blob: e446c76d99233e5390832957b890e0c06e859172 [file] [log] [blame]
# Bulgarian translation of git po-file.
# Copyright (C) 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
# This file is distributed under the same license as the git package.
# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
#
# ========================
# DICTIONARY TO MERGE IN GIT GUI
# ------------------------
# range диапазон
# base база
# tip връх
# unreachable object недостижим обект
# dangling objects обект извън клон
# fast-forward превъртане
# tree-level merge тривиално сливане (различни файлове са променяни, слива се като дърво)
# automatic merge автоматично сливане (еднакви файлове са променяни, но в неприпокриващи се части)
# real merge същинско сливане (а не превъртане)
# three-way merge тройно сливане
# octopus merge множествено сливане
# stale remote старо хранилище
# rebase пребазирам
# merge base база за сливане
# force (push) принудително изтласквам
# stash/index индекс
# squash commit вкарвам подаване в предходното
# fixup commit вкарвам подаване в предходното без следа
# root commit начално подаване
# remote-tracking branch следящ клон
# git bundle пратка на git
# bisect двоично търсене
# am прилагам поредица от кръпки
# working directory/tree — винаги работно дърво, git следи цялото дърво, а не директории, работна директория за cwd
# switch to branch преминавам към клон
# sparse entry/blob частично изтеглена директория/път/обект-BLOB
# revision range диапазон на версиите
# cover letter придружаващо писмо
# reference repository еталонно хранилище
# graft присадка
# grafted repository хранилище с присаждане
# replace refs заместващи указатели
# embedded repository вградено/вътрешно хранилище (добавянето му е грешка)
# thin pack съкратен пакет
# pack file пакетен файл
# stat (a file) получавам информация чрез „stat“ (за файл)
# mixed reset смесено зануляване (индекса и указателя „HEAD“, без работното дърво)
# soft reset меко зануляване (само указателя „HEAD“, без индекса и работното дърво)
# hard reset пълно зануляване (указателя „HEAD“, индекса и работното дърво)
# merge reset слято зануляване (целия индекс и отчасти работното дърво — без файловете с промени между работното дърво и индекса)
# keep reset запазващо зануляване (отчасти индекса и работното дърво — файловете с промени от подаването и „HEAD“)
# commit-ish указател към подаване
# sequence последователност/поредица
# whitespace symbol знаци за интервали
# shortlog съкратения журнал
# backing store мястото за съхранение
# reject отхвърлено парче
# topic branch тематичен клон
# empty head връх без история
# tree-ish указател към дърво
# dirty нечист, мръсен (файл, индекс)
# fallback резервен вариант
# pathspec magic опция за магически пътища
# bitmap index индекс на база битови маски
# mark маркер
# plumbing команди от системно ниво
# porcelain команди от потребителско ниво
# pack [noun] пакетен файл - fixme in glossary
# repack препакетирам
# mainline базово подаване - при cherry-pick на merge - към коя версия да се изчислява разликата
# token лексема
# trailer епилог/завършек на съобщение
# cwd текуща работна директория
# untracked cache кеш за неследените файлове
# broken/corrupt повреден
# restore възстановявам
# precious objects repo хранилище с важни обекти
# linked checkout свързано изтегляне
# term управляваща дума (за git-bisect)
# mergetag етикет при сливане
# packfile пакет
# promisory гарантиращ, гарант promisory packfile гарантиращ пакет, promisory remote хранилище-гарант
# delta - разлика, делта, обект-разлика
# ??
# peeled tag - проследяване на етикет - когато етикет сочи към друг етикет, а не подаване и проследяваме подобно на символна връзка
# nested tag - непряк етикет
# strip - премахвам (за компонент при филтриране)
# unrelated histories - независими истории
# inexact rename detection търсене на преименувания на обекти съчетани с промени
# hunk парче
# binary patch двоична кръпка
# reverse-apply прилагам в обратна посока
# todo file файл с команди
# todo command запланувана команда
# alternate алтернативен източник
# superproject обхващащ проект
# split index разделяне на индекса
# truncate отрязвам
# format string форматиращ низ
# hook кука
# ignored (file) игнориран, понякога - пропуснат
# manual, man page ръководство
# guide въведение
# partial clone непълно хранилище
# cousins сестрински клони
# expiration date дата на срок
# is well formed е по правилата
# namespace пространство от имена
# repository layout устройство на хранилището
# collection/series of patches поредица от кръпки
# recieve получавам
# BOM маркер за поредността на байтовете
# acknowledgment line ред за потвърждение
# wanted-ref искан указател
# chunk откъс
# clean filter декодиращ филтър
# smudge filter кодиращ филтър
# loose object непакетиран обект
# flush изчистване на буферите
# flush packet изчистващ пакет
# fork създаване на процес
# capabilities възможности
# remote-helper насрещна помощна програма
# command alias псевдоним на команда
# rerere преизползване на запазена корекция на сливане с конфликт
# preimage предварителен вариант
# offset отместване
# multi-pack-index индекс за множество пакети
# range diff диапазонна разлика
# inter diff разлика в разликите
# ssl backend реализация на SSL
# delta island група разлики
# island marks граници на групите
# reflog журнал на указателите
# hash контролна сума, изчисляване на контролна сума
# fanout откъс (разперване???)
# idx - index of pack file, 1 index per 1 packfile
# midx - multi-pack index, for objects across multiple packfiles
# overlay mode - припокриващ режим (при изтеглянe)
# incremental file нарастващ файл
# split (commit-graphr) раздробен (граф с подавания)
# clobber (a tag) презаписвам (етикет)
# blame извеждане на авторство
# ------------------------
# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
# ------------------------
# FIXME
# HEAD as a reference vs head of a branch
# git update-index -h извежда само един ред, а не цялата помощ за опциите
# git fetch --al работи подобно на --all
# ------------------------
# export PO_FILE=bg.po
# msgattrib --only-fuzzy $PO_FILE > todo1.po
# msgattrib --untranslated $PO_FILE > todo2.po
# msgcat todo1.po todo2.po > todo.po
# grep '^#: ' todo.po | sed 's/^#: //' | tr ' ' '\n' | sed 's/:[0-9]*$//' > FILES
# for i in `sort -u FILES`; do cnt=`grep $i FILES | wc -l`; echo $cnt $i ;done | sort -n
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git 2.24\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2019-10-28 13:19+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2019-10-29 11:35+0100\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: advice.c:109
#, c-format
msgid "%shint: %.*s%s\n"
msgstr "%sподсказка: %.*s%s\n"
#: advice.c:162
msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Отбирането на подавания е блокирано от неслети файлове."
#: advice.c:164
msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Подаването е блокирано от неслети файлове."
#: advice.c:166
msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Сливането е блокирано от неслети файлове."
#: advice.c:168
msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Издърпването е блокирано от неслети файлове."
#: advice.c:170
msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлове."
#: advice.c:172
#, c-format
msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
#: advice.c:180
msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
"as appropriate to mark resolution and make a commit."
msgstr ""
"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“,\n"
"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
#: advice.c:188
msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
#: advice.c:193 builtin/merge.c:1332
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
#: advice.c:195
msgid "Please, commit your changes before merging."
msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
#: advice.c:196
msgid "Exiting because of unfinished merge."
msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
#: advice.c:202
#, c-format
msgid ""
"Note: switching to '%s'.\n"
"\n"
"You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
"changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
"state without impacting any branches by switching back to a branch.\n"
"\n"
"If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
"do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:\n"
"\n"
" git switch -c <new-branch-name>\n"
"\n"
"Or undo this operation with:\n"
"\n"
" git switch -\n"
"\n"
"Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to "
"false\n"
"\n"
msgstr ""
"Бележка: преминаване към „%s“.\n"
"\n"
"Указателят „HEAD“ не е свързан. Може да разглеждате, да правите произволни\n"
"промени и да ги подавате. Ако изтеглите нещо друго, всички промени ще "
"бъдат\n"
"забравени и никой клон няма да се промени.\n"
"\n"
"Ако искате да създадете нов клон, за да запазите подаванията си, можете да\n"
"направите това като зададете име на клон към опцията „-c“ на командата\n"
"„switch“. Например:\n"
"\n"
" git switch -c ИМЕ_НА_НОВ_КЛОН\n"
"\n"
"Може да отмените това действие с командата:\n"
"\n"
" git switch -\n"
"\n"
"Може да спрете това съобщение със задаване на настройката „advice."
"detachedHead“\n"
"да е „false“.\n"
#: alias.c:50
msgid "cmdline ends with \\"
msgstr "командният ред завършва с „/“"
#: alias.c:51
msgid "unclosed quote"
msgstr "кавичка без еш"
#: apply.c:69
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
#: apply.c:85
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
#: apply.c:135
msgid "--reject and --3way cannot be used together."
msgstr "опциите „--reject“ и „--3way“ са несъвместими"
#: apply.c:137
msgid "--cached and --3way cannot be used together."
