blob: d82d00fc3ae8c71bb2c94d81ff5cc7c0f74657fa [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0" language="pl">
<context>
<name></name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/components/signalsloteditor/signalsloteditorwindow.cpp" line="+647"/>
<source>&lt;object&gt;</source>
<translation>&lt;obiekt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<source>&lt;signal&gt;</source>
<translation>&lt;sygnał&gt;</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>&lt;slot&gt;</source>
<translation>&lt;slot&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/components/propertyeditor/previewframe.cpp" line="+73"/>
<source>The moose in the noose
ate the goose who was loose.</source>
<translation>W Szczebrzeszynie
chrząszcz brzmi w trzcinie.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AbstractFindWidget</name>
<message>
<location filename="../tools/shared/findwidget/abstractfindwidget.cpp" line="+127"/>
<source>&amp;Previous</source>
<translation>&amp;Poprzednie</translation>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>&amp;Next</source>
<translation>&amp;Następne</translation>
</message>
<message>
<location line="+24"/>
<source>&amp;Case sensitive</source>
<translation>Uwzględniaj &amp;wielkość liter</translation>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>Whole &amp;words</source>
<translation>&amp;Całe słowa</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>&lt;img src=&quot;:/trolltech/shared/images/wrap.png&quot;&gt;&amp;nbsp;Search wrapped</source>
<translation>&lt;img src=&quot;:/trolltech/shared/images/wrap.png&quot;&gt;&amp;nbsp;Przeszukano od początku</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AddLinkDialog</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/lib/shared/addlinkdialog.ui"/>
<source>Insert Link</source>
<translation>Wstaw odsyłacz</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Title:</source>
<translation>Tytuł:</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>URL:</source>
<translation>Adres URL:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AppFontDialog</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/designer/appfontdialog.cpp" line="+418"/>
<source>Additional Fonts</source>
<translation>Dodatkowe czcionki</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AppFontManager</name>
<message>
<location line="-267"/>
<source>&apos;%1&apos; is not a file.</source>
<translation>&apos;%1&apos; nie jest plikiem.</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>The font file &apos;%1&apos; does not have read permissions.</source>
<translation>Plik z czcionką &apos;%1&apos; nie ma praw do odczytu.</translation>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>The font file &apos;%1&apos; is already loaded.</source>
<translation>Plik z czcionką &apos;%1&apos; jest już wczytany.</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>The font file &apos;%1&apos; could not be loaded.</source>
<translation>Nie można wczytać pliku z czcionką %1.</translation>
</message>
<message>
<location line="+17"/>
<source>&apos;%1&apos; is not a valid font id.</source>
<translation>&apos;%1&apos; nie jest poprawnym identyfikatorem czcionki.</translation>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>There is no loaded font matching the id &apos;%1&apos;.</source>
<translation>Brak wczytanej czcionki o identyfikatorze &apos;%1&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location line="+15"/>
<source>The font &apos;%1&apos; (%2) could not be unloaded.</source>
<translation>Nie można usunąć czcionki &apos;%1&apos; (%2).</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AppFontWidget</name>
<message>
<location line="+26"/>
<source>Fonts</source>
<translation>Czcionki</translation>
</message>
<message>
<location line="+58"/>
<source>Add font files</source>
<translation>Dodaj pliki z czcionkami</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Remove current font file</source>
<translation>Usuń bieżący plik z czcionką</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>Remove all font files</source>
<translation>Usuń wszystkie pliki z czcionkami</translation>
</message>
<message>
<location line="+19"/>
<source>Add Font Files</source>
<translation>Dodaj pliki z czcionkami</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Font files (*.ttf)</source>
<translation>Pliki z czcionkami (*.ttf)</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Error Adding Fonts</source>
<translation>Błąd podczas dodawania czcionek</translation>
</message>
<message>
<location line="+24"/>
<source>Error Removing Fonts</source>
<translation>Błąd podczas usuwania czcionek</translation>
</message>
<message>
<location line="+22"/>
<source>Remove Fonts</source>
<translation>Unuń czcionki</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Would you like to remove all fonts?</source>
<translation>Czy chcesz usunąć wszystkie czcionki?</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AppearanceOptionsWidget</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/designer/qdesigner_appearanceoptions.ui"/>
<source>Form</source>
<translation>Formularz</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>User Interface Mode</source>
<translation>Tryb interfejsu użytkownika</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AssistantClient</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/designer/assistantclient.cpp" line="+100"/>
<source>Unable to send request: Assistant is not responding.</source>
<translation>Nie można wysłac komendy. Asystent nie odpowiada.</translation>
</message>
<message>
<location line="+39"/>
<source>The binary &apos;%1&apos; does not exist.</source>
<translation>Plik binarny &apos;%1&apos; nie istnieje.</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>Unable to launch assistant (%1).</source>
<translation>Nie można uruchomić asystenta (%1).</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BrushManagerProxy</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/components/formeditor/brushmanagerproxy.cpp" line="+221"/>
<source>The element &apos;%1&apos; is missing the required attribute &apos;%2&apos;.</source>
<translation>Brak atrybutu &apos;%2&apos; w elemencie &apos;%1&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>Empty brush name encountered.</source>
<translation>Wystąpiła pusta nazwa szczotki.</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>An unexpected element &apos;%1&apos; was encountered.</source>
<translation>Wystąpił niespodziewany element &apos;%1&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>An error occurred when reading the brush definition file &apos;%1&apos; at line line %2, column %3: %4</source>
<translation>Wystąpił błąd podczas czytania pliku z definicją szczotki &apos;%1&apos; w linii %2, w kolumnie %3: %4</translation>
</message>
<message>
<location line="+43"/>
<source>An error occurred when reading the resource file &apos;%1&apos; at line %2, column %3: %4</source>
<translation>Wystąpił błąd podczas czytania pliku z zasobami &apos;%1&apos; w linii %2, w kolumnie %3: %4</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BrushPropertyManager</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/components/propertyeditor/brushpropertymanager.cpp" line="+52"/>
<source>No brush</source>
<translation>Brak szczotki</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Solid</source>
<translation>Jednolity</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Dense 1</source>
<translation>Gęstość 1</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Dense 2</source>
<translation>Gęstość 2</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Dense 3</source>
<translation>Gęstość 3</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Dense 4</source>
<translation>Gęstość 4</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Dense 5</source>
<translation>Gęstość 5</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Dense 6</source>
<translation>Gęstość 6</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Dense 7</source>
<translation>Gęstość 7</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Horizontal</source>
<translation>Poziomo</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Vertical</source>
<translation>Pionowo</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Cross</source>
<translation>Krzyżyk</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Backward diagonal</source>
<translation>Linie pochylone w prawo</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Forward diagonal</source>
<translation>Linie pochylone w lewo</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Crossing diagonal</source>
<translation>Linie krzyżujące się</translation>
</message>
<message>
<location line="+83"/>
<source>Style</source>
<translation>Styl</translation>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>Color</source>
<translation>Kolor</translation>
</message>
<message>
<location line="+105"/>
<source>[%1, %2]</source>
<translation>[%1, %2]</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Command</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/components/signalsloteditor/signalsloteditor.cpp" line="+208"/>
<location line="+258"/>
<source>Change signal</source>
<translation>Zmień sygnał</translation>
</message>
<message>
<location line="-256"/>
<location line="+268"/>
<source>Change slot</source>
<translation>Zmień slot</translation>
</message>
<message>
<location line="-220"/>
<source>Change signal-slot connection</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location line="+234"/>
<source>Change sender</source>
<translation>Zmień nadawcę</translation>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<source>Change receiver</source>
<translation>Zmień odbiorcę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/lib/shared/connectionedit.cpp" line="+143"/>
<source>Add connection</source>
<translation>Dodaj połączenie</translation>
</message>
<message>
<location line="+54"/>
<source>Adjust connection</source>
<translation>Dopasuj połączenie</translation>
</message>
<message>
<location line="+19"/>
<source>Delete connections</source>
<translation>Usuń połączenia</translation>
</message>
<message>
<location line="+58"/>
<source>Change source</source>
<translation>Zmień źródło</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Change target</source>
<translation>Zmień przeznaczenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/lib/shared/qdesigner_command.cpp" line="+149"/>
<source>Insert &apos;%1&apos;</source>
<translation>Wstaw &apos;%1&apos;</translation>
</message>
<message>
<location line="+167"/>
<source>Raise &apos;%1&apos;</source>
<translation>Przenieś na wierzch &apos;%1&apos;</translation>
</message>
<message>
<location line="+33"/>
<source>Lower &apos;%1&apos;</source>
<translation>Przenieś na spód &apos;%1&apos;</translation>
</message>
<message>
<location line="+113"/>
