blob: bcc46e572a6054883138f5ac392b5f9a1c14dc38 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0" language="pl">
<context>
<name></name>
<message>
<location filename="../tools/linguist/linguist/phrasebookbox.cpp" line="+59"/>
<source>(New Entry)</source>
<translation>(Nowe wyrażenie)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AboutDialog</name>
<message>
<location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.cpp" line="+1357"/>
<source>Qt Linguist</source>
<translation>Qt Linguist</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BatchTranslationDialog</name>
<message numerus="yes">
<location filename="../tools/linguist/linguist/batchtranslationdialog.cpp" line="+159"/>
<source>Batch translated %n entries</source>
<translation>
<numerusform>Automat przetłumaczył %n wpis</numerusform>
<numerusform>Automat przetłumaczył %n wpisy</numerusform>
<numerusform>Automat przetłumaczył %n wpisów</numerusform>
</translation>
</message>
<message>
<location line="-43"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location line="-37"/>
<source>Batch Translation of &apos;%1&apos; - Qt Linguist</source>
<translation>Automatyczne tłumaczenie &apos;%1&apos; - Qt Linguist</translation>
</message>
<message>
<location line="+79"/>
<source>Linguist batch translator</source>
<translation>Zautomatyzowany tłumacz Linguist&apos;a</translation>
</message>
<message>
<location line="-42"/>
<source>Searching, please wait...</source>
<translation>Przeszukiwanie, proszę czekać...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/linguist/linguist/batchtranslation.ui"/>
<source>Qt Linguist - Batch Translation</source>
<translation>Qt Linguist - automatyczne tłumaczenie</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Options</source>
<translation>Opcje</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Set translated entries to finished</source>
<translation>Ustaw przetłumaczone wpisy jako zrobione</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Retranslate entries with existing translation</source>
<translation>Przetłumacz wpisy z istniejącymi tłumaczeniami</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Note that the modified entries will be reset to unfinished if &apos;Set translated entries to finished&apos; above is unchecked.</source>
<translation>Zwróć uwagę że wpisy zmodyfikowane będą ustawione jako nieukończone jeśli znajdujące się powyżej &apos;Ustaw przetłumaczone wpisy jako ukończone&apos; nie jest zaznaczone.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Translate also finished entries</source>
<translation>Przetłumacz również ukończone wpisy</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Phrase book preference</source>
<translation>Ustawienia książki wyrażeń</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Move up</source>
<translation>Przenieś do góry</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Move down</source>
<translation>Przenieś w dół</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>The batch translator will search through the selected phrase books in the order given above.</source>
<translation>Automatyczny tłumacz będzie przeszukiwał wybrane książki wyrażeń w porządku ustalonym powyżej.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Run</source>
<translation>&amp;Uruchom</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Cancel</source>
<translation>Anuluj</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>DataModel</name>
<message>
<location filename="../tools/linguist/linguist/messagemodel.cpp" line="+214"/>
<source>&lt;qt&gt;Duplicate messages found in &apos;%1&apos;:</source>
<translation>&lt;qt&gt;Znaleziono powtórzenia w &apos;%1&apos;:</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>&lt;p&gt;[more duplicates omitted]</source>
<translation>&lt;p&gt;[pominięto resztę powtórzeń]</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&lt;p&gt;* Context: %1&lt;br&gt;* Source: %2</source>
<translation>&lt;p&gt;* Kontekst: %1&lt;br&gt;* Źródło: %2</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&lt;br&gt;* Comment: %3</source>
<translation>&lt;br&gt;* Komentarz: %3</translation>
</message>
<message>
<location line="+70"/>
<source>Linguist does not know the plural rules for &apos;%1&apos;.
Will assume a single universal form.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location line="+56"/>
<source>Cannot create &apos;%2&apos;: %1</source>
<translation>Nie można utworzyć &apos;%2&apos;: %1</translation>
</message>
<message>
<location line="+56"/>
<source>Universal Form</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ErrorsView</name>
<message>
<location filename="../tools/linguist/linguist/errorsview.cpp" line="+76"/>
<source>Accelerator possibly superfluous in translation.</source>
<translation>Prawdopodobnie nadmiarowy klawisz skrótu w tłumaczeniu.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Accelerator possibly missing in translation.</source>
<translation>Prawdopodobnie brakuje klawisza skrótu w tłumaczeniu.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Translation does not end with the same punctuation as the source text.</source>
<translation>Tłumaczenie nie kończy się tym samym znakiem interpunkcyjnym co tekst źródłowy.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>A phrase book suggestion for &apos;%1&apos; was ignored.</source>
<translation>Podpowiedź &apos;%1&apos; z książki wyrażeń została zignorowana.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Translation does not refer to the same place markers as in the source text.</source>
<translation>Tłumaczenie nie zawiera tych samych znaczników co tekst źródłowy.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Translation does not contain the necessary %n place marker.</source>
<translation>Tłumaczenie nie zawiera koniecznego znacznika %n.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Unknown error</source>
<translation>Nieznany błąd</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FindDialog</name>
<message>
<location filename="../tools/linguist/linguist/finddialog.ui"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Click here to close this window.</source>
<translation>Kliknij tutaj aby zamknąć to okno.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Click here to find the next occurrence of the text you typed in.</source>
<translation>Kliknij tutaj aby znaleźć następne wystąpienie szukanego tekstu.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Comments and contexts are searched when checked.</source>
<translation>Jeśli zaznaczone, przeszukuje także komentarze i konteksty.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Find Next</source>
<translation>Znajdź następny</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Options</source>
<translation>Opcje</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Source texts are searched when checked.</source>
<translation>Jeśli zaznaczone przeszukuje także teksty źródłowe.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Texts such as &apos;TeX&apos; and &apos;tex&apos; are considered as different when checked.</source>
