blob: ac6f103e4de50d82ceaf3dbcba5c1d0372e6cabf [file] [log] [blame]
# Bulgarian translation of git po-file.
# Copyright (C) 2014, 2015 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
# This file is distributed under the same license as the git package.
# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015.
#
# ========================
# DICTIONARY TO MERGE IN GIT GUI
# ------------------------
# range интервал
# unreachable object недостижим обект
# dangling objects обект извън клон
# fast-forward тривиално сливане
# stale remote старо хранилище
# rebase пребазирам
# force (push) принудително изтласквам
# stash/index индекс
# squash commits смачкване на подавания
# root commit начално подаване
# fixup вкарвам подаване в предното без следа
# remote-tracking branch следящ клон
# git bundle пратка на git
# bisect двоично търсене
# am прилагам поредица от кръпки
# working directory/tree — винаги работно дърво, git следи цялото дърво, а не директории, работна директория за cwd
# switch to branch преминавам към клон
# sparse entry частично изтеглена директория/път
# revision range диапазон на версиите
# cover letter придружаващо писмо
# reference repository еталонно хранилище
# grafted repository хранилище с присаждане
# thin pack съкратен пакет
# stat (a file) получавам информация чрез „stat“ (за файл)
# mixed reset смесено зануляване (индекса и указателя „HEAD“, без работното дърво)
# soft reset меко зануляване (само указателя „HEAD“, без индекса и работното дърво)
# hard reset пълно зануляване (указателя „HEAD“, индекса и работното дърво)
# merge reset слято зануляване (целия индекс и отчасти работното дърво — без файловете с промени между работното дърво и индекса)
# keep reset запазващо зануляване (отчасти индекса и работното дърво — файловете с промени от подаването и „HEAD“)
# commit-ish указател към подаване
# sequence последователност/поредица
# whitespace symbol знаци за интервали
# shortlog съкратения журнал
# backing store мястото за съхранение
# reject отхвърлено парче
# topic branch тематичен клон
# empty head връх без история
# tree-ish указател към дърво
# three-way merge тройно сливане
# dirty нечист, мръсен (файл, индекс)
# fallback резервен вариант
# pathspec magic опция за магически пътища
# bitmap index индекс на база битови маски
# mark маркер
# plumbing команди от системно ниво
# porcelain команди от потребителско ниво
# pack [noun] пакетен файл - fixme in glossary
# mainline базово подаване - при cherry-pick на merge - към коя версия да се изчислява разликата
# token лексема
# trailer епилог/завършек на съобщение
# cwd текуща работна директория
# untracked cache кеш за неследените файлове
# broken/corrupt повреден
# restore възстановявам
# precious objects repo хранилище с важни обекти
# linked checkout свързано изтегляне
# term управляваща дума (за git-bisect)
# mergetag етикет при сливане
# delta - разлика, делта, обект-разлика
# ----
# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
# ========================
# „“…— ●≫ѝ→
#
# consistency between stdout - standard output/ stdin - standard input/ stderr - standard error
#
#
# ========================
# RECHECK
# ------------------------
# FIXME
# HEAD as a reference vs head of a branch
# git update-index -h извежда само един ред, а не цялата помощ за опциите
# git fetch --al работи подобно на --all
# ========================
# GENERATE STATS
# ------------------------
# grep ^#: bg.po | cut -c4- |tr ' ' '\n'| sed -e 's/:[0-9][0-9]*//' -e 's%.*/%%' -e 's/[.][^.]*$//' > OUT
# sort -u OUT > UNIQUE
# for i in `cat UNIQUE`; do echo `grep "^$i$" OUT | wc -l` $i ; done | sort -nr > STATS
#
# ========================
# FIND NON FULLY TRANSLATED
# ------------------------
# msgattrib --untranslated bg.po > untranslated.po
# msgattrib --only-fuzzy bg.po > fuzzy.po
# msgcat.exe untranslated.po fuzzy.po > new.po
# grep ^#: new.po | cut -c4- |tr ' ' '\n'| sed -e 's/:[0-9][0-9]*//' -e 's%.*/%%' -e 's/[.][^.]*$//' | sort -u
#
# ========================
# MOST IMPORTANT name asc ordering
# ------------------------
# add, blame, branch, checkout, clone, commit, common-cmds, config, diff, fetch, fsck, gc, git-rebase, git-stash, grep, log, mv, parse-options, push, reflog, remote, reset, revert, rm, wt-status
#
# ========================
# IMPORTANT strings, name asc ordering
# ------------------------
# apply, archive, check-ignore, clean, date, describe, git-am, git-bisect, git-submodule, hash-object, init-db, ls-tree, merge, merge-base, merge-file, merge-recursive, name-rev, pathspec, show-ref, tag
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2015-12-22 22:50+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2015-12-28 11:32+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: advice.c:55
#, c-format
msgid "hint: %.*s\n"
msgstr "Подсказка: %.*s\n"
# TRANSFER
#: advice.c:88
msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
"as appropriate to mark resolution and make a commit."
msgstr ""
"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“\n"
"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
#: advice.c:101 builtin/merge.c:1225
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
#: advice.c:103
msgid "Please, commit your changes before merging."
msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
#: advice.c:104
msgid "Exiting because of unfinished merge."
msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
#: archive.c:12
msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr "git archive [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
#: archive.c:13
msgid "git archive --list"
msgstr "git archive --list"
#: archive.c:14
msgid ""
"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr ""
"git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО "
"[ПЪТ…]"
#: archive.c:15
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
#: archive.c:344 builtin/add.c:137 builtin/add.c:420 builtin/rm.c:327
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
#: archive.c:429
msgid "fmt"
msgstr "ФОРМАТ"
#: archive.c:429
msgid "archive format"
msgstr "ФОРМАТ на архива"
#: archive.c:430 builtin/log.c:1229
msgid "prefix"
msgstr "префикс"
#: archive.c:431
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "добавяне на този префикс към всеки път в архива"
#: archive.c:432 builtin/archive.c:88 builtin/blame.c:2535 builtin/blame.c:2536
#: builtin/config.c:58 builtin/fast-export.c:987 builtin/fast-export.c:989
#: builtin/grep.c:707 builtin/hash-object.c:99 builtin/ls-files.c:446
#: builtin/ls-files.c:449 builtin/notes.c:395 builtin/notes.c:558
#: builtin/read-tree.c:109 parse-options.h:153
msgid "file"
msgstr "файл"
#: archive.c:433 builtin/archive.c:89
msgid "write the archive to this file"
msgstr "запазване на архива в този файл"
#: archive.c:435
msgid "read .gitattributes in working directory"
msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
#: archive.c:436
msgid "report archived files on stderr"
msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
#: archive.c:437
msgid "store only"
msgstr "само съхранение без компресиране"
#: archive.c:438
msgid "compress faster"
msgstr "бързо компресиране"
#: archive.c:446
msgid "compress better"
msgstr "добро компресиране"
#: archive.c:449
msgid "list supported archive formats"
msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
#: archive.c:451 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:77
msgid "repo"
msgstr "хранилище"
#: archive.c:452 builtin/archive.c:91
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
#: archive.c:453 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:479
msgid "command"
msgstr "команда"
#: archive.c:454 builtin/archive.c:93
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
#: attr.c:265
msgid ""
"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
"Use '\\!' for literal leading exclamation."
msgstr ""
"Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
#: branch.c:61
#, c-format
msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
msgstr ""
"Клонът „%s“ не може да служи като източник за собствената си синхронизация."
#: branch.c:84
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s by rebasing."
msgstr ""
"Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от отдалеченото хранилище „%s“ чрез "
"пребазиране."
#: branch.c:85
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от отдалеченото хранилище „%s“."
#: branch.c:89
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track local branch %s by rebasing."
msgstr ""
"Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от локалното хранилище чрез пребазиране."
#: branch.c:90
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track local branch %s."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от локалното хранилище."
#: branch.c:95
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track remote ref %s by rebasing."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“ чрез пребазиране."
#: branch.c:96
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track remote ref %s."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“."
#: branch.c:100
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track local ref %s by rebasing."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“ чрез пребазиране."
#: branch.c:101
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track local ref %s."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“."
#: branch.c:134
#, c-format
msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
msgstr "Няма следене: двусмислена информация за указателя „%s“"
#: branch.c:163
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid branch name."
msgstr "„%s“ не е позволено име за клон."
#: branch.c:168
#, c-format
msgid "A branch named '%s' already exists."
msgstr "Вече съществува клон с име „%s“."
#: branch.c:176
msgid "Cannot force update the current branch."
msgstr "Текущият клон не може да бъде принудително обновен."
#: branch.c:196
#, c-format
msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
msgstr "Зададените настройки за следенето са грешни — началото „%s“ не е клон."
#: branch.c:198
#, c-format
msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
msgstr "заявеният отдалечен клон „%s“ не съществува"
#: branch.c:200
msgid ""
"\n"
"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
"\n"
"If you are planning to push out a new local branch that\n"
"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
msgstr ""
"\n"
"Ако искате да базирате работата си на клон от отдалечено хранилище, може \n"
"да се наложи да изпълните „git fetch“, за да получите информацията за него.\n"
"\n"
"Ако искате да изтласкате нов, локален клон, който да следи отдалечен клон,\n"
"може да използвате „git push -u“, за да настроите към кой клон да се "
"изтласква."
