blob: 4b845f2b4fe7bfb44c4c624acc8daa7237cd27ad [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0" language="pl">
<context>
<name>AssistantServer</name>
<message>
<location filename="../tools/assistant/compat/main.cpp" line="+225"/>
<source>Qt Assistant</source>
<translation>Qt Assistant</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Failed to bind to port %1</source>
<translation>Błąd podłączenia do portu %1</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FontPanel</name>
<message>
<location filename="../tools/shared/fontpanel/fontpanel.cpp" line="+63"/>
<source>Font</source>
<translation>Czcionka</translation>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>&amp;Writing system</source>
<translation>Sys&amp;tem pisania</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Family</source>
<translation>&amp;Rodzina</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>&amp;Style</source>
<translation>&amp;Styl</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>&amp;Point size</source>
<translation>&amp;Wielkość punktu</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FontSettingsDialog</name>
<message>
<location filename="../tools/assistant/compat/fontsettingsdialog.cpp" line="+63"/>
<source>Font Settings</source>
<translation>Ustawienia czcionki</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Font settings for:</source>
<translation>Ustawienia czcionki</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>Browser</source>
<translation>przeglądarki</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Application</source>
<translation>aplikacji</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Use custom settings</source>
<translation>Użyj własnych ustawień</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HelpDialog</name>
<message>
<location filename="../tools/assistant/compat/helpdialog.cpp" line="+279"/>
<source>Open Link in Current Tab</source>
<translation>Otwórz odsyłacz w bieżącej karcie</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Open Link in New Window</source>
<translation>Otwórz odsyłacz w nowym oknie</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Open Link in New Tab</source>
<translation>Otwórz odsyłacz w nowej karcie</translation>
</message>
<message>
<location line="+73"/>
<location line="+82"/>
<source>Prepare...</source>
<translation>Przygotuj...</translation>
</message>
<message>
<location line="-64"/>
<location line="+16"/>
<location line="+661"/>
<source>Qt Assistant</source>
<translation>Qt Assistant</translation>
</message>
<message>
<location line="-677"/>
<source>Failed to load keyword index file
Assistant will not work!</source>
<translation>Nie można wczytać indeksu słów kluczowych
Assistant nie będzie działał!</translation>
</message>
<message>
<location line="+17"/>
<source>Cannot open the index file %1</source>
<translation>Nie można otworzyć indeksu %1</translation>
</message>
<message>
<location line="+58"/>
<location line="+124"/>
<location line="+8"/>
<source>Warning</source>
<translation>Ostrzeżenie</translation>
</message>
<message>
<location line="-131"/>
<location line="+124"/>
<source>Documentation file %1 does not exist!
Skipping file.</source>
<translation>Plik dokumentacji %1 nie istnieje!
Plik zostaje pominięty.</translation>
</message>
<message>
<location line="-112"/>
<location line="+133"/>
<source>Parse Error</source>
<translation>Błąd parsowania</translation>
</message>
<message>
<location line="-13"/>
<source>Documentation file %1 is not compatible!
Skipping file.</source>
<translation>Plik dokumentacji %1 jest nieodpowiedni!