<source>Delete &apos;%1&apos;</source>
<translation>Usuń &apos;%1&apos;</translation>
</message>
<message>
<location line="+119"/>
<source>Reparent &apos;%1&apos;</source>
<translation>Zmień rodzica &apos;%1&apos;</translation>
</message>
<message>
<location line="+53"/>
<source>Promote to custom widget</source>
<translation>Zastąp widżet</translation>
</message>
<message>
<location line="+42"/>
<source>Demote from custom widget</source>
<translation>Przywróć do oryginalnego widżetu</translation>
</message>
<message>
<location line="+79"/>
<source>Lay out using grid</source>
<translation>Rozmieść używając siatki</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Lay out vertically</source>
<translation>Rozmieść w pionie</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Lay out horizontally</source>
<translation>Rozmieść w poziomie</translation>
</message>
<message>
<location line="+41"/>
<source>Break layout</source>
<translation>Usuń rozmieszczenie</translation>
</message>
<message>
<location line="+240"/>
<location line="+235"/>
<location line="+78"/>
<source>Move Page</source>
<translation>Przenieś stronę</translation>
</message>
<message>
<location line="-279"/>
<location line="+123"/>
<location line="+188"/>
<location line="+666"/>
<source>Delete Page</source>
<translation>Usuń stronę</translation>
</message>
<message>
<location line="-939"/>
<location line="+123"/>
<source>Page</source>
<translation>Strona</translation>
</message>
<message>
<location line="-121"/>
<location line="+309"/>
<location line="+672"/>
<source>page</source>
<translation>strona</translation>
</message>
<message>
<location line="-978"/>
<location line="+123"/>
<location line="+186"/>
<location line="+667"/>
<source>Insert Page</source>
<translation>Wstaw stronę</translation>
</message>
<message>
<location line="-856"/>
<source>tab</source>
<translation>tab</translation>
</message>
<message>
<location line="+209"/>
<source>Change Tab order</source>
<translation>Zmień kolejność tabulacji</translation>
</message>
<message>
<location line="+28"/>
<source>Create Menu Bar</source>
<translation>Utwórz pasek menu</translation>
</message>
<message>
<location line="+44"/>
<source>Delete Menu Bar</source>
<translation>Usuń pasek menu</translation>
</message>
<message>
<location line="+47"/>
<source>Create Status Bar</source>
<translation>Utwórz pasek stanu</translation>
</message>
<message>
<location line="+42"/>
<source>Delete Status Bar</source>
<translation>Usuń pasek stanu</translation>
</message>
<message>
<location line="+45"/>
<source>Add Tool Bar</source>
<translation>Dodaj pasek narzędzi</translation>
</message>
<message>
<location line="+59"/>
<source>Add Dock Window</source>
<translation>Dodaj okno dokowalne</translation>
</message>
<message>
<location line="+53"/>
<source>Adjust Size of &apos;%1&apos;</source>
<translation>Dopasuj rozmiar &apos;%1&apos;</translation>
</message>
<message>
<location line="+57"/>
<source>Change Form Layout Item Geometry</source>
<translation>Zmień geometrię elementu w formularzu</translation>
</message>
<message>
<location line="+95"/>
<source>Change Layout Item Geometry</source>
<translation>Zmień geometrię elementu w rozmieszczeniu</translation>
</message>
<message>
<location line="+576"/>
<source>Change Table Contents</source>
<translation>Zmień zawartość tabeli</translation>
</message>
<message>
<location line="+107"/>
<source>Change Tree Contents</source>
<translation>Zmień zawartość drzewa</translation>
</message>
<message>
<location line="+74"/>
<location line="+146"/>
<source>Add action</source>
<translation>Dodaj akcję</translation>
</message>
<message>
<location line="-120"/>
<location line="+126"/>
<source>Remove action</source>
<translation>Usuń akcję</translation>
</message>
<message>
<location line="+53"/>
<source>Add menu</source>
<translation>Dodaj menu</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Remove menu</source>
<translation>Usuń menu</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Create submenu</source>
<translation>Utwórz podmenu</translation>
</message>
<message>
<location line="+31"/>
<source>Delete Tool Bar</source>
<translation>Usuń pasek narzędzi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/lib/shared/qdesigner_menu.cpp" line="+1161"/>
<source>Set action text</source>
<translation>Ustaw tekst akcji</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Insert action</source>
<translation>Wstaw akcję</translation>
</message>
<message>
<location line="+89"/>
<location filename="../tools/designer/src/lib/shared/qdesigner_menubar.cpp" line="+891"/>
<source>Move action</source>
<translation>Przenieś akcję</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/lib/shared/qdesigner_menubar.cpp" line="-404"/>
<source>Change Title</source>
<translation>Zmień tytuł</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Insert Menu</source>
<translation>Wstaw menu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/lib/shared/signalslotdialog.cpp" line="+202"/>
<source>Change signals/slots</source>
<translation>Zmień sygnały/sloty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/lib/shared/qdesigner_command.cpp" line="-867"/>
<source>Delete Subwindow</source>
<translation>Usuń podokno</translation>
</message>
<message>
<location line="+44"/>
<source>Insert Subwindow</source>
<translation>Wstaw podokno</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>subwindow</source>
<translation>podokno</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Subwindow</source>
<translation>Podokno</translation>
</message>
<message>
<location line="-1821"/>
<source>Change Z-order of &apos;%1&apos;</source>
<translation>Zmień porządek głębokości (Z-order) dla &apos;%1&apos;</translation>
</message>
<message>
<location line="+625"/>
<source>Simplify Grid Layout</source>
<translation>Uprość rozmieszczenie w siatce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/components/taskmenu/button_taskmenu.cpp" line="+225"/>
<source>Create button group</source>
<translation>Utwórz grupę przycisków</translation>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<source>Break button group</source>
<translation>Usuń grupę przycisków</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>Break button group &apos;%1&apos;</source>
<translation>Usuń grupę przycisków &apos;%1&apos;</translation>
</message>
<message>
<location line="+17"/>
<source>Add buttons to group</source>
<translation>Dodaj przyciski do grupy</translation>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<location filename="../tools/designer/src/lib/shared/formlayoutmenu.cpp" line="+458"/>
<source>Add &apos;%1&apos; to &apos;%2&apos;</source>
<extracomment>Command description for adding buttons to a QButtonGroup</extracomment>
<translation>Dodaj &apos;%1&apos; do &apos;%2&apos;</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>Remove buttons from group</source>
<translation>Usuń przyciski z grupy</translation>
</message>
<message>
<location line="+15"/>
<source>Remove &apos;%1&apos; from &apos;%2&apos;</source>
<extracomment>Command description for removing buttons from a QButtonGroup</extracomment>
<translation>Usuń &apos;%1&apos; z &apos;%2&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/lib/shared/morphmenu.cpp" line="+349"/>
<source>Morph %1/&apos;%2&apos; into %3</source>
<extracomment>MorphWidgetCommand description</extracomment>
<translation>Przekształć %1/%2 w %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/lib/shared/qdesigner_command2.cpp" line="+154"/>
<source>Change layout of &apos;%1&apos; from %2 to %3</source>
<translation>Zmień rozmieszczenie widżetu &apos;%1&apos; z %2 na %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/lib/shared/scriptcommand.cpp" line="+55"/>
<source>Change script</source>
<translation>Zmień skrypt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/lib/shared/qdesigner_propertycommand.cpp" line="+1209"/>
<source>Changed &apos;%1&apos; of &apos;%2&apos;</source>
<translation>Zmień &apos;%1&apos; w &apos;%2&apos;</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="+3"/>
<source>Changed &apos;%1&apos; of %n objects</source>
<translation>
<numerusform>Zmieniono &apos;%1&apos; w %n obiekcie</numerusform>
<numerusform>Zmieniono &apos;%1&apos; w %n obiekach</numerusform>
<numerusform>Zmieniono &apos;%1&apos; w %n obiekach</numerusform>
</translation>
</message>
<message>
<location line="+76"/>
<source>Reset &apos;%1&apos; of &apos;%2&apos;</source>
<translation>Przywróć domyślną wartość &apos;%1&apos; w &apos;%2&apos;</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="+3"/>
<source>Reset &apos;%1&apos; of %n objects</source>
<translation>
<numerusform>Przywrócono domyślną wartość &apos;%1&apos; w &apos;%n&apos; obiekcie</numerusform>
<numerusform>Przywrócono domyślne wartości &apos;%1&apos; w &apos;%n&apos; obiekach</numerusform>
<numerusform>Przywrócono domyślne wartości &apos;%1&apos; w &apos;%n&apos; obiekach</numerusform>
</translation>
</message>
<message>
<location line="+89"/>
<source>Add dynamic property &apos;%1&apos; to &apos;%2&apos;</source>
<translation>Dodaj dynamiczną właściwość &apos;%1&apos; do &apos;%2&apos;</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="+3"/>
<source>Add dynamic property &apos;%1&apos; to %n objects</source>
<translation>
<numerusform>Dodaj dynamiczną właściwość &apos;%1&apos; do %n obiektu</numerusform>
<numerusform>Dodaj dynamiczną właściwość &apos;%1&apos; do %n obiektów</numerusform>
<numerusform>Dodaj dynamiczną właściwość &apos;%1&apos; do %n obiektów</numerusform>
</translation>
</message>
<message>
<location line="+86"/>
<source>Remove dynamic property &apos;%1&apos; from &apos;%2&apos;</source>
<translation>Usuń dynamiczną właściwość &apos;%1&apos; z &apos;%2&apos;</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="+3"/>
<source>Remove dynamic property &apos;%1&apos; from %n objects</source>
<translation>
<numerusform>Usuń dynamiczną właściwość &apos;%1&apos; z %n obiektu</numerusform>
<numerusform>Usuń dynamiczną właściwość &apos;%1&apos; z %n obiektów</numerusform>
<numerusform>Usuń dynamiczną właściwość &apos;%1&apos; z %n obiektów</numerusform>
</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ConnectDialog</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/components/signalsloteditor/connectdialog.ui"/>
<source>Configure Connection</source>
<translation>Skonfiguruj połączenie</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>GroupBox</source>
<translation>GroupBox</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Edit...</source>
<translation>Edycja...</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Show signals and slots inherited from QWidget</source>
<translation>Pokaż sygnały i sloty klasy QWidget</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>DPI_Chooser</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/components/formeditor/dpi_chooser.cpp" line="+69"/>