#: branch.c:244
#, c-format
msgid "Not a valid object name: '%s'."
msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
#: branch.c:264
#, c-format
msgid "Ambiguous object name: '%s'."
msgstr "Двусмислено име на обект: „%s“"
#: branch.c:269
#, c-format
msgid "Not a valid branch point: '%s'."
msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
#: branch.c:322
#, c-format
msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
#: bundle.c:34
#, c-format
msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на git версия 2"
#: bundle.c:61
#, c-format
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
#: bundle.c:87 builtin/commit.c:766
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
#: bundle.c:139
msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
#: bundle.c:163 ref-filter.c:1372 sequencer.c:636 sequencer.c:1083
#: builtin/blame.c:2734 builtin/commit.c:1045 builtin/log.c:334
#: builtin/log.c:849 builtin/log.c:1461 builtin/log.c:1694 builtin/merge.c:358
#: builtin/shortlog.c:158
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
#: bundle.c:185
#, c-format
msgid "The bundle contains this ref:"
msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
msgstr[0] "Пратката съдържа следния указател:"
msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
#: bundle.c:192
msgid "The bundle records a complete history."
msgstr "Пратката съдържа пълна история."
#: bundle.c:194
#, c-format
msgid "The bundle requires this ref:"
msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
#: bundle.c:253
msgid "Could not spawn pack-objects"
msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
#: bundle.c:264
msgid "pack-objects died"
msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
#: bundle.c:304
msgid "rev-list died"
msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
#: bundle.c:353
#, c-format
msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr ""
"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
#: bundle.c:443 builtin/log.c:157 builtin/log.c:1369 builtin/shortlog.c:261
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "непознат аргумент: %s"
#: bundle.c:449
msgid "Refusing to create empty bundle."
msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
#: bundle.c:459
#, c-format
msgid "cannot create '%s'"
msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
#: bundle.c:480
msgid "index-pack died"
msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
#: color.c:275
#, c-format
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
#: commit.c:40 builtin/am.c:452 builtin/am.c:488 builtin/am.c:1520
#: builtin/am.c:2149
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
#: commit.c:42
#, c-format
msgid "%s %s is not a commit!"
msgstr "%s %s не е подаване!"
#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
msgid "memory exhausted"
msgstr "паметта свърши"
#: config.c:474 config.c:476
#, c-format
msgid "bad config file line %d in %s"
msgstr "неправилен ред %d в „%s“"
#: config.c:592
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
msgstr ""
"неправилна числова стойност „%s“ за настройката „%s“ в раздела „%s“: %s"
#: config.c:594
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за настройката „%s“: %s"
#: config.c:679
#, c-format
msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
#: config.c:757 config.c:768
#, c-format
msgid "bad zlib compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
#: config.c:890
#, c-format
msgid "invalid mode for object creation: %s"
msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
#: config.c:1216
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "неправилни настройки от командния ред"
#: config.c:1277
msgid "unknown error occured while reading the configuration files"
msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
#: config.c:1601
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
#: config.c:1603
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
#: config.c:1662
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
#: connected.c:69
msgid "Could not run 'git rev-list'"
msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
#: connected.c:89
#, c-format
msgid "failed write to rev-list: %s"
msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите: %s"
#: connected.c:97
#, c-format
msgid "failed to close rev-list's stdin: %s"
msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен: %s"
#: date.c:95
msgid "in the future"
msgstr "в бъдещето"
#: date.c:101
#, c-format
msgid "%lu second ago"
msgid_plural "%lu seconds ago"
msgstr[0] "преди %lu секунда"
msgstr[1] "преди %lu секунди"
#: date.c:108
#, c-format
msgid "%lu minute ago"
msgid_plural "%lu minutes ago"
msgstr[0] "преди %lu минута"
msgstr[1] "преди %lu минути"
#: date.c:115
#, c-format
msgid "%lu hour ago"
msgid_plural "%lu hours ago"
msgstr[0] "преди %lu час"
msgstr[1] "преди %lu часа"
#: date.c:122
#, c-format
msgid "%lu day ago"
msgid_plural "%lu days ago"
msgstr[0] "преди %lu ден"
msgstr[1] "преди %lu дена"
#: date.c:128
#, c-format
msgid "%lu week ago"
msgid_plural "%lu weeks ago"
msgstr[0] "преди %lu седмица"
msgstr[1] "преди %lu седмици"
#: date.c:135
#, c-format
msgid "%lu month ago"
msgid_plural "%lu months ago"
msgstr[0] "преди %lu месец"
msgstr[1] "преди %lu месеца"
#: date.c:146
#, c-format
msgid "%lu year"
msgid_plural "%lu years"
msgstr[0] "%lu година"
msgstr[1] "%lu години"
#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
#: date.c:149
#, c-format
msgid "%s, %lu month ago"
msgid_plural "%s, %lu months ago"
msgstr[0] "преди %s и %lu месец"
msgstr[1] "преди %s и %lu месеца"
#: date.c:154 date.c:159
#, c-format
msgid "%lu year ago"
msgid_plural "%lu years ago"
msgstr[0] "преди %lu година"
msgstr[1] "преди %lu години"
#: diffcore-order.c:24
#, c-format
msgid "failed to read orderfile '%s'"
msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
#: diffcore-rename.c:536
msgid "Performing inexact rename detection"
msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
#: diff.c:115
#, c-format
msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
msgstr ""
" Неуспешно разпознаване на „%s“ като процент-праг за статистиката по "
"директории\n"
#: diff.c:120
#, c-format
msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
msgstr " Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
#: diff.c:215
#, c-format
msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
#: diff.c:267
#, c-format
msgid ""
"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
"%s"
msgstr ""
"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
"%s"
#: diff.c:3000
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr ""
"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
#: diff.c:3396
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
#: diff.c:3559
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
"%s"
msgstr ""
"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
"%s"
#: diff.c:3573
#, c-format
msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr "Неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
#: dir.c:1915
msgid "failed to get kernel name and information"
msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
#: dir.c:1998
msgid "Untracked cache is disabled on this system."
msgstr "Кеша за неследените файлове е изключен на тази система"
#: gpg-interface.c:166 gpg-interface.c:237
msgid "could not run gpg."
msgstr "Програмата „gpg“ не може да бъде стартирана."
#: gpg-interface.c:178
msgid "gpg did not accept the data"
msgstr "Програмата „gpg“ не прие подадените данни."
#: gpg-interface.c:189
msgid "gpg failed to sign the data"
msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
#: gpg-interface.c:222
#, c-format
msgid "could not create temporary file '%s': %s"
msgstr "Програмата „gpg“ не успя да създаде временния файл „%s“: %s"
#: gpg-interface.c:225
#, c-format
msgid "failed writing detached signature to '%s': %s"
msgstr "Програмата „gpg“ не успя да запише самостоятелния подпис към „%s“: %s"
#: grep.c:1718
#, c-format
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
#: grep.c:1735
#, c-format
msgid "'%s': %s"
msgstr "„%s“: „%s“"
#: grep.c:1746
#, c-format
msgid "'%s': short read %s"
msgstr "„%s“: изчитането на „%s“ върна по-малко байтове от заявените"
#: help.c:207
#, c-format
msgid "available git commands in '%s'"
msgstr "налични команди на git от „%s“"
#: help.c:214
msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
msgstr "команди на git от други директории от „$PATH“"
#: help.c:246
msgid "These are common Git commands used in various situations:"
msgstr "Това са най-често използваните команди на Git:"
#: help.c:311
#, c-format
msgid ""
"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
msgstr ""
"Изглежда, че „%s“ е команда на git, но тя не може да\n"
"бъде изпълнена. Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
#: help.c:368
msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
#: help.c:390
#, c-format
msgid ""
"WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist.\n"
"Continuing under the assumption that you meant '%s'"
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пробвахте да изпълните команда на Git на име „%s“, а такава "
"не\n"
"съществува. Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате "
"предвид „%s“"
#: help.c:395
#, c-format
msgid "in %0.1f seconds automatically..."
msgstr "след %0.1f секунди…"
#: help.c:402
#, c-format
msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
msgstr "git: „%s“ не е команда на git. Погледнете изхода от „git --help“."