Plik zostaje pominięty.</translation>
</message>
<message>
<location line="+48"/>
<location line="+469"/>
<source>Done</source>
<translation>Zrobione</translation>
</message>
<message>
<location line="-47"/>
<source>Failed to save fulltext search index
Assistant will not work!</source>
<translation>Nie można zapisać indeksu dla pełnego wyszukiwania
Assistant nie będzie działał!</translation>
</message>
<message>
<location line="+29"/>
<source>Indexing files...</source>
<translation>Indeksowanie plików...</translation>
</message>
<message>
<location line="+15"/>
<source>Reading dictionary...</source>
<translation>Czytanie katalogu...</translation>
</message>
<message>
<location line="+46"/>
<location line="+9"/>
<source>Full Text Search</source>
<translation>Pełne wyszukiwanie</translation>
</message>
<message>
<location line="-8"/>
<source>Using a wildcard within phrases is not allowed.</source>
<translation>Używanie znacznika w wyrażeniu nie jest dozwolone.</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>The closing quotation mark is missing.</source>
<translation>Brakuje kończącego znaku cudzysłowu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/assistant/compat/helpdialog.ui"/>
<source>Help</source>
<translation>Pomoc</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&lt;b&gt;Help&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Choose the topic you want help on from the contents list, or search the index for keywords.&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;b&gt;Pomoc&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Wybierz temat pomocy z listy dostępnych tematów bądź poszukaj słowa kluczowego w indeksie.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Displays help topics organized by category, index or bookmarks. Another tab inherits the full text search.</source>
<translation>Pokazuje listę tematów pomocy zorganizowaną w kategorie, indeks lub zakładki. Kolejna karta pozwala na pełne wyszukiwanie.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Con&amp;tents</source>
<translation>&amp;Spis treści</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&lt;b&gt;Help topics organized by category.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Double-click an item to see the topics in that category. To view a topic, just double-click it.&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;b&gt;Tematy pomocy zorganizowane w kategorie.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Kliknij dwukrotnie na wybraną kategorię aby otworzyć listę jej tematów. Aby obejrzeć temat dwukrotnie kliknij go.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>column 1</source>
<translation>kolumna 1</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Index</source>
<translation>&amp;Indeks</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Look For:</source>
<translation>&amp;Szukaj wyrażenia:</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Enter keyword</source>
<translation>Wprowadź słowo kluczowe</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&lt;b&gt;Enter a keyword.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;The list will select an item that matches the entered string best.&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;b&gt;Wprowadź słowo kluczowe.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Lista wybierze temat który najbardziej odpowiada szukanemu wyrażeniu.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&lt;b&gt;List of available help topics.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Double-click on an item to open its help page. If more than one is found, you must specify which page you want.&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;b&gt;Lista dostępnych tematów pomocy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Kliknij dwukrotnie na wybranym temacie aby otworzyć jego treść. Jeśli temat występuje w kilku kontekstach, dodatkowo należy wybrać kontekst z listy.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Bookmarks</source>
<translation>&amp;Zakładki</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Displays the list of bookmarks.</source>
<translation>Pokazuje listę zakładek.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Add new bookmark</source>
<translation>Dodaj nową zakładkę</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Add the currently displayed page as a new bookmark.</source>
<translation>Dodaj bieżącą stronę jako nową zakładkę.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Nowa</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Delete bookmark</source>
<translation>Usuń zakładkę</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Delete the selected bookmark.</source>
<translation>Usuń zaznaczoną zakładkę.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Usuń</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Search</source>
<translation>&amp;Szukaj</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Searching f&amp;or:</source>
<translation>&amp;Szukanie:</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Enter searchword(s).</source>
<translation>Wprowadź wyrażenie(a) do szukania.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&lt;b&gt;Enter search word(s).&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Enter here the word(s) you are looking for. The words may contain wildcards (*). For a sequence of words quote them.&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;b&gt;Wprowadź wyrażenie(a) do szukania.&lt;b&gt;&lt;p&gt;Wprowadź w tym okienku wyrażenia, których szukasz. Wyrażenia mogą zawierać znaczniki (*). Dla wyszukania ciągu wyrażeń umieść całość w cudzysłowie.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&lt;b&gt;Found documents&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This list contains all found documents from the last search. The documents are ordered, i.e. the first document has the most matches.&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;b&gt;Znalezione dokumenty&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Lista zawiera wszystkie znalezione dokumenty związane z ostatnim wyszukiwaniem. Dokumenty są poukładane w kolejności pod względem ilości trafień szukanego wyrażenia.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Found &amp;Documents:</source>
<translation>Znalezione &amp;dokumenty:</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Display the help page.</source>
<translation>Pokaż stronę pomocy.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Display the help page for the full text search.</source>
<translation>Pokaż stronę pomocy dla pełnego wyszukiwania.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>He&amp;lp</source>
<translation>&amp;Pomoc</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Start searching.</source>
<translation>Rozpocznij wyszukiwanie.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Pressing this button starts the search.</source>
<translation>Naciśnięcie tego przycisku powoduje rozpoczęcie wyszukiwania.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Preparing...</source>
<translation>Przygotowywanie...</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../tools/assistant/compat/helpdialog.cpp" line="+7"/>
<source>%n document(s) found.</source>
<translation>
<numerusform>Znaleziono %n dokument.</numerusform>
<numerusform>Znaleziono %n dokumenty.</numerusform>
<numerusform>Znaleziono %n dokumentów.</numerusform>
</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HelpWindow</name>
<message>
<location filename="../tools/assistant/compat/helpwindow.cpp" line="+97"/>
<source>Help</source>
<translation>Pomoc</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Unable to launch web browser.