<source>Standard (96 x 96)</source>
<extracomment>Embedded device standard screen resolution</extracomment>
<translation>Standardowa (96 x 96)</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Greenphone (179 x 185)</source>
<extracomment>Embedded device screen resolution</extracomment>
<translation>Greenphone&apos;a (179 x 185)</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>High (192 x 192)</source>
<extracomment>Embedded device high definition screen resolution</extracomment>
<translation>Wysoka (192 x 192)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Designer</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/components/formeditor/qdesigner_resource.cpp" line="+439"/>
<source>Qt Designer</source>
<translation>Qt Designer</translation>
</message>
<message>
<location line="+1028"/>
<source>Custom Widgets</source>
<translation>Własne widżety</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>Promoted Widgets</source>
<translation>Zastępcze widżety</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/lib/shared/qdesigner_utils.cpp" line="+682"/>
<source>Unable to launch %1.</source>
<translation>Nie można uruchomić %1.</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>%1 timed out.</source>
<translation>%1 przekroczony czas operacji.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/components/formeditor/qdesigner_resource.cpp" line="-823"/>
<source>This file cannot be read because it was created using %1.</source>
<translation>Nie można odczytać pliku ponieważ został utworzony przy użyciu %1.</translation>
</message>
<message>
<location line="+116"/>
<source>This file cannot be read because the extra info extension failed to load.</source>
<translation>Nie można odczytać pliku ponieważ dodatkowe informacje nie mogły zostać załadowane.</translation>
</message>
<message>
<location line="-72"/>
<source>The converted file could not be read.</source>
<translation>Nie można odczytać skonwertowanego pliku.</translation>
</message>
<message>
<location line="-30"/>
<source>This file was created using Designer from Qt-%1 and cannot be read.</source>
<translation>Ten plik został utworzony za pomocą Qt Designer w wersji %1 i nie można go odczytać.</translation>
</message>
<message>
<location line="-221"/>
<source>This file contains top level spacers.&lt;br&gt;They have &lt;b&gt;NOT&lt;/b&gt; been saved into the form.</source>
<translation>Ten plik zawiera dystansy na najwyższym poziomie.&lt;br&gt;&lt;b&gt;NIE&lt;/b&gt; zostały one jednak zachowane w pliku.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Perhaps you forgot to create a layout?</source>
<translation>Możliwe że zapomniałeś utworzyć rozmieszczenia?</translation>
</message>
<message>
<location line="+173"/>
<source>Invalid ui file: The root element &lt;ui&gt; is missing.</source>
<translation>Niepoprawny plik ui: brak głównego elementu &lt;ui&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>An error has occurred while reading the ui file at line %1, column %2: %3</source>
<translation>Wystąpił błąd podczas czytania zawartości pliku ui, linia %1, kolumna %2: %3</translation>
</message>
<message>
<location line="+74"/>
<source>This file was created using Designer from Qt-%1 and will be converted to a new form by Qt Designer.</source>
<translation>Ten plik został utworzony za pomocą Qt Designer w wersji %1 i będzie skonwertowany przez Qt Designer&apos;a do nowego formularza.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>The old form has not been touched, but you will have to save the form under a new name.</source>
<translation>Stary formularz nie był zmieniony, ale nowy będzie musiał być zapisany pod nową nazwą.</translation>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>This file was created using Designer from Qt-%1 and could not be read:
%2</source>
<translation>Ten plik został utworzony za pomocą Qt Designer w wersji %1 i nie można go odczytać.
%2</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Please run it through &lt;b&gt;uic3&amp;nbsp;-convert&lt;/b&gt; to convert it to Qt-4&apos;s ui format.</source>
<translation>Uruchom go przez &lt;b&gt;uic3&amp;nbsp;-convert&lt;/b&gt; aby skonwertować do formatu Qt-4.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>DesignerMetaEnum</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/lib/shared/qdesigner_utils.cpp" line="-513"/>
<source>%1 is not a valid enumeration value of &apos;%2&apos;.</source>
<translation>%1 nie jest poprawną wartością typu wyliczeniowego &apos;%2&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>&apos;%1&apos; could not be converted to an enumeration value of type &apos;%2&apos;.</source>
<translation>Nie można skonwertować &apos;%1&apos; do wartości typu wyliczeniowego &apos;%2&apos;.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>DesignerMetaFlags</name>
<message>
<location line="+78"/>
<source>&apos;%1&apos; could not be converted to a flag value of type &apos;%2&apos;.</source>
<translation>Nie można skonwertować &apos;%1&apos; do wartości typu flaga &apos;%2&apos;.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>DeviceProfile</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/lib/shared/deviceprofile.cpp" line="+397"/>
<source>&apos;%1&apos; is not a number.</source>
<extracomment>Reading a number for an embedded device profile</extracomment>
<translation>&apos;%1&apos; nie jest liczbą.</translation>
</message>
<message>
<location line="+23"/>
<source>An invalid tag &lt;%1&gt; was encountered.</source>
<translation>Napotkano niepoprawny tag &lt;%1&gt;.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>DeviceProfileDialog</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/components/formeditor/deviceprofiledialog.ui"/>
<source>&amp;Family</source>
<translation>&amp;Rodzina</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Point Size</source>
<translation>&amp;Wielkość punktu</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Style</source>
<translation>Styl</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Device DPI</source>
<translation>Rozdzielczość urządzenia</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Name</source>
<translation>Nazwa</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>DeviceSkin</name>
<message>
<location filename="../tools/shared/deviceskin/deviceskin.cpp" line="+79"/>
<source>The image file &apos;%1&apos; could not be loaded.</source>
<translation>Nie można wczytać pliku z obrazkiem %1.</translation>
</message>
<message>
<location line="+64"/>
<source>The skin directory &apos;%1&apos; does not contain a configuration file.</source>
<translation>Katalog ze skórkami (skin) &apos;%1&apos; nie zawiera pliku konfiguracyjnego.</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>The skin configuration file &apos;%1&apos; could not be opened.</source>
<translation>Nie można otworzyć pliku z konfiguracją skórki (skin) &apos;%1&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location line="+76"/>
<source>Syntax error: %1</source>
<translation>Błąd składni: %1</translation>
</message>
<message>
<location line="+54"/>
<source>The skin cursor image file &apos;%1&apos; does not exist.</source>
<translation>Plik z obrazkiem kursora &apos;%1&apos; dla skórki (skin) nie istnieje.</translation>
</message>
<message>
<location line="+25"/>
<source>Syntax error in area definition: %1</source>
<translation>Błąd składni w definicji obszaru: %1</translation>
</message>
<message>
<location line="+38"/>
<source>Mismatch in number of areas, expected %1, got %2.</source>
<translation>Niezgodność w ilości obszarów, spodziewano się %1, otrzymano %2.</translation>
</message>
<message>
<location line="-187"/>
<source>The skin configuration file &apos;%1&apos; could not be read: %2</source>
<translation>Nie można odczytać pliku z konfiguracją skórki (skin) &apos;%1&apos;, powód: %2</translation>
</message>
<message>
<location line="+91"/>
<source>The skin &quot;up&quot; image file &apos;%1&apos; does not exist.</source>
<translation>Plik z obrazkiem &quot;do góry&quot; &apos;%1&apos; dla skórki (skin) nie istnieje.</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>The skin &quot;down&quot; image file &apos;%1&apos; does not exist.</source>
<translation>Plik z obrazkiem &quot;w dół&quot; &apos;%1&apos; dla skórki (skin) nie istnieje.</translation>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>The skin &quot;closed&quot; image file &apos;%1&apos; does not exist.</source>
<translation>Plik z obrazkiem &quot;zamknięte&quot; &apos;%1&apos; dla skórki (skin) nie istnieje.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EmbeddedOptionsControl</name>
<message>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Żadne</translation>
</message>
<message>
<source>Add a profile</source>
<translation type="obsolete">Dodaj profil</translation>
</message>
<message>
<source>Edit the selected profile</source>
<translation type="obsolete">Edytuj zaznaczony profil</translation>
</message>
<message>
<source>Delete the selected profile</source>
<translation type="obsolete">Usuń zaznaczony profil</translation>
</message>
<message>
<source>Add Profile</source>
<translation type="obsolete">Dodaj profil</translation>
</message>
<message>
<source>New profile</source>
<translation type="obsolete">Nowy profil</translation>
</message>
<message>
<source>Edit Profile</source>
<translation type="obsolete">Edytuj profil</translation>
</message>
<message>
<source>Delete Profile</source>
<translation type="obsolete">Usuń profil</translation>
</message>
<message>
<source>Would you like to delete the profile &apos;%1&apos;?</source>
<translation type="obsolete">Czy chcesz usunać profil &apos;%1&apos;?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/components/formeditor/embeddedoptionspage.cpp" line="+311"/>
<source>&lt;html&gt;&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Font&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%1, %2&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Style&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%3&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Resolution&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%4 x %5&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/html&gt;</source>
<extracomment>Format embedded device profile description</extracomment>
<translation>&lt;html&gt;&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Font&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%1, %2&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Styl&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%3&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Rozdzielczość&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%4 x %5&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Default</source>
<translation type="obsolete">Domyślny</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EmbeddedOptionsPage</name>
<message>
<location line="+103"/>