#: help.c:406 help.c:466
msgid ""
"\n"
"Did you mean this?"
msgid_plural ""
"\n"
"Did you mean one of these?"
msgstr[0] ""
"\n"
"Команда с подобно име е:"
msgstr[1] ""
"\n"
"Команди с подобно име са:"
#: help.c:462
#, c-format
msgid "%s: %s - %s"
msgstr "%s: %s — %s"
#: merge.c:41
msgid "failed to read the cache"
msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
#: merge.c:94 builtin/am.c:2022 builtin/am.c:2057 builtin/checkout.c:376
#: builtin/checkout.c:587 builtin/clone.c:722
msgid "unable to write new index file"
msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
#: merge-recursive.c:189
#, c-format
msgid "(bad commit)\n"
msgstr "(лошо подаване)\n"
#: merge-recursive.c:209
#, c-format
msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „addinfo_cache“ за пътя „%s“"
#: merge-recursive.c:270
msgid "error building trees"
msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
#: merge-recursive.c:686
#, c-format
msgid "failed to create path '%s'%s"
msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
#: merge-recursive.c:697
#, c-format
msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
#: merge-recursive.c:711 merge-recursive.c:732
msgid ": perhaps a D/F conflict?"
msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
#: merge-recursive.c:722
#, c-format
msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
msgstr ""
"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
#: merge-recursive.c:762
#, c-format
msgid "cannot read object %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
#: merge-recursive.c:764
#, c-format
msgid "blob expected for %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
#: merge-recursive.c:787 builtin/clone.c:369
#, c-format
msgid "failed to open '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
#: merge-recursive.c:795
#, c-format
msgid "failed to symlink '%s'"
msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“"
#: merge-recursive.c:798
#, c-format
msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
msgstr ""
"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
#: merge-recursive.c:936
msgid "Failed to execute internal merge"
msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
#: merge-recursive.c:940
#, c-format
msgid "Unable to add %s to database"
msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
#: merge-recursive.c:956
msgid "unsupported object type in the tree"
msgstr "в дървото има неподдържан вид обект"
#: merge-recursive.c:1031 merge-recursive.c:1045
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
"in tree."
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото."
#: merge-recursive.c:1037 merge-recursive.c:1050
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
"in tree at %s."
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото: %s."
#: merge-recursive.c:1091
msgid "rename"
msgstr "преименуване"
#: merge-recursive.c:1091
msgid "renamed"
msgstr "преименуван"
#: merge-recursive.c:1147
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
#: merge-recursive.c:1169
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
"\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
#: merge-recursive.c:1174
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (некоригиран конфликт)"
#: merge-recursive.c:1228
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
#: merge-recursive.c:1258
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“, а „%s“ на „%s“"
#: merge-recursive.c:1457
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
"„%s“ е добавен в „%s“"
#: merge-recursive.c:1467
#, c-format
msgid "Adding merged %s"
msgstr "Добавяне на слетия „%s“"
#: merge-recursive.c:1472 merge-recursive.c:1674
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "Добавяне като „%s“"
#: merge-recursive.c:1523
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
#: merge-recursive.c:1526
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
#: merge-recursive.c:1578
msgid "modify"
msgstr "промяна"
#: merge-recursive.c:1578
msgid "modified"
msgstr "променен"
#: merge-recursive.c:1588
msgid "content"
msgstr "съдържание"
#: merge-recursive.c:1595
msgid "add/add"
msgstr "добавяне/добавяне"
#: merge-recursive.c:1629
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
#: merge-recursive.c:1643
#, c-format
msgid "Auto-merging %s"
msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
#: merge-recursive.c:1647 git-submodule.sh:1025
msgid "submodule"
msgstr "ПОДМОДУЛ"
#: merge-recursive.c:1648
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
#: merge-recursive.c:1734
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Изтриване на „%s“"
#: merge-recursive.c:1759
msgid "file/directory"
msgstr "файл/директория"
#: merge-recursive.c:1765
msgid "directory/file"
msgstr "директория/файл"
#: merge-recursive.c:1770
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
"като „%s“"
#: merge-recursive.c:1780
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Добавяне на „%s“"
#: merge-recursive.c:1797
msgid "Fatal merge failure, shouldn't happen."
msgstr "Фатална грешка при сливане, а такава не трябва да възниква!"
#: merge-recursive.c:1816
msgid "Already up-to-date!"
msgstr "Вече е обновено!"
#: merge-recursive.c:1825
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
#: merge-recursive.c:1855
#, c-format
msgid "Unprocessed path??? %s"
msgstr ""
"Пътят „%s“ не е обработен, това е грешка в Git, докладвайте я на "
"разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger.kernel.org“."
#: merge-recursive.c:1903
msgid "Merging:"
msgstr "Сливане:"
#: merge-recursive.c:1916
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
#: merge-recursive.c:1953
msgid "merge returned no commit"
msgstr "сливането не върна подаване"
#: merge-recursive.c:2010
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
#: merge-recursive.c:2021 builtin/merge.c:645
msgid "Unable to write index."
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
#: notes-utils.c:41
msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
msgstr ""
"Неинициализирано или нереферирано дърво за бележки не може да бъде подадено"
#: notes-utils.c:100
#, c-format
msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
msgstr "Неправилна стойност за „notes.rewriteMode“: „%s“"
#: notes-utils.c:110
#, c-format
msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
msgstr ""
"Бележките в „%s“ няма да бъдат презаписани, защото са извън „refs/notes/“."
#. TRANSLATORS: The first %s is the name of the
#. environment variable, the second %s is its value
#: notes-utils.c:137
#, c-format
msgid "Bad %s value: '%s'"
msgstr "Зададена е лоша стойност на променливата „%s“: „%s“"
#: object.c:242
#, c-format
msgid "unable to parse object: %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
#: parse-options.c:570
msgid "..."
msgstr "…"
#: parse-options.c:588
#, c-format
msgid "usage: %s"
msgstr "употреба: %s"
#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
#. one in "usage: %s" translation
#: parse-options.c:592
#, c-format
msgid " or: %s"
msgstr " или: %s"
#: parse-options.c:595
#, c-format
msgid " %s"
msgstr " %s"
#: parse-options.c:629
msgid "-NUM"
msgstr "-ЧИСЛО"
#: parse-options-cb.c:108
#, c-format
msgid "malformed object name '%s'"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
#: path.c:752
#, c-format
msgid "Could not make %s writable by group"
msgstr "Не могат да се дадат права за запис в директорията „%s“ на групата"
#: pathspec.c:133
msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
msgstr "глобалните настройки за пътища „glob“ и „noglob“ са несъвместими"
#: pathspec.c:143
msgid ""
"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
"pathspec settings"
msgstr ""
"глобалната настройка за дословни пътища „literal“ е несъвместима с всички "
"други глобални настройки за пътища"
#: pathspec.c:177
msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
msgstr "неправилен параметър за опцията за магически пътища „prefix“"
#: pathspec.c:183
#, c-format
msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
msgstr "Неправилна стойност за опцията за магически пътища „%.*s“ в „%s“"
#: pathspec.c:187
#, c-format
msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
msgstr "Знакът „)“ липсва в опцията за магически пътища в „%s“"
#: pathspec.c:205
#, c-format
msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
msgstr "Магическите пътища „%c“ са без реализация за „%s“"
#: pathspec.c:230
#, c-format
msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
msgstr "%s: опциите „literal“ и „glob“ са несъвместими"
#: pathspec.c:241
#, c-format
msgid "%s: '%s' is outside repository"
msgstr "%s: „%s“ е извън хранилището"
#: pathspec.c:291
#, c-format
msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
#: pathspec.c:353
#, c-format
msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
msgstr "%s: магическите пътища не се поддържат от командата „%s“"
#: pathspec.c:432
#, c-format
msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
#: pathspec.c:441
msgid ""
"There is nothing to exclude from by :(exclude) patterns.\n"
"Perhaps you forgot to add either ':/' or '.' ?"
msgstr ""
"Нищо не се изключва от шаблоните за изключване.\n"
"Това често се случва, ако сте забравили да добавите „:/“ или „.“."
