blob: 1a715929e54ffa111e257c15ffe2cb20747058a1 [file] [log] [blame]
{
"name": "HemFramework",
"version": "1.0.0",
"summary": "This is such a Hem Framework. yah",
"description": "This is some super Hem framework that was made by a Hemraj",
"homepage": "https://github.com/Hemrajjhariya/HemFramework",
"license": "MIT",
"authors": {
"Hemraj": "hemrajjhariya@mail.com"
},
"platforms": {
"ios": "11.0"
},
"source": {
"git": "https://github.com/Hemrajjhariya/HemFramework.git",
"tag": "1.0.0"
},
"source_files": "HemFramework/**/*"
}