blob: a189b16dc4750d70d360d33d435dd676312f2928 [file] [log] [blame]
# Bulgarian translation of git po-file.
# Copyright (C) 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
# This file is distributed under the same license as the git package.
# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
#
# ========================
# DICTIONARY TO MERGE IN GIT GUI
# ------------------------
# range диапазон
# base база
# tip връх
# unreachable object недостижим обект
# dangling objects обект извън клон
# fast-forward превъртане
# tree-level merge тривиално сливане (различни файлове са променяни, слива се като дърво)
# automatic merge автоматично сливане (еднакви файлове са променяни, но в неприпокриващи се части)
# real merge същинско сливане (а не превъртане)
# three-way merge тройно сливане
# octopus merge множествено сливане
# stale remote старо хранилище
# rebase пребазирам
# merge base база за сливане
# force (push) принудително изтласквам
# stash/index индекс
# squash commit вкарвам подаване в предходното
# fixup commit вкарвам подаване в предходното без следа
# root commit начално подаване
# remote-tracking branch следящ клон
# git bundle пратка на git
# bisect двоично търсене
# am прилагам поредица от кръпки
# working directory/tree — винаги работно дърво, git следи цялото дърво, а не директории, работна директория за cwd
# switch to branch преминавам към клон
# sparse entry/blob частично изтеглена директория/път/обект-BLOB
# revision range диапазон на версиите
# cover letter придружаващо писмо
# reference repository еталонно хранилище
# graft присадка
# grafted repository хранилище с присаждане
# replace refs заместващи указатели
# embedded repository вградено/вътрешно хранилище (добавянето му е грешка)
# thin pack съкратен пакет
# pack file пакетен файл
# stat (a file) получавам информация чрез „stat“ (за файл)
# mixed reset смесено зануляване (индекса и указателя „HEAD“, без работното дърво)
# soft reset меко зануляване (само указателя „HEAD“, без индекса и работното дърво)
# hard reset пълно зануляване (указателя „HEAD“, индекса и работното дърво)
# merge reset слято зануляване (целия индекс и отчасти работното дърво — без файловете с промени между работното дърво и индекса)
# keep reset запазващо зануляване (отчасти индекса и работното дърво — файловете с промени от подаването и „HEAD“)
# commit-ish указател към подаване
# sequence последователност/поредица
# whitespace symbol знаци за интервали
# shortlog съкратения журнал
# backing store мястото за съхранение
# reject отхвърлено парче
# topic branch тематичен клон
# empty head връх без история
# tree-ish указател към дърво
# dirty нечист, мръсен (файл, индекс)
# fallback резервен вариант
# pathspec magic опция за магически пътища
# bitmap index индекс на база битови маски
# mark маркер
# plumbing команди от системно ниво
# porcelain команди от потребителско ниво
# pack [noun] пакетен файл - fixme in glossary
# repack препакетирам
# mainline базово подаване - при cherry-pick на merge - към коя версия да се изчислява разликата
# token лексема
# trailer епилог/завършек на съобщение
# cwd текуща работна директория
# untracked cache кеш за неследените файлове
# broken/corrupt повреден
# restore възстановявам
# precious objects repo хранилище с важни обекти
# linked checkout свързано изтегляне
# term управляваща дума (за git-bisect)
# mergetag етикет при сливане
# packfile пакет
# promisory гарантиращ, гарант promisory packfile гарантиращ пакет, promisory remote хранилище-гарант
# delta - разлика, делта, обект-разлика
# ??
# peeled tag - проследяване на етикет - когато етикет сочи към друг етикет, а не подаване и проследяваме подобно на символна връзка
# nested tag - непряк етикет
# strip - премахвам (за компонент при филтриране)
# unrelated histories - независими истории
# inexact rename detection търсене на преименувания на обекти съчетани с промени
# hunk парче
# binary patch двоична кръпка
# reverse-apply прилагам в обратна посока
# todo file файл с команди
# todo command запланувана команда
# alternate алтернативен източник
# superproject обхващащ проект
# split index разделяне на индекса
# truncate отрязвам
# format string форматиращ низ
# hook кука
# ignored (file) игнориран, понякога - пропуснат
# manual, man page ръководство
# guide въведение
# partial clone непълно хранилище
# cousins сестрински клони
# expiration date дата на срок
# is well formed е по правилата
# namespace пространство от имена
# repository layout устройство на хранилището
# collection/series of patches поредица от кръпки
# recieve получавам
# BOM маркер за поредността на байтовете
# acknowledgment line ред за потвърждение
# wanted-ref искан указател
# chunk откъс
# clean filter декодиращ филтър
# smudge filter кодиращ филтър
# loose object непакетиран обект
# flush изчистване на буферите
# flush packet изчистващ пакет
# fork създаване на процес
# capabilities възможности
# remote-helper насрещна помощна програма
# command alias псевдоним на команда
# rerere преизползване на запазена корекция на сливане с конфликт
# preimage предварителен вариант
# offset отместване
# multi-pack-index индекс за множество пакети
# range diff диапазонна разлика
# inter diff разлика в разликите
# ssl backend реализация на SSL
# delta island група разлики
# island marks граници на групите
# reflog журнал на указателите
# hash контролна сума, изчисляване на контролна сума
# fanout откъс (разперване???)
# idx - index of pack file, 1 index per 1 packfile
# midx, multi-pack index - файл с индекса за множество пакети
# overlay mode - припокриващ режим (при изтеглянe)
# incremental file нарастващ файл
# split (commit-graphr) раздробен (граф с подавания)
# clobber (a tag) презаписвам (етикет)
# blame извеждане на авторство
# refname име на указател
# cone pattern matching пътеводно напасване
# negative pattern отрицателен шаблон
# colored hunk/diff оцветено парче/разлика
# up to date обновен, освен като самостотелва дума - актуален или completely up to date - напълно актуален
# ------------------------
# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
# ------------------------
# FIXME
# HEAD as a reference vs head of a branch
# git update-index -h извежда само един ред, а не цялата помощ за опциите
# git fetch --al работи подобно на --all
# ------------------------
# export PO_FILE=bg.po
# msgattrib --only-fuzzy $PO_FILE > todo1.po
# msgattrib --untranslated $PO_FILE > todo2.po
# msgcat todo1.po todo2.po > todo.po
# grep '^#: ' todo.po | sed 's/^#: //' | tr ' ' '\n' | sed 's/:[0-9]*$//' > FILES
# for i in `sort -u FILES`; do cnt=`grep $i FILES | wc -l`; echo $cnt $i ;done | sort -n
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git 2.27\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-27 09:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-27 09:43+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: add-interactive.c:368
#, c-format
msgid "Huh (%s)?"
msgstr "Неуспешен анализ — „%s“."
#: add-interactive.c:521 add-interactive.c:822 reset.c:65 sequencer.c:3142
#: sequencer.c:3581 sequencer.c:3723 builtin/rebase.c:1518
#: builtin/rebase.c:1919
msgid "could not read index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
#: add-interactive.c:576 git-add--interactive.perl:269
#: git-add--interactive.perl:294
msgid "binary"
msgstr "двоично"
#: add-interactive.c:634 git-add--interactive.perl:278
#: git-add--interactive.perl:332
msgid "nothing"
msgstr "нищо"
#: add-interactive.c:635 git-add--interactive.perl:314
#: git-add--interactive.perl:329
msgid "unchanged"
msgstr "няма промени"
#: add-interactive.c:672 git-add--interactive.perl:643
msgid "Update"
msgstr "Обновяване"
#: add-interactive.c:689 add-interactive.c:877
#, c-format
msgid "could not stage '%s'"
msgstr "неуспешно добавяне в индекса на „%s“"
#: add-interactive.c:695 add-interactive.c:884 reset.c:89 sequencer.c:3336
msgid "could not write index"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
#: add-interactive.c:698 git-add--interactive.perl:628
#, c-format, perl-format
msgid "updated %d path\n"
msgid_plural "updated %d paths\n"
msgstr[0] "%d файл обновен\n"
msgstr[1] "%d файла обновени\n"
#: add-interactive.c:716 git-add--interactive.perl:678
#, c-format, perl-format
msgid "note: %s is untracked now.\n"
msgstr "БЕЛЕЖКА: „%s“ вече не се следи.\n"
#: add-interactive.c:721 apply.c:4110 builtin/checkout.c:294
#: builtin/reset.c:145
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
#: add-interactive.c:751 git-add--interactive.perl:655
msgid "Revert"
msgstr "Отмяна"
#: add-interactive.c:767
msgid "Could not parse HEAD^{tree}"
msgstr "Указателят „HEAD^{tree}“ не може да бъде анализиран"
#: add-interactive.c:805 git-add--interactive.perl:631
#, c-format, perl-format
msgid "reverted %d path\n"
msgid_plural "reverted %d paths\n"
msgstr[0] "%d файл с отменени промени\n"
msgstr[1] "%d файла с отменени промени\n"
#: add-interactive.c:856 git-add--interactive.perl:695
#, c-format
msgid "No untracked files.\n"
msgstr "Няма неследени файлове.\n"
#: add-interactive.c:860 git-add--interactive.perl:689
msgid "Add untracked"
msgstr "Добавяне на неследени"
#: add-interactive.c:887 git-add--interactive.perl:625
#, c-format, perl-format
msgid "added %d path\n"
msgid_plural "added %d paths\n"
msgstr[0] "%d файл добавен\n"
msgstr[1] "%d файла добавени\n"
#: add-interactive.c:917
#, c-format
msgid "ignoring unmerged: %s"
msgstr "пренебрегване на неслятото: „%s“"
#: add-interactive.c:929 add-patch.c:1675 git-add--interactive.perl:1366
#, c-format
msgid "Only binary files changed.\n"
msgstr "Само двоични файлове са променени.\n"
#: add-interactive.c:931 add-patch.c:1673 git-add--interactive.perl:1368
#, c-format
msgid "No changes.\n"
msgstr "Няма промени.\n"
#: add-interactive.c:935 git-add--interactive.perl:1376
msgid "Patch update"
msgstr "Обновяване на кръпка"
#: add-interactive.c:974 git-add--interactive.perl:1754
msgid "Review diff"
msgstr "Преглед на разликата"
#: add-interactive.c:1002
msgid "show paths with changes"
msgstr "извеждане на пътищата с промени"
#: add-interactive.c:1004
msgid "add working tree state to the staged set of changes"
msgstr "добавяне на състоянието на работното дърво към промените в индекса"
#: add-interactive.c:1006
msgid "revert staged set of changes back to the HEAD version"
msgstr "връщане на състоянието на индекса към соченото от „HEAD“"
#: add-interactive.c:1008
msgid "pick hunks and update selectively"
msgstr "интерактивни избор и промяна на парчета код"
#: add-interactive.c:1010
msgid "view diff between HEAD and index"
msgstr "разлика между соченото от „HEAD“ и индекса"
#: add-interactive.c:1012
msgid "add contents of untracked files to the staged set of changes"
msgstr "добавяне на съдържанието на неследените файлове към индекса"
#: add-interactive.c:1020 add-interactive.c:1069
msgid "Prompt help:"
msgstr "Помощ:"
#: add-interactive.c:1022
msgid "select a single item"
msgstr "избор на eдин елемент"
#: add-interactive.c:1024
msgid "select a range of items"
msgstr "избор на поредица от елементи"
#: add-interactive.c:1026
msgid "select multiple ranges"
msgstr "избор на няколко поредици от елементи"
#: add-interactive.c:1028 add-interactive.c:1073
msgid "select item based on unique prefix"
msgstr "избор на базата на уникален префикс"
#: add-interactive.c:1030
msgid "unselect specified items"
msgstr "изваждане на указаното от избора"
#: add-interactive.c:1032
msgid "choose all items"
msgstr "избор на всички елементи"
#: add-interactive.c:1034
msgid "(empty) finish selecting"
msgstr "(празно) приключване на избирането"
#: add-interactive.c:1071
msgid "select a numbered item"
msgstr "избор на номериран елемент"
#: add-interactive.c:1075
msgid "(empty) select nothing"
msgstr "(празно) без избор на нищо"
#: add-interactive.c:1083 builtin/clean.c:816 git-add--interactive.perl:1851
msgid "*** Commands ***"
msgstr "●●● Команди ●●●"
#: add-interactive.c:1084 builtin/clean.c:817 git-add--interactive.perl:1848
msgid "What now"
msgstr "Избор на следващо действие"
#: add-interactive.c:1136 git-add--interactive.perl:213
msgid "staged"
msgstr "в индекса"
#: add-interactive.c:1136 git-add--interactive.perl:213
msgid "unstaged"
msgstr "извън индекса"
#: add-interactive.c:1136 apply.c:4967 apply.c:4970 builtin/am.c:2250
#: builtin/am.c:2253 builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:145