<source>Embedded Design</source>
<extracomment>Tab in preferences dialog</extracomment>
<translation>Projekt dla urządzeń specjalizowanych</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Device Profiles</source>
<extracomment>EmbeddedOptionsControl group box&quot;</extracomment>
<translation>Profile urządzeń</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FontPanel</name>
<message>
<location filename="../tools/shared/fontpanel/fontpanel.cpp" line="+63"/>
<source>Font</source>
<translation>Czcionka</translation>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>&amp;Writing system</source>
<translation>Sys&amp;tem pisania</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Family</source>
<translation>&amp;Rodzina</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>&amp;Style</source>
<translation>&amp;Styl</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>&amp;Point size</source>
<translation>&amp;Wielkość punktu</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FontPropertyManager</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/components/propertyeditor/fontpropertymanager.cpp" line="+62"/>
<source>PreferDefault</source>
<translation>Preferuj domyślny</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>NoAntialias</source>
<translation>Brak antyaliasingu</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>PreferAntialias</source>
<translation>Preferuj antyaliasing</translation>
</message>
<message>
<location line="+61"/>
<source>Antialiasing</source>
<translation>Antyaliasing</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FormBuilder</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/lib/uilib/formbuilderextra.cpp" line="+351"/>
<source>Invalid stretch value for &apos;%1&apos;: &apos;%2&apos;</source>
<extracomment>Parsing layout stretch values</extracomment>
<translation>Niepoprawna wartość rozciągniecia dla &apos;%1&apos;: &apos;%2&apos;</translation>
</message>
<message>
<location line="+62"/>
<source>Invalid minimum size for &apos;%1&apos;: &apos;%2&apos;</source>
<extracomment>Parsing grid layout minimum size values</extracomment>
<translation>Niepoprawna wartość minimalna dla &apos;%1&apos;: &apos;%2&apos;</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FormEditorOptionsPage</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/components/formeditor/formeditor_optionspage.cpp" line="+91"/>
<source>%1 %</source>
<translation>%1 %</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>Preview Zoom</source>
<translation>Powiększenie podglądu</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Default Zoom</source>
<translation>Domyślne powiększenie</translation>
</message>
<message>
<location line="+29"/>
<source>Forms</source>
<extracomment>Tab in preferences dialog</extracomment>
<translation>Formularze</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Default Grid</source>
<translation>Domyślna siatka</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FormLayoutRowDialog</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/lib/shared/formlayoutrowdialog.ui"/>
<source>Add Form Layout Row</source>
<translation>Dodaj wiersz do formularza</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Label text:</source>
<translation>Text &amp;etykiety:</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Field &amp;type:</source>
<translation>&amp;Typ pola:</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Field name:</source>
<translation>Nazwa &amp;pola:</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Buddy:</source>
<translation>Etykieta &amp;skojarzona:</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Row:</source>
<translation>&amp;Wiersz:</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Label &amp;name:</source>
<translation>&amp;Nazwa etykiety:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FormWindow</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/components/formeditor/formwindow.cpp" line="+1705"/>
<source>Unexpected element &lt;%1&gt;</source>
<translation>Niespodziewany element &lt;%1&gt;</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Error while pasting clipboard contents at line %1, column %2: %3</source>
<translation>Błąd podczas wklejania zawartości schowka, linia %1, kolumna %2: %3</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FormWindowSettings</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/components/formeditor/formwindowsettings.ui"/>
<source>Form Settings</source>
<translation>Ustawienia formularza</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Pixmap Function</source>
<translation>Funkcja ustawiania &amp;pixmapy</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Include Hints</source>
<translation>Dodatkowe pliki &amp;nagłówkowe</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Embedded Design</source>
<translation>Projekt dla urządzeń specjalizowanych</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Author</source>
<translation>&amp;Autor</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Layout &amp;Default</source>
<translation>&amp;Rozmieszczenie domyślne</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Spacing:</source>
<translation>&amp;Odstępy:</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Margin:</source>
<translation>&amp;Marginesy:</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Layout Function</source>
<translation>Funkcja &amp;rozmieszczania widżetów</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Ma&amp;rgin:</source>
<translation>Ma&amp;rginesy:</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Spa&amp;cing:</source>
<translation>Od&amp;stępy:</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Grid</source>
<translation>Siatka</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>IconSelector</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/lib/shared/iconselector.cpp" line="+353"/>
<source>All Pixmaps (</source>
<translation>Wszystkie pixmapy (</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ItemPropertyBrowser</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/components/taskmenu/itemlisteditor.cpp" line="+66"/>
<source>XX Icon Selected off</source>
<extracomment>Sample string to determinate the width for the first column of the list item property browser</extracomment>
<translation>XX ikona wybrana wyłączona</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>LanguageResourceDialog</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/lib/shared/iconselector.cpp" line="-235"/>
<source>Choose Resource</source>
<translation>Wybierz zasób</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MainWindowBase</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/designer/mainwindow.cpp" line="+119"/>
<source>Main</source>
<extracomment>Not currently used (main tool bar)</extracomment>
<translation>Główny</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>File</source>
<translation>Plik</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Edit</source>
<translation>Edycja</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Tools</source>
<translation>Narzędzia</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Form</source>
<translation>Formularz</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Qt Designer</source>
<translation>Qt Designer</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>NewForm</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/designer/newform.cpp" line="+83"/>
<source>New Form</source>
<translation>Nowy formularz</translation>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>&amp;Otwórz...</translation>
</message>
<message>
<location line="-36"/>
<source>C&amp;reate</source>
<translation>&amp;Utwórz</translation>
</message>
<message>
<location line="+33"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>Za&amp;mknij</translation>
</message>
<message>
<location line="-34"/>
<source>Show this Dialog on Startup</source>
<translation>Pokaż to okno przy uruchamianiu</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Recent</source>
<translation>Ostatnie</translation>
</message>
<message>
<location line="+39"/>
<source>&amp;Recent Forms</source>
<translation>Os&amp;tatnio edytowane formularze</translation>
</message>
<message>
<location line="+64"/>
<source>Read error</source>
<translation>Błąd odczytu</translation>
</message>
<message>
<location line="+23"/>
<source>A temporary form file could not be created in %1.</source>
<translation>Nie można utworzyć pliku z tymczasowym formularzem w %1.</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>The temporary form file %1 could not be written.</source>
<translation>Nie można zapisać pliku z tymczasowym formularzem w %1.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>NewFormWidget</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/lib/shared/newformwidget.cpp" line="+495"/>
<source>Unable to open the form template file &apos;%1&apos;: %2</source>
<translation>Nie można otworzyć pliku &apos;%1&apos; z szablonem formularza: %2</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ObjectInspectorModel</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/components/objectinspector/objectinspectormodel.cpp" line="+364"/>
<source>Object</source>
<translation>Obiekt</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Class</source>
<translation>Klasa</translation>
</message>
<message>
<location line="+35"/>
<source>separator</source>
<translation>separator</translation>
</message>
<message>
<location line="+98"/>
<source>&lt;noname&gt;</source>
<translation>&lt;brak_nazwy&gt;</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ObjectNameDialog</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/lib/shared/qdesigner_taskmenu.cpp" line="+162"/>
<source>Change Object Name</source>
<translation>Zmień nazwę obiektu</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>Object Name</source>
<translation>Nazwa obiektu</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Oubliette</name>
<message>
<source>Inventory</source>
<translation type="obsolete">Spis</translation>
</message>
<message>
<source>You have &lt;B&gt;No&lt;/B&gt; Items</source>
<translation type="obsolete">Nie masz &lt;B&gt;ŻADNYCH&lt;/B&gt; elementów</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>You have %1 of %2 items</source>
<translation type="obsolete">
<numerusform>Masz %1 z %2 elementu</numerusform>
<numerusform>Masz %1 z %2 elementów</numerusform>
<numerusform>Masz %1 z %2 elementów</numerusform>
</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">OK</translation>
</message>
<message>
<source>Easter Egg Found</source>
<translation type="obsolete">Znaleziono Jajo</translation>
</message>
<message>
<source>Welcome to the Trolltech Business Card Hunt
Use the direction keys to move around and find the business cards for all the trolls.</source>
<translation type="obsolete">Witamy w pościgu za wizytówkami Trolltech&apos;a.
