blob: 819a2ac95e7a5f121aed8ee85716ae3f3f1e59dc [file] [log] [blame]
{
"name": "ICloudPicker",
"version": "0.0.10",
"summary": "icloud driver picker",
"swift_version": "4.0",
"description": "icloud driver picker",
"homepage": "https://github.com/xiaohuochai/iCloudPicker.git",
"license": {
"type": "MIT",
"file": "LICENSE"
},
"authors": {
"Teng Wang 王腾": "teng.wang.o@nio.com"
},
"platforms": {
"ios": "10.0"
},
"source": {
"git": "https://github.com/xiaohuochai/iCloudPicker.git",
"tag": "0.0.10"
},
"source_files": "ICloudManager/*.swift"
}