<translation>Jeśli zaznaczone, teksty &apos;TeX&apos; oraz &apos;tex&apos; są interpretowane jako różne.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>This window allows you to search for some text in the translation source file.</source>
<translation>Pozwala na szukanie w językowym pliku źródłowym.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Translations are searched when checked.</source>
<translation>Jeśli zaznaczone, przeszukuje także tłumaczenia.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Type in the text to search for.</source>
<translation>Wprowadź tekst do wyszukania.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Find</source>
<translation>Znajdź</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Find what:</source>
<translation>&amp;Znajdź:</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Source texts</source>
<translation>Teksty ź&amp;ródłowe</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Translations</source>
<translation>&amp;Tłumaczenia</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Match case</source>
<translation>Uwzględniaj &amp;wielkość liter</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Comments</source>
<translation>&amp;Komentarze</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Ignore &amp;accelerators</source>
<translation>Ignoruj kl&amp;awisze skrótów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/linguist/linguist/finddialog.cpp" line="+14"/>
<source></source>
<comment>Choose Edit|Find from the menu bar or press Ctrl+F to pop up the Find dialog</comment>
<translation></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>LRelease</name>
<message numerus="yes">
<location filename="../tools/linguist/shared/qm.cpp" line="+715"/>
<source> Generated %n translation(s) (%1 finished and %2 unfinished)
</source>
<translation>
<numerusform>Wygenerowano %n tłumaczenie (przetłumaczonych %1, nieprzetłumaczonych %2)
</numerusform>
<numerusform>Wygenerowano %n tłumaczenia (przetłumaczonych %1, nieprzetłumaczonych %2)
</numerusform>
<numerusform>Wygenerowano %n tłumaczeń (przetłumaczonych %1, nieprzetłumaczonych %2)
</numerusform>
</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="+4"/>
<source> Ignored %n untranslated source text(s)
</source>
<translation>
<numerusform>Pominięto %n nieprzetłumaczony tekst źródłowy
</numerusform>
<numerusform>Pominięto %n nieprzetłumaczone teksty źródłowe
</numerusform>
<numerusform>Pominięto %n nieprzetłumaczonych tekstów źródłowych
</numerusform>
</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MainWindow</name>
<message>
<location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.ui"/>
<source>About Qt</source>
<translation>Informacje o Qt</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>About Qt Linguist</source>
<translation>Informacje o Qt Linguist</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Accelerators</source>
<translation>Klawisze &amp;skrótów</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Batch translate all entries using the information in the phrase books.</source>
<translation>Automatycznie tłumaczy wszystkie wpisy używając książek wyrażeń.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Close Phrase Book</source>
<translation>&amp;Zamknij książkę wyrażeń</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Close this window and exit.</source>
<translation>Zamknij okno i zakończ program.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Continue the search where it was left.</source>
<translation>Kontynuuj przeszukiwanie od miejsca gdzie je zatrzymano.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Copies the source text into the translation field.</source>
<translation>Kopiuje tekst źródłowy do pola z tłumaczeniem.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>S&amp;kopiuj</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Copy the selected translation text to the clipboard.</source>
<translation>Skopiuj zaznaczony tekst do schowka.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Copy the selected translation text to the clipboard and deletes it.</source>
<translation>Skopiuj zaznaczony tekst do schowka i usuń go.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Create a new phrase book.</source>
<translation>Utwórz nową książkę wyrażeń.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Create a Qt message file suitable for released applications from the current message file.</source>
<translation>Utwórz binarny plik z tłumaczeniami na podstawie bieżącego tłumaczenia, gotowy do użycia w aplikacjach.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Create a Qt message file suitable for released applications from the current message file. The filename will automatically be determined from the name of the .ts file.</source>
<translation>Utwórz binarny plik &quot;.qm&quot; z tłumaczeniami na podstawie bieżącego tłumaczenia, gotowy do użycia w aplikacjach. Nazwa pliku będzie automatycznie określona na podstawie nazwy pliku &quot;.ts&quot; z bieżącym tłumaczeniem.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Ctrl+A</source>
<translation>Ctrl+A</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Ctrl+B</source>
<translation>Ctrl+B</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Ctrl+C</source>
<translation>Ctrl+C</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Ctrl+F</source>
<translation>Ctrl+F</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Ctrl+H</source>
<translation>Ctrl+H</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Ctrl+K</source>
<translation>Ctrl+K</translation>
</message>
<message>
<source>Ctrl+L</source>
<translation type="obsolete">Ctrl+L</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Ctrl+N</source>
<translation>Ctrl+N</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Ctrl+O</source>
<translation>Ctrl+O</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Ctrl+P</source>
<translation>Ctrl+P</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Ctrl+Q</source>
<translation>Ctrl+Q</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Open Read-O&amp;nly...</source>
<translation>Otwórz tylko do od&amp;czytu...</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Save All</source>
<translation>Zapisz &amp;wszystko</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Ctrl+S</source>
<translation>Ctrl+S</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Ctrl+Shift+K</source>
<translation>Ctrl+Shift+K</translation>
</message>
<message>
<source>Ctrl+Shift+L</source>
<translation type="obsolete">Ctrl+Shift+L</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Ctrl+V</source>
<translation>Ctrl+V</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Ctrl+X</source>
<translation>Ctrl+X</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Ctrl+Y</source>
<translation>Ctrl+Y</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Ctrl+Z</source>
<translation>Ctrl+Z</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>Wy&amp;tnij</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Display guesses</source>