#: builtin/merge.c:276 builtin/pull.c:190 builtin/submodule--helper.c:409
#: builtin/submodule--helper.c:1394 builtin/submodule--helper.c:1397
#: builtin/submodule--helper.c:1902 builtin/submodule--helper.c:1905
#: builtin/submodule--helper.c:2148 bugreport.c:129
#: git-add--interactive.perl:213
msgid "path"
msgstr "път"
#: add-interactive.c:1143
msgid "could not refresh index"
msgstr "индексът не може да бъде обновен"
#
#: add-interactive.c:1157 builtin/clean.c:781 git-add--interactive.perl:1765
#, c-format
msgid "Bye.\n"
msgstr "Изход.\n"
#: add-patch.c:34 git-add--interactive.perl:1428
#, c-format, perl-format
msgid "Stage mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Добавяне на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:35 git-add--interactive.perl:1429
#, c-format, perl-format
msgid "Stage deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Добавяне на изтриването [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:36 git-add--interactive.perl:1430
#, c-format, perl-format
msgid "Stage this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Добавяне на това парче [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:38
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
"staging."
msgstr ""
"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде незабавно "
"добавено към индекса."
#: add-patch.c:41
msgid ""
"y - stage this hunk\n"
"n - do not stage this hunk\n"
"q - quit; do not stage this hunk or any of the remaining ones\n"
"a - stage this hunk and all later hunks in the file\n"
"d - do not stage this hunk or any of the later hunks in the file\n"
msgstr ""
"y — добавяне на парчето в индекса\n"
"n — без добавяне на парчето в индекса\n"
"q — изход, без добавяне на това и всички оставащи парчета от файла\n"
"a — добавяне на това и всички следващи парчета от файла в индекса\n"
"d — без добавяне на това и всички следващи парчета от файла в индекса\n"
#: add-patch.c:55 git-add--interactive.perl:1433
#, c-format, perl-format
msgid "Stash mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Скатаване на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:56 git-add--interactive.perl:1434
#, c-format, perl-format
msgid "Stash deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Скатаване на изтриването [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:57 git-add--interactive.perl:1435
#, c-format, perl-format
msgid "Stash this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Скатаване на това парче [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:59
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
"stashing."
msgstr ""
"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде незабавно "
"скътано."
#: add-patch.c:62
msgid ""
"y - stash this hunk\n"
"n - do not stash this hunk\n"
"q - quit; do not stash this hunk or any of the remaining ones\n"
"a - stash this hunk and all later hunks in the file\n"
"d - do not stash this hunk or any of the later hunks in the file\n"
msgstr ""
"y — скатаване на парчето\n"
"n — без скатаване на парчето\n"
"q — изход, без скатаване на това и всички оставащи парчета\n"
"a — скатаване на това и всички следващи парчета от файла\n"
"d — без скатаване на това и всички следващи парчета от файла\n"
#: add-patch.c:78 git-add--interactive.perl:1438
#, c-format, perl-format
msgid "Unstage mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Изваждане на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:79 git-add--interactive.perl:1439
#, c-format, perl-format
msgid "Unstage deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Изваждане на изтриването [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:80 git-add--interactive.perl:1440
#, c-format, perl-format
msgid "Unstage this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Изваждане на това парче [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:82
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
"unstaging."
msgstr ""
"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде незабавно "
"извадено от индекса."
#: add-patch.c:85
msgid ""
"y - unstage this hunk\n"
"n - do not unstage this hunk\n"
"q - quit; do not unstage this hunk or any of the remaining ones\n"
"a - unstage this hunk and all later hunks in the file\n"
"d - do not unstage this hunk or any of the later hunks in the file\n"
msgstr ""
"y — изваждане на парчето от индекса\n"
"n — без изваждане на парчето от индекса\n"
"q — изход, без изваждане на това и всички оставащи парчета от индекса\n"
"a — изваждане на това и всички следващи парчета от файла от индекса\n"
"d — без изваждане на това и всички следващи парчета от файла от индекса\n"
#: add-patch.c:100 git-add--interactive.perl:1443
#, c-format, perl-format
msgid "Apply mode change to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Прилагане на промяната на правата за достъп към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:101 git-add--interactive.perl:1444
#, c-format, perl-format
msgid "Apply deletion to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Прилагане на изтриването към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:102 git-add--interactive.perl:1445
#, c-format, perl-format
msgid "Apply this hunk to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Прилагане на това парче към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:104 add-patch.c:169 add-patch.c:212
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
"applying."
msgstr ""
"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде незабавно "
"набелязано за прилагане."
#: add-patch.c:107
msgid ""
"y - apply this hunk to index\n"
"n - do not apply this hunk to index\n"
"q - quit; do not apply this hunk or any of the remaining ones\n"
"a - apply this hunk and all later hunks in the file\n"
"d - do not apply this hunk or any of the later hunks in the file\n"
msgstr ""
"y — прилагане на парчето към индекса\n"
"n — без прилагане на парчето към индекса\n"
"q — изход, без прилагане на това и всички оставащи парчета към индекса\n"
"a — прилагане на това и всички следващи парчета от файла към индекса\n"
"d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла към индекса\n"
#: add-patch.c:122 git-add--interactive.perl:1448
#: git-add--interactive.perl:1463
#, c-format, perl-format
msgid "Discard mode change from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Премахване на промяната в правата за достъп от работното дърво [y,n,q,a,d"
"%s,?]? "
#: add-patch.c:123 git-add--interactive.perl:1449
#: git-add--interactive.perl:1464
#, c-format, perl-format
msgid "Discard deletion from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Премахване на изтриването от работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:124 git-add--interactive.perl:1450
#: git-add--interactive.perl:1465
#, c-format, perl-format
msgid "Discard this hunk from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Премахване на парчето от работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:126 add-patch.c:148 add-patch.c:191
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
"discarding."
msgstr ""
"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде незабавно "
"набелязано за зануляване."
#: add-patch.c:129 add-patch.c:194
msgid ""
"y - discard this hunk from worktree\n"
"n - do not discard this hunk from worktree\n"
"q - quit; do not discard this hunk or any of the remaining ones\n"
"a - discard this hunk and all later hunks in the file\n"
"d - do not discard this hunk or any of the later hunks in the file\n"
msgstr ""
"y — премахване на парчето от работното дърво\n"
"n — без премахване на парчето от работното дърво\n"
"q — изход, без премахване на това и всички оставащи парчета от работното "
"дърво\n"
"a — премахване на това и всички следващи парчета от файла от работното "
"дърво\n"
"d — без премахване на това и всички следващи парчета от файла от работното "
"дърво\n"
#: add-patch.c:144 add-patch.c:187 git-add--interactive.perl:1453
#, c-format, perl-format
msgid "Discard mode change from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Премахване на промяната в правата за достъп от индекса и работното дърво [y,"
"n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:145 add-patch.c:188 git-add--interactive.perl:1454
#, c-format, perl-format
msgid "Discard deletion from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Премахване на изтриването от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:146 add-patch.c:189 git-add--interactive.perl:1455
#, c-format, perl-format
msgid "Discard this hunk from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Премахване на парчето от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:151
msgid ""
"y - discard this hunk from index and worktree\n"
"n - do not discard this hunk from index and worktree\n"
"q - quit; do not discard this hunk or any of the remaining ones\n"
"a - discard this hunk and all later hunks in the file\n"
"d - do not discard this hunk or any of the later hunks in the file\n"
msgstr ""
"y — премахване на парчето от индекса и работното дърво\n"
"n — без премахване на парчето от индекса и работното дърво\n"
"q — изход, без премахване на това и всички оставащи парчета от индекса и "
"работното дърво\n"
"a — премахване на това и всички следващи парчета от файла от индекса и "
"работното дърво\n"
"d — без премахване на това и всички следващи парчета от файла от индекса и "
"работното дърво\n"
#: add-patch.c:165 add-patch.c:208 git-add--interactive.perl:1458
#, c-format, perl-format
msgid "Apply mode change to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Прилагане на промяната в правата за достъп от индекса и работното дърво [y,n,"
"q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:166 add-patch.c:209 git-add--interactive.perl:1459
#, c-format, perl-format
msgid "Apply deletion to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Прилагане на изтриването от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:167 add-patch.c:210 git-add--interactive.perl:1460
#, c-format, perl-format
msgid "Apply this hunk to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Прилагане на парчето от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:172
msgid ""
"y - apply this hunk to index and worktree\n"
"n - do not apply this hunk to index and worktree\n"
"q - quit; do not apply this hunk or any of the remaining ones\n"
"a - apply this hunk and all later hunks in the file\n"
"d - do not apply this hunk or any of the later hunks in the file\n"
msgstr ""
"y — прилагане на парчето от индекса и работното дърво\n"
"n — без прилагане на парчето от индекса и работното дърво\n"
"q — изход, без прилагане на това и всички оставащи парчета от индекса и "
"работното дърво\n"
"a — прилагане на това и всички следващи парчета от файла от индекса и "
"работното дърво\n"
"d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла от индекса и "
"работното дърво\n"
#: add-patch.c:215
msgid ""
"y - apply this hunk to worktree\n"
"n - do not apply this hunk to worktree\n"
"q - quit; do not apply this hunk or any of the remaining ones\n"
"a - apply this hunk and all later hunks in the file\n"
"d - do not apply this hunk or any of the later hunks in the file\n"
msgstr ""
"y — прилагане на парчето към работното дърво\n"
"n — без прилагане на парчето към работното дърво\n"
"q — изход, без прилагане на това и всички оставащи парчета\n"
"a — прилагане на това и всички следващи парчета от файла\n"
"d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла\n"
#: add-patch.c:319
#, c-format
msgid "could not parse hunk header '%.*s'"
msgstr "заглавната част на парчето „%.*s“ не може да се анализира"
#: add-patch.c:338 add-patch.c:342
#, c-format
msgid "could not parse colored hunk header '%.*s'"
msgstr "заглавната част на оцветеното парче „%.*s“ не може да се анализира"
#: add-patch.c:396
msgid "could not parse diff"
msgstr "разликата не може да се анализира"
#: add-patch.c:415
msgid "could not parse colored diff"
msgstr "оцветената разлика не може да се анализира"
#: add-patch.c:429
#, c-format
msgid "failed to run '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
#: add-patch.c:588
msgid "mismatched output from interactive.diffFilter"
msgstr "изходът от „interactive.diffFilter“ не напасва"
#: add-patch.c:589
msgid ""
"Your filter must maintain a one-to-one correspondence\n"
"between its input and output lines."
