blob: 4d9b039dc2813d6771915a61bfc3c353f16bb5a9 [file] [log] [blame]
# Bulgarian translation of git-gui po-file.
# Copyright (C) 2012, 2013, 2014, 2015 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
# This file is distributed under the same license as the git package.
# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2012, 2013, 2014, 2015.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git-gui master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-04-07 07:37+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2015-04-07 07:46+0300\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: git-gui.sh:861
#, tcl-format
msgid "Invalid font specified in %s:"
msgstr "Указан е неправилен шрифт в „%s“:"
#: git-gui.sh:915
msgid "Main Font"
msgstr "Основен шрифт"
#: git-gui.sh:916
msgid "Diff/Console Font"
msgstr "Шрифт за разликите/конзолата"
#: git-gui.sh:931 git-gui.sh:945 git-gui.sh:958 git-gui.sh:1048
#: git-gui.sh:1067 git-gui.sh:3125
msgid "git-gui: fatal error"
msgstr "git-gui: фатална грешка"
#: git-gui.sh:932
msgid "Cannot find git in PATH."
msgstr "Командата git липсва в пътя (PATH)."
#: git-gui.sh:959
msgid "Cannot parse Git version string:"
msgstr "Низът с версията на Git не може да бъде интерпретиран:"
#: git-gui.sh:984
#, tcl-format
msgid ""
"Git version cannot be determined.\n"
"\n"
"%s claims it is version '%s'.\n"
"\n"
"%s requires at least Git 1.5.0 or later.\n"
"\n"
"Assume '%s' is version 1.5.0?\n"
msgstr ""
"Версията на Git не може да бъде определена.\n"
"\n"
"Версията на „%s“ изглежда, че е „%s“.\n"
"\n"
"„%s“ изисква Git, версия поне 1.5.0.\n"
"\n"
"Да се приеме ли, че „%s“ е версия „1.5.0“?\n"
#: git-gui.sh:1281
msgid "Git directory not found:"
msgstr "Директорията на Git не е открита:"
#: git-gui.sh:1315
msgid "Cannot move to top of working directory:"
msgstr "Не може да се премине към родителската директория."
#: git-gui.sh:1323
msgid "Cannot use bare repository:"
msgstr "Голо хранилище не може да се използва:"
#: git-gui.sh:1331
msgid "No working directory"
msgstr "Работната директория липсва"
#: git-gui.sh:1503 lib/checkout_op.tcl:306
msgid "Refreshing file status..."
msgstr "Обновяване на състоянието на файла…"
#: git-gui.sh:1563
msgid "Scanning for modified files ..."
msgstr "Проверка за променени файлове…"
#: git-gui.sh:1639
msgid "Calling prepare-commit-msg hook..."
msgstr "Куката „prepare-commit-msg“ се изпълнява в момента…"
#: git-gui.sh:1656
msgid "Commit declined by prepare-commit-msg hook."
msgstr "Подаването е отхвърлено от куката „prepare-commit-msg“."
#: git-gui.sh:1814 lib/browser.tcl:252
msgid "Ready."
msgstr "Готово."
#: git-gui.sh:1978
#, tcl-format
msgid ""
"Display limit (gui.maxfilesdisplayed = %s) reached, not showing all %s files."
msgstr ""
"Достигнат е максималният брой файлове за показване (gui.maxfilesdisplayed = "
"%s). Файловете са общо %s."
#: git-gui.sh:2101
msgid "Unmodified"
msgstr "Непроменен"
#: git-gui.sh:2103
msgid "Modified, not staged"
msgstr "Променен, но не е в индекса"
#: git-gui.sh:2104 git-gui.sh:2116
msgid "Staged for commit"
msgstr "В индекса за подаване"
#: git-gui.sh:2105 git-gui.sh:2117
msgid "Portions staged for commit"
msgstr "Части са в индекса за подаване"
#: git-gui.sh:2106 git-gui.sh:2118
msgid "Staged for commit, missing"
msgstr "В индекса за подаване, но липсва"
#: git-gui.sh:2108
msgid "File type changed, not staged"
msgstr "Видът на файла е сменен, но не е в индекса"
#: git-gui.sh:2109 git-gui.sh:2110
msgid "File type changed, old type staged for commit"
msgstr "Видът на файла е сменен, но в индекса е все още старият"
#: git-gui.sh:2111
msgid "File type changed, staged"
msgstr "Видът на файла е сменен и е в индекса"
#: git-gui.sh:2112
msgid "File type change staged, modification not staged"
msgstr "Видът на файла е сменен, но промяната не е в индекса"
#: git-gui.sh:2113
msgid "File type change staged, file missing"
msgstr "Видът на файла е сменен, файлът липсва"
#: git-gui.sh:2115
msgid "Untracked, not staged"
msgstr "Неследен"
#: git-gui.sh:2120
msgid "Missing"
msgstr "Липсващ"
#: git-gui.sh:2121
msgid "Staged for removal"
msgstr "В индекса за изтриване"
#: git-gui.sh:2122
msgid "Staged for removal, still present"
msgstr "В индекса за изтриване, но още го има"
#: git-gui.sh:2124 git-gui.sh:2125 git-gui.sh:2126 git-gui.sh:2127
#: git-gui.sh:2128 git-gui.sh:2129
msgid "Requires merge resolution"
msgstr "Изисква коригиране при сливане"
#: git-gui.sh:2164
msgid "Starting gitk... please wait..."
msgstr "Стартиране на „gitk“…, изчакайте…"
#: git-gui.sh:2176
msgid "Couldn't find gitk in PATH"
msgstr "Командата „gitk“ липсва в пътищата, определени от променливата PATH."
#: git-gui.sh:2235
msgid "Couldn't find git gui in PATH"
msgstr ""
"Командата „git gui“ липсва в пътищата, определени от променливата PATH."
#: git-gui.sh:2654 lib/choose_repository.tcl:41
msgid "Repository"
msgstr "Хранилище"
#: git-gui.sh:2655
msgid "Edit"
msgstr "Редактиране"
#: git-gui.sh:2657 lib/choose_rev.tcl:567
msgid "Branch"
msgstr "Клон"
#: git-gui.sh:2660 lib/choose_rev.tcl:554
msgid "Commit@@noun"
msgstr "Подаване"
#: git-gui.sh:2663 lib/merge.tcl:123 lib/merge.tcl:152 lib/merge.tcl:170
msgid "Merge"
msgstr "Сливане"
#: git-gui.sh:2664 lib/choose_rev.tcl:563
msgid "Remote"
msgstr "Отдалечено хранилище"
#: git-gui.sh:2667
msgid "Tools"
msgstr "Команди"
#: git-gui.sh:2676
msgid "Explore Working Copy"
msgstr "Разглеждане на работното копие"
#: git-gui.sh:2682
msgid "Git Bash"
msgstr "Bash за Git"
#: git-gui.sh:2692
msgid "Browse Current Branch's Files"
msgstr "Разглеждане на файловете в текущия клон"
#: git-gui.sh:2696
msgid "Browse Branch Files..."
msgstr "Разглеждане на текущия клон…"
#: git-gui.sh:2701
msgid "Visualize Current Branch's History"
msgstr "Визуализация на историята на текущия клон"
#: git-gui.sh:2705
msgid "Visualize All Branch History"
msgstr "Визуализация на историята на всички клонове"
#: git-gui.sh:2712
#, tcl-format
msgid "Browse %s's Files"
msgstr "Разглеждане на файловете в %s"
#: git-gui.sh:2714
#, tcl-format
msgid "Visualize %s's History"
msgstr "Визуализация на историята на %s"
#: git-gui.sh:2719 lib/database.tcl:40 lib/database.tcl:66
msgid "Database Statistics"
msgstr "Статистика на базата от данни"
#: git-gui.sh:2722 lib/database.tcl:33
msgid "Compress Database"
msgstr "Компресиране на базата от данни"
#: git-gui.sh:2725
msgid "Verify Database"
msgstr "Проверка на базата от данни"
#: git-gui.sh:2732 git-gui.sh:2736 git-gui.sh:2740 lib/shortcut.tcl:8
#: lib/shortcut.tcl:40 lib/shortcut.tcl:72
msgid "Create Desktop Icon"
msgstr "Добавяне на икона на работния плот"
#: git-gui.sh:2748 lib/choose_repository.tcl:193 lib/choose_repository.tcl:201
msgid "Quit"
msgstr "Спиране на програмата"
#: git-gui.sh:2756
msgid "Undo"
msgstr "Отмяна"
#: git-gui.sh:2759
msgid "Redo"
msgstr "Повторение"
#: git-gui.sh:2763 git-gui.sh:3368
msgid "Cut"
msgstr "Отрязване"
#: git-gui.sh:2766 git-gui.sh:3371 git-gui.sh:3445 git-gui.sh:3530
#: lib/console.tcl:69
msgid "Copy"
msgstr "Копиране"
#: git-gui.sh:2769 git-gui.sh:3374
msgid "Paste"
msgstr "Поставяне"
#: git-gui.sh:2772 git-gui.sh:3377 lib/remote_branch_delete.tcl:39
#: lib/branch_delete.tcl:28
msgid "Delete"
msgstr "Изтриване"
#: git-gui.sh:2776 git-gui.sh:3381 git-gui.sh:3534 lib/console.tcl:71
msgid "Select All"
msgstr "Избиране на всичко"
#: git-gui.sh:2785
msgid "Create..."
msgstr "Създаване…"
#: git-gui.sh:2791
msgid "Checkout..."
msgstr "Изтегляне…"
#: git-gui.sh:2797
msgid "Rename..."
msgstr "Преименуване…"
#: git-gui.sh:2802
msgid "Delete..."
msgstr "Изтриване…"
#: git-gui.sh:2807
msgid "Reset..."
