blob: 611ae434e6def3d66a66a011a1f20253b816437c [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0" language="pl">
<context>
<name>AudioOutput</name>
<message>
<location filename="../src/3rdparty/phonon/phonon/audiooutput.cpp" line="+375"/>
<source>&lt;html&gt;The audio playback device &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; does not work.&lt;br/&gt;Falling back to &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt;.&lt;/html&gt;</source>
<translation>&lt;html&gt;Urządzenie dźwiękowe &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; nie działa.&lt;br/&gt;Przywracanie do &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt;.&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>&lt;html&gt;Switching to the audio playback device &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;which just became available and has higher preference.&lt;/html&gt;</source>
<translation>&lt;html&gt;Przełączanie na urządzenie dźwiękowe &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;które właśnie stało się dostępne i ma wyższy priorytet.&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Revert back to device &apos;%1&apos;</source>
<translation>Przywróć do urządzenia &apos;%1&apos;</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CloseButton</name>
<message>
<location filename="../src/gui/widgets/qtabbar.cpp" line="+2251"/>
<source>Close Tab</source>
<translation>Zamknij kartę</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Phonon::</name>
<message>
<location filename="../src/3rdparty/phonon/phonon/phononnamespace.cpp" line="+55"/>
<source>Notifications</source>
<translation>Powiadomienia</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Music</source>
<translation>Muzyka</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Video</source>
<translation>Wideo</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Communication</source>
<translation>Komunikacja</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Games</source>
<translation>Gry</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Accessibility</source>
<translation>Dostępność</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Phonon::Gstreamer::Backend</name>
<message>
<location filename="../src/3rdparty/phonon/gstreamer/backend.cpp" line="+171"/>
<source>Warning: You do not seem to have the package gstreamer0.10-plugins-good installed.
Some video features have been disabled.</source>
<translation>Ostrzeżenie: Wygląda na to, że pakiet gstreamer0.10-plugins-good nie jest zainstalowany w tym systemie.
Niektóre możliwości wideo zostały wyłączone.</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Warning: You do not seem to have the base GStreamer plugins installed.
All audio and video support has been disabled</source>
<translation>Ostrzeżenie: Wygląda na to, że podstawowe wtyczki GStreamer nie są zainstalowane w tym systemie.
Obsługa dźwięku i wideo została wyłączona</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Phonon::Gstreamer::MediaObject</name>
<message>
<location filename="../src/3rdparty/phonon/gstreamer/mediaobject.cpp" line="+90"/>
<source>Cannot start playback.
Check your Gstreamer installation and make sure you
have libgstreamer-plugins-base installed.</source>
<translation>Nie można rozpocząć odtwarzania.
Sprawdź instalację Gstreamer i upewnij się że
zainstalowałeś libgstreamer-plugins-base.</translation>
</message>
<message>
<location line="+113"/>
<source>A required codec is missing. You need to install the following codec(s) to play this content: %0</source>
<translation type="unfinished">Brak wymaganego kodeka. Aby odtworzyć zawartość musisz zainstalować poniższego kodeka: %0</translation>
</message>
<message>
<location line="+676"/>
<location line="+8"/>
<location line="+15"/>
<location line="+9"/>
<location line="+6"/>
<location line="+19"/>
<location line="+335"/>
<location line="+24"/>
<source>Could not open media source.</source>
<translation>Nie można otworzyć źródła mediów.</translation>
</message>
<message>
<location line="-403"/>
<source>Invalid source type.</source>
<translation>Niepoprawny typ źródła.</translation>
</message>
<message>
<location line="+377"/>
<source>Could not locate media source.</source>
<translation>Nie można znaleźć źródła mediów.</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Could not open audio device. The device is already in use.</source>
<translation>Nie można otworzyć urządzenia dźwiękowego. Urządzenie jest już używane.</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Could not decode media source.</source>
<translation>Nie można zdekodować źródła mediów.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Phonon::VolumeSlider</name>
<message>
<location filename="../src/3rdparty/phonon/phonon/volumeslider.cpp" line="+42"/>
<location line="+18"/>
<source>Volume: %1%</source>
<translation>Głośność: %1%</translation>
</message>
<message>
<location line="-15"/>
<location line="+18"/>
<location line="+54"/>
<source>Use this slider to adjust the volume. The leftmost position is 0%, the rightmost is %1%</source>
<translation>Użyj tego suwaka aby zmienić głośność. Skrajnie lewa pozycja to 0%, skrajnie prawa to %1%</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Q3Accel</name>
<message>
<location filename="../src/qt3support/other/q3accel.cpp" line="+481"/>
<source>%1, %2 not defined</source>
<translation>%1, %2 nie określone</translation>
</message>
<message>
<location line="+36"/>
<source>Ambiguous %1 not handled</source>
<translation>Niejednoznaczne %1, nie obsłużone</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Q3DataTable</name>
<message>
<location filename="../src/qt3support/sql/q3datatable.cpp" line="+793"/>
<source>Delete</source>
<translation>Skasuj</translation>
</message>
<message>
<location line="-507"/>
<source>False</source>
<translation>Fałsz</translation>
</message>
<message>
<location line="+505"/>
<source>Insert</source>
<translation>Wstaw</translation>
</message>
<message>
<location line="-506"/>
<source>True</source>
<translation>Prawda</translation>
</message>
<message>
<location line="+507"/>
<source>Update</source>
<translation>Uaktualnij</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Q3FileDialog</name>
<message>
<location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog.cpp" line="+4530"/>
<source>%1
File not found.
Check path and filename.</source>
<translation>%1
Plik nie znaleziony.