msgstr ""
"Обработените редове на изхода на ползвания филтър, трябва\n"
"да се отнасят едно към едно спрямо редовете на входа."
#: add-patch.c:762
#, c-format
msgid ""
"expected context line #%d in\n"
"%.*s"
msgstr ""
"очаква се ред №%d от контекста в\n"
"%.*s"
#: add-patch.c:777
#, c-format
msgid ""
"hunks do not overlap:\n"
"%.*s\n"
"\tdoes not end with:\n"
"%.*s"
msgstr ""
"парчетата код не се припокриват:\n"
"%.*s\n"
" не завършва с:\n"
"%.*s"
#: add-patch.c:1053 git-add--interactive.perl:1112
msgid "Manual hunk edit mode -- see bottom for a quick guide.\n"
msgstr "Ръчно редактиране на парчета код — отдолу има подсказка.\n"
#: add-patch.c:1057
#, c-format
msgid ""
"---\n"
"To remove '%c' lines, make them ' ' lines (context).\n"
"To remove '%c' lines, delete them.\n"
"Lines starting with %c will be removed.\n"
msgstr ""
"———\n"
"За да пропуснете редовете, започващи с „%c“: заменете знака с „ “ (стават "
"контекст)\n"
"За да пропуснете редовете, започващи с „%c“: изтрийте ги.\n"
"Редовете, които започват с „%c“ ще бъдат пропуснати.\n"
#. TRANSLATORS: 'it' refers to the patch mentioned in the previous messages.
#: add-patch.c:1071 git-add--interactive.perl:1126
msgid ""
"If it does not apply cleanly, you will be given an opportunity to\n"
"edit again. If all lines of the hunk are removed, then the edit is\n"
"aborted and the hunk is left unchanged.\n"
msgstr ""
"Ако е невъзможно чисто прилагане на кода, ще може пак да редактирате. Ако\n"
"изтриете всички редове от парчето код, то ще бъде оставено непроменено, а\n"
"редактирането — отказано.\n"
#: add-patch.c:1104
msgid "could not parse hunk header"
msgstr "заглавната част парчето не може да се анализира"
#: add-patch.c:1149
msgid "'git apply --cached' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git apply --cached“"
#. TRANSLATORS: do not translate [y/n]
#. The program will only accept that input at this point.
#. Consider translating (saying "no" discards!) as
#. (saying "n" for "no" discards!) if the translation
#. of the word "no" does not start with n.
#.
#. TRANSLATORS: do not translate [y/n]
#. The program will only accept that input
#. at this point.
#. Consider translating (saying "no" discards!) as
#. (saying "n" for "no" discards!) if the translation
#. of the word "no" does not start with n.
#: add-patch.c:1218 git-add--interactive.perl:1239
msgid ""
"Your edited hunk does not apply. Edit again (saying \"no\" discards!) [y/n]? "
msgstr ""
"Редактираното парче не може да се приложи. Да се продължи ли с "
"редактирането? (текущите редакции ще се отменят при отказ!): „y“ (да)/ "
"„n“ (не)? "
#: add-patch.c:1261
msgid "The selected hunks do not apply to the index!"
msgstr "Избраните парчета не могат да се добавят в индекса!"
#: add-patch.c:1262 git-add--interactive.perl:1343
msgid "Apply them to the worktree anyway? "
msgstr "Да се приложат ли към работното дърво? "
#: add-patch.c:1269 git-add--interactive.perl:1346
msgid "Nothing was applied.\n"
msgstr "Нищо не е приложено.\n"
#: add-patch.c:1326
msgid ""
"j - leave this hunk undecided, see next undecided hunk\n"
"J - leave this hunk undecided, see next hunk\n"
"k - leave this hunk undecided, see previous undecided hunk\n"
"K - leave this hunk undecided, see previous hunk\n"
"g - select a hunk to go to\n"
"/ - search for a hunk matching the given regex\n"
"s - split the current hunk into smaller hunks\n"
"e - manually edit the current hunk\n"
"? - print help\n"
msgstr ""
"j — без решение за парчето, към следващото парче без решение\n"
"J — без решение за парчето, към следващото парче\n"
"k — без решение за парчето, към предишното парче без решение\n"
"K — без решение за парчето, към предишното парче\n"
"g — избор към кое парче да се премине\n"
"/ — търсене на парче, напасващо към даден регулярен израз\n"
"s — разделяне на текущото парче на по-малки\n"
"e — ръчно редактиране на текущото парче\n"
"? — извеждане не помощта\n"
#: add-patch.c:1447 add-patch.c:1457
msgid "No previous hunk"
msgstr "Няма друго парче преди това"
#: add-patch.c:1452 add-patch.c:1462
msgid "No next hunk"
msgstr "Няма друго парче след това"
#: add-patch.c:1468
msgid "No other hunks to goto"
msgstr "Няма други парчета"
#: add-patch.c:1479 git-add--interactive.perl:1577
msgid "go to which hunk (<ret> to see more)? "
msgstr "към кое парче да се придвижи (за повече варианти натиснете „enter“)? "
#: add-patch.c:1480 git-add--interactive.perl:1579
msgid "go to which hunk? "
msgstr "към кое парче да се придвижи? "
#: add-patch.c:1491
#, c-format
msgid "Invalid number: '%s'"
msgstr "Неправилен номер: „%s“"
#: add-patch.c:1496
#, c-format
msgid "Sorry, only %d hunk available."
msgid_plural "Sorry, only %d hunks available."
msgstr[0] "Има само %d парче."
msgstr[1] "Има само %d парчета."
#: add-patch.c:1505
msgid "No other hunks to search"
msgstr "Няма други парчета за търсене"
#: add-patch.c:1511 git-add--interactive.perl:1623
msgid "search for regex? "
msgstr "да се търси с регулярен израз? "
#: add-patch.c:1526
#, c-format
msgid "Malformed search regexp %s: %s"
msgstr "Сгрешен регулярен израз „%s“: %s"
#: add-patch.c:1543
msgid "No hunk matches the given pattern"
msgstr "Никое парче не напасва на регулярния израз"
#: add-patch.c:1550
msgid "Sorry, cannot split this hunk"
msgstr "Това парче не може да бъде разделено"
#: add-patch.c:1554
#, c-format
msgid "Split into %d hunks."
msgstr "Разделяне на %d парчета."
#: add-patch.c:1558
msgid "Sorry, cannot edit this hunk"
msgstr "Това парче не може да бъде редактирано"
#: add-patch.c:1609
msgid "'git apply' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git apply“"
#: advice.c:140
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Disable this message with \"git config advice.%s false\""
msgstr ""
"\n"
"За да изключите това предупреждение, изпълнете:\n"
" git config advice.%s false"
#: advice.c:156
#, c-format
msgid "%shint: %.*s%s\n"
msgstr "%sподсказка: %.*s%s\n"
#: advice.c:247
msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Отбирането на подавания е блокирано от неслети файлове."
#: advice.c:249
msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Подаването е блокирано от неслети файлове."
#: advice.c:251
msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Сливането е блокирано от неслети файлове."
#: advice.c:253
msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Издърпването е блокирано от неслети файлове."
#: advice.c:255
msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлове."
#: advice.c:257
#, c-format
msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
#: advice.c:265
msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
"as appropriate to mark resolution and make a commit."
msgstr ""
"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“,\n"
"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
#: advice.c:273
msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
#: advice.c:278 builtin/merge.c:1353
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
#: advice.c:280
msgid "Please, commit your changes before merging."
msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
#: advice.c:281
msgid "Exiting because of unfinished merge."
msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
#: advice.c:287
#, c-format
msgid ""
"Note: switching to '%s'.\n"
"\n"
"You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
"changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
"state without impacting any branches by switching back to a branch.\n"
"\n"
"If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
"do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:\n"
"\n"
" git switch -c <new-branch-name>\n"
"\n"
"Or undo this operation with:\n"
"\n"
" git switch -\n"
"\n"
"Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to "
"false\n"
"\n"
msgstr ""
"Бележка: преминаване към „%s“.\n"
"\n"
"Указателят „HEAD“ не е свързан. Може да разглеждате, да правите произволни\n"
"промени и да ги подавате. Ако изтеглите нещо друго, всички промени ще "
"бъдат\n"
"забравени и никой клон няма да се промени.\n"
"\n"
"Ако искате да създадете нов клон, за да запазите подаванията си, можете да\n"
"направите това като зададете име на клон към опцията „-c“ на командата\n"
"„switch“. Например:\n"
"\n"
" git switch -c ИМЕ_НА_НОВ_КЛОН\n"
"\n"
"Може да отмените това действие с командата:\n"
"\n"
" git switch -\n"
"\n"
"Може да спрете това съобщение със задаване на настройката „advice."
