blob: 40c51596f5ac6e55e43693cf0b4f28204e9082de [file] [log] [blame]
# Catalan translations for Git.
# Copyright (C) 2014 Alex Henrie <alexhenrie24@gmail.com>
# This file is distributed under the same license as the Git package.
# Alex Henrie <alexhenrie24@gmail.com>, 2014-2016.
# Jordi Mas i Hernàndez <jmas@softcatala.org>, 2016-2017
#
# Terminologia i criteris utilitzats
#
# Anglès | Català
# -----------------+---------------------------------
# ahead | davant per
# amend | esmenar
# broken | malmès
# delta | diferència
# dry | simulació
# deprecated | en desús
# hunk | tros
# not supported | no està admès
# repository | dipòsit
# skip | ometre
# token | testimoni
#
# Alguns termes que són comandes específiques del git i d'àmbit molt tècnic
# hem decidit no traduir-los per facilitar-ne la compressió a l'usuari i perquè
# no tenen una transcendència al gran públic. Es tracta de casos similars
# a «ping» en l'àmbit de xarxes.
#
# Termes que mantenim en anglès:
#
#
# Anglès | Català
# -----------------+---------------------------------
# blame | «blame»
# HEAD | HEAD (f, la branca)
# cherry pick | «cherry pick»
# rebase | «rebase»
# stage | «stage»
# squash | «squash»
# unstage | «unstage»
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Git\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2017-05-05 09:35+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2017-05-07 19:55+0100\n"
"Last-Translator: Jordi Mas <jmas@softcatala.org>\n"
"Language-Team: Catalan\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.9\n"
#: advice.c:55
#, c-format
msgid "hint: %.*s\n"
msgstr "pista: %.*s\n"
#: advice.c:83
msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Fer «cherry pick» no és possible perquè teniu fitxers no fusionats."
#: advice.c:85
msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Cometre no és possible perquè teniu fitxers no fusionats."
#: advice.c:87
msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Fusionar no és possible perquè teniu fitxers no fusionats."
#: advice.c:89
msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Baixar no és possible perquè teniu fitxers no fusionats."
#: advice.c:91
msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Revertir no és possible perquè teniu fitxers no fusionats."
#: advice.c:93
#, c-format
msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
msgstr "No és possible %s perquè teniu fitxers no fusionats."
#: advice.c:101
msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
"as appropriate to mark resolution and make a commit."
msgstr ""
"Arregleu-los en l'arbre de treball, i després useu\n"
"'git add/rm <fitxer>' segons sigui apropiat per a marcar la\n"
"resolució i feu una comissió."
#: advice.c:109
msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
msgstr "S'està sortint a causa d'un conflicte no resolt."
#: advice.c:114 builtin/merge.c:1185
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "No heu conclòs la vostra fusió (MERGE_HEAD existeix)."
#: advice.c:116
msgid "Please, commit your changes before merging."
msgstr "Si us plau, cometeu els vostres canvis abans de fusionar."
#: advice.c:117
msgid "Exiting because of unfinished merge."
msgstr "S'està sortint a causa d'una fusió no terminada."
#: advice.c:123
#, c-format
msgid ""
"Note: checking out '%s'.\n"
"\n"
"You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
"changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
"state without impacting any branches by performing another checkout.\n"
"\n"
"If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
"do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:\n"
"\n"
" git checkout -b <new-branch-name>\n"
"\n"
msgstr ""
"Avís: s'està agafant '%s'.\n"
"\n"
"Esteu en un estat de 'HEAD separat'. Podeu mirar al voltant, fer canvis\n"
"experimentals i cometre-los i podeu descartar qualsevol comissió que feu\n"
"en aquest estat sense impactar cap branca realitzant un altre agafament.\n"
"\n"
"Si voleu crear una branca nova per a conservar les comissions que creeu,\n"
"poder fer així (ara o més tard) usant -b de nou amb l'ordre checkout.\n"
"Exemple:\n"
"\n"
" git checkout -b <nom-de-branca-nova>\n"
#: apply.c:57
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
msgstr "opció d'espai en blanc '%s' no reconeguda"
#: apply.c:73
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
msgstr "opció d'ignora l'espai en blanc '%s' no reconeguda"
#: apply.c:125
msgid "--reject and --3way cannot be used together."
msgstr "--reject i --3way no es poden usar junts."
#: apply.c:127
msgid "--cached and --3way cannot be used together."
msgstr "--cached i --3way no es poden usar junts."
#: apply.c:130
msgid "--3way outside a repository"
msgstr "--3way fora d'un dipòsit"
#: apply.c:141
msgid "--index outside a repository"
msgstr "--index fora d'un dipòsit"
#: apply.c:144
msgid "--cached outside a repository"
msgstr "--cached fora d'un dipòsit"
#: apply.c:845
#, c-format
msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
msgstr "No es pot preparar l'expressió regular de marca de temps %s"
#: apply.c:854
#, c-format
msgid "regexec returned %d for input: %s"
msgstr "regexec ha retornat %d per l'entrada: %s"
#: apply.c:938
#, c-format
msgid "unable to find filename in patch at line %d"
msgstr "no s'ha pogut trobar el nom de fitxer en el pedaç a la línia %d"
#: apply.c:977
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
msgstr ""
"git apply: git-diff dolent - /dev/null esperat, %s rebut en la línia %d"
#: apply.c:983
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: git-diff dolent - nom de fitxer nou inconsistent en la línia %d"
#: apply.c:984
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: git-diff dolent - nom de fitxer antic inconsistent en la línia %d"
#: apply.c:990
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
msgstr "git apply: git-diff dolent - /dev/null esperat en la línia %d"
#: apply.c:1488
#, c-format
msgid "recount: unexpected line: %.*s"
msgstr "recompte: línia inesperada: %.*s"
#: apply.c:1557
#, c-format
msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
msgstr "fragment de pedaç sense capçalera a la línia %d: %.*s"
#: apply.c:1577
#, c-format
msgid ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
"component (line %d)"
msgid_plural ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
"components (line %d)"
msgstr[0] ""
"a la capçalera de git diff li manca informació de nom de fitxer en eliminar "
"%d component de nom de camí inicial (línia %d)"
msgstr[1] ""
"a la capçalera de git diff li manca informació de nom de fitxer en eliminar "
"%d components de nom de camí inicial (línia %d)"
#: apply.c:1589
#, c-format
msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
msgstr ""
"a la capçalera de git diff li manca informació de nom de fitxer (línia %d)"
#: apply.c:1759
msgid "new file depends on old contents"
msgstr "el fitxer nou depèn dels continguts antics"
#: apply.c:1761
msgid "deleted file still has contents"
msgstr "el fitxer suprimit encara té continguts"
#: apply.c:1795
#, c-format
msgid "corrupt patch at line %d"
msgstr "pedaç malmès a la línia %d"
#: apply.c:1832
#, c-format
msgid "new file %s depends on old contents"
msgstr "el fitxer nou %s depèn dels continguts antics"
#: apply.c:1834
#, c-format
msgid "deleted file %s still has contents"
msgstr "el fitxer suprimit %s encara té continguts"
#: apply.c:1837
#, c-format
msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
msgstr "** advertència: el fitxer %s queda buit però no se suprimeix"
#: apply.c:1984
#, c-format
msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
msgstr "pedaç binari malmès a la línia %d: %.*s"
#: apply.c:2021
#, c-format
msgid "unrecognized binary patch at line %d"
msgstr "pedaç binari no reconegut a la línia %d"
#: apply.c:2182
#, c-format
msgid "patch with only garbage at line %d"
msgstr "pedaç amb només escombraries a la línia %d"
#: apply.c:2265
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
msgstr "no s'ha pogut llegir l'enllaç simbòlic %s"
#: apply.c:2269
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "no s'ha pogut obrir o llegir %s"
#: apply.c:2922
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
msgstr "inici de línia no vàlid: '%c'"
#: apply.c:3041
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
msgstr[0] "El tros #%d ha tingut èxit a %d (desplaçament d'%d línia)."
msgstr[1] "El tros #%d ha tingut èxit a %d (desplaçament de %d línies)."
#: apply.c:3053
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr "El context s'ha reduït a (%ld/%ld) per a aplicar el fragment a %d"
#: apply.c:3059
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
"%.*s"
msgstr ""
"tot cercant:\n"
"%.*s"
#: apply.c:3081
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
msgstr "manquen les dades de pedaç binari de '%s'"
#: apply.c:3089
#, c-format
msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
msgstr "no es pot aplicar al revés un pedaç binari sense el tros revés a '%s'"
#: apply.c:3135
#, c-format
msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
msgstr ""
"no es pot aplicar un pedaç binari a '%s' sense la línia d'índex completa"
#: apply.c:3145
#, c-format
msgid ""
"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
msgstr ""
"el pedaç s'aplica a '%s' (%s), el qual no coincideix amb els continguts "
"actuals."
#: apply.c:3153
#, c-format
msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
msgstr "el pedaç s'aplica a un '%s' buit però no és buit"
#: apply.c:3171
#, c-format
msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
msgstr "no es pot llegir la postimatge %s necessària per a '%s'"
#: apply.c:3184
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "el pedaç binari no s'aplica a '%s'"
#: apply.c:3190
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr ""
"el pedaç binari a '%s' crea un resultat incorrecte (esperant %s, %s rebut)"
#: apply.c:3211
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "el pedaç ha fallat: %s:%ld"
#: apply.c:3333
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "no es pot agafar %s"
#: apply.c:3381 apply.c:3392 apply.c:3438 setup.c:253
#, c-format
msgid "failed to read %s"
msgstr "s'ha produït un error en llegir %s"
#: apply.c:3389
#, c-format
msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
msgstr "s'està llegint de '%s' més enllà d'un enllaç simbòlic"
#: apply.c:3418 apply.c:3658
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "el camí %s s'ha canviat de nom / s'ha suprimit"
#: apply.c:3501 apply.c:3672
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "%s: no existeix en l'índex"
#: apply.c:3510 apply.c:3680
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "%s: no coincideix amb l'índex"
#: apply.c:3545
msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"al dipòsit li manca el blob necessari per a retrocedir a una fusió de 3 vies."
#: apply.c:3548
#, c-format
msgid "Falling back to three-way merge...\n"
msgstr "S'està retrocedint a una fusió de 3 vies...\n"
#: apply.c:3564 apply.c:3568
#, c-format
msgid "cannot read the current contents of '%s'"
msgstr "no es poden llegir els continguts actuals de '%s'"
#: apply.c:3580
#, c-format
msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
msgstr "S'ha produït un error en retrocedir a una fusió de 3 vies...\n"
#: apply.c:3594
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
msgstr "S'ha aplicat el pedaç a '%s' amb conflictes.\n"
#: apply.c:3599
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
msgstr "S'ha aplicat el pedaç a '%s' netament.\n"
#: apply.c:3625
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "el pedaç d'eliminació deixa els continguts dels fitxers"
#: apply.c:3697
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "%s: tipus erroni"
#: apply.c:3699
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "%s és del tipus %o, s'esperava %o"
#: apply.c:3850 apply.c:3852
#, c-format
msgid "invalid path '%s'"
msgstr "camí no vàlid: %s"
#: apply.c:3908
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "%s: ja existeix en l'índex"
#: apply.c:3911
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "%s: ja existeix en el directori de treball"
#: apply.c:3931
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "el mode nou (%o) de %s no coincideix amb el mode antic (%o)"
#: apply.c:3936
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr "el mode nou (%o) de %s no coincideix amb el mode antic (%o) de %s"
#: apply.c:3956
#, c-format
msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "el fitxer afectat '%s' és més enllà d'un enllaç simbòlic"
#: apply.c:3960
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "%s: el pedaç no s'aplica"
#: apply.c:3975
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "S'està comprovant el pedaç %s..."