#: pretty.c:969
msgid "unable to parse --pretty format"
msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
#: progress.c:235
msgid "done"
msgstr "действието завърши"
#: read-cache.c:1281
#, c-format
msgid ""
"index.version set, but the value is invalid.\n"
"Using version %i"
msgstr ""
"Зададена е неправилна стойност на настройката „index.version“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
#: read-cache.c:1291
#, c-format
msgid ""
"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
"Using version %i"
msgstr ""
"Зададена е неправилна стойност на променливата на средата "
"„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
#: refs.c:543 builtin/merge.c:760 builtin/merge.c:871 builtin/merge.c:973
#: builtin/merge.c:983
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
#: refs/files-backend.c:2359
#, c-format
msgid "could not delete reference %s: %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
#: refs/files-backend.c:2362
#, c-format
msgid "could not delete references: %s"
msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
#: refs/files-backend.c:2371
#, c-format
msgid "could not remove reference %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
#: ref-filter.c:245
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
msgstr "грешка във форма̀та: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
#: ref-filter.c:704
#, c-format
msgid "positive value expected contents:lines=%s"
msgstr "очаква се положителна стойност за „contents:lines=%s“"
#: ref-filter.c:833
#, c-format
msgid "expected format: %%(color:<color>)"
msgstr "очакван формат: %%(color:ЦВЯТ)"
#: ref-filter.c:835
msgid "unable to parse format"
msgstr "форматът не може да бъде анализиран"
#: ref-filter.c:870
#, c-format
msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
msgstr "очакван формат: %%(align:ШИРОЧИНА,ПОЗИЦИЯ)"
#: ref-filter.c:893
#, c-format
msgid "improper format entered align:%s"
msgstr "въведен е неправилен формат align:%s"
#: ref-filter.c:898
#, c-format
msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
msgstr "очаква се положителна широчина с лексемата „%%(align)“"
#: ref-filter.c:1219
#, c-format
msgid "malformed object at '%s'"
msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
#: ref-filter.c:1561
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom missing"
msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
#: ref-filter.c:1615
#, c-format
msgid "malformed object name %s"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
#: remote.c:756
#, c-format
msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
msgstr "Невъзможно е да се доставят едновременно и „%s“, и „%s“ към „%s“"
#: remote.c:760
#, c-format
msgid "%s usually tracks %s, not %s"
msgstr "„%s“ обикновено следи „%s“, а не „%s“"
#: remote.c:764
#, c-format
msgid "%s tracks both %s and %s"
msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
#: remote.c:772
msgid "Internal error"
msgstr "Вътрешна грешка"
#: remote.c:1687 remote.c:1730
msgid "HEAD does not point to a branch"
msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
#: remote.c:1696
#, c-format
msgid "no such branch: '%s'"
msgstr "няма клон на име „%s“"
#: remote.c:1699
#, c-format
msgid "no upstream configured for branch '%s'"
msgstr "не е зададен клон-източник за клона „%s“"
#: remote.c:1705
#, c-format
msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
msgstr "клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
#: remote.c:1720
#, c-format
msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
msgstr ""
"липсва локален следящ клон за местоположението за изтласкване „%s“ в "
"хранилището „%s“"
#: remote.c:1735
#, c-format
msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
msgstr "няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
#: remote.c:1746
#, c-format
msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
msgstr "указателят за изтласкване на „%s“ не включва „%s“"
#: remote.c:1759
msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
msgstr "указателят за изтласкване не включва цел („push.default“ е „nothing“)"
#: remote.c:1781
msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
msgstr "простото (simple) изтласкване не съответства на една цел"
#: remote.c:2083
#, c-format
msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
#: remote.c:2087
msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
msgstr " (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
#: remote.c:2090
#, c-format
msgid "Your branch is up-to-date with '%s'.\n"
msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
#: remote.c:2094
#, c-format
msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване пред „%1$s“.\n"
msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
#: remote.c:2100
msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
msgstr " (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
#: remote.c:2103
#, c-format
msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
msgid_plural ""
"Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
msgstr[0] ""
"Клонът ви е с %2$d подаване зад „%1$s“ и може да бъде тривиално слят.\n"
msgstr[1] ""
"Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде тривиално слят.\n"
#: remote.c:2111
msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
msgstr " (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
#: remote.c:2114
#, c-format
msgid ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
"and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
msgid_plural ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
"and have %d and %d different commits each, respectively.\n"
msgstr[0] ""
"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
msgstr[1] ""
"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
#: remote.c:2124
msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
msgstr " (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
#: revision.c:2193
msgid "your current branch appears to be broken"
msgstr "Текущият клон е повреден"
#: revision.c:2196
#, c-format
msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
#: revision.c:2390
msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
#: run-command.c:90
msgid "open /dev/null failed"
msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
#: run-command.c:92
#, c-format
msgid "dup2(%d,%d) failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на dup2(%d,%d)"
#: send-pack.c:295
msgid "failed to sign the push certificate"
msgstr "сертификатът за изтласкване не може да бъде подписан"
#: send-pack.c:404
msgid "the receiving end does not support --signed push"
msgstr "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“"
#: send-pack.c:406
msgid ""
"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
"signed push"
msgstr ""
"отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“, затова не се "
"използва сертификат"
#: send-pack.c:418
msgid "the receiving end does not support --atomic push"
msgstr "получаващата страна не поддържа изтласкване с опцията „--atomic“"
# FIXME git add <path…> for consistence
#: sequencer.c:183
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
msgstr ""
"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
#: sequencer.c:186
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
"and commit the result with 'git commit'"
msgstr ""
"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“, след което\n"
"подайте резултата с командата „git commit'“."
# FIXME - must be the same as Could not write to '%s' above
#: sequencer.c:199 sequencer.c:842 sequencer.c:922
#, c-format
msgid "Could not write to %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
#: sequencer.c:202
#, c-format
msgid "Error wrapping up %s"
msgstr "Обработката на „%s“ не завърши успешно."
#: sequencer.c:217
msgid "Your local changes would be overwritten by cherry-pick."
msgstr "Локалните ви промени ще бъдат презаписани при отбирането на подавания."
#: sequencer.c:219
msgid "Your local changes would be overwritten by revert."
msgstr "Локалните ви промени ще бъдат презаписани при отмяната на подавания."
#: sequencer.c:222
msgid "Commit your changes or stash them to proceed."
msgstr "Подайте или скатайте промените, за да продължите"
#. TRANSLATORS: %s will be "revert" or "cherry-pick"
#: sequencer.c:309
#, c-format
msgid "%s: Unable to write new index file"
msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
#: sequencer.c:327
msgid "Could not resolve HEAD commit\n"
msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито\n"
#: sequencer.c:347
msgid "Unable to update cache tree\n"
msgstr "Дървото на кеша не може да бъде обновено\n"
#: sequencer.c:399
#, c-format
msgid "Could not parse commit %s\n"
msgstr "Подаването „%s“ не може да бъде анализирано\n"
#: sequencer.c:404
#, c-format
msgid "Could not parse parent commit %s\n"
msgstr "Родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано\n"
#: sequencer.c:469
msgid "Your index file is unmerged."
msgstr "Индексът не е слят."
#: sequencer.c:488
#, c-format
msgid "Commit %s is a merge but no -m option was given."
msgstr "Подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
#: sequencer.c:496
#, c-format
msgid "Commit %s does not have parent %d"
msgstr "Подаването „%s“ няма родител %d"
#: sequencer.c:500
#, c-format
msgid "Mainline was specified but commit %s is not a merge."
msgstr "Указано е базово подаване, но подаването „%s“ не е сливане."
#. TRANSLATORS: The first %s will be "revert" or
#. "cherry-pick", the second %s a SHA1
#: sequencer.c:513
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
#: sequencer.c:517
#, c-format
msgid "Cannot get commit message for %s"
msgstr "Неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
#: sequencer.c:603
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
#: sequencer.c:604
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
#: sequencer.c:639
msgid "empty commit set passed"
msgstr "зададено е празно множество от подавания"
#: sequencer.c:647
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
#: sequencer.c:651
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
#: sequencer.c:711
#, c-format
msgid "Cannot %s during a %s"
msgstr "По време на „%1$s“ не може да се извърши „%2$s“"
#: sequencer.c:733
#, c-format
msgid "Could not parse line %d."
msgstr "%d-ят ред не може да се анализира."
#: sequencer.c:738
msgid "No commits parsed."
msgstr "Никое от подаванията не може да се разпознае."
# FIXME Could not open %s. - full stop for consistence with next message
#: sequencer.c:750
#, c-format
msgid "Could not open %s"
msgstr "„%s“ не може да се прочете."
#: sequencer.c:754
#, c-format
msgid "Could not read %s."
msgstr "„%s“ не може да се отвори."
#: sequencer.c:761
#, c-format
msgid "Unusable instruction sheet: %s"
msgstr "Файлът с описание на предстоящите действия — „%s“ не може да се ползва"
#: sequencer.c:791
#, c-format
msgid "Invalid key: %s"
msgstr "Неправилен ключ: „%s“"
#: sequencer.c:794 builtin/pull.c:47 builtin/pull.c:49
#, c-format
msgid "Invalid value for %s: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „%s“: „%s“"
#: sequencer.c:804
#, c-format
msgid "Malformed options sheet: %s"
msgstr "Неправилно съдържание на файла с опции: „%s“"
#: sequencer.c:823
msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
msgstr ""
"в момента вече се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
#: sequencer.c:824
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)“"
#: sequencer.c:828
#, c-format
msgid "Could not create sequencer directory %s"
msgstr "Директорията за секвенсора „%s“ не може да бъде създадена"
#: sequencer.c:844 sequencer.c:926
#, c-format
msgid "Error wrapping up %s."
msgstr "Обработката на „%s“ не завърши успешно."
#: sequencer.c:863 sequencer.c:996
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr ""
"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
#: sequencer.c:865
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
#: sequencer.c:867
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr ""
"действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
"предстои да бъде създаден"
#: sequencer.c:887 builtin/apply.c:4287
#, c-format
msgid "cannot open %s: %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен: %s"
#: sequencer.c:890
#, c-format
msgid "cannot read %s: %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен: %s"
#: sequencer.c:891
msgid "unexpected end of file"
msgstr "неочакван край на файл"
#: sequencer.c:897
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr ""
"запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
"повреден"
#: sequencer.c:919
#, c-format
msgid "Could not format %s."
msgstr "Файлът „%s“ не може да се форматира по подходящия начин."