"detachedHead“\n"
"да е „false“.\n"
#: alias.c:50
msgid "cmdline ends with \\"
msgstr "командният ред завършва с „/“"
#: alias.c:51
msgid "unclosed quote"
msgstr "кавичка без еш"
#: apply.c:69
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
#: apply.c:85
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
#: apply.c:135
msgid "--reject and --3way cannot be used together."
msgstr "опциите „--reject“ и „--3way“ са несъвместими"
#: apply.c:137
msgid "--cached and --3way cannot be used together."
msgstr "опциите „--cached“ и „--3way“ са несъвместими"
#: apply.c:140
msgid "--3way outside a repository"
msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
#: apply.c:151
msgid "--index outside a repository"
msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
#: apply.c:154
msgid "--cached outside a repository"
msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
#: apply.c:801
#, c-format
msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
#: apply.c:810
#, c-format
msgid "regexec returned %d for input: %s"
msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
#: apply.c:884
#, c-format
msgid "unable to find filename in patch at line %d"
msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
#: apply.c:922
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
"null“, а бе получен „%1$s“"
#: apply.c:928
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
"неправилно име на нов файл"
#: apply.c:929
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
"неправилно име на стар файл"
#: apply.c:934
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
"null“"
#: apply.c:963
#, c-format
msgid "invalid mode on line %d: %s"
msgstr "грешен режим на ред №%d: %s"
#: apply.c:1282
#, c-format
msgid "inconsistent header lines %d and %d"
msgstr "несъвместими заглавни части на редове №%d и №%d"
#: apply.c:1372
#, c-format
msgid ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
"component (line %d)"
msgid_plural ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
"components (line %d)"
msgstr[0] ""
"След съкращаването на %d-та част от компонентите на пътя, в заглавната част "
"на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
msgstr[1] ""
"След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
#: apply.c:1385
#, c-format
msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
msgstr ""
"в заглавната част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
#: apply.c:1481
#, c-format
msgid "recount: unexpected line: %.*s"
msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
#: apply.c:1550
#, c-format
msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
#: apply.c:1753
msgid "new file depends on old contents"
msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
#: apply.c:1755
msgid "deleted file still has contents"
msgstr "изтритият файл не е празен"
#: apply.c:1789
#, c-format
msgid "corrupt patch at line %d"
msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
#: apply.c:1826
#, c-format
msgid "new file %s depends on old contents"
msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
#: apply.c:1828
#, c-format
msgid "deleted file %s still has contents"
msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
#: apply.c:1831
#, c-format
msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
#: apply.c:1978
#, c-format
msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
#: apply.c:2015
#, c-format
msgid "unrecognized binary patch at line %d"
msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
#: apply.c:2177
#, c-format
msgid "patch with only garbage at line %d"
msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
#: apply.c:2263
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
#: apply.c:2267
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
#: apply.c:2936
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
#: apply.c:3057
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
msgstr[0] ""
"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d ред)."
msgstr[1] ""
"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
#: apply.c:3069
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr ""
"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
#: apply.c:3075
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
"%.*s"
msgstr ""
"при търсене за:\n"
"%.*s"
#: apply.c:3097
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
#: apply.c:3105
#, c-format
msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
msgstr ""
"двоичната кръпка не може да се приложи в обратна посока, когато обратното "
"парче за „%s“ липсва"
#: apply.c:3152
#, c-format
msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
#: apply.c:3163
#, c-format
msgid ""
"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
#: apply.c:3171
#, c-format
msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
#: apply.c:3189
#, c-format
msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
msgstr ""
"необходимият резултат след операцията — „%s“ за „%s“ не може да бъде "
"прочетен"
#: apply.c:3202
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
#: apply.c:3209
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr ""
"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се: „%s“, а "
"бе получено: „%s“)"
#: apply.c:3230
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
#: apply.c:3353
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
#: apply.c:3405 apply.c:3416 apply.c:3462 midx.c:61 setup.c:308
#, c-format
msgid "failed to read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
#: apply.c:3413
#, c-format
msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
#: apply.c:3442 apply.c:3685
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
#: apply.c:3528 apply.c:3700
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
#: apply.c:3537 apply.c:3708
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
#: apply.c:3572
msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"в хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
"сливане."
#: apply.c:3575
#, c-format
msgid "Falling back to three-way merge...\n"
msgstr "Преминаване към тройно сливане…\n"
#: apply.c:3591 apply.c:3595
#, c-format
msgid "cannot read the current contents of '%s'"
msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
#: apply.c:3607
#, c-format
msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
msgstr "Неуспешно преминаване към тройно сливане…\n"
#: apply.c:3621
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
#: apply.c:3626
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
#: apply.c:3652
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
#: apply.c:3725
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "„%s“: неправилен вид"
#: apply.c:3727
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
#: apply.c:3878 apply.c:3880 read-cache.c:830 read-cache.c:856
#: read-cache.c:1325
#, c-format
msgid "invalid path '%s'"
msgstr "неправилен път: „%s“"
#: apply.c:3936
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
#: apply.c:3939
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
#: apply.c:3959
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
#: apply.c:3964
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr ""
"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
#: apply.c:3984
#, c-format
msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
#: apply.c:3988
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
#: apply.c:4003
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
#: apply.c:4095
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
msgstr ""
"информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
#: apply.c:4102
#, c-format
msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
#: apply.c:4105
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
#: apply.c:4114
#, c-format
msgid "could not add %s to temporary index"
msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
#: apply.c:4124
#, c-format
msgid "could not write temporary index to %s"
msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
#: apply.c:4262
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
#: apply.c:4296
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
#: apply.c:4302
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr ""
"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
#: apply.c:4310
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr ""
"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
#: apply.c:4316 apply.c:4461
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
#: apply.c:4359
#, c-format
msgid "failed to write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
#: apply.c:4363
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "затваряне на файла „%s“"
#: apply.c:4433
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
#: apply.c:4531
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
#: apply.c:4539
msgid "internal error"
msgstr "вътрешна грешка"
#: apply.c:4542
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
#: apply.c:4553
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
#: apply.c:4561 builtin/fetch.c:902 builtin/fetch.c:1195
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
#: apply.c:4575
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
#: apply.c:4579
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
#: apply.c:4698
#, c-format
msgid "Skipped patch '%s'."
msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
#: apply.c:4706
msgid "unrecognized input"
msgstr "непознат вход"
#: apply.c:4726
msgid "unable to read index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
#: apply.c:4883
#, c-format
msgid "can't open patch '%s': %s"
msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
#: apply.c:4910
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
#: apply.c:4916 apply.c:4931
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
#: apply.c:4924
#, c-format
msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
msgstr[0] ""
"Добавен е %d ред след корекцията на грешките в знаците за интервали."
msgstr[1] ""
"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
#: apply.c:4940 builtin/add.c:612 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:406
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
#: apply.c:4968
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
#: apply.c:4971
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
#: apply.c:4973 builtin/am.c:2259
msgid "num"
msgstr "БРОЙ"
#: apply.c:4974
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
#: apply.c:4977
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
#: apply.c:4979
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
#: apply.c:4983
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
#: apply.c:4985
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
#: apply.c:4987
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
#: apply.c:4989
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
#: apply.c:4991
msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
msgstr "отбелязване на новите файлове с „git add --intent-to-add“"
#: apply.c:4993
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
#: apply.c:4995
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
#: apply.c:4998
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr ""
"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
"summary“"
#: apply.c:5000
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
#: apply.c:5002
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr ""
"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
#: apply.c:5005 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:525
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
#: apply.c:5007
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
#: apply.c:5008 builtin/am.c:2238 builtin/interpret-trailers.c:98
#: builtin/interpret-trailers.c:100 builtin/interpret-trailers.c:102
#: builtin/pack-objects.c:3458 builtin/rebase.c:1332
msgid "action"
msgstr "действие"
#: apply.c:5009
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
#: apply.c:5012 apply.c:5015
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr ""
"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
#: apply.c:5018
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
#: apply.c:5020
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
#: apply.c:5022
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
#: apply.c:5024
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
#: apply.c:5025 builtin/add.c:323 builtin/check-ignore.c:22
#: builtin/commit.c:1366 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:775
#: builtin/log.c:2186 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
msgid "be verbose"
msgstr "повече подробности"
#: apply.c:5027
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
#: apply.c:5030
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
#: apply.c:5032 builtin/am.c:2247
msgid "root"
msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
#: apply.c:5033
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:351
#, c-format
msgid "cannot stream blob %s"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ не може да бъде обработен"
#: archive-tar.c:266 archive-zip.c:369
#, c-format
msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
msgstr "неподдържани права за достъп до файл: 0%o (SHA1: %s)"
#: archive-tar.c:293 archive-zip.c:359
#, c-format
msgid "cannot read %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
#: archive-tar.c:465
#, c-format
msgid "unable to start '%s' filter"
msgstr "филтърът „%s“ не може да бъде стартиран"
#: archive-tar.c:468
msgid "unable to redirect descriptor"
msgstr "дескрипторът не може да бъде пренасочен"
#: archive-tar.c:475
#, c-format
msgid "'%s' filter reported error"
msgstr "филтърът „%s“ върна грешка"
#: archive-zip.c:319
#, c-format
msgid "path is not valid UTF-8: %s"
msgstr "пътят не е правилно кодиран в UTF-8: %s"
#: archive-zip.c:323
#, c-format
msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
msgstr "твърде дълъг път (%d знака, SHA1: %s): %s"
#: archive-zip.c:480 builtin/pack-objects.c:232 builtin/pack-objects.c:235
#, c-format
msgid "deflate error (%d)"
msgstr "грешка при декомпресиране с „deflate“ (%d)"
#: archive-zip.c:615
#, c-format
msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
msgstr "времевата стойност е твърде голяма за тази система: %<PRIuMAX>"
#: archive.c:14
msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr "git archive [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
#: archive.c:15
msgid "git archive --list"
msgstr "git archive --list"
#: archive.c:16
msgid ""
"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr ""
"git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО "
"[ПЪТ…]"
#: archive.c:17
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
#: archive.c:377 builtin/add.c:181 builtin/add.c:588 builtin/rm.c:315
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
#: archive.c:401
#, c-format
msgid "no such ref: %.*s"
msgstr "такъв указател няма: %.*s"
#: archive.c:407
#, c-format
msgid "not a valid object name: %s"
msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
#: archive.c:420
#, c-format
msgid "not a tree object: %s"
msgstr "не е обект-дърво: %s"
#: archive.c:432
msgid "current working directory is untracked"
msgstr "текущата работна директория не е следена"
#: archive.c:464
msgid "fmt"
msgstr "ФОРМАТ"
#: archive.c:464
msgid "archive format"
msgstr "ФОРМАТ на архива"
#: archive.c:465 builtin/log.c:1674
msgid "prefix"
msgstr "ПРЕФИКС"
#: archive.c:466
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
#: archive.c:467 builtin/blame.c:861 builtin/blame.c:865 builtin/blame.c:866
#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:130 builtin/fast-export.c:1162
#: builtin/fast-export.c:1164 builtin/fast-export.c:1168 builtin/grep.c:907
#: builtin/hash-object.c:105 builtin/ls-files.c:561 builtin/ls-files.c:564
#: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123
#: parse-options.h:190
msgid "file"
msgstr "ФАЙЛ"
#: archive.c:468 builtin/archive.c:90
msgid "write the archive to this file"
msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
#: archive.c:470
msgid "read .gitattributes in working directory"
msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
#: archive.c:471
msgid "report archived files on stderr"
msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
#: archive.c:472
msgid "store only"
msgstr "съхранение без компресиране"
#: archive.c:473
msgid "compress faster"
msgstr "бързо компресиране"
#: archive.c:481
msgid "compress better"
msgstr "добро компресиране"
#: archive.c:484
msgid "list supported archive formats"
msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
#: archive.c:486 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:116
#: builtin/submodule--helper.c:1406 builtin/submodule--helper.c:1911
msgid "repo"
msgstr "хранилище"
#: archive.c:487 builtin/archive.c:92
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
#: archive.c:488 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:715
#: builtin/notes.c:498
msgid "command"
msgstr "команда"
#: archive.c:489 builtin/archive.c:94
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
#: archive.c:496
msgid "Unexpected option --remote"
msgstr "Неочаквана опция „--remote“"
#: archive.c:498
msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
msgstr "Опцията „--exec“ изисква „--remote“"
#: archive.c:500
msgid "Unexpected option --output"
msgstr "Неочаквана опция „--output“"
#: archive.c:522
#, c-format
msgid "Unknown archive format '%s'"
msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
#: archive.c:529
#, c-format
msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
#: attr.c:212
#, c-format
msgid "%.*s is not a valid attribute name"
msgstr "„%.*s“ е неправилно име за атрибут"
#: attr.c:369
#, c-format
msgid "%s not allowed: %s:%d"
msgstr "%s: командата не е позволена: „%s:%d“"
#: attr.c:409
msgid ""
"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
"Use '\\!' for literal leading exclamation."