#: apply.c:4066
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
msgstr "falta la informació sha1 o és inútil per al submòdul %s"
#: apply.c:4073
#, c-format
msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
msgstr "canvi de mode per a %s, el qual no està en el HEAD actual"
#: apply.c:4076
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
msgstr "falta informació sha1 o és inútil (%s)."
#: apply.c:4081 builtin/checkout.c:252 builtin/reset.c:135
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "make_cache_entry ha fallat per al camí '%s'"
#: apply.c:4085
#, c-format
msgid "could not add %s to temporary index"
msgstr "no s'ha pogut afegir %s a l'índex temporal"
#: apply.c:4095
#, c-format
msgid "could not write temporary index to %s"
msgstr "no s'ha pogut escriure l'índex temporal a %s"
#: apply.c:4233
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "no s'ha pogut eliminar %s de l'índex"
#: apply.c:4268
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "pedaç malmès per al submòdul %s"
#: apply.c:4274
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut fer stat al fitxer novament creat '%s'"
#: apply.c:4282
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr ""
"no s'ha pogut crear un magatzem de recolzament per al fitxer novament creat "
"%s"
#: apply.c:4288 apply.c:4432
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "no s'ha pogut afegir una entrada de cau per a %s"
#: apply.c:4329
#, c-format
msgid "failed to write to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut escriure a '%s'"
#: apply.c:4333
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "s'està tancant el fitxer '%s'"
#: apply.c:4403
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "no s'ha pogut escriure el fitxer '%s' mode %o"
#: apply.c:4501
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "El pedaç %s s'ha aplicat netament."
#: apply.c:4509
msgid "internal error"
msgstr "error intern"
#: apply.c:4512
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "S'està aplicant el pedaç %%s amb %d rebuig..."
msgstr[1] "S'està aplicant el pedaç %%s amb %d rebutjos..."
#: apply.c:4523
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "s'està truncant el nom del fitxer .rej a %.*s.rej"
#: apply.c:4531 builtin/fetch.c:739 builtin/fetch.c:988
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "no es pot obrir %s"
#: apply.c:4545
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "El tros #%d s'ha aplicat netament."
#: apply.c:4549
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "S'ha rebutjat el tros #%d."
#: apply.c:4659
#, c-format
msgid "Skipped patch '%s'."
msgstr "S'ha omès el pedaç '%s'."
#: apply.c:4667
msgid "unrecognized input"
msgstr "entrada no reconeguda"
#: apply.c:4686
msgid "unable to read index file"
msgstr "no es pot llegir el fitxer d'índex"
#: apply.c:4823
#, c-format
msgid "can't open patch '%s': %s"
msgstr "no es pot obrir el pedaç '%s': %s"
#: apply.c:4850
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "s'ha omès %d error d'espai en blanc"
msgstr[1] "s'han omès %d errors d'espai en blanc"
#: apply.c:4856 apply.c:4871
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
msgstr[0] "%d línia afegeix errors d'espai en blanc."
msgstr[1] "%d línies afegeixen errors d'espai en blanc."
#: apply.c:4864
#, c-format
msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
msgstr[0] ""
"S'ha aplicat %d línia després d'arreglar els errors d'espai en blanc."
msgstr[1] ""
"S'han aplicat %d línies després d'arreglar els errors d'espai en blanc."
#: apply.c:4880 builtin/add.c:463 builtin/mv.c:298 builtin/rm.c:391
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "No s'ha pogut escriure un fitxer d'índex nou"
#: apply.c:4911 apply.c:4914 builtin/am.c:2276 builtin/am.c:2279
#: builtin/clone.c:113 builtin/fetch.c:98 builtin/pull.c:180
#: builtin/submodule--helper.c:304 builtin/submodule--helper.c:629
#: builtin/submodule--helper.c:632 builtin/submodule--helper.c:973
#: builtin/submodule--helper.c:976 builtin/submodule--helper.c:1161
#: git-add--interactive.perl:239
msgid "path"
msgstr "camí"
#: apply.c:4912
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "no apliquis els canvis que coincideixin amb el camí donat"
#: apply.c:4915
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "aplica els canvis que coincideixin amb el camí donat"
#: apply.c:4917 builtin/am.c:2285
msgid "num"
msgstr "número"
#: apply.c:4918
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr ""
"elimina <nombre> barres obliqües inicials dels camins de diferència "
"tradicionals"
#: apply.c:4921
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "ignora afegiments fets pel pedaç"
#: apply.c:4923
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr ""
"en lloc d'aplicar el pedaç, emet les estadístiques de diferència de l'entrada"
#: apply.c:4927
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "mostra el nombre de línies afegides i suprimides en notació decimal"
#: apply.c:4929
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "en lloc d'aplicar el pedaç, emet un resum de l'entrada"
#: apply.c:4931
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "en lloc d'aplicar el pedaç, veges si el pedaç és aplicable"
#: apply.c:4933
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "assegura que el pedaç sigui aplicable a l'índex actual"
#: apply.c:4935
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "aplica un pedaç sense tocar l'arbre de treball"
#: apply.c:4937
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "accepta un pedaç que toqui fora de l'àrea de treball"
#: apply.c:4939
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr "aplica el pedaç també (useu amb --stat/--summary/--check)"
#: apply.c:4941
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "intenta una fusió de tres vies si el pedaç no s'aplica"
#: apply.c:4943
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr "construeix un índex temporal basat en la informació d'índex incrustada"
#: apply.c:4946 builtin/checkout-index.c:169 builtin/ls-files.c:515
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "els camins se separen amb el caràcter NUL"
#: apply.c:4948
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "assegura't que almenys <n> línies de context coincideixin"
#: apply.c:4949 builtin/am.c:2264
msgid "action"
msgstr "acció"
#: apply.c:4950
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr ""
"detecta les línies noves o modificades que tinguin errors d'espai en blanc"
#: apply.c:4953 apply.c:4956
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr "ignora els canvis d'espai en blanc en cercar context"
#: apply.c:4959
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "aplica el pedaç al revés"
#: apply.c:4961
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "no esperis almenys una línia de context"
#: apply.c:4963
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "deixa els trossos rebutjats en fitxers *.rej corresponents"
#: apply.c:4965
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "permet trossos encavalcants"
#: apply.c:4966 builtin/add.c:267 builtin/check-ignore.c:19
#: builtin/commit.c:1337 builtin/count-objects.c:94 builtin/fsck.c:651
#: builtin/log.c:1867 builtin/mv.c:122 builtin/read-tree.c:134
msgid "be verbose"
msgstr "sigues detallat"
#: apply.c:4968
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "tolera una línia nova incorrectament detectada al final del fitxer"
#: apply.c:4971
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "no confiïs en els recomptes de línia en les capçaleres dels trossos"
#: apply.c:4973 builtin/am.c:2273
msgid "root"
msgstr "arrel"
#: apply.c:4974
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "anteposa <arrel> a tots els noms de fitxer"
#: archive.c:12
msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr "git archive [<opcions>] <arbre> [<camí>...]"
#: archive.c:13
msgid "git archive --list"
msgstr "git archive --list"
#: archive.c:14
msgid ""
"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr ""
"git archive --remote <dipòsit> [--exec <ordre>] [<opcions>] <arbre> "
"[<camí>...]"
#: archive.c:15
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote <dipòsit> [--exec <ordre>] --list"
#: archive.c:332 builtin/add.c:152 builtin/add.c:442 builtin/rm.c:300
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "l'especificació de camí '%s' no ha coincidit amb cap fitxer"
#: archive.c:417
msgid "fmt"
msgstr "format"
#: archive.c:417
msgid "archive format"
msgstr "format d'arxiu"
#: archive.c:418 builtin/log.c:1436
msgid "prefix"
msgstr "prefix"
#: archive.c:419
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "anteposa el prefix a cada nom de camí en l'arxiu"
#: archive.c:420 builtin/blame.c:2598 builtin/blame.c:2599 builtin/config.c:60
#: builtin/fast-export.c:987 builtin/fast-export.c:989 builtin/grep.c:1061
#: builtin/hash-object.c:101 builtin/ls-files.c:549 builtin/ls-files.c:552
#: builtin/notes.c:401 builtin/notes.c:564 builtin/read-tree.c:129
#: parse-options.h:153
msgid "file"
msgstr "fitxer"
#: archive.c:421 builtin/archive.c:89
msgid "write the archive to this file"
msgstr "escriu l'arxiu a aquest fitxer"
#: archive.c:423
msgid "read .gitattributes in working directory"
msgstr "llegeix .gitattributes en el directori de treball"
#: archive.c:424
msgid "report archived files on stderr"
msgstr "informa de fitxers arxivats en stderr"
#: archive.c:425
msgid "store only"
msgstr "només emmagatzema"
#: archive.c:426
msgid "compress faster"
msgstr "comprimeix més ràpidament"
#: archive.c:434
msgid "compress better"
msgstr "comprimeix millor"
#: archive.c:437
msgid "list supported archive formats"
msgstr "llista els formats d'arxiu admesos"
#: archive.c:439 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:103 builtin/clone.c:106
#: builtin/submodule--helper.c:641 builtin/submodule--helper.c:982
msgid "repo"
msgstr "dipòsit"
#: archive.c:440 builtin/archive.c:91
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "recupera l'arxiu del dipòsit remot <dipòsit>"
#: archive.c:441 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:485
msgid "command"
msgstr "ordre"
#: archive.c:442 builtin/archive.c:93
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
msgstr "camí a l'ordre git-upload-archive remota"
#: archive.c:449
msgid "Unexpected option --remote"
msgstr "Opció inesperada --remote"
#: archive.c:451
msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
msgstr "L'opció --exec només es pot usar junt amb --remote"
#: archive.c:453
msgid "Unexpected option --output"
msgstr "Opció inesperada --output"
#: archive.c:475
#, c-format
msgid "Unknown archive format '%s'"
msgstr "Format d'arxiu desconegut '%s'"
#: archive.c:482
#, c-format
msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
msgstr "Paràmetre no admès per al format '%s': -%d"
#: attr.c:212
#, , c-format
msgid "%.*s is not a valid attribute name"
msgstr "%.*s no és un nom d'atribut vàlid"
#: attr.c:408
msgid ""
"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
"Use '\\!' for literal leading exclamation."
msgstr ""
"Els patrons negatius s'ignoren en els atributs de git\n"
"Useu '\\!' per exclamació capdavantera literal."
#: bisect.c:444
#, c-format
msgid "Could not open file '%s'"
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer '%s'"
#: bisect.c:449
#, c-format
msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
msgstr "Comentari amb cometes errònies en el fitxer '%s': %s"
#: bisect.c:657
#, c-format
msgid "We cannot bisect more!\n"
msgstr "No podem bisecar més!\n"
#: bisect.c:710
#, c-format
msgid "Not a valid commit name %s"
msgstr "No és un nom de comissió vàlid %s"
#: bisect.c:734
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is bad.\n"
"This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
msgstr ""
"La base de fusió %s és errònia.\n"
"Això vol dir que el defecte s'ha arreglat entre %s i [%s].\n"
#: bisect.c:739
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is new.\n"
"The property has changed between %s and [%s].\n"
msgstr ""
"La base de fusió %s és nova.\n"
"La propietat s'ha canviat entre %s i [%s].\n"
#: bisect.c:744
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is %s.\n"
"This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
msgstr ""
"La base de fusió %s és %s.\n"
"Això vol dir que la primera comissió '%s' és entre %s i [%s].\n"
#: bisect.c:752
#, c-format
msgid ""
"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
"git bisect cannot work properly in this case.\n"
"Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
msgstr ""
"Algunes revisions %s no són els avantpassats de la revisió %s.\n"
"git bisect no pot funcionar correctament en aquest cas.\n"
"Potser heu confós les revisions %s i %s?\n"
#: bisect.c:765
#, c-format
msgid ""
"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
"So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
"We continue anyway."
msgstr ""
"s'ha d'ometre la base de fusió entre %s i [%s].\n"
"Llavors, no podem estar segurs de que la primera comissió %s sigui entre %s "
"i %s.\n"
"Continuem de totes maneres."
