blob: a5d5a0ad51d5e25077ff751ec34241b21cc63b16 [file] [log] [blame]
{
"name": "JJTSystemCommonView",
"version": "0.1.0",
"summary": "JJTSystemCommonView 503、401、版本更次常用弹窗.",
"description": "JJTSystemCommonView定制弹窗组件,JJTSystemCommonView 503、401、版本更次常用弹窗..",
"homepage": "https://github.com/sijingzhi",
"license": {
"type": "MIT",
"file": "LICENSE"
},
"authors": {
"sijingzhi": "782637655@qq.com"
},
"source": {
"git": "http://192.168.10.168:10080/sijingzhi/JJTSystemCommonView.git",
"tag": "0.1.0"
},
"platforms": {
"ios": "8.0"
},
"source_files": "JJTSystemCommonView/Classes/**/*"
}