msgstr "Отмяна на промените…"
#: git-gui.sh:2817
msgid "Done"
msgstr "Готово"
#: git-gui.sh:2819
msgid "Commit@@verb"
msgstr "Подаване"
#: git-gui.sh:2828 git-gui.sh:3309
msgid "New Commit"
msgstr "Ново подаване"
#: git-gui.sh:2836 git-gui.sh:3316
msgid "Amend Last Commit"
msgstr "Поправяне на последното подаване"
#: git-gui.sh:2846 git-gui.sh:3270 lib/remote_branch_delete.tcl:101
msgid "Rescan"
msgstr "Обновяване"
#: git-gui.sh:2852
msgid "Stage To Commit"
msgstr "Към индекса за подаване"
#: git-gui.sh:2858
msgid "Stage Changed Files To Commit"
msgstr "Всички променени файлове към индекса за подаване"
#: git-gui.sh:2864
msgid "Unstage From Commit"
msgstr "Изваждане от индекса за подаване"
#: git-gui.sh:2870 lib/index.tcl:442
msgid "Revert Changes"
msgstr "Връщане на оригинала"
#: git-gui.sh:2878 git-gui.sh:3581 git-gui.sh:3612
msgid "Show Less Context"
msgstr "По-малко контекст"
#: git-gui.sh:2882 git-gui.sh:3585 git-gui.sh:3616
msgid "Show More Context"
msgstr "Повече контекст"
#: git-gui.sh:2889 git-gui.sh:3283 git-gui.sh:3392
msgid "Sign Off"
msgstr "Подписване"
#: git-gui.sh:2905
msgid "Local Merge..."
msgstr "Локално сливане…"
#: git-gui.sh:2910
msgid "Abort Merge..."
msgstr "Преустановяване на сливане…"
#: git-gui.sh:2922 git-gui.sh:2950
msgid "Add..."
msgstr "Добавяне…"
#: git-gui.sh:2926
msgid "Push..."
msgstr "Избутване…"
#: git-gui.sh:2930
msgid "Delete Branch..."
msgstr "Изтриване на клон…"
#: git-gui.sh:2940 git-gui.sh:3563
msgid "Options..."
msgstr "Опции…"
#: git-gui.sh:2951
msgid "Remove..."
msgstr "Премахване…"
#: git-gui.sh:2960 lib/choose_repository.tcl:55
msgid "Help"
msgstr "Помощ"
#: git-gui.sh:2964 git-gui.sh:2968 lib/choose_repository.tcl:49
#: lib/choose_repository.tcl:58 lib/about.tcl:14
#, tcl-format
msgid "About %s"
msgstr "Относно %s"
#: git-gui.sh:2992
msgid "Online Documentation"
msgstr "Документация в Интернет"
#: git-gui.sh:2995 lib/choose_repository.tcl:52 lib/choose_repository.tcl:61
msgid "Show SSH Key"
msgstr "Показване на ключа за SSH"
#: git-gui.sh:3014 git-gui.sh:3146
msgid "Usage"
msgstr "Употреба"
#: git-gui.sh:3095 lib/blame.tcl:573
msgid "Error"
msgstr "Грешка"
#: git-gui.sh:3126
#, tcl-format
msgid "fatal: cannot stat path %s: No such file or directory"
msgstr ""
"ФАТАЛНА ГРЕШКА: пътят %s не може да бъде открит: такъв файл или директория "
"няма"
#: git-gui.sh:3159
msgid "Current Branch:"
msgstr "Текущ клон:"
#: git-gui.sh:3185
msgid "Staged Changes (Will Commit)"
msgstr "Промени в индекса (за подаване)"
#: git-gui.sh:3205
msgid "Unstaged Changes"
msgstr "Промени извън индекса"
#: git-gui.sh:3276
msgid "Stage Changed"
msgstr "Индексът е променен"
#: git-gui.sh:3295 lib/transport.tcl:137 lib/transport.tcl:229
msgid "Push"
msgstr "Изтласкване"
#: git-gui.sh:3330
msgid "Initial Commit Message:"
msgstr "Първоначално съобщение при подаване:"
#: git-gui.sh:3331
msgid "Amended Commit Message:"
msgstr "Поправено съобщение при подаване:"
#: git-gui.sh:3332
msgid "Amended Initial Commit Message:"
msgstr "Поправено първоначално съобщение при подаване:"
#: git-gui.sh:3333
msgid "Amended Merge Commit Message:"
msgstr "Поправено съобщение при подаване със сливане:"
#: git-gui.sh:3334
msgid "Merge Commit Message:"
msgstr "Съобщение при подаване със сливане:"
#: git-gui.sh:3335
msgid "Commit Message:"
msgstr "Съобщение при подаване:"
#: git-gui.sh:3384 git-gui.sh:3538 lib/console.tcl:73
msgid "Copy All"
msgstr "Копиране на всичко"
#: git-gui.sh:3408 lib/blame.tcl:105
msgid "File:"
msgstr "Файл:"
#: git-gui.sh:3526
msgid "Refresh"
msgstr "Обновяване"
#: git-gui.sh:3547
msgid "Decrease Font Size"
msgstr "По-едър шрифт"
#: git-gui.sh:3551
msgid "Increase Font Size"
msgstr "По-дребен шрифт"
#: git-gui.sh:3559 lib/blame.tcl:294
msgid "Encoding"
msgstr "Кодиране"
#: git-gui.sh:3570
msgid "Apply/Reverse Hunk"
msgstr "Прилагане/връщане на парче"
#: git-gui.sh:3575
msgid "Apply/Reverse Line"
msgstr "Прилагане/връщане на ред"
#: git-gui.sh:3594
msgid "Run Merge Tool"
msgstr "Изпълнение на програмата за сливане"
#: git-gui.sh:3599
msgid "Use Remote Version"
msgstr "Версия от отдалеченото хранилище"
#: git-gui.sh:3603
msgid "Use Local Version"
msgstr "Локална версия"
#: git-gui.sh:3607
msgid "Revert To Base"
msgstr "Връщане към родителската версия"
#: git-gui.sh:3625
msgid "Visualize These Changes In The Submodule"
msgstr "Визуализиране на промените в подмодула"
#: git-gui.sh:3629
msgid "Visualize Current Branch History In The Submodule"
msgstr "Визуализация на историята на текущия клон в историята за подмодула"
#: git-gui.sh:3633
msgid "Visualize All Branch History In The Submodule"
msgstr "Визуализация на историята на всички клони в историята за подмодула"
#: git-gui.sh:3638
msgid "Start git gui In The Submodule"
msgstr "Стартиране на „git gui“ за подмодула"
#: git-gui.sh:3673
msgid "Unstage Hunk From Commit"
msgstr "Изваждане на парчето от подаването"
#: git-gui.sh:3675
msgid "Unstage Lines From Commit"
msgstr "Изваждане на редовете от подаването"
#: git-gui.sh:3677
msgid "Unstage Line From Commit"
msgstr "Изваждане на реда от подаването"
#: git-gui.sh:3680
msgid "Stage Hunk For Commit"
msgstr "Добавяне на парчето за подаване"
#: git-gui.sh:3682
msgid "Stage Lines For Commit"
msgstr "Добавяне на редовете за подаване"
#: git-gui.sh:3684
msgid "Stage Line For Commit"
msgstr "Добавяне на реда за подаване"
#: git-gui.sh:3709
msgid "Initializing..."
msgstr "Инициализиране…"
#: git-gui.sh:3852
#, tcl-format
msgid ""
"Possible environment issues exist.\n"
"\n"
"The following environment variables are probably\n"
"going to be ignored by any Git subprocess run\n"
"by %s:\n"
"\n"
msgstr ""
"Възможно е да има проблем със средата.\n"
"\n"
"Най-вероятно следните променливи няма да бъдат\n"
"взети под внимание от подпроцесите на Git\n"
"от %s:\n"
"\n"
#: git-gui.sh:3881
msgid ""
"\n"
"This is due to a known issue with the\n"
"Tcl binary distributed by Cygwin."
msgstr ""
"\n"
"Това е познат проблем и се дължи на\n"
"версията на Tcl включена в Cygwin."
#: git-gui.sh:3886
#, tcl-format
msgid ""
"\n"
"\n"
"A good replacement for %s\n"
"is placing values for the user.name and\n"
"user.email settings into your personal\n"
"~/.gitconfig file.\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Добър заместител на „%s“\n"
"е да поставите настройките „user.name“ и\n"
"„user.email“ в личния си файл „~/.gitconfig“.\n"
#: lib/spellcheck.tcl:57
msgid "Unsupported spell checker"
msgstr "Тази програма за проверка на правописа не се поддържа"
#: lib/spellcheck.tcl:65
msgid "Spell checking is unavailable"
msgstr "Липсва програма за проверка на правописа"
#: lib/spellcheck.tcl:68
msgid "Invalid spell checking configuration"
msgstr "Неправилни настройки на проверката на правописа"
#: lib/spellcheck.tcl:70
#, tcl-format
msgid "Reverting dictionary to %s."
msgstr "Ползване на речник за език „%s“."
#: lib/spellcheck.tcl:73
msgid "Spell checker silently failed on startup"
msgstr "Програмата за правопис даже не стартира успешно."
#: lib/spellcheck.tcl:80
msgid "Unrecognized spell checker"
msgstr "Непозната програма за проверка на правописа"
#: lib/spellcheck.tcl:186
msgid "No Suggestions"
msgstr "Няма предложения"
#: lib/spellcheck.tcl:388
msgid "Unexpected EOF from spell checker"
msgstr "Неочакван край на файл от програмата за проверка на правописа"
#: lib/spellcheck.tcl:392
msgid "Spell Checker Failed"
msgstr "Грешка в програмата за проверка на правописа"
#: lib/remote_add.tcl:20
msgid "Add Remote"
msgstr "Добавяне на отдалечено хранилище"
#: lib/remote_add.tcl:25
msgid "Add New Remote"
msgstr "Добавяне на отдалечено хранилище"
#: lib/remote_add.tcl:30 lib/tools_dlg.tcl:37
msgid "Add"
msgstr "Добавяне"
#: lib/remote_add.tcl:34 lib/browser.tcl:292 lib/branch_checkout.tcl:30
#: lib/transport.tcl:141 lib/branch_rename.tcl:32 lib/choose_font.tcl:45
#: lib/option.tcl:127 lib/tools_dlg.tcl:41 lib/tools_dlg.tcl:202
#: lib/tools_dlg.tcl:345 lib/remote_branch_delete.tcl:43
#: lib/checkout_op.tcl:579 lib/branch_create.tcl:37 lib/branch_delete.tcl:34
#: lib/merge.tcl:174
msgid "Cancel"
msgstr "Отказване"
#: lib/remote_add.tcl:39
msgid "Remote Details"
msgstr "Данни за отдалеченото хранилище"
#: lib/remote_add.tcl:41 lib/tools_dlg.tcl:51 lib/branch_create.tcl:44
msgid "Name:"
msgstr "Име:"
#: lib/remote_add.tcl:50
msgid "Location:"
msgstr "Местоположение:"
#: lib/remote_add.tcl:60
msgid "Further Action"
msgstr "Следващо действие"
#: lib/remote_add.tcl:63
msgid "Fetch Immediately"
msgstr "Незабавно доставяне"
#: lib/remote_add.tcl:69
msgid "Initialize Remote Repository and Push"
msgstr "Инициализиране на отдалеченото хранилище и изтласкване на промените"
#: lib/remote_add.tcl:75
msgid "Do Nothing Else Now"
msgstr "Да не се прави нищо"
#: lib/remote_add.tcl:100
msgid "Please supply a remote name."
msgstr "Задайте име за отдалеченото хранилище."