#: bisect.c:800
#, c-format
msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
msgstr "Bisecant: s'ha de provar una base de fusió\n"
#: bisect.c:851
#, c-format
msgid "a %s revision is needed"
msgstr "es necessita una revisió %s"
#: bisect.c:868 builtin/notes.c:174 builtin/tag.c:255
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut crear el fitxer '%s'"
#: bisect.c:919
#, c-format
msgid "could not read file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut llegir el fitxer '%s'"
#: bisect.c:949
msgid "reading bisect refs failed"
msgstr "la lectura de les referències de bisecció ha fallat"
#: bisect.c:969
#, c-format
msgid "%s was both %s and %s\n"
msgstr "%s era ambdós %s i %s\n"
#: bisect.c:977
#, c-format
msgid ""
"No testable commit found.\n"
"Maybe you started with bad path parameters?\n"
msgstr ""
"No s'ha trobat cap comissió comprovable.\n"
"Potser heu començat amb paràmetres de camí dolents?\n"
#: bisect.c:996
#, c-format
msgid "(roughly %d step)"
msgid_plural "(roughly %d steps)"
msgstr[0] "(aproximadament %d pas)"
msgstr[1] "(aproximadament %d passos)"
#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with
#. "(roughly %d steps)" translation
#: bisect.c:1000
#, c-format
msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
msgstr[0] "Bisecant: manca %d revisió a provar després d'aquesta %s\n"
msgstr[1] "Bisecant: manquen %d revisions a provar després d'aquesta %s\n"
#: branch.c:53
#, c-format
msgid ""
"\n"
"After fixing the error cause you may try to fix up\n"
"the remote tracking information by invoking\n"
"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
msgstr ""
"\n"
"Després de corregir la causa de l'error, podeu\n"
"intentar corregir la informació de seguiment remot\n"
"invocant \"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
#: branch.c:67
#, c-format
msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
msgstr "No s'està establint la branca %s com a la seva pròpia font."
#: branch.c:93
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s by rebasing."
msgstr ""
"La branca %s està configurada per a seguir la branca remota %s de %s per "
"rebasar."
#: branch.c:94
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s."
msgstr "La branca %s està configurada per a seguir la branca remota %s de %s."
#: branch.c:98
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track local branch %s by rebasing."
msgstr ""
"La branca %s està configurada per a seguir la branca local %s per rebasar."
#: branch.c:99
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track local branch %s."
msgstr "La branca %s està configurada per a seguir la branca local %s."
#: branch.c:104
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track remote ref %s by rebasing."
msgstr ""
"La branca %s està configurada per a seguir la referència remota %s per "
"rebasar."
#: branch.c:105
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track remote ref %s."
msgstr "La branca %s està configurada per a seguir la referència remota %s."
#: branch.c:109
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track local ref %s by rebasing."
msgstr ""
"La branca %s està configurada per a seguir la referència local %s per "
"rebasar."
#: branch.c:110
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track local ref %s."
msgstr "La branca %s està configurada per a seguir la referència local %s."
#: branch.c:119
msgid "Unable to write upstream branch configuration"
msgstr "No es pot escriure la configuració de la branca font"
#: branch.c:156
#, c-format
msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
msgstr "No seguint: informació ambigua per a la referència %s"
#: branch.c:185
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid branch name."
msgstr "'%s' no és un nom de branca vàlid."
#: branch.c:190
#, c-format
msgid "A branch named '%s' already exists."
msgstr "Una branca amb nom '%s' ja existeix."
#: branch.c:198
msgid "Cannot force update the current branch."
msgstr "No es pot actualitzar la branca actual a la força."
#: branch.c:218
#, c-format
msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
msgstr ""
"No es pot configurar la informació de seguiment; el punt inicial '%s' no és "
"una branca."
#: branch.c:220
#, c-format
msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
msgstr "la branca font demanada '%s' no existeix"
#: branch.c:222
msgid ""
"\n"
"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
"\n"
"If you are planning to push out a new local branch that\n"
"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
msgstr ""
"\n"
"Si teniu pensat basar el vostre treball en una branca\n"
"font que ja existeix al remot, pot ser que necessiteu\n"
"executar \"git fetch\" per a obtenir-la.\n"
"\n"
"Si teniu pensat pujar una branca local nova que seguirà\n"
"la seva contrapart remota, pot ser que vulgueu usar\n"
"\"git push -u\" per a establir la configuració font\n"
"mentre pugeu."
#: branch.c:265
#, c-format
msgid "Not a valid object name: '%s'."
msgstr "No és un nom d'objecte vàlid: '%s'."
#: branch.c:285
#, c-format
msgid "Ambiguous object name: '%s'."
msgstr "Nom d'objecte ambigu: '%s'."
#: branch.c:290
#, c-format
msgid "Not a valid branch point: '%s'."
msgstr "No és un punt de ramificació vàlid: '%s'."
#: branch.c:344
#, c-format
msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
msgstr "'%s' ja s'ha agafat a '%s'"
#: branch.c:364
#, c-format
msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
msgstr "La HEAD de l'arbre de treball %s no està actualitzat"
#: bundle.c:34
#, c-format
msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
msgstr "'%s' no sembla un fitxer de farcell v2"
#: bundle.c:61
#, c-format
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "capçalera no reconeguda: %s%s (%d)"
#: bundle.c:87 sequencer.c:1341 sequencer.c:1767 builtin/commit.c:777
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "no s'ha pogut obrir '%s'"
#: bundle.c:139
msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
msgstr "Al dipòsit li manquen aquestes comissions prerequisits:"
#: bundle.c:163 ref-filter.c:1852 sequencer.c:1162 sequencer.c:2321
#: builtin/blame.c:2811 builtin/commit.c:1061 builtin/log.c:353
#: builtin/log.c:897 builtin/log.c:1347 builtin/log.c:1673 builtin/log.c:1916
#: builtin/merge.c:359 builtin/shortlog.c:176
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "la configuració del passeig per revisions ha fallat"
#: bundle.c:185
#, c-format
msgid "The bundle contains this ref:"
msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
msgstr[0] "El farcell conté aquesta referència:"
msgstr[1] "El farcell conté aquestes %d referències:"
#: bundle.c:192
msgid "The bundle records a complete history."
msgstr "El farcell registra una història completa."
#: bundle.c:194
#, c-format
msgid "The bundle requires this ref:"
msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
msgstr[0] "El farcell requereix aquesta referència:"
msgstr[1] "El farcell requereix aquestes %d referències:"
#: bundle.c:253
msgid "Could not spawn pack-objects"
msgstr "No s'ha pogut executar el pack-objects"
#: bundle.c:264
msgid "pack-objects died"
msgstr "El pack-objects s'ha mort"
#: bundle.c:304
msgid "rev-list died"
msgstr "El rev-list s'ha mort"
#: bundle.c:353
#, c-format
msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr "les opcions de la llista de revisions exclouen la referència '%s'"
#: bundle.c:443 builtin/log.c:170 builtin/log.c:1579 builtin/shortlog.c:281
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "paràmetre no reconegut: %s"
#: bundle.c:451
msgid "Refusing to create empty bundle."
msgstr "S'està refusant crear un farcell buit."
#: bundle.c:463
#, c-format
msgid "cannot create '%s'"
msgstr "no es pot crear '%s'"
#: bundle.c:491
msgid "index-pack died"
msgstr "L'index-pack s'ha mort"
#: color.c:300
#, c-format
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "valor de color no vàlid: %.*s"
#: commit.c:40 sequencer.c:1579 builtin/am.c:419 builtin/am.c:455
#: builtin/am.c:1489 builtin/am.c:2126
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "no s'ha pogut analitzar %s"
#: commit.c:42
#, c-format
msgid "%s %s is not a commit!"
msgstr "%s %s no és una comissió!"
#: commit.c:1511
msgid ""
"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
"variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
msgstr ""
"Advertència: el missatge de comissió no és compatible amb UTF-8.\n"
"Potser voleu esmenar-lo després de corregir el missatge, o establir\n"
"la variable de configuració i18n.commitencoding a la codificació que\n"
"usi el vostre projecte.\n"
#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
msgid "memory exhausted"
msgstr "memòria esgotada"
#: config.c:191
msgid "relative config include conditionals must come from files"
msgstr ""
#: config.c:711
#, c-format
msgid "bad config line %d in blob %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en el blob %s"
#: config.c:715
#, c-format
msgid "bad config line %d in file %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en el fitxer %s"
#: config.c:719
#, c-format
msgid "bad config line %d in standard input"
msgstr "línia de configuració %d errònia en l'entrada estàndard"
#: config.c:723
#, c-format
msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en el blob de submòdul %s"
#: config.c:727
#, c-format
msgid "bad config line %d in command line %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en la línia d'ordres %s"
#: config.c:731
#, c-format
msgid "bad config line %d in %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en %s"
#: config.c:859
msgid "out of range"
msgstr "fora de rang"
#: config.c:859
msgid "invalid unit"
msgstr "unitat no vàlida"
#: config.c:865
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
msgstr "valor de configuració numèric erroni '%s' per '%s': %s"
#: config.c:870
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
msgstr "valor de configuració numèric erroni '%s' per '%s' en el blob %s: %s"
#: config.c:873
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
msgstr "valor de configuració numèric '%s' erroni per '%s' en el fitxer %s: %s"
#: config.c:876
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
msgstr ""
"valor de configuració numèric '%s' erroni per '%s' en l'entrada estàndard: %s"
#: config.c:879
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
msgstr ""
"valor de configuració numèric '%s' erroni' per '%s' en el blob de submòdul "
"%s: %s"
#: config.c:882
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
msgstr ""
"valor de configuració numèric '%s' erroni per '%s' en la línia d'ordres %s: "
"%s"
#: config.c:885
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
msgstr "valor de configuració numèric dolent '%s' per '%s' en %s: %s"
#: config.c:980
#, c-format
msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en expandir el directori d'usuari en: '%s'"
#: config.c:1075 config.c:1086
#, c-format
msgid "bad zlib compression level %d"
msgstr "nivell de compressió de zlib dolent %d"
#: config.c:1203
#, c-format
msgid "invalid mode for object creation: %s"
msgstr "mode de creació d'objecte no vàlid: %s"
#: config.c:1359
#, c-format
msgid "bad pack compression level %d"
msgstr "nivell de compressió de paquet %d Erroni"
#: config.c:1557
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "no s'ha pogut analitzar la configuració de la línia d'ordres"
#: config.c:1611
msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
msgstr "un error desconegut ha ocorregut en llegir els fitxers de configuració"
#: config.c:1970
#, c-format
msgid "Invalid %s: '%s'"
msgstr "%s no vàlid: %s"
#: config.c:1991
#, c-format
msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
msgstr ""
#: config.c:2017
#, c-format
msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
msgstr ""
#: config.c:2028
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "no s'ha pogut analitzar '%s' de la configuració de la línia d'ordres"
#: config.c:2030
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "variable de configuració '%s' errònia en el fitxer '%s' a la línia %d"
#: config.c:2089
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "%s té múltiples valors"
#: config.c:2423 config.c:2648
#, c-format
msgid "fstat on %s failed"
msgstr "ha fallat fstat a %s"
#: config.c:2541
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut establir '%s' a '%s'"
#: config.c:2543 builtin/remote.c:774
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "no s'ha pogut desestablir '%s'"
#: connect.c:49
msgid "The remote end hung up upon initial contact"
msgstr "El costat remot ha penjat en el moment de contacte inicial"
#: connect.c:51
msgid ""
"Could not read from remote repository.\n"
"\n"
"Please make sure you have the correct access rights\n"
"and the repository exists."
msgstr ""
"No s'ha pogut llegir del dipòsit remot.\n"
"\n"
"Si us plau, assegureu-vos que tingueu els permisos\n"
"d'accés correctes i que el dipòsit existeixi."