msgstr "опциите „--cached“ и „--3way“ са несъвместими"
#: apply.c:140
msgid "--3way outside a repository"
msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
#: apply.c:151
msgid "--index outside a repository"
msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
#: apply.c:154
msgid "--cached outside a repository"
msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
#: apply.c:801
#, c-format
msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
#: apply.c:810
#, c-format
msgid "regexec returned %d for input: %s"
msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
#: apply.c:884
#, c-format
msgid "unable to find filename in patch at line %d"
msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
#: apply.c:922
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
"null“, а бе получен „%1$s“"
#: apply.c:928
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
"неправилно име на нов файл"
#: apply.c:929
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
"неправилно име на стар файл"
#: apply.c:934
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
"null“"
#: apply.c:963
#, c-format
msgid "invalid mode on line %d: %s"
msgstr "грешен режим на ред №%d: %s"
#: apply.c:1282
#, c-format
msgid "inconsistent header lines %d and %d"
msgstr "несъвместими заглавни части на редове №%d и №%d"
#: apply.c:1372
#, c-format
msgid ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
"component (line %d)"
msgid_plural ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
"components (line %d)"
msgstr[0] ""
"След съкращаването на %d-та част от компонентите на пътя, в заглавната част "
"на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
msgstr[1] ""
"След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
#: apply.c:1385
#, c-format
msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
msgstr ""
"в заглавната част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
#: apply.c:1481
#, c-format
msgid "recount: unexpected line: %.*s"
msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
#: apply.c:1550
#, c-format
msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
#: apply.c:1753
msgid "new file depends on old contents"
msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
#: apply.c:1755
msgid "deleted file still has contents"
msgstr "изтритият файл не е празен"
#: apply.c:1789
#, c-format
msgid "corrupt patch at line %d"
msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
#: apply.c:1826
#, c-format
msgid "new file %s depends on old contents"
msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
#: apply.c:1828
#, c-format
msgid "deleted file %s still has contents"
msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
#: apply.c:1831
#, c-format
msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
#: apply.c:1978
#, c-format
msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
#: apply.c:2015
#, c-format
msgid "unrecognized binary patch at line %d"
msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
#: apply.c:2177
#, c-format
msgid "patch with only garbage at line %d"
msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
#: apply.c:2263
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
#: apply.c:2267
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
#: apply.c:2926
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
#: apply.c:3047
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
msgstr[0] ""
"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d ред)."
msgstr[1] ""
"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
#: apply.c:3059
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr ""
"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
#: apply.c:3065
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
"%.*s"
msgstr ""
"при търсене за:\n"
"%.*s"
#: apply.c:3087
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
#: apply.c:3095
#, c-format
msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
msgstr ""
"двоичната кръпка не може да се приложи в обратна посока, когато обратното "
"парче за „%s“ липсва"
#: apply.c:3142
#, c-format
msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
#: apply.c:3152
#, c-format
msgid ""
"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
#: apply.c:3160
#, c-format
msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
#: apply.c:3178
#, c-format
msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
msgstr ""
"необходимият резултат след операцията — „%s“ за „%s“ не може да бъде "
"прочетен"
#: apply.c:3191
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
#: apply.c:3197
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr ""
"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се: „%s“, а "
"бе получено: „%s“)"
#: apply.c:3218
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
#: apply.c:3341
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
#: apply.c:3393 apply.c:3404 apply.c:3450 midx.c:61 setup.c:280
#, c-format
msgid "failed to read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
#: apply.c:3401
#, c-format
msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
#: apply.c:3430 apply.c:3673
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
#: apply.c:3516 apply.c:3688
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
#: apply.c:3525 apply.c:3696
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
#: apply.c:3560
msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"в хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
"сливане."
#: apply.c:3563
#, c-format
msgid "Falling back to three-way merge...\n"
msgstr "Преминаване към тройно сливане…\n"
#: apply.c:3579 apply.c:3583
#, c-format
msgid "cannot read the current contents of '%s'"
msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
#: apply.c:3595
#, c-format
msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
msgstr "Неуспешно преминаване към тройно сливане…\n"
#: apply.c:3609
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
#: apply.c:3614
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
#: apply.c:3640
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
#: apply.c:3713
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "„%s“: неправилен вид"
#: apply.c:3715
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
#: apply.c:3866 apply.c:3868 read-cache.c:830 read-cache.c:856
#: read-cache.c:1309
#, c-format
msgid "invalid path '%s'"
msgstr "неправилен път: „%s“"
#: apply.c:3924
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
#: apply.c:3927
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
#: apply.c:3947
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
#: apply.c:3952
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr ""
"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
#: apply.c:3972
#, c-format
msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
#: apply.c:3976
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
#: apply.c:3991
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
#: apply.c:4083
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
msgstr ""
"информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
#: apply.c:4090
#, c-format
msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
#: apply.c:4093
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
#: apply.c:4098 builtin/checkout.c:279 builtin/reset.c:143
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
#: apply.c:4102
#, c-format
msgid "could not add %s to temporary index"
msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
#: apply.c:4112
#, c-format
msgid "could not write temporary index to %s"
msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
#: apply.c:4250
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
#: apply.c:4284
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
#: apply.c:4290
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr ""
"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
#: apply.c:4298
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr ""
"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
#: apply.c:4304 apply.c:4449
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
#: apply.c:4347
#, c-format
msgid "failed to write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
#: apply.c:4351
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "затваряне на файла „%s“"
#: apply.c:4421
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
#: apply.c:4519
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
#: apply.c:4527
msgid "internal error"
msgstr "вътрешна грешка"
#: apply.c:4530
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
#: apply.c:4541
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
#: apply.c:4549 builtin/fetch.c:898 builtin/fetch.c:1194
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
#: apply.c:4563
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
#: apply.c:4567
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
#: apply.c:4686
#, c-format
msgid "Skipped patch '%s'."
msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
#: apply.c:4694
msgid "unrecognized input"
msgstr "непознат вход"
#: apply.c:4714
msgid "unable to read index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
#: apply.c:4871
#, c-format
msgid "can't open patch '%s': %s"
msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
#: apply.c:4898
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
#: apply.c:4904 apply.c:4919
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
#: apply.c:4912
#, c-format
msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
msgstr[0] ""
"Добавен е %d ред след корекцията на грешките в знаците за интервали."
msgstr[1] ""
"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
#: apply.c:4928 builtin/add.c:540 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
#: apply.c:4955 apply.c:4958 builtin/am.c:2197 builtin/am.c:2200
#: builtin/clone.c:122 builtin/fetch.c:143 builtin/merge.c:273
#: builtin/pull.c:209 builtin/submodule--helper.c:407
#: builtin/submodule--helper.c:1367 builtin/submodule--helper.c:1370
#: builtin/submodule--helper.c:1850 builtin/submodule--helper.c:1853
#: builtin/submodule--helper.c:2092 git-add--interactive.perl:211
msgid "path"
msgstr "път"
#: apply.c:4956
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
#: apply.c:4959
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
#: apply.c:4961 builtin/am.c:2206
msgid "num"
msgstr "БРОЙ"
#: apply.c:4962
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
#: apply.c:4965
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
#: apply.c:4967
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
#: apply.c:4971
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
#: apply.c:4973
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
#: apply.c:4975
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
#: apply.c:4977
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
#: apply.c:4979
msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
msgstr "отбелязване на новите файлове с „git add --intent-to-add“"
#: apply.c:4981
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
#: apply.c:4983
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
#: apply.c:4986
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr ""
"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
"summary“"
#: apply.c:4988
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
#: apply.c:4990
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr ""
"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
#: apply.c:4993 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
#: apply.c:4995
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
#: apply.c:4996 builtin/am.c:2185 builtin/interpret-trailers.c:98
#: builtin/interpret-trailers.c:100 builtin/interpret-trailers.c:102
#: builtin/pack-objects.c:3310 builtin/rebase.c:1445
msgid "action"
msgstr "действие"
#: apply.c:4997
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
#: apply.c:5000 apply.c:5003
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr ""
"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
#: apply.c:5006
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
#: apply.c:5008
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
#: apply.c:5010
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
#: apply.c:5012
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
#: apply.c:5013 builtin/add.c:291 builtin/check-ignore.c:22
#: builtin/commit.c:1337 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:786
#: builtin/log.c:2085 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
msgid "be verbose"
msgstr "повече подробности"
#: apply.c:5015
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
#: apply.c:5018
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
#: apply.c:5020 builtin/am.c:2194
msgid "root"
msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
#: apply.c:5021
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
#: archive.c:14
msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr "git archive [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
#: archive.c:15
msgid "git archive --list"
msgstr "git archive --list"
#: archive.c:16
msgid ""
"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr ""
"git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО "
"[ПЪТ…]"
#: archive.c:17
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
#: archive.c:372 builtin/add.c:177 builtin/add.c:516 builtin/rm.c:299
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
#: archive.c:396
#, c-format
msgid "no such ref: %.*s"
msgstr "такъв указател няма: %.*s"
#: archive.c:401
#, c-format
msgid "not a valid object name: %s"
msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
#: archive.c:414
#, c-format
msgid "not a tree object: %s"
msgstr "не е обект-дърво: %s"
#: archive.c:426
msgid "current working directory is untracked"
msgstr "текущата работна директория не е следена"
#: archive.c:457
msgid "fmt"
msgstr "ФОРМАТ"
#: archive.c:457
msgid "archive format"
msgstr "ФОРМАТ на архива"
#: archive.c:458 builtin/log.c:1581
msgid "prefix"
msgstr "ПРЕФИКС"
#: archive.c:459
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
#: archive.c:460 builtin/blame.c:861 builtin/blame.c:873 builtin/blame.c:874
#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:129 builtin/fast-export.c:1162
#: builtin/fast-export.c:1164 builtin/fast-export.c:1168 builtin/grep.c:899
#: builtin/hash-object.c:105 builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563
#: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123
#: parse-options.h:186
msgid "file"
msgstr "ФАЙЛ"
#: archive.c:461 builtin/archive.c:90
msgid "write the archive to this file"
msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
#: archive.c:463
msgid "read .gitattributes in working directory"
msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
#: archive.c:464
msgid "report archived files on stderr"
msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
#: archive.c:465
msgid "store only"
msgstr "само съхранение без компресиране"
#: archive.c:466
msgid "compress faster"
msgstr "бързо компресиране"
#: archive.c:474
msgid "compress better"
msgstr "добро компресиране"
#: archive.c:477
msgid "list supported archive formats"
msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
#: archive.c:479 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:112 builtin/clone.c:115
#: builtin/submodule--helper.c:1379 builtin/submodule--helper.c:1859
msgid "repo"
msgstr "хранилище"
#: archive.c:480 builtin/archive.c:92
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
#: archive.c:481 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:715
#: builtin/notes.c:498
msgid "command"
msgstr "команда"
#: archive.c:482 builtin/archive.c:94
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
#: archive.c:489
msgid "Unexpected option --remote"
msgstr "Неочаквана опция „--remote“"
#: archive.c:491
msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
msgstr "Опцията „--exec“ изисква „--remote“"
#: archive.c:493
msgid "Unexpected option --output"
msgstr "Неочаквана опция „--output“"
#: archive.c:515
#, c-format
msgid "Unknown archive format '%s'"
msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
#: archive.c:522
#, c-format
msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:345
#, c-format
msgid "cannot stream blob %s"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ не може да бъде обработен"
#: archive-tar.c:266 archive-zip.c:363
#, c-format
msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
msgstr "неподдържани права за достъп до файл: 0%o (SHA1: %s)"
#: archive-tar.c:293 archive-zip.c:353
#, c-format
msgid "cannot read %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
#: archive-tar.c:465
#, c-format
msgid "unable to start '%s' filter"
msgstr "филтърът „%s“ не може да бъде стартиран"
#: archive-tar.c:468
msgid "unable to redirect descriptor"
msgstr "дескрипторът не може да бъде пренасочен"
#: archive-tar.c:475
#, c-format
msgid "'%s' filter reported error"
msgstr "филтърът „%s“ върна грешка"
#: archive-zip.c:314
#, c-format
msgid "path is not valid UTF-8: %s"
msgstr "пътят не е правилно кодиран в UTF-8: %s"
#: archive-zip.c:318
#, c-format
msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
msgstr "твърде дълъг път (%d знака, SHA1: %s): %s"
#: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:230 builtin/pack-objects.c:233
#, c-format
msgid "deflate error (%d)"
msgstr "грешка при декомпресиране с „deflate“ (%d)"
#: archive-zip.c:609
#, c-format
msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
msgstr "времевата стойност е твърде голяма за тази система: %<PRIuMAX>"
#: attr.c:213
#, c-format
msgid "%.*s is not a valid attribute name"
msgstr "„%.*s“ е неправилно име за атрибут"
#: attr.c:370
#, c-format
msgid "%s not allowed: %s:%d"
msgstr "%s: командата не е позволена: „%s:%d“"
#: attr.c:410
msgid ""
"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
"Use '\\!' for literal leading exclamation."