Sprawdź ścieżkę i nazwę pliku.</translation>
</message>
<message>
<location line="-298"/>
<source>&lt;qt&gt;Are you sure you wish to delete %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</source>
<translation>&lt;qt&gt;Na pewno chcesz skasować %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location line="-1928"/>
<location line="+49"/>
<location line="+2153"/>
<location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog_mac.cpp" line="+110"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation>Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location line="-2084"/>
<source>Attributes</source>
<translation>Atrybuty</translation>
</message>
<message>
<location line="+84"/>
<source>Back</source>
<translation>Powrót</translation>
</message>
<message>
<location line="-1620"/>
<location line="+1575"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location line="-1597"/>
<source>Copy or Move a File</source>
<translation>Skopiuj lub przenieś plik</translation>
</message>
<message>
<location line="+1658"/>
<source>Create New Folder</source>
<translation>Utwórz nowy katalog</translation>
</message>
<message>
<location line="-101"/>
<source>Date</source>
<translation>Data</translation>
</message>
<message>
<location line="+1724"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Skasuj</translation>
</message>
<message>
<location line="+86"/>
<source>Delete %1</source>
<translation>Skasuj %1</translation>
</message>
<message>
<location line="-1683"/>
<source>Detail View</source>
<translation>Szczegóły</translation>
</message>
<message>
<location line="+129"/>
<source>Dir</source>
<translation>Katalog</translation>
</message>
<message>
<location line="+1706"/>
<location line="+108"/>
<source>Directories</source>
<translation>Katalogi</translation>
</message>
<message>
<location line="-2"/>
<source>Directory:</source>
<translation>Katalog:</translation>
</message>
<message>
<location line="+40"/>
<location line="+1110"/>
<source>Error</source>
<translation>Błąd</translation>
</message>
<message>
<location line="-2963"/>
<source>File</source>
<translation>Plik</translation>
</message>
<message>
<location line="-178"/>
<location line="+1981"/>
<location line="+16"/>
<source>File &amp;name:</source>
<translation>Nazwa &amp;pliku:</translation>
</message>
<message>
<location line="-1996"/>
<source>File &amp;type:</source>
<translation>&amp;Rodzaj pliku:</translation>
</message>
<message>
<location line="+1879"/>
<source>Find Directory</source>
<translation>Znajdź katalog</translation>
</message>
<message>
<location line="-1707"/>
<source>Inaccessible</source>
<translation>Niedostępny</translation>
</message>
<message>
<location line="-131"/>
<source>List View</source>
<translation>Lista</translation>
</message>
<message>
<location line="-43"/>
<source>Look &amp;in:</source>
<translation>Sprawdź &amp;w:</translation>
</message>
<message>
<location line="-80"/>
<source>Name</source>
<translation>Nazwa</translation>
</message>
<message>
<location line="+1858"/>
<source>New Folder</source>
<translation>Nowy katalog</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>New Folder %1</source>
<translation>Nowy katalog %1</translation>
</message>
<message>
<location line="-10"/>
<source>New Folder 1</source>
<translation>Nowy katalog 1</translation>
</message>
<message>
<location line="-36"/>
<source>&amp;No</source>
<translation>&amp;Nie</translation>
</message>
<message>
<location line="-1777"/>
<location line="+2031"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location line="-1975"/>
<source>One directory up</source>
<translation>Katalog wyżej</translation>
</message>
<message>
<location line="+1621"/>
<location line="+5"/>
<location line="+355"/>
<source>&amp;Open</source>
<translation>&amp;Otwórz</translation>
</message>
<message>
<location line="-1112"/>
<location line="+2100"/>
<location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog_win.cpp" line="+337"/>
<source>Open</source>
<translation>Otwórz</translation>
</message>
<message>
<location line="-2902"/>
<source>Preview File Contents</source>
<translation>Podgląd zawartości pliku</translation>
</message>
<message>
<location line="-23"/>
<source>Preview File Info</source>
<translation>Podgląd informacji o pliku</translation>
</message>
<message>
<location line="-1685"/>
<source>Read: %1</source>
<translation>Czytaj: %1</translation>
</message>
<message>
<location line="+1797"/>
<source>Read-only</source>
<translation>Tylko do odczytu</translation>
</message>
<message>
<location line="-1"/>
<source>Read-write</source>
<translation>Do zapisu i odczytu</translation>
</message>
<message>
<location line="+1497"/>
<source>R&amp;eload</source>
<translation>&amp;Odśwież</translation>
</message>
<message>
<location line="-21"/>
<source>&amp;Rename</source>
<translation>&amp;Zmień nazwę</translation>
</message>
<message>
<location line="-7"/>
<location line="+341"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Zachowaj</translation>
</message>
<message>
<location line="-986"/>
<location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog_win.cpp" line="+84"/>
<source>Save As</source>
<translation>Zachowaj jako</translation>
</message>
<message>
<location line="+701"/>
<source>Show &amp;hidden files</source>
<translation>Pokaż &amp;ukryte pliki</translation>
</message>
<message>
<location line="-1775"/>
<source>Size</source>
<translation>Rozmiar</translation>
</message>
<message>
<location line="+1771"/>
<source>Sort</source>
<translation>Sortuj</translation>
</message>
<message>
<location line="-17"/>
<source>Sort by &amp;Date</source>
<translation>Sortuj po &amp;dacie</translation>
</message>
<message>
<location line="-3"/>
<source>Sort by &amp;Name</source>
<translation>Sortuj &amp;po nazwie</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Sort by &amp;Size</source>
<translation>Sortuj po &amp;rozmiarze</translation>
</message>
<message>
<location line="-1493"/>
<source>Special</source>
<translation>Specjalny </translation>
</message>
<message>
<location line="-4"/>
<source>Symlink to Directory</source>
<translation>Dowiązanie symboliczne do katalogu</translation>
</message>
<message>
<location line="-1"/>
<source>Symlink to File</source>
<translation>Dowiązanie symboliczne do pliku</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Symlink to Special</source>
<translation>Specjalny dowiązanie symboliczne</translation>
</message>
<message>
<location line="+1551"/>
<source>the directory</source>
<translation>katalog</translation>
</message>
<message>
<location line="-2"/>
<source>the file</source>
<translation>plik</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>the symlink</source>
<translation>dowiązanie symboliczne</translation>
</message>
<message>
<location line="-1808"/>
<source>Type</source>
<translation>Rodzaj</translation>
</message>
<message>
<location line="+1754"/>
<source>&amp;Unsorted</source>
<translation>&amp;Bez sortowania</translation>
</message>
<message>
<location line="-3296"/>
<location line="+30"/>
<source>Write: %1</source>
<translation>Pisz: %1</translation>
</message>
<message>
<location line="+1762"/>
<source>Write-only</source>
<translation>Tylko do zapisu</translation>
</message>
<message>
<location line="+1564"/>
<source>&amp;Yes</source>
<translation>&amp;Tak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog_win.cpp" line="-289"/>
<source>All Files (*.*)</source>
<translation>Wszystkie pliki (*.*)</translation>
</message>
<message>
<location line="+375"/>
<source>Open </source>
<translation>Otwórz </translation>
</message>
<message>
<location line="+155"/>
<source>Select a Directory</source>
<translation>Wybierz katalog</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Q3LocalFs</name>
<message>
<location filename="../src/qt3support/network/q3localfs.cpp" line="+185"/>
<source>Could not create directory
%1</source>
<translation>Nie można utworzyć katalogu
%1</translation>
</message>
<message>
<location line="+86"/>
<source>Could not open
%1</source>
<translation>Nie można otworzyć
%1</translation>
</message>
<message>
<location line="-141"/>
<location line="+10"/>
<source>Could not read directory
%1</source>
<translation>Nie można czytać katalogu
%1</translation>
</message>
<message>
<location line="+79"/>
<source>Could not remove file or directory
%1</source>
<translation>Nie można usunąć pliku lub katalogu
%1</translation>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<source>Could not rename
%1
to
%2</source>
<translation>Nie można zmienić nazwy
%1
na
%2</translation>
</message>
<message>
<location line="+93"/>
<source>Could not write
%1</source>
<translation>Nie można zapisać
%1</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Q3MainWindow</name>
<message>
<location filename="../src/qt3support/widgets/q3mainwindow.cpp" line="+2053"/>
<source>Customize...</source>
<translation>Ustawienia użytkownika...</translation>
</message>
<message>
<location line="-2"/>
<source>Line up</source>
<translation>Wyrównaj położenie</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Q3NetworkProtocol</name>
<message>
<location filename="../src/qt3support/network/q3networkprotocol.cpp" line="+854"/>
<source>Operation stopped by the user</source>
<translation>Operacja zatrzymana przez użytkownika</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Q3ProgressDialog</name>
<message>
<location filename="../src/qt3support/dialogs/q3progressdialog.cpp" line="+224"/>
<location line="+61"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Anuluj</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Q3TabDialog</name>
<message>
<location filename="../src/qt3support/dialogs/q3tabdialog.cpp" line="+647"/>
<source>Apply</source>
<translation>Zatwierdź</translation>
</message>
<message>
<location line="+138"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location line="-50"/>
<source>Defaults</source>
<translation>Domyślne</translation>
</message>
<message>
<location line="-45"/>
<source>Help</source>
<translation>Pomoc</translation>
</message>
<message>
<location line="-501"/>
<location line="+814"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Q3TextEdit</name>
<message>
<location filename="../src/qt3support/text/q3textedit.cpp" line="+5441"/>
<source>Clear</source>
<translation>Wyczyść</translation>
</message>
<message>
