blob: ea9c551e5b6ef790f13ab6acfcca921535b11d3e [file] [log] [blame]
{
"name": "CFDanmaku",
"version": "0.0.1",
"summary": "danmaku for ios",
"description": "a danmaku for ios",
"homepage": "https://github.com/yuchuanfeng/CFDanmakuDemo",
"license": {
"type": "MIT",
"file": "LICENSE"
},
"authors": {
"yuchuanfeng": "286428125@qq.com"
},
"platforms": {
"ios": "7.0"
},
"source": {
"git": "https://github.com/yuchuanfeng/CFDanmakuDemo.git",
"tag": "0.0.1"
},
"source_files": [
"CFDanmaku",
"CFDanmaku/**/*.{h,m}"
],
"exclude_files": "CFDanmaku/LICENSE"
}