blob: ebb956fd16ccce2536591da021239453da999140 [file] [log] [blame]
#!/bin/sh
test_description='Test ls-files recurse-submodules feature
This test verifies the recurse-submodules feature correctly lists files from
submodules.
'
. ./test-lib.sh
test_expect_success 'setup directory structure and submodules' '
echo a >a &&
mkdir b &&
echo b >b/b &&
git add a b &&
git commit -m "add a and b" &&
git init submodule &&
echo c >submodule/c &&
git -C submodule add c &&
git -C submodule commit -m "add c" &&
git submodule add ./submodule &&
git commit -m "added submodule"
'
test_expect_success 'ls-files correctly outputs files in submodule' '
cat >expect <<-\EOF &&
.gitmodules
a
b/b
submodule/c
EOF
git ls-files --recurse-submodules >actual &&
test_cmp expect actual
'
test_expect_success 'ls-files correctly outputs files in submodule with -z' '
lf_to_nul >expect <<-\EOF &&
.gitmodules
a
b/b
submodule/c
EOF
git ls-files --recurse-submodules -z >actual &&
test_cmp expect actual
'
test_expect_success 'ls-files does not output files not added to a repo' '
cat >expect <<-\EOF &&
.gitmodules
a
b/b
submodule/c
EOF
echo a >not_added &&
echo b >b/not_added &&
echo c >submodule/not_added &&
git ls-files --recurse-submodules >actual &&
test_cmp expect actual
'
test_expect_success 'ls-files recurses more than 1 level' '
cat >expect <<-\EOF &&
.gitmodules
a
b/b
submodule/.gitmodules
submodule/c
submodule/subsub/d
EOF
git init submodule/subsub &&
echo d >submodule/subsub/d &&
git -C submodule/subsub add d &&
git -C submodule/subsub commit -m "add d" &&
git -C submodule submodule add ./subsub &&
git -C submodule commit -m "added subsub" &&
git submodule absorbgitdirs &&
git ls-files --recurse-submodules >actual &&
test_cmp expect actual
'
test_expect_success 'ls-files works with GIT_DIR' '
cat >expect <<-\EOF &&
.gitmodules
c
subsub/d
EOF
git --git-dir=submodule/.git ls-files --recurse-submodules >actual &&
test_cmp expect actual
'
test_expect_success '--recurse-submodules and pathspecs setup' '
echo e >submodule/subsub/e.txt &&
git -C submodule/subsub add e.txt &&
git -C submodule/subsub commit -m "adding e.txt" &&
echo f >submodule/f.TXT &&
echo g >submodule/g.txt &&
git -C submodule add f.TXT g.txt &&
git -C submodule commit -m "add f and g" &&
echo h >h.txt &&
mkdir sib &&
echo sib >sib/file &&
git add h.txt sib/file &&
git commit -m "add h and sib/file" &&
git init sub &&
echo sub >sub/file &&
git -C sub add file &&
git -C sub commit -m "add file" &&
git submodule add ./sub &&
git commit -m "added sub" &&
cat >expect <<-\EOF &&
.gitmodules
a
b/b
h.txt
sib/file
sub/file
submodule/.gitmodules
submodule/c
submodule/f.TXT
submodule/g.txt
submodule/subsub/d
submodule/subsub/e.txt
EOF
git ls-files --recurse-submodules >actual &&
test_cmp expect actual &&
cat actual &&
git ls-files --recurse-submodules "*" >actual &&
test_cmp expect actual
'
test_expect_success '--recurse-submodules and pathspecs' '
cat >expect <<-\EOF &&
h.txt
submodule/g.txt
submodule/subsub/e.txt
EOF
git ls-files --recurse-submodules "*.txt" >actual &&
test_cmp expect actual
'
test_expect_success '--recurse-submodules and pathspecs' '
cat >expect <<-\EOF &&
h.txt
submodule/f.TXT
submodule/g.txt
submodule/subsub/e.txt
EOF
git ls-files --recurse-submodules ":(icase)*.txt" >actual &&
test_cmp expect actual
'
test_expect_success '--recurse-submodules and pathspecs' '
cat >expect <<-\EOF &&
h.txt
submodule/f.TXT
submodule/g.txt
EOF
git ls-files --recurse-submodules ":(icase)*.txt" ":(exclude)submodule/subsub/*" >actual &&
test_cmp expect actual
'
test_expect_success '--recurse-submodules and pathspecs' '
cat >expect <<-\EOF &&
sub/file
EOF
git ls-files --recurse-submodules "sub" >actual &&
test_cmp expect actual &&
git ls-files --recurse-submodules "sub/" >actual &&
test_cmp expect actual &&
git ls-files --recurse-submodules "sub/file" >actual &&
test_cmp expect actual &&
git ls-files --recurse-submodules "su*/file" >actual &&
test_cmp expect actual &&
git ls-files --recurse-submodules "su?/file" >actual &&
test_cmp expect actual
'
test_expect_success '--recurse-submodules and pathspecs' '
cat >expect <<-\EOF &&
sib/file
sub/file
EOF
git ls-files --recurse-submodules "s??/file" >actual &&
test_cmp expect actual &&
git ls-files --recurse-submodules "s???file" >actual &&
test_cmp expect actual &&
git ls-files --recurse-submodules "s*file" >actual &&
test_cmp expect actual
'
test_expect_success '--recurse-submodules and relative paths' '
# From subdir
cat >expect <<-\EOF &&
b
EOF
git -C b ls-files --recurse-submodules >actual &&
test_cmp expect actual &&
# Relative path to top
cat >expect <<-\EOF &&
../.gitmodules
../a
b
../h.txt
../sib/file
../sub/file
../submodule/.gitmodules
../submodule/c
../submodule/f.TXT
../submodule/g.txt
../submodule/subsub/d
../submodule/subsub/e.txt
EOF
git -C b ls-files --recurse-submodules -- .. >actual &&
test_cmp expect actual &&
# Relative path to submodule
cat >expect <<-\EOF &&
../submodule/.gitmodules
../submodule/c
../submodule/f.TXT
../submodule/g.txt
../submodule/subsub/d
../submodule/subsub/e.txt
EOF
git -C b ls-files --recurse-submodules -- ../submodule >actual &&
test_cmp expect actual
'
test_expect_success '--recurse-submodules does not support --error-unmatch' '
test_must_fail git ls-files --recurse-submodules --error-unmatch 2>actual &&
test_i18ngrep "does not support --error-unmatch" actual
'
test_incompatible_with_recurse_submodules () {
test_expect_success "--recurse-submodules and $1 are incompatible" "
test_must_fail git ls-files --recurse-submodules $1 2>actual &&
test_i18ngrep 'unsupported mode' actual
"
}
test_incompatible_with_recurse_submodules --deleted
test_incompatible_with_recurse_submodules --modified
test_incompatible_with_recurse_submodules --others
test_incompatible_with_recurse_submodules --stage
test_incompatible_with_recurse_submodules --killed
test_incompatible_with_recurse_submodules --unmerged
test_done