#: lib/remote_add.tcl:113
#, tcl-format
msgid "'%s' is not an acceptable remote name."
msgstr "Отдалечено хранилище не може да се казва „%s“."
#: lib/remote_add.tcl:124
#, tcl-format
msgid "Failed to add remote '%s' of location '%s'."
msgstr "Неуспешно добавяне на отдалеченото хранилище „%s“ от адрес „%s“."
#: lib/remote_add.tcl:132 lib/transport.tcl:6
#, tcl-format
msgid "fetch %s"
msgstr "доставяне на „%s“"
#: lib/remote_add.tcl:133
#, tcl-format
msgid "Fetching the %s"
msgstr "Доставяне на „%s“"
#: lib/remote_add.tcl:156
#, tcl-format
msgid "Do not know how to initialize repository at location '%s'."
msgstr "Хранилището с местоположение „%s“ не може да бъде инициализирано."
#: lib/remote_add.tcl:162 lib/transport.tcl:54 lib/transport.tcl:92
#: lib/transport.tcl:110
#, tcl-format
msgid "push %s"
msgstr "изтласкване на „%s“"
#: lib/remote_add.tcl:163
#, tcl-format
msgid "Setting up the %s (at %s)"
msgstr "Добавяне на хранилище „%s“ (с адрес „%s“)"
#: lib/browser.tcl:17
msgid "Starting..."
msgstr "Стартиране…"
#: lib/browser.tcl:27
msgid "File Browser"
msgstr "Файлов браузър"
#: lib/browser.tcl:132 lib/browser.tcl:149
#, tcl-format
msgid "Loading %s..."
msgstr "Зареждане на „%s“…"
#: lib/browser.tcl:193
msgid "[Up To Parent]"
msgstr "[Към родителя]"
#: lib/browser.tcl:275 lib/browser.tcl:282
msgid "Browse Branch Files"
msgstr "Разглеждане на файловете в клона"
#: lib/browser.tcl:288 lib/choose_repository.tcl:422
#: lib/choose_repository.tcl:509 lib/choose_repository.tcl:518
#: lib/choose_repository.tcl:1074
msgid "Browse"
msgstr "Разглеждане"
#: lib/browser.tcl:297 lib/branch_checkout.tcl:35 lib/tools_dlg.tcl:321
msgid "Revision"
msgstr "Версия"
#: lib/tools.tcl:75
#, tcl-format
msgid "Running %s requires a selected file."
msgstr "За изпълнението на „%s“ трябва да изберете файл."
#: lib/tools.tcl:91
#, tcl-format
msgid "Are you sure you want to run %1$s on file \"%2$s\"?"
msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изпълните „%1$s“ върху файла „%2$s“?"
#: lib/tools.tcl:95
#, tcl-format
msgid "Are you sure you want to run %s?"
msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изпълните „%s“?"
#: lib/tools.tcl:116
#, tcl-format
msgid "Tool: %s"
msgstr "Команда: %s"
#: lib/tools.tcl:117
#, tcl-format
msgid "Running: %s"
msgstr "Изпълнение: %s"
#: lib/tools.tcl:155
#, tcl-format
msgid "Tool completed successfully: %s"
msgstr "Командата завърши успешно: %s"
#: lib/tools.tcl:157
#, tcl-format
msgid "Tool failed: %s"
msgstr "Командата върна грешка: %s"
#: lib/branch_checkout.tcl:16 lib/branch_checkout.tcl:21
msgid "Checkout Branch"
msgstr "Клон за изтегляне"
#: lib/branch_checkout.tcl:26
msgid "Checkout"
msgstr "Изтегляне"
#: lib/branch_checkout.tcl:39 lib/option.tcl:310 lib/branch_create.tcl:69
msgid "Options"
msgstr "Опции"
#: lib/branch_checkout.tcl:42 lib/branch_create.tcl:92
msgid "Fetch Tracking Branch"
msgstr "Изтегляне на промените от следения клон"
#: lib/branch_checkout.tcl:47
msgid "Detach From Local Branch"
msgstr "Изтриване от локалния клон"
#: lib/transport.tcl:7
#, tcl-format
msgid "Fetching new changes from %s"
msgstr "Доставяне на промените от „%s“"
#: lib/transport.tcl:18
#, tcl-format
msgid "remote prune %s"
msgstr "окастряне на следящите клони към „%s“"
#: lib/transport.tcl:19
#, tcl-format
msgid "Pruning tracking branches deleted from %s"
msgstr "Окастряне на следящите клони на изтритите клони от „%s“"
#: lib/transport.tcl:25
msgid "fetch all remotes"
msgstr "доставяне на всички отдалечени хранилища"
#: lib/transport.tcl:26
msgid "Fetching new changes from all remotes"
msgstr "Доставяне на новите промени от всички отдалечени хранилища"
#: lib/transport.tcl:40
msgid "remote prune all remotes"
msgstr "окастряне на всички следящи клони"
#: lib/transport.tcl:41
msgid "Pruning tracking branches deleted from all remotes"
msgstr ""
"Окастряне на всички клони, които следят изтрити клони от отдалечени хранилища"
#: lib/transport.tcl:55
#, tcl-format
msgid "Pushing changes to %s"
msgstr "Изтласкване на промените към „%s“"
#: lib/transport.tcl:93
#, tcl-format
msgid "Mirroring to %s"
msgstr "Изтласкване на всичко към „%s“"
#: lib/transport.tcl:111
#, tcl-format
msgid "Pushing %s %s to %s"
msgstr "Изтласкване на %s „%s“ към „%s“"
#: lib/transport.tcl:132
msgid "Push Branches"
msgstr "Клони за изтласкване"
#: lib/transport.tcl:147
msgid "Source Branches"
msgstr "Клони-източници"
#: lib/transport.tcl:162
msgid "Destination Repository"
msgstr "Целево хранилище"
#: lib/transport.tcl:165 lib/remote_branch_delete.tcl:51
msgid "Remote:"
msgstr "Отдалечено хранилище:"
#: lib/transport.tcl:187 lib/remote_branch_delete.tcl:72
msgid "Arbitrary Location:"
msgstr "Произволно местоположение:"
#: lib/transport.tcl:205
msgid "Transfer Options"
msgstr "Настройки при пренасянето"
#: lib/transport.tcl:207
msgid "Force overwrite existing branch (may discard changes)"
msgstr ""
"Изрично презаписване на съществуващ клон (някои промени може да бъдат "
"загубени)"
#: lib/transport.tcl:211
msgid "Use thin pack (for slow network connections)"
msgstr "Максимална компресия (за бавни мрежови връзки)"
#: lib/transport.tcl:215
msgid "Include tags"
msgstr "Включване на етикетите"
#: lib/status_bar.tcl:87
#, tcl-format
msgid "%s ... %*i of %*i %s (%3i%%)"
msgstr "%s… %*i от общо %*i %s (%3i%%)"
#: lib/remote.tcl:200
msgid "Push to"
msgstr "Изтласкване към"
#: lib/remote.tcl:218
msgid "Remove Remote"
msgstr "Премахване на отдалечено хранилище"
#: lib/remote.tcl:223
msgid "Prune from"
msgstr "Окастряне от"
#: lib/remote.tcl:228
msgid "Fetch from"
msgstr "Доставяне от"
#: lib/sshkey.tcl:31
msgid "No keys found."
msgstr "Не са открити ключове."
#: lib/sshkey.tcl:34
#, tcl-format
msgid "Found a public key in: %s"
msgstr "Открит е публичен ключ в „%s“"
#: lib/sshkey.tcl:40
msgid "Generate Key"
msgstr "Генериране на ключ"
#: lib/sshkey.tcl:55 lib/checkout_op.tcl:146 lib/console.tcl:81
#: lib/database.tcl:30
msgid "Close"
msgstr "Затваряне"
#: lib/sshkey.tcl:58
msgid "Copy To Clipboard"
msgstr "Копиране към системния буфер"
#: lib/sshkey.tcl:72
msgid "Your OpenSSH Public Key"
msgstr "Публичният ви ключ за OpenSSH"
#: lib/sshkey.tcl:80
msgid "Generating..."
msgstr "Генериране…"
#: lib/sshkey.tcl:86
#, tcl-format
msgid ""
"Could not start ssh-keygen:\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Програмата „ssh-keygen“ не може да бъде стартирана:\n"
"\n"
"%s"
#: lib/sshkey.tcl:113
msgid "Generation failed."
msgstr "Неуспешно генериране."
#: lib/sshkey.tcl:120
msgid "Generation succeeded, but no keys found."
msgstr "Генерирането завърши успешно, а не са намерени ключове."
#: lib/sshkey.tcl:123
#, tcl-format
msgid "Your key is in: %s"
msgstr "Ключът ви е в „%s“"
#: lib/branch_rename.tcl:15 lib/branch_rename.tcl:23
msgid "Rename Branch"
msgstr "Преименуване на клон"
#: lib/branch_rename.tcl:28
msgid "Rename"
msgstr "Преименуване"
#: lib/branch_rename.tcl:38
msgid "Branch:"
msgstr "Клон:"
#: lib/branch_rename.tcl:46
msgid "New Name:"
msgstr "Ново име:"
#: lib/branch_rename.tcl:81
msgid "Please select a branch to rename."
msgstr "Изберете клон за преименуване."
#: lib/branch_rename.tcl:92 lib/branch_create.tcl:154
msgid "Please supply a branch name."
msgstr "Дайте име на клона."
#: lib/branch_rename.tcl:102 lib/checkout_op.tcl:202
#, tcl-format
msgid "Branch '%s' already exists."
msgstr "Клонът „%s“ вече съществува."