<translation>Pokaż &amp;podpowiedzi</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Display information about the Qt toolkit by Trolltech.</source>
<translation>Pokaż informacje o bibliotece Qt Trolltech&apos;a.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Done and Next</source>
<translation>&amp;Zrobione i do następnego</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Edycja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.cpp" line="+742"/>
<location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.ui"/>
<source>Edit</source>
<translation>Edycja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.ui"/>
<source>&amp;Edit Phrase Book</source>
<translation>&amp;Redaguj książkę wyrażeń</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Ending Punctuation</source>
<translation>Za&amp;kończenia interpunkcyjne</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Enter What&apos;s This? mode.</source>
<translation>Wejdź do trybu &quot;Co to jest?&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>E&amp;xit</source>
<translation>Za&amp;kończ</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>F1</source>
<translation>F1</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>F3</source>
<translation>F3</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>F5</source>
<translation>F5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.cpp" line="-7"/>
<location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.ui"/>
<source>File</source>
<translation>Plik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.ui"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Plik</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Find &amp;Next</source>
<translation>Znajdź &amp;następny</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Form Preview Tool</source>
<translation>Podgląd formularzy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.cpp" line="+26"/>
<location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.ui"/>
<source>Help</source>
<translation>Pomoc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.ui"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation>P&amp;omoc</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>MainWindow</source>
<translation>Okno główne</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Manual</source>
<translation>Pod&amp;ręcznik</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Ne&amp;xt</source>
<translation>N&amp;astępne</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Next Unfinished</source>
<translation>&amp;Następne niedokończone</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Open a phrase book to assist translation.</source>
<translation>Otwórz książkę wyrażeń pomocną przy tłumaczeniu.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Open a Qt translation source file (TS file) for editing</source>
<translation>Otwórz plik z tłumaczeniami Qt (plik TS) do redagowania</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Open/Refresh Form &amp;Preview</source>
<translation>Otwórz/odśwież &amp;podgląd formularzy</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>Wk&amp;lej</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Paste the clipboard text into the translation.</source>
<translation>Wklej tekst ze schowka do pola z tłumaczeniem.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Phrase matches</source>
<translation>&amp;Cudzysłowy</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Phrases</source>
<translation>W&amp;yrażenia</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Place &amp;Marker Matches</source>
<translation>Z&amp;naczniki</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>P&amp;rev</source>
<translation>P&amp;oprzednie</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Prev Unfinished</source>
<translation>&amp;Poprzednie niedokończone</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Print Phrase Book</source>
<translation>Wy&amp;drukuj książkę wyrażeń</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Przywróć</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Redo an undone editing operation performed on the translation.</source>
<translation>Przywróć ostatnio cofniętą zmianę w tłumaczeniach.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.cpp" line="-99"/>
<source>&amp;Release</source>
<translation>W&amp;ydaj</translation>
</message>
<message>
<location line="-13"/>
<location line="+10"/>
<location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.ui"/>
<source>Release As...</source>
<translation>Wydaj jako...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.ui"/>
<source>Replace the translation on all entries that matches the search source text.</source>
<translation>Zamienia tłumaczenia we wszystkich pasujących do wzorca wpisach.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.cpp" line="-2004"/>
<source></source>
<comment>This is the application&apos;s main window.</comment>
<translation></translation>
</message>
<message>
<location line="+195"/>
<source>Source text</source>
<translation>Tekst źródłowy</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<location line="+25"/>
<source>Index</source>
<translation>Indeks</translation>
</message>
<message>
<location line="-2"/>
<location line="+61"/>
<source>Context</source>
<translation>Kontekst</translation>
</message>
<message>
<location line="-60"/>
<source>Items</source>
<translation>Elementy</translation>
</message>
<message>
<location line="+77"/>
<source>This panel lists the source contexts.</source>
<translation>Ten panel pokazuje listę kontekstów.</translation>
</message>
<message>
<location line="+15"/>
<source>Strings</source>
<translation>Tłumaczenia</translation>
</message>
<message>
<location line="+39"/>
<source>Phrases and guesses</source>
<translation>Wyrażenia i podpowiedzi</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Sources and Forms</source>
<translation>Źródła i formularze</translation>
</message>
<message>
<location line="+15"/>
<source>Warnings</source>
<translation>Ostrzeżenia</translation>
</message>
<message>
<location line="+59"/>
<source> MOD </source>
<comment>status bar: file(s) modified</comment>
<translation> MOD </translation>
</message>
<message>
<location line="+125"/>
<source>Loading...</source>
<translation>Ładowanie...</translation>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<location line="+22"/>
<source>Loading File - Qt Linguist</source>
<translation>Wczytywanie pliku - Qt Linguist</translation>
</message>
<message>
<location line="-21"/>
<source>The file &apos;%1&apos; does not seem to be related to the currently open file(s) &apos;%2&apos;.
Close the open file(s) first?</source>
<translation>Plik &apos;%1&apos; nie wygląda na związany z otwartym już plikiem (plikami) &apos;%2&apos;.
Czy chcesz najpierw zamknąć otwarty plik (pliki)?</translation>
</message>
<message>
<location line="+22"/>
<source>The file &apos;%1&apos; does not seem to be related to the file &apos;%2&apos; which is being loaded as well.
Skip loading the first named file?</source>
<translation>Plik &apos;%1&apos; również nie wygląda na związany z otwieranym właśnie plikiem &apos;%2&apos;.
