blob: c85b46cb2be64b01cc8b4bfa5fb5199d0293a97e [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0" language="pl">
<context>
<name>QCLuceneResultWidget</name>
<message>
<location filename="../tools/assistant/lib/qhelpsearchresultwidget.cpp" line="+110"/>
<source>Search Results</source>
<translation>Wyniki wyszukiwania</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Note:</source>
<translation>Uwaga:</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>The search results may not be complete since the documentation is still being indexed!</source>
<translation>Wyniki wyszukiwania mogą być niekompletne ponieważ dokumentacja jest wciąż indeksowana!</translation>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>Your search did not match any documents.</source>
<translation>Nie znaleziono żadnych pasujących dokumentów.</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>(The reason for this might be that the documentation is still being indexed.)</source>
<translation>(Może to być spowodowane tym że dokumentacja jest wciąż indeksowana.)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QHelpCollectionHandler</name>
<message>
<location filename="../tools/assistant/lib/qhelpcollectionhandler.cpp" line="+79"/>
<source>The collection file is not set up yet!</source>
<translation>Plik z kolekcją nie jest jeszcze ustawiony!</translation>
</message>
<message>
<location line="+22"/>
<source>Cannot load sqlite database driver!</source>
<translation>Nie można załadować sterownika bazy danych sqlite!</translation>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<location line="+48"/>
<source>Cannot open collection file: %1</source>
<translation>Nie można otworzyć pliku z kolekcją: %1</translation>
</message>
<message>
<location line="-39"/>
<source>Cannot create tables in file %1!</source>
<translation>Nie można utworzyć tabel w pliku %1!</translation>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>The specified collection file already exists!</source>
<translation>Podany plik z kolekcją już istnieje!</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Cannot create directory: %1</source>
<translation>Nie można utworzyć katalogu: %1</translation>
</message>
<message>
<location line="+23"/>
<source>Cannot copy collection file: %1</source>
<translation>Nie można skopiować pliku z kolekcją: %1</translation>
</message>
<message>
<location line="+119"/>
<source>Unknown filter!</source>
<translation>Nieznany filtr!</translation>
</message>
<message>
<location line="+55"/>
<source>Cannot register filter %1!</source>
<translation>Nie można zarejestrować pliku %1!</translation>
</message>
<message>
<location line="+44"/>
<source>Cannot open documentation file %1!</source>
<translation>Nie można otworzyć pliku z dokumentacją %1!</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Invalid documentation file!</source>
<translation>Niepoprawny plik z dokumentacją!</translation>
</message>
<message>
<location line="+34"/>
<source>The namespace %1 was not registered!</source>
<translation>Przestrzeń nazw %1 nie została zarejestrowana!</translation>
</message>
<message>
<location line="+120"/>
<source>Namespace %1 already exists!</source>
<translation>Przestrzeń nazw %1 już istnieje!</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Cannot register namespace!</source>
<translation>Nie można zarejestrować przestrzeni nazw!</translation>
</message>
<message>
<location line="+24"/>
<source>Cannot open database to optimize!</source>
<translation>Nie można otworzyć bazy danych do zoptymalizowania!</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QHelpDBReader</name>
<message>
<source>Cannot open DB!</source>
<translation type="obsolete">Nie można otworzyć bazy danych!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/assistant/lib/qhelpdbreader.cpp" line="+95"/>
<source>Cannot open database &apos;%1&apos; &apos;%2&apos;: %3</source>
<translation>Nie można otworzyć bazy danych &apos;%1&apos; &apos;%2&apos;: %3</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QHelpEngineCore</name>
<message>
<location filename="../tools/assistant/lib/qhelpenginecore.cpp" line="+516"/>
<source>The specified namespace does not exist!</source>
<translation>Podana przestrzeń nazw nie istnieje!</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QHelpEngineCorePrivate</name>
<message>
<location line="-394"/>
<source>Cannot open documentation file %1: %2!</source>
<translation>Nie można otworzyć pliku z dokumentacją %1: %2!</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot open collection file %1!</source>
<translation type="obsolete">Nie można otworzyć pliku z kolekcją: %1!</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot open documentation file %1!</source>
<translation type="obsolete">Nie można otworzyć pliku z dokumentacją %1!</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QHelpGenerator</name>
<message>
<location filename="../tools/assistant/lib/qhelpgenerator.cpp" line="+157"/>
<source>Invalid help data!</source>
<translation>Niepoprawne dane pomocy!</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>No output file name specified!</source>
<translation>Nie podano nazwy pliku wyjściowego!</translation>
</message>
<message>
<source>The file %1 already exists!</source>
<translation type="obsolete">Plik %1 już istnieje!</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>Building up file structure...</source>
<translation>Budowanie struktury plików...</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot open DB!</source>
<translation type="obsolete">Nie można otworzyć bazy danych!</translation>
</message>
<message>
<location line="-7"/>
<source>The file %1 cannot be overwritten!</source>
<translation>Nie można nadpisać pliku %1!</translation>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<source>Cannot open data base file %1!</source>
<translation>Nie można otworzyć pliku z bazą danych %1!</translation>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>Cannot register namespace %1!</source>