#: connected.c:63 builtin/fsck.c:190 builtin/prune.c:140
msgid "Checking connectivity"
msgstr "S'està comprovant la connectivitat"
#: connected.c:75
msgid "Could not run 'git rev-list'"
msgstr "No s'ha pogut executar 'git rev-list'"
#: connected.c:95
msgid "failed write to rev-list"
msgstr "escriptura fallada al rev-list"
#: connected.c:102
msgid "failed to close rev-list's stdin"
msgstr "s'ha produït un error en tancar l'stdin del rev-list"
#: convert.c:201
#, c-format
msgid ""
"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
"The file will have its original line endings in your working directory."
msgstr ""
"LF reemplaçarà CRLF en %s.\n"
"El fitxer tindrà els seus terminadors de línia originals en el vostre "
"directori de treball."
#: convert.c:205
#, c-format
msgid "CRLF would be replaced by LF in %s."
msgstr "LF reemplaçaria CRLF en %s."
#: convert.c:211
#, c-format
msgid ""
"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
"The file will have its original line endings in your working directory."
msgstr ""
"CRLF reemplaçarà LF en %s.\n"
"El fitxer tindrà els seus terminadors de línia originals en el vostre "
"directori de treball."
#: convert.c:215
#, c-format
msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
msgstr "CRLF reemplaçaria LF en %s"
#: date.c:97
msgid "in the future"
msgstr "en el futur"
#: date.c:103
#, c-format
msgid "%lu second ago"
msgid_plural "%lu seconds ago"
msgstr[0] "fa %lu segon"
msgstr[1] "fa %lu segons"
#: date.c:110
#, c-format
msgid "%lu minute ago"
msgid_plural "%lu minutes ago"
msgstr[0] "fa %lu minut"
msgstr[1] "fa %lu minuts"
#: date.c:117
#, c-format
msgid "%lu hour ago"
msgid_plural "%lu hours ago"
msgstr[0] "fa %lu hora"
msgstr[1] "fa %lu hores"
#: date.c:124
#, c-format
msgid "%lu day ago"
msgid_plural "%lu days ago"
msgstr[0] "fa %lu dia"
msgstr[1] "fa %lu dies"
#: date.c:130
#, c-format
msgid "%lu week ago"
msgid_plural "%lu weeks ago"
msgstr[0] "fa %lu setmana"
msgstr[1] "fa %lu setmanes"
#: date.c:137
#, c-format
msgid "%lu month ago"
msgid_plural "%lu months ago"
msgstr[0] "fa %lu mes"
msgstr[1] "fa %lu mesos"
#: date.c:148
#, c-format
msgid "%lu year"
msgid_plural "%lu years"
msgstr[0] "%lu any"
msgstr[1] "%lu anys"
#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
#: date.c:151
#, c-format
msgid "%s, %lu month ago"
msgid_plural "%s, %lu months ago"
msgstr[0] "fa %s i %lu mes"
msgstr[1] "fa %s i %lu mesos"
#: date.c:156 date.c:161
#, c-format
msgid "%lu year ago"
msgid_plural "%lu years ago"
msgstr[0] "fa %lu any"
msgstr[1] "fa %lu anys"
#: diffcore-order.c:24
#, c-format
msgid "failed to read orderfile '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en llegir el fitxer d'ordres '%s'"
#: diffcore-rename.c:536
msgid "Performing inexact rename detection"
msgstr "S'està realitzant una detecció inexacta de canvis de nom"
#: diff.c:62
#, c-format
msgid "option '%s' requires a value"
msgstr "l'opció '%s' requereix un valor"
#: diff.c:124
#, c-format
msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
msgstr ""
" S'ha produït un error en analitzar el percentatge limitant de dirstat "
"'%s'\n"
#: diff.c:129
#, c-format
msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
msgstr " Paràmetre de dirstat desconegut '%s'\n"
#: diff.c:281
#, c-format
msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
msgstr ""
"Valor desconegut de la variable de configuració de 'diff.submodule': '%s'"
#: diff.c:344
#, c-format
msgid ""
"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
"%s"
msgstr ""
"S'han trobat errors en la variable de configuració 'diff.dirstat':\n"
"%s"
#: diff.c:3102
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr "el diff external s'ha mort, s'està aturant a %s"
#: diff.c:3428
msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
msgstr "--name-only, --name-status, --check i -s són mutualment exclusius"
#: diff.c:3518
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "--follow requereix exactament una especificació de camí"
#: diff.c:3681
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
"%s"
msgstr ""
"S'ha produït un error en analitzar el paràmetre d'opció de --dirstat/-X:\n"
"%s"
#: diff.c:3695
#, c-format
msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr ""
"S'ha produït un error en analitzar el paràmetre d'opció de --submodule: '%s'"
#: diff.c:4719
msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
msgstr "s'ha omès la detecció de canvi de nom a causa de massa fitxers."
#: diff.c:4722
msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
msgstr ""
"només s'han trobat còpies des de camins modificats a causa de massa fitxers."
#: diff.c:4725
#, c-format
msgid ""
"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
msgstr ""
"potser voleu establir la vostra variable %s a almenys %d i tornar a intentar "
"l'ordre."
#: dir.c:1899
msgid "failed to get kernel name and information"
msgstr "s'ha produït un error en obtenir el nombre i la informació del nucli"
#: dir.c:2018
msgid "Untracked cache is disabled on this system or location."
msgstr ""
"La memòria cau no seguida està inhabilitada en aquest sistema o ubicació."
#: dir.c:2776 dir.c:2781
#, c-format
msgid "could not create directories for %s"
msgstr "no s'ha pogut crear directoris per %s"
#: dir.c:2806
#, c-format
msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut migrar el directori de '%s' a '%s'"
#: entry.c:280
#, c-format
msgid "could not stat file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut fer «stat» sobre el fitxer '%s'"
#: fetch-pack.c:249
msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
msgstr "git fetch-pack: llista superficial esperada"
#: fetch-pack.c:261
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got EOF"
msgstr "git fetch-pack: ACK/NAK esperat, EOF rebut"
#: fetch-pack.c:280 builtin/archive.c:63
#, c-format
msgid "remote error: %s"
msgstr "error remot: %s"
#: fetch-pack.c:281
#, c-format
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
msgstr "git fetch-pack: ACK/NAK esperat, '%s' rebut"
#: fetch-pack.c:333
msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
msgstr "--stateless-rpc requereix multi_ack_detailed"
#: fetch-pack.c:419
#, c-format
msgid "invalid shallow line: %s"
msgstr "línia de shallow no vàlida: %s"
#: fetch-pack.c:425
#, c-format
msgid "invalid unshallow line: %s"
msgstr "línia d'unshallow no vàlida: %s"
#: fetch-pack.c:427
#, c-format
msgid "object not found: %s"
msgstr "objecte no trobat: %s"
#: fetch-pack.c:430
#, c-format
msgid "error in object: %s"
msgstr "error en objecte: %s"
#: fetch-pack.c:432
#, c-format
msgid "no shallow found: %s"
msgstr "no s'ha trobat cap shallow: %s"
#: fetch-pack.c:435
#, c-format
msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
msgstr "s'esperava shallow/unshallow, s'ha rebut %s"
#: fetch-pack.c:474
#, c-format
msgid "got %s %d %s"
msgstr "%s %d %s rebut"
#: fetch-pack.c:488
#, c-format
msgid "invalid commit %s"
msgstr "comissió no vàlida %s"
#: fetch-pack.c:521
msgid "giving up"
msgstr "s'està rendint"
#: fetch-pack.c:531 progress.c:235
msgid "done"
msgstr "fet"
#: fetch-pack.c:543
#, c-format
msgid "got %s (%d) %s"
msgstr "s'ha rebut %s (%d) %s"
#: fetch-pack.c:589
#, c-format
msgid "Marking %s as complete"
msgstr "S'està marcant %s com a complet"
#: fetch-pack.c:737
#, c-format
msgid "already have %s (%s)"
msgstr "ja es té %s (%s)"
#: fetch-pack.c:775
msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
msgstr "fetch-pack: no s'ha pogut bifurcar del demultiplexor de banda lateral"
#: fetch-pack.c:783
msgid "protocol error: bad pack header"
msgstr "error de protocol: capçalera de paquet errònia"
#: fetch-pack.c:839
#, c-format
msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
msgstr "fetch-pack: no es pot bifurcar de %s"
#: fetch-pack.c:855
#, c-format
msgid "%s failed"
msgstr "%s ha fallat"
#: fetch-pack.c:857
msgid "error in sideband demultiplexer"
msgstr "error en demultiplexor de banda lateral"
#: fetch-pack.c:884
msgid "Server does not support shallow clients"
msgstr "El servidor no permet clients superficials"
#: fetch-pack.c:888
msgid "Server supports multi_ack_detailed"
msgstr "El servidor accepta multi_ack_detailed"
#: fetch-pack.c:891
msgid "Server supports no-done"
msgstr "El servidor accepta no-done"
#: fetch-pack.c:897
msgid "Server supports multi_ack"
msgstr "El servidor accepta multi_ack"
#: fetch-pack.c:901
msgid "Server supports side-band-64k"
msgstr "El servidor accepta side-band-64k"
#: fetch-pack.c:905
msgid "Server supports side-band"
msgstr "El servidor accepta banda lateral"
#: fetch-pack.c:909
msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
msgstr "El servidor accepta allow-tip-sha1-in-want"
#: fetch-pack.c:913
msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
msgstr "El servidor accepta allow-reachable-sha1-in-want"
#: fetch-pack.c:923
msgid "Server supports ofs-delta"
msgstr "El servidor accepta ofs-delta"
#: fetch-pack.c:930
#, c-format
msgid "Server version is %.*s"
msgstr "La versió del servidor és %.*s"
#: fetch-pack.c:936
msgid "Server does not support --shallow-since"
msgstr "El servidor no admet --shallow-since"
#: fetch-pack.c:940
msgid "Server does not support --shallow-exclude"
msgstr "El servidor no admet --shallow-exclude"
#: fetch-pack.c:942
msgid "Server does not support --deepen"
msgstr "El servidor no admet --deepen"
#: fetch-pack.c:953
msgid "no common commits"
msgstr "cap comissió en comú"
#: fetch-pack.c:965
msgid "git fetch-pack: fetch failed."
msgstr "git fetch-pack: l'obtenció ha fallat."
#: fetch-pack.c:1127
msgid "no matching remote head"
msgstr "no hi ha cap HEAD remot coincident"
#: fetch-pack.c:1149
#, c-format
msgid "no such remote ref %s"
msgstr "no existeix la referència remota %s"
#: fetch-pack.c:1152
#, c-format
msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
msgstr "El servidor no permet sol·licitar objectes no anunciats %s"
#: gpg-interface.c:185
msgid "gpg failed to sign the data"
msgstr "gpg ha fallat en signar les dades"
#: gpg-interface.c:215
msgid "could not create temporary file"
msgstr "no s'ha pogut crear el fitxer temporal"
#: gpg-interface.c:217
#, c-format
msgid "failed writing detached signature to '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en escriure la signatura separada a '%s'"
#: graph.c:96
#, c-format
msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
msgstr "ignora el color invàlid '%.*s' en log.graphColors"
#: grep.c:1796
#, c-format
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "'%s': no s'ha pogut llegir %s"
#: grep.c:1813 builtin/clone.c:399 builtin/diff.c:81 builtin/rm.c:133
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en fer stat a '%s'"
#: grep.c:1824
#, c-format
msgid "'%s': short read"
msgstr "'%s': lectura curta"
#: help.c:218
#, c-format
msgid "available git commands in '%s'"
msgstr "ordres de git disponibles en '%s'"
#: help.c:225
msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
msgstr "ordres de git disponibles d'altres llocs en el vostre $PATH"
#: help.c:256
msgid "These are common Git commands used in various situations:"
msgstr ""
"Aquestes són ordres del Git habitualment usades en diverses situacions:"
#: help.c:321
#, c-format
msgid ""
"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
msgstr ""
"'%s' sembla una ordre de git, però no hem pogut\n"
"executar-la. Pot ser que git-%s estigui malmès?"
