blob: 25e98a98323e108bd456a181aaae34d913142d5d [file] [log] [blame]
{
"name": "JTCalendarSwift",
"version": "2.0.1",
"summary": "A Calendar For Swift 4",
"homepage": "https://github.com/zhenxingliu/JTCalendarSwift",
"license": {
"type": "MIT",
"file": "MIT-LICENSE.txt"
},
"authors": {
"zhenxingliu": "5210167@qq.com"
},
"platforms": {
"ios": "10.0"
},
"source": {
"git": "https://github.com/zhenxingliu/JTCalendarSwift.git",
"tag": "2.0.1"
},
"source_files": "JTCalendarSwift/JTCalendarSwiftLib/**/*.swift"
}