blob: 0e806e5480878c7d4e1b63be8b180c5e380a5c57 [file] [log] [blame]
{
"name": "XMCategorys",
"version": "0.1.0",
"summary": "XMCategorys.",
"description": "一款分类软件很好用,nice",
"homepage": "https://github.com/zhangxieomeng1/XMCategorys",
"license": {
"type": "MIT",
"file": "LICENSE"
},
"authors": {
"zhangxieomeng1": "zhangxiaomeng@xiangshang360.com"
},
"source": {
"git": "https://github.com/zhangxiaomeng1/XMCategorys",
"tag": "0.1.0"
},
"platforms": {
"ios": "8.0"
},
"source_files": "XMCategorys/Classes/**/*"
}