#: help.c:376
msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
msgstr "Ai. El vostre sistema no informa de cap ordre de Git."
#: help.c:398
#, c-format
msgid ""
"WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist.\n"
"Continuing under the assumption that you meant '%s'"
msgstr ""
"ADVERTÈNCIA: Heu invocat una ordre de Git amb nom '%s', la qual no "
"existeix.\n"
"S'està continuant sota l'assumpció que volíeu dir '%s'"
#: help.c:403
#, c-format
msgid "in %0.1f seconds automatically..."
msgstr "en %0.1f segons automàticament..."
#: help.c:410
#, c-format
msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
msgstr "git: '%s' no és una ordre de git. Vegeu 'git --help'."
#: help.c:414 help.c:480
msgid ""
"\n"
"Did you mean this?"
msgid_plural ""
"\n"
"Did you mean one of these?"
msgstr[0] ""
"\n"
"Volíeu dir això?"
msgstr[1] ""
"\n"
"Volíeu dir un d'aquests?"
#: help.c:476
#, c-format
msgid "%s: %s - %s"
msgstr "%s: %s - %s"
#: ident.c:343
msgid ""
"\n"
"*** Please tell me who you are.\n"
"\n"
"Run\n"
"\n"
" git config --global user.email \"you@example.com\"\n"
" git config --global user.name \"Your Name\"\n"
"\n"
"to set your account's default identity.\n"
"Omit --global to set the identity only in this repository.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"*** Si us plau, digueu-me qui sou.\n"
"\n"
"Executeu\n"
"\n"
" git config --global user.email \"usuari@domini.com\"\n"
" git config --global user.name \"El vostre nom\"\n"
"\n"
"per a establir la identitat predeterminada del vostre compte.\n"
"Ometeu --global per a establir la identitat només en aquest dipòsit.\n"
#: ident.c:367
msgid "no email was given and auto-detection is disabled"
msgstr "no s'ha proporcionat cap adreça electrònica i la detecció automàtica està inhabilitada"
#: ident.c:372
#, c-format
msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
msgstr "no s'ha pogut detectar automàticament una adreça de correu vàlida ('%s' rebut)"
#: ident.c:382
msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
msgstr "no s'ha proporcionat cap nom i la detecció automàtica està inhabilitada"
#: ident.c:388
#, c-format
msgid "unable to auto-detect name (got '%s')"
msgstr "no s'ha pogut detectar automàticament el nom ('%s' rebut)"
#: ident.c:396
#, c-format
msgid "empty ident name (for <%s>) not allowed"
msgstr ""
#: ident.c:402
#, c-format
msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
msgstr ""
#: ident.c:417 builtin/commit.c:611
#, c-format
msgid "invalid date format: %s"
msgstr "format de data no vàlid: %s"
#: lockfile.c:152
#, c-format
msgid ""
"Unable to create '%s.lock': %s.\n"
"\n"
"Another git process seems to be running in this repository, e.g.\n"
"an editor opened by 'git commit'. Please make sure all processes\n"
"are terminated then try again. If it still fails, a git process\n"
"may have crashed in this repository earlier:\n"
"remove the file manually to continue."
msgstr ""
"No s'ha pogut crear '%s.lock': %s.\n"
"\n"
"Sembla que un altre procés de git s'està executant en aquest\n"
"dipòsit, per exemple, un editor obert per 'git commit'. Si us\n"
"plau, assegureu-vos que tots els processos s'hagin terminat i\n"
"llavors proveu de nou. Si encara falla, pot ser que un procés de\n"
"git ha tingut una pana:\n"
"elimineu el fitxer manualment per a continuar."
#: lockfile.c:160
#, c-format
msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
msgstr "No s'ha pogut crear '%s.lock': %s"
#: merge.c:41
msgid "failed to read the cache"
msgstr "s'ha produït un error en llegir la memòria cau"
#: merge.c:96 builtin/am.c:1999 builtin/am.c:2034 builtin/checkout.c:393
#: builtin/checkout.c:607 builtin/clone.c:749
msgid "unable to write new index file"
msgstr "no s'ha pogut escriure un fitxer d'índex nou"
#: merge-recursive.c:209
msgid "(bad commit)\n"
msgstr "(comissió errònia)\n"
#: merge-recursive.c:231 merge-recursive.c:239
#, c-format
msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
msgstr "addinfo_cache ha fallat per al camí '%s'"
#: merge-recursive.c:303
msgid "error building trees"
msgstr "error en construir arbres"
#: merge-recursive.c:727
#, c-format
msgid "failed to create path '%s'%s"
msgstr "s'ha produït un error en crear el camí '%s'%s"
#: merge-recursive.c:738
#, c-format
msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
msgstr "S'està eliminant %s per a fer espai per al subdirectori\n"
#: merge-recursive.c:752 merge-recursive.c:771
msgid ": perhaps a D/F conflict?"
msgstr ": potser un conflicte D/F?"
#: merge-recursive.c:761
#, c-format
msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
msgstr "s'està refusant perdre el fitxer no seguit a '%s'"
#: merge-recursive.c:803 builtin/cat-file.c:34
#, c-format
msgid "cannot read object %s '%s'"
msgstr "no es pot llegir l'objecte %s '%s'"
#: merge-recursive.c:805
#, c-format
msgid "blob expected for %s '%s'"
msgstr "blob esperat per a %s '%s'"
#: merge-recursive.c:829
#, c-format
msgid "failed to open '%s': %s"
msgstr "s'ha produït un error en obrir '%s': %s"
#: merge-recursive.c:840
#, c-format
msgid "failed to symlink '%s': %s"
msgstr "s'ha produït un error en fer l'enllaç simbòlic '%s': %s"
#: merge-recursive.c:845
#, c-format
msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
msgstr "no se sap què fer amb %06o %s '%s'"
#: merge-recursive.c:985
msgid "Failed to execute internal merge"
msgstr "S'ha produït un error en executar la fusió interna"
#: merge-recursive.c:989
#, c-format
msgid "Unable to add %s to database"
msgstr "No s'ha pogut afegir %s a la base de dades"
#: merge-recursive.c:1092
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
"in tree."
msgstr ""
"CONFLICTE: (%s/supressió): %s suprimit en %s i %s en %s. La versió %s de %s "
"s'ha deixat en l'arbre."
#: merge-recursive.c:1097
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
"left in tree."
msgstr ""
"CONFLICTE: (%s/supressió): %s suprimit en %s i %s a %s en %s. La versió %s de %s "
"s'ha deixat en l'arbre."
#: merge-recursive.c:1104
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
"in tree at %s."
msgstr ""
"CONFLICTE: (%s/supressió): %s suprimit en %s i %s en %s. La versió %s de %s "
"s'ha deixat en l'arbre a %s."
#: merge-recursive.c:1109
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
"left in tree at %s."
msgstr ""
"CONFLICTE: (%s/supressió): %s suprimit en %s i %s a %s en %s. La versió %s de %s "
"s'ha deixat en l'arbre a %s."
#: merge-recursive.c:1143
msgid "rename"
msgstr "canvi de nom"
#: merge-recursive.c:1143
msgid "renamed"
msgstr "canviat de nom"
#: merge-recursive.c:1200
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "%s és un directori en %s; s'està afegint com a %s en lloc d'això"
#: merge-recursive.c:1225
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
"\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
msgstr ""
"CONFLICTE (canvi de nom/canvi de nom): Canvi de nom \"%s\"->\"%s\" en la "
"branca \"%s\" canvi de nom \"%s\"->\"%s\" en \"%s\"%s"
#: merge-recursive.c:1230
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (deixat sense resolució)"
#: merge-recursive.c:1292
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"CONFLICTE (canvi de nom/canvi de nom): Canvi de nom %s->%s en %s. Canvi de "
"nom %s->%s en %s"
#: merge-recursive.c:1325
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
msgstr "S'està canviant el nom de %s a %s i %s a %s en lloc d'això"
#: merge-recursive.c:1528
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
msgstr ""
"CONFLICTE (canvi de nom/afegiment): Canvi de nom %s->%s en %s. %s afegit en "
"%s"
#: merge-recursive.c:1543
#, c-format
msgid "Adding merged %s"
msgstr "S'està afegint %s fusionat"
#: merge-recursive.c:1550 merge-recursive.c:1780
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "S'està afegint com a %s en lloc d'això"
#: merge-recursive.c:1607
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "no es pot llegir l'objecte %s"
#: merge-recursive.c:1610
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "l'objecte %s no és un blob"
#: merge-recursive.c:1679
msgid "modify"
msgstr "modificació"
#: merge-recursive.c:1679
msgid "modified"
msgstr "modificat"
#: merge-recursive.c:1689
msgid "content"
msgstr "contingut"
#: merge-recursive.c:1696
msgid "add/add"
msgstr "afegiment/afegiment"
#: merge-recursive.c:1732
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "S'ha omès %s (el fusionat és igual a l'existent)"
#: merge-recursive.c:1746
#, c-format
msgid "Auto-merging %s"
msgstr "S'està autofusionant %s"
#: merge-recursive.c:1750 git-submodule.sh:944
msgid "submodule"
msgstr "submòdul"
#: merge-recursive.c:1751
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "CONFLICTE (%s): Conflicte de fusió en %s"
#: merge-recursive.c:1845
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "S'està eliminant %s"
#: merge-recursive.c:1871
msgid "file/directory"
msgstr "fitxer/directori"
#: merge-recursive.c:1877
msgid "directory/file"
msgstr "directori/fitxer"
#: merge-recursive.c:1883
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"CONFLICTE (%s): Hi ha un directori amb nom %s en %s. S'està afegint %s com a "
"%s"
#: merge-recursive.c:1892
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "S'està afegint %s"
#: merge-recursive.c:1929
msgid "Already up-to-date!"
msgstr "Ja està al dia!"
#: merge-recursive.c:1938
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "la fusió dels arbres %s i %s ha fallat"
#: merge-recursive.c:2021
msgid "Merging:"
msgstr "Fusionant:"
#: merge-recursive.c:2034
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "s'ha trobat %u avantpassat en comú:"
msgstr[1] "s'han trobat %u avantpassats en comú:"
#: merge-recursive.c:2073
msgid "merge returned no commit"
msgstr "la fusió no ha retornat cap comissió"
#: merge-recursive.c:2136
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "No s'ha pogut analitzar l'objecte '%s'"
#: merge-recursive.c:2150 builtin/merge.c:645 builtin/merge.c:792
msgid "Unable to write index."
msgstr "No s'ha pogut escriure l'índex."
#: notes-merge.c:273
#, c-format
msgid ""
"You have not concluded your previous notes merge (%s exists).\n"
"Please, use 'git notes merge --commit' or 'git notes merge --abort' to "
"commit/abort the previous merge before you start a new notes merge."
msgstr ""
"No heu acabat la vostra fusió de notes prèvia (%s existeix).\n"
"Si us plau, useu 'git notes merge --commit' o 'git notes merge --abort' per "
"a cometre/avortar la fusió prèvia abans de començar una fusió de notes nova."
#: notes-merge.c:280
#, c-format
msgid "You have not concluded your notes merge (%s exists)."
msgstr "No heu conclòs la vostra fusió de notes (%s existeix)."