#: sequencer.c:1064
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
#: sequencer.c:1067
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
msgstr "%s: неправилна версия"
#: sequencer.c:1101
msgid "Can't revert as initial commit"
msgstr "Първоначалното подаване не може да бъде отменено"
#: sequencer.c:1102
msgid "Can't cherry-pick into empty head"
msgstr "При празен връх не могат да се отбират подавания"
#: setup.c:248
#, c-format
msgid "failed to read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
#: sha1_name.c:463
msgid ""
"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
"may be created by mistake. For example,\n"
"\n"
" git checkout -b $br $(git rev-parse ...)\n"
"\n"
"where \"$br\" is somehow empty and a 40-hex ref is created. Please\n"
"examine these refs and maybe delete them. Turn this message off by\n"
"running \"git config advice.objectNameWarning false\""
msgstr ""
"При нормална работа Git никога не създава указатели, които завършват с 40\n"
"шестнадесетични знака, защото стандартно те ще бъдат прескачани.\n"
"Възможно е такива указатели да са създадени случайно. Например:\n"
"\n"
" git checkout -b $BRANCH $(git rev-parse…)\n"
"\n"
"където стойността на променливата на средата BRANCH е празна, при което се\n"
"създава подобен указател. Прегледайте тези указатели и ги изтрийте. Можете "
"да\n"
"спрете това съобщение като изпълните командата:\n"
"„git config advice.objectNameWarning false“"
#: submodule.c:61 submodule.c:95
msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
msgstr ""
"Неслетите файлове „.gitmodules“ не могат да бъдат променяни. Първо "
"коригирайте конфликтите"
#: submodule.c:65 submodule.c:99
#, c-format
msgid "Could not find section in .gitmodules where path=%s"
msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва раздел за директория „path=%s“"
#: submodule.c:73
#, c-format
msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде променен"
#: submodule.c:106
#, c-format
msgid "Could not remove .gitmodules entry for %s"
msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде изтрит"
#: submodule.c:117
msgid "staging updated .gitmodules failed"
msgstr "неуспешно добавяне на променения файл „.gitmodules“ в индекса"
#: submodule.c:1040
#, c-format
msgid "Could not set core.worktree in %s"
msgstr "Настройката „core.worktree“ не може да се зададе в „%s“"
#: trailer.c:491 trailer.c:495 trailer.c:499 trailer.c:553 trailer.c:557
#: trailer.c:561
#, c-format
msgid "unknown value '%s' for key '%s'"
msgstr "неправилна стойност „%s“ за настройката „%s“"
#: trailer.c:543 trailer.c:548 builtin/remote.c:296
#, c-format
msgid "more than one %s"
msgstr "стойността „%s“ се повтаря в настройките"
#: trailer.c:581
#, c-format
msgid "empty trailer token in trailer '%.*s'"
msgstr "празна завършваща лексема в епилога „%.*s“"
#: trailer.c:701
#, c-format
msgid "could not read input file '%s'"
msgstr "входният файл „%s“ не може да бъде прочетен"
#: trailer.c:704
msgid "could not read from stdin"
msgstr "от стандартния вход не може да се чете"
#: transport-helper.c:1025
#, c-format
msgid "Could not read ref %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да се прочете."
#: unpack-trees.c:203
msgid "Checking out files"
msgstr "Изтегляне на файлове"
#: urlmatch.c:120
msgid "invalid URL scheme name or missing '://' suffix"
msgstr "неправилна схема за адрес или суфиксът „://“ липсва"
#: urlmatch.c:144 urlmatch.c:297 urlmatch.c:356
#, c-format
msgid "invalid %XX escape sequence"
msgstr "неправилна екранираща последователност „%XX“"
#: urlmatch.c:172
msgid "missing host and scheme is not 'file:'"
msgstr "не е указана машина, а схемата не е „file:“"
#: urlmatch.c:189
msgid "a 'file:' URL may not have a port number"
msgstr "при схема „file:“ не можете да указвате номер на порт"
#: urlmatch.c:199
msgid "invalid characters in host name"
msgstr "неправилни знаци в името на машина"
#: urlmatch.c:244 urlmatch.c:255
msgid "invalid port number"
msgstr "неправилен номер на порт"
#: urlmatch.c:322
msgid "invalid '..' path segment"
msgstr "неправилна част от пътя „..“"
#: wrapper.c:219 wrapper.c:362
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading and writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен и за четене, и за запис"
#: wrapper.c:221 wrapper.c:364
#, c-format
msgid "could not open '%s' for writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
#: wrapper.c:223 wrapper.c:366 builtin/am.c:338 builtin/commit.c:1691
#: builtin/merge.c:1074 builtin/pull.c:380
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading"
msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
#: wrapper.c:579
#, c-format
msgid "unable to access '%s': %s"
msgstr "няма достъп до „%s“: %s"
#: wrapper.c:600
#, c-format
msgid "unable to access '%s'"
msgstr "няма достъп до „%s“"
#: wrapper.c:608
msgid "unable to get current working directory"
msgstr "текущата работна директория е недостъпна"
#: wrapper.c:635
#, c-format
msgid "could not open %s for writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
# FIXME - must be the same as Could not write to '%s' above
#: wrapper.c:646 builtin/am.c:425
#, c-format
msgid "could not write to %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
#: wrapper.c:652
#, c-format
msgid "could not close %s"
msgstr "„%s“ не може да се затвори"
#: wt-status.c:149
msgid "Unmerged paths:"
msgstr "Неслети пътища:"
#: wt-status.c:176 wt-status.c:203
#, c-format
msgid " (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
msgstr " (използвайте „git reset %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
#: wt-status.c:178 wt-status.c:205
msgid " (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
msgstr ""
" (използвайте „git rm --cached %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
#: wt-status.c:182
msgid " (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
#: wt-status.c:184 wt-status.c:188
msgid " (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, според решението, което избирате за "
"конфликта)"
#: wt-status.c:186
msgid " (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git rm ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
#: wt-status.c:197 wt-status.c:880
msgid "Changes to be committed:"
msgstr "Промени, които ще бъдат подадени:"
#: wt-status.c:215 wt-status.c:889
msgid "Changes not staged for commit:"
msgstr "Промени, които не са в индекса за подаване:"
#: wt-status.c:219
msgid " (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
msgstr ""
" (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
#: wt-status.c:221
msgid " (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
msgstr ""
" (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
#: wt-status.c:222
msgid ""
" (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
msgstr ""
" (използвайте „git checkout -- ФАЙЛ…“, за да отхвърлите промените в "
"работното дърво)"
#: wt-status.c:224
msgid " (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
msgstr ""
" (подайте или отхвърлете неследеното или промененото съдържание в "
"подмодулите)"
#: wt-status.c:236
#, c-format
msgid " (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
msgstr ""
" (използвайте „git %s ФАЙЛ…“, за да определите какво включвате в подаването)"
#: wt-status.c:251
msgid "both deleted:"
msgstr "изтрити в двата случая:"
#: wt-status.c:253
msgid "added by us:"
msgstr "добавени от вас:"
#: wt-status.c:255
msgid "deleted by them:"
msgstr "изтрити от тях:"
#: wt-status.c:257
msgid "added by them:"
msgstr "добавени от тях:"
#: wt-status.c:259
msgid "deleted by us:"
msgstr "изтрити от вас:"
#: wt-status.c:261
msgid "both added:"
msgstr "добавени и в двата случая:"
#: wt-status.c:263
msgid "both modified:"
msgstr "променени и в двата случая:"
#: wt-status.c:265
#, c-format
msgid "bug: unhandled unmerged status %x"
msgstr "грешка: състоянието на промяната „%x“ не може да бъде обработено"
#: wt-status.c:273
msgid "new file:"
msgstr "нов файл:"
#: wt-status.c:275
msgid "copied:"
msgstr "копиран:"
#: wt-status.c:277
msgid "deleted:"
msgstr "изтрит:"
#: wt-status.c:279
msgid "modified:"
msgstr "променен:"
#: wt-status.c:281
msgid "renamed:"
msgstr "преименуван:"
#: wt-status.c:283
msgid "typechange:"
msgstr "смяна на вида:"
#: wt-status.c:285
msgid "unknown:"
msgstr "непозната промяна:"
#: wt-status.c:287
msgid "unmerged:"
msgstr "неслят:"
#: wt-status.c:369
msgid "new commits, "
msgstr "нови подавания, "
#: wt-status.c:371
msgid "modified content, "
msgstr "променено съдържание, "
#: wt-status.c:373
msgid "untracked content, "
msgstr "неследено съдържание, "
#: wt-status.c:390
#, c-format
msgid "bug: unhandled diff status %c"
msgstr "грешка: състоянието на промяната „%c“ не може да бъде обработено"
#: wt-status.c:754
msgid "Submodules changed but not updated:"
msgstr "Подмодулите са променени, но не са обновени:"
#: wt-status.c:756
msgid "Submodule changes to be committed:"
msgstr "Промени в подмодулите за подаване:"
#: wt-status.c:837
msgid ""
"Do not touch the line above.\n"
"Everything below will be removed."
msgstr ""
"Не променяйте горния ред.\n"
"Всичко отдолу ще бъде изтрито."
#: wt-status.c:948
msgid "You have unmerged paths."
msgstr "Някои пътища не са слети."
#: wt-status.c:951
msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git commit“)"
#: wt-status.c:954
msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
msgstr "Всички конфликти са решени, но продължавате сливането."
#: wt-status.c:957
msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
msgstr " (използвайте „git commit“, за да завършите сливането)"
#: wt-status.c:967
msgid "You are in the middle of an am session."
msgstr "В момента прилагате поредица от кръпки чрез „git am“."
#: wt-status.c:970
msgid "The current patch is empty."
msgstr "Текущата кръпка е празна."
#: wt-status.c:974
msgid " (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git am --continue“)"
#: wt-status.c:976
msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git am --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
#: wt-status.c:978
msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git am --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
#: wt-status.c:1105
msgid "No commands done."
msgstr "Не са изпълнени команди."