#: lib/branch_rename.tcl:112 lib/branch_create.tcl:165
#, tcl-format
msgid "'%s' is not an acceptable branch name."
msgstr "„%s“ не може да се използва за име на клон."
#: lib/branch_rename.tcl:123
#, tcl-format
msgid "Failed to rename '%s'."
msgstr "Неуспешно преименуване на „%s“."
#: lib/choose_font.tcl:41
msgid "Select"
msgstr "Избор"
#: lib/choose_font.tcl:55
msgid "Font Family"
msgstr "Шрифт"
#: lib/choose_font.tcl:76
msgid "Font Size"
msgstr "Размер"
#: lib/choose_font.tcl:93
msgid "Font Example"
msgstr "Мостра"
#: lib/choose_font.tcl:105
msgid ""
"This is example text.\n"
"If you like this text, it can be your font."
msgstr ""
"Това е примерен текст.\n"
"Ако ви харесва как изглежда, изберете шрифта."
#: lib/option.tcl:11
#, tcl-format
msgid "Invalid global encoding '%s'"
msgstr "Неправилно глобално кодиране „%s“"
#: lib/option.tcl:19
#, tcl-format
msgid "Invalid repo encoding '%s'"
msgstr "Неправилно кодиране „%s“ на хранилището"
#: lib/option.tcl:119
msgid "Restore Defaults"
msgstr "Стандартни настройки"
#: lib/option.tcl:123
msgid "Save"
msgstr "Запазване"
#: lib/option.tcl:133
#, tcl-format
msgid "%s Repository"
msgstr "Хранилище „%s“"
#: lib/option.tcl:134
msgid "Global (All Repositories)"
msgstr "Глобално (за всички хранилища)"
#: lib/option.tcl:140
msgid "User Name"
msgstr "Потребителско име"
#: lib/option.tcl:141
msgid "Email Address"
msgstr "Адрес на е-поща"
#: lib/option.tcl:143
msgid "Summarize Merge Commits"
msgstr "Обобщаване на подаванията при сливане"
#: lib/option.tcl:144
msgid "Merge Verbosity"
msgstr "Подробности при сливанията"
#: lib/option.tcl:145
msgid "Show Diffstat After Merge"
msgstr "Извеждане на статистика след сливанията"
#: lib/option.tcl:146
msgid "Use Merge Tool"
msgstr "Използване на програма за сливане"
#: lib/option.tcl:148
msgid "Trust File Modification Timestamps"
msgstr "Доверие във времето на промяна на файловете"
#: lib/option.tcl:149
msgid "Prune Tracking Branches During Fetch"
msgstr "Окастряне на следящите клонове при доставяне"
#: lib/option.tcl:150
msgid "Match Tracking Branches"
msgstr "Напасване на следящите клонове"
#: lib/option.tcl:151
msgid "Use Textconv For Diffs and Blames"
msgstr ""
"Преобразуване на текста с „textconv“ при анотиране и извеждане на разлики"
#: lib/option.tcl:152
msgid "Blame Copy Only On Changed Files"
msgstr "Анотиране на копието само по променените файлове"
#: lib/option.tcl:153
msgid "Maximum Length of Recent Repositories List"
msgstr "Максимална дължина на списъка със скоро ползвани хранилища"
#: lib/option.tcl:154
msgid "Minimum Letters To Blame Copy On"
msgstr "Минимален брой знаци за анотиране на копието"
#: lib/option.tcl:155
msgid "Blame History Context Radius (days)"
msgstr "Исторически обхват за анотиране в дни"
#: lib/option.tcl:156
msgid "Number of Diff Context Lines"
msgstr "Брой редове за контекста при извеждане на разликите"
#: lib/option.tcl:157
msgid "Additional Diff Parameters"
msgstr "Допълнителни аргументи към „git diff“"
#: lib/option.tcl:158
msgid "Commit Message Text Width"
msgstr "Широчина на текста на съобщението при подаване"
#: lib/option.tcl:159
msgid "New Branch Name Template"
msgstr "Шаблон за името на новите клони"
#: lib/option.tcl:160
msgid "Default File Contents Encoding"
msgstr "Стандартно кодиране на файловете"
#: lib/option.tcl:161
msgid "Warn before committing to a detached head"
msgstr "Предупреждаване при подаването при несвързан връх"
#: lib/option.tcl:162
msgid "Staging of untracked files"
msgstr "Вкарване на неследени файлове в индекса"
#: lib/option.tcl:163
msgid "Show untracked files"
msgstr "Показване на неследените файлове"
#: lib/option.tcl:164
msgid "Tab spacing"
msgstr "Размер на табулацията в интервали"
#: lib/option.tcl:210
msgid "Change"
msgstr "Смяна"
#: lib/option.tcl:254
msgid "Spelling Dictionary:"
msgstr "Правописен речник:"
#: lib/option.tcl:284
msgid "Change Font"
msgstr "Смяна на шрифта"
#: lib/option.tcl:288
#, tcl-format
msgid "Choose %s"
msgstr "Избор на „%s“"
#: lib/option.tcl:294
msgid "pt."
msgstr "тчк."
#: lib/option.tcl:308
msgid "Preferences"
msgstr "Настройки"
#: lib/option.tcl:345
msgid "Failed to completely save options:"
msgstr "Неуспешно запазване на настройките:"
#: lib/encoding.tcl:443
msgid "Default"
msgstr "Стандартното"
#: lib/encoding.tcl:448
#, tcl-format
msgid "System (%s)"
msgstr "Системното (%s)"
#: lib/encoding.tcl:459 lib/encoding.tcl:465
msgid "Other"
msgstr "Друго"
#: lib/mergetool.tcl:8
msgid "Force resolution to the base version?"
msgstr "Да се използва базовата версия"
#: lib/mergetool.tcl:9
msgid "Force resolution to this branch?"
msgstr "Да се използва версията от този клон"
#: lib/mergetool.tcl:10
msgid "Force resolution to the other branch?"
msgstr "Да се използва версията от другия клон"
#: lib/mergetool.tcl:14
#, tcl-format
msgid ""
"Note that the diff shows only conflicting changes.\n"
"\n"
"%s will be overwritten.\n"
"\n"
"This operation can be undone only by restarting the merge."
msgstr ""
"Разликата показва само разликите с конфликт.\n"
"\n"
"Файлът „%s“ ще бъде презаписан.\n"
"\n"
"Тази операция може да бъде отменена само чрез започване на сливането наново."
#: lib/mergetool.tcl:45
#, tcl-format
msgid "File %s seems to have unresolved conflicts, still stage?"
msgstr ""
"Изглежда, че все още има некоригирани конфликти във файла „%s“. Да се добави "
"ли файлът към индекса?"
#: lib/mergetool.tcl:60
#, tcl-format
msgid "Adding resolution for %s"
msgstr "Добавяне на корекция на конфликтите в „%s“"
#: lib/mergetool.tcl:141
msgid "Cannot resolve deletion or link conflicts using a tool"
msgstr ""
"Конфликтите при символни връзки или изтриване не могат да бъдат коригирани с "
"външна програма."
#: lib/mergetool.tcl:146
msgid "Conflict file does not exist"
msgstr "Файлът, в който е конфликтът, не съществува"
#: lib/mergetool.tcl:246
#, tcl-format
msgid "Not a GUI merge tool: '%s'"
msgstr "Това не е графична програма за сливане: „%s“"
#: lib/mergetool.tcl:275
#, tcl-format
msgid "Unsupported merge tool '%s'"
msgstr "Неподдържана програма за сливане: „%s“"
#: lib/mergetool.tcl:310
msgid "Merge tool is already running, terminate it?"
msgstr "Програмата за сливане вече е стартирана. Да бъде ли изключена?"
#: lib/mergetool.tcl:330
#, tcl-format
msgid ""
"Error retrieving versions:\n"
"%s"
msgstr ""
"Грешка при изтеглянето на версии:\n"
"%s"
#: lib/mergetool.tcl:350
#, tcl-format
msgid ""
"Could not start the merge tool:\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Програмата за сливане не може да бъде стартирана:\n"
"\n"
"%s"
#: lib/mergetool.tcl:354
msgid "Running merge tool..."
msgstr "Стартиране на програмата за сливане…"
#: lib/mergetool.tcl:382 lib/mergetool.tcl:390
msgid "Merge tool failed."
msgstr "Грешка в програмата за сливане."
#: lib/tools_dlg.tcl:22
msgid "Add Tool"
msgstr "Добавяне на команда"
#: lib/tools_dlg.tcl:28
msgid "Add New Tool Command"
msgstr "Добавяне на команда"
#: lib/tools_dlg.tcl:34
msgid "Add globally"
msgstr "Глобално добавяне"
#: lib/tools_dlg.tcl:46
msgid "Tool Details"
msgstr "Подробности за командата"
#: lib/tools_dlg.tcl:49
msgid "Use '/' separators to create a submenu tree:"
msgstr "За създаване на подменюта използвайте знака „/“ за разделител:"
#: lib/tools_dlg.tcl:60
msgid "Command:"
msgstr "Команда:"
#: lib/tools_dlg.tcl:71
msgid "Show a dialog before running"
msgstr "Преди изпълнение да се извежда диалогов прозорец"
#: lib/tools_dlg.tcl:77
msgid "Ask the user to select a revision (sets $REVISION)"
msgstr "Потребителят да укаже версия (задаване на променливата $REVISION)"
#: lib/tools_dlg.tcl:82
msgid "Ask the user for additional arguments (sets $ARGS)"
msgstr ""
"Потребителят да укаже допълнителни аргументи (задаване на променливата $ARGS)"
#: lib/tools_dlg.tcl:89
msgid "Don't show the command output window"
msgstr "Без показване на прозорец с изхода от командата"
#: lib/tools_dlg.tcl:94
msgid "Run only if a diff is selected ($FILENAME not empty)"
msgstr ""
"Стартиране само след избор на разлика (променливата $FILENAME не е празна)"
#: lib/tools_dlg.tcl:118
msgid "Please supply a name for the tool."
msgstr "Задайте име за командата."
#: lib/tools_dlg.tcl:126
#, tcl-format
msgid "Tool '%s' already exists."
msgstr "Командата „%s“ вече съществува."
