#, c-format
msgid "reference is not a tree: %s"
msgstr "la referència no és un arbre: %s"
#: builtin/checkout.c:1059
msgid "paths cannot be used with switching branches"
msgstr "els camins no es poden usar amb canvi de branca"
#: builtin/checkout.c:1062 builtin/checkout.c:1066
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
msgstr "'%s' no es pot usar amb canvi de branca"
#: builtin/checkout.c:1070 builtin/checkout.c:1073 builtin/checkout.c:1078
#: builtin/checkout.c:1081
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
msgstr "'%s' no es pot usar amb '%s'"
#: builtin/checkout.c:1086
#, c-format
msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
msgstr "No es pot canviar la branca a una no comissió '%s'"
#: builtin/checkout.c:1108 builtin/checkout.c:1110 builtin/clone.c:90
#: builtin/remote.c:159 builtin/remote.c:161
msgid "branch"
msgstr "branca"
#: builtin/checkout.c:1109
msgid "create and checkout a new branch"
msgstr "crea i agafa una branca nova"
#: builtin/checkout.c:1111