msgstr ""
"Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
#: bisect.c:468
#, c-format
msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
msgstr "Неправилно цитирано съдържание във файла „%s“: %s"
#: bisect.c:678
#, c-format
msgid "We cannot bisect more!\n"
msgstr "Повече не може да се търси двоично!\n"
#: bisect.c:745
#, c-format
msgid "Not a valid commit name %s"
msgstr "Неправилно име на подаване „%s“"
#: bisect.c:770
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is bad.\n"
"This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
msgstr ""
"Неправилна база за сливане: %s.\n"
"Следователно грешката е коригирана между „%s“ и [%s].\n"
#: bisect.c:775
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is new.\n"
"The property has changed between %s and [%s].\n"
msgstr ""
"Нова база за сливане: %s.\n"
"Свойството е променено между „%s“ и [%s].\n"
#: bisect.c:780
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is %s.\n"
"This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
msgstr ""
"Базата за сливане „%s“ е %s.\n"
"Следователно първото %s подаване е между „%s“ и [%s].\n"
#: bisect.c:788
#, c-format
msgid ""
"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
"git bisect cannot work properly in this case.\n"
"Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
msgstr ""
"Някои от указателите от „%s“ не са предшественици на указателя „%s“.\n"
"Двоичното търсене с git bisect няма да работи правилно.\n"
"Дали не сте объркали указателите „%s“ и „%s“?\n"
#: bisect.c:801
#, c-format
msgid ""
"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
"So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
"We continue anyway."
msgstr ""
"базата за сливане между „%s“ и [%s] трябва да бъде прескочена.\n"
"Не може да сме сигурни, че първото %s подаване е между „%s“ и „%s“.\n"
"Двоичното търсене продължава."
#: bisect.c:840
#, c-format
msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери база за сливане\n"
#: bisect.c:890
#, c-format
msgid "a %s revision is needed"
msgstr "необходима е версия „%s“"
#: bisect.c:920 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:255
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
#: bisect.c:966 builtin/merge.c:151
#, c-format
msgid "could not read file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
#: bisect.c:997
msgid "reading bisect refs failed"
msgstr "неуспешно прочитане на указателите за двоично търсене"
#: bisect.c:1019
#, c-format
msgid "%s was both %s and %s\n"
msgstr "„%s“ e както „%s“, така и „%s“\n"
#: bisect.c:1028
#, c-format
msgid ""
"No testable commit found.\n"
"Maybe you started with bad path parameters?\n"
msgstr ""
"Липсва подходящо за тестване подаване.\n"
"Проверете параметрите за пътищата.\n"
#: bisect.c:1057
#, c-format
msgid "(roughly %d step)"
msgid_plural "(roughly %d steps)"
msgstr[0] "(приблизително %d стъпка)"
msgstr[1] "(приблизително %d стъпки)"
#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
#. steps)" translation.
#.
#: bisect.c:1063
#, c-format
msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
msgstr[0] "Двоично търсене: остава %d версия след тази %s\n"
msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
#: blame.c:2777
msgid "--contents and --reverse do not blend well."
msgstr "Опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
#: blame.c:2791
msgid "cannot use --contents with final commit object name"
msgstr "Опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
#: blame.c:2812
msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
msgstr ""
"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
"указването на крайно подаване"
#: blame.c:2821 bundle.c:167 ref-filter.c:2200 remote.c:1924 sequencer.c:2018
#: sequencer.c:4466 submodule.c:847 builtin/commit.c:1047 builtin/log.c:405
#: builtin/log.c:1012 builtin/log.c:1541 builtin/log.c:1945 builtin/log.c:2235
#: builtin/merge.c:415 builtin/pack-objects.c:3276 builtin/pack-objects.c:3291
#: builtin/shortlog.c:192
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
#: blame.c:2839
msgid ""
"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
msgstr ""
"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
"указването на диапазон по веригата на първите наследници"
#: blame.c:2850
#, c-format
msgid "no such path %s in %s"
msgstr "няма път на име „%s“ в „%s“"
#: blame.c:2861
#, c-format
msgid "cannot read blob %s for path %s"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ в пътя %s не може да бъде прочетен"
#: branch.c:53
#, c-format
msgid ""
"\n"
"After fixing the error cause you may try to fix up\n"
"the remote tracking information by invoking\n"
"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
msgstr ""
"\n"
"След корекция на грешката, можете да обновите\n"
"информацията за следения клон чрез:\n"
"git branch --set-upstream-to=%s%s%s"
#: branch.c:67
#, c-format
msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
msgstr ""
"Клонът „%s“ не може да служи като източник за собствената си синхронизация."
#: branch.c:93
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s' by rebasing."
msgstr ""
"Клонът „%s“ ще следи отдалечения клон „%s“ от хранилището „%s“ чрез "
"пребазиране."
#: branch.c:94
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s'."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения клон „%s“ от хранилището „%s“."
#: branch.c:98
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s' by rebasing."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния клон „%s“ чрез пребазиране."
#: branch.c:99
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s'."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния клон „%s“."
#: branch.c:104
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s' by rebasing."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“ чрез пребазиране."
#: branch.c:105
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s'."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“."
#: branch.c:109
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s' by rebasing."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“ чрез пребазиране."
#: branch.c:110
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s'."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“."
#: branch.c:119
msgid "Unable to write upstream branch configuration"
msgstr "Настройките за следения клон не могат да бъдат записани"
#: branch.c:156
#, c-format
msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
msgstr "Няма следене: информацията за указателя „%s“ не е еднозначна"
#: branch.c:189
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid branch name."
msgstr "„%s“ не е позволено име за клон."
#: branch.c:208
#, c-format
msgid "A branch named '%s' already exists."
msgstr "Вече съществува клон с име „%s“."
#: branch.c:213
msgid "Cannot force update the current branch."
msgstr "Текущият клон не може да бъде принудително обновен."
#: branch.c:233
#, c-format
msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
msgstr "Зададените настройки за следенето са грешни — началото „%s“ не е клон."
#: branch.c:235
#, c-format
msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
msgstr "заявеният отдалечен клон „%s“ не съществува"
#: branch.c:237
msgid ""
"\n"
"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
"\n"
"If you are planning to push out a new local branch that\n"
"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
msgstr ""
"\n"
"Ако искате да базирате работата си на клон от отдалечено хранилище, може \n"
"да се наложи да изпълните „git fetch“, за да получите информацията за него.\n"
"\n"
"Ако искате да изтласкате нов, локален клон, който да следи отдалечен клон,\n"
"може да използвате „git push -u“, за да настроите към кой клон да се "
"изтласква."
#: branch.c:281
#, c-format
msgid "Not a valid object name: '%s'."
msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
#: branch.c:301
#, c-format
msgid "Ambiguous object name: '%s'."
msgstr "Името на обект не е еднозначно: „%s“"
#: branch.c:306
#, c-format
msgid "Not a valid branch point: '%s'."
msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
#: branch.c:365
#, c-format
msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
#: branch.c:388
#, c-format
msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
msgstr "Указателят „HEAD“ на работното дърво „%s“ не е обновен"
#: bundle.c:36
#, c-format
msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на git версия 2"
#: bundle.c:64
#, c-format
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2270 sequencer.c:3034
#: builtin/commit.c:814
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
#: bundle.c:143
msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
#: bundle.c:146
msgid "need a repository to verify a bundle"
msgstr "за проверката на пратка е необходимо хранилище"
#: bundle.c:197
#, c-format
msgid "The bundle contains this ref:"
msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
msgstr[0] "Пратката съдържа следния указател:"
msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
#: bundle.c:204
msgid "The bundle records a complete history."
msgstr "Пратката съдържа пълна история."