msgstr ""
"Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
#: bisect.c:468
#, c-format
msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
msgstr "Неправилно цитирано съдържание във файла „%s“: %s"
#: bisect.c:678
#, c-format
msgid "We cannot bisect more!\n"
msgstr "Повече не може да се търси двоично!\n"
#: bisect.c:733
#, c-format
msgid "Not a valid commit name %s"
msgstr "Неправилно име на подаване „%s“"
#: bisect.c:758
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is bad.\n"
"This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
msgstr ""
"Неправилна база за сливане: %s.\n"
"Следователно грешката е коригирана между „%s“ и [%s].\n"
#: bisect.c:763
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is new.\n"
"The property has changed between %s and [%s].\n"
msgstr ""
"Нова база за сливане: %s.\n"
"Свойството е променено между „%s“ и [%s].\n"
#: bisect.c:768
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is %s.\n"
"This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
msgstr ""
"Базата за сливане „%s“ е %s.\n"
"Следователно първото %s подаване е между „%s“ и [%s].\n"
#: bisect.c:776
#, c-format
msgid ""
"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
"git bisect cannot work properly in this case.\n"
"Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
msgstr ""
"Някои от указателите от „%s“ не са предшественици на указателя „%s“.\n"
"Двоичното търсене с git bisect няма да работи правилно.\n"
"Дали не сте объркали указателите „%s“ и „%s“?\n"
#: bisect.c:789
#, c-format
msgid ""
"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
"So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
"We continue anyway."
msgstr ""
"базата за сливане между „%s“ и [%s] трябва да бъде прескочена.\n"
"Не може да сме сигурни, че първото %s подаване е между „%s“ и „%s“.\n"
"Двоичното търсене продължава."
#: bisect.c:822
#, c-format
msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери база за сливане\n"
#: bisect.c:865
#, c-format
msgid "a %s revision is needed"
msgstr "необходима е версия „%s“"
#: bisect.c:884 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:254
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
#: bisect.c:928 builtin/merge.c:148
#, c-format
msgid "could not read file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
#: bisect.c:958
msgid "reading bisect refs failed"
msgstr "неуспешно прочитане на указателите за двоично търсене"
#: bisect.c:977
#, c-format
msgid "%s was both %s and %s\n"
msgstr "„%s“ e както „%s“, така и „%s“\n"
#: bisect.c:985
#, c-format
msgid ""
"No testable commit found.\n"
"Maybe you started with bad path parameters?\n"
msgstr ""
"Липсва подходящо за тестване подаване.\n"
"Проверете параметрите за пътищата.\n"
#: bisect.c:1004
#, c-format
msgid "(roughly %d step)"
msgid_plural "(roughly %d steps)"
msgstr[0] "(приблизително %d стъпка)"
msgstr[1] "(приблизително %d стъпки)"
#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
#. steps)" translation.
#.
#: bisect.c:1010
#, c-format
msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
msgstr[0] "Двоично търсене: остава %d версия след тази %s\n"
msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
#: blame.c:2700
msgid "--contents and --reverse do not blend well."
msgstr "Опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
#: blame.c:2714
msgid "cannot use --contents with final commit object name"
msgstr "Опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
#: blame.c:2735
msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
msgstr ""
"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
"указването на крайно подаване"
#: blame.c:2744 bundle.c:167 ref-filter.c:2203 remote.c:1941 sequencer.c:1971
#: sequencer.c:4305 builtin/commit.c:1020 builtin/log.c:387 builtin/log.c:964
#: builtin/log.c:1452 builtin/log.c:1844 builtin/log.c:2134 builtin/merge.c:411
#: builtin/pack-objects.c:3128 builtin/pack-objects.c:3143
#: builtin/shortlog.c:192
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
#: blame.c:2762
msgid ""
"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
msgstr ""
"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
"указването на диапазон по веригата на първите наследници"
#: blame.c:2773
#, c-format
msgid "no such path %s in %s"
msgstr "няма път на име „%s“ в „%s“"
#: blame.c:2784
#, c-format
msgid "cannot read blob %s for path %s"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ в пътя %s не може да бъде прочетен"
#: branch.c:53
#, c-format
msgid ""
"\n"
"After fixing the error cause you may try to fix up\n"
"the remote tracking information by invoking\n"
"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
msgstr ""
"\n"
"След корекция на грешката, можете да обновите\n"
"информацията за следения клон чрез:\n"
"git branch --set-upstream-to=%s%s%s"
#: branch.c:67
#, c-format
msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
msgstr ""
"Клонът „%s“ не може да служи като източник за собствената си синхронизация."
#: branch.c:93
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s' by rebasing."
msgstr ""
"Клонът „%s“ ще следи отдалечения клон „%s“ от хранилището „%s“ чрез "
"пребазиране."
#: branch.c:94
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s'."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения клон „%s“ от хранилището „%s“."
#: branch.c:98
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s' by rebasing."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния клон „%s“ чрез пребазиране."
#: branch.c:99
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s'."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния клон „%s“."
#: branch.c:104
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s' by rebasing."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“ чрез пребазиране."
#: branch.c:105
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s'."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“."
#: branch.c:109
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s' by rebasing."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“ чрез пребазиране."
#: branch.c:110
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s'."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“."
#: branch.c:119
msgid "Unable to write upstream branch configuration"
msgstr "Настройките за следения клон не могат да бъдат записани"
#: branch.c:156
#, c-format
msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
msgstr "Няма следене: информацията за указателя „%s“ не е еднозначна"
#: branch.c:189
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid branch name."
msgstr "„%s“ не е позволено име за клон."
#: branch.c:208
#, c-format
msgid "A branch named '%s' already exists."
msgstr "Вече съществува клон с име „%s“."
#: branch.c:213
msgid "Cannot force update the current branch."
msgstr "Текущият клон не може да бъде принудително обновен."
#: branch.c:233
#, c-format
msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
msgstr "Зададените настройки за следенето са грешни — началото „%s“ не е клон."
#: branch.c:235
#, c-format
msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
msgstr "заявеният отдалечен клон „%s“ не съществува"
#: branch.c:237
msgid ""
"\n"
"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
"\n"
"If you are planning to push out a new local branch that\n"
"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
msgstr ""
"\n"
"Ако искате да базирате работата си на клон от отдалечено хранилище, може \n"
"да се наложи да изпълните „git fetch“, за да получите информацията за него.\n"
"\n"
"Ако искате да изтласкате нов, локален клон, който да следи отдалечен клон,\n"
"може да използвате „git push -u“, за да настроите към кой клон да се "
"изтласква."
#: branch.c:281
#, c-format
msgid "Not a valid object name: '%s'."
msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
#: branch.c:301
#, c-format
msgid "Ambiguous object name: '%s'."
msgstr "Името на обект не е еднозначно: „%s“"
#: branch.c:306
#, c-format
msgid "Not a valid branch point: '%s'."
msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
#: branch.c:364
#, c-format
msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
#: branch.c:387
#, c-format
msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
msgstr "Указателят „HEAD“ на работното дърво „%s“ не е обновен"
#: bundle.c:36
#, c-format
msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на git версия 2"
#: bundle.c:64
#, c-format
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2221 sequencer.c:2962
#: builtin/commit.c:791
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
#: bundle.c:143
msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
#: bundle.c:146
msgid "need a repository to verify a bundle"
msgstr "за проверката на пратка е необходимо хранилище"
#: bundle.c:197
#, c-format
msgid "The bundle contains this ref:"
msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
msgstr[0] "Пратката съдържа следния указател:"
msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
#: bundle.c:204
msgid "The bundle records a complete history."
msgstr "Пратката съдържа пълна история."