#: wt-status.c:1108
#, c-format
msgid "Last command done (%d command done):"
msgid_plural "Last commands done (%d commands done):"
msgstr[0] "Последна изпълнена команда (изпълнена е общо %d команда):"
msgstr[1] "Последна изпълнена команда (изпълнени са общо %d команди):"
#: wt-status.c:1119
#, c-format
msgid " (see more in file %s)"
msgstr " повече информация има във файла „%s“)"
#: wt-status.c:1124
msgid "No commands remaining."
msgstr "Не остават повече команди."
#: wt-status.c:1127
#, c-format
msgid "Next command to do (%d remaining command):"
msgid_plural "Next commands to do (%d remaining commands):"
msgstr[0] "Следваща команда за изпълнение (остава още %d команда):"
msgstr[1] "Следваща команда за изпълнение (остават още %d команди):"
#: wt-status.c:1135
msgid " (use \"git rebase --edit-todo\" to view and edit)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --edit-todo“, за да разгледате и редактирате)"
#: wt-status.c:1148
#, c-format
msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "В момента пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
#: wt-status.c:1153
msgid "You are currently rebasing."
msgstr "В момента пребазирате."
#: wt-status.c:1167
msgid " (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и използвайте „git rebase --continue“)"
#: wt-status.c:1169
msgid " (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git rebase --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
#: wt-status.c:1171
msgid " (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
#: wt-status.c:1177
msgid " (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (всички конфликти са коригирани: изпълнете „git rebase --continue“)"
#: wt-status.c:1181
#, c-format
msgid ""
"You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
#: wt-status.c:1186
msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате."
#: wt-status.c:1189
msgid " (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
msgstr ""
" (След като работното ви дърво стане чисто, използвайте „git rebase --"
"continue“)"
#: wt-status.c:1193
#, c-format
msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr ""
"В момента редактирате подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
#: wt-status.c:1198
msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
msgstr "В момента редактирате подаване докато пребазирате."
#: wt-status.c:1201
msgid " (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
msgstr ""
" (използвайте „git commit --amend“, за да редактирате текущото подаване)"
#: wt-status.c:1203
msgid ""
" (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --continue“, след като завършите промените си)"
#: wt-status.c:1213
#, c-format
msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
msgstr "В момента отбирате подаването „%s“."
#: wt-status.c:1218
msgid " (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
#: wt-status.c:1221
msgid " (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr ""
" (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
#: wt-status.c:1223
msgid " (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
msgstr ""
" (използвайте „git cherry-pick --abort“, за да отмените всички действия с "
"отбиране)"
#: wt-status.c:1232
#, c-format
msgid "You are currently reverting commit %s."
msgstr "В момента отменяте подаване „%s“."
#: wt-status.c:1237
msgid " (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git revert --continue“)"
#: wt-status.c:1240
msgid " (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
msgstr " (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git revert --continue“)"
#: wt-status.c:1242
msgid " (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
msgstr ""
" (използвайте „git revert --abort“, за да преустановите отмяната на "
"подаване)"
#: wt-status.c:1253
#, c-format
msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
msgstr "В момента търсите двоично, като сте стартирали от клон „%s“."
#: wt-status.c:1257
msgid "You are currently bisecting."
msgstr "В момента търсите двоично."
#: wt-status.c:1260
msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git bisect reset“, за да се върнете към първоначалното "
"състояние и клон)"
#: wt-status.c:1438
msgid "On branch "
msgstr "На клон "
#: wt-status.c:1444
msgid "interactive rebase in progress; onto "
msgstr "извършвате интерактивно пребазиране върху "
#: wt-status.c:1446
msgid "rebase in progress; onto "
msgstr "извършвате пребазиране върху "
#: wt-status.c:1451
msgid "HEAD detached at "
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е при "
#: wt-status.c:1453
msgid "HEAD detached from "
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от "
#: wt-status.c:1456
msgid "Not currently on any branch."
msgstr "Извън всички клони."
#: wt-status.c:1474
msgid "Initial commit"
msgstr "Първоначално подаване"
#: wt-status.c:1488
msgid "Untracked files"
msgstr "Неследени файлове"
#: wt-status.c:1490
msgid "Ignored files"
msgstr "Игнорирани файлове"
#: wt-status.c:1494
#, c-format
msgid ""
"It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
"may speed it up, but you have to be careful not to forget to add\n"
"new files yourself (see 'git help status')."
msgstr ""
"Бяха необходими %.2f секунди за изброяването на неследените файлове.\n"
"Добавянето на опцията „-uno“ към командата „git status“, ще ускори\n"
"изпълнението, но не трябва да забравяте ръчно да добавяте новите файлове.\n"
"За повече подробности погледнете „git status help“."
#: wt-status.c:1500
#, c-format
msgid "Untracked files not listed%s"
msgstr "Неследените файлове не са изведени%s"
#: wt-status.c:1502
msgid " (use -u option to show untracked files)"
msgstr " (използвайте опцията „-u“, за да изведете неследените файлове)"
#: wt-status.c:1508
msgid "No changes"
msgstr "Няма промени"
#: wt-status.c:1513
#, c-format
msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
msgstr ""
"към индекса за подаване не са добавени промени (използвайте „git add“ и/или "
"„git commit -a“)\n"
#: wt-status.c:1516
#, c-format
msgid "no changes added to commit\n"
msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени\n"
#: wt-status.c:1519
#, c-format
msgid ""
"nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
"track)\n"
msgstr ""
"към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове "
"(използвайте „git add“, за да започне тяхното следене)\n"
#: wt-status.c:1522
#, c-format
msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове\n"
#: wt-status.c:1525
#, c-format
msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
msgstr ""
"липсват каквито и да е промени (създайте или копирайте файлове и използвайте "
"„git add“, за да започне тяхното следене)\n"
#: wt-status.c:1528 wt-status.c:1533
#, c-format
msgid "nothing to commit\n"
msgstr "липсват каквито и да е промени\n"
#: wt-status.c:1531
#, c-format
msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
msgstr ""
"липсват каквито и да е промени (използвайте опцията „-u“, за да се изведат и "
"неследените файлове)\n"
#: wt-status.c:1535
#, c-format
msgid "nothing to commit, working directory clean\n"
msgstr "липсват каквито и да е промени, работното дърво е чисто\n"
#: wt-status.c:1642
msgid "Initial commit on "
msgstr "Първоначално подаване на клон"
#: wt-status.c:1646
msgid "HEAD (no branch)"
msgstr "HEAD (извън клон)"
#: wt-status.c:1675
msgid "gone"
msgstr "изтрит"
#: wt-status.c:1677 wt-status.c:1685
msgid "behind "
msgstr "назад с "
#: compat/precompose_utf8.c:56 builtin/clone.c:408
#, c-format
msgid "failed to unlink '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
#: builtin/add.c:22
msgid "git add [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git add [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
#: builtin/add.c:65
#, c-format
msgid "unexpected diff status %c"
msgstr "неочакван изходен код при генериране на разлика: %c"
#: builtin/add.c:70 builtin/commit.c:278
msgid "updating files failed"
msgstr "неуспешно обновяване на файловете"
#: builtin/add.c:80
#, c-format
msgid "remove '%s'\n"
msgstr "изтриване на „%s“\n"
#: builtin/add.c:134
msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
msgstr "Промени, които и след обновяването на индекса не са добавени към него:"
#: builtin/add.c:194 builtin/rev-parse.c:796
msgid "Could not read the index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
#: builtin/add.c:205
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing."
msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде отворен за запис."
#: builtin/add.c:209
msgid "Could not write patch"
msgstr "Кръпката не може да бъде записана"
#: builtin/add.c:212
msgid "editing patch failed"
msgstr "неуспешно редактиране на кръпка"
#: builtin/add.c:215
#, c-format
msgid "Could not stat '%s'"
msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за файла „%s“"
#: builtin/add.c:217
msgid "Empty patch. Aborted."
msgstr "Празна кръпка, преустановяване на действието."