Użyj klawiszy kierunkowych aby przemieszczać się i znaleźć wizytówki wszystkich troli.</translation>
</message>
<message>
<source>You Did It!</source>
<translation type="obsolete">Zrobiłeś to!</translation>
</message>
<message>
<source>That&apos;s rather anti-climatic</source>
<translation type="obsolete">To raczej anty-klimatyczne</translation>
</message>
<message>
<source>Quit</source>
<translation type="obsolete">Zakończ</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>You&apos;ve collected all the Trolltech cards. It took you %n steps.
There&apos;s nothing more here. You should get back to work.</source>
<translation type="obsolete">
<numerusform>Zebrałeś wszystkie wizytówki Trolltech&apos;a. Zabrało to Tobie %n krok.
Nie ma już nic więcej. Powinieneś zabrać się do pracy.</numerusform>
<numerusform>Zebrałeś wszystkie wizytówki Trolltech&apos;a. Zabrało to Tobie %n kroki.
Nie ma już nic więcej. Powinieneś zabrać się do pracy.</numerusform>
<numerusform>Zebrałeś wszystkie wizytówki Trolltech&apos;a. Zabrało to Tobie %n kroków.
Nie ma już nic więcej. Powinieneś zabrać się do pracy.</numerusform>
</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PluginDialog</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/lib/shared/plugindialog.ui"/>
<source>Plugin Information</source>
<translation type="unfinished">Informacje o wtyczkach</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>1</source>
<translation type="unfinished">1</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PreferencesDialog</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/designer/preferencesdialog.ui"/>
<source>Preferences</source>
<translation>Ustawienia</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PreviewConfigurationWidget</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/lib/shared/previewconfigurationwidget.cpp" line="+155"/>
<source>Default</source>
<translation>Domyślny</translation>
</message>
<message>
<location line="+22"/>
<source>None</source>
<translation>Żadna</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Browse...</source>
<translation>Przeglądaj...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/lib/shared/previewconfigurationwidget.ui"/>
<source>Form</source>
<translation>Formularz</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Print/Preview Configuration</source>
<translation>Konfiguracja wydruku/podglądu</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Style</source>
<translation>Styl</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Style sheet</source>
<translation>Arkusz stylu</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>...</source>
<translation>...</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Device skin</source>
<translation>Skórka (skin) urządzenia</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PromotionModel</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/lib/shared/promotionmodel.cpp" line="+116"/>
<source>Not used</source>
<extracomment>Usage of promoted widgets</extracomment>
<translation>Nie używana</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Q3WizardContainer</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/plugins/widgets/q3wizard/q3wizard_container.cpp" line="+172"/>
<location line="+5"/>
<source>Page</source>
<translation>Strona</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QAbstractFormBuilder</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/lib/uilib/abstractformbuilder.cpp" line="+206"/>
<source>Unexpected element &lt;%1&gt;</source>
<translation>Niespodziewany element &lt;%1&gt;</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>An error has occurred while reading the ui file at line %1, column %2: %3</source>
<translation>Wystąpił błąd podczas czytania zawartości pliku ui, linia %1, kolumna %2: %3</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Invalid ui file: The root element &lt;ui&gt; is missing.</source>
<translation>Niepoprawny plik ui: brak głównego elementu &lt;ui&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location line="+119"/>
<source>The creation of a widget of the class &apos;%1&apos; failed.</source>
<translation>Utworzenie widżetu klasy &apos;%1&apos; nie powiodło się.</translation>
</message>
<message>
<location line="+295"/>
<source>Attempt to add child that is not of class QWizardPage to QWizard.</source>
<translation>Próba dodania potomka który nie jest klasy QWizardPage do QWizard.</translation>
</message>
<message>
<location line="+86"/>
<source>Attempt to add a layout to a widget &apos;%1&apos; (%2) which already has a layout of non-box type %3.
This indicates an inconsistency in the ui-file.</source>
<translation>Próba dodania rozmieszczenia do widżetu &apos;%1&apos; (%2) który posiada już niezarządzane rozmieszczenie typu %3.
To wskazuje na niespójność w pliku ui.</translation>
</message>
<message>
<location line="+144"/>
<source>Empty widget item in %1 &apos;%2&apos;.</source>
<translation>Pusty element w %1 &apos;%2&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location line="+684"/>
<source>Flags property are not supported yet.</source>
<translation>Właściwości typu flaga nie są jeszcze obsługiwane.</translation>
</message>
<message>
<location line="+81"/>
<source>While applying tab stops: The widget &apos;%1&apos; could not be found.</source>
<translation>Podczas przypisywania kolejności tabulacji: widżet &apos;%1&apos; nie został znaleziony.</translation>
</message>
<message>
<location line="+749"/>
<source>Invalid QButtonGroup reference &apos;%1&apos; referenced by &apos;%2&apos;.</source>
<translation>Niepoprawny odnośnik QButtonGroup &apos;%1&apos;, użyty w &apos;%2&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location line="+518"/>
<source>This version of the uitools library is linked without script support.</source>
<translation>Ta wersja biblioteki uitools nie zawiera obsługi skryptów.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QAxWidgetPlugin</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/plugins/activeqt/qaxwidgetplugin.cpp" line="+75"/>
<source>ActiveX control</source>
<translation>Kontrolka ActiveX</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>ActiveX control widget</source>
<translation>Widżet z kontrolką ActiveX</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QAxWidgetTaskMenu</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/plugins/activeqt/qaxwidgettaskmenu.cpp" line="+119"/>
<source>Set Control</source>
<translation>Ustaw kontrolkę</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Reset Control</source>
<translation>Przywróć pustą zawartość kontrolce</translation>
</message>
<message>
<location line="+41"/>
<source>Licensed Control</source>
<translation>Kontrolka licencjonowana</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>The control requires a design-time license</source>
<translation>Kontrolka wymaga licencji podczas projektowania</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QCoreApplication</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/lib/shared/qdesigner_promotion.cpp" line="+83"/>
<source>%1 is not a promoted class.</source>
<translation>%1 nie jest klasą zastępczą.</translation>
</message>
<message>
<location line="+65"/>
<source>The base class %1 is invalid.</source>
<translation>Klasa podstawowa %1 jest niewłaściwa.</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>The class %1 already exists.</source>
<translation>Klasa %1 już istnieje.</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>Promoted Widgets</source>
<translation>Zastępcze widżety</translation>
</message>
<message>
<location line="+126"/>
<source>The class %1 cannot be removed</source>
<translation>Nie można usunąć klasy %1</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>The class %1 cannot be removed because it is still referenced.</source>
<translation>Nie można usunąć klasy %1 ponieważ w dalszym ciągu są do niej odwołania.</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>The class %1 cannot be renamed</source>