#: bundle.c:206
#, c-format
msgid "The bundle requires this ref:"
msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
#: bundle.c:272
msgid "unable to dup bundle descriptor"
msgstr "неуспешно дублиране на дескриптора на пратката с „dup“"
#: bundle.c:279
msgid "Could not spawn pack-objects"
msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
#: bundle.c:290
msgid "pack-objects died"
msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
#: bundle.c:332
msgid "rev-list died"
msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
#: bundle.c:381
#, c-format
msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr ""
"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
#: bundle.c:460 builtin/log.c:202 builtin/log.c:1733 builtin/shortlog.c:306
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "непознат аргумент: %s"
#: bundle.c:468
msgid "Refusing to create empty bundle."
msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
#: bundle.c:478
#, c-format
msgid "cannot create '%s'"
msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
#: bundle.c:503
msgid "index-pack died"
msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
#: color.c:296
#, c-format
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
#: commit.c:50 sequencer.c:2665 builtin/am.c:354 builtin/am.c:398
#: builtin/am.c:1366 builtin/am.c:2009 builtin/replace.c:456
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
#: commit.c:52
#, c-format
msgid "%s %s is not a commit!"
msgstr "%s %s не е подаване!"
#: commit.c:192
msgid ""
"Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
"and will be removed in a future Git version.\n"
"\n"
"Please use \"git replace --convert-graft-file\"\n"
"to convert the grafts into replace refs.\n"
"\n"
"Turn this message off by running\n"
"\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
msgstr ""
"Поддръжката на „<GIT_DIR>/info/grafts“ е остаряла.\n"
"В бъдеща версия на Git ще бъде премахната.\n"
"\n"
"Може да преобразувате присадките в заместващи\n"
"указатели с командата:\n"
"\n"
" git replace --convert-graft-file\n"
"\n"
"За да изключите това съобщение, ползвайте командата:\n"
"\n"
" git config advice.graftFileDeprecated false"
#: commit.c:1128
#, c-format
msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
#: commit.c:1131
#, c-format
msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
#: commit.c:1134
#, c-format
msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
#: commit.c:1137
#, c-format
msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
#: commit.c:1391
msgid ""
"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
"variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: съобщението при подаване не е кодирано с UTF-8.\n"
"Може да поправите подаването заедно със съобщението или може да\n"
"зададете ползваното кодиране в настройката „i18n.commitencoding“.\n"
#: commit-graph.c:127
msgid "commit-graph file is too small"
msgstr "файлът с гра̀фа на подаванията е твърде малък"
#: commit-graph.c:192
#, c-format
msgid "commit-graph signature %X does not match signature %X"
msgstr "отпечатъкът на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
#: commit-graph.c:199
#, c-format
msgid "commit-graph version %X does not match version %X"
msgstr "версията на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
#: commit-graph.c:206
#, c-format
msgid "commit-graph hash version %X does not match version %X"
msgstr "версията на контролната сума на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
#: commit-graph.c:229
msgid "commit-graph chunk lookup table entry missing; file may be incomplete"
msgstr ""
"записът в таблицата за откъси липсва, файлът за гра̀фа може да е непълен"
#: commit-graph.c:240
#, c-format
msgid "commit-graph improper chunk offset %08x%08x"
msgstr "неправилно отместване на откъс: %08x%08x"
#: commit-graph.c:283
#, c-format
msgid "commit-graph chunk id %08x appears multiple times"
msgstr "откъсът %08x се явява многократно"
#: commit-graph.c:347
msgid "commit-graph has no base graphs chunk"
msgstr "базовият откъс липсва в гра̀фа с подаванията"
#: commit-graph.c:357
msgid "commit-graph chain does not match"
msgstr "веригата на гра̀фа с подаванията не съвпада"
#: commit-graph.c:404
#, c-format
msgid "invalid commit-graph chain: line '%s' not a hash"
msgstr ""
"грешка във веригата на гра̀фа с подаванията: ред „%s“ не е контролна сума"
#: commit-graph.c:430
msgid "unable to find all commit-graph files"
msgstr "някои файлове на гра̀фа с подаванията не могат да бъдат открити"
#: commit-graph.c:561 commit-graph.c:621
msgid "invalid commit position. commit-graph is likely corrupt"
msgstr ""
"неправилна позиция на подаването. Вероятно графът с подаванията е повреден"
#: commit-graph.c:582
#, c-format
msgid "could not find commit %s"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде открито"
#: commit-graph.c:855 builtin/am.c:1287
#, c-format
msgid "unable to parse commit %s"
msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
#: commit-graph.c:859
#, c-format
msgid "unable to get tree for %s"
msgstr "дървото на „%s“ не може да бъде получено"
#: commit-graph.c:1017 builtin/pack-objects.c:2641
#, c-format
msgid "unable to get type of object %s"
msgstr "видът на обекта „%s“ не може да бъде определен"
#: commit-graph.c:1049
msgid "Loading known commits in commit graph"
msgstr "Зареждане на познатите подавания в гра̀фа с подаванията"
#: commit-graph.c:1066
msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
msgstr "Разширяване на достижимите подавания в гра̀фа"
#: commit-graph.c:1085
msgid "Clearing commit marks in commit graph"
msgstr "Изчистване на отбелязванията на подаванията в гра̀фа с подаванията"
#: commit-graph.c:1104
msgid "Computing commit graph generation numbers"
msgstr "Изчисляване на номерата на поколенията в гра̀фа с подаванията"
#: commit-graph.c:1179
#, c-format
msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетен файл"
msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетни файла"
#: commit-graph.c:1192
#, c-format
msgid "error adding pack %s"
msgstr "грешка при добавяне на пакетен файл „%s“"
#: commit-graph.c:1196
#, c-format
msgid "error opening index for %s"
msgstr "грешка при отваряне на индекса на „%s“"
#: commit-graph.c:1220
#, c-format
msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
msgid_plural "Finding commits for commit graph from %d refs"
msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указател"
msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указатели"
#: commit-graph.c:1240
#, c-format
msgid "invalid commit object id: %s"
msgstr "неправилен идентификатор на обект-подаване: „%s“"
#: commit-graph.c:1255
msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
msgstr "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду пакетираните обекти"
#: commit-graph.c:1270
msgid "Counting distinct commits in commit graph"
msgstr "Преброяване на различните подавания в гра̀фа"
#: commit-graph.c:1300
msgid "Finding extra edges in commit graph"
msgstr "Откриване на още върхове в гра̀фа с подаванията"
#: commit-graph.c:1346
msgid "failed to write correct number of base graph ids"
msgstr "правилният брой на базовите идентификатори не може да се запише"
#: commit-graph.c:1379 midx.c:810
#, c-format
msgid "unable to create leading directories of %s"
msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
#: commit-graph.c:1391 builtin/index-pack.c:306 builtin/repack.c:241
#, c-format
msgid "unable to create '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде създаден"
#: commit-graph.c:1451
#, c-format
msgid "Writing out commit graph in %d pass"
msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
msgstr[0] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d пас"
msgstr[1] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d паса"
#: commit-graph.c:1492
msgid "unable to open commit-graph chain file"
msgstr "файлът с веригата на гра̀фа с подаванията не може да се отвори"
#: commit-graph.c:1504
msgid "failed to rename base commit-graph file"
msgstr "основният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
#: commit-graph.c:1524
msgid "failed to rename temporary commit-graph file"
msgstr "временният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
#: commit-graph.c:1635
msgid "Scanning merged commits"
msgstr "Търсене на подаванията със сливания"
#: commit-graph.c:1646
#, c-format
msgid "unexpected duplicate commit id %s"
msgstr "неочакван, повтарящ се идентификатор на подаване: %s"
#: commit-graph.c:1670
msgid "Merging commit-graph"
msgstr "Сливане на гра̀фа с подаванията"
#: commit-graph.c:1860
#, c-format
msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
msgstr "форматът на гра̀фа с подаванията не може да запише %d подавания"
#: commit-graph.c:1871
msgid "too many commits to write graph"
msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
#: commit-graph.c:1961
msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
msgstr "графът с подаванията е с грешна сума за проверка — вероятно е повреден"
#: commit-graph.c:1971
#, c-format
msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
msgstr ""
"неправилна подредба на обектите по идентификатор в гра̀фа с подаванията: „%s“ "
"е преди „%s“, а не трябва"
#: commit-graph.c:1981 commit-graph.c:1996
#, c-format
msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
msgstr ""
"неправилна стойност за откъс в гра̀фа с подаванията: fanout[%d] = %u, а "
"трябва да е %u"
#: commit-graph.c:1988
#, c-format
msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
msgstr "подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не може да се анализира"
#: commit-graph.c:2006
msgid "Verifying commits in commit graph"
msgstr "Проверка на подаванията в гра̀фа"
#: commit-graph.c:2020
#, c-format
msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
msgstr ""
"подаване „%s“ в базата от данни към гра̀фа с подаванията не може да се "
"анализира"
#: commit-graph.c:2027
#, c-format
msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
msgstr ""
"идентификаторът на обект за кореновото дърво за подаване „%s“ в гра̀фа с "
"подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
#: commit-graph.c:2037
#, c-format
msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено дълъг"
#: commit-graph.c:2046
#, c-format
msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
msgstr "родителят на „%s“ в гра̀фа с подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
#: commit-graph.c:2059
#, c-format
msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено къс"
#: commit-graph.c:2064
#, c-format
msgid ""
"commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
msgstr ""
"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е 0, а другаде "
"не е"
#: commit-graph.c:2068
#, c-format
msgid ""
"commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
msgstr ""
"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не е 0, а "
"другаде е"
#: commit-graph.c:2083
#, c-format
msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
msgstr ""
"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е %u, а "
"другаде е %u"
#: commit-graph.c:2089
#, c-format
msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
msgstr ""
"датата на подаване на „%s“ в гра̀фа с подаванията е %<PRIuMAX>, а трябва да е "
"%<PRIuMAX>"
#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
msgid "memory exhausted"
msgstr "паметта свърши"
#: config.c:124
#, c-format
msgid ""
"exceeded maximum include depth (%d) while including\n"
"\t%s\n"
"from\n"
"\t%s\n"
"This might be due to circular includes."
msgstr ""
"максималната дълбочина на влагане (%d) е надвишена при вмъкването на:\n"
" %s\n"
"от\n"
" %s\n"
"Това може да се дължи на зацикляне при вмъкването."