#: bundle.c:206
#, c-format
msgid "The bundle requires this ref:"
msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
#: bundle.c:273
msgid "unable to dup bundle descriptor"
msgstr "неуспешно дублиране на дескриптора на пратката с „dup“"
#: bundle.c:280
msgid "Could not spawn pack-objects"
msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
#: bundle.c:291
msgid "pack-objects died"
msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
#: bundle.c:333
msgid "rev-list died"
msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
#: bundle.c:382
#, c-format
msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr ""
"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
#: bundle.c:461 builtin/log.c:208 builtin/log.c:1834 builtin/shortlog.c:306
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "непознат аргумент: %s"
#: bundle.c:469
msgid "Refusing to create empty bundle."
msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
#: bundle.c:479
#, c-format
msgid "cannot create '%s'"
msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
#: bundle.c:504
msgid "index-pack died"
msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
#: color.c:329
#, c-format
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
#: commit-graph.c:183
msgid "commit-graph file is too small"
msgstr "файлът с гра̀фа на подаванията е твърде малък"
#: commit-graph.c:248
#, c-format
msgid "commit-graph signature %X does not match signature %X"
msgstr "отпечатъкът на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
#: commit-graph.c:255
#, c-format
msgid "commit-graph version %X does not match version %X"
msgstr "версията на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
#: commit-graph.c:262
#, c-format
msgid "commit-graph hash version %X does not match version %X"
msgstr "версията на контролната сума на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
#: commit-graph.c:284
msgid "commit-graph chunk lookup table entry missing; file may be incomplete"
msgstr ""
"записът в таблицата за откъси липсва, файлът за гра̀фа може да е непълен"
#: commit-graph.c:294
#, c-format
msgid "commit-graph improper chunk offset %08x%08x"
msgstr "неправилно отместване на откъс: %08x%08x"
#: commit-graph.c:362
#, c-format
msgid "commit-graph chunk id %08x appears multiple times"
msgstr "откъсът %08x се явява многократно"
#: commit-graph.c:436
msgid "commit-graph has no base graphs chunk"
msgstr "базовият откъс липсва в гра̀фа с подаванията"
#: commit-graph.c:446
msgid "commit-graph chain does not match"
msgstr "веригата на гра̀фа с подаванията не съвпада"
#: commit-graph.c:494
#, c-format
msgid "invalid commit-graph chain: line '%s' not a hash"
msgstr ""
"грешка във веригата на гра̀фа с подаванията: ред „%s“ не е контролна сума"
#: commit-graph.c:518
msgid "unable to find all commit-graph files"
msgstr "някои файлове на гра̀фа с подаванията не могат да бъдат открити"
#: commit-graph.c:651 commit-graph.c:711
msgid "invalid commit position. commit-graph is likely corrupt"
msgstr ""
"неправилна позиция на подаването. Вероятно графът с подаванията е повреден"
#: commit-graph.c:672
#, c-format
msgid "could not find commit %s"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде открито"
#: commit-graph.c:948 builtin/am.c:1292
#, c-format
msgid "unable to parse commit %s"
msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
#: commit-graph.c:1096
msgid "Writing changed paths Bloom filters index"
msgstr "Запис на индекса за промените в пътищата следени от филтрите на Блум"
#: commit-graph.c:1121
msgid "Writing changed paths Bloom filters data"
msgstr "Запис на данните за промените в пътищата следени от филтрите на Блум"
#: commit-graph.c:1160 builtin/pack-objects.c:2783
#, c-format
msgid "unable to get type of object %s"
msgstr "видът на обекта „%s“ не може да бъде определен"
#: commit-graph.c:1196
msgid "Loading known commits in commit graph"
msgstr "Зареждане на познатите подавания в гра̀фа с подаванията"
#: commit-graph.c:1213
msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
msgstr "Разширяване на достижимите подавания в гра̀фа"
#: commit-graph.c:1233
msgid "Clearing commit marks in commit graph"
msgstr "Изчистване на отбелязванията на подаванията в гра̀фа с подаванията"
#: commit-graph.c:1252
msgid "Computing commit graph generation numbers"
msgstr "Изчисляване на номерата на поколенията в гра̀фа с подаванията"
#: commit-graph.c:1300
msgid "Computing commit changed paths Bloom filters"
msgstr "Изчисляване на филтрите на Блум на пътищата с промяна при подаването"
#: commit-graph.c:1359
#, c-format
msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетен файл"
msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетни файла"
#: commit-graph.c:1372
#, c-format
msgid "error adding pack %s"
msgstr "грешка при добавяне на пакетен файл „%s“"
#: commit-graph.c:1376
#, c-format
msgid "error opening index for %s"
msgstr "грешка при отваряне на индекса на „%s“"
#: commit-graph.c:1405
#, c-format
msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
msgid_plural "Finding commits for commit graph from %d refs"
msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указател"
msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указатели"
#: commit-graph.c:1426
#, c-format
msgid "invalid commit object id: %s"
msgstr "неправилен идентификатор на обект-подаване: „%s“"
#: commit-graph.c:1442
msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
msgstr "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду пакетираните обекти"
#: commit-graph.c:1457
msgid "Counting distinct commits in commit graph"
msgstr "Преброяване на различните подавания в гра̀фа"
#: commit-graph.c:1489
msgid "Finding extra edges in commit graph"
msgstr "Откриване на още върхове в гра̀фа с подаванията"
#: commit-graph.c:1538
msgid "failed to write correct number of base graph ids"
msgstr "правилният брой на базовите идентификатори не може да се запише"
#: commit-graph.c:1572 midx.c:812
#, c-format
msgid "unable to create leading directories of %s"
msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
#: commit-graph.c:1585
msgid "unable to create temporary graph layer"
msgstr "не може да бъде създаден временен слой за гра̀фа с подаванията"
#: commit-graph.c:1590
#, c-format
msgid "unable to adjust shared permissions for '%s'"
msgstr "правата за споделен достъп до „%s“ не могат да бъдат зададени"
#: commit-graph.c:1667
#, c-format
msgid "Writing out commit graph in %d pass"
msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
msgstr[0] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d пас"
msgstr[1] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d паса"
#: commit-graph.c:1712
msgid "unable to open commit-graph chain file"
msgstr "файлът с веригата на гра̀фа с подаванията не може да се отвори"
#: commit-graph.c:1728
msgid "failed to rename base commit-graph file"
msgstr "основният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
#: commit-graph.c:1748
msgid "failed to rename temporary commit-graph file"
msgstr "временният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
#: commit-graph.c:1874
msgid "Scanning merged commits"
msgstr "Търсене на подаванията със сливания"
#: commit-graph.c:1885
#, c-format
msgid "unexpected duplicate commit id %s"
msgstr "неочакван, повтарящ се идентификатор на подаване: %s"
#: commit-graph.c:1908
msgid "Merging commit-graph"
msgstr "Сливане на гра̀фа с подаванията"
#: commit-graph.c:2096
#, c-format
msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
msgstr "форматът на гра̀фа с подаванията не може да запише %d подавания"
#: commit-graph.c:2107
msgid "too many commits to write graph"
msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
#: commit-graph.c:2200
msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
msgstr "графът с подаванията е с грешна сума за проверка — вероятно е повреден"
#: commit-graph.c:2210
#, c-format
msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
msgstr ""
"неправилна подредба на обектите по идентификатор в гра̀фа с подаванията: „%s“ "
"е преди „%s“, а не трябва"
#: commit-graph.c:2220 commit-graph.c:2235
#, c-format
msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
msgstr ""
"неправилна стойност за откъс в гра̀фа с подаванията: fanout[%d] = %u, а "
"трябва да е %u"
#: commit-graph.c:2227
#, c-format
msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
msgstr "подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не може да се анализира"
#: commit-graph.c:2245
msgid "Verifying commits in commit graph"
msgstr "Проверка на подаванията в гра̀фа"
#: commit-graph.c:2259
#, c-format
msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
msgstr ""
"подаване „%s“ в базата от данни към гра̀фа с подаванията не може да се "
"анализира"
#: commit-graph.c:2266
#, c-format
msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
msgstr ""
"идентификаторът на обект за кореновото дърво за подаване „%s“ в гра̀фа с "
"подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
#: commit-graph.c:2276
#, c-format
msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено дълъг"
#: commit-graph.c:2285
#, c-format
msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
msgstr "родителят на „%s“ в гра̀фа с подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
#: commit-graph.c:2298
#, c-format
msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено къс"
#: commit-graph.c:2303
#, c-format
msgid ""
"commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
msgstr ""
"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е 0, а другаде "
"не е"
#: commit-graph.c:2307
#, c-format
msgid ""
"commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
msgstr ""
"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не е 0, а "
"другаде е"
#: commit-graph.c:2322
#, c-format
msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
msgstr ""
"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е %u, а "
"другаде е %u"
#: commit-graph.c:2328
#, c-format
msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
msgstr ""
"датата на подаване на „%s“ в гра̀фа с подаванията е %<PRIuMAX>, а трябва да е "
"%<PRIuMAX>"
#: commit.c:52 sequencer.c:2739 builtin/am.c:359 builtin/am.c:403
#: builtin/am.c:1371 builtin/am.c:2013 builtin/replace.c:457
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
#: commit.c:54
#, c-format
msgid "%s %s is not a commit!"
msgstr "%s %s не е подаване!"
#: commit.c:194
msgid ""
"Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
"and will be removed in a future Git version.\n"
"\n"
"Please use \"git replace --convert-graft-file\"\n"
"to convert the grafts into replace refs.\n"
"\n"
"Turn this message off by running\n"
"\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
msgstr ""
"Поддръжката на „<GIT_DIR>/info/grafts“ е остаряла.\n"
"В бъдеща версия на Git ще бъде премахната.\n"
"\n"
"Може да преобразувате присадките в заместващи\n"
"указатели с командата:\n"
"\n"
" git replace --convert-graft-file\n"
"\n"
"За да изключите това съобщение, изпълнете:\n"
"\n"
" git config advice.graftFileDeprecated false"
#: commit.c:1168
#, c-format
msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
#: commit.c:1172
#, c-format
msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
#: commit.c:1175
#, c-format
msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
#: commit.c:1178
#, c-format
msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
#: commit.c:1432
msgid ""
"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
"variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: съобщението при подаване не е кодирано с UTF-8.\n"
"Може да поправите подаването заедно със съобщението или може да\n"
"зададете ползваното кодиране в настройката „i18n.commitencoding“.\n"
#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
msgid "memory exhausted"
msgstr "паметта свърши"
#: config.c:125
#, c-format
msgid ""
"exceeded maximum include depth (%d) while including\n"
"\t%s\n"
"from\n"
"\t%s\n"
"This might be due to circular includes."
msgstr ""
"максималната дълбочина на влагане (%d) е надвишена при вмъкването на:\n"
" %s\n"
"от\n"
" %s\n"
"Това може да се дължи на зацикляне при вмъкването."