Czy chcesz pominąć pierwszy plik?</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="+61"/>
<source>%n translation unit(s) loaded.</source>
<translation>
<numerusform>Załadowano %n część z tłumaczeniami.</numerusform>
<numerusform>Załadowano %n części z tłumaczeniami.</numerusform>
<numerusform>Załadowano %n części z tłumaczeniami.</numerusform>
</translation>
</message>
<message>
<location line="+93"/>
<source>Related files (%1);;</source>
<translation>Związane pliki (%1);;</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>Open Translation Files</source>
<translation>Otwórz pliki z tłumaczeniami</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<location line="+31"/>
<source>File saved.</source>
<translation>Plik zachowany.</translation>
</message>
<message>
<location line="+15"/>
<location line="+1164"/>
<location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.ui"/>
<source>Release</source>
<translation>Wydaj</translation>
</message>
<message>
<location line="-1163"/>
<source>Qt message files for released applications (*.qm)
All files (*)</source>
<translation>Pliki z wydanymi tłumaczeniami (*.qm)
Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<location line="+12"/>
<source>File created.</source>
<translation>Plik utworzony.</translation>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<location line="+355"/>
<source>Printing...</source>
<translation>Drukowanie...</translation>
</message>
<message>
<location line="-347"/>
<source>Context: %1</source>
<translation>Kontekst: %1</translation>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>finished</source>
<translation>zakończony</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>unresolved</source>
<translation>nierozwiązany</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>obsolete</source>
<translation>przestarzały</translation>
</message>
<message>
<location line="+15"/>
<location line="+307"/>
<source>Printing... (page %1)</source>
<translation>Drukowanie...(strona %1)</translation>
</message>
<message>
<location line="-300"/>
<location line="+307"/>
<source>Printing completed</source>
<translation>Drukowanie zakończone</translation>
</message>
<message>
<location line="-305"/>
<location line="+307"/>
<source>Printing aborted</source>
<translation>Drukowanie przerwane</translation>
</message>
<message>
<location line="-232"/>
<source>Search wrapped.</source>
<translation>Szukanie od początku.</translation>
</message>
<message>
<location line="+17"/>
<location line="+278"/>
<location line="+40"/>
<location line="+24"/>
<location line="+22"/>
<location line="+516"/>
<location line="+1"/>
<location line="+274"/>
<location line="+40"/>
<location line="+10"/>
<source>Qt Linguist</source>
<translation>Qt Linguist</translation>
</message>
<message>
<location line="-1204"/>
<location line="+102"/>
<source>Cannot find the string &apos;%1&apos;.</source>
<translation>Nie można znaleźć tekstu &apos;%1&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location line="-82"/>
<source>Search And Translate in &apos;%1&apos; - Qt Linguist</source>
<translation>Wyszukiwanie i tłumaczenie w &apos;%1&apos; - Qt Linguist</translation>
</message>
<message>
<source>Translate</source>
<translation type="obsolete">Przetłumacz</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>Translated %n entries to &apos;%1&apos;</source>
<translation type="obsolete">
<numerusform>Przetłumaczono %n wpis na &apos;%1&apos;</numerusform>
<numerusform>Przetłumaczono %n wpisy na &apos;%1&apos;</numerusform>
<numerusform>Przetłumaczono %n wpisów na &apos;%1&apos;</numerusform>
</translation>
</message>
<message>
<location line="+34"/>
<location line="+23"/>
<location line="+24"/>
<source>Translate - Qt Linguist</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="-46"/>
<source>Translated %n entry(s)</source>
<translation type="unfinished">
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
</translation>
</message>
<message>
<location line="+23"/>
<source>No more occurrences of &apos;%1&apos;. Start over?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location line="+30"/>
<source>Create New Phrase Book</source>
<translation>Utwórz nową książkę wyrażeń</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Qt phrase books (*.qph)
All files (*)</source>
<translation>Książki wyrażeń Qt (*.qph)
Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>Phrase book created.</source>
<translation>Utworzono podręcznik wyrażeń.</translation>
</message>
<message>
<location line="+17"/>
<source>Open Phrase Book</source>
<translation>Otwórz książkę wyrażeń</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Qt phrase books (*.qph);;All files (*)</source>
<translation>Książki wyrażeń Qt (*.qph);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="+7"/>
<source>%n phrase(s) loaded.</source>
<translation>
<numerusform>Wczytano %n wyrażenie.</numerusform>
<numerusform>Wczytano %n wyrażenia.</numerusform>
<numerusform>Wczytano %n wyrażeń.</numerusform>
</translation>
</message>
<message>
<location line="+93"/>
<location line="+3"/>
<location line="+7"/>
<source>Add to phrase book</source>
<translation>Dodaj do książki wyrażeń</translation>
</message>
<message>
<location line="-9"/>
<source>No appropriate phrasebook found.</source>
<translation>Brak odpowiedniej książki wyrażeń.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Adding entry to phrasebook %1</source>
<translation>Dodawanie wpisu do książki wyrażeń %1</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Select phrase book to add to</source>
<translation>Wybierz książkę do której chcesz dodać</translation>
</message>
<message>
<location line="+29"/>
<source>Unable to launch Qt Assistant (%1)</source>
<translation>Nie można uruchomić Qt Assistant (%1)</translation>
</message>
<message>
<location line="+17"/>
<source>Version %1</source>
<translation>Wersja %1</translation>
</message>
<message>
<source> Open Source Edition</source>
<translation type="obsolete"> Wydanie Open Source</translation>
</message>
<message>
<source>This version of Qt Linguist is part of the Qt Open Source Edition, for use in the development of Open Source applications. Qt is a comprehensive C++ framework for cross-platform application development.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;You need a commercial Qt license for development of proprietary (closed source) applications. Please see &lt;tt&gt;http://qt.nokia.com/company/model.html&lt;/tt&gt; for an overview of Qt licensing.</source>
<translation type="obsolete">Ta wersja Qt Linguist jest częścią wydania Qt Open Source, przeznaczonego do tworzenia aplikacji Open Source. Qt zawiera obszerny zestaw bibliotek wykorzystywanych do pisania przenośnych aplikacji.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Aby móc tworzyć przy pomocy Qt własne aplikacje bez publikowania kodu (closed source) potrzebujesz wydania komercyjnego. Opis sposobów licencjonowania Qt znajduje się na stronie &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/company/model.html&quot;&gt;qt.nokia.com/company/model.html&lt;/a&gt;.</translation>
</message>
<message>
<source>This program is licensed to you under the terms of the Qt Commercial License Agreement. For details, see the file LICENSE that came with this software distribution.</source>