#: lib/tools_dlg.tcl:148
#, tcl-format
msgid ""
"Could not add tool:\n"
"%s"
msgstr ""
"Командата не може да бъде добавена:\n"
"%s"
#: lib/tools_dlg.tcl:187
msgid "Remove Tool"
msgstr "Премахване на команда"
#: lib/tools_dlg.tcl:193
msgid "Remove Tool Commands"
msgstr "Премахване на команди"
#: lib/tools_dlg.tcl:198
msgid "Remove"
msgstr "Премахване"
#: lib/tools_dlg.tcl:231
msgid "(Blue denotes repository-local tools)"
msgstr "(командите към локалното хранилище са обозначени в синьо)"
#: lib/tools_dlg.tcl:292
#, tcl-format
msgid "Run Command: %s"
msgstr "Изпълнение на командата „%s“"
#: lib/tools_dlg.tcl:306
msgid "Arguments"
msgstr "Аргументи"
#: lib/tools_dlg.tcl:336 lib/checkout_op.tcl:567 lib/merge.tcl:166
msgid "Visualize"
msgstr "Визуализация"
#: lib/tools_dlg.tcl:341
msgid "OK"
msgstr "Добре"
#: lib/search.tcl:48
msgid "Find:"
msgstr "Търсене:"
#: lib/search.tcl:50
msgid "Next"
msgstr "Следваща поява"
#: lib/search.tcl:51
msgid "Prev"
msgstr "Предишна поява"
#: lib/search.tcl:52
msgid "RegExp"
msgstr "Рег. израз"
#: lib/search.tcl:54
msgid "Case"
msgstr "Регистър"
#: lib/shortcut.tcl:21 lib/shortcut.tcl:62
msgid "Cannot write shortcut:"
msgstr "Клавишната комбинация не може да бъде запазена:"
#: lib/shortcut.tcl:137
msgid "Cannot write icon:"
msgstr "Иконата не може да бъде запазена:"
#: lib/diff.tcl:77
#, tcl-format
msgid ""
"No differences detected.\n"
"\n"
"%s has no changes.\n"
"\n"
"The modification date of this file was updated by another application, but "
"the content within the file was not changed.\n"
"\n"
"A rescan will be automatically started to find other files which may have "
"the same state."
msgstr ""
"Не са открити разлики.\n"
"\n"
"Няма промени в „%s“.\n"
"\n"
"Времето на промяна на файла е бил зададен от друга програма, но съдържанието "
"му не е променено.\n"
"\n"
"Автоматично ще започне нова проверка дали няма други файлове в това "
"състояние."
#: lib/diff.tcl:117
#, tcl-format
msgid "Loading diff of %s..."
msgstr "Зареждане на разликите в „%s“…"
#: lib/diff.tcl:140
msgid ""
"LOCAL: deleted\n"
"REMOTE:\n"
msgstr ""
"ЛОКАЛНО: изтрит\n"
"ОТДАЛЕЧЕНО:\n"
#: lib/diff.tcl:145
msgid ""
"REMOTE: deleted\n"
"LOCAL:\n"
msgstr ""
"ОТДАЛЕЧЕНО: изтрит\n"
"ЛОКАЛНО:\n"
#: lib/diff.tcl:152
msgid "LOCAL:\n"
msgstr "ЛОКАЛНО:\n"
#: lib/diff.tcl:155
msgid "REMOTE:\n"
msgstr "ОТДАЛЕЧЕНО:\n"
#: lib/diff.tcl:217 lib/diff.tcl:355
#, tcl-format
msgid "Unable to display %s"
msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде показан"
#: lib/diff.tcl:218
msgid "Error loading file:"
msgstr "Грешка при зареждане на файл:"
#: lib/diff.tcl:225
msgid "Git Repository (subproject)"
msgstr "Хранилище на Git (подмодул)"
#: lib/diff.tcl:237
msgid "* Binary file (not showing content)."
msgstr "● Двоичен файл (съдържанието не се показва)."
#: lib/diff.tcl:242
#, tcl-format
msgid ""
"* Untracked file is %d bytes.\n"
"* Showing only first %d bytes.\n"
msgstr ""
"● Неследеният файл е %d байта.\n"
"● Показват се само първите %d байта.\n"
#: lib/diff.tcl:248
#, tcl-format
msgid ""
"\n"
"* Untracked file clipped here by %s.\n"
"* To see the entire file, use an external editor.\n"
msgstr ""
"\n"
"● Неследеният файл е отрязан дотук от програмата „%s“.\n"
"● Използвайте външен редактор, за да видите целия файл.\n"
#: lib/diff.tcl:356 lib/blame.tcl:1128
msgid "Error loading diff:"
msgstr "Грешка при зареждане на разлика:"
#: lib/diff.tcl:578
msgid "Failed to unstage selected hunk."
msgstr "Избраното парче не може да бъде извадено от индекса."
#: lib/diff.tcl:585
msgid "Failed to stage selected hunk."
msgstr "Избраното парче не може да бъде добавено към индекса."
#: lib/diff.tcl:664
msgid "Failed to unstage selected line."
msgstr "Избраният ред не може да бъде изваден от индекса."
#: lib/diff.tcl:672
msgid "Failed to stage selected line."
msgstr "Избраният ред не може да бъде добавен към индекса."
#: lib/remote_branch_delete.tcl:29 lib/remote_branch_delete.tcl:34
msgid "Delete Branch Remotely"
msgstr "Изтриване на отдалечения клон"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:48
msgid "From Repository"
msgstr "От хранилище"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:88
msgid "Branches"
msgstr "Клони"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:110
msgid "Delete Only If"
msgstr "Изтриване, само ако"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:112
msgid "Merged Into:"
msgstr "Слят в:"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:120 lib/branch_delete.tcl:53
msgid "Always (Do not perform merge checks)"
msgstr "Винаги (без проверка за сливане)"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:153
msgid "A branch is required for 'Merged Into'."
msgstr "За данните „Слят в“ е необходимо да зададете клон."
#: lib/remote_branch_delete.tcl:185
#, tcl-format
msgid ""
"The following branches are not completely merged into %s:\n"
"\n"
" - %s"
msgstr ""
"Следните клони не са слети напълно в „%s“:\n"
"\n"
" ● %s"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:190
#, tcl-format
msgid ""
"One or more of the merge tests failed because you have not fetched the "
"necessary commits. Try fetching from %s first."
msgstr ""
"Поне една от пробите за сливане е неуспешна, защото не сте доставили всички "
"необходими подавания. Пробвайте първо да доставите подаванията от „%s“."
#: lib/remote_branch_delete.tcl:208
msgid "Please select one or more branches to delete."
msgstr "Изберете поне един клон за изтриване."
#: lib/remote_branch_delete.tcl:218 lib/branch_delete.tcl:115
msgid ""
"Recovering deleted branches is difficult.\n"
"\n"
"Delete the selected branches?"
msgstr ""
"Възстановяването на изтрити клони може да е трудно.\n"
"\n"
"Сигурни ли сте, че искате да триете?"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:227
#, tcl-format
msgid "Deleting branches from %s"
msgstr "Изтриване на клони от „%s“"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:300
msgid "No repository selected."
msgstr "Не е избрано хранилище."
#: lib/remote_branch_delete.tcl:305
#, tcl-format
msgid "Scanning %s..."
msgstr "Претърсване на „%s“…"
#: lib/choose_repository.tcl:33
msgid "Git Gui"
msgstr "ГПИ на Git"
#: lib/choose_repository.tcl:92 lib/choose_repository.tcl:412
msgid "Create New Repository"
msgstr "Създаване на ново хранилище"
#: lib/choose_repository.tcl:98
msgid "New..."
msgstr "Ново…"
#: lib/choose_repository.tcl:105 lib/choose_repository.tcl:496
msgid "Clone Existing Repository"
msgstr "Клониране на съществуващо хранилище"
#: lib/choose_repository.tcl:116
msgid "Clone..."
msgstr "Клониране…"
#: lib/choose_repository.tcl:123 lib/choose_repository.tcl:1064
msgid "Open Existing Repository"
msgstr "Отваряне на съществуващо хранилище"
#: lib/choose_repository.tcl:129
msgid "Open..."
msgstr "Отваряне…"
#: lib/choose_repository.tcl:142
msgid "Recent Repositories"
msgstr "Скоро ползвани"
#: lib/choose_repository.tcl:148
msgid "Open Recent Repository:"
msgstr "Отваряне на хранилище ползвано наскоро:"
#: lib/choose_repository.tcl:316 lib/choose_repository.tcl:323
#: lib/choose_repository.tcl:330
#, tcl-format
msgid "Failed to create repository %s:"
msgstr "Неуспешно създаване на хранилището „%s“:"
#: lib/choose_repository.tcl:407 lib/branch_create.tcl:33
msgid "Create"
msgstr "Създаване"
#: lib/choose_repository.tcl:417
msgid "Directory:"
msgstr "Директория:"
#: lib/choose_repository.tcl:447 lib/choose_repository.tcl:573
#: lib/choose_repository.tcl:1098
msgid "Git Repository"
msgstr "Хранилище на Git"
#: lib/choose_repository.tcl:472
#, tcl-format
msgid "Directory %s already exists."
msgstr "Вече съществува директория „%s“."
#: lib/choose_repository.tcl:476
#, tcl-format
msgid "File %s already exists."
msgstr "Вече съществува файл „%s“."
#: lib/choose_repository.tcl:491
msgid "Clone"
msgstr "Клониране"
#: lib/choose_repository.tcl:504
msgid "Source Location:"
msgstr "Адрес на източника:"
#: lib/choose_repository.tcl:513
msgid "Target Directory:"
msgstr "Целева директория:"
#: lib/choose_repository.tcl:523
msgid "Clone Type:"
msgstr "Вид клониране:"
#: lib/choose_repository.tcl:528
msgid "Standard (Fast, Semi-Redundant, Hardlinks)"
msgstr "Стандартно (бързо, частично споделяне на файлове, твърди връзки)"
#: lib/choose_repository.tcl:533
msgid "Full Copy (Slower, Redundant Backup)"
msgstr "Пълно (бавно, пълноценно резервно копие)"
#: lib/choose_repository.tcl:538
msgid "Shared (Fastest, Not Recommended, No Backup)"
msgstr "Споделено (най-бързо, не се препоръчва, не прави резервно копие)"
#: lib/choose_repository.tcl:545
msgid "Recursively clone submodules too"
msgstr "Рекурсивно клониране и на подмодулите"
#: lib/choose_repository.tcl:579 lib/choose_repository.tcl:626
#: lib/choose_repository.tcl:772 lib/choose_repository.tcl:842
#: lib/choose_repository.tcl:1104 lib/choose_repository.tcl:1112
#, tcl-format
msgid "Not a Git repository: %s"
msgstr "Това не е хранилище на Git: %s"
#: lib/choose_repository.tcl:615
msgid "Standard only available for local repository."
msgstr "Само локални хранилища могат да се клонират стандартно"
#: lib/choose_repository.tcl:619
msgid "Shared only available for local repository."
msgstr "Само локални хранилища могат да се клонират споделено"
#: lib/choose_repository.tcl:640
#, tcl-format
msgid "Location %s already exists."
msgstr "Местоположението „%s“ вече съществува."