#: notes-utils.c:41
msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
msgstr "No es pot cometre un arbre de notes no inicialitzat / no referenciat"
#: notes-utils.c:100
#, c-format
msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
msgstr "Valor de notes.rewriteMode erroni: '%s'"
#: notes-utils.c:110
#, c-format
msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
msgstr "S'està refusant reescriure les notes en %s (fora de refs/notes/)"
#. TRANSLATORS: The first %s is the name of the
#. environment variable, the second %s is its value
#: notes-utils.c:137
#, c-format
msgid "Bad %s value: '%s'"
msgstr "Valor erroni de %s: '%s'"
#: object.c:240
#, c-format
msgid "unable to parse object: %s"
msgstr "no s'ha pogut analitzar l'objecte: %s"
#: parse-options.c:572
msgid "..."
msgstr "..."
#: parse-options.c:590
#, c-format
msgid "usage: %s"
msgstr "ús: %s"
#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
#. one in "usage: %s" translation
#: parse-options.c:594
#, c-format
msgid " or: %s"
msgstr " o: %s"
#: parse-options.c:597
#, c-format
msgid " %s"
msgstr " %s"
#: parse-options.c:631
msgid "-NUM"
msgstr "-NUM"
#: parse-options-cb.c:108
#, c-format
msgid "malformed object name '%s'"
msgstr "nom d'objecte mal format '%s'"
#: path.c:810
#, c-format
msgid "Could not make %s writable by group"
msgstr "No s'ha pogut fer %s escrivible pel grup"
#: pathspec.c:125
msgid "Escape character '\\' not allowed as last character in attr value"
msgstr "El caràcter d'escapament '\\' no està permès com a últim caràcter en un valor d'un atribut"
#: pathspec.c:143
msgid "Only one 'attr:' specification is allowed."
msgstr "només es permet una especificació 'attr:'."
#: pathspec.c:146
msgid "attr spec must not be empty"
msgstr "una especificació d'atribut no pot estar buida"
#: pathspec.c:189
#, c-format
msgid "invalid attribute name %s"
msgstr "nom d'atribut no vàlid %s"
#: pathspec.c:254
msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
msgstr ""
"els ajusts d'especificació de camí 'glob' i 'noglob' globals són "
"incompatibles"
#: pathspec.c:261
msgid ""
"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
"pathspec settings"
msgstr ""
"l'ajust d'especificació de camí 'literal' global és incompatible amb tots "
"els altres ajusts d'especificació de camí globals"
#: pathspec.c:301
msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
msgstr "paràmetre no vàlid per a la màgia d'especificació de camí 'prefix'"
#: pathspec.c:322
#, c-format
msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
msgstr "Màgia d'especificació de camí no vàlida '%.*s' en '%s'"
#: pathspec.c:327
#, c-format
msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
msgstr "')' mancant al final de la màgia d'especificació de camí en '%s'"
#: pathspec.c:365
#, c-format
msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
msgstr "Màgia d'especificació de camí no implementada '%c' en '%s'"
#: pathspec.c:421 pathspec.c:443
#, c-format
msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
msgstr "L'especificació '%s' és en el submòdul '%.*s'"
#: pathspec.c:483
#, c-format
msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
msgstr "%s: 'literal' i 'glob' són incompatibles"
#: pathspec.c:496
#, c-format
msgid "%s: '%s' is outside repository"
msgstr "%s: '%s' és fora del dipòsit"
#: pathspec.c:584
#, c-format
msgid "'%s' (mnemonic: '%c')"
msgstr "'%s' (mnemònic: '%c')"
#: pathspec.c:594
#, c-format
msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
msgstr ""
"%s: aquesta ordre no està admesa amb la màgia d'especificació de camí: %s"
#: pathspec.c:644
msgid ""
"empty strings as pathspecs will be made invalid in upcoming releases. please "
"use . instead if you meant to match all paths"
msgstr ""
"es faran no vàlides les cadenes buides com especificacions de camí en "
"versions futures. Si us plau, useu . en lloc d'això si volíeu coincidir amb "
"tots els camins"
#: pathspec.c:668
#, c-format
msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "l'especificació de camí '%s' és més enllà d'un enllaç simbòlic"
#: pretty.c:982
msgid "unable to parse --pretty format"
msgstr "no s'ha pogut analitzar el format --pretty"
#: read-cache.c:1442
#, c-format
msgid ""
"index.version set, but the value is invalid.\n"
"Using version %i"
msgstr ""
"index.version està establerta, però el valor no és vàlid.\n"
"S'està usant la versió %i"
#: read-cache.c:1452
#, c-format
msgid ""
"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
"Using version %i"
msgstr ""
"GIT_INDEX_VERSION està establerta, però el valor no és vàlid.\n"
"S'està usant la versió %i"
#: read-cache.c:2375 sequencer.c:1350 sequencer.c:2048
#, c-format
msgid "could not stat '%s'"
msgstr "no s'ha pogut fer stat a '%s'"
#: read-cache.c:2388
#, c-format
msgid "unable to open git dir: %s"
msgstr "no s'ha pogut obrir el directori git: %s"
#: read-cache.c:2400
#, c-format
msgid "unable to unlink: %s"
msgstr "no s'ha pogut desenllaçar: %s"
#: refs.c:620 builtin/merge.c:844
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing"
msgstr "No s'ha pogut obrir '%s' per a escriptura"
#: refs.c:1667
msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
msgstr ""
#: refs/files-backend.c:1631
#, c-format
msgid "could not delete reference %s: %s"
msgstr "no s'ha pogut suprimir la referència %s: %s"
#: refs/files-backend.c:1634
#, c-format
msgid "could not delete references: %s"
msgstr "no s'ha pogut suprimir les referències: %s"
#: refs/files-backend.c:1643
#, c-format
msgid "could not remove reference %s"
msgstr "no s'ha pogut eliminar la referència %s"
#: ref-filter.c:35 wt-status.c:1780
msgid "gone"
msgstr "no hi és"
#: ref-filter.c:36
#, c-format
msgid "ahead %d"
msgstr "davant per %d"
#: ref-filter.c:37
#, c-format
msgid "behind %d"
msgstr "darrere per %d"
#: ref-filter.c:38
#, c-format
msgid "ahead %d, behind %d"
msgstr "davant per %d, darrere per %d"
#: ref-filter.c:104
#, c-format
msgid "expected format: %%(color:<color>)"
msgstr "format esperat: %%(color:<color>)"
#: ref-filter.c:106
#, c-format
msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
msgstr "color no reconegut: %%(color:%s)"
#: ref-filter.c:120
#, e, c-format
msgid "Integer value expected refname:lstrip=%s"
msgstr "valor enter esperat pel nom de referència:lstrip=%s"
#: ref-filter.c:124
#, c-format
msgid "Integer value expected refname:rstrip=%s"
msgstr "valor enter esperat pel nom de referència:rstrip=%s"
#: ref-filter.c:126
#, c-format
msgid "unrecognized %%(%s) argument: %s"
msgstr "paràmetre %%(%s) desconegut: %s"
#: ref-filter.c:166
#, c-format
msgid "%%(body) does not take arguments"
msgstr "%%(body) no accepta paràmetres"
#: ref-filter.c:173
#, c-format
msgid "%%(subject) does not take arguments"
msgstr "%%(subject) no accepta paràmetres"
#: ref-filter.c:180
#, c-format
msgid "%%(trailers) does not take arguments"
msgstr "%%(trailers) no accepta paràmetres"
#: ref-filter.c:199
#, c-format
msgid "positive value expected contents:lines=%s"
msgstr "valor positiu esperat conté:lines=%s"
#: ref-filter.c:201
#, c-format
msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
msgstr "paràmetre %%(contents) no reconegut: %s"
#: ref-filter.c:214
#, fuzzy, c-format
msgid "positive value expected objectname:short=%s"
msgstr "valor positiu esperat conté:lines=%s"
#: ref-filter.c:218
#, c-format
msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
msgstr "paràmetre %%(objectname) no reconegut: %s"
#: ref-filter.c:245
#, c-format
msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
msgstr "format esperat: %%(align:<amplada>,<posició>)"
#: ref-filter.c:257
#, c-format
msgid "unrecognized position:%s"
msgstr "posició no reconeguda:%s"
#: ref-filter.c:261
#, c-format
msgid "unrecognized width:%s"
msgstr "amplada no reconeguda:%s"
#: ref-filter.c:267
#, c-format
msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
msgstr "paràmetre %%(align) no reconegut: %s"
#: ref-filter.c:271
#, c-format
msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
msgstr "amplada positiva esperada amb l'àtom %%(align)"
#: ref-filter.c:286
#, c-format
msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
msgstr "paràmetre %%(if) no reconegut: %s"
#: ref-filter.c:371
#, c-format
msgid "malformed field name: %.*s"
msgstr "nom de camp mal format: %.*s"
#: ref-filter.c:397
#, c-format
msgid "unknown field name: %.*s"
msgstr "nom de camp desconegut: %.*s"
#: ref-filter.c:501
#, fuzzy, c-format
msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "format: s'ha usat l'àtom %%(end) sense l'àtom corresponent"
#: ref-filter.c:561
#, fuzzy, c-format
msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "format: s'ha usat l'àtom %%(end) sense l'àtom corresponent"
#: ref-filter.c:563
#, fuzzy, c-format
msgid "format: %%(then) atom used more than once"
msgstr "format: s'ha usat l'àtom %%(end) sense l'àtom corresponent"
#: ref-filter.c:565
#, fuzzy, c-format
msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
msgstr "format: manca l'àtom %%(end)"
#: ref-filter.c:591
#, fuzzy, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "format: s'ha usat l'àtom %%(end) sense l'àtom corresponent"
#: ref-filter.c:593
#, fuzzy, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "format: s'ha usat l'àtom %%(end) sense l'àtom corresponent"
#: ref-filter.c:595
#, fuzzy, c-format
msgid "format: %%(else) atom used more than once"
msgstr "format: s'ha usat l'àtom %%(end) sense l'àtom corresponent"
#: ref-filter.c:608
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
msgstr "format: s'ha usat l'àtom %%(end) sense l'àtom corresponent"
#: ref-filter.c:663
#, c-format
msgid "malformed format string %s"
msgstr "cadena de format mal format %s"
#: ref-filter.c:1247
#, c-format
msgid "(no branch, rebasing %s)"
msgstr "(cap branca, s'està rebasant %s)"
#: ref-filter.c:1250
#, c-format
msgid "(no branch, bisect started on %s)"
msgstr "(cap branca, bisecció començada en %s)"
#. TRANSLATORS: make sure this matches
#. "HEAD detached at " in wt-status.c
#: ref-filter.c:1256
#, c-format
msgid "(HEAD detached at %s)"
msgstr "(HEAD separat a %s)"
#. TRANSLATORS: make sure this matches
#. "HEAD detached from " in wt-status.c
#: ref-filter.c:1261
#, c-format
msgid "(HEAD detached from %s)"
msgstr "(HEAD separat de %s)"
#: ref-filter.c:1265
msgid "(no branch)"
msgstr "(cap branca)"
#: ref-filter.c:1420 ref-filter.c:1451
#, c-format
msgid "missing object %s for %s"
msgstr "manca l'objecte %s per a %s"
#: ref-filter.c:1423 ref-filter.c:1454
#, c-format
msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
msgstr "parse_object_buffer ha fallat en %s per a %s"
#: ref-filter.c:1692
#, c-format
msgid "malformed object at '%s'"
msgstr "objecte mal format a '%s'"
#: ref-filter.c:1759
#, c-format
msgid "ignoring ref with broken name %s"
msgstr "s'està ignorant la referència amb nom malmès %s"
#: ref-filter.c:1764
#, c-format
msgid "ignoring broken ref %s"
msgstr "s'està ignorant la referència trencada %s"
#: ref-filter.c:2028
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom missing"
msgstr "format: manca l'àtom %%(end)"
#: ref-filter.c:2109
#, c-format
msgid "malformed object name %s"
msgstr "nom d'objecte %s mal format"
#: remote.c:754
#, c-format
msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
msgstr "No es poden obtenir ambdós %s i %s a %s"
#: remote.c:758
#, c-format
msgid "%s usually tracks %s, not %s"
msgstr "%s generalment segueix %s, no %s"
#: remote.c:762
#, c-format
msgid "%s tracks both %s and %s"
msgstr "%s segueix ambdós %s i %s"
#: remote.c:770
msgid "Internal error"