#: config.c:140
#, c-format
msgid "could not expand include path '%s'"
msgstr "пътят за вмъкване „%s“не може да бъде разширен"
#: config.c:151
msgid "relative config includes must come from files"
msgstr "относителните вмъквания на конфигурации трябва да идват от файлове"
#: config.c:197
msgid "relative config include conditionals must come from files"
msgstr "относителните условни изрази за вмъкване трябва да идват от файлове"
#: config.c:376
#, c-format
msgid "key does not contain a section: %s"
msgstr "ключът не съдържа раздел: „%s“"
#: config.c:382
#, c-format
msgid "key does not contain variable name: %s"
msgstr "ключът не съдържа име на променлива: „%s“"
#: config.c:406 sequencer.c:2401
#, c-format
msgid "invalid key: %s"
msgstr "неправилен ключ: „%s“"
#: config.c:412
#, c-format
msgid "invalid key (newline): %s"
msgstr "неправилен ключ (нов ред): „%s“"
#: config.c:448 config.c:460
#, c-format
msgid "bogus config parameter: %s"
msgstr "неправилен конфигурационен параметър: „%s“"
#: config.c:495
#, c-format
msgid "bogus format in %s"
msgstr "неправилен формат в „%s“"
#: config.c:821
#, c-format
msgid "bad config line %d in blob %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB „%s“"
#: config.c:825
#, c-format
msgid "bad config line %d in file %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d във файла „%s“"
#: config.c:829
#, c-format
msgid "bad config line %d in standard input"
msgstr "неправилен ред за настройки %d на стандартния вход"
#: config.c:833
#, c-format
msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB за подмодул „%s“"
#: config.c:837
#, c-format
msgid "bad config line %d in command line %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d на командния ред „%s“"
#: config.c:841
#, c-format
msgid "bad config line %d in %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d в „%s“"
#: config.c:978
msgid "out of range"
msgstr "извън диапазона"
#: config.c:978
msgid "invalid unit"
msgstr "неправилна мерна единица"
#: config.c:979
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“: %s"
#: config.c:998
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB „%s“: %s"
#: config.c:1001
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ във файла „%s“: %s"
#: config.c:1004
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на стандартния вход: %s"
#: config.c:1007
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB от подмодул „%s“: %s"
#: config.c:1010
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на командния ред „%s“: %s"
#: config.c:1013
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в %s: %s"
#: config.c:1108
#, c-format
msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
#: config.c:1117
#, c-format
msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
msgstr "„%s“ не е правилна стойност за време за „%s“"
#: config.c:1208
#, c-format
msgid "abbrev length out of range: %d"
msgstr "дължината на съкращаване е извън интервала ([4; 40]): %d"
#: config.c:1222 config.c:1233
#, c-format
msgid "bad zlib compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
#: config.c:1325
msgid "core.commentChar should only be one character"
msgstr "настройката „core.commentChar“ трябва да е само един знак"
#: config.c:1358
#, c-format
msgid "invalid mode for object creation: %s"
msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
#: config.c:1425
#, c-format
msgid "malformed value for %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“"
#: config.c:1451
#, c-format
msgid "malformed value for %s: %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
#: config.c:1452
msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
msgstr ""
"трябва да е една от следните стойности: „nothing“ (без изтласкване при липса "
"на указател), „matching“ (всички клони със съвпадащи имена), "
"„simple“ (клонът със същото име, от който се издърпва), „upstream“ (клонът, "
"от който се издърпва) или „current“ (клонът със същото име)"
#: config.c:1513 builtin/pack-objects.c:3394
#, c-format
msgid "bad pack compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
#: config.c:1634
#, c-format
msgid "unable to load config blob object '%s'"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да се зареди"
#: config.c:1637
#, c-format
msgid "reference '%s' does not point to a blob"
msgstr "указателят „%s“ не сочи към обект-BLOB"
#: config.c:1654
#, c-format
msgid "unable to resolve config blob '%s'"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да бъде открит"
#: config.c:1684
#, c-format
msgid "failed to parse %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде анализиран"
#: config.c:1740
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "неправилни настройки от командния ред"
#: config.c:2091
msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
#: config.c:2261
#, c-format
msgid "Invalid %s: '%s'"
msgstr "Неправилен %s: „%s“"
#: config.c:2306
#, c-format
msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
msgstr ""
"стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
"%d"
#: config.c:2352
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
#: config.c:2354
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
#: config.c:2435
#, c-format
msgid "invalid section name '%s'"
msgstr "неправилно име на раздел: „%s“"
#: config.c:2467
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
#: config.c:2496
#, c-format
msgid "failed to write new configuration file %s"
msgstr "новият конфигурационен файл „%s“ не може да бъде запазен"
#: config.c:2748 config.c:3072
#, c-format
msgid "could not lock config file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде заключен"
#: config.c:2759
#, c-format
msgid "opening %s"
msgstr "отваряне на „%s“"
#: config.c:2794 builtin/config.c:328
#, c-format
msgid "invalid pattern: %s"
msgstr "неправилен шаблон: %s"
#: config.c:2819
#, c-format
msgid "invalid config file %s"
msgstr "неправилен конфигурационен файл: „%s“"
#: config.c:2832 config.c:3085
#, c-format
msgid "fstat on %s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
#: config.c:2843
#, c-format
msgid "unable to mmap '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
#: config.c:2852 config.c:3090
#, c-format
msgid "chmod on %s failed"
msgstr "неуспешна смяна на права с „chmod“ върху „%s“"
#: config.c:2937 config.c:3187
#, c-format
msgid "could not write config file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде записан"
#: config.c:2971
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
#: config.c:2973 builtin/remote.c:782
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се премахне"
#: config.c:3063
#, c-format
msgid "invalid section name: %s"
msgstr "неправилно име на раздел: %s"
#: config.c:3230
#, c-format
msgid "missing value for '%s'"
msgstr "липсва стойност за „%s“"
#: connect.c:61
msgid "the remote end hung up upon initial contact"
msgstr "отдалеченото хранилище прекъсна връзката веднага след отварянето ѝ"
#: connect.c:63
msgid ""
"Could not read from remote repository.\n"
"\n"
"Please make sure you have the correct access rights\n"
"and the repository exists."
msgstr ""
"Не може да се чете от отдалеченото хранилище.\n"
"\n"
"Проверете дали то съществува и дали имате права\n"
"за достъп."
#: connect.c:81
#, c-format
msgid "server doesn't support '%s'"
msgstr "сървърът не поддържа „%s“"
#: connect.c:103
#, c-format
msgid "server doesn't support feature '%s'"
msgstr "сървърът не поддържа „%s“"
#: connect.c:114
msgid "expected flush after capabilities"
msgstr ""
"след първоначалната обява на възможностите се очаква изчистване на буферите"
#: connect.c:233
#, c-format
msgid "ignoring capabilities after first line '%s'"
msgstr "пропускане на възможностите след първия ред „%s“"
#: connect.c:252
msgid "protocol error: unexpected capabilities^{}"
msgstr "протоколна грешка: неочаквани възможности^{}"
#: connect.c:273
#, c-format
msgid "protocol error: expected shallow sha-1, got '%s'"
msgstr "протоколна грешка: очаква се SHA1 на плитък обект, а бе получено: „%s“"
#: connect.c:275
msgid "repository on the other end cannot be shallow"
msgstr "отсрещното хранилище не може да е плитко"
#: connect.c:313
msgid "invalid packet"
msgstr "неправилен пакет"
#: connect.c:333
#, c-format
msgid "protocol error: unexpected '%s'"
msgstr "протоколна грешка: неочаквано „%s“"
#: connect.c:441
#, c-format
msgid "invalid ls-refs response: %s"
msgstr "неправилен отговор на „ls-refs“: „%s“"
#: connect.c:445
msgid "expected flush after ref listing"
msgstr "очакваше се изчистване на буферите след изброяването на указателите"
#: connect.c:544
#, c-format
msgid "protocol '%s' is not supported"
msgstr "протокол „%s“ не се поддържа"
#: connect.c:595
msgid "unable to set SO_KEEPALIVE on socket"
msgstr "неуспешно задаване на „SO_KEEPALIVE“ на гнездо"
#: connect.c:635 connect.c:698
#, c-format
msgid "Looking up %s ... "
msgstr "Търсене на „%s“… "
#: connect.c:639
#, c-format
msgid "unable to look up %s (port %s) (%s)"
msgstr "„%s“ (порт %s) не може да се открие („%s“)"
#. TRANSLATORS: this is the end of "Looking up %s ... "
#: connect.c:643 connect.c:714
#, c-format
msgid ""
"done.\n"
"Connecting to %s (port %s) ... "
msgstr ""
"готово.\n"
"Свързване към „%s“ (порт %s)…"
#: connect.c:665 connect.c:742
#, c-format
msgid ""
"unable to connect to %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"неуспешно свързване към „%s“:\n"
"%s"
#. TRANSLATORS: this is the end of "Connecting to %s (port %s) ... "
#: connect.c:671 connect.c:748
msgid "done."
msgstr "действието завърши."
#: connect.c:702
#, c-format
msgid "unable to look up %s (%s)"
msgstr "„%s“ не може да се открие (%s)"
#: connect.c:708
#, c-format
msgid "unknown port %s"
msgstr "непознат порт „%s“"
#: connect.c:845 connect.c:1175
#, c-format
msgid "strange hostname '%s' blocked"
msgstr "необичайното име на хост „%s“ е блокирано"
#: connect.c:847
#, c-format
msgid "strange port '%s' blocked"
msgstr "необичайният порт „%s“ е блокиран"
#: connect.c:857
#, c-format
msgid "cannot start proxy %s"
msgstr "посредникът „%s“ не може да се стартира"
#: connect.c:928
msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
msgstr ""
"не е указан път. Проверете синтаксиса с командата:\n"
"\n"
" git help pull"
#: connect.c:1123
msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
msgstr "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа опцията „-4“"
#: connect.c:1135
msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
msgstr "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа опцията „-6“"
#: connect.c:1152
msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
msgstr ""
"вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа задаването на порт"
#: connect.c:1264
#, c-format
msgid "strange pathname '%s' blocked"
msgstr "необичайният път „%s“ е блокиран"
#: connect.c:1311
msgid "unable to fork"
msgstr "неуспешно създаване на процес"
#: connected.c:88 builtin/fsck.c:221 builtin/prune.c:43
msgid "Checking connectivity"
msgstr "Проверка на свързаността"
#: connected.c:100
msgid "Could not run 'git rev-list'"
msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
#: connected.c:120
msgid "failed write to rev-list"
msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
#: connected.c:127
msgid "failed to close rev-list's stdin"
msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
#: convert.c:194
#, c-format
msgid "illegal crlf_action %d"
msgstr "неправилно действие за край на ред: %d"
#: convert.c:207
#, c-format
msgid "CRLF would be replaced by LF in %s"
msgstr "Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“."