<location line="-5"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>S&amp;kopiuj</translation>
</message>
<message>
<location line="-1"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>W&amp;ytnij</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>&amp;Wklej</translation>
</message>
<message>
<location line="-8"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Przywróć</translation>
</message>
<message>
<location line="+15"/>
<location line="+2"/>
<source>Select All</source>
<translation>Zaznacz wszystko</translation>
</message>
<message>
<location line="-18"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>&amp;Cofnij</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Q3TitleBar</name>
<message>
<location filename="../src/plugins/accessible/compat/q3complexwidgets.cpp" line="+256"/>
<source>Close</source>
<translation>Zamknij okno</translation>
</message>
<message>
<location line="+28"/>
<source>Closes the window</source>
<translation>Zamyka okno</translation>
</message>
<message>
<location line="-10"/>
<source>Contains commands to manipulate the window</source>
<translation>Zawiera polecenia zarządzające oknem</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>Displays the name of the window and contains controls to manipulate it</source>
<translation>Wyświetla nazwę okna i zawiera elementy do zarządzania nim</translation>
</message>
<message>
<location line="-4"/>
<source>Makes the window full screen</source>
<translation>Powiększa maksymalnie okno</translation>
</message>
<message>
<location line="-28"/>
<source>Maximize</source>
<translation>Zmaksymalizuj</translation>
</message>
<message>
<location line="-4"/>
<source>Minimize</source>
<translation>Zminimalizuj</translation>
</message>
<message>
<location line="+28"/>
<source>Moves the window out of the way</source>
<translation>Przenosi okno w inne położenie</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Puts a maximized window back to normal</source>
<translation>Przywraca normalny rozmiar poprzednio zmaksymalizowanego okna</translation>
</message>
<message>
<location line="-4"/>
<source>Puts a minimized back to normal</source>
<translation>Przywraca normalny rozmiar poprzednio zminimalizowanego okna</translation>
</message>
<message>
<location line="-24"/>
<source>Restore down</source>
<translation>Przywróć pod spód</translation>
</message>
<message>
<location line="-4"/>
<source>Restore up</source>
<translation>Przywróć na wierzch</translation>
</message>
<message>
<location line="-3"/>
<source>System</source>
<translation>System</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Q3ToolBar</name>
<message>
<location filename="../src/qt3support/widgets/q3toolbar.cpp" line="+692"/>
<source>More...</source>
<translation>Więcej...</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Q3UrlOperator</name>
<message>
<location filename="../src/qt3support/network/q3urloperator.cpp" line="+889"/>
<location line="+1"/>
<source>(unknown)</source>
<translation>(nieznany)</translation>
</message>
<message>
<location line="-242"/>
<location line="+4"/>
<source>The protocol `%1&apos; does not support copying or moving files or directories</source>
<translation>Protokół &apos;%1&apos; nie obsługuje kopiowania lub przenoszenia plików lub katalogów</translation>
</message>
<message>
<location line="-259"/>
<source>The protocol `%1&apos; does not support creating new directories</source>
<translation>Protokół &apos;%1&apos; nie obsługuje tworzenia nowych katalogów</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>The protocol `%1&apos; does not support getting files</source>
<translation>Protokół &apos;%1&apos; nie obsługuje pobierania plików</translation>
</message>
<message>
<location line="-12"/>
<source>The protocol `%1&apos; does not support listing directories</source>
<translation>Protokół &apos;%1&apos; nie obsługuje pokazywania katalogów</translation>
</message>
<message>
<location line="+15"/>
<source>The protocol `%1&apos; does not support putting files</source>
<translation>Protokół &apos;%1&apos; nie obsługuje wysyłania plików</translation>
</message>
<message>
<location line="-9"/>
<source>The protocol `%1&apos; does not support removing files or directories</source>
<translation>Protokół &apos;%1&apos; nie obsługuje usuwania plików lub katalogów</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>The protocol `%1&apos; does not support renaming files or directories</source>
<translation>Protokół &apos;%1&apos; nie obsługuje zmiany nazwy plików lub katalogów</translation>
</message>
<message>
<location line="-13"/>
<location line="+260"/>
<location line="+4"/>
<source>The protocol `%1&apos; is not supported</source>
<translation>Protokół &apos;%1&apos; nie jest obsługiwany</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Q3Wizard</name>
<message>
<location filename="../src/qt3support/dialogs/q3wizard.cpp" line="+178"/>
<source>&lt; &amp;Back</source>
<translation>&lt; &amp;Wstecz</translation>
</message>
<message>
<location line="-1"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Finish</source>
<translation>&amp;Zakończ</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation>&amp;Pomoc</translation>
</message>
<message>
<location line="-2"/>
<source>&amp;Next &gt;</source>
<translation>&amp;Dalej &gt;</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QAbstractSocket</name>
<message>
<location filename="../src/network/socket/qabstractsocket.cpp" line="+918"/>
<location filename="../src/network/socket/qhttpsocketengine.cpp" line="+618"/>
<location filename="../src/network/socket/qsocks5socketengine.cpp" line="+687"/>
<source>Connection refused</source>
<translation>Połączenie odrzucone</translation>
</message>
<message>
<location line="-50"/>
<location filename="../src/network/socket/qhttpsocketengine.cpp" line="-3"/>
<location filename="../src/network/socket/qsocks5socketengine.cpp" line="-30"/>
<location line="+26"/>
<source>Host not found</source>
<translation>Host nie znaleziony</translation>
</message>
<message>
<location line="+191"/>
<source>Connection timed out</source>
<translation>Przekroczony czas połączenia</translation>
</message>
<message>
<location line="-547"/>
<location line="+787"/>
<location line="+208"/>
<source>Operation on socket is not supported</source>
<translation>Operacja na gnieździe nieobsługiwana</translation>
</message>
<message>
<location line="+517"/>
<source>Socket is not connected</source>
<translation>Gniazdo nie jest podłączone</translation>
</message>
<message>
<location line="-380"/>
<source>Socket operation timed out</source>
<translation>Przekroczony czas operacji gniazda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/network/socket/qsocks5socketengine.cpp" line="-4"/>
<source>Network unreachable</source>
<translation>Sieć niedostępna</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QAbstractSpinBox</name>
<message>
<location filename="../src/gui/widgets/qabstractspinbox.cpp" line="+1201"/>
<source>Step &amp;down</source>
<translation>Krok w &amp;dół</translation>
</message>
<message>
<location line="-2"/>
<source>&amp;Step up</source>
<translation>Krok do &amp;góry</translation>
</message>
<message>
<location line="-6"/>
<source>&amp;Select All</source>
<translation>&amp;Zaznacz wszystko</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QApplication</name>
<message>
<location filename="../src/gui/accessible/qaccessibleobject.cpp" line="+376"/>
<source>Activate</source>
<translation>Uaktywnij</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Activates the program&apos;s main window</source>
<translation>Uaktywnia główne okno programu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/dialogs/qmessagebox.h" line="+352"/>
<source>Executable &apos;%1&apos; requires Qt %2, found Qt %3.</source>
<translation>Program &apos;%1&apos; wymaga do uruchomienia Qt %2, znaleziono Qt %3.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Incompatible Qt Library Error</source>
<translation>Niekompatybilność biblioteki Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/kernel/qapplication.cpp" line="+2248"/>
<source>QT_LAYOUT_DIRECTION</source>
<comment>Translate this string to the string &apos;LTR&apos; in left-to-right languages or to &apos;RTL&apos; in right-to-left languages (such as Hebrew and Arabic) to get proper widget layout.</comment>
<translation>LTR</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QAxSelect</name>
<message>
<location filename="../src/activeqt/container/qaxselect.ui"/>
<source>Select ActiveX Control</source>
<translation>Wybierz kontrolkę ActiveX</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>COM &amp;Object:</source>
<translation>&amp;Obiekt COM:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QCheckBox</name>
<message>
<location filename="../src/plugins/accessible/widgets/simplewidgets.cpp" line="+117"/>
<source>Check</source>
<translation>Zaznacz</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Toggle</source>
<translation>Przełącz</translation>
</message>
<message>
<location line="-4"/>
<source>Uncheck</source>
<translation>Odznacz</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QColorDialog</name>
<message>
<location filename="../src/gui/dialogs/qcolordialog.cpp" line="+1499"/>
<source>&amp;Add to Custom Colors</source>
<translation>&amp;Dodaj do własnych kolorów</translation>
</message>
<message>
<location line="-240"/>
<source>A&amp;lpha channel:</source>
<translation>Kanał &amp;alfa:</translation>
</message>
<message>
<location line="+101"/>
<source>Select Color</source>
<translation>Wybierz kolor</translation>
</message>
<message>
<location line="+137"/>
<source>&amp;Basic colors</source>
<translation>&amp;Kolory podstawowe</translation>
</message>
<message>
<location line="-239"/>
<source>Bl&amp;ue:</source>
<translation>Błęki&amp;t:</translation>
</message>
<message>
<location line="+240"/>
<source>&amp;Custom colors</source>
<translation>Wła&amp;sne kolory</translation>
</message>
<message>
<location line="-241"/>
<source>&amp;Green:</source>
<translation>&amp;Zieleń:</translation>
</message>
<message>
<location line="-4"/>
<source>Hu&amp;e:</source>
<translation>&amp;Barwa:</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Red:</source>
<translation>&amp;Czerwień:</translation>
</message>
<message>
<location line="-2"/>
<source>&amp;Sat:</source>