#: lib/choose_repository.tcl:651
msgid "Failed to configure origin"
msgstr "Неуспешно настройване на хранилището-източник"
#: lib/choose_repository.tcl:663
msgid "Counting objects"
msgstr "Преброяване на обекти"
#: lib/choose_repository.tcl:664
msgid "buckets"
msgstr "клетки"
#: lib/choose_repository.tcl:688
#, tcl-format
msgid "Unable to copy objects/info/alternates: %s"
msgstr "Обектите/информацията/синонимите не могат да бъдат копирани: %s"
#: lib/choose_repository.tcl:724
#, tcl-format
msgid "Nothing to clone from %s."
msgstr "Няма какво да се клонира от „%s“."
#: lib/choose_repository.tcl:726 lib/choose_repository.tcl:940
#: lib/choose_repository.tcl:952
msgid "The 'master' branch has not been initialized."
msgstr "Основният клон — „master“ не е инициализиран."
#: lib/choose_repository.tcl:739
msgid "Hardlinks are unavailable. Falling back to copying."
msgstr "Не се поддържат твърди връзки. Преминава се към копиране."
#: lib/choose_repository.tcl:751
#, tcl-format
msgid "Cloning from %s"
msgstr "Клониране на „%s“"
#: lib/choose_repository.tcl:782
msgid "Copying objects"
msgstr "Копиране на обекти"
#: lib/choose_repository.tcl:783
msgid "KiB"
msgstr "KiB"
#: lib/choose_repository.tcl:807
#, tcl-format
msgid "Unable to copy object: %s"
msgstr "Неуспешно копиране на обект: %s"
#: lib/choose_repository.tcl:817
msgid "Linking objects"
msgstr "Създаване на връзки към обектите"
#: lib/choose_repository.tcl:818
msgid "objects"
msgstr "обекти"
#: lib/choose_repository.tcl:826
#, tcl-format
msgid "Unable to hardlink object: %s"
msgstr "Неуспешно създаване на твърда връзка към обект: %s"
#: lib/choose_repository.tcl:881
msgid "Cannot fetch branches and objects. See console output for details."
msgstr ""
"Клоните и обектите не могат да бъдат изтеглени. За повече информация "
"погледнете изхода на конзолата."
#: lib/choose_repository.tcl:892
msgid "Cannot fetch tags. See console output for details."
msgstr ""
"Етикетите не могат да бъдат изтеглени. За повече информация погледнете "
"изхода на конзолата."
#: lib/choose_repository.tcl:916
msgid "Cannot determine HEAD. See console output for details."
msgstr ""
"Върхът „HEAD“ не може да бъде определен. За повече информация погледнете "
"изхода на конзолата."
#: lib/choose_repository.tcl:925
#, tcl-format
msgid "Unable to cleanup %s"
msgstr "„%s“ не може да се зачисти"
#: lib/choose_repository.tcl:931
msgid "Clone failed."
msgstr "Неуспешно клониране."
#: lib/choose_repository.tcl:938
msgid "No default branch obtained."
msgstr "Не е получен клон по подразбиране."
#: lib/choose_repository.tcl:949
#, tcl-format
msgid "Cannot resolve %s as a commit."
msgstr "Няма подаване отговарящо на „%s“."
#: lib/choose_repository.tcl:961
msgid "Creating working directory"
msgstr "Създаване на работната директория"
#: lib/choose_repository.tcl:962 lib/index.tcl:70 lib/index.tcl:136
#: lib/index.tcl:207
msgid "files"
msgstr "файлове"
#: lib/choose_repository.tcl:981
msgid "Cannot clone submodules."
msgstr "Подмодулите не могат да се клонират."
#: lib/choose_repository.tcl:990
msgid "Cloning submodules"
msgstr "Клониране на подмодулите"
#: lib/choose_repository.tcl:1015
msgid "Initial file checkout failed."
msgstr "Неуспешно първоначално изтегляне."
#: lib/choose_repository.tcl:1059
msgid "Open"
msgstr "Отваряне"
#: lib/choose_repository.tcl:1069
msgid "Repository:"
msgstr "Хранилище:"
#: lib/choose_repository.tcl:1118
#, tcl-format
msgid "Failed to open repository %s:"
msgstr "Неуспешно отваряне на хранилището „%s“:"
#: lib/about.tcl:26
msgid "git-gui - a graphical user interface for Git."
msgstr "git-gui — графичен интерфейс за Git."
#: lib/checkout_op.tcl:85
#, tcl-format
msgid "Fetching %s from %s"
msgstr "Доставяне на „%s“ от „%s“"
#: lib/checkout_op.tcl:133
#, tcl-format
msgid "fatal: Cannot resolve %s"
msgstr "фатална грешка: „%s“ не може да се открие"
#: lib/checkout_op.tcl:175
#, tcl-format
msgid "Branch '%s' does not exist."
msgstr "Клонът „%s“ не съществува."
#: lib/checkout_op.tcl:194
#, tcl-format
msgid "Failed to configure simplified git-pull for '%s'."
msgstr "Неуспешно настройване на опростен git-pull за „%s“."
#: lib/checkout_op.tcl:229
#, tcl-format
msgid ""
"Branch '%s' already exists.\n"
"\n"
"It cannot fast-forward to %s.\n"
"A merge is required."
msgstr ""
"Клонът „%s“ съществува.\n"
"\n"
"Той не може да бъде тривиално слят до „%s“.\n"
"Необходимо е сливане."
#: lib/checkout_op.tcl:243
#, tcl-format
msgid "Merge strategy '%s' not supported."
msgstr "Стратегия за сливане „%s“ не се поддържа."
#: lib/checkout_op.tcl:262
#, tcl-format
msgid "Failed to update '%s'."
msgstr "Неуспешно обновяване на „%s“."
#: lib/checkout_op.tcl:274
msgid "Staging area (index) is already locked."
msgstr "Индексът вече е заключен."
#: lib/checkout_op.tcl:289
msgid ""
"Last scanned state does not match repository state.\n"
"\n"
"Another Git program has modified this repository since the last scan. A "
"rescan must be performed before the current branch can be changed.\n"
"\n"
"The rescan will be automatically started now.\n"
msgstr ""
"Състоянието при последната проверка не отговаря на състоянието на "
"хранилището.\n"
"\n"
"Някой друг процес за Git е променил хранилището междувременно. Състоянието "
"трябва да бъде проверено, преди да се премине към нов клон.\n"
"\n"
"Автоматично ще започне нова проверка.\n"
#: lib/checkout_op.tcl:345
#, tcl-format
msgid "Updating working directory to '%s'..."
msgstr "Работната директория се привежда към „%s“…"
#: lib/checkout_op.tcl:346
msgid "files checked out"
msgstr "файла са изтеглени"
#: lib/checkout_op.tcl:376
#, tcl-format
msgid "Aborted checkout of '%s' (file level merging is required)."
msgstr ""
"Преустановяване на изтеглянето на „%s“ (необходимо е пофайлово сливане)."
#: lib/checkout_op.tcl:377
msgid "File level merge required."
msgstr "Необходимо е пофайлово сливане."
#: lib/checkout_op.tcl:381
#, tcl-format
msgid "Staying on branch '%s'."
msgstr "Оставане върху клона „%s“."
#: lib/checkout_op.tcl:452
msgid ""
"You are no longer on a local branch.\n"
"\n"
"If you wanted to be on a branch, create one now starting from 'This Detached "
"Checkout'."
msgstr ""
"Вече не сте на локален клон.\n"
"\n"
"Ако искате да сте на клон, създайте базиран на „Това несвързано изтегляне“."
#: lib/checkout_op.tcl:503 lib/checkout_op.tcl:507
#, tcl-format
msgid "Checked out '%s'."
msgstr "„%s“ е изтеглен."
#: lib/checkout_op.tcl:535
#, tcl-format
msgid "Resetting '%s' to '%s' will lose the following commits:"
msgstr ""
"Зануляването на „%s“ към „%s“ ще доведе до загубването на следните подавания:"
#: lib/checkout_op.tcl:557
msgid "Recovering lost commits may not be easy."
msgstr "Възстановяването на загубените подавания може да е трудно."
#: lib/checkout_op.tcl:562
#, tcl-format
msgid "Reset '%s'?"
msgstr "Зануляване на „%s“?"
#: lib/checkout_op.tcl:571 lib/branch_create.tcl:85
msgid "Reset"
msgstr "Отначало"
#: lib/checkout_op.tcl:635
#, tcl-format
msgid ""
"Failed to set current branch.\n"
"\n"
"This working directory is only partially switched. We successfully updated "
"your files, but failed to update an internal Git file.\n"
"\n"
"This should not have occurred. %s will now close and give up."
msgstr ""
"Неуспешно задаване на текущия клон.\n"
"\n"
"Работната директория е само частично обновена: файловете са обновени "
"успешно, но някой от вътрешните, служебни файлове на Git не е бил.\n"
"\n"
"Това състояние е аварийно и не трябва да се случва. Програмата „%s“ ще "
"преустанови работа."
#: lib/branch_create.tcl:23
msgid "Create Branch"
msgstr "Създаване на клон"
#: lib/branch_create.tcl:28
msgid "Create New Branch"
msgstr "Създаване на нов клон"
#: lib/branch_create.tcl:42
msgid "Branch Name"
msgstr "Име на клона"
#: lib/branch_create.tcl:57
msgid "Match Tracking Branch Name"
msgstr "Съвпадане по името на следения клон"
#: lib/branch_create.tcl:66
msgid "Starting Revision"
msgstr "Начална версия"
#: lib/branch_create.tcl:72
msgid "Update Existing Branch:"
msgstr "Обновяване на съществуващ клон:"
#: lib/branch_create.tcl:75
msgid "No"
msgstr "Не"
#: lib/branch_create.tcl:80
msgid "Fast Forward Only"
msgstr "Само тривиално превъртащо сливане"
#: lib/branch_create.tcl:97
msgid "Checkout After Creation"
msgstr "Преминаване към клона след създаването му"
#: lib/branch_create.tcl:132
msgid "Please select a tracking branch."
msgstr "Изберете клон за следени."