</source>
<translation>Nie można uruchomić przeglądarki internetowej.
</translation>
</message>
<message>
<location line="+28"/>
<source>Failed to open link: &apos;%1&apos;</source>
<translation>Nie można otworzyć odsyłacza: &apos;%1&apos;</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;h1&gt;The page could not be found&lt;/h1&gt;&lt;br&gt;&lt;h3&gt;&apos;%1&apos;&lt;/h3&gt;&lt;/div&gt;</source>
<translation>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;h1&gt;Strona nie została znaleziona&lt;/h1&gt;&lt;br&gt;&lt;h3&gt;&apos;%1&apos;&lt;/h3&gt;&lt;/div&gt;</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Error...</source>
<translation>Błąd...</translation>
</message>
<message>
<location line="+61"/>
<source>Open Link in New Window Shift+LMB</source>
<translation>Otwórz odsyłacz w nowym oknie Shift+LMB</translation>
</message>
<message>
<location line="-2"/>
<source>Open Link in New Tab</source>
<translation>Otwórz odsyłacz w nowej karcie</translation>
</message>
<message>
<location line="-89"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location line="+86"/>
<source>Copy &amp;Link Location</source>
<translation>Skopiuj &amp;odsyłacz</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Index</name>
<message>
<location filename="../tools/assistant/compat/index.cpp" line="+385"/>
<source>Untitled</source>
<translation>Nienazwany</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MainWindow</name>
<message>
<location filename="../tools/assistant/compat/mainwindow.cpp" line="+103"/>
<source>Sidebar</source>
<translation>Panel</translation>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<source>&amp;Window</source>
<translation>&amp;Okno</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Minimize</source>
<translation>Minimalizuj</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Ctrl+M</source>
<translation>Ctrl+M</translation>
</message>
<message>
<location line="+34"/>
<source>Initializing Qt Assistant...</source>
<translation>Inicjalizowanie Qt Assistant...</translation>
</message>
<message>
<location line="+26"/>
<source>SHIFT+CTRL+=</source>
<translation>SHIFT+CTRL+=</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>Ctrl+T</source>
<translation>Ctrl+T</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Ctrl+I</source>
<translation>Ctrl+I</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Ctrl+B</source>
<translation>Ctrl+B</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Ctrl+S</source>
<translation>Ctrl+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/assistant/compat/mainwindow.ui"/>
<source>Ctrl+W</source>
<translation>Ctrl+W</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/assistant/compat/mainwindow.cpp" line="+1"/>
<source>Ctrl+]</source>
<translation>Ctrl+]</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Ctrl+[</source>
<translation>Ctrl+[</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Views</source>
<translation>Widoki</translation>
</message>
<message>
<location line="+80"/>
<source>Displays the main page of a specific documentation set.</source>
<translation>Pokazuje główną stronę wybranego zestawu dokumentacji.</translation>
</message>
<message>
<source>Open Source Edition</source>
<translation type="obsolete">Wydanie Open Source</translation>
</message>
<message>
<source>This version of Qt Assistant is part of the Qt Open Source Edition, for use in the development of Open Source applications. Qt is a comprehensive C++ framework for cross-platform application development.</source>
<translation type="obsolete">Ta wersja Qt Assistant jest częścią wydania Qt Open Source, przeznaczonego do tworzenia aplikacji Open Source. Qt zawiera obszerny zestaw bibliotek wykorzystywanych do pisania przenośnych aplikacji.</translation>
</message>
<message>
<location line="+49"/>
<location line="+1"/>
<source>Qt Assistant</source>
<translation>Qt Assistant</translation>
</message>
<message>
<location line="+19"/>
<source>Failed to open about application contents in file: &apos;%1&apos;</source>
<translation>Nie można otworzyć pliku: &apos;%1&apos; z informacjami o aplikacji</translation>
</message>
<message>
<location line="+201"/>
<source>...</source>
<translation>...</translation>
</message>
<message>
<location line="+238"/>
<location line="+6"/>
<source>Save Page</source>
<translation>Zapisz stronę</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Cannot open file for writing!</source>
<translation>Nie można otworzyć pliku do zapisu!</translation>
</message>
<message>
<source>Qt Assistant by Trolltech</source>
<translation type="obsolete">Qt Assistant Trolltech&apos;a</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/assistant/compat/mainwindow.ui"/>
<source>Qt Assistant by Nokia</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Toolbar</source>
<translation>Pasek główny</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Go</source>
<translation>Pasek z odsyłaczami</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Help</source>
<translation>&amp;Pomoc</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Plik</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Boo&amp;kmarks</source>
<translation>&amp;Zakładki</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Go</source>
<translation>&amp;Nawigacja</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;View</source>
<translation>&amp;Widok</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Edycja</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Print...</source>