<translation>&amp;Nasycenie:</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>&amp;Val:</source>
<translation>&amp;Wartość:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QComboBox</name>
<message>
<location filename="../src/plugins/accessible/widgets/complexwidgets.cpp" line="+1771"/>
<location line="+65"/>
<source>Open</source>
<translation>Otwórz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/itemviews/qitemeditorfactory.cpp" line="+544"/>
<source>False</source>
<translation>Fałsz</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>True</source>
<translation>Prawda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/accessible/widgets/complexwidgets.cpp" line="+0"/>
<source>Close</source>
<translation>Zamknij</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QCoreApplication</name>
<message>
<source>%1: permission denied</source>
<comment>QSystemSemaphore</comment>
<translation type="obsolete">%1: brak dostępu</translation>
</message>
<message>
<source>%1: already exists</source>
<comment>QSystemSemaphore</comment>
<translation type="obsolete">%1: już istnieje</translation>
</message>
<message>
<source>%1: doesn&apos;t exists</source>
<comment>QSystemSemaphore</comment>
<translation type="obsolete">%1: nie istnieje</translation>
</message>
<message>
<source>%1: out of resources</source>
<comment>QSystemSemaphore</comment>
<translation type="obsolete">%1: zasoby wyczerpane</translation>
</message>
<message>
<source>%1: unknown error %2</source>
<comment>QSystemSemaphore</comment>
<translation type="obsolete">%1: nieznany błąd %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/corelib/kernel/qsystemsemaphore_unix.cpp" line="+119"/>
<source>%1: key is empty</source>
<comment>QSystemSemaphore</comment>
<translation>%1: klucz jest pusty</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>%1: unable to make key</source>
<comment>QSystemSemaphore</comment>
<translation>%1: nie można utworzyć klucza</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>%1: ftok failed</source>
<comment>QSystemSemaphore</comment>
<translation>%1: wystąpił błąd w funkcji ftok()</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QDB2Driver</name>
<message>
<location filename="../src/sql/drivers/db2/qsql_db2.cpp" line="+1276"/>
<source>Unable to connect</source>
<translation>Nie można nawiązać połączenia</translation>
</message>
<message>
<location line="+303"/>
<source>Unable to commit transaction</source>
<translation>Nie można dokonać transakcji</translation>
</message>
<message>
<location line="+17"/>
<source>Unable to rollback transaction</source>
<translation>Nie można cofnąć transakcji</translation>
</message>
<message>
<location line="+15"/>
<source>Unable to set autocommit</source>
<translation>Nie można ustawić trybu automatycznego dokonywania transakcji</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QDB2Result</name>
<message>
<location line="-1043"/>
<location line="+243"/>
<source>Unable to execute statement</source>
<translation>Nie można wykonać polecenia</translation>
</message>
<message>
<location line="-206"/>
<source>Unable to prepare statement</source>
<translation>Nie można przygotować polecenia</translation>
</message>
<message>
<location line="+196"/>
<source>Unable to bind variable</source>
<translation>Nie można powiązać zmiennej</translation>
</message>
<message>
<location line="+92"/>
<source>Unable to fetch record %1</source>
<translation>Nie można pobrać rekordu %1</translation>
</message>
<message>
<location line="+17"/>
<source>Unable to fetch next</source>
<translation>Nie można pobrać kolejnego wiersza danych</translation>
</message>
<message>
<location line="+20"/>
<source>Unable to fetch first</source>
<translation>Nie można pobrać pierwszego wiersza danych</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QDateTimeEdit</name>
<message>
<location filename="../src/gui/widgets/qdatetimeedit.cpp" line="+2295"/>
<source>am</source>
<translation>am</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>AM</source>
<translation>AM</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>pm</source>
<translation>pm</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>PM</source>
<translation>PM</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QDial</name>
<message>
<location filename="../src/plugins/accessible/widgets/rangecontrols.cpp" line="+951"/>
<source>QDial</source>
<translation>QDial</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>SpeedoMeter</source>
<translation>Miernik prędkości</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>SliderHandle</source>
<translation>Uchwyt suwaka</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QDialog</name>
<message>
<location filename="../src/gui/dialogs/qdialog.cpp" line="+597"/>
<source>What&apos;s This?</source>
<translation>Co to jest?</translation>
</message>
<message>
<location line="-115"/>
<source>Done</source>
<translation>Wykonano</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QDialogButtonBox</name>
<message>
<location filename="../src/gui/widgets/qdialogbuttonbox.cpp" line="+608"/>
<source>Abort</source>
<translation>Przerwij</translation>
</message>
<message>
<location line="-32"/>
<source>Apply</source>
<translation>Zastosuj</translation>
</message>
<message>
<location line="-12"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Zachowaj</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Close</source>
<translation>Zamknij</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Zamknij</translation>
</message>
<message>
<location line="+15"/>
<source>Close without Saving</source>
<translation>Zamknij bez zapisywania</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Discard</source>
<translation>Odrzuć</translation>
</message>
<message>
<location line="-4"/>
<source>Don&apos;t Save</source>
<translation>Nie zachowuj</translation>
</message>
<message>
<location line="-4"/>
<source>Help</source>
<translation>Pomoc</translation>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>Ignore</source>
<translation>Zignoruj</translation>
</message>
<message>
<location line="-15"/>
<source>&amp;No</source>
<translation>&amp;Nie</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>N&amp;o to All</source>
<translation>Ni&amp;e dla wszystkich</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/dialogs/qmessagebox.cpp" line="+1866"/>
<location line="+464"/>
<location filename="../src/gui/widgets/qdialogbuttonbox.cpp" line="-41"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/widgets/qdialogbuttonbox.cpp" line="+6"/>
<source>Open</source>
<translation>Otwórz</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>Reset</source>
<translation>Resetuj</translation>
</message>
<message>
<location line="+38"/>
<source>Restore Defaults</source>
<translation>Przywróć ustawienia</translation>
</message>
<message>
<location line="-6"/>
<source>Retry</source>
<translation>Ponów</translation>
</message>
<message>
<location line="-47"/>
<source>Save</source>
<translation>Zachowaj</translation>
</message>
<message>
<location line="+41"/>
<source>Save All</source>
<translation>Zachowaj wszystko</translation>
</message>
<message>
<location line="-12"/>
<source>&amp;Yes</source>
<translation>&amp;Tak</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Yes to &amp;All</source>
<translation>Ta&amp;k dla wszystkich</translation>
</message>
<message>
<location line="-35"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;OK</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QDirModel</name>
<message>
<location filename="../src/gui/itemviews/qdirmodel.cpp" line="+465"/>
<source>Date Modified</source>
<translation>Data modyfikacji</translation>
</message>
<message>
<location line="-8"/>
<source>Kind</source>
<comment>Match OS X Finder</comment>
<translation>Typ</translation>
</message>
<message>
<location line="-4"/>
<source>Name</source>
<translation>Nazwa</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Size</source>
<translation>Rozmiar</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Type</source>
<comment>All other platforms</comment>
<translation>Rodzaj</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QDockWidget</name>
<message>
<location filename="../src/plugins/accessible/widgets/qaccessiblewidgets.cpp" line="+1239"/>
<source>Close</source>
<translation>Zamknij</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Dock</source>
<translation>Zadokuj</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Float</source>
<translation>Uwolnij</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QDoubleSpinBox</name>
<message>
<location filename="../src/plugins/accessible/widgets/rangecontrols.cpp" line="-537"/>
<source>More</source>
<translation>Więcej</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Less</source>
<translation>Mniej</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QErrorMessage</name>
<message>
<location filename="../src/gui/dialogs/qerrormessage.cpp" line="+192"/>
<source>Debug Message:</source>
<translation>Komunikat dla programisty:</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Fatal Error:</source>
<translation>Błąd krytyczny:</translation>
</message>
<message>
<location line="+194"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location line="-1"/>
<source>&amp;Show this message again</source>
<translation>&amp;Pokaż ten komunikat ponownie</translation>
</message>
<message>
<location line="-196"/>
<source>Warning:</source>
<translation>Ostrzeżenie:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QFile</name>
<message>
<location filename="../src/corelib/io/qfile.cpp" line="+708"/>
<location line="+141"/>
<source>Destination file exists</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location line="-108"/>
<source>Cannot remove source file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location line="+120"/>
<source>Cannot open %1 for input</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location line="+17"/>
<source>Cannot open for output</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Failure to write block</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Cannot create %1 for output</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QFileDialog</name>
<message>
<location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="+2013"/>
<source>%1 already exists.