msgstr "Error intern"
#: remote.c:1685 remote.c:1787
msgid "HEAD does not point to a branch"
msgstr "HEAD no assenyala cap branca"
#: remote.c:1694
#, c-format
msgid "no such branch: '%s'"
msgstr "no hi ha tal branca: '%s'"
#: remote.c:1697
#, c-format
msgid "no upstream configured for branch '%s'"
msgstr "cap font configurada per a la branca '%s'"
#: remote.c:1703
#, c-format
msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
msgstr "la branca font '%s' no s'emmagatzema com a branca amb seguiment remot"
#: remote.c:1718
#, c-format
msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
msgstr ""
"el destí de pujada '%s' en el remot '%s' no té cap branca seguidora local"
#: remote.c:1730
#, c-format
msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
msgstr "la branca '%s' no té cap remot al qual pujar"
#: remote.c:1741
#, c-format
msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
msgstr "les especificacions de referència de '%s' no inclouen '%s'"
#: remote.c:1754
msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
msgstr "push no té destí (push.default és 'nothing')"
#: remote.c:1776
msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
msgstr "no es pot resoldre una pujada 'simple' a un sol destí"
#: remote.c:2081
#, c-format
msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
msgstr "La vostra branca està basada en '%s', però la font no hi és.\n"
#: remote.c:2085
msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
msgstr " (useu \"git branch --unset-upstream\" per a arreglar)\n"
#: remote.c:2088
#, c-format
msgid "Your branch is up-to-date with '%s'.\n"
msgstr "La vostra branca està al dia amb '%s'.\n"
#: remote.c:2092
#, c-format
msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
msgstr[0] "La vostra branca està davant de '%s' per %d comissió.\n"
msgstr[1] "La vostra branca està davant de '%s' per %d comissions.\n"
#: remote.c:2098
msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
msgstr " (useu \"git push\" per a publicar les vostres comissions locals)\n"
#: remote.c:2101
#, c-format
msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
msgid_plural ""
"Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
msgstr[0] ""
"La vostra branca està darrere de '%s' per %d comissió, i pot avançar-se "
"ràpidament.\n"
msgstr[1] ""
"La vostra branca està darrere de '%s' per %d comissions, i pot avançar-se "
"ràpidament.\n"
#: remote.c:2109
msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
msgstr " (useu \"git pull\" per a actualitzar la vostra branca local)\n"
#: remote.c:2112
#, c-format
msgid ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
"and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
msgid_plural ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
"and have %d and %d different commits each, respectively.\n"
msgstr[0] ""
"La vostra branca i '%s' s'han divergit,\n"
"i tenen %d i %d comissió distinta cada una, respectivament.\n"
msgstr[1] ""
"La vostra branca i '%s' s'han divergit,\n"
"i tenen %d i %d comissions distintes cada una, respectivament.\n"
#: remote.c:2122
msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
msgstr " (useu \"git pull\" per a fusionar la branca remota a la vostra)\n"
#: revision.c:2158
msgid "your current branch appears to be broken"
msgstr "la vostra branca actual sembla malmesa"
#: revision.c:2161
#, c-format
msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
msgstr "la vostra branca actual '%s' encara no té cap comissió"
#: revision.c:2355
msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
msgstr "--first-parent és incompatible amb --bisect"
#: run-command.c:125
msgid "open /dev/null failed"
msgstr "s'ha produït un error en obrir /dev/null"
#: run-command.c:127
#, c-format
msgid "dup2(%d,%d) failed"
msgstr "dup2(%d,%d) ha fallat"
#: send-pack.c:150
#, c-format
msgid "unable to parse remote unpack status: %s"
msgstr "no s'ha pogut analitzar l'estat del desempaquetament remot: %s"
#: send-pack.c:152
#, c-format
msgid "remote unpack failed: %s"
msgstr "s'ha produït un error en el desempaquetament remot: %s"
#: send-pack.c:315
msgid "failed to sign the push certificate"
msgstr "s'ha produït un error en signar el certificat de pujada"
#: send-pack.c:428
msgid "the receiving end does not support --signed push"
msgstr "el destí receptor no admet pujar --signed"
#: send-pack.c:430
msgid ""
"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
"signed push"
msgstr ""
"no s'està enviant una certificació de pujada perquè el destí receptor no "
"admet pujar --signed"
#: send-pack.c:442
msgid "the receiving end does not support --atomic push"
msgstr "el destí receptor no admet pujar --atomic"
#: send-pack.c:447
msgid "the receiving end does not support push options"
msgstr "el destí receptor no admet opcions de pujada"
#: sequencer.c:215
msgid "revert"
msgstr "revertir"
#: sequencer.c:217
msgid "cherry-pick"
msgstr "cherry-pick"
#: sequencer.c:219
msgid "rebase -i"
msgstr "rebase -i"
#: sequencer.c:221
#, c-format
msgid "Unknown action: %d"
msgstr "Acció desconeguda: %d"
#: sequencer.c:278
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
msgstr ""
"després de resoldre els conflictes, marqueu els camins\n"
"corregits amb 'git add <camins>' o 'git rm <camins>'"
#: sequencer.c:281
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
"and commit the result with 'git commit'"
msgstr ""
"després de resoldre els conflictes, marqueu els camins\n"
"corregits amb 'git add <camins>' o 'git rm <camins>'\n"
"i cometeu el resultat amb 'git commit'"
#: sequencer.c:294 sequencer.c:1682
#, c-format
msgid "could not lock '%s'"
msgstr "no s'ha pogut bloquejar '%s'"
#: sequencer.c:297 sequencer.c:1560 sequencer.c:1687 sequencer.c:1701
#, c-format
msgid "could not write to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut escriure a '%s'"
#: sequencer.c:301
#, c-format
msgid "could not write eol to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut escriure el terminador de línia a '%s'"
#: sequencer.c:305 sequencer.c:1565 sequencer.c:1689
#, c-format
msgid "failed to finalize '%s'."
msgstr "s'ha produït un error en finalitzar '%s'."
#: sequencer.c:329 sequencer.c:814 sequencer.c:1586 builtin/am.c:257
#: builtin/commit.c:749 builtin/merge.c:1018
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
msgstr "no s'ha pogut llegir '%s'"
#: sequencer.c:355
#, c-format
msgid "your local changes would be overwritten by %s."
msgstr "els vostres canvis locals se sobreescriurien per %s."
#: sequencer.c:359
msgid "commit your changes or stash them to proceed."
msgstr "cometeu els vostres canvis o emmagatzemeu-los per a procedir."
#: sequencer.c:388
#, c-format
msgid "%s: fast-forward"
msgstr "%s: avanç ràpid"
#. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
#. * "rebase -i".
#.
#: sequencer.c:470
#, c-format
msgid "%s: Unable to write new index file"
msgstr "%s: No s'ha pogut escriure un fitxer d'índex nou"
#: sequencer.c:489
msgid "could not resolve HEAD commit\n"
msgstr "no s'ha pogut resoldre la comissió HEAD\n"
#: sequencer.c:509
msgid "unable to update cache tree\n"
msgstr "no s'ha pogut actualitzar l'arbre cau\n"
#: sequencer.c:592
#, c-format
msgid ""
"you have staged changes in your working tree\n"
"If these changes are meant to be squashed into the previous commit, run:\n"
"\n"
" git commit --amend %s\n"
"\n"
"If they are meant to go into a new commit, run:\n"
"\n"
" git commit %s\n"
"\n"
"In both cases, once you're done, continue with:\n"
"\n"
" git rebase --continue\n"
msgstr ""
"teniu canvis «staged» en el vostre arbre de treball\n"
"Si aquests canvis estan pensats per fer «squash» a la comissió prèvia, "
"executeu:\n"
"\n"
" git commit --amend %s\n"
"\n"
"Si són per a formar una comissió nova, executeu:\n"
"\n"
" git commit %s\n"
"\n"
"En ambdós casos, quan hàgiu terminat, continueu amb:\n"
"\n"
" git rebase --continue\n"
#: sequencer.c:694
#, c-format
msgid "could not parse commit %s\n"
msgstr "no s'ha pogut analitzar la comissió %s\n"
#: sequencer.c:699
#, c-format
msgid "could not parse parent commit %s\n"
msgstr "no s'ha pogut analitzar la comissió pare %s\n"
#: sequencer.c:821
#, c-format
msgid ""
"unexpected 1st line of squash message:\n"
"\n"
"\t%.*s"
msgstr ""
"Primera línia del missatge de «squash» no esperada:\n"
"\n"
"\t%.*s"
#: sequencer.c:827
#, c-format
msgid ""
"invalid 1st line of squash message:\n"
"\n"
"\t%.*s"
msgstr ""
"Primera línia del missatge de «squash» no vàlida:\n"
"\n"
"\t%.*s"
#: sequencer.c:833 sequencer.c:858
#, c-format
msgid "This is a combination of %d commits."
msgstr "Això és una combinació de %d comissions."
#: sequencer.c:842
msgid "need a HEAD to fixup"
msgstr "cal un HEAD per reparar-ho"
#: sequencer.c:844
msgid "could not read HEAD"
msgstr "no s'ha pogut llegir HEAD"
#: sequencer.c:846
msgid "could not read HEAD's commit message"
msgstr "no s'ha pogut llegir el missatge de comissió de HEAD"
#: sequencer.c:852
#, c-format
msgid "cannot write '%s'"
msgstr "no es pot escriure '%s'"
#: sequencer.c:861 git-rebase--interactive.sh:445
msgid "This is the 1st commit message:"
msgstr "Aquest és el 1r missatge de comissió:"
#: sequencer.c:869
#, c-format
msgid "could not read commit message of %s"
msgstr "no s'ha pogut llegir el missatge de comissió: %s"
#: sequencer.c:876
#, c-format
msgid "This is the commit message #%d:"
msgstr "Aquest és el missatge de comissió #%d:"
#: sequencer.c:881
#, c-format
msgid "The commit message #%d will be skipped:"
msgstr "El missatge de comissió núm. #%d s'ometrà:"
#: sequencer.c:886
#, c-format
msgid "unknown command: %d"
msgstr "ordre desconeguda: %d"
#: sequencer.c:952
msgid "your index file is unmerged."
msgstr "el vostre fitxer d'índex està sense fusionar."
#: sequencer.c:970
#, c-format
msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
msgstr "la comissió %s és una fusió però no s'ha donat cap opció -m."
#: sequencer.c:978
#, c-format
msgid "commit %s does not have parent %d"
msgstr "la comissió %s no té pare %d"
#: sequencer.c:982
#, c-format
msgid "mainline was specified but commit %s is not a merge."
msgstr ""
"s'ha especificat la línia principal però la comissió %s no és una fusió."
#: sequencer.c:988
#, c-format
msgid "cannot get commit message for %s"
msgstr "no es pot obtenir el missatge de comissió de %s"
#. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
#. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
#: sequencer.c:1009
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: no es pot analitzar la comissió pare %s"
#: sequencer.c:1071 sequencer.c:1827
#, c-format
msgid "could not rename '%s' to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut canviar el nom '%s' a '%s'"
#: sequencer.c:1122
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "no s'ha pogut revertir %s... %s"
#: sequencer.c:1123
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "no s'ha pogut aplicar %s... %s"
#: sequencer.c:1165
msgid "empty commit set passed"
msgstr "conjunt de comissions buit passat"
#: sequencer.c:1175
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: s'ha produït un error en llegir l'índex"
#: sequencer.c:1182
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: s'ha produït un error en actualitzar l'índex"
#: sequencer.c:1303
#, c-format
msgid "invalid line %d: %.*s"
msgstr "línia no vàlida %d: %.*s"
#: sequencer.c:1311
#, c-format
msgid "cannot '%s' without a previous commit"
msgstr "No es pot '%s' sense una comissió prèvia"
#: sequencer.c:1344
#, c-format
msgid "could not read '%s'."
msgstr "no s'ha pogut llegir '%s'."