<translation>Wy&amp;drukuj...</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Print the currently displayed page.</source>
<translation>Wydrukuj bieżącą stronę.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Ctrl+P</source>
<translation>Ctrl+P</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>E&amp;xit</source>
<translation>&amp;Zakończ</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Quit Qt Assistant.</source>
<translation>Zakończ Qt Assistant.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Ctrl+Q</source>
<translation>Ctrl+Q</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>S&amp;kopiuj</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Copy the selected text to the clipboard.</source>
<translation>Skopiuj wybrany tekst do schowka.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Ctrl+C</source>
<translation>Ctrl+C</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Find in Text...</source>
<translation>&amp;Znajdź w tekście...</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Open the Find dialog. Qt Assistant will search the currently displayed page for the text you enter.</source>
<translation>Otwórz okno szukania. Qt Assistant będzie przeszukiwał bieżącą stronę dla podanego tekstu.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Ctrl+F</source>
<translation>Ctrl+F</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Find &amp;Next</source>
<translation>Znajdź &amp;następne</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>F3</source>
<translation>F3</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Find &amp;Previous</source>
<translation>Znajdź &amp;poprzednie</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Shift+F3</source>
<translation>Shift+F3</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Home</source>
<translation>Strona &amp;startowa</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Go to the home page. Qt Assistant&apos;s home page is the Qt Reference Documentation.</source>
<translation>Przejdź do strony startowej. Strona startowa Qt Assistant jest główną stroną dokumentacji Qt.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Ctrl+Home</source>
<translation>Ctrl+Home</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Previous</source>
<translation>&amp;Poprzednia strona</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Go to the previous page.</source>
<translation>Przejdź do poprzedniej strony.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Alt+Left</source>
<translation>Alt+Left</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Next</source>
<translation>&amp;Następna strona</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Go to the next page.</source>
<translation>Przejdź do następnej strony.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Alt+Right</source>
<translation>Alt+Right</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>About Qt Assistant</source>
<translation>Informacje o Qt Assistant</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Display further information about Qt Assistant.</source>
<translation>Pokaż dalsze informacje o Qt Assistant.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>About Qt</source>
<translation>Informacje o Qt</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Zoom &amp;in</source>
<translation>Po&amp;większ</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Zoom in on the document, i.e. increase the font size.</source>
<translation>Powiększ rozmiar czcionek w dokumencie.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Ctrl++</source>
<translation>Ctrl++</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Zoom &amp;out</source>
<translation>Po&amp;mniejsz</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Zoom out on the document, i.e. decrease the font size.</source>
<translation>Pomniejsz rozmiar czcionek w dokumencie.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Ctrl+-</source>
<translation>Ctrl+-</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>New Window</source>
<translation>Nowe okno</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Open a new window.</source>
<translation>Otwórz nowe okno.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Ctrl+N</source>
<translation>Ctrl+N</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>Za&amp;mknij</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Close the current window.</source>
<translation>Zamknij bieżące okno.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Add Bookmark</source>
<translation>&amp;Dodaj zakładkę</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Add the currently displayed page as a new bookmark.</source>
<translation>Dodaj bieżącą stronę jako nową zakładkę.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>What&apos;s This?</source>
<translation>Co to jest?</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&quot;What&apos;s This?&quot; context sensitive help.</source>
<translation>&quot;Co to jest?&quot; jest pomocą kontekstową.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Shift+F1</source>
<translation>Shift+F1</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Add Tab</source>
<translation>Dodaj kartę</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Ctrl+Alt+N</source>
<translation>Ctrl+Alt+N</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Next Tab</source>