<translation type="obsolete">Ten program wydany jest na licencji Qt Commercial. Aby sprawdzić szczegóły licencji, proszę sprawdzić plik LICENSE, który dołączany jest do pakietu Qt.</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>&lt;center&gt;&lt;img src=&quot;:/images/splash.png&quot;/&gt;&lt;/img&gt;&lt;p&gt;%1&lt;/p&gt;&lt;/center&gt;&lt;p&gt;Qt Linguist is a tool for adding translations to Qt applications.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;%2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Copyright (C) 2009 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The program is provided AS IS with NO WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING THE WARRANTY OF DESIGN, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location line="+41"/>
<source>Do you want to save the modified files?</source>
<translation>Czy chcesz zachować zmodyfikowane pliki?</translation>
</message>
<message>
<location line="+22"/>
<source>Do you want to save &apos;%1&apos;?</source>
<translation>Czy chcesz zachować &apos;%1&apos;?</translation>
</message>
<message>
<location line="+43"/>
<source>Qt Linguist[*]</source>
<translation>Qt Linguist[*]</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1[*] - Qt Linguist</source>
<translation>%1[*] - Qt Linguist</translation>
</message>
<message>
<location line="+267"/>
<location line="+12"/>
<source>No untranslated translation units left.</source>
<translation>Wszystkie wyrażenia są przetłumaczone.</translation>
</message>
<message>
<location line="+176"/>
<source>&amp;Window</source>
<translation>&amp;Okno</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Minimize</source>
<translation>Zminimalizuj</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Ctrl+M</source>
<translation>Ctrl+M</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>Display the manual for %1.</source>
<translation>Pokaż podręcznik dla %1.</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Display information about %1.</source>
<translation>Pokaż informacje o %1.</translation>
</message>
<message>
<location line="+70"/>
<source>&amp;Save &apos;%1&apos;</source>
<translation>&amp;Zachowaj &apos;%1&apos;</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Save &apos;%1&apos; &amp;As...</source>
<translation>Zachowaj &apos;%1&apos; &amp;jako...</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Release &apos;%1&apos;</source>
<translation>Wydaj &apos;%1&apos;</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Release &apos;%1&apos; As...</source>
<translation>Wydaj &apos;%1&apos; jako...</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>&amp;Close &apos;%1&apos;</source>
<translation>Za&amp;mknij &apos;%1&apos;</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<location line="+15"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Zachowaj</translation>
</message>
<message>
<location line="-14"/>
<location line="+11"/>
<location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.ui"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Zachowaj j&amp;ako...</translation>
</message>
<message>
<location line="-8"/>
<location line="+13"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>Za&amp;mknij</translation>
</message>
<message>
<location line="-10"/>
<source>Save All</source>
<translation>Zachowaj wszystko</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.ui"/>
<source>&amp;Release All</source>
<translation>Wydaj &amp;wszystko</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Close All</source>
<translation>Zamknij wszystko</translation>
</message>
<message>
<location line="+23"/>
<source>Translation File &amp;Settings for &apos;%1&apos;...</source>
<translation>&amp;Ustawienia pliku z tłumaczeniami dla &apos;%1&apos;...</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>&amp;Batch Translation of &apos;%1&apos;...</source>
<translation>&amp;Automatyczne tłumaczenie &apos;%1&apos;...</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Search And &amp;Translate in &apos;%1&apos;...</source>
<translation>Wyszukiwanie i &amp;tłumaczenie w &apos;%1&apos;...</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>Search And &amp;Translate...</source>
<translation>Wyszukiwanie i &amp;tłumaczenie...</translation>
</message>
<message>
<location line="+161"/>
<source>Cannot read from phrase book &apos;%1&apos;.</source>
<translation>Nie można odczytać z książki wyrażeń &apos;%1&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location line="+15"/>
<source>Close this phrase book.</source>
<translation>Zamknij tą książkę wyrażeń.</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>Enables you to add, modify, or delete entries in this phrase book.</source>
<translation>Pozwala na dodawanie, modyfikowanie i usuwanie wpisów w tej książce.</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Print the entries in this phrase book.</source>
<translation>Wydrukuj wpisy z książki wyrażeń.</translation>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Cannot create phrase book &apos;%1&apos;.</source>
<translation>Nie można utworzyć książki wyrażeń &apos;%1&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Do you want to save phrase book &apos;%1&apos;?</source>
<translation>Czy chcesz zachować książke wyrażeń &apos;%1&apos;?</translation>
</message>
<message>
<location line="+314"/>
<source>All</source>
<translation>Wszystko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.ui"/>
<source>Save As...</source>
<translation>Zachowaj jako...</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Save changes made to this Qt translation source file</source>
<translation>Zachowaj wprowadzone zmiany w tym pliku z tłumaczeniami</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Save changes made to this Qt translation source file into a new file.</source>
<translation>Zachowaj wprowadzone zmiany w tym pliku z tłumaczeniami jako nowy plik.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Search for some text in the translation source file.</source>
<translation>Szukaj tekstu w pliku z tłumaczeniem.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Select &amp;All</source>
<translation>Zaznacz &amp;wszystko</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Select the whole translation text.</source>
<translation>Zaznacz cały tekst tłumaczenia.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Set whether or not to display translation guesses.</source>
<translation>Ustaw czy pokazywać podpowiedzi tłumaczeń.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Shift+F1</source>
<translation>Shift+F1</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Sort the items back in the same order as in the message file.</source>
<translation>Z powrotem sortuj elementy w takiej samej kolejności jak w pliku źródłowym.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Statistics</source>
<translation>&amp;Statystyki</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Toggle checking that phrase suggestions are used.</source>
<translation>Przełącz sprawdzanie czy użyto zasugerowanego wyrażenia.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Toolbars</source>
<translation>Paski &amp;narzędzi</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Translation</source>
<translation>&amp;Tłumaczenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.cpp" line="-461"/>
<location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.ui"/>
<source>Translation</source>
<translation>Tłumaczenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.ui"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>&amp;Cofnij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.cpp" line="+6"/>