Do you want to replace it?</source>
<translation>%1 już istnieje.
Czy chcesz zamienić?</translation>
</message>
<message>
<location line="+610"/>
<source>&apos;%1&apos; is write protected.
Do you want to delete it anyway?</source>
<translation>&apos;%1&apos; jest zabezpieczony przed zapisem.
Czy na pewno chcesz go skasować?</translation>
</message>
<message>
<location line="-644"/>
<location line="+862"/>
<source>%1
Directory not found.
Please verify the correct directory name was given.</source>
<translation>%1
Katalog nie znaleziony.
Sprawdź podaną nazwę katalogu.</translation>
</message>
<message>
<location line="-808"/>
<source>%1
File not found.
Please verify the correct file name was given.</source>
<translation>%1
Plik nie znaleziony.
Proszę o sprawdzenie podanej nazwy pliku.</translation>
</message>
<message>
<location line="+595"/>
<source>Are sure you want to delete &apos;%1&apos;?</source>
<translation>Czy na pewno chcesz skasować &apos;%1&apos;?</translation>
</message>
<message>
<location line="+422"/>
<source>Recent Places</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.ui"/>
<location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_wince.ui"/>
<source>Back</source>
<translation>Powrót</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="-407"/>
<source>Could not delete directory.</source>
<translation>Nie można skasować katalogu.</translation>
</message>
<message>
<location line="-2113"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Skasuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.ui"/>
<location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_wince.ui"/>
<source>Detail View</source>
<translation>Szczegóły</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="+651"/>
<source>Directories</source>
<translation>Katalogi</translation>
</message>
<message>
<location line="-644"/>
<location line="+648"/>
<source>Directory:</source>
<translation>Katalog:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/itemviews/qfileiconprovider.cpp" line="+411"/>
<source>Drive</source>
<translation>Urządzenie</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<location line="+1"/>
<source>File</source>
<translation>Plik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.ui"/>
<location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_wince.ui"/>
<source>Files of type:</source>
<translation>Pliki rodzaju:</translation>
</message>
<message>
<location/>
<location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_wince.ui"/>
<source>List View</source>
<translation>Lista</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/itemviews/qdirmodel.cpp" line="+408"/>
<source>My Computer</source>
<translation>Mój komputer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="-7"/>
<location line="+50"/>
<location line="+1471"/>
<location line="+75"/>
<source>&amp;Open</source>
<translation>&amp;Otwórz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.ui"/>
<location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_wince.ui"/>
<source>Parent Directory</source>
<translation>Katalog wyżej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="-2245"/>
<source>&amp;Rename</source>
<translation>&amp;Zmień nazwę</translation>
</message>
<message>
<location line="+649"/>
<location line="+50"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Zachowaj</translation>
</message>
<message>
<location line="-697"/>
<source>Show &amp;hidden files</source>
<translation>Pokaż &amp;ukryte pliki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/itemviews/qfileiconprovider.cpp" line="+29"/>
<source>Unknown</source>
<translation>Nieznany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="-33"/>
<source>Open</source>
<translation>Otwórz</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Save As</source>
<translation>Zachowaj jako</translation>
</message>
<message>
<location line="-4"/>
<source>Find Directory</source>
<translation>Znajdź katalog</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_win.cpp" line="+160"/>
<source>All Files (*.*)</source>
<translation>Wszystkie pliki (*.*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="+29"/>
<source>Show </source>
<translation>Pokaż </translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.ui"/>
<location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_wince.ui"/>
<source>Forward</source>
<translation>Do przodu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="+1970"/>
<source>New Folder</source>
<translation>Nowy katalog</translation>
</message>
<message>
<location line="-1963"/>
<source>&amp;New Folder</source>
<translation>&amp;Nowy katalog</translation>
</message>
<message>
<location line="+656"/>
<location line="+38"/>
<source>&amp;Choose</source>
<translation>&amp;Wybierz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/dialogs/qsidebar.cpp" line="+418"/>
<source>Remove</source>
<translation>Usuń</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="-711"/>
<location line="+444"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation>Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location line="-420"/>
<location line="+652"/>
<source>File &amp;name:</source>
<translation>Nazwa &amp;pliku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.ui"/>
<location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_wince.ui"/>
<source>Look in:</source>
<translation>Szukaj w:</translation>
</message>
<message>
<location/>
<location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_wince.ui"/>
<source>Create New Folder</source>
<translation>Utwórz nowy katalog</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QFileSystemModel</name>
<message>
<location filename="../src/gui/dialogs/qfilesystemmodel.cpp" line="+744"/>
<source>%1 TB</source>
<translation>%1 TB</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1 GB</source>
<translation>%1 GB</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1 MB</source>
<translation>%1 MB</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1 KB</source>
<translation>%1 KB</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>%1 bytes</source>
<translation>%1 b</translation>
</message>
<message>
<location line="+77"/>
<source>Invalid filename</source>
<translation>Niepoprawna nazwa pliku</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>&lt;b&gt;The name &quot;%1&quot; can not be used.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Try using another name, with fewer characters or no punctuations marks.</source>
<translation>&lt;b&gt;Nazwa &quot;%1&quot; nie może zostać użyta.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spróbuj użyć nowej nazwy z mniejszą liczbą znaków lub bez znaków przystankowych.</translation>
</message>
<message>
<location line="+63"/>
<source>Name</source>
<translation>Nazwa</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Size</source>
<translation>Rozmiar</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>Kind</source>
<comment>Match OS X Finder</comment>
<translation>Typ</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Type</source>
<comment>All other platforms</comment>
<translation>Rodzaj</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Date Modified</source>
<translation>Data modyfikacji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/dialogs/qfilesystemmodel_p.h" line="+234"/>
<source>My Computer</source>
<translation>Mój komputer</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Computer</source>
<translation>Komputer</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QFontDatabase</name>
<message>
<location filename="../src/gui/text/qfontdatabase.cpp" line="+90"/>
<location line="+1176"/>
<source>Normal</source>
<translation>Normalny</translation>
</message>
<message>
<location line="-1173"/>
<location line="+12"/>
<location line="+1149"/>
<source>Bold</source>
<translation>Pogrubiony</translation>
</message>
<message>
<location line="-1158"/>
<location line="+1160"/>
<source>Demi Bold</source>
<translation>Na wpół pogrubiony</translation>
</message>
<message>
<location line="-1157"/>
<location line="+18"/>
<location line="+1135"/>
<source>Black</source>
<translatorcomment>it&apos;s about font weight</translatorcomment>
<translation>Bardzo gruby</translation>
</message>
<message>
<location line="-1145"/>
<source>Demi</source>
<translation>Na wpół</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<location line="+1145"/>
<source>Light</source>
<translatorcomment>it&apos;s about font weight</translatorcomment>
<translation>Cienki</translation>
</message>
<message>
<location line="-1004"/>
<location line="+1007"/>
<source>Italic</source>
<translation>Kursywa</translation>
</message>
<message>
<location line="-1004"/>
<location line="+1006"/>
<source>Oblique</source>
<translation>Pochyły</translation>
</message>
<message>
<location line="+705"/>
<source>Any</source>
<translation>Każdy</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Latin</source>
<translation>Łaciński</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Greek</source>
<translation>Grecki</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Cyrillic</source>
<translation>Cyrylica</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Armenian</source>
<translation>Ormiański</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Hebrew</source>
<translation>Hebrajski</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Arabic</source>