#: convert.c:209
#, c-format
msgid ""
"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
"The file will have its original line endings in your working directory"
msgstr ""
"Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“.\n"
"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
"директория."
#: convert.c:217
#, c-format
msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
msgstr ""
"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в „%s“."
#: convert.c:219
#, c-format
msgid ""
"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
"The file will have its original line endings in your working directory"
msgstr ""
"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в "
"„%s“.\n"
"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
"директория."
#: convert.c:280
#, c-format
msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
msgstr ""
"„%s“ не трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при "
"кодиране „%s“"
#: convert.c:287
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%s as working-"
"tree-encoding."
msgstr ""
"Файлът „%s“ съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM). Използвайте "
"„UTF-%s“ като кодиране за работното дърво."
#: convert.c:305
#, c-format
msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
msgstr ""
"„%s“ трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при кодиране "
"„%s“"
#: convert.c:307
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-"
"%sLE (depending on the byte order) as working-tree-encoding."
msgstr ""
"Във файла „%s“ липсва маркер за поредността на байтовете (BOM). За кодиране "
"на работното дърво използвайте UTF-%sBE или UTF-%sLE (в зависимост от "
"поредността на байтовете)."
#: convert.c:425 convert.c:496
#, c-format
msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
msgstr "неуспешно прекодиране на „%s“ от „%s“ към „%s“"
#: convert.c:468
#, c-format
msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
msgstr "Прекодирането на „%s“ от „%s“ към „%s“ и обратно променя файла"
#: convert.c:674
#, c-format
msgid "cannot fork to run external filter '%s'"
msgstr "неуспешно създаване на процес за външен филтър „%s“"
#: convert.c:694
#, c-format
msgid "cannot feed the input to external filter '%s'"
msgstr "входът не може да бъде подаден на външния филтър „%s“"
#: convert.c:701
#, c-format
msgid "external filter '%s' failed %d"
msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“: %d"
#: convert.c:736 convert.c:739
#, c-format
msgid "read from external filter '%s' failed"
msgstr "неуспешно четене от външния филтър „%s“"
#: convert.c:742 convert.c:797
#, c-format
msgid "external filter '%s' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“"
#: convert.c:845
msgid "unexpected filter type"
msgstr "неочакван вид филтър"
#: convert.c:856
msgid "path name too long for external filter"
msgstr "пътят е прекалено дълъг за външен филтър"
#: convert.c:930
#, c-format
msgid ""
"external filter '%s' is not available anymore although not all paths have "
"been filtered"
msgstr ""
"външният филтър „%s“ вече не е наличен, въпреки че не всички пътища са "
"филтрирани"
#: convert.c:1229
msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
msgstr "„true“/„false“ не може да са кодирания на работното дърво"
#: convert.c:1417 convert.c:1451
#, c-format
msgid "%s: clean filter '%s' failed"
msgstr "%s: неуспешно изпълнение на декодиращ филтър „%s“"
#: convert.c:1495
#, c-format
msgid "%s: smudge filter %s failed"
msgstr "%s: неуспешно изпълнение на кодиращ филтър „%s“"
#: date.c:138
msgid "in the future"
msgstr "в бъдещето"
#: date.c:144
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> second ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> seconds ago"
msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> секунда"
msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> секунди"
#: date.c:151
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> minute ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> minutes ago"
msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> минута"
msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> минути"
#: date.c:158
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> hour ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> hours ago"
msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> час"
msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> часа"
#: date.c:165
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> day ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> days ago"
msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> ден"
msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> дена"
#: date.c:171
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> week ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> weeks ago"
msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> седмица"
msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> седмици"
#: date.c:178
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> month ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> months ago"
msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> месец"
msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> месеца"
#: date.c:189
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> year"
msgid_plural "%<PRIuMAX> years"
msgstr[0] "%<PRIuMAX> година"
msgstr[1] "%<PRIuMAX> години"
#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
#: date.c:192
#, c-format
msgid "%s, %<PRIuMAX> month ago"
msgid_plural "%s, %<PRIuMAX> months ago"
msgstr[0] "преди %s и %<PRIuMAX> месец"
msgstr[1] "преди %s и %<PRIuMAX> месеца"
#: date.c:197 date.c:202
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> year ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> година"
msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> години"
#: delta-islands.c:272
msgid "Propagating island marks"
msgstr "Разпространяване на границите на групите"
#: delta-islands.c:290
#, c-format
msgid "bad tree object %s"
msgstr "неправилен обект-дърво: %s"
#: delta-islands.c:334
#, c-format
msgid "failed to load island regex for '%s': %s"
msgstr "регулярният израз на групата за „%s“, не може да бъде зареден: „%s“"
#: delta-islands.c:390
#, c-format
msgid "island regex from config has too many capture groups (max=%d)"
msgstr ""
"регулярният израз на групата в конфигурационния файл съдържа повече от "
"максимално поддържаните (%d) прихващащи групи"
#: delta-islands.c:467
#, c-format
msgid "Marked %d islands, done.\n"
msgstr "Отбелязани са %d групи, работата приключи.\n"
#: diffcore-order.c:24
#, c-format
msgid "failed to read orderfile '%s'"
msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
#: diffcore-rename.c:543
msgid "Performing inexact rename detection"
msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
#: diff-no-index.c:238
msgid "git diff --no-index [<options>] <path> <path>"
msgstr "git diff --no-index [ОПЦИЯ…] ПЪТ ПЪТ"
#: diff-no-index.c:263
msgid ""
"Not a git repository. Use --no-index to compare two paths outside a working "
"tree"
msgstr ""
"Не е хранилище на git. Ползвайте опцията „--no-index“, за да сравните "
"пътища извън работно дърво"
#: diff.c:155
#, c-format
msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
msgstr ""
" Неуспешно разпознаване на „%s“ като процент-праг за статистиката по "
"директории\n"
#: diff.c:160
#, c-format
msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
msgstr " Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
#: diff.c:296
msgid ""
"color moved setting must be one of 'no', 'default', 'blocks', 'zebra', "
"'dimmed-zebra', 'plain'"
msgstr ""
"настройката за цвят за преместване трябва да е една от: „no“ (без), "
"„default“ (стандартно), „blocks“ (парчета), „zebra“ (райе), "
"„dimmed_zebra“ (тъмно райе), „plain“ (обикновено)"
#: diff.c:324
#, c-format
msgid ""
"unknown color-moved-ws mode '%s', possible values are 'ignore-space-change', "
"'ignore-space-at-eol', 'ignore-all-space', 'allow-indentation-change'"
msgstr ""
"неподдържан режим за настройката „color-moved-ws mode“ — „%s“, възможните "
"стойности са „ignore-space-change“ (пренебрегване на промените на празните "
"знаци), „ignore-space-at-eol“ (пренебрегване на промените на празните знаци "
"в края на реда), „ignore-all-space“ (пренебрегване на всички празни знаци), "
"„allow-indentation-change“ (позволяване на промените в празните знаци за "
"форматиране)"
#: diff.c:332
msgid ""
"color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other "
"whitespace modes"
msgstr ""
"„color-moved-ws“: „allow-indentation-change“ е несъвместима с другите режими "
"за празни знаци"
#: diff.c:405
#, c-format
msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
#: diff.c:465
#, c-format
msgid ""
"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
"%s"
msgstr ""
"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
"%s"
#: diff.c:4218
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr ""
"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
#: diff.c:4563
msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
msgstr ""
"Опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
"една с друга"
#: diff.c:4566
msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-G“, „-S“ и „--find-object“ са несъвместими една с друга"
#: diff.c:4644
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
#: diff.c:4692
#, c-format
msgid "invalid --stat value: %s"
msgstr "неправилна стойност за „--stat“: %s"
#: diff.c:4697 diff.c:4702 diff.c:4707 diff.c:4712 diff.c:5225
#: parse-options.c:199 parse-options.c:203
#, c-format
msgid "%s expects a numerical value"
msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
#: diff.c:4729
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
"%s"
msgstr ""
"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
"%s"
#: diff.c:4814
#, c-format
msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
msgstr "непознат вид промяна: „%c“ в „--diff-filter=%s“"
#: diff.c:4838
#, c-format
msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
msgstr "непозната стойност след „ws-error-highlight=%.*s“"
#: diff.c:4852
#, c-format
msgid "unable to resolve '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се открие"
#: diff.c:4902 diff.c:4908
#, c-format
msgid "%s expects <n>/<m> form"
msgstr ""
"опцията „%s“ изисква стойности за МИНИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК_/"
"МАКСИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА от"
#: diff.c:4920
#, c-format
msgid "%s expects a character, got '%s'"
msgstr "опцията „%s“ изисква знак, а не: „%s“"
#: diff.c:4941
#, c-format
msgid "bad --color-moved argument: %s"
msgstr "неправилен аргумент за „--color-moved“: „%s“"
#: diff.c:4960
#, c-format
msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
msgstr "неправилен режим „%s“ за „ --color-moved-ws“"
#: diff.c:5000
msgid ""
"option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
"\"histogram\""
msgstr ""
"опцията приема следните варианти за алгоритъм за разлики: „myers“ (по "
"Майерс), „minimal“ (минимизиране на разликите), „patience“ (пасианс) и "
"„histogram“ (хистограмен)"
#: diff.c:5036 diff.c:5056
#, c-format
msgid "invalid argument to %s"
msgstr "неправилен аргумент към „%s“"
#: diff.c:5194
#, c-format
msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr "неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
#: diff.c:5250
#, c-format
msgid "bad --word-diff argument: %s"
msgstr "неправилен аргумент към „--word-diff“: „%s“"
#: diff.c:5273
msgid "Diff output format options"
msgstr "Формат на изхода за разликите"
#: diff.c:5275 diff.c:5281
msgid "generate patch"
msgstr "създаване на кръпки"
#: diff.c:5278 builtin/log.c:172
msgid "suppress diff output"
msgstr "без извеждане на разликите"
#: diff.c:5283 diff.c:5397 diff.c:5404
msgid "<n>"
msgstr "БРОЙ"
#: diff.c:5284 diff.c:5287
msgid "generate diffs with <n> lines context"
msgstr "файловете с разлики да са с контекст с такъв БРОЙ редове"
#: diff.c:5289
msgid "generate the diff in raw format"
msgstr "файловете с разлики да са в суров формат"
#: diff.c:5292
msgid "synonym for '-p --raw'"
msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
#: diff.c:5296
msgid "synonym for '-p --stat'"
msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
#: diff.c:5300
msgid "machine friendly --stat"
msgstr "„--stat“ във формат за четене от програма"
#: diff.c:5303
msgid "output only the last line of --stat"
msgstr "извеждане само на последния ред на „--stat“"
#: diff.c:5305 diff.c:5313
msgid "<param1,param2>..."