<location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.ui"/>
<source>Validation</source>
<translation>Walidacja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.ui"/>
<source>V&amp;alidation</source>
<translation>W&amp;alidacja</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;View</source>
<translation>&amp;Widok</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Vie&amp;ws</source>
<translation>&amp;Widoki</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;What&apos;s This?</source>
<translation>&amp;Co to jest?</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>What&apos;s This?</source>
<translation>Co to jest?</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>&amp;Otwórz...</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Print...</source>
<translation>Wy&amp;drukuj...</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Find...</source>
<translation>&amp;Znajdź...</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Toggle the validity check of ending punctuation. If the check fails, a message is shown in the warnings window.</source>
<translation>Przełącz sprawdzanie zgodności końcowych znaków interpunkcyjnych. W przypadku niezgodności pojawia się komunikat w oknie z ostrzeżeniami.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;New Phrase Book...</source>
<translation>&amp;Nowa książka wyrażeń...</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Open Phrase Book...</source>
<translation>&amp;Otwórz książkę wyrażeń...</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Reset Sorting</source>
<translation>Wyłącz so&amp;rtowanie</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Display translation statistics.</source>
<translation>Pokaż statystyki tłumaczeń.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Search And Translate...</source>
<translation>Wy&amp;szukiwanie i tłumaczenie...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.cpp" line="-71"/>
<location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.ui"/>
<source>&amp;Batch Translation...</source>
<translation>Automatyczne &amp;tłumaczenie...</translation>
</message>
<message>
<location line="-1"/>
<location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.ui"/>
<source>Translation File &amp;Settings...</source>
<translation>&amp;Ustawienia pliku z tłumaczeniami...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.ui"/>
<source>&amp;Add to Phrase Book</source>
<translation>Dod&amp;aj do książki wyrażeń</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Ctrl+T</source>
<translation>Ctrl+T</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Previous unfinished item.</source>
<translation>Poprzedni niedokończony element.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Recently Opened &amp;Files</source>
<translation>Os&amp;tatnio otwierane pliki</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Save</source>
<translation>Zachowaj</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Print a list of all the translation units in the current translation source file.</source>
<translation>Wydrukuj pełną listę wyrażeń z bieżącego pliku z tłumaczeniami.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Undo the last editing operation performed on the current translation.</source>
<translation>Cofnij ostatnio wykonaną zmianę w bieżącym tłumaczeniu.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Move to the previous unfinished item.</source>
<translation>Przechodzi do poprzedniego niedokończonego elementu.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Next unfinished item.</source>
<translation>Następny niedokończony element.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Move to the next unfinished item.</source>
<translation>Przechodzi do następnego niedokończonego elementu.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Move to previous item.</source>
<translation>Przejdź do poprzedniego elementu.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Move to the previous item.</source>
<translation>Przejdź do poprzedniego elementu.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Next item.</source>
<translation>Następny element.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Move to the next item.</source>
<translation>Przejdź do następnego elementu.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Mark item as done and move to the next unfinished item.</source>
<translation>Oznacz element jako dokończony i przejdź do następnego niedokończonego elementu.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Mark this item as done and move to the next unfinished item.</source>
<translation>Oznacz ten element jako dokończony i przejdź do następnego niedokończonego elementu.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Copy from source text</source>
<translation>Skopiuj ze źródła tekstu</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Toggle the validity check of accelerators.</source>
<translation>Przełącz sprawdzanie zgodności klawiszy skrótów.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Toggle the validity check of accelerators, i.e. whether the number of ampersands in the source and translation text is the same. If the check fails, a message is shown in the warnings window.</source>
<translation>Przełącz sprawdzanie zgodności klawiszy skrótów, tzn. czy liczba znaków: &amp; w tekście źródłowym i w tłumaczeniu jest taka sama. W przypadku niezgodności pojawia się komunikat w oknie z ostrzeżeniami.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Toggle the validity check of ending punctuation.</source>
<translation>Przełącz sprawdzanie zgodności końcowych znaków interpunkcyjnych.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Close</source>
<translation>Zamknij</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Close All</source>
<translation>Zam&amp;knij wszystko</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Ctrl+W</source>
<translation>Ctrl+W</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Toggle checking that phrase suggestions are used. If the check fails, a message is shown in the warnings window.</source>
<translation>Przełącz sprawdzanie czy użyto zasugerowanego wyrażenia. W przypadku niezgodności pojawia się komunikat w oknie z ostrzeżeniami.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Toggle the validity check of place markers.</source>
<translation>Przełącz sprawdzanie zgodności znaczników.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Toggle the validity check of place markers, i.e. whether %1, %2, ... are used consistently in the source text and translation text. If the check fails, a message is shown in the warnings window.</source>
<translation>Przełącz sprawdzanie zgodności znaczników, tzn. czy: %1, %2, ... są spójnie użyte w tekście źródłowym i tłumaczeniu. W przypadku niezgodności pojawia się komunikat w oknie z ostrzeżeniami.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Ctrl+J</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Ctrl+Shift+J</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MessageEditor</name>
<message>
<location filename="../tools/linguist/linguist/messageeditor.cpp" line="+72"/>
<source>German</source>
<translation>Niemieckie</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Japanese</source>
<translation>Japońskie</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>French</source>