<translation>Arabski</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Syriac</source>
<translation>Syryjski</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Thaana</source>
<translation>Thaana</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Devanagari</source>
<translation>Devanagari</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Bengali</source>
<translation>Bengalski</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Gurmukhi</source>
<translation>Gurmukhi</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Gujarati</source>
<translation>Gudżaracki</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Oriya</source>
<translation>Orija</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Tamil</source>
<translation>Tamilski</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Telugu</source>
<translation>Telugu</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Kannada</source>
<translation>Kannada</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Malayalam</source>
<translation>Malajalam</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Sinhala</source>
<translation>Syngaleski</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Thai</source>
<translation>Tajski</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Lao</source>
<translation>Laotański</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Tibetan</source>
<translation>Tybetański</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Myanmar</source>
<translation>Birmański</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Georgian</source>
<translation>Gruziński</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Khmer</source>
<translation>Khmerski</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Simplified Chinese</source>
<translation>Uproszczony chiński</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Traditional Chinese</source>
<translation>Tradycyjny chiński</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Japanese</source>
<translation>Japoński</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Korean</source>
<translation>Koreański</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Vietnamese</source>
<translation>Wietnamski</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Symbol</source>
<translation>Symboliczny</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Ogham</source>
<translation>Ogamiczny</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Runic</source>
<translation>Runiczny</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QFontDialog</name>
<message>
<location filename="../src/gui/dialogs/qfontdialog.cpp" line="+775"/>
<source>Effects</source>
<translation>Efekty</translation>
</message>
<message>
<location line="-3"/>
<source>&amp;Font</source>
<translation>&amp;Czcionka</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Font st&amp;yle</source>
<translation>St&amp;yl czcionki</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Sample</source>
<translation>Przykład</translation>
</message>
<message>
<location line="-603"/>
<location line="+247"/>
<source>Select Font</source>
<translation>Wybierz czcionkę</translation>
</message>
<message>
<location line="+352"/>
<source>&amp;Size</source>
<translation>&amp;Rozmiar</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Stri&amp;keout</source>
<translation>Pr&amp;zekreślenie</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>&amp;Underline</source>
<translation>&amp;Podkreślenie</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Wr&amp;iting System</source>
<translation>Sys&amp;tem pisania</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QFtp</name>
<message>
<location filename="../src/network/access/qftp.cpp" line="+2330"/>
<location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+2024"/>
<source>Changing directory failed:
%1</source>
<translation>Zmiana katalogu zakończona błędem:
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+288"/>
<source>Connected to host</source>
<translation>Podłączony do hosta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/network/access/qftp.cpp" line="-1327"/>
<location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-1458"/>
<location line="+1451"/>
<source>Connected to host %1</source>
<translation>Podłączony do hosta %1</translation>
</message>
<message>
<location line="+1315"/>
<location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-290"/>
<source>Connecting to host failed:
%1</source>
<translation>Podłączanie do hosta zakończone błędem:
%1</translation>
</message>
<message>
<location line="+60"/>
<location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+49"/>
<location line="+250"/>
<source>Connection closed</source>
<translation>Połączenie zamknięte</translation>
</message>
<message>
<location line="-1156"/>
<location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-1299"/>
<source>Connection refused for data connection</source>
<translation>Połączenie do przesyłu danych odrzucone</translation>
</message>
<message>
<location line="-327"/>
<location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-263"/>
<source>Connection refused to host %1</source>
<translation>Połączenie do hosta %1 odrzucone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+1555"/>
<source>Connection to %1 closed</source>
<translation>Połączenie do %1 zakończone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/network/access/qftp.cpp" line="+1451"/>
<location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-271"/>
<source>Creating directory failed:
%1</source>
<translation>Tworzenie katalogu zakończone błędem:
%1</translation>
</message>
<message>
<location line="-12"/>
<location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-9"/>
<source>Downloading file failed:
%1</source>
<translation>Pobieranie pliku zakończone błędem:
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+276"/>
<source>Host %1 found</source>
<translation>Host %1 znaleziony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/network/access/qftp.cpp" line="-1443"/>
<location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-1555"/>
<source>Host %1 not found</source>
<translation>Host %1 nie znaleziony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+1562"/>
<source>Host found</source>
<translation>Host znaleziony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/network/access/qftp.cpp" line="+1435"/>
<location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-289"/>
<source>Listing directory failed:
%1</source>
<translation>Listowanie katalogu zakończone błędem:
%1</translation>
</message>
<message>
<location line="-4"/>
<location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-3"/>
<source>Login failed:
%1</source>
<translation>Logowanie nie powiodło się:
%1</translation>
</message>
<message>
<location line="-1496"/>
<location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-1335"/>
<source>Not connected</source>
<translation>Nie podłączony</translation>
</message>
<message>
<location line="+73"/>
<source>Connection timed out to host %1</source>
<translation>Przekroczony czas połączenia do hosta %1</translation>
</message>
<message>
<location line="+1451"/>
<location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+1356"/>
<source>Removing directory failed:
%1</source>
<translation>Usuwanie katalogu zakończone błędem:
%1</translation>
</message>
<message>
<location line="-8"/>
<location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-6"/>
<source>Removing file failed:
%1</source>
<translation>Usuwanie pliku zakończone błędem:
%1</translation>
</message>
<message>
<location line="-942"/>
<location line="+29"/>
<location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-823"/>
<location line="+728"/>
<source>Unknown error</source>
<translation>Nieznany błąd</translation>
</message>
<message>
<location line="+909"/>
<location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+92"/>
<source>Uploading file failed:
%1</source>
<translation>Wysyłanie pliku zakończone błędem:
%1</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QHostInfo</name>
<message>
<location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_p.h" line="+183"/>
<source>Unknown error</source>
<translation>Nieznany błąd</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QHostInfoAgent</name>
<message>
<location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_unix.cpp" line="+178"/>
<location line="+9"/>
<location line="+64"/>
<location line="+31"/>
<location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_win.cpp" line="+180"/>
<location line="+9"/>
<location line="+40"/>
<location line="+27"/>
<source>Host not found</source>
<translation>Host nie znaleziony</translation>
</message>
<message>
<location line="-44"/>
<location line="+39"/>
<location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_win.cpp" line="-34"/>
<location line="+29"/>
<source>Unknown address type</source>
<translation>Nieznany typ adresu</translation>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_win.cpp" line="-19"/>
<location line="+27"/>
<source>Unknown error</source>
<translation>Nieznany błąd</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QHttp</name>
<message>
<location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+2309"/>
<source>Connected to host</source>
<translation>Podłączony do hosta</translation>
</message>
<message>
<location line="-14"/>