#: builtin/add.c:222
#, c-format
msgid "Could not apply '%s'"
msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
#: builtin/add.c:232
msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
msgstr ""
"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
#: builtin/add.c:249 builtin/clean.c:894 builtin/fetch.c:108 builtin/mv.c:110
#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:182 builtin/push.c:543
#: builtin/remote.c:1345 builtin/rm.c:268 builtin/send-pack.c:162
msgid "dry run"
msgstr "пробно изпълнeние"
#: builtin/add.c:250 builtin/apply.c:4571 builtin/check-ignore.c:19
#: builtin/commit.c:1322 builtin/count-objects.c:85 builtin/fsck.c:558
#: builtin/log.c:1645 builtin/mv.c:109 builtin/read-tree.c:114
msgid "be verbose"
msgstr "повече подробности"
#: builtin/add.c:252
msgid "interactive picking"
msgstr "интерактивно отбиране на промени"
#: builtin/add.c:253 builtin/checkout.c:1153 builtin/reset.c:286
msgid "select hunks interactively"
msgstr "интерактивен избор на парчета код"
#: builtin/add.c:254
msgid "edit current diff and apply"
msgstr "редактиране на текущата разлика и прилагане"
#: builtin/add.c:255
msgid "allow adding otherwise ignored files"
msgstr "добавяне и на иначе игнорираните файлове"
#: builtin/add.c:256
msgid "update tracked files"
msgstr "обновяване на следените файлове"
#: builtin/add.c:257
msgid "record only the fact that the path will be added later"
msgstr "отбелязване само на факта, че пътят ще бъде добавен по-късно"
#: builtin/add.c:258
msgid "add changes from all tracked and untracked files"
msgstr "добавяне на всички промени в следените и неследените файлове"
#: builtin/add.c:261
msgid "ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)"
msgstr ""
"игнориране на пътищата, които са изтрити от работното дърво (същото като „--"
"no-all“)"
#: builtin/add.c:263
msgid "don't add, only refresh the index"
msgstr "без добавяне на нови файлове, само обновяване на индекса"
#: builtin/add.c:264
msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
msgstr ""
"прескачане на файловете, които не могат да бъдат добавени поради грешки"
#: builtin/add.c:265
msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
msgstr ""
"проверка, че при пробно изпълнение всички файлове, дори и изтритите, се "
"игнорират"
#: builtin/add.c:287
#, c-format
msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
msgstr "Използвайте опцията „-f“, за да ги добавите наистина.\n"
#: builtin/add.c:294
msgid "adding files failed"
msgstr "неуспешно добавяне на файлове"
#: builtin/add.c:330
msgid "-A and -u are mutually incompatible"
msgstr "опциите „-A“ и „-u“ са несъвместими"
#: builtin/add.c:337
msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
msgstr "Опцията „--ignore-missing“ е съвместима само с „--dry-run“"
#: builtin/add.c:352
#, c-format
msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
msgstr "Нищо не е зададено и нищо не е добавено.\n"
#: builtin/add.c:353
#, c-format
msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
msgstr "Вероятно искахте да използвате „git add .“?\n"
#: builtin/add.c:358 builtin/check-ignore.c:172 builtin/clean.c:938
#: builtin/commit.c:337 builtin/mv.c:130 builtin/reset.c:235 builtin/rm.c:298
#: builtin/submodule--helper.c:40
msgid "index file corrupt"
msgstr "файлът с индекса е повреден"
#: builtin/add.c:439 builtin/apply.c:4669 builtin/mv.c:279 builtin/rm.c:430
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
#: builtin/am.c:42
#, c-format
msgid "could not stat %s"
msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за „%s“"
#: builtin/am.c:271 builtin/commit.c:738 builtin/merge.c:1077
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
#: builtin/am.c:445
msgid "could not parse author script"
msgstr "скриптът за автор не може да се анализира"
#: builtin/am.c:522
#, c-format
msgid "'%s' was deleted by the applypatch-msg hook"
msgstr "„%s“ бе изтрит от куката „applypatch-msg“"
#: builtin/am.c:563 builtin/notes.c:300
#, c-format
msgid "Malformed input line: '%s'."
msgstr "Даденият входен ред е с неправилен формат: „%s“."
#: builtin/am.c:600 builtin/notes.c:315
#, c-format
msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
msgstr "Бележката не може да се копира от „%s“ към „%s“"
#: builtin/am.c:626
msgid "fseek failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „fseek“"
#: builtin/am.c:787 builtin/am.c:875
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading: %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за четене: %s"
#: builtin/am.c:794
#, c-format
msgid "could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис: %s"
#: builtin/am.c:803
#, c-format
msgid "could not parse patch '%s'"
msgstr "кръпката „%s“ не може да се анализира"
#: builtin/am.c:868
msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
msgstr ""
"Само една серия кръпки от „StGIT“ може да бъде прилагана в даден момент"
#: builtin/am.c:916
msgid "invalid timestamp"
msgstr "неправилна стойност за време"
#: builtin/am.c:919 builtin/am.c:927
msgid "invalid Date line"
msgstr "неправилен ред за дата „Date“"
#: builtin/am.c:924
msgid "invalid timezone offset"
msgstr "неправилно отместване на часовия пояс"
#: builtin/am.c:1011
msgid "Patch format detection failed."
msgstr "Форматът на кръпката не може да бъде определен."
#: builtin/am.c:1016 builtin/clone.c:373
#, c-format
msgid "failed to create directory '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
#: builtin/am.c:1020
msgid "Failed to split patches."
msgstr "Кръпките не могат да бъдат разделени."
#: builtin/am.c:1152 builtin/commit.c:363
msgid "unable to write index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
#: builtin/am.c:1203
#, c-format
msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
msgstr "След коригирането на този проблем изпълнете „%s --continue“."
#: builtin/am.c:1204
#, c-format
msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
msgstr "Ако предпочитате да прескочите тази кръпка, изпълнете „%s --skip“."
#: builtin/am.c:1205
#, c-format
msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
msgstr "За да се върнете към първоначалното състояние, изпълнете „%s --abort“."
#: builtin/am.c:1343
msgid "Patch is empty. Was it split wrong?"
msgstr "Празна кръпка. Дали не е разделена погрешно?"
#: builtin/am.c:1417 builtin/log.c:1347
#, c-format
msgid "invalid ident line: %s"
msgstr "грешна идентичност: %s"
#: builtin/am.c:1444
#, c-format
msgid "unable to parse commit %s"
msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
#: builtin/am.c:1646
msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"В хранилището липсват необходимите обекти BLOB, за да се премине към тройно "
"сливане."
#: builtin/am.c:1648
msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
msgstr "Базовото дърво се реконструира от информацията в индекса…"
#: builtin/am.c:1667
msgid ""
"Did you hand edit your patch?\n"
"It does not apply to blobs recorded in its index."
msgstr ""
"Кръпката не може да се приложи към обектите BLOB в индекса.\n"
"Да не би да сте я редактирали на ръка?"
#: builtin/am.c:1673
msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
msgstr "Преминаване към прилагане на кръпка към базата и тройно сливане…"
#: builtin/am.c:1688
msgid "Failed to merge in the changes."
msgstr "Неуспешно сливане на промените."
#: builtin/am.c:1712 builtin/merge.c:632
msgid "git write-tree failed to write a tree"
msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
#: builtin/am.c:1719
msgid "applying to an empty history"
msgstr "прилагане върху празна история"
#: builtin/am.c:1732 builtin/commit.c:1755 builtin/merge.c:829
#: builtin/merge.c:854
msgid "failed to write commit object"
msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
#: builtin/am.c:1764 builtin/am.c:1768
#, c-format
msgid "cannot resume: %s does not exist."
msgstr "не може да се продължи — „%s“ не съществува."
#: builtin/am.c:1784
msgid "cannot be interactive without stdin connected to a terminal."
msgstr ""
"За интерактивно изпълнение е необходимо стандартният\n"
"изход да е свързан с терминал, а в момента не е."
#: builtin/am.c:1789
msgid "Commit Body is:"
msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
#. TRANSLATORS: Make sure to include [y], [n], [e], [v] and [a]
#. in your translation. The program will only accept English
#. input at this point.
#.
#: builtin/am.c:1799
msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
msgstr ""
"Прилагане? „y“ — да/„n“ — не/„e“ — редактиране/„v“ — преглед/„a“ — приемане "
"на всичко:"
#: builtin/am.c:1849
#, c-format
msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
msgstr ""
"Индексът не е чист: кръпките не могат да бъдат приложени (замърсени са: %s)"
#: builtin/am.c:1884 builtin/am.c:1955
#, c-format
msgid "Applying: %.*s"
msgstr "Прилагане: %.*s"
#: builtin/am.c:1900
msgid "No changes -- Patch already applied."
msgstr "Без промени — кръпката вече е приложена."
#: builtin/am.c:1908
#, c-format
msgid "Patch failed at %s %.*s"
msgstr "Неуспешно прилагане на кръпка при %s %.*s“"
#: builtin/am.c:1914
#, c-format
msgid "The copy of the patch that failed is found in: %s"
msgstr "Дубликат на проблемната кръпка се намира в: %s"
#: builtin/am.c:1958
msgid ""
"No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
"If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
"already introduced the same changes; you might want to skip this patch."
msgstr ""
"Без промени — възможно е да не сте изпълнили „git add“.\n"
"Ако няма друга промяна за включване в индекса, най-вероятно някоя друга\n"
"кръпка е довела до същите промени и в такъв случай просто пропуснете тази."
#: builtin/am.c:1965
msgid ""
"You still have unmerged paths in your index.\n"
"Did you forget to use 'git add'?"
msgstr ""
"Индексът все още съдържа неслети промени.\n"
"Възможно е да не сте изпълнили „git add“."
#: builtin/am.c:2073 builtin/am.c:2077 builtin/am.c:2089 builtin/reset.c:308
#: builtin/reset.c:316
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'."
msgstr "„%s“ не е разпознат като обект."