<translation>Nie można zmienić nazwy klasy %1</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>The class %1 cannot be renamed to an empty name.</source>
<translation>Nie można zmienić nazwy klasy %1 na pustą nazwę.</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>There is already a class named %1.</source>
<translation>Istnieje już klasa o nazwie %1.</translation>
</message>
<message>
<location line="+29"/>
<source>Cannot set an empty include file.</source>
<translation>Nie można ustawić pustego pliku nagłówkowego.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/lib/uilib/formscriptrunner.cpp" line="+88"/>
<source>Exception at line %1: %2</source>
<translation>Wyjątek w linii %1: %2</translation>
</message>
<message>
<location line="+36"/>
<source>Unknown error</source>
<translation>Nieznany błąd</translation>
</message>
<message>
<location line="+50"/>
<source>An error occurred while running the script for %1: %2
Script: %3</source>
<translation>Wystąpił błąd podczas uruchamiana skryptu dla %1: %2
Skrypt: %3</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QDesigner</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/designer/qdesigner.cpp" line="+141"/>
<source>%1 - warning</source>
<translation>%1 - ostrzeżenie</translation>
</message>
<message>
<location line="+96"/>
<source>Qt Designer</source>
<translation>Qt Designer</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>This application cannot be used for the Console edition of Qt</source>
<translation>Nie można użyć tej aplikacji w wydaniu Qt Console</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QDesignerActions</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/designer/qdesigner_actions.cpp" line="+488"/>
<source>Clear &amp;Menu</source>
<translation>Wyczyść &amp;menu</translation>
</message>
<message>
<location line="-300"/>
<source>&amp;Quit</source>
<translation>Za&amp;kończ</translation>
</message>
<message>
<location line="+95"/>
<source>CTRL+Q</source>
<translation>CTRL+Q</translation>
</message>
<message>
<location line="-105"/>
<source>Edit Widgets</source>
<translation>Edytuj widżety</translation>
</message>
<message>
<location line="+190"/>
<source>CTRL+R</source>
<translation>CTRL+R</translation>
</message>
<message>
<location line="-177"/>
<source>&amp;Minimize</source>
<translation>&amp;Zminimalizuj</translation>
</message>
<message>
<location line="+195"/>
<source>CTRL+M</source>
<translation>CTRL+M</translation>
</message>
<message>
<location line="-193"/>
<source>Bring All to Front</source>
<translation>Wszystkie na wierzch</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Additional Fonts...</source>
<translation>Dodatkowe czcionki...</translation>
</message>
<message>
<location line="+221"/>
<source>Qt Designer &amp;Help</source>
<translation>Pomo&amp;c Qt Designer</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Current Widget Help</source>
<translation>Pomoc dla bieżącego widżetu</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>What&apos;s New in Qt Designer?</source>
<translation>Co nowego w Qt Designer?</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>About Plugins</source>
<translation>Informacje o wtyczkach</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<location line="+601"/>
<source>About Qt Designer</source>
<translation>Informacje o Qt Designer</translation>
</message>
<message>
<location line="-595"/>
<source>About Qt</source>
<translation>Informacje o Qt</translation>
</message>
<message>
<location line="+44"/>
<source>&amp;Recent Forms</source>
<translation>Os&amp;tatnio edytowane formularze</translation>
</message>
<message>
<location line="+77"/>
<location line="+197"/>
<source>Open Form</source>
<translation>Otwórz formularz</translation>
</message>
<message>
<location line="-72"/>
<source>Designer</source>
<translation>Projektant</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Feature not implemented yet!</source>
<translation>Cecha nie zaimplementowana!</translation>
</message>
<message>
<location line="+141"/>
<location line="+40"/>
<source>Save Form?</source>
<translation>Zachować formularz?</translation>
</message>
<message>
<location line="-35"/>
<source>The file %1 could not be opened.
Reason: %2
Would you like to retry or select a different file?</source>
<translation>Nie można otworzyć pliku %1
Powód: %2
Czy chcesz spróbować ponownie lub zmienić nazwę pliku?</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Select New File</source>
<translation>Wybierz nowy plik</translation>
</message>
<message>
<location line="-694"/>
<source>%1 already exists.
Do you want to replace it?</source>
<translation>%1 już istnieje.
Czy chcesz go zastąpić?</translation>
</message>
<message>
<location line="+925"/>
<source>&amp;Close Preview</source>
<translation>Za&amp;mknij podgląd</translation>
</message>
<message>
<location line="-884"/>
<source>Preferences...</source>
<translation>Ustawienia...</translation>
</message>
<message>
<location line="+61"/>
<source>CTRL+SHIFT+S</source>
<translation>CTRL+SHIFT+S</translation>
</message>
<message>
<location line="+316"/>
<location line="+37"/>
<location line="+160"/>
<source>Designer UI files (*.%1);;All Files (*)</source>
<translation>Pliki Designer UI (*.%1);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location line="-641"/>
<source>Saved %1.</source>
<translation>Formularz %1 zachowany pomyślnie.</translation>
</message>
<message>
<location line="+627"/>
<source>Read error</source>
<translation>Błąd odczytu</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>%1
Do you want to update the file location or generate a new form?</source>
<translation>%1
Czy chcesz zaktualizować położenie pliku lub wygenerować nowy formularz?</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Update</source>
<translation>&amp;Uaktualnij</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>&amp;New Form</source>
<translation>Nowy &amp;formularz</translation>
</message>
<message>
<location line="+78"/>
<source>Could not open file</source>
<translation>Nie można otworzyć pliku</translation>
</message>
<message>
<location line="+40"/>
<source>Could not write file</source>
<translation>Nie można zapisać pliku</translation>
</message>
<message>
<location line="-699"/>
<source>&amp;New...</source>
<translation>&amp;Nowy...</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>&amp;Otwórz...</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Zachowaj</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Zachowaj j&amp;ako...</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Save A&amp;ll</source>
<translation>Zachowaj &amp;wszystko</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Save As &amp;Template...</source>
<translation>Zachowaj jako &amp;szablon...</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<location line="+896"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>Za&amp;mknij</translation>
</message>
<message>
<location line="-895"/>
<source>Save &amp;Image...</source>
<translation>Zachowaj o&amp;brazek...</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>&amp;Print...</source>
<translation>Wy&amp;drukuj...</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>View &amp;Code...</source>
<translation>Pokaż &amp;kod...</translation>
</message>
<message>
<location line="+419"/>
<location line="+248"/>
<source>Save Form As</source>
<translation>Zachowaj formularz jako</translation>
</message>
<message>
<location line="+429"/>
<source>Preview failed</source>
<translation>Nie można utworzyć podglądu</translation>
</message>
<message>
<location line="-575"/>
<source>Code generation failed</source>
<translation>Nie można wygenerować kodu</translation>
</message>
<message>
<location line="+170"/>
<source>It was not possible to write the entire file %1 to disk.
Reason:%2
Would you like to retry?</source>
<translation>Nie można było zapisać całego pliku %1 na dysk.