<source>Connected to host %1</source>
<translation>Podłączony do hosta %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/network/access/qhttpnetworkconnection.cpp" line="+879"/>
<location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+17"/>
<source>Connection closed</source>
<translation>Połączenie zakończone</translation>
</message>
<message>
<location line="-3"/>
<location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="-476"/>
<source>Connection refused</source>
<translation>Połączenie odrzucone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+462"/>
<source>Connection to %1 closed</source>
<translation>Połączenie do %1 zamknięte</translation>
</message>
<message>
<location line="-6"/>
<source>Host %1 found</source>
<translation>Host %1 znaleziony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="+2631"/>
<location filename="../src/network/access/qhttpnetworkconnection.cpp" line="-4"/>
<location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="-453"/>
<source>Host %1 not found</source>
<translation>Host %1 nie znaleziony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+467"/>
<source>Host found</source>
<translation>Host znaleziony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="+20"/>
<location filename="../src/network/access/qhttpnetworkconnection.cpp" line="+10"/>
<location line="+19"/>
<location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="-464"/>
<source>HTTP request failed</source>
<translation>Komenda HTTP zakończona błędem</translation>
</message>
<message>
<location line="+198"/>
<location line="+48"/>
<location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+109"/>
<location line="+47"/>
<source>Invalid HTTP chunked body</source>
<translation>Niepoprawne ciało HTTP</translation>
</message>
<message>
<location line="-173"/>
<location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="-87"/>
<source>Invalid HTTP response header</source>
<translation>Niepoprawny nagłówek odpowiedzi HTTP</translation>
</message>
<message>
<location line="-319"/>
<location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="-173"/>
<source>No server set to connect to</source>
<translation>Brak serwera do podłączenia</translation>
</message>
<message>
<location line="-579"/>
<location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="-381"/>
<source>Request aborted</source>
<translation>Komenda przerwana</translation>
</message>
<message>
<location line="+747"/>
<location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+441"/>
<source>Server closed connection unexpectedly</source>
<translation>Serwer niespodziewanie zakończył połączenie</translation>
</message>
<message>
<location line="-999"/>
<location line="+820"/>
<location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="-638"/>
<location line="+567"/>
<source>Unknown error</source>
<translation>Nieznany błąd</translation>
</message>
<message>
<location line="-2029"/>
<source>HTTPS connection requested but SSL support not compiled in</source>
<translation>Zażądano połączenia HTTPS lecz obsługa SSL nie jest wkompilowana</translation>
</message>
<message>
<location line="+2204"/>
<location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+67"/>
<source>Wrong content length</source>
<translation>Błędna długość zawartości</translation>
</message>
<message>
<location line="+183"/>
<source>Unknown authentication method</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Proxy authentication required</source>
<translation>Wymagana autoryzacja pośrednika</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>Authentication required</source>
<translation>Wymagana autoryzacja</translation>
</message>
<message>
<location line="+169"/>
<source>Error writing response to device</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/network/access/qhttpnetworkconnection.cpp" line="-16"/>
<source>Proxy requires authentication</source>
<translation>Pośrednik wymaga autoryzacji</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Host requires authentication</source>
<translation>Host wymaga autoryzacji</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Data corrupted</source>
<translation>Dane uszkodzone</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Unknown protocol specified</source>
<translation>Podano nieznany protokół</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>SSL handshake failed</source>
<translation>Nawiązanie sesji SSL nie powiodło się</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="-307"/>
<source>Connection refused (or timed out)</source>
<translation>Połączenie odrzucone (przekroczony czas połączenia)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QHttpSocketEngine</name>
<message>
<location filename="../src/network/socket/qhttpsocketengine.cpp" line="-86"/>
<source>Did not receive HTTP response from proxy</source>
<translation>Nie odebrano odpowiedzi HTTP od pośrednika</translation>
</message>
<message>
<location line="+25"/>
<source>Error parsing authentication request from proxy</source>
<translation>Błąd parsowania żądania autoryzacji od pośrednika</translation>
</message>
<message>
<location line="+31"/>
<source>Authentication required</source>
<translation>Wymagana autoryzacja</translation>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<source>Proxy denied connection</source>
<translation>Pośrednik odmówił połączenia</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Error communicating with HTTP proxy</source>
<translation>Błąd podczas komunikacji z pośrednikiem HTTP</translation>
</message>
<message>
<location line="+23"/>
<source>Proxy server not found</source>
<translation>Nie znaleziono serwera pośredniczącego</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Proxy connection refused</source>
<translation>Odmowa połączenia z pośrednikiem</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Proxy server connection timed out</source>
<translation>Przekroczony czas połączenia do serwera pośredniczącego</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Proxy connection closed prematurely</source>
<translation>Przedwczesne zakończenie połączenia z pośrednikiem</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QIBaseDriver</name>
<message>
<location filename="../src/sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp" line="+1482"/>
<source>Could not start transaction</source>
<translation>Nie można rozpocząć transakcji</translation>
</message>
<message>
<location line="-54"/>
<source>Error opening database</source>
<translation>Błąd otwierania bazy danych</translation>
</message>
<message>
<location line="+67"/>
<source>Unable to commit transaction</source>
<translation>Nie można dokonać transakcji</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Unable to rollback transaction</source>
<translation>Nie można cofnąć transakcji</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QIBaseResult</name>
<message>
<location line="-620"/>
<source>Could not allocate statement</source>
<translation>Nie można zaallokować polecenia</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<location line="+7"/>
<source>Could not describe input statement</source>
<translation>Nie można opisać polecenia wejściowego</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Could not describe statement</source>
<translation>Nie można opisać polecenia</translation>
</message>
<message>
<location line="+169"/>
<source>Could not fetch next item</source>
<translation>Nie można pobrać kolejnego elementu</translation>
</message>
<message>
<location line="-512"/>
<location line="+189"/>
<source>Could not find array</source>
<translation>Nie można odnaleźć tablicy</translation>
</message>
<message>
<location line="-157"/>
<source>Could not get array data</source>
<translation>Nie można pobrać danych z tablicy</translation>
</message>
<message>
<location line="+212"/>
<source>Could not get query info</source>
<translation>Nie można pobrać informacji o zapytaniu</translation>
</message>
<message>
<location line="+428"/>
<source>Could not get statement info</source>
<translation>Nie można pobrać informacji o poleceniu</translation>
</message>
<message>
<location line="-351"/>
<source>Could not prepare statement</source>
<translation>Nie można przygotować polecenia</translation>
</message>
<message>
<location line="-57"/>
<source>Could not start transaction</source>
<translation>Nie można rozpocząć transakcji</translation>
</message>
<message>
<location line="+194"/>
<source>Unable to close statement</source>
<translation>Nie można zamknąć polecenia</translation>
</message>
<message>
<location line="-175"/>
<source>Unable to commit transaction</source>
<translation>Nie można dokonać transakcji</translation>
</message>
<message>
<location line="-444"/>
<source>Unable to create BLOB</source>
<translation>Nie można utworzyć obiektu typu BLOB</translation>
</message>
<message>
<location line="+627"/>
<source>Unable to execute query</source>
<translation>Nie można wykonać zapytania</translation>
</message>
<message>
<location line="-607"/>
<source>Unable to open BLOB</source>
<translation>Nie można otworzyć obiektu typu BLOB</translation>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Unable to read BLOB</source>
<translation>Nie można odczytać obiektu typu BLOB</translation>
</message>
<message>
<location line="-30"/>
<source>Unable to write BLOB</source>