<translation>Francuskie</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Polish</source>
<translation>Polskie</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Chinese</source>
<translation>Chińskie</translation>
</message>
<message>
<location line="+50"/>
<source>This whole panel allows you to view and edit the translation of some source text.</source>
<translation>Ten panel pozwala na podgląd i redagowanie tłumaczenia tekstu źródłowego.</translation>
</message>
<message>
<location line="+25"/>
<source>Source text</source>
<translation>Tekst źródłowy</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>This area shows the source text.</source>
<translation>W tym obszarze wyświetlany jest tekst źródłowy.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Source text (Plural)</source>
<translation>Tekst źródłowy (liczba mnoga)</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>This area shows the plural form of the source text.</source>
<translation>W tym obszarze wyświetlana jest forma mnoga źródłowego tekstu.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Developer comments</source>
<translation>Komentarze programisty</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>This area shows a comment that may guide you, and the context in which the text occurs.</source>
<translation>W tym obszarze wyświetlany jest komentarz oraz kontekst, w którym dany tekst wystąpił.</translation>
</message>
<message>
<location line="+59"/>
<source>Here you can enter comments for your own use. They have no effect on the translated applications.</source>
<translation>Tutaj można wprowadzić komentarze na własny użytek. One nie mają wpływu na przetłumaczoną aplikację.</translation>
</message>
<message>
<location line="+205"/>
<source>%1 translation (%2)</source>
<translation>%1 tłumaczenie (%2)</translation>
</message>
<message>
<location line="+19"/>
<source>This is where you can enter or modify the translation of the above source text.</source>
<translation>Tutaj można wprowadzić lub zmodyfikować tłumaczenie tekstu źródłowego.</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>%1 translation</source>
<translation>%1 tłumaczenie</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>%1 translator comments</source>
<translation>Komentarze tłumacza (język %1).</translation>
</message>
<message>
<location line="+138"/>
<source>&apos;%1&apos;
Line: %2</source>
<translation>&apos;%1&apos;
Linia: %2</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MessageModel</name>
<message>
<location filename="../tools/linguist/linguist/messagemodel.cpp" line="+832"/>
<source>Completion status for %1</source>
<translation>Stan ukończenia dla %1</translation>
</message>
<message>
<location line="+15"/>
<source>&lt;file header&gt;</source>
<translation>&lt;nagłówek pliku&gt;</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>&lt;context comment&gt;</source>
<translation>&lt;komentarz kontekstu&gt;</translation>
</message>
<message>
<location line="+71"/>
<source>&lt;unnamed context&gt;</source>
<translation>nienazwany kontekst</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MsgEdit</name>
<message>
<location filename="../tools/linguist/linguist/messageeditor.cpp" line="-577"/>
<source></source>
<comment>This is the right panel of the main window.</comment>
<translation></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PhraseBookBox</name>
<message>
<location filename="../tools/linguist/linguist/phrasebookbox.cpp" line="+8"/>
<source>%1[*] - Qt Linguist</source>
<translation>%1[*] - Qt Linguist</translation>
</message>
<message>
<location line="+91"/>
<source>Cannot save phrase book &apos;%1&apos;.</source>
<translation>Nie można zachować książki wyrażeń &apos;%1&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/linguist/linguist/phrasebookbox.ui"/>
<source>Click here to add the phrase to the phrase book.</source>
<translation>Kliknij aby dodać wyrażenie do książki.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;New Entry</source>
<translation>&amp;Nowy wpis</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Click here to remove the entry from the phrase book.</source>
<translation>Kliknij tutaj aby usunąć wpis z książki.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Remove Entry</source>
<translation>&amp;Usuń wpis</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Settin&amp;gs...</source>
<translation>&amp;Ustawienia</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Click here to close this window.</source>
<translation>Kliknij tutaj aby zamknąć to okno.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Click here to save the changes made.</source>
<translation>Kliknij tutaj aby zachować wprowadzone zmiany.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Close</source>
<translation>Zamknij</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Definition:</source>
<translation>&amp;Definicja:</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Edit Phrase Book</source>
<translation>Edytuj książkę wyrażeń</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/linguist/linguist/phrasebookbox.cpp" line="-1"/>
<source>Qt Linguist</source>
<translation>Qt Linguist</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/linguist/linguist/phrasebookbox.ui"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Zachowaj</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>S&amp;ource phrase:</source>
<translation>Wyrażenie źródł&amp;owe:</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>This window allows you to add, modify, or delete entries in a phrase book.</source>
<translation>To okno pozwala na dodawanie, modyfikowanie i usuwanie wpisów w książce.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>This is a definition for the source phrase.</source>
<translation>To jest definicja wyrażenia źródłowego.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>This is the phrase in the source language.</source>
<translation>To jest wyrażenie zapisane w języku źródłowym.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>This is the phrase in the target language corresponding to the source phrase.</source>
<translation>To jest wyrażenie w języku docelowym odpowiadające wyrażeniu w języku źródłowym.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Translation:</source>
<translation>&amp;Tłumaczenie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/linguist/linguist/phrasebookbox.cpp" line="-143"/>
<source></source>
<comment>Go to Phrase &gt; Edit Phrase Book... The dialog that pops up is a PhraseBookBox.</comment>
<translation></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PhraseModel</name>
<message>
<location filename="../tools/linguist/linguist/phrasemodel.cpp" line="+121"/>
<source>Definition</source>
<translation>Definicja</translation>
</message>
<message>
<location line="-4"/>
<source>Source phrase</source>
<translation>Wyrażenie źródłowe</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Translation</source>
<translation>Tłumaczenie</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PhraseView</name>
<message>
<location filename="../tools/linguist/linguist/phraseview.cpp" line="+121"/>
<source>Insert</source>
<translation>Wstaw</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Edit</source>
<translation>Edycja</translation>
</message>
<message>
<location line="+113"/>
<source>Guess (%1)</source>
<translation>Podpowiedź (%1)</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Guess</source>