#: lib/branch_create.tcl:141
#, tcl-format
msgid "Tracking branch %s is not a branch in the remote repository."
msgstr "Следящият клон — „%s“, не съществува в отдалеченото хранилище."
#: lib/console.tcl:59
msgid "Working... please wait..."
msgstr "В момента се извършва действие, изчакайте…"
#: lib/console.tcl:186
msgid "Success"
msgstr "Успех"
#: lib/console.tcl:200
msgid "Error: Command Failed"
msgstr "Грешка: неуспешно изпълнение на команда"
#: lib/choose_rev.tcl:52
msgid "This Detached Checkout"
msgstr "Това несвързано изтегляне"
#: lib/choose_rev.tcl:60
msgid "Revision Expression:"
msgstr "Израз за версия:"
#: lib/choose_rev.tcl:72
msgid "Local Branch"
msgstr "Локален клон"
#: lib/choose_rev.tcl:77
msgid "Tracking Branch"
msgstr "Следящ клон"
#: lib/choose_rev.tcl:82 lib/choose_rev.tcl:544
msgid "Tag"
msgstr "Етикет"
#: lib/choose_rev.tcl:321
#, tcl-format
msgid "Invalid revision: %s"
msgstr "Неправилна версия: %s"
#: lib/choose_rev.tcl:342
msgid "No revision selected."
msgstr "Не е избрана версия."
#: lib/choose_rev.tcl:350
msgid "Revision expression is empty."
msgstr "Изразът за версия е празен."
#: lib/choose_rev.tcl:537
msgid "Updated"
msgstr "Обновен"
#: lib/choose_rev.tcl:565
msgid "URL"
msgstr "Адрес"
#: lib/line.tcl:17
msgid "Goto Line:"
msgstr "Към ред:"
#: lib/line.tcl:23
msgid "Go"
msgstr "Придвижване"
#: lib/commit.tcl:9
msgid ""
"There is nothing to amend.\n"
"\n"
"You are about to create the initial commit. There is no commit before this "
"to amend.\n"
msgstr ""
"Няма какво да се поправи.\n"
"\n"
"Ще създадете първоначалното подаване. Преди него няма други подавания, които "
"да поправите.\n"
#: lib/commit.tcl:18
msgid ""
"Cannot amend while merging.\n"
"\n"
"You are currently in the middle of a merge that has not been fully "
"completed. You cannot amend the prior commit unless you first abort the "
"current merge activity.\n"
msgstr ""
"По време на сливане не може да поправяте.\n"
"\n"
"В момента все още не сте завършили операция по сливане. Не може да поправите "
"предишното подаване, освен ако първо не преустановите текущото сливане.\n"
#: lib/commit.tcl:48
msgid "Error loading commit data for amend:"
msgstr "Грешка при зареждане на данните от подаване, които да се поправят:"
#: lib/commit.tcl:75
msgid "Unable to obtain your identity:"
msgstr "Идентификацията ви не може да бъде определена:"
#: lib/commit.tcl:80
msgid "Invalid GIT_COMMITTER_IDENT:"
msgstr "Неправилно поле „GIT_COMMITTER_IDENT“:"
#: lib/commit.tcl:129
#, tcl-format
msgid "warning: Tcl does not support encoding '%s'."
msgstr "предупреждение: Tcl не поддържа кодирането „%s“."
#: lib/commit.tcl:149
msgid ""
"Last scanned state does not match repository state.\n"
"\n"
"Another Git program has modified this repository since the last scan. A "
"rescan must be performed before another commit can be created.\n"
"\n"
"The rescan will be automatically started now.\n"
msgstr ""
"Състоянието при последната проверка не отговаря на състоянието на "
"хранилището.\n"
"\n"
"Някой друг процес за Git е променил хранилището междувременно. Състоянието "
"трябва да бъде проверено преди ново подаване.\n"
"\n"
"Автоматично ще започне нова проверка.\n"
#: lib/commit.tcl:173
#, tcl-format
msgid ""
"Unmerged files cannot be committed.\n"
"\n"
"File %s has merge conflicts. You must resolve them and stage the file "
"before committing.\n"
msgstr ""
"Неслетите файлове не могат да бъдат подавани.\n"
"\n"
"Във файла „%s“ има конфликти при сливане. За да го подадете, трябва първо да "
"коригирате конфликтите и да добавите файла към индекса за подаване.\n"
#: lib/commit.tcl:181
#, tcl-format
msgid ""
"Unknown file state %s detected.\n"
"\n"
"File %s cannot be committed by this program.\n"
msgstr ""
"Непознато състояние на файл „%s“.\n"
"\n"
"Файлът „%s“ не може да бъде подаден чрез текущата програма.\n"
#: lib/commit.tcl:189
msgid ""
"No changes to commit.\n"
"\n"
"You must stage at least 1 file before you can commit.\n"
msgstr ""
"Няма промени за подаване.\n"
"\n"
"Трябва да добавите поне един файл към индекса, за да подадете.\n"
#: lib/commit.tcl:204
msgid ""
"Please supply a commit message.\n"
"\n"
"A good commit message has the following format:\n"
"\n"
"- First line: Describe in one sentence what you did.\n"
"- Second line: Blank\n"
"- Remaining lines: Describe why this change is good.\n"
msgstr ""
"Задайте добро съобщение при подаване.\n"
"\n"
"Използвайте следния формат:\n"
"\n"
"● Първи ред: описание в едно изречение на промяната.\n"
"● Втори ред: празен.\n"
"● Останалите редове: опишете защо се налага тази промяна.\n"
#: lib/commit.tcl:235
msgid "Calling pre-commit hook..."
msgstr "Изпълняване на куката преди подаване…"
#: lib/commit.tcl:250
msgid "Commit declined by pre-commit hook."
msgstr "Подаването е отхвърлено от куката преди подаване."
#: lib/commit.tcl:269
msgid ""
"You are about to commit on a detached head. This is a potentially dangerous "
"thing to do because if you switch to another branch you will lose your "
"changes and it can be difficult to retrieve them later from the reflog. You "
"should probably cancel this commit and create a new branch to continue.\n"
" \n"
" Do you really want to proceed with your Commit?"
msgstr ""
"Ще подавате към несвързан връх. Това е опасно — при изтеглянето на друг клон "
"ще изгубите промените си. След това може да е невъзможно да ги възстановите "
"от журнала на указателите „reflog“. Най-вероятно трябва да отмените това "
"подаване и да създадете клон, в който да подадете.\n"
" \n"
"Сигурни ли сте, че искате да подадете към несвързан връх?"
#: lib/commit.tcl:290
msgid "Calling commit-msg hook..."
msgstr "Изпълняване на куката за съобщението при подаване…"
#: lib/commit.tcl:305
msgid "Commit declined by commit-msg hook."
msgstr "Подаването е отхвърлено от куката за съобщението при подаване."
#: lib/commit.tcl:318
msgid "Committing changes..."
msgstr "Подаване на промените…"
#: lib/commit.tcl:334
msgid "write-tree failed:"
msgstr "неуспешно запазване на дървото (write-tree):"
#: lib/commit.tcl:335 lib/commit.tcl:379 lib/commit.tcl:400
msgid "Commit failed."
msgstr "Неуспешно подаване."
#: lib/commit.tcl:352
#, tcl-format
msgid "Commit %s appears to be corrupt"
msgstr "Подаването „%s“ изглежда повредено"
#: lib/commit.tcl:357
msgid ""
"No changes to commit.\n"
"\n"
"No files were modified by this commit and it was not a merge commit.\n"
"\n"
"A rescan will be automatically started now.\n"
msgstr ""
"Няма промени за подаване.\n"
"\n"
"В това подаване не са променяни никакви файлове, а и не е подаване със "
"сливане.\n"
"\n"
"Автоматично ще започне нова проверка.\n"
#: lib/commit.tcl:364
msgid "No changes to commit."
msgstr "Няма промени за подаване."
#: lib/commit.tcl:378
msgid "commit-tree failed:"
msgstr "неуспешно подаване на дървото (commit-tree):"
#: lib/commit.tcl:399
msgid "update-ref failed:"
msgstr "неуспешно обновяване на указателите (update-ref):"
#: lib/commit.tcl:492
#, tcl-format
msgid "Created commit %s: %s"
msgstr "Успешно подаване %s: %s"
#: lib/branch_delete.tcl:16
msgid "Delete Branch"
msgstr "Изтриване на клон"
#: lib/branch_delete.tcl:21
msgid "Delete Local Branch"
msgstr "Изтриване на локален клон"
#: lib/branch_delete.tcl:39
msgid "Local Branches"
msgstr "Локални клони"
#: lib/branch_delete.tcl:51
msgid "Delete Only If Merged Into"
msgstr "Изтриване, само ако промените са слети и другаде"
#: lib/branch_delete.tcl:103
#, tcl-format
msgid "The following branches are not completely merged into %s:"
msgstr "Не всички промени в клоните са слети в „%s“:"
#: lib/branch_delete.tcl:141
#, tcl-format
msgid ""
"Failed to delete branches:\n"
"%s"
msgstr ""
"Неуспешно триене на клони:\n"
"%s"
#: lib/blame.tcl:73
msgid "File Viewer"
msgstr "Преглед на файлове"
#: lib/blame.tcl:79
msgid "Commit:"
msgstr "Подаване:"
#: lib/blame.tcl:280
msgid "Copy Commit"
msgstr "Копиране на подаване"
#: lib/blame.tcl:284
msgid "Find Text..."
msgstr "Търсене на текст…"
#: lib/blame.tcl:288
msgid "Goto Line..."
msgstr "Към ред…"
#: lib/blame.tcl:297
msgid "Do Full Copy Detection"
msgstr "Пълно търсене на копиране"
#: lib/blame.tcl:301
msgid "Show History Context"
msgstr "Показване на контекста от историята"
#: lib/blame.tcl:304
msgid "Blame Parent Commit"
msgstr "Анотиране на родителското подаване"
#: lib/blame.tcl:466
#, tcl-format
msgid "Reading %s..."
msgstr "Чете се „%s“…"
#: lib/blame.tcl:594
msgid "Loading copy/move tracking annotations..."
msgstr "Зареждане на анотациите за проследяване на копирането/преместването…"
#: lib/blame.tcl:614
msgid "lines annotated"
msgstr "реда анотирани"
#: lib/blame.tcl:806
msgid "Loading original location annotations..."
msgstr "Зареждане на анотациите за първоначалното местоположение…"
#: lib/blame.tcl:809
msgid "Annotation complete."
msgstr "Анотирането завърши."