<translation>Nie można zapisać obiektu typu BLOB</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QIODevice</name>
<message>
<location filename="../src/corelib/global/qglobal.cpp" line="+1878"/>
<source>No space left on device</source>
<translation>Brak wolnego miejsca na urządzeniu</translation>
</message>
<message>
<location line="-3"/>
<source>No such file or directory</source>
<translation>Brak pliku lub katalogu</translation>
</message>
<message>
<location line="-6"/>
<source>Permission denied</source>
<translation>Brak dostępu</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Too many open files</source>
<translation>Zbyt wiele otwartych plików</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/corelib/io/qiodevice.cpp" line="+1536"/>
<source>Unknown error</source>
<translation>Nieznany błąd</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QInputContext</name>
<message>
<location filename="../src/gui/inputmethod/qinputcontextfactory.cpp" line="+273"/>
<source>Mac OS X input method</source>
<translation>Metoda wprowadzania Mac OS X</translation>
</message>
<message>
<location line="-4"/>
<source>Windows input method</source>
<translation>Metoda wprowadzania Windows</translation>
</message>
<message>
<location line="-27"/>
<source>XIM</source>
<translation>XIM</translation>
</message>
<message>
<location line="+23"/>
<source>XIM input method</source>
<translation>Metoda wprowadzania XIM</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QInputDialog</name>
<message>
<location filename="../src/gui/dialogs/qinputdialog.cpp" line="+223"/>
<source>Enter a value:</source>
<translation>Podaj wartość:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QLibrary</name>
<message>
<location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary.cpp" line="+378"/>
<source>Could not mmap &apos;%1&apos;: %2</source>
<translation>Nie można wykonać przypisania &apos;%1&apos;: %2</translation>
</message>
<message>
<location line="+28"/>
<source>Could not unmap &apos;%1&apos;: %2</source>
<translation>Nie można usunąć przypisania &apos;%1&apos;: %2</translation>
</message>
<message>
<location line="-6"/>
<source>Plugin verification data mismatch in &apos;%1&apos;</source>
<translation>Błąd podczas weryfikacji danych we wtyczce &apos;%1&apos;</translation>
</message>
<message>
<location line="+308"/>
<source>The plugin &apos;%1&apos; uses incompatible Qt library. (%2.%3.%4) [%5]</source>
<translation>Wtyczka &apos;%1&apos; używa niepoprawnej wersji biblioteki QT. (%2.%3.%4) [%5]</translation>
</message>
<message>
<location line="+20"/>
<source>The plugin &apos;%1&apos; uses incompatible Qt library. Expected build key &quot;%2&quot;, got &quot;%3&quot;</source>
<translation>Wtyczka &apos;%1&apos; używa niepoprawnej wersji biblioteki QT. Oczekiwano klucza &quot;%2&quot;, uzyskano &quot;%3&quot;</translation>
</message>
<message>
<location line="+340"/>
<source>Unknown error</source>
<translation>Nieznany błąd</translation>
</message>
<message>
<location line="-377"/>
<location filename="../src/corelib/plugin/qpluginloader.cpp" line="+280"/>
<source>The shared library was not found.</source>
<translation>Biblioteka współdzielona niedostępna.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>The file &apos;%1&apos; is not a valid Qt plugin.</source>
<translation>Plik &quot;%1&quot; nie jest poprawną wtyczką Qt.</translation>
</message>
<message>
<location line="+43"/>
<source>The plugin &apos;%1&apos; uses incompatible Qt library. (Cannot mix debug and release libraries.)</source>
<translation>Wtyczka &quot;%1&quot; używa innej wersji biblioteki Qt. (Nie można łączyć bibliotek zwykłych i debugowych.)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary_unix.cpp" line="+209"/>
<location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary_win.cpp" line="+99"/>
<source>Cannot load library %1: %2</source>
<translation>Nie można załadować biblioteki %1: %2</translation>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary_win.cpp" line="+26"/>
<source>Cannot unload library %1: %2</source>
<translation>Nie można zwolnić biblioteki %1: %2</translation>
</message>
<message>
<location line="+31"/>
<location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary_win.cpp" line="+15"/>
<source>Cannot resolve symbol &quot;%1&quot; in %2: %3</source>
<translation>Nie można zidentyfikować symbolu &quot;%1&quot; w %2: %3</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QLineEdit</name>
<message>
<location filename="../src/gui/widgets/qlineedit.cpp" line="+2695"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>S&amp;kopiuj</translation>
</message>
<message>
<location line="-4"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>W&amp;ytnij</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Delete</source>
<translation>Usuń</translation>
</message>
<message>
<location line="-5"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>&amp;Wklej</translation>
</message>
<message>
<location line="-15"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Przywróć</translation>
</message>
<message>
<location line="+26"/>
<source>Select All</source>
<translation>Zaznacz wszystko</translation>
</message>
<message>
<location line="-30"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>&amp;Cofnij</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QLocalServer</name>
<message>
<location filename="../src/network/socket/qlocalserver.cpp" line="+226"/>
<location filename="../src/network/socket/qlocalserver_unix.cpp" line="+231"/>
<source>%1: Name error</source>
<translation>%1: Błąd nazwy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/network/socket/qlocalserver_unix.cpp" line="-8"/>
<source>%1: Permission denied</source>
<translation>%1: Brak dostępu</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>%1: Address in use</source>
<translation>%1: Adres użyty</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<location filename="../src/network/socket/qlocalserver_win.cpp" line="+158"/>
<source>%1: Unknown error %2</source>
<translation>%1: Nieznany błąd %2</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QLocalSocket</name>
<message>
<location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_tcp.cpp" line="+132"/>
<location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+134"/>
<source>%1: Connection refused</source>
<translation>%1: Odmowa połączenia</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+3"/>
<source>%1: Remote closed</source>
<translation>%1: Drugi koniec odłączony</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+3"/>
<location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_win.cpp" line="+80"/>
<location line="+43"/>
<source>%1: Invalid name</source>
<translation>%1: Niepoprawna nazwa</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+3"/>
<source>%1: Socket access error</source>
<translation>%1: Błąd dostępu do gniazda</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+3"/>
<source>%1: Socket resource error</source>
<translation>%1: Błąd zasobów gniazda</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+3"/>
<source>%1: Socket operation timed out</source>
<translation>%1: Przekroczony czas operacji gniazda</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+3"/>
<source>%1: Datagram too large</source>
<translation>%1: Za duży datagram</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+3"/>
<location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_win.cpp" line="-48"/>
<source>%1: Connection error</source>
<translation>%1: Błąd połączenia</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+3"/>
<source>%1: The socket operation is not supported</source>
<translation>%1: Operacja nie jest obsługiwana przez gniazdo</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>%1: Unknown error</source>
<translation>%1: Nieznany błąd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+4"/>
<location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_win.cpp" line="+10"/>
<source>%1: Unknown error %2</source>
<translation>%1: Nieznany błąd %2</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QMYSQLDriver</name>
<message>
<location filename="../src/sql/drivers/mysql/qsql_mysql.cpp" line="+1365"/>
<source>Unable to begin transaction</source>
<translation>Nie można rozpocząć transakcji</translation>
</message>
<message>
<location line="+17"/>
<source>Unable to commit transaction</source>
<translation>Nie można potwierdzić transakcji</translation>
</message>
<message>
<location line="-144"/>
<source>Unable to connect</source>
<translation>Nie można nawiązać połączenia</translation>
</message>
<message>
<location line="-7"/>
<source>Unable to open database &apos;</source>
<translation>Nie można otworzyć bazy danych &apos;</translation>
</message>
<message>
<location line="+168"/>
<source>Unable to rollback transaction</source>
<translation>Nie można wycofać transakcji</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QMYSQLResult</name>
<message>
<location line="-396"/>
<location line="+21"/>
<source>Unable to bind outvalues</source>
<translation>Nie można powiązać wartości zewnętrznych</translation>
</message>
<message>
<location line="-46"/>
<source>Unable to bind value</source>
<translation>Nie można powiązać wartości</translation>
</message>
<message>
<location line="-325"/>
<source>Unable to execute query</source>
<translation>Nie można wykonać zapytania</translation>
</message>