<translation>Podpowiedź</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QObject</name>
<message>
<location filename="../tools/linguist/shared/qm.cpp" line="+12"/>
<source>Compiled Qt translations</source>
<translation>Skompilowane tłumaczenia Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.cpp" line="-1279"/>
<source>Translation files (%1);;</source>
<translation>Pliki z tłumaczeniami (%1);;</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>All files (*)</source>
<translation>Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/linguist/linguist/messagemodel.cpp" line="-1118"/>
<location line="+18"/>
<location line="+67"/>
<location line="+39"/>
<location line="+17"/>
<location line="+15"/>
<location filename="../tools/linguist/linguist/phrase.cpp" line="+196"/>
<source>Qt Linguist</source>
<translation>Qt Linguist</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/linguist/shared/cpp.cpp" line="+1072"/>
<source>C++ source files</source>
<translation>Pliki źródłowe C++</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/linguist/shared/java.cpp" line="+646"/>
<source>Java source files</source>
<translation>Pliki źródłowe Java</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/linguist/shared/po.cpp" line="+651"/>
<source>GNU Gettext localization files</source>
<translation>Pliki GNU Gettext</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/linguist/shared/qscript.cpp" line="+2399"/>
<source>Qt Script source files</source>
<translation>Pliki źródłowe Qt Script</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/linguist/shared/ts.cpp" line="+752"/>
<source>Qt translation sources (format 1.1)</source>
<translation>Źródła tlumaczeń Qt (format 1.1)</translation>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>Qt translation sources (format 2.0)</source>
<translation>Źródła tlumaczeń Qt (format 2.0)</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>Qt translation sources (latest format)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Qt translation sources</source>
<translation type="obsolete">Źródła tlumaczeń Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/linguist/shared/ui.cpp" line="+213"/>
<source>Qt Designer form files</source>
<translation>Pliki z formularzami Qt Designer</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>Qt Jambi form files</source>
<translation>Pliki z formularzami Qt Jambi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/linguist/shared/xliff.cpp" line="+817"/>
<source>XLIFF localization files</source>
<translation>Pliki XLIFF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/linguist/shared/qph.cpp" line="+192"/>
<source>Qt Linguist &apos;Phrase Book&apos;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SourceCodeView</name>
<message>
<location filename="../tools/linguist/linguist/sourcecodeview.cpp" line="+70"/>
<source>&lt;i&gt;Source code not available&lt;/i&gt;</source>
<translation>&lt;i&gt;Kod źródłowy nie jest dostępny&lt;/i&gt;</translation>
</message>
<message>
<location line="+33"/>
<source>&lt;i&gt;File %1 not available&lt;/i&gt;</source>
<translation>&lt;i&gt;Plik %1 nie jest dostępny&lt;/i&gt;</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>&lt;i&gt;File %1 not readable&lt;/i&gt;</source>
<translation>&lt;i&gt;Nie można odczytać pliku %1&lt;/i&gt;</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Statistics</name>
<message>
<location filename="../tools/linguist/linguist/statistics.ui"/>
<source>0</source>
<translation>0</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Characters:</source>
<translation>Znaków:</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Characters (with spaces):</source>
<translation>Znaków (ze spacjami):</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Source</source>
<translation>Źródło</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Statistics</source>
<translation>Statystyki</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Translation</source>
<translation>Tłumaczenie</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Words:</source>
<translation>Słów:</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Close</source>
<translation>Zamknij</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TrWindow</name>
<message>
<location filename="../tools/linguist/linguist/trwindow.cpp" line="+14"/>
<source></source>
<comment>This is the application&apos;s main window.</comment>
<translation></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TranslateDialog</name>
<message>
<location filename="../tools/linguist/linguist/translatedialog.ui"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Click here to close this window.</source>
<translation>Kliknij tutaj aby zamknąć to okno.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Click here to find the next occurrence of the text you typed in.</source>
<translation>Kliknij tutaj aby znaleźć następne wystąpienie wprowadzonego tekstu.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Find Next</source>
<translation>Znajdź następny</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Find &amp;source text:</source>
<translation>Szukaj tek&amp;stu źródłowego:</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Mark new translation as &amp;finished</source>
<translation>Zaznacz nowe tłumaczenie jako &amp;zrobione</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Match &amp;case</source>
<translation>Uwzględniaj &amp;wielkość liter</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Search options</source>
<translation>Opcje szukania</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Texts such as &apos;TeX&apos; and &apos;tex&apos; are considered as different when checked.</source>
<translation>Jeśli zaznaczone, teksty &apos;TeX&apos; oraz &apos;tex&apos; są interpretowane jako różne.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>This window allows you to search for some text in the translation source file.</source>
<translation>To okno pozwala na szukanie tekstów w pliku źródłowym tłumaczenia.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Translate</source>
<translation>Przetłumacz</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Translate All</source>
<translation>Przetłumacz wszystko</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Translate to:</source>
<translation>Prze&amp;tłumacz na:</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Type in the text to search for.</source>
<translation>Wprowadź tekst do wyszukania.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TranslationSettingsDialog</name>
<message>
<location filename="../tools/linguist/linguist/translationsettingsdialog.cpp" line="+68"/>
<source>Any Country</source>
<translation>Dowolny kraj</translation>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<location line="+8"/>
<source>Settings for &apos;%1&apos; - Qt Linguist</source>
<translation>Ustawienia dla &apos;%1&apos; - Qt Linguist</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/linguist/linguist/translationsettings.ui"/>
<source>Source language</source>
<translation>Język źródłowy</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Language</source>
<translation>Język</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Country/Region</source>
<translation>Kraj/Region</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Target language</source>
<translation>Język docelowy</translation>
</message>
</context>
</TS>