blob: 59bff2c0b617982f38a34aa091bd8a341c36bbbc [file] [log] [blame]
{
"name": "SampleFramework2",
"version": "0.0.1",
"summary": "A short description of SampleFramework2.",
"description": "a long description of the ample framework very good framework",
"homepage": "http://gogle.com/SampleFramework2",
"license": "MIT",
"authors": {
"Sahaj": "sahaj.bhaikanhaiya@gmail.com"
},
"platforms": {
"ios": "9.0"
},
"source": {
"http": "https://bitbucket.org/sahajbhaikanhaiya/sampleframework2/raw/d440b5555af03c18b903edcc742dc3e0c10a6a93/SampleFramework2.zip",
"flatten": true
},
"frameworks": "SampleFramework2",
"preserve_paths": "SampleFramework2.framework",
"vendored_frameworks": "SampleFramework2.framework"
}