msgstr "ПАРАМЕТЪР_1, ПАРАМЕТЪР_2, …"
#: diff.c:5306
msgid ""
"output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
msgstr "извеждане на разпределението на промените за всяка поддиректория"
#: diff.c:5310
msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
msgstr "псевдоним на „--dirstat=cumulative“"
#: diff.c:5314
msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
msgstr "псевдоним на „--dirstat=ФАЙЛОВЕ,ПАРАМЕТЪР_1,ПАРАМЕТЪР_2,…“"
#: diff.c:5318
msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
msgstr ""
"предупреждаване, ако промените водят до маркери за конфликт или грешки в "
"празните знаци"
#: diff.c:5321
msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
msgstr ""
"съкратено резюме на създадените, преименуваните и файловете с промяна на "
"режима на достъп"
#: diff.c:5324
msgid "show only names of changed files"
msgstr "извеждане само на имената на променените файлове"
#: diff.c:5327
msgid "show only names and status of changed files"
msgstr "извеждане само на имената и статистиката за променените файлове"
#: diff.c:5329
msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
msgstr "ШИРОЧИНА[,ИМЕ-ШИРОЧИНА[,БРОЙ]]"
#: diff.c:5330
msgid "generate diffstat"
msgstr "извеждане на статистика за промените"
#: diff.c:5332 diff.c:5335 diff.c:5338
msgid "<width>"
msgstr "ШИРОЧИНА"
#: diff.c:5333
msgid "generate diffstat with a given width"
msgstr "статистика с такава ШИРОЧИНА за промените"
#: diff.c:5336
msgid "generate diffstat with a given name width"
msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на имената"
#: diff.c:5339
msgid "generate diffstat with a given graph width"
msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на гра̀фа"
#: diff.c:5341
msgid "<count>"
msgstr "БРОЙ"
#: diff.c:5342
msgid "generate diffstat with limited lines"
msgstr "ограничаване на БРОя на редовете в статистиката за промените"
#: diff.c:5345
msgid "generate compact summary in diffstat"
msgstr "кратко резюме в статистиката за промените"
#: diff.c:5348
msgid "output a binary diff that can be applied"
msgstr "извеждане на двоична разлика във вид за прилагане"
#: diff.c:5351
msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
msgstr ""
"показване на пълните имена на обекти в редовете за индекса при вариантите "
"преди и след промяната"
#: diff.c:5353
msgid "show colored diff"
msgstr "разлики в цвят"
#: diff.c:5354
msgid "<kind>"
msgstr "ВИД"
#: diff.c:5355
msgid ""
"highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
"diff"
msgstr ""
"грешките в празните знаци да се указват в редовете за контекста, вариантите "
"преди и след разликата,"
#: diff.c:5358
msgid ""
"do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
"--numstat"
msgstr ""
"без преименуване на пътищата. Да се използват нулеви байтове за разделители "
"на полета в изхода при ползване на опцията „--raw“ или „--numstat“"
#: diff.c:5361 diff.c:5364 diff.c:5367 diff.c:5473
msgid "<prefix>"
msgstr "ПРЕФИКС"
#: diff.c:5362
msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
msgstr "префикс вместо „a/“ за източник"
#: diff.c:5365
msgid "show the given destination prefix instead of \"b/\""
msgstr "префикс вместо „b/“ за цел"
#: diff.c:5368
msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
msgstr "добавяне на допълнителен префикс за всеки ред на изхода"
#: diff.c:5371
msgid "do not show any source or destination prefix"
msgstr "без префикс за източника и целта"
#: diff.c:5374
msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
msgstr ""
"извеждане на контекст между последователните парчета с разлики от указания "
"БРОЙ редове"
#: diff.c:5378 diff.c:5383 diff.c:5388
msgid "<char>"
msgstr "ЗНАК"
#: diff.c:5379
msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
msgstr "знак вместо „+“ за нов вариант на ред"
#: diff.c:5384
msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
msgstr "знак вместо „-“ за стар вариант на ред"
#: diff.c:5389
msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
msgstr "знак вместо „ “ за контекст"
#: diff.c:5392
msgid "Diff rename options"
msgstr "Настройки за разлики с преименуване"
#: diff.c:5393
msgid "<n>[/<m>]"
msgstr "МИНИМАЛЕН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК[/МАКСИМАЛEН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА]"
#: diff.c:5394
msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
msgstr ""
"заместване на пълните промени с последователност от изтриване и създаване"
#: diff.c:5398
msgid "detect renames"
msgstr "засичане на преименуванията"
#: diff.c:5402
msgid "omit the preimage for deletes"
msgstr "без предварителен вариант при изтриване"
#: diff.c:5405
msgid "detect copies"
msgstr "засичане на копиранията"
#: diff.c:5409
msgid "use unmodified files as source to find copies"
msgstr "търсене на копирано и от непроменените файлове"
#: diff.c:5411
msgid "disable rename detection"
msgstr "без търсене на преименувания"
#: diff.c:5414
msgid "use empty blobs as rename source"
msgstr "празни обекти като източник при преименувания"
#: diff.c:5416
msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
msgstr ""
"продължаване на извеждането на историята — без отрязването при преименувания "
"на файл"
#: diff.c:5419
msgid ""
"prevent rename/copy detection if the number of rename/copy targets exceeds "
"given limit"
msgstr ""
"без засичане на преименувания/копирания, ако броят им надвишава тази стойност"
#: diff.c:5421
msgid "Diff algorithm options"
msgstr "Опции към алгоритъма за разлики"
#: diff.c:5423
msgid "produce the smallest possible diff"
msgstr "търсене на възможно най-малка разлика"
#: diff.c:5426
msgid "ignore whitespace when comparing lines"
msgstr "без промени в празните знаци при сравняване на редове"
#: diff.c:5429
msgid "ignore changes in amount of whitespace"
msgstr "без промени в празните знаци"
#: diff.c:5432
msgid "ignore changes in whitespace at EOL"
msgstr "без промени в празните знаци в края на редовете"
#: diff.c:5435
msgid "ignore carrier-return at the end of line"
msgstr "без промени в знаците за край на ред"
#: diff.c:5438
msgid "ignore changes whose lines are all blank"
msgstr "без промени в редовете, които са изцяло от празни знаци"
#: diff.c:5441
msgid "heuristic to shift diff hunk boundaries for easy reading"
msgstr ""
"евристика за преместване на границите на парчетата за улесняване на четенето"
#: diff.c:5444
msgid "generate diff using the \"patience diff\" algorithm"
msgstr "разлика чрез алгоритъм за подредба като пасианс"
#: diff.c:5448
msgid "generate diff using the \"histogram diff\" algorithm"
msgstr "разлика по хистограмния алгоритъм"
#: diff.c:5450
msgid "<algorithm>"
msgstr "АЛГОРИТЪМ"
#: diff.c:5451
msgid "choose a diff algorithm"
msgstr "избор на АЛГОРИТЪМа за разлики"
#: diff.c:5453
msgid "<text>"
msgstr "ТЕКСТ"
#: diff.c:5454
msgid "generate diff using the \"anchored diff\" algorithm"
msgstr "разлика чрез алгоритъма със закотвяне"
#: diff.c:5456 diff.c:5465 diff.c:5468
msgid "<mode>"
msgstr "РЕЖИМ"
#: diff.c:5457
msgid "show word diff, using <mode> to delimit changed words"
msgstr ""
"разлика по думи, като се ползва този РЕЖИМ за отделянето на променените думи"
#: diff.c:5459 diff.c:5462 diff.c:5507
msgid "<regex>"
msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ"
#: diff.c:5460
msgid "use <regex> to decide what a word is"
msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ за разделяне по думи"
#: diff.c:5463
msgid "equivalent to --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
msgstr "псевдоним на „--word-diff=color --word-diff-regex=РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ“"
#: diff.c:5466
msgid "moved lines of code are colored differently"
msgstr "различен цвят за извеждане на преместените редове"
#: diff.c:5469
msgid "how white spaces are ignored in --color-moved"
msgstr ""
"режим за прескачането на празните знаци при задаването на „--color-moved“"
#: diff.c:5472
msgid "Other diff options"
msgstr "Други опции за разлики"
#: diff.c:5474
msgid "when run from subdir, exclude changes outside and show relative paths"
msgstr ""
"при изпълнение от поддиректория да се пренебрегват разликите извън нея и да "
"се ползват относителни пътища"
#: diff.c:5478
msgid "treat all files as text"
msgstr "обработка на всички файлове като текстови"
#: diff.c:5480
msgid "swap two inputs, reverse the diff"
msgstr "размяна на двата входа — обръщане на разликата"
#: diff.c:5482
msgid "exit with 1 if there were differences, 0 otherwise"
msgstr ""
"завършване с код за състояние 1 при наличието на разлики, а в противен "
"случай — с 0"
#: diff.c:5484
msgid "disable all output of the program"
msgstr "без всякакъв изход от програмата"
#: diff.c:5486
msgid "allow an external diff helper to be executed"
msgstr "позволяване на изпълнение на външна помощна програма за разлики"
#: diff.c:5488
msgid "run external text conversion filters when comparing binary files"
msgstr ""
"изпълнение на външни програми-филтри при сравнението на двоични файлове"
#: diff.c:5490
msgid "<when>"
msgstr "КОГА"
#: diff.c:5491
msgid "ignore changes to submodules in the diff generation"
msgstr "игнориране на промените в подмодулите при извеждането на разликите"
#: diff.c:5494
msgid "<format>"
msgstr "ФОРМАТ"
#: diff.c:5495
msgid "specify how differences in submodules are shown"
msgstr "начин за извеждане на промените в подмодулите"
#: diff.c:5499
msgid "hide 'git add -N' entries from the index"
msgstr "без включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
#: diff.c:5502
msgid "treat 'git add -N' entries as real in the index"
msgstr "включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
#: diff.c:5504
msgid "<string>"
msgstr "НИЗ"
#: diff.c:5505
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"string"
msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указаните низове"
#: diff.c:5508
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"regex"
msgstr ""
"търсене на разлики, които променят броя на поява на низовете, които напасват "
"на регулярния израз"
#: diff.c:5511
msgid "show all changes in the changeset with -S or -G"
msgstr "извеждане на всички промени с „-G“/„-S“"
#: diff.c:5514
msgid "treat <string> in -S as extended POSIX regular expression"
msgstr "НИЗът към „-S“ да се тълкува като разширен регулярен израз по POSIX"
#: diff.c:5517
msgid "control the order in which files appear in the output"
msgstr "управление на подредбата на файловете в изхода"
#: diff.c:5518
msgid "<object-id>"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_ОБЕКТ"
#: diff.c:5519
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"object"
msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указания обект"
#: diff.c:5521
msgid "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
msgstr "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)…[*]]"
#: diff.c:5522
msgid "select files by diff type"
msgstr "избор на файловете по вид разлика"
#: diff.c:5524
msgid "<file>"
msgstr "ФАЙЛ"
#: diff.c:5525
msgid "Output to a specific file"
msgstr "Изход към указания файл"
#: diff.c:6180
msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
msgstr ""
"търсенето на преименувания на обекти съчетани с промени се прескача поради "
"многото файлове."