#: config.c:141
#, c-format
msgid "could not expand include path '%s'"
msgstr "пътят за вмъкване „%s“не може да бъде разширен"
#: config.c:152
msgid "relative config includes must come from files"
msgstr "относителните вмъквания на конфигурации трябва да идват от файлове"
#: config.c:198
msgid "relative config include conditionals must come from files"
msgstr "относителните условни изрази за вмъкване трябва да идват от файлове"
#: config.c:378
#, c-format
msgid "key does not contain a section: %s"
msgstr "ключът не съдържа раздел: „%s“"
#: config.c:384
#, c-format
msgid "key does not contain variable name: %s"
msgstr "ключът не съдържа име на променлива: „%s“"
#: config.c:408 sequencer.c:2456
#, c-format
msgid "invalid key: %s"
msgstr "неправилен ключ: „%s“"
#: config.c:414
#, c-format
msgid "invalid key (newline): %s"
msgstr "неправилен ключ (нов ред): „%s“"
#: config.c:450 config.c:462
#, c-format
msgid "bogus config parameter: %s"
msgstr "неправилен конфигурационен параметър: „%s“"
#: config.c:497
#, c-format
msgid "bogus format in %s"
msgstr "неправилен формат в „%s“"
#: config.c:836
#, c-format
msgid "bad config line %d in blob %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB „%s“"
#: config.c:840
#, c-format
msgid "bad config line %d in file %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d във файла „%s“"
#: config.c:844
#, c-format
msgid "bad config line %d in standard input"
msgstr "неправилен ред за настройки %d на стандартния вход"
#: config.c:848
#, c-format
msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB за подмодул „%s“"
#: config.c:852
#, c-format
msgid "bad config line %d in command line %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d на командния ред „%s“"
#: config.c:856
#, c-format
msgid "bad config line %d in %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d в „%s“"
#: config.c:993
msgid "out of range"
msgstr "извън диапазона"
#: config.c:993
msgid "invalid unit"
msgstr "неправилна мерна единица"
#: config.c:994
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“: %s"
#: config.c:1013
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB „%s“: %s"
#: config.c:1016
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ във файла „%s“: %s"
#: config.c:1019
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на стандартния вход: %s"
#: config.c:1022
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB от подмодул „%s“: %s"
#: config.c:1025
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на командния ред „%s“: %s"
#: config.c:1028
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в %s: %s"
#: config.c:1123
#, c-format
msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
#: config.c:1132
#, c-format
msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
msgstr "„%s“ не е правилна стойност за време за „%s“"
#: config.c:1223
#, c-format
msgid "abbrev length out of range: %d"
msgstr "дължината на съкращаване е извън интервала ([4; 40]): %d"
#: config.c:1237 config.c:1248
#, c-format
msgid "bad zlib compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
#: config.c:1340
msgid "core.commentChar should only be one character"
msgstr "настройката „core.commentChar“ трябва да е само един знак"
#: config.c:1373
#, c-format
msgid "invalid mode for object creation: %s"
msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
#: config.c:1445
#, c-format
msgid "malformed value for %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“"
#: config.c:1471
#, c-format
msgid "malformed value for %s: %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
#: config.c:1472
msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
msgstr ""
"трябва да е една от следните стойности: „nothing“ (без изтласкване при липса "
"на указател), „matching“ (всички клони със съвпадащи имена), "
"„simple“ (клонът със същото име, от който се издърпва), „upstream“ (клонът, "
"от който се издърпва) или „current“ (клонът със същото име)"
#: config.c:1533 builtin/pack-objects.c:3542
#, c-format
msgid "bad pack compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
#: config.c:1655
#, c-format
msgid "unable to load config blob object '%s'"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да се зареди"
#: config.c:1658
#, c-format
msgid "reference '%s' does not point to a blob"
msgstr "указателят „%s“ не сочи към обект-BLOB"
#: config.c:1675
#, c-format
msgid "unable to resolve config blob '%s'"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да бъде открит"
#: config.c:1705
#, c-format
msgid "failed to parse %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде анализиран"
#: config.c:1759
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "неправилни настройки от командния ред"
#: config.c:2113
msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
#: config.c:2283
#, c-format
msgid "Invalid %s: '%s'"
msgstr "Неправилен %s: „%s“"
#: config.c:2328
#, c-format
msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
msgstr ""
"стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
"%d"
#: config.c:2374
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
#: config.c:2376
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
#: config.c:2457
#, c-format
msgid "invalid section name '%s'"
msgstr "неправилно име на раздел: „%s“"
#: config.c:2489
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
#: config.c:2518
#, c-format
msgid "failed to write new configuration file %s"
msgstr "новият конфигурационен файл „%s“ не може да бъде запазен"
#: config.c:2770 config.c:3094
#, c-format
msgid "could not lock config file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде заключен"
#: config.c:2781
#, c-format
msgid "opening %s"
msgstr "отваряне на „%s“"
#: config.c:2816 builtin/config.c:344
#, c-format
msgid "invalid pattern: %s"
msgstr "неправилен шаблон: %s"
#: config.c:2841
#, c-format
msgid "invalid config file %s"
msgstr "неправилен конфигурационен файл: „%s“"
#: config.c:2854 config.c:3107
#, c-format
msgid "fstat on %s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
#: config.c:2865
#, c-format
msgid "unable to mmap '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
#: config.c:2874 config.c:3112
#, c-format
msgid "chmod on %s failed"
msgstr "неуспешна смяна на права с „chmod“ върху „%s“"
#: config.c:2959 config.c:3209
#, c-format
msgid "could not write config file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде записан"
#: config.c:2993
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
#: config.c:2995 builtin/remote.c:655 builtin/remote.c:849 builtin/remote.c:857
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се премахне"
#: config.c:3085
#, c-format
msgid "invalid section name: %s"
msgstr "неправилно име на раздел: %s"
#: config.c:3252
#, c-format
msgid "missing value for '%s'"
msgstr "липсва стойност за „%s“"
#: connect.c:61
msgid "the remote end hung up upon initial contact"
msgstr "отдалеченото хранилище прекъсна връзката веднага след отварянето ѝ"
#: connect.c:63
msgid ""
"Could not read from remote repository.\n"
"\n"
"Please make sure you have the correct access rights\n"
"and the repository exists."
msgstr ""
"Не може да се чете от отдалеченото хранилище.\n"
"\n"
"Проверете дали то съществува и дали имате права\n"
"за достъп."
#: connect.c:81
#, c-format
msgid "server doesn't support '%s'"
msgstr "сървърът не поддържа „%s“"
#: connect.c:103
#, c-format
msgid "server doesn't support feature '%s'"
msgstr "сървърът не поддържа „%s“"
#: connect.c:114
msgid "expected flush after capabilities"
msgstr ""
"след първоначалната обява на възможностите се очаква изчистване на буферите"
#: connect.c:233
#, c-format
msgid "ignoring capabilities after first line '%s'"
msgstr "пропускане на възможностите след първия ред „%s“"
#: connect.c:252
msgid "protocol error: unexpected capabilities^{}"
msgstr "протоколна грешка: неочаквани възможности^{}"
#: connect.c:273
#, c-format
msgid "protocol error: expected shallow sha-1, got '%s'"
msgstr "протоколна грешка: очаква се SHA1 на плитък обект, а бе получено: „%s“"
#: connect.c:275
msgid "repository on the other end cannot be shallow"
msgstr "отсрещното хранилище не може да е плитко"
#: connect.c:313
msgid "invalid packet"
msgstr "неправилен пакет"
#: connect.c:333
#, c-format
msgid "protocol error: unexpected '%s'"
msgstr "протоколна грешка: неочаквано „%s“"
#: connect.c:441
#, c-format
msgid "invalid ls-refs response: %s"
msgstr "неправилен отговор на „ls-refs“: „%s“"
#: connect.c:445
msgid "expected flush after ref listing"
msgstr "след изброяването на указателите се очаква изчистване на буферите"
#: connect.c:544
#, c-format
msgid "protocol '%s' is not supported"
msgstr "протокол „%s“ не се поддържа"
#: connect.c:595
msgid "unable to set SO_KEEPALIVE on socket"
msgstr "неуспешно задаване на „SO_KEEPALIVE“ на гнездо"
#: connect.c:635 connect.c:698
#, c-format
msgid "Looking up %s ... "
msgstr "Търсене на „%s“… "
#: connect.c:639
#, c-format
msgid "unable to look up %s (port %s) (%s)"
msgstr "„%s“ (порт %s) не може да се открие („%s“)"
#. TRANSLATORS: this is the end of "Looking up %s ... "
#: connect.c:643 connect.c:714
#, c-format
msgid ""
"done.\n"
"Connecting to %s (port %s) ... "
msgstr ""
"готово.\n"
"Свързване към „%s“ (порт %s)…"
#: connect.c:665 connect.c:742
#, c-format
msgid ""
"unable to connect to %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"неуспешно свързване към „%s“:\n"
"%s"
#. TRANSLATORS: this is the end of "Connecting to %s (port %s) ... "
#: connect.c:671 connect.c:748
msgid "done."
msgstr "действието завърши."
#: connect.c:702
#, c-format
msgid "unable to look up %s (%s)"
msgstr "„%s“ не може да се открие (%s)"
#: connect.c:708
#, c-format
msgid "unknown port %s"
msgstr "непознат порт „%s“"
#: connect.c:845 connect.c:1175
#, c-format
msgid "strange hostname '%s' blocked"
msgstr "необичайното име на хост „%s“ е блокирано"
#: connect.c:847
#, c-format
msgid "strange port '%s' blocked"
msgstr "необичайният порт „%s“ е блокиран"
#: connect.c:857
#, c-format
msgid "cannot start proxy %s"
msgstr "посредникът „%s“ не може да се стартира"
#: connect.c:928
msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
msgstr ""
"не е указан път. Проверете синтаксиса с командата:\n"
"\n"
" git help pull"
#: connect.c:1123
msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
msgstr "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа опцията „-4“"
#: connect.c:1135
msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
msgstr "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа опцията „-6“"
#: connect.c:1152
msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
msgstr ""
"вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа задаването на порт"
#: connect.c:1264
#, c-format
msgid "strange pathname '%s' blocked"
msgstr "необичайният път „%s“ е блокиран"
#: connect.c:1311
msgid "unable to fork"
msgstr "неуспешно създаване на процес"
#: connected.c:107 builtin/fsck.c:209 builtin/prune.c:45
msgid "Checking connectivity"
msgstr "Проверка на свързаността"
#: connected.c:119
msgid "Could not run 'git rev-list'"
msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
#: connected.c:139
msgid "failed write to rev-list"
msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
#: connected.c:146
msgid "failed to close rev-list's stdin"
msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
#: convert.c:194
#, c-format
msgid "illegal crlf_action %d"
msgstr "неправилно действие за край на ред: %d"
#: convert.c:207
#, c-format
msgid "CRLF would be replaced by LF in %s"
msgstr "Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“."
