blob: 19d1ee67ad35ce9c11861dcf49472ac9cf5c48eb [file] [log] [blame]
{
"name": "HemFramework",
"version": "3.0.0",
"summary": "This is such a Hem Framework. yah",
"description": "This is some super Hem framework that was made by a Hemraj",
"homepage": "https://github.com/Hemrajjhariya/HemFramework",
"license": "MIT",
"authors": {
"Hemraj": "hemrajjhariya@mail.com"
},
"platforms": {
"ios": "11.0"
},
"source": {
"git": "https://github.com/Hemrajjhariya/HemFramework.git",
"tag": "3.0.0"
},
"source_files": [
"HemFramework",
"HemFramework/**/*"
]
}