#: diff.c:6183
msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
msgstr ""
"установени са само точните копия на променените пътища поради многото "
"файлове."
#: diff.c:6186
#, c-format
msgid ""
"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и отново изпълнете командата."
#: dir.c:549
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл в git"
#: dir.c:938
#, c-format
msgid "cannot use %s as an exclude file"
msgstr "„%s“ не може да се ползва за игнорираните файлове (като gitignore)"
#: dir.c:1877
#, c-format
msgid "could not open directory '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
#: dir.c:2128
msgid "failed to get kernel name and information"
msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
#: dir.c:2252
msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
msgstr ""
"кешът за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение"
#: dir.c:3056
#, c-format
msgid "index file corrupt in repo %s"
msgstr "файлът с индекса е повреден в хранилището „%s“"
#: dir.c:3101 dir.c:3106
#, c-format
msgid "could not create directories for %s"
msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
#: dir.c:3135
#, c-format
msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
msgstr "директорията на git не може да се мигрира от „%s“ до „%s“"
#: editor.c:73
#, c-format
msgid "hint: Waiting for your editor to close the file...%c"
msgstr "Подсказка: чака се редакторът ви да затвори файла …%c"
#: entry.c:178
msgid "Filtering content"
msgstr "Филтриране на съдържанието"
#: entry.c:476
#, c-format
msgid "could not stat file '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху файла „%s“"
#: environment.c:148
#, c-format
msgid "bad git namespace path \"%s\""
msgstr "неправилен път към пространства от имена „%s“"
#: environment.c:330
#, c-format
msgid "could not set GIT_DIR to '%s'"
msgstr "GIT_DIR не може да се зададе да е „%s“"
#: exec-cmd.c:363
#, c-format
msgid "too many args to run %s"
msgstr "прекалено много аргументи за изпълнение „%s“"
#: fetch-pack.c:150
msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
msgstr "git fetch-pack: очаква се плитък списък"
#: fetch-pack.c:153
msgid "git fetch-pack: expected a flush packet after shallow list"
msgstr "git fetch-pack: след плитък списък се очаква изчистващ пакет „flush“"
#: fetch-pack.c:164
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
msgstr ""
"git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получен изчистващ пакет „flush“"
#: fetch-pack.c:184
#, c-format
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
msgstr "git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получено „%s“"
#: fetch-pack.c:195
msgid "unable to write to remote"
msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
#: fetch-pack.c:257
msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква „multi_ack_detailed“"
#: fetch-pack.c:356 fetch-pack.c:1280
#, c-format
msgid "invalid shallow line: %s"
msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
#: fetch-pack.c:362 fetch-pack.c:1286
#, c-format
msgid "invalid unshallow line: %s"
msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
#: fetch-pack.c:364 fetch-pack.c:1288
#, c-format
msgid "object not found: %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
#: fetch-pack.c:367 fetch-pack.c:1291
#, c-format
msgid "error in object: %s"
msgstr "грешка в обекта: „%s“"
#: fetch-pack.c:369 fetch-pack.c:1293
#, c-format
msgid "no shallow found: %s"
msgstr "не е открит плитък обект: %s"
#: fetch-pack.c:372 fetch-pack.c:1297
#, c-format
msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: „%s“"
#: fetch-pack.c:414
#, c-format
msgid "got %s %d %s"
msgstr "получено бе %s %d %s"
#: fetch-pack.c:431
#, c-format
msgid "invalid commit %s"
msgstr "неправилно подаване: „%s“"
#: fetch-pack.c:462
msgid "giving up"
msgstr "преустановяване"
#: fetch-pack.c:475 progress.c:312
msgid "done"
msgstr "действието завърши"
#: fetch-pack.c:487
#, c-format
msgid "got %s (%d) %s"
msgstr "получено бе %s (%d) %s"
#: fetch-pack.c:533
#, c-format
msgid "Marking %s as complete"
msgstr "Отбелязване на „%s“ като пълно"
#: fetch-pack.c:742
#, c-format
msgid "already have %s (%s)"
msgstr "вече има „%s“ (%s)"
#: fetch-pack.c:781
msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за демултиплексора"
#: fetch-pack.c:789
msgid "protocol error: bad pack header"
msgstr "протоколна грешка: неправилна заглавна част на пакет"
#: fetch-pack.c:857
#, c-format
msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за „%s“"
#: fetch-pack.c:873
#, c-format
msgid "%s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
#: fetch-pack.c:875
msgid "error in sideband demultiplexer"
msgstr "грешка в демултиплексора"
#: fetch-pack.c:907
#, c-format
msgid "Server version is %.*s"
msgstr "Версията на сървъра е: %.*s"
#: fetch-pack.c:912 fetch-pack.c:918 fetch-pack.c:921 fetch-pack.c:927
#: fetch-pack.c:931 fetch-pack.c:935 fetch-pack.c:939 fetch-pack.c:943
#: fetch-pack.c:947 fetch-pack.c:951 fetch-pack.c:955 fetch-pack.c:959
#: fetch-pack.c:965 fetch-pack.c:971 fetch-pack.c:976 fetch-pack.c:981
#, c-format
msgid "Server supports %s"
msgstr "Сървърът поддържа „%s“"
#: fetch-pack.c:914
msgid "Server does not support shallow clients"
msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
#: fetch-pack.c:974
msgid "Server does not support --shallow-since"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-since“"
#: fetch-pack.c:979
msgid "Server does not support --shallow-exclude"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclude“"
#: fetch-pack.c:983
msgid "Server does not support --deepen"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
#: fetch-pack.c:1000
msgid "no common commits"
msgstr "няма общи подавания"
#: fetch-pack.c:1012 fetch-pack.c:1468
msgid "git fetch-pack: fetch failed."
msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
#: fetch-pack.c:1150
msgid "Server does not support shallow requests"
msgstr "Сървърът не поддържа плитки заявки"
#: fetch-pack.c:1157
msgid "Server supports filter"
msgstr "Сървърът поддържа филтри"
#: fetch-pack.c:1180
msgid "unable to write request to remote"
msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
#: fetch-pack.c:1198
#, c-format
msgid "error reading section header '%s'"
msgstr "грешка при прочитане на заглавната част на раздел „%s“"
#: fetch-pack.c:1204
#, c-format
msgid "expected '%s', received '%s'"
msgstr "очаква се „%s“, а бе получено „%s“"
#: fetch-pack.c:1243
#, c-format
msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
msgstr "неочакван ред за потвърждение: „%s“"
#: fetch-pack.c:1248
#, c-format
msgid "error processing acks: %d"
msgstr "грешка при обработка на потвържденията: %d"
#: fetch-pack.c:1258
msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
msgstr ""
"очакваше се пакетният файл да бъде изпратен след отговор за готовност (ready)"
#: fetch-pack.c:1260
msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
msgstr ""
"очакваше се след липса на отговор за готовност (ready) да не се се пращат "
"други раздели"
#: fetch-pack.c:1302
#, c-format
msgid "error processing shallow info: %d"
msgstr "грешка при обработка на информация за дълбочината/плиткостта: %d"
#: fetch-pack.c:1349
#, c-format
msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
msgstr "очаква се искан указател, а бе получено: „%s“"
#: fetch-pack.c:1354
#, c-format
msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
msgstr "неочакван искан указател: „%s“"
#: fetch-pack.c:1359
#, c-format