<translation>Nie można zarejestrować przestrzeni nazw %1!</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Insert custom filters...</source>
<translation>Wstaw własne filtry...</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>Insert help data for filter section (%1 of %2)...</source>
<translation>Wstaw dane pomocy dla sekcji filtra (%1 z %2)...</translation>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<source>Documentation successfully generated.</source>
<translation>Dokumentacja została poprawnie wygenerowana.</translation>
</message>
<message>
<location line="+76"/>
<source>Some tables already exist!</source>
<translation>Niektóre tabele już istnieją!</translation>
</message>
<message>
<location line="+61"/>
<source>Cannot create tables!</source>
<translation>Nie można utworzyć tabel!</translation>
</message>
<message>
<location line="+86"/>
<source>Cannot register virtual folder!</source>
<translation>Nie można zarejestrować wirtualnego katalogu!</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Insert files...</source>
<translation>Wstaw pliki...</translation>
</message>
<message>
<location line="+41"/>
<source>The file %1 does not exist! Skipping it.</source>
<translation>Plik %1 nie istnieje! Zostaje on opuszczony.</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Cannot open file %1! Skipping it.</source>
<translation>Nie można otworzyć pliku %1! Zostaje on opuszczony.</translation>
</message>
<message>
<location line="+134"/>
<source>The filter %1 is already registered!</source>
<translation>Filtr %1 jest już zarejestrowany!</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Cannot register filter %1!</source>
<translation>Nie można zarejestrować filtru %1!</translation>
</message>
<message>
<location line="+24"/>
<source>Insert indices...</source>
<translation>Wstaw indeksy...</translation>
</message>
<message>
<location line="+80"/>
<source>Insert contents...</source>
<translation>Wstaw zawartość...</translation>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>Cannot insert contents!</source>
<translation>Nie można wstawić zawartości!</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>Cannot register contents!</source>
<translation>Nie można zarejestrować zawartości!</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QHelpSearchQueryWidget</name>
<message>
<location filename="../tools/assistant/lib/qhelpsearchquerywidget.cpp" line="+200"/>
<source>Search for:</source>
<translation>Wyszukaj:</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Search</source>
<translation>Wyszukaj</translation>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Advanced search</source>
<translation>Wyszukiwanie zaawansowane</translation>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<source>words &lt;B&gt;similar&lt;/B&gt; to:</source>
<translation>słowa &lt;B&gt;podobne&lt;/B&gt; do:</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>&lt;B&gt;without&lt;/B&gt; the words:</source>
<translation>&lt;B&gt;bez&lt;/B&gt; słów:</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>with &lt;B&gt;exact phrase&lt;/B&gt;:</source>
<translation>z &lt;B&gt;dokładnym wyrażeniem&lt;/B&gt;:</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>with &lt;B&gt;all&lt;/B&gt; of the words:</source>
<translation>ze &lt;B&gt;wszystkimi&lt;/B&gt; słowami:</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>with &lt;B&gt;at least one&lt;/B&gt; of the words:</source>
<translation>z &lt;B&gt;przynajmniej jednym&lt;/B&gt; ze słów:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QHelpSearchResultWidget</name>
<message>
<location filename="../tools/assistant/lib/qhelpsearchresultwidget.cpp" line="+235"/>
<source>0 - 0 of 0 Hits</source>
<translation>0 - 0 z 0 Trafień</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QHelpSearchResultWidgetPrivate</name>
<message>
<location line="-61"/>
<source>%1 - %2 of %3 Hits</source>
<translation>%1 - %2 z %3 Trafień</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QObject</name>
<message>
<location filename="../tools/assistant/lib/qhelp_global.h" line="+83"/>
<source>Untitled</source>
<translation>Nienazwany</translation>
</message>
<message>
<source>Unknown token at line %1.</source>
<translation type="obsolete">Nieznany znak w linii %1.</translation>
</message>
<message>
<source>Unknown token at line %1. Expected &quot;QtHelpProject&quot;!</source>
<translation type="obsolete">Nieznany znak w linii %1. Spodziewano się &quot;QtHelpProject&quot;!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../tools/assistant/lib/qhelpprojectdata.cpp" line="+80"/>
<source>Unknown token.</source>
<translation>Nieznany znak.</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Unknown token. Expected &quot;QtHelpProject&quot;!</source>
<translation>Nieznany znak. Spodziewano się &quot;QtHelpProject&quot;!</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Error in line %1: %2</source>
<translation>Błąd w linii %1: %2</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>A virtual folder must not contain a &apos;/&apos; character!</source>
<translation>Wirtualny katalog nie może zawierać znaku &apos;/&apos;!</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>A namespace must not contain a &apos;/&apos; character!</source>
<translation>Przestrzeń nazw nie może zawierać znaku &apos;/&apos;!</translation>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Missing namespace in QtHelpProject.</source>
<translation>Brak przestrzeni nazw w QtHelpProject.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Missing virtual folder in QtHelpProject</source>
<translation>Brak wirtualnego katalogu QtHelpProject</translation>
</message>
<message>
<location line="+88"/>
<source>Missing attribute in keyword at line %1.</source>
<translation>Brak atrybutu w słowie kluczowym w linii %1.</translation>
</message>
<message>
<location line="+83"/>
<source>The input file %1 could not be opened!</source>
<translation>Nie można otworzyć pliku wejściowego %1!</translation>
</message>
</context>
</TS>