#: sequencer.c:1356
msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
msgstr "si us plau, corregiu-ho això usant 'git rebase --edit-todo'."
#: sequencer.c:1358
#, c-format
msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
msgstr "full d'instruccions inusable: '%s'"
#: sequencer.c:1363
msgid "no commits parsed."
msgstr "no s'ha analitzat cap comissió."
#: sequencer.c:1374
msgid "cannot cherry-pick during a revert."
msgstr "no es pot fer «cherry pick» durant una reversió."
#: sequencer.c:1376
msgid "cannot revert during a cherry-pick."
msgstr "no es pot revertir durant un «cherry pick»."
#: sequencer.c:1439
#, c-format
msgid "invalid key: %s"
msgstr "clau no vàlida: %s"
#: sequencer.c:1442
#, c-format
msgid "invalid value for %s: %s"
msgstr "valor no vàlid per a %s: %s"
#: sequencer.c:1499
#, c-format
msgid "malformed options sheet: '%s'"
msgstr "full d'opcions mal format: '%s'"
#: sequencer.c:1537
msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
msgstr "un «cherry pick» o una reversió ja està en curs"
#: sequencer.c:1538
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
msgstr "intenteu \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
#: sequencer.c:1541
#, c-format
msgid "could not create sequencer directory '%s'"
msgstr "no s'ha pogut crear el directori de seqüenciador '%s'"
#: sequencer.c:1555
msgid "could not lock HEAD"
msgstr "no s'ha pogut bloquejar HEAD"
#: sequencer.c:1611 sequencer.c:2181
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr "ni hi ha cap «cherry pick» ni cap reversió en curs"
#: sequencer.c:1613
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "no es pot resoldre HEAD"
#: sequencer.c:1615 sequencer.c:1649
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr "no es pot avortar des d'una branca que encara ha de nàixer"
#: sequencer.c:1635 builtin/grep.c:910
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "no es pot obrir '%s'"
#: sequencer.c:1637
#, c-format
msgid "cannot read '%s': %s"
msgstr "no es pot llegir '%s': %s"
#: sequencer.c:1638
msgid "unexpected end of file"
msgstr "final de fitxer inesperat"
#: sequencer.c:1644
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr "el fitxer HEAD emmagatzemat abans de fer «cherry pick» '%s' és malmès"
#: sequencer.c:1655
msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
msgstr "Sembla que heu mogut HEAD sense rebobinar, comproveu-ho HEAD"
#: sequencer.c:1792 sequencer.c:2080
msgid "cannot read HEAD"
msgstr "No es pot llegir HEAD"
#: sequencer.c:1832 builtin/difftool.c:616
#, c-format
msgid "could not copy '%s' to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut copiar '%s' a '%s'"
#: sequencer.c:1848
msgid "could not read index"
msgstr "no s'ha pogut llegir l'índex"
#: sequencer.c:1853
#, c-format
msgid ""
"execution failed: %s\n"
"%sYou can fix the problem, and then run\n"
"\n"
" git rebase --continue\n"
"\n"
msgstr ""
"ha fallat: %s\n"
"%sPodeu solucionar el problema, i llavors executar\n"
"\n"
" git rebase --continue\n"
"\n"
#: sequencer.c:1859
msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
msgstr "i ha fet canvis a l'índex i/o l'arbre de treball\n"
#: sequencer.c:1865
#, c-format
msgid ""
"execution succeeded: %s\n"
"but left changes to the index and/or the working tree\n"
"Commit or stash your changes, and then run\n"
"\n"
" git rebase --continue\n"
"\n"
msgstr ""
"L'execució ha tingut èxit: %s\n"
"però ha deixat canvis a l'índex i/o l'arbre de treball\n"
"Cometeu o emmagatzemeu els vostres canvis, i llavors executeu\n"
"\n"
" git rebase --continue\n"
#: sequencer.c:1920 git-rebase.sh:169
#, c-format
msgid "Applied autostash."
msgstr "S'ha aplicat el magatzem automàtic."
#: sequencer.c:1932
#, c-format
msgid "cannot store %s"
msgstr "no es pot emmagatzemar %s"
#: sequencer.c:1934 git-rebase.sh:173
#, c-format
msgid ""
"Applying autostash resulted in conflicts.\n"
"Your changes are safe in the stash.\n"
"You can run \"git stash pop\" or \"git stash drop\" at any time.\n"
msgstr ""
"L'aplicació del magatzem automàtic ha resultat en conflictes.\n"
"Els vostres canvis estan segurs en el magatzem.\n"
"Podeu executar \"git stash pop\" o \"git stash drop\" en qualsevol moment.\n"
#: sequencer.c:2016
#, c-format
msgid "Stopped at %s... %.*s\n"
msgstr "Aturat a %s... %.*s\n"
#: sequencer.c:2058
#, c-format
msgid "unknown command %d"
msgstr "ordre %d desconeguda"
#: sequencer.c:2088
msgid "could not read orig-head"
msgstr "No s'ha pogut llegir orig-head"
#: sequencer.c:2092
msgid "could not read 'onto'"
msgstr "no s'ha pogut llegir 'onto'"
#: sequencer.c:2099
#, c-format
msgid "could not update %s"
msgstr "no s'ha pogut analitzar %s"
#: sequencer.c:2106
#, c-format
msgid "could not update HEAD to %s"
msgstr "no s'ha pogut actualitzar HEAD a %s"
#: sequencer.c:2190
msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
msgstr "No es pot rebasar: Teniu canvis «unstaged»."
#: sequencer.c:2195
msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
msgstr "No s'ha pogut eliminar CHERRY_PICK_HEAD"
#: sequencer.c:2204
msgid "cannot amend non-existing commit"
msgstr "no es pot esmenar una comissió no existent"
#: sequencer.c:2206
#, c-format
msgid "invalid file: '%s'"
msgstr "fitxer no vàlid: '%s'"
#: sequencer.c:2208
#, c-format
msgid "invalid contents: '%s'"
msgstr "contingut no vàlid: '%s'"
#: sequencer.c:2211
msgid ""
"\n"
"You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
"first and then run 'git rebase --continue' again."
msgstr ""
"\n"
"Teniu canvis no comesos en el vostre arbre de treball. Si us plau,\n"
"primer cometeu-los i després executeu 'git rebase --continue' de nou."
#: sequencer.c:2221
msgid "could not commit staged changes."
msgstr "No s'ha pogut cometre els canvis «staged»."
#: sequencer.c:2301
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
msgstr "%s: no es pot fer «cherry pick» a %s"
#: sequencer.c:2305
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
msgstr "%s: revisió dolenta"
#: sequencer.c:2338
msgid "can't revert as initial commit"
msgstr "no es pot revertir com a comissió inicial"
#: setup.c:165
#, c-format
msgid ""
"%s: no such path in the working tree.\n"
"Use 'git <command> -- <path>...' to specify paths that do not exist locally."
msgstr ""
"%s: no hi ha tal camí en l'arbre de treball.\n"
"Useu 'git <ordre> -- <camí>...' per a especificar camins que no existeixin "
"localment."
#: setup.c:178
#, c-format
msgid ""
"ambiguous argument '%s': unknown revision or path not in the working tree.\n"
"Use '--' to separate paths from revisions, like this:\n"
"'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]'"
msgstr ""
"paràmetre ambigu '%s': revisió no coneguda o camí no en l'arbre de treball.\n"
"Useu '--' per a separar els camins de les revisions, com això:\n"
"'git <ordre> [<revisió>...] -- [<fitxer>...]'"
#: setup.c:228
#, c-format
msgid ""
"ambiguous argument '%s': both revision and filename\n"
"Use '--' to separate paths from revisions, like this:\n"
"'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]'"
msgstr ""
"paràmetre ambigu '%s': ambdós una revisió i un nom de fitxer\n"
"Useu '--' per a separar els camins de les revisions, com això:\n"
"'git <ordre> [<revisió>...] -- [<fitxer>...]'"
#: setup.c:475
#, c-format
msgid "Expected git repo version <= %d, found %d"
msgstr "S'esperava una versió de dipòsit de git <= %d, s'ha trobat %d"
#: setup.c:483
msgid "unknown repository extensions found:"
msgstr "s'han trobat extensions de dipòsit desconegudes:"
#: setup.c:776
#, c-format
msgid "Not a git repository (or any of the parent directories): %s"
msgstr "No és un dipòsit de git (ni cap dels directoris pares): %s"
#: setup.c:778 builtin/index-pack.c:1646
msgid "Cannot come back to cwd"
msgstr "No es pot tornar al directori de treball actual"
#: setup.c:1010
msgid "Unable to read current working directory"
msgstr "No s'ha pogut llegir el directori de treball actual"
#: setup.c:1022 setup.c:1028
#, c-format
msgid "Cannot change to '%s'"
msgstr "No es pot canviar a '%s'"
#: setup.c:1041
#, c-format
msgid ""
"Not a git repository (or any parent up to mount point %s)\n"
"Stopping at filesystem boundary (GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM not set)."
msgstr ""
"No un dipòsit de git (ni cap pare fins al punt de muntatge %s)\n"
"S'atura a la frontera de sistema de fitxers (GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM "
"no està establert)."
#: setup.c:1106
#, c-format
msgid ""
"Problem with core.sharedRepository filemode value (0%.3o).\n"
"The owner of files must always have read and write permissions."
msgstr ""
"Hi ha un problema amb el valor de mode de fitxer core.sharedRepository "
"(0%.3o).\n"
"El propietari dels fitxers sempre ha de tenir permisos de lectura i "
"escriptura."
#: sha1_file.c:559
#, c-format
msgid "path '%s' does not exist"
msgstr "el camí '%s' no existeix"
#: sha1_file.c:585
#, c-format
msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
msgstr ""
"Encara no se suporta el dipòsit de referència '%s' com a agafament enllaçat."
#: sha1_file.c:591
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
msgstr "el dipòsit de referència '%s' no és un dipòsit local."
#: sha1_file.c:597
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is shallow"
msgstr "el dipòsit de referència '%s' és superficial"
#: sha1_file.c:605
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is grafted"
msgstr "el dipòsit de referència '%s' és empeltat"
#: sha1_file.c:1245
msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
msgstr "desplaçament abans de la fi del fitxer de paquet (.idx trencat?)"
#: sha1_file.c:2721
#, c-format
msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
msgstr ""
"desplaçament abans d'inici d'índex de paquet per a %s (índex corromput?)"
#: sha1_file.c:2725
#, c-format
msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
msgstr ""
"desplaçament més enllà de la fi d'índex de paquet per a %s (índex truncat?)"
#: sha1_name.c:409
#, c-format
msgid "short SHA1 %s is ambiguous"
msgstr "l'SHA1 %s curt és ambigu"
#: sha1_name.c:420
msgid "The candidates are:"
msgstr "Els candidats són:"
#: sha1_name.c:580
msgid ""
"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
"may be created by mistake. For example,\n"
"\n"
" git checkout -b $br $(git rev-parse ...)\n"
"\n"
"where \"$br\" is somehow empty and a 40-hex ref is created. Please\n"
"examine these refs and maybe delete them. Turn this message off by\n"
"running \"git config advice.objectNameWarning false\""
msgstr ""
"Git normalment mai crea una referència que acabi amb 40 caràcters\n"
"hexadecimals perquè s'ignorarà quan només especifiqueu 40 caràcters\n"
"hexadecimals. Aquestes referències es poden crear per error. Per\n"
"exemple,\n"
"\n"
" git checkout -b $br $(git rev-parse ...)\n"
"\n"
"on \"$br\" és d'alguna manera buida i una referència de 40 caràcters\n"
"hexadecimals. Si us pla