#: convert.c:209
#, c-format
msgid ""
"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
"The file will have its original line endings in your working directory"
msgstr ""
"Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“.\n"
"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
"директория."
#: convert.c:217
#, c-format
msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
msgstr ""
"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в „%s“."
#: convert.c:219
#, c-format
msgid ""
"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
"The file will have its original line endings in your working directory"
msgstr ""
"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в "
"„%s“.\n"
"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
"директория."
#: convert.c:284
#, c-format
msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
msgstr ""
"„%s“ не трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при "
"кодиране „%s“"
#: convert.c:291
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%.*s as "
"working-tree-encoding."
msgstr ""
"Файлът „%s“ съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM). Използвайте "
"„UTF-%.*s“ като кодиране за работното дърво."
#: convert.c:304
#, c-format
msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
msgstr ""
"„%s“ трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при кодиране "
"„%s“"
#: convert.c:306
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-"
"%sLE (depending on the byte order) as working-tree-encoding."
msgstr ""
"Във файла „%s“ липсва маркер за поредността на байтовете (BOM). За кодиране "
"на работното дърво използвайте UTF-%sBE или UTF-%sLE (в зависимост от "
"поредността на байтовете)."
#: convert.c:419 convert.c:490
#, c-format
msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
msgstr "неуспешно прекодиране на „%s“ от „%s“ към „%s“"
#: convert.c:462
#, c-format
msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
msgstr "Прекодирането на „%s“ от „%s“ към „%s“ и обратно променя файла"
#: convert.c:668
#, c-format
msgid "cannot fork to run external filter '%s'"
msgstr "неуспешно създаване на процес за външен филтър „%s“"
#: convert.c:688
#, c-format
msgid "cannot feed the input to external filter '%s'"
msgstr "входът не може да бъде подаден на външния филтър „%s“"
#: convert.c:695
#, c-format
msgid "external filter '%s' failed %d"
msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“: %d"
#: convert.c:730 convert.c:733
#, c-format
msgid "read from external filter '%s' failed"
msgstr "неуспешно четене от външния филтър „%s“"
#: convert.c:736 convert.c:791
#, c-format
msgid "external filter '%s' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“"
#: convert.c:840
msgid "unexpected filter type"
msgstr "неочакван вид филтър"
#: convert.c:851
msgid "path name too long for external filter"
msgstr "пътят е прекалено дълъг за външен филтър"
#: convert.c:943
#, c-format
msgid ""
"external filter '%s' is not available anymore although not all paths have "
"been filtered"
msgstr ""
"външният филтър „%s“ вече не е наличен, въпреки че не всички пътища са "
"филтрирани"
#: convert.c:1243
msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
msgstr "„true“/„false“ не може да са кодирания на работното дърво"
#: convert.c:1431 convert.c:1465
#, c-format
msgid "%s: clean filter '%s' failed"
msgstr "%s: неуспешно изпълнение на декодиращ филтър „%s“"
#: convert.c:1511
#, c-format
msgid "%s: smudge filter %s failed"
msgstr "%s: неуспешно изпълнение на кодиращ филтър „%s“"
#: credential.c:96
#, c-format
msgid "skipping credential lookup for key: credential.%s"
msgstr "прескачане на търсенето на идентификация според ключа: „credential.%s“"
#: credential.c:112
msgid "refusing to work with credential missing host field"
msgstr "адресът трябва задължително да съдържа хост"
#: credential.c:114
msgid "refusing to work with credential missing protocol field"
msgstr "адресът трябва задължително да съдържа протокол"
#: credential.c:396
#, c-format
msgid "url contains a newline in its %s component: %s"
msgstr "адресът съдържа нов ред в частта за %s: %s"
#: credential.c:440
#, c-format
msgid "url has no scheme: %s"
msgstr "адресът е без схема: %s"
#: credential.c:513
#, c-format
msgid "credential url cannot be parsed: %s"
msgstr "адресът за идентификация не може да се анализира: „%s“"
#: date.c:138
msgid "in the future"
msgstr "в бъдещето"
#: date.c:144
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> second ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> seconds ago"
msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> секунда"
msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> секунди"
#: date.c:151
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> minute ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> minutes ago"
msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> минута"
msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> минути"
#: date.c:158
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> hour ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> hours ago"
msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> час"
msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> часа"
#: date.c:165
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> day ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> days ago"
msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> ден"
msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> дена"
#: date.c:171
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> week ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> weeks ago"
msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> седмица"
msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> седмици"
#: date.c:178
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> month ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> months ago"
msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> месец"
msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> месеца"
#: date.c:189
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> year"
msgid_plural "%<PRIuMAX> years"
msgstr[0] "%<PRIuMAX> година"
msgstr[1] "%<PRIuMAX> години"
#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
#: date.c:192
#, c-format
msgid "%s, %<PRIuMAX> month ago"
msgid_plural "%s, %<PRIuMAX> months ago"
msgstr[0] "преди %s и %<PRIuMAX> месец"
msgstr[1] "преди %s и %<PRIuMAX> месеца"
#: date.c:197 date.c:202
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> year ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> година"
msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> години"
#: delta-islands.c:272
msgid "Propagating island marks"
msgstr "Разпространяване на границите на групите"
#: delta-islands.c:290
#, c-format
msgid "bad tree object %s"
msgstr "неправилен обект-дърво: %s"
#: delta-islands.c:334
#, c-format
msgid "failed to load island regex for '%s': %s"
msgstr "регулярният израз на групата за „%s“, не може да бъде зареден: „%s“"
#: delta-islands.c:390
#, c-format
msgid "island regex from config has too many capture groups (max=%d)"
msgstr ""
"регулярният израз на групата в конфигурационния файл съдържа повече от "
"максимално поддържаните (%d) прихващащи групи"
#: delta-islands.c:467
#, c-format
msgid "Marked %d islands, done.\n"
msgstr "Отбелязани са %d групи, работата приключи.\n"
#: diff-no-index.c:238
msgid "git diff --no-index [<options>] <path> <path>"
msgstr "git diff --no-index [ОПЦИЯ…] ПЪТ ПЪТ"
#: diff-no-index.c:263
msgid ""
"Not a git repository. Use --no-index to compare two paths outside a working "
"tree"
msgstr ""
"Не е хранилище на git. Ползвайте опцията „--no-index“, за да сравните "
"пътища извън работно дърво"
#: diff.c:155
#, c-format
msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
msgstr ""
" Неуспешно разпознаване на „%s“ като процент-праг за статистиката по "
"директории\n"
#: diff.c:160
#, c-format
msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
msgstr " Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
#: diff.c:296
msgid ""
"color moved setting must be one of 'no', 'default', 'blocks', 'zebra', "
"'dimmed-zebra', 'plain'"
msgstr ""
"настройката за цвят за преместване трябва да е една от: „no“ (без), "
"„default“ (стандартно), „blocks“ (парчета), „zebra“ (райе), "
"„dimmed_zebra“ (тъмно райе), „plain“ (обикновено)"
#: diff.c:324
#, c-format
msgid ""
"unknown color-moved-ws mode '%s', possible values are 'ignore-space-change', "
"'ignore-space-at-eol', 'ignore-all-space', 'allow-indentation-change'"
msgstr ""
"неподдържан режим за настройката „color-moved-ws mode“ — „%s“, възможните "
"стойности са „ignore-space-change“ (пренебрегване на промените на празните "
"знаци), „ignore-space-at-eol“ (пренебрегване на промените на празните знаци "
"в края на реда), „ignore-all-space“ (пренебрегване на всички празни знаци), "
"„allow-indentation-change“ (позволяване на промените в празните знаци за "
"форматиране)"
#: diff.c:332
msgid ""
"color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other "
"whitespace modes"
msgstr ""
"„color-moved-ws“: „allow-indentation-change“ е несъвместима с другите режими "
"за празни знаци"
#: diff.c:405
#, c-format
msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
#: diff.c:465
#, c-format
msgid ""
"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
"%s"
msgstr ""
"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
"%s"
#: diff.c:4238
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr ""
"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
#: diff.c:4583
msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
msgstr ""
"Опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
"една с друга"
#: diff.c:4586
msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-G“, „-S“ и „--find-object“ са несъвместими една с друга"
#: diff.c:4664
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
#: diff.c:4712
#, c-format
msgid "invalid --stat value: %s"
msgstr "неправилна стойност за „--stat“: %s"
#: diff.c:4717 diff.c:4722 diff.c:4727 diff.c:4732 diff.c:5245
#: parse-options.c:197 parse-options.c:201
#, c-format
msgid "%s expects a numerical value"
msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
#: diff.c:4749
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
"%s"
msgstr ""
"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
"%s"
#: diff.c:4834
#, c-format
msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
msgstr "непознат вид промяна: „%c“ в „--diff-filter=%s“"
#: diff.c:4858
#, c-format
msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
msgstr "непозната стойност след „ws-error-highlight=%.*s“"
#: diff.c:4872
#, c-format
msgid "unable to resolve '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се открие"
#: diff.c:4922 diff.c:4928
#, c-format
msgid "%s expects <n>/<m> form"
msgstr ""
"опцията „%s“ изисква стойности за МИНИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК_/"
"МАКСИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА от"
#: diff.c:4940
#, c-format
msgid "%s expects a character, got '%s'"
msgstr "опцията „%s“ изисква знак, а не: „%s“"
#: diff.c:4961
#, c-format
msgid "bad --color-moved argument: %s"
msgstr "неправилен аргумент за „--color-moved“: „%s“"
#: diff.c:4980
#, c-format
msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
msgstr "неправилен режим „%s“ за „ --color-moved-ws“"
#: diff.c:5020
msgid ""
"option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
"\"histogram\""
msgstr ""
"опцията приема следните варианти за алгоритъм за разлики: „myers“ (по "
"Майерс), „minimal“ (минимизиране на разликите), „patience“ (пасианс) и "
"„histogram“ (хистограмен)"