blob: b74ddbd1503dd8ace6ffa55843e2c9bc7dc6ec6d [file] [log] [blame]
{
"name": "XuanShangSDK",
"version": "1.1.4",
"summary": "zu jian hua",
"description": "TODO: Add long description of the pod here.",
"homepage": "https://gitee.com/joe_yang123/XuanShangSDK.git",
"license": {
"type": "MIT",
"file": "LICENSE"
},
"authors": {
"joe": "363755168@qq.com"
},
"source": {
"git": "https://gitee.com/joe_yang123/XuanShangSDK.git",
"tag": "1.1.4"
},
"platforms": {
"ios": "8.0"
},
"source_files": "XuanShangSDK/Classes/**/*",
"dependencies": {
"Masonry": [
],
"SDCycleScrollView": [
],
"XHLaunchAd": [
]
}
}