<translation>Następna karta</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Ctrl+Alt+Right</source>
<translation>Ctrl+Alt+Right</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Previous Tab</source>
<translation>Poprzednia karta</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Ctrl+Alt+Left</source>
<translation>Ctrl+Alt+Left</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Close Tab</source>
<translation>Zamknij kartę</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Ctrl+Alt+Q</source>
<translation>Ctrl+Alt+Q</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Qt Assistant Manual</source>
<translation>Podręcznik Qt Assistant</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>F1</source>
<translation>F1</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Save Page As...</source>
<translation>Zapisz stronę jako...</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Ctrl+Alt+S</source>
<translation>Ctrl+Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Sync with Table of Contents</source>
<translation>Znajdź bieżącą stronę w spisie treści</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Select the page in contents tab.</source>
<translation>Wybierz stronę w karcie ze spisem treści.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Font Settings...</source>
<translation>Ustawienia czcionki...</translation>
</message>
<message>
<source>You need a commercial Qt license for development of proprietary (closed source) applications. Please see &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/company/model&quot;&gt;qt.nokia.com/company/model&lt;/a&gt; for an overview of Qt licensing.</source>
<translation type="obsolete">Aby móc tworzyć przy pomocy Qt własne aplikacje bez publikowania kodu (closed source) potrzebujesz wydania komercyjnego. Opis sposobów licencjonowania Qt znajduje się na stronie &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/company/model.html&quot;&gt;qt.nokia.com/company/model.html&lt;/a&gt;.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QObject</name>
<message>
<source>Qt Assistant by Trolltech</source>
<translation type="obsolete">Qt Assistant Trolltech&apos;a</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/assistant/compat/config.cpp" line="+350"/>
<source>Qt Assistant by Nokia</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabbedBrowser</name>
<message>
<location filename="../tools/assistant/compat/tabbedbrowser.cpp" line="+149"/>
<source>...</source>
<translation>...</translation>
</message>
<message>
<location line="+86"/>
<source>Add page</source>
<translation>Dodaj kartę</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>Close page</source>
<translation>Zamknij kartę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/assistant/compat/tabbedbrowser.ui"/>
<source>TabbedBrowser</source>
<translation>Przeglądarka z kartami</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Untitled</source>
<translation>Nienazwany</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Previous</source>
<translation>Poprzedni</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Next</source>
<translation>Następny</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Case Sensitive</source>
<translation>Uwzględniaj wielkość liter</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Whole words</source>
<translation>Wszystkie wyrazy</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&lt;img src=&quot;:/trolltech/assistant/images/wrap.png&quot;&gt;&amp;nbsp;Search wrapped</source>
<translation>&lt;img src=&quot;:/trolltech/assistant/images/wrap.png&quot;&gt;&amp;nbsp;Szukanie od początku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/assistant/compat/tabbedbrowser.cpp" line="+243"/>
<source>New Tab</source>
<translation>Nowa karta</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Close Tab</source>
<translation>Zamknij kartę</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Close Other Tabs</source>
<translation>Zamknij pozostałe karty</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TopicChooser</name>
<message>
<location filename="../tools/assistant/compat/topicchooser.cpp" line="+56"/>
<source>Choose a topic for &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;</source>
<translation>Wybierz temat dla &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/assistant/compat/topicchooser.ui"/>
<source>Choose Topic</source>
<translation>Wybierz temat</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Select a topic from the list and click the &lt;b&gt;Display&lt;/b&gt;-button to open the online help.</source>
<translation>Wybierz temat z listy i kliknij przycisk &lt;b&gt;Pokaż&lt;/b&gt; aby otworzyć pomoc (online).</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Topics</source>
<translation>&amp;Tematy</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Displays a list of available help topics for the keyword.</source>
<translation>Pokazuje listę dostępnych tematów pomocy dla szukanego wyrażenia.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Display</source>
<translation>Pok&amp;aż</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Open the topic selected in the list.</source>
<translation>Otwórz wybrany na liście temat.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>Za&amp;mknij</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Close the Dialog.</source>
<translation>Zamknij okno.</translation>
</message>
</context>
</TS>