blob: a5baaed945d0e013f6736e6c31b8d4c34f2cfb3d [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0" language="pl">
<context>
<name>AnimationSaveWidget</name>
<message>
<location filename="../tools/qvfb/qvfb.cpp" line="+850"/>
<location line="+204"/>
<source>Record</source>
<translation>Nagraj</translation>
</message>
<message>
<location line="-202"/>
<source>Reset</source>
<translation>Wyzeruj</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Save</source>
<translation>Zachowaj</translation>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<source>Save in MPEG format (requires netpbm package installed)</source>
<translation>Zachowaj w formacie MPEG (wymaga zainstalowanego pakietu netpbm)</translation>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<location line="+206"/>
<source>Click record to begin recording.</source>
<translation>Kliknij przycisk aby rozpocząć nagrywanie.</translation>
</message>
<message>
<location line="-115"/>
<location line="+147"/>
<source>Finished saving.</source>
<translation>Zachowywanie zakończone.</translation>
</message>
<message>
<location line="-63"/>
<source>Paused. Click record to resume, or save if done.</source>
<translation>Wstrzymany. Kliknij nagrywaj aby powrócić lub zachować jeżeli zakończono.</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Pause</source>
<translation>Wstrzymaj</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Recording...</source>
<translation>Nagrywanie...</translation>
</message>
<message>
<location line="+40"/>
<source>Saving... </source>
<translation>Zapisywanie... </translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<location line="+4"/>
<source>Save animation...</source>
<translation>Zachowaj animacje...</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Save canceled.</source>
<translation>Zachowywanie anulowane.</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>Save failed!</source>
<translation>Zachowywanie zakończone błędem!</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Config</name>
<message>
<location filename="../tools/qvfb/config.ui"/>
<source>Configure</source>
<translation>Skonfiguruj</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Size</source>
<translation>Rozmiar</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>176x220 &quot;SmartPhone&quot;</source>
<translation>176x220 &quot;SmartPhone&quot;</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>240x320 &quot;PDA&quot;</source>
<translation>240x320 &quot;PDA&quot;</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>320x240 &quot;TV&quot; / &quot;QVGA&quot;</source>
<translation>320x240 &quot;TV&quot; / &quot;QVGA&quot;</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>640x480 &quot;VGA&quot;</source>
<translation>640x480 &quot;VGA&quot;</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>800x600</source>
<translation>800x600</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>1024x768</source>
<translation>1024x768</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Custom</source>
<translation>Niestandardowy</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Depth</source>
<translation>Głębokość</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>1 bit monochrome</source>
<translation>1 bit czarno-biały</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>4 bit grayscale</source>
<translation>4 bit poziom szarości</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>8 bit</source>
<translation>8 bit</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>12 (16) bit</source>
<translation>12 (16) bit</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>16 bit</source>
<translation>16 bit</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>18 bit</source>
<translation>18 bit</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>24 bit</source>
<translation>24 bit</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>32 bit</source>
<translation>32 bit</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Skin</source>
<translation>Skórka</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>None</source>
<translation>Brak</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Emulate touch screen (no mouse move)</source>
<translation>Symuluj ekran dotykowy (brak ruchu myszy)</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Emulate LCD screen (Only with fixed zoom of 3.0 times magnification)</source>
<translation>Symuluj ekran LCD (tylko ze stałym powiększeniem x 3)</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&lt;p&gt;Note that any applications using the virtual framebuffer will be terminated if you change the Size or Depth &lt;i&gt;above&lt;/i&gt;. You may freely modify the Gamma &lt;i&gt;below&lt;/i&gt;.</source>
<translation>&lt;p&gt;Uwaga, każda aplikacja korzystająca z virtual framebuffer zostanie zakończona przy zmianie Rozmiaru bądź Głębokości &lt;i&gt;powyżej&lt;/i&gt;. Można swobodnie zmieniać parametr Gamma &lt;i&gt;poniżej&lt;/i&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Gamma</source>
<translation>Gamma</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Blue</source>
<translation>Błękit</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>1.0</source>
<translation>1.0</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Green</source>
<translation>Zieleń</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>All</source>
<translation>Wszystkie</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Red</source>
<translation>Czerwień</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Set all to 1.0</source>
<translation>Ustaw wszystkie na 1.0</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>15 bit</source>
<translation>15 bit</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>32 bit ARGB</source>
<translation>32 bit ARGB</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>DeviceSkin</name>
<message>
<location filename="../tools/shared/deviceskin/deviceskin.cpp" line="+79"/>
<source>The image file &apos;%1&apos; could not be loaded.</source>
<translation>Nie można załadować pliku z obrazkiem &apos;%1&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location line="+64"/>
<source>The skin directory &apos;%1&apos; does not contain a configuration file.</source>
<translation>Katalog ze skórkami &apos;%1&apos; nie zawiera pliku konfiguracyjnego.</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>The skin configuration file &apos;%1&apos; could not be opened.</source>
<translation>Nie można otworzyć pliku konfiguracyjnego skórki &apos;%1&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>The skin configuration file &apos;%1&apos; could not be read: %2</source>
<translation>Nie można odczytać pliku konfiguracyjnego skórki &apos;%1&apos;: %2</translation>
</message>
<message>
<location line="+70"/>
<source>Syntax error: %1</source>
<translation>Błąd składni: %1</translation>
</message>
<message>
<location line="+21"/>
<source>The skin &quot;up&quot; image file &apos;%1&apos; does not exist.</source>
<translation>Nie istnieje plik &apos;%1&apos; z obrazkiem &quot;góra&quot; dla skórki.</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>The skin &quot;down&quot; image file &apos;%1&apos; does not exist.</source>
<translation>Nie istnieje plik &apos;%1&apos; z obrazkiem &quot;dół&quot; dla skórki.</translation>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>The skin &quot;closed&quot; image file &apos;%1&apos; does not exist.</source>
<translation>Nie istnieje plik &apos;%1&apos; z obrazkiem &quot;zamknij&quot; dla skórki.</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>The skin cursor image file &apos;%1&apos; does not exist.</source>
<translation>Nie istnieje plik &apos;%1&apos; z obrazkiem kursora dla skórki.</translation>
</message>
<message>
<location line="+25"/>
<source>Syntax error in area definition: %1</source>
<translation>Błąd składni w obszarze definicji: %1</translation>
</message>
<message>
<location line="+38"/>
<source>Mismatch in number of areas, expected %1, got %2.</source>
<translation>Niezgodność w liczbie obszarów, spodziewano się %1, otrzymano %2.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QVFb</name>
<message>
<location filename="../tools/qvfb/qvfb.cpp" line="-487"/>
<source>Browse...</source>
<translation>Przeglądaj...</translation>
</message>
<message>
<location line="+126"/>
<source>Load Custom Skin...</source>
<translation>Załaduj skórki użytkownika...</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>All QVFB Skins (*.skin)</source>
<translation>Wszystkie skórki QVFB (*.skin)</translation>
</message>
</context>
</TS>