Powód:%2
Czy chcesz spróbować ponownie?</translation>
</message>
<message>
<location line="+239"/>
<location line="+23"/>
<source>The backup file %1 could not be written.</source>
<translation>Nie można zapisać pliku zapasowego %1.</translation>
</message>
<message>
<location line="+107"/>
<source>The backup directory %1 could not be created.</source>
<translation>Nie można utworzyć katalogu %1 na pliki zapasowe.</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>The temporary backup directory %1 could not be created.</source>
<translation>Nie można utworzyć tymczasowego katalogu %1 na pliki zapasowe.</translation>
</message>
<message>
<location line="+54"/>
<source>Image files (*.%1)</source>
<translation>Pliki z obrazkami (*.%1)</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<location line="+17"/>
<source>Save Image</source>
<translation>Zachowaj obrazek</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>The file %1 could not be written.</source>
<translation>Nie można zapisać pliku %1.</translation>
</message>
<message>
<location line="-298"/>
<location line="+34"/>
<source>Assistant</source>
<translation>Assistant</translation>
</message>
<message>
<location line="+259"/>
<source>Saved image %1.</source>
<translation>Zachowano obrazek %1.</translation>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<source>Please close all forms to enable the loading of additional fonts.</source>
<translation>Zamknij wszystkie formularze aby umożliwić wczytanie dodatkowych czcionek.</translation>
</message>
<message>
<location line="+52"/>
<source>Printed %1.</source>
<translation>Wydrukowano %1.</translation>
</message>
<message>
<location line="-1148"/>
<source>ALT+CTRL+S</source>
<translation>ALT+CTRL+S</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QDesignerAppearanceOptionsPage</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/designer/qdesigner_appearanceoptions.cpp" line="+138"/>
<source>Appearance</source>
<extracomment>Tab in preferences dialog</extracomment>
<translation>Wygląd</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QDesignerAppearanceOptionsWidget</name>
<message>
<location line="-53"/>
<source>Docked Window</source>
<translation>Okna dokowalne</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Multiple Top-Level Windows</source>
<translation>Wiele okien głównych</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Toolwindow Font</source>
<translation>Czcionka okna narzędzi</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QDesignerAxWidget</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/plugins/activeqt/qaxwidgettaskmenu.cpp" line="-71"/>
<source>Reset control</source>
<translation>Przywróć pustą zawartość kontrolce</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Set control</source>
<translation>Ustaw kontrolkę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/plugins/activeqt/qdesigneraxwidget.cpp" line="+179"/>
<source>Control loaded</source>
<translation>Kontrolka wczytana</translation>
</message>
<message>
<location line="+40"/>
<source>A COM exception occurred when executing a meta call of type %1, index %2 of &quot;%3&quot;.</source>
<translation>Wystąpił wyjątek COM podczas wykonywania metody typu %1 o indeksie %2 w &quot;%3&quot;.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QDesignerFormBuilder</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/lib/shared/qdesigner_formbuilder.cpp" line="+88"/>
<source>Script errors occurred:</source>
<translation>Wystąpiły błędy w skrypcie:</translation>
</message>
<message>
<location line="+304"/>
<source>The preview failed to build.</source>
<translation>Nie można utworzyć podglądu.</translation>
</message>
<message>
<location line="+63"/>
<source>Designer</source>
<translation>Projektant</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QDesignerFormWindow</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/designer/qdesigner_formwindow.cpp" line="+217"/>
<source>%1 - %2[*]</source>
<translation>%1 - %2[*]</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Save Form?</source>
<translation>Zachować formularz?</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Do you want to save the changes to this document before closing?</source>
<translation>Czy chcesz zachować zmiany w tym dokumencie przed zamknięciem?</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>If you don&apos;t save, your changes will be lost.</source>
<translation>Jeśli ich nie zachowasz, zostaną utracone.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QDesignerMenu</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/lib/shared/qdesigner_menu.cpp" line="-1160"/>
<source>Type Here</source>
<translation>Wpisz tutaj</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Add Separator</source>
<translation>Dodaj separator</translation>
</message>
<message>
<location line="+379"/>
<source>Remove action &apos;%1&apos;</source>
<translation>Usuń akcję &apos;%1&apos;</translation>
</message>
<message>
<location line="+327"/>
<source>Insert action</source>
<translation>Wstaw akcję</translation>
</message>
<message>
<location line="-302"/>
<location line="+628"/>
<source>Add separator</source>
<translation>Dodaj separator</translation>
</message>
<message>
<location line="-660"/>
<source>Insert separator</source>
<translation>Wstaw separator</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Remove separator</source>
<translation>Usuń separator</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QDesignerMenuBar</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/lib/shared/qdesigner_menubar.cpp" line="-381"/>
<source>Type Here</source>
<translation>Wpisz tutaj</translation>
</message>
<message>
<location line="+304"/>
<source>Remove Menu &apos;%1&apos;</source>
<translation>Usuń menu &apos;%1&apos;</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>Remove Menu Bar</source>
<translation>Usuń pasek menu</translation>
</message>
<message>
<location line="+70"/>
<source>Menu</source>
<translation>Menu</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QDesignerPluginManager</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/lib/shared/pluginmanager.cpp" line="+249"/>
<source>An XML error was encountered when parsing the XML of the custom widget %1: %2</source>
<translation>Wystąpił błąd XML podczas przetwarzania kodu XML dla własnego widżetu %1: %2</translation>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<source>The XML of the custom widget %1 does not contain any of the elements &lt;widget&gt; or &lt;ui&gt;.</source>
<translation>Kod XML własnego widżetu %1 nie zawiera żadnego elementu &lt;widget&gt; ani &lt;ui&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>The class attribute for the class %1 is missing.</source>
<translation>Atrybut &quot;class&quot; dla klasy %1 nie istnieje.</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>The class attribute for the class %1 does not match the class name %2.</source>
<translation>Atrybut &quot;class&quot; dla klasy %1 nie odpowiada nazwie klasy %2.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QDesignerPropertySheet</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/lib/shared/qdesigner_propertysheet.cpp" line="+747"/>
<source>Dynamic Properties</source>
<translation>Dynamiczne właściwości</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QDesignerResource</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/components/formeditor/qdesigner_resource.cpp" line="+512"/>
<source>The layout type &apos;%1&apos; is not supported, defaulting to grid.</source>
<translation>Rozmieszczenie typu &apos;%1&apos; nie jest obsługiwane. Będzie ono zastąpione siatką.</translation>
</message>
<message>
<location line="+342"/>
<source>The container extension of the widget &apos;%1&apos; (%2) returned a widget not managed by Designer &apos;%3&apos; (%4) when queried for page #%5.
Container pages should only be added by specifying them in XML returned by the domXml() method of the custom widget.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location line="+599"/>
<source>Unexpected element &lt;%1&gt;</source>
<extracomment>Parsing clipboard contents</extracomment>
<translation>Niespodziewany element &lt;%1&gt;</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Error while pasting clipboard contents at line %1, column %2: %3</source>
<extracomment>Parsing clipboard contents</extracomment>
<translation>Błąd podczas wklejania zawartości schowka, linia %1, kolumna %2: %3</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Error while pasting clipboard contents: The root element &lt;ui&gt; is missing.</source>
<extracomment>Parsing clipboard contents</extracomment>
<translation>Błąd podczas wklejania zawartości schowka: Brak głównego elementu &lt;ui&gt;.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QDesignerSharedSettings</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/lib/shared/shared_settings.cpp" line="+83"/>
<source>The template path %1 could not be created.</source>
<translation>Nie można utworzyć ścieżki %1 dla szablonów.</translation>
</message>
<message>
<location line="+184"/>
<source>An error has been encountered while parsing device profile XML: %1</source>
<translation>Wystąpił błąd podczas przetwarzania kodu XML dla profilu urządzenia: %1</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QDesignerToolWindow</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/designer/qdesigner_toolwindow.cpp" line="+190"/>
<source>Property Editor</source>
<translation>Edytor właściwości</translation>
</message>
<message>
<location line="+54"/>
<source>Action Editor</source>
<translation>Edytor akcji</translation>
</message>
<message>
<location line="+42"/>
<source>Object Inspector</source>
<translation>Hierarchia obiektów</translation>
</message>
<message>
<location line="+35"/>
<source>Resource Browser</source>
<translation>Przeglądarka zasobów</translation>
</message>
<message>
<location line="+34"/>
<source>Signal/Slot Editor</source>
<translation>Edytor sygnałów/slotów</translation>
</message>
<message>
<location line="+41"/>
<source>Widget Box</source>
<translation>Panel widżetów</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QDesignerWidgetBox</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/components/widgetbox/widgetboxtreewidget.cpp" line="+349"/>
<source>An error has been encountered at line %1 of %2: %3</source>
<translation>Wystąpił błąd w linii %1 w %2: %3</translation>
</message>
<message>
<location line="+139"/>
<source>Unexpected element &lt;%1&gt; encountered when parsing for &lt;widget&gt; or &lt;ui&gt;</source>
<translation>Wystąpił niespodziewany element &lt;%1&gt; podczas przetwarzania elementu &lt;widget&gt; lub &lt;ui&gt;</translation>
</message>
<message>
<location line="+19"/>
<source>Unexpected end of file encountered when parsing widgets.</source>
<translation>Wystąpił niespodziewany koniec pliku podczas przetwarzania widżetów.</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>A widget element could not be found.</source>
<translation>Nie można odnależć elementu &lt;widget&gt;.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QDesignerWorkbench</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/designer/qdesigner_workbench.cpp" line="+199"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Plik</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>F&amp;orm</source>
<translation>&amp;Formularz</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Preview in</source>
<translation>Podgląd w stylu</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>&amp;View</source>
<translation>&amp;Widok</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>&amp;Settings</source>
<translation>U&amp;stawienia</translation>
</message>
<message>
<location line="+594"/>
<source>The last session of Designer was not terminated correctly. Backup files were left behind. Do you want to load them?</source>
<translation>Designer nie został poprawnie zamknięty w trakcie ostatniej sesji. Istnieją pliki zapasowe, czy chcesz je otworzyć?</translation>
</message>
<message>
<location line="-592"/>
<source>&amp;Window</source>
<translation>&amp;Okno</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation>Pomo&amp;c</translation>
</message>
<message>
<location line="-15"/>
<source>Edit</source>
<translation>Edycja</translation>