#: lib/blame.tcl:839
msgid "Busy"
msgstr "Операцията не е завършила"
#: lib/blame.tcl:840
msgid "Annotation process is already running."
msgstr "В момента тече процес на анотиране."
#: lib/blame.tcl:879
msgid "Running thorough copy detection..."
msgstr "Изпълнява се цялостен процес на откриване на копиране…"
#: lib/blame.tcl:947
msgid "Loading annotation..."
msgstr "Зареждане на анотации…"
#: lib/blame.tcl:1000
msgid "Author:"
msgstr "Автор:"
#: lib/blame.tcl:1004
msgid "Committer:"
msgstr "Подал:"
#: lib/blame.tcl:1009
msgid "Original File:"
msgstr "Първоначален файл:"
#: lib/blame.tcl:1057
msgid "Cannot find HEAD commit:"
msgstr "Подаването за връх „HEAD“ не може да се открие:"
#: lib/blame.tcl:1112
msgid "Cannot find parent commit:"
msgstr "Родителското подаване не може да бъде открито"
#: lib/blame.tcl:1127
msgid "Unable to display parent"
msgstr "Родителят не може да бъде показан"
#: lib/blame.tcl:1269
msgid "Originally By:"
msgstr "Първоначално от:"
#: lib/blame.tcl:1275
msgid "In File:"
msgstr "Във файл:"
#: lib/blame.tcl:1280
msgid "Copied Or Moved Here By:"
msgstr "Копирано или преместено тук от:"
#: lib/index.tcl:6
msgid "Unable to unlock the index."
msgstr "Индексът не може да бъде отключен."
#: lib/index.tcl:17
msgid "Index Error"
msgstr "Грешка в индекса"
#: lib/index.tcl:19
msgid ""
"Updating the Git index failed. A rescan will be automatically started to "
"resynchronize git-gui."
msgstr ""
"Неуспешно обновяване на индекса на Git. Автоматично ще започне нова проверка "
"за синхронизирането на git-gui."
#: lib/index.tcl:30
msgid "Continue"
msgstr "Продължаване"
#: lib/index.tcl:33
msgid "Unlock Index"
msgstr "Отключване на индекса"
#: lib/index.tcl:298
#, tcl-format
msgid "Unstaging %s from commit"
msgstr "Изваждане на „%s“ от подаването"
#: lib/index.tcl:337
msgid "Ready to commit."
msgstr "Готовност за подаване."
#: lib/index.tcl:350
#, tcl-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Добавяне на „%s“"
#: lib/index.tcl:380
#, tcl-format
msgid "Stage %d untracked files?"
msgstr "Да се вкарат ли %d неследени файла в индекса?"
#: lib/index.tcl:428
#, tcl-format
msgid "Revert changes in file %s?"
msgstr "Да се махнат ли промените във файла „%s“?"
#: lib/index.tcl:430
#, tcl-format
msgid "Revert changes in these %i files?"
msgstr "Да се махнат ли промените в тези %i файла?"
#: lib/index.tcl:438
msgid "Any unstaged changes will be permanently lost by the revert."
msgstr ""
"Всички промени, които не са били вкарани в индекса, ще бъдат безвъзвратно "
"загубени."
#: lib/index.tcl:441
msgid "Do Nothing"
msgstr "Нищо да не се прави"
#: lib/index.tcl:459
msgid "Reverting selected files"
msgstr "Махане на промените в избраните файлове"
#: lib/index.tcl:463
#, tcl-format
msgid "Reverting %s"
msgstr "Махане на промените в „%s“"
#: lib/date.tcl:25
#, tcl-format
msgid "Invalid date from Git: %s"
msgstr "Неправилни данни от Git: %s"
#: lib/database.tcl:42
msgid "Number of loose objects"
msgstr "Брой непакетирани обекти"
#: lib/database.tcl:43
msgid "Disk space used by loose objects"
msgstr "Дисково пространство заето от непакетирани обекти"
#: lib/database.tcl:44
msgid "Number of packed objects"
msgstr "Брой пакетирани обекти"
#: lib/database.tcl:45
msgid "Number of packs"
msgstr "Брой пакети"
#: lib/database.tcl:46
msgid "Disk space used by packed objects"
msgstr "Дисково пространство заето от пакетирани обекти"
#: lib/database.tcl:47
msgid "Packed objects waiting for pruning"
msgstr "Пакетирани обекти за окастряне"
#: lib/database.tcl:48
msgid "Garbage files"
msgstr "Файлове за боклука"
#: lib/database.tcl:72
msgid "Compressing the object database"
msgstr "Компресиране на базата с данни за обектите"
#: lib/database.tcl:83
msgid "Verifying the object database with fsck-objects"
msgstr "Проверка на базата с данни за обектите с програмата „fsck-objects“"
#: lib/database.tcl:107
#, tcl-format
msgid ""
"This repository currently has approximately %i loose objects.\n"
"\n"
"To maintain optimal performance it is strongly recommended that you compress "
"the database.\n"
"\n"
"Compress the database now?"
msgstr ""
"В това хранилище в момента има към %i непакетирани обекти.\n"
"\n"
"За добра производителност се препоръчва да компресирате базата с данни за "
"обектите.\n"
"\n"
"Да се започне ли компресирането?"
#: lib/error.tcl:20 lib/error.tcl:116
msgid "error"
msgstr "грешка"
#: lib/error.tcl:36
msgid "warning"
msgstr "предупреждение"
#: lib/error.tcl:96
msgid "You must correct the above errors before committing."
msgstr "Преди да можете да подадете, коригирайте горните грешки."
#: lib/merge.tcl:13
msgid ""
"Cannot merge while amending.\n"
"\n"
"You must finish amending this commit before starting any type of merge.\n"
msgstr ""
"По време на поправяне не може да сливане.\n"
"\n"
"Трябва да завършите поправянето на текущото подаване, преди да започнете "
"сливане.\n"
#: lib/merge.tcl:27
msgid ""
"Last scanned state does not match repository state.\n"
"\n"
"Another Git program has modified this repository since the last scan. A "
"rescan must be performed before a merge can be performed.\n"
"\n"
"The rescan will be automatically started now.\n"
msgstr ""
"Последно установеното състояние не отговаря на това в хранилището.\n"
"\n"
"Някой друг процес за Git е променил хранилището междувременно. Състоянието "
"трябва да бъде проверено, преди да се извърши сливане.\n"
"\n"
"Автоматично ще започне нова проверка.\n"
"\n"
#: lib/merge.tcl:45
#, tcl-format
msgid ""
"You are in the middle of a conflicted merge.\n"
"\n"
"File %s has merge conflicts.\n"
"\n"
"You must resolve them, stage the file, and commit to complete the current "
"merge. Only then can you begin another merge.\n"
msgstr ""
"В момента тече сливане, но има конфликти.\n"
"\n"
"Погледнете файла „%s“.\n"
"\n"
"Трябва да коригирате конфликтите в него, да го добавите към индекса и да "
"завършите текущото сливане чрез подаване. Чак тогава може да започнете ново "
"сливане.\n"
#: lib/merge.tcl:55
#, tcl-format
msgid ""
"You are in the middle of a change.\n"
"\n"
"File %s is modified.\n"
"\n"
"You should complete the current commit before starting a merge. Doing so "
"will help you abort a failed merge, should the need arise.\n"
msgstr ""
"В момента тече подаване.\n"
"\n"
"Файлът „%s“ е променен.\n"
"\n"
"Трябва да завършите текущото подаване, преди да започнете сливане. Така ще "
"можете лесно да преустановите сливането, ако възникне нужда.\n"
#: lib/merge.tcl:108
#, tcl-format
msgid "%s of %s"
msgstr "%s от общо %s"
#: lib/merge.tcl:122
#, tcl-format
msgid "Merging %s and %s..."
msgstr "Сливане на „%s“ и „%s“…"
#: lib/merge.tcl:133
msgid "Merge completed successfully."
msgstr "Сливането завърши успешно."
#: lib/merge.tcl:135
msgid "Merge failed. Conflict resolution is required."
msgstr "Неуспешно сливане — има конфликти за коригиране."
#: lib/merge.tcl:160
#, tcl-format
msgid "Merge Into %s"
msgstr "Сливане в „%s“"
#: lib/merge.tcl:179
msgid "Revision To Merge"
msgstr "Версия за сливане"
#: lib/merge.tcl:214
msgid ""
"Cannot abort while amending.\n"
"\n"
"You must finish amending this commit.\n"
msgstr ""
"Поправянето не може да бъде преустановено.\n"
"\n"
"Трябва да завършите поправката на това подаване.\n"
#: lib/merge.tcl:224
msgid ""
"Abort merge?\n"
"\n"
"Aborting the current merge will cause *ALL* uncommitted changes to be lost.\n"
"\n"
"Continue with aborting the current merge?"
msgstr ""
"Да се преустанови ли сливането?\n"
"\n"
"В такъв случай ●ВСИЧКИ● неподадени промени ще бъдат безвъзвратно загубени.\n"
"\n"
"Наистина ли да се преустанови сливането?"
#: lib/merge.tcl:230
msgid ""
"Reset changes?\n"
"\n"
"Resetting the changes will cause *ALL* uncommitted changes to be lost.\n"
"\n"
"Continue with resetting the current changes?"
msgstr ""
"Да се занулят ли промените?\n"
"\n"
"В такъв случай ●ВСИЧКИ● неподадени промени ще бъдат безвъзвратно загубени.\n"
"\n"
"Наистина ли да се занулят промените?"
#: lib/merge.tcl:241
msgid "Aborting"
msgstr "Преустановяване"
#: lib/merge.tcl:241
msgid "files reset"
msgstr "файла със занулени промени"
#: lib/merge.tcl:269
msgid "Abort failed."
msgstr "Неуспешно преустановяване."
#: lib/merge.tcl:271
msgid "Abort completed. Ready."
msgstr "Успешно преустановяване. Готовност за следващо действие."