</message>
<message>
<location line="+38"/>
<source>Toolbars</source>
<translation>Paski narzędzi</translation>
</message>
<message>
<location line="+464"/>
<source>Save Forms?</source>
<translation>Zachować formularze?</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>If you do not review your documents, all your changes will be lost.</source>
<translation>Jeśli nie przejrzysz dokumentów, wszystkie zmiany zostaną utracone.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Review Changes</source>
<translation>Przeglądnij zmiany</translation>
</message>
<message>
<location line="-2"/>
<source>Discard Changes</source>
<translation>Odrzuć zmiany</translation>
</message>
<message>
<location line="+97"/>
<source>Backup Information</source>
<translation>Informacja o kopiach zapasowych</translation>
</message>
<message>
<location line="+112"/>
<source>The file &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; could not be opened.</source>
<translation>Nie można otworzyć pliku &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location line="+46"/>
<source>The file &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; is not a valid Designer ui file.</source>
<translation>Plik &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; nie jest poprawnym plikiem Designer&apos;a.</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="-259"/>
<source>There are %n forms with unsaved changes. Do you want to review these changes before quitting?</source>
<translation>
<numerusform>Jest %n formularz z niezachowanymi zmianami. Czy chcesz przejrzeć zmiany przed wyjściem z programu?</numerusform>
<numerusform>Są %n formularze z niezachowanymi zmianami. Czy chcesz przejrzeć zmiany przed wyjściem z programu?</numerusform>
<numerusform>Jest %n formularzy z niezachowanymi zmianami. Czy chcesz przejrzeć zmiany przed wyjściem z programu?</numerusform>
</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QFormBuilder</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/lib/uilib/formbuilder.cpp" line="+160"/>
<source>An empty class name was passed on to %1 (object name: &apos;%2&apos;).</source>
<extracomment>Empty class name passed to widget factory method</extracomment>
<translation>Pusta nazwa klasy została przekazana do %1 (nazwa obiektu: &apos;%2&apos;).</translation>
</message>
<message>
<location line="+56"/>
<source>QFormBuilder was unable to create a custom widget of the class &apos;%1&apos;; defaulting to base class &apos;%2&apos;.</source>
<translation>QFormBuilder nie mógł utworzyć własnego widżetu klasy &apos;%1&apos;. Będzie on zastąpiony klasą bazową &apos;%2&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>QFormBuilder was unable to create a widget of the class &apos;%1&apos;.</source>
<translation>QFormBuilder nie mógł utworzyć widżetu klasy &apos;%1&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location line="+64"/>
<source>The layout type `%1&apos; is not supported.</source>
<translation>Typ rozmieszczenia &apos;%1&apos; nie jest obsługiwany.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/lib/uilib/properties.cpp" line="+106"/>
<source>The set-type property %1 could not be read.</source>
<translation>Nie można odczytać właściwości %1 typu zbiór.</translation>
</message>
<message>
<location line="+23"/>
<source>The enumeration-type property %1 could not be read.</source>
<translation>Nie można odczytać właściwości %1 typu wyliczeniowego.</translation>
</message>
<message>
<location line="+190"/>
<source>Reading properties of the type %1 is not supported yet.</source>
<translation>Odczytywanie właściwości typu %1 nie jest jeszcze obsługiwane.</translation>
</message>
<message>
<location line="+266"/>
<source>The property %1 could not be written. The type %2 is not supported yet.</source>
<translation>Nie można zapisać właściwości %1. Typ %2 nie jest jeszcze obsługiwany.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/lib/uilib/properties_p.h" line="+132"/>
<source>The enumeration-value &apos;%1&apos; is invalid. The default value &apos;%2&apos; will be used instead.</source>
<translation>Niepoprawna wartość &quot;%1&quot; typu wyliczeniowego. Użyta będzie domyślna wartość &quot;%2&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>The flag-value &apos;%1&apos; is invalid. Zero will be used instead.</source>
<translation>Niepoprawna wartość &apos;%1&apos; typu flaga. Użyta będzie zerowa wartość.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QStackedWidgetEventFilter</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/lib/shared/qdesigner_stackedbox.cpp" line="+194"/>
<source>Previous Page</source>
<translation>Poprzednia strona</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Next Page</source>
<translation>Następna strona</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Delete</source>
<translation>Usuń</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Before Current Page</source>
<translation>Przed bieżącą stroną</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>After Current Page</source>
<translation>Za bieżącą stroną</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Change Page Order...</source>
<translation>Zmień porządek stron...</translation>
</message>
<message>
<location line="+72"/>
<source>Change Page Order</source>
<translation>Zmień porządek stron</translation>
</message>
<message>
<location line="+49"/>
<source>Page %1 of %2</source>
<translation>Strona %1 z %2</translation>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>Insert Page</source>
<translation>Wstaw stronę</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QStackedWidgetPreviewEventFilter</name>
<message>
<location line="-150"/>
<source>Go to previous page of %1 &apos;%2&apos; (%3/%4).</source>
<translation>Przejdź do poprzedniej strony %1 &apos;%2&apos; (%3/%4).</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>Go to next page of %1 &apos;%2&apos; (%3/%4).</source>
<translation>Przejdź do następnej strony %1 &apos;%2&apos; (%3/%4).</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTabWidgetEventFilter</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/lib/shared/qdesigner_tabwidget.cpp" line="+89"/>
<source>Delete</source>
<translation>Usuń</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Before Current Page</source>
<translation>Przed bieżącą stroną</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>After Current Page</source>
<translation>Za bieżącą stroną</translation>
</message>
<message>
<location line="+283"/>
<source>Page %1 of %2</source>
<translation>Strona %1 z %2</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>Insert Page</source>
<translation>Wstaw stronę</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QToolBoxHelper</name>
<message>
<location filename="../tools/designer/src/lib/shared/qdesigner_toolbox.cpp" line="+64"/>
<source>Delete Page</source>
<translation>Usuń stronę</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Before Current Page</source>
<translation>Przed bieżącą stroną</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>After Current Page</source>
<translation>Za bieżącą stroną</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Change Page Order...</source>
<translation>Zmień porządek stron...</translation>
</message>
<message>
<location line="+116"/>
<source>Change Page Order</source>
<translation>Zmień porządek stron</translation>
</message>
<message>
<location line="+44"/>
<source>Page %1 of %2</source>
<translation>Strona %1 z %2</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>Insert Page</source>
<translation>Wstaw stronę</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QtBoolEdit</name>
<message>
<location filename="../tools/shared/qtpropertybrowser/qtpropertybrowserutils.cpp" line="+226"/>
<location line="+10"/>
<location line="+25"/>
<source>True</source>
<translation>Prawda</translation>
</message>
<message>
<location line="-25"/>
<location line="+25"/>
<source>False</source>
<translation>Fałsz</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QtBoolPropertyManager</name>
<message>
<location filename="../tools/shared/qtpropertybrowser/qtpropertymanager.cpp" line="+1477"/>
<source>True</source>
<translation>Prawda</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>False</source>
<translation>Fałsz</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QtCharEdit</name>
<message>
<location filename="../tools/shared/qtpropertybrowser/qteditorfactory.cpp" line="+1601"/>
<source>Clear Char</source>
<translation>Wyczyść znak</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QtColorEditWidget</name>
<message>
<location line="+611"/>
<source>...</source>
<translation>...</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QtColorPropertyManager</name>
<message>
<location filename="../tools/shared/qtpropertybrowser/qtpropertymanager.cpp" line="+4777"/>
<source>Red</source>
<translation>Czerwień</translation>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>Green</source>
<translation>Zieleń</translation>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>Blue</source>
<translation>Błękit</translation>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>Alpha</source>
<translation>Kanał alfa</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QtCursorDatabase</name>
<message>
<location filename="../tools/shared/qtpropertybrowser/qtpropertybrowserutils.cpp" line="-202"/>
<source>Cross</source>
<translation>Krzyż</translation>
</message>
<message>
<location line="-4"/>
<source>Arrow</source>
<translation>Strzałka</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Up Arrow</source>
<translation>Strzałka do góry</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>Wait</source>
<translation>Oczekiwanie</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>IBeam</source>
<translation>Kursor tekstowy</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Size Vertical</source>
<translation>Rozmiar N-S</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Size Horizontal</source>
<translation>Rozmiar W-E</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Size Backslash</source>
<translation>Rozmiar NW-SE</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Size Slash</source>
<translation>Rozmiar NE-SW</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Size All</source>
<translation>Rozmiar N-E-S-W</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Blank</source>
<translation>Pusty</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Split Vertical</source>
<translation>Podzielony pionowo</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Split Horizontal</source>
<translation>Podzielony poziomo</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Pointing Hand</source>
<translation>Rączka wskazująca</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Forbidden</source>
<translation>Zabroniony</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Open Hand</source>
<translation>Rączka otwarta</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Closed Hand</source>
<translation>Rączka zamknięta</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>What&apos;s This</source>
<translation>Co to jest</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Busy</source>
<translation>Zajęty</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QtFontEditWidget</name>
<message>
<location filename="../tools/shared/qtpropertybrowser/qteditorfactory.cpp" line="+201"/>
<source>...</source>
<translation>...</translation>
</message>
<message>
<location line="+20"/>
<source>Select Font</source>
<translation>Wybierz czcionkę</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QtFontPropertyManager</name>
<message>
<location filename="../tools/shared/qtpropertybrowser/qtpropertymanager.cpp" line="-332"/>
<source>Bold</source>
<translation>Pogrubiony</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Italic</source>
<translation>Kursywa</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Underline</source>
<translation>Podkreślony</translation>
</message>
<message>
<location line="-35"/>
<source>Family</source>
<translation>Rodzina</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Point Size</source>
<translation>Wielkość punktu</translation>
</message>
<message>
<location line="+29"/>
<source>Strikeout</source>
<translation>Przekreślony</translation>
</message>