#: builtin/am.c:2125
msgid "failed to clean index"
msgstr "индексът не може да бъде изчистен"
#: builtin/am.c:2159
msgid ""
"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
"Not rewinding to ORIG_HEAD"
msgstr ""
"Изглежда указателят „HEAD“ е променен и не сочи към същия обект както по "
"времето\n"
"на последното неуспешно изпълнение на „git am“. Указателят се задава да сочи "
"към\n"
"„ORIG_HEAD“"
#: builtin/am.c:2220
#, c-format
msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „--patch-format“: „%s“"
#: builtin/am.c:2253
msgid "git am [<options>] [(<mbox>|<Maildir>)...]"
msgstr "git am [ОПЦИЯ…] [ФАЙЛ_С_ПОЩА|ДИРЕКТОРИЯ_С_ПОЩА]…"
#: builtin/am.c:2254
msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
msgstr "git am [ОПЦИЯ…] (--continue | --quit | --abort)"
#: builtin/am.c:2260
msgid "run interactively"
msgstr "интерактивна работа"
#: builtin/am.c:2262
msgid "historical option -- no-op"
msgstr "изоставена опция, съществува по исторически причини, нищо не прави"
#: builtin/am.c:2264
msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
msgstr "да се преминава към тройно сливане при нужда."
#: builtin/am.c:2265 builtin/init-db.c:474 builtin/prune-packed.c:57
#: builtin/repack.c:171
msgid "be quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
#: builtin/am.c:2267
msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
msgstr "добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението за подаване"
#: builtin/am.c:2270
msgid "recode into utf8 (default)"
msgstr "прекодиране в UTF-8 (стандартно)"
#: builtin/am.c:2272
msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-k“ на командата „git-mailinfo“"
#: builtin/am.c:2274
msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-b“ на командата „git-mailinfo“"
#: builtin/am.c:2276
msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-m“ на командата „git-mailinfo“"
#: builtin/am.c:2278
msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
msgstr ""
"подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ за формат „mbox“"
#: builtin/am.c:2281
msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
msgstr ""
"без подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ независимо "
"от „am.keepcr“"
#: builtin/am.c:2284
msgid "strip everything before a scissors line"
msgstr "пропускане на всичко преди реда за отрязване"
#: builtin/am.c:2285 builtin/apply.c:4554
msgid "action"
msgstr "действие"
#: builtin/am.c:2286 builtin/am.c:2289 builtin/am.c:2292 builtin/am.c:2295
#: builtin/am.c:2298 builtin/am.c:2301 builtin/am.c:2304 builtin/am.c:2307
#: builtin/am.c:2313
msgid "pass it through git-apply"
msgstr "прекарване през „git-apply“"
#: builtin/am.c:2294 builtin/apply.c:4578
msgid "root"
msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
#: builtin/am.c:2297 builtin/am.c:2300 builtin/apply.c:4516
#: builtin/apply.c:4519 builtin/clone.c:85 builtin/fetch.c:93
#: builtin/pull.c:167 builtin/submodule--helper.c:78
#: builtin/submodule--helper.c:166 builtin/submodule--helper.c:169
msgid "path"
msgstr "път"
#: builtin/am.c:2303 builtin/fmt-merge-msg.c:666 builtin/fmt-merge-msg.c:669
#: builtin/grep.c:693 builtin/merge.c:198 builtin/pull.c:127
#: builtin/repack.c:178 builtin/repack.c:182 builtin/show-branch.c:645
#: builtin/show-ref.c:175 builtin/tag.c:340 parse-options.h:132
#: parse-options.h:134 parse-options.h:244
msgid "n"
msgstr "БРОЙ"
#: builtin/am.c:2306 builtin/apply.c:4522
msgid "num"
msgstr "БРОЙ"
#: builtin/am.c:2309 builtin/for-each-ref.c:37 builtin/replace.c:438
#: builtin/tag.c:372
msgid "format"
msgstr "ФОРМАТ"
#: builtin/am.c:2310
msgid "format the patch(es) are in"
msgstr "формат на кръпките"
#: builtin/am.c:2316
msgid "override error message when patch failure occurs"
msgstr "избрано от вас съобщение за грешка при прилагане на кръпки"
#: builtin/am.c:2318
msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
msgstr "продължаване на прилагането на кръпки след коригирането на конфликт"
#: builtin/am.c:2321
msgid "synonyms for --continue"
msgstr "синоними на „--continue“"
#: builtin/am.c:2324
msgid "skip the current patch"
msgstr "прескачане на текущата кръпка"
#: builtin/am.c:2327
msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
msgstr ""
"възстановяване на първоначалното състояние на клона и преустановяване на "
"прилагането на кръпката."
#: builtin/am.c:2331
msgid "lie about committer date"
msgstr "дата за подаване различна от първоначалнота"
#: builtin/am.c:2333
msgid "use current timestamp for author date"
msgstr "използване на текущото време като това за автор"
#: builtin/am.c:2335 builtin/commit.c:1593 builtin/merge.c:225
#: builtin/pull.c:155 builtin/revert.c:92 builtin/tag.c:355
msgid "key-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
#: builtin/am.c:2336
msgid "GPG-sign commits"
msgstr "подписване на подаванията с GPG"
#: builtin/am.c:2339
msgid "(internal use for git-rebase)"
msgstr "(ползва се вътрешно за „git-rebase“)"
#: builtin/am.c:2354
msgid ""
"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
"it will be removed. Please do not use it anymore."
msgstr ""
"Опциите „-b“/„--binary“ отдавна не правят нищо и\n"
"ще бъдат премахнати в бъдеще. Не ги ползвайте."
#: builtin/am.c:2361
msgid "failed to read the index"
msgstr "неуспешно изчитане на индекса"
#: builtin/am.c:2376
#, c-format
msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
msgstr ""
"предишната директория за пребазиране „%s“ все още съществува, а е зададен "
"файл „mbox“."
#: builtin/am.c:2400
#, c-format
msgid ""
"Stray %s directory found.\n"
"Use \"git am --abort\" to remove it."
msgstr ""
"Открита е излишна директория „%s“.\n"
"Можете да я изтриете с командата „git am --abort“."
#: builtin/am.c:2406
msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
msgstr "В момента не тече операция по коригиране и няма как да се продължи."
#: builtin/apply.c:59
msgid "git apply [<options>] [<patch>...]"
msgstr "git apply [ОПЦИЯ…] [КРЪПКА…]"
#: builtin/apply.c:111
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
#: builtin/apply.c:126
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
#: builtin/apply.c:818
#, c-format
msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
#: builtin/apply.c:827
#, c-format
msgid "regexec returned %d for input: %s"
msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
#: builtin/apply.c:908
#, c-format
msgid "unable to find filename in patch at line %d"
msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
#: builtin/apply.c:940
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
"null“, а бе получен „%1$s“"
#: builtin/apply.c:944
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
"неправилно име на нов файл"
#: builtin/apply.c:945
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
"неправилно име на стар файл"
#: builtin/apply.c:952
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
"null“"
#: builtin/apply.c:1415
#, c-format
msgid "recount: unexpected line: %.*s"
msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
#: builtin/apply.c:1472
#, c-format
msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
#: builtin/apply.c:1489
#, c-format
msgid ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
"component (line %d)"
msgid_plural ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
"components (line %d)"
msgstr[0] ""
"След съкращаването на %d-та част от компонентите на пътя, в заглавната част "
"на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
msgstr[1] ""
"След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
#: builtin/apply.c:1655
msgid "new file depends on old contents"
msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
#: builtin/apply.c:1657
msgid "deleted file still has contents"
msgstr "изтритият файл не е празен"
#: builtin/apply.c:1683
#, c-format
msgid "corrupt patch at line %d"
msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
#: builtin/apply.c:1719
#, c-format
msgid "new file %s depends on old contents"
msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
#: builtin/apply.c:1721
#, c-format
msgid "deleted file %s still has contents"
msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
#: builtin/apply.c:1724
#, c-format
msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
#: builtin/apply.c:1870
#, c-format
msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
#: builtin/apply.c:1899
#, c-format
msgid "unrecognized binary patch at line %d"
msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
#: builtin/apply.c:2050
#, c-format
msgid "patch with only garbage at line %d"
msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
#: builtin/apply.c:2140
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
#: builtin/apply.c:2144
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
#: builtin/apply.c:2777
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
#: builtin/apply.c:2896
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
msgstr[0] ""
"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d ред)."
msgstr[1] ""
"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
#: builtin/apply.c:2908
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr ""
"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
#: builtin/apply.c:2914
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
"%.*s"
msgstr ""
"при търсене за:\n"
"%.*s"
#: builtin/apply.c:2934
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
#: builtin/apply.c:3035
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
#: builtin/apply.c:3041
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr ""
"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се SHA1: "
"„%s“, а бе получено: „%s“)"
#: builtin/apply.c:3062
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
#: builtin/apply.c:3186
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
#: builtin/apply.c:3231 builtin/apply.c:3242 builtin/apply.c:3287
#, c-format
msgid "read of %s failed"
msgstr "неуспешно прочитане на „%s“"
#: builtin/apply.c:3239
#, c-format
msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
#: builtin/apply.c:3267 builtin/apply.c:3489
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
#: builtin/apply.c:3348 builtin/apply.c:3503
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
#: builtin/apply.c:3352 builtin/apply.c:3495 builtin/apply.c:3517
#, c-format
msgid "%s: %s"
msgstr "„%s“: %s"
#: builtin/apply.c:3357 builtin/apply.c:3511
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
#: builtin/apply.c:3459
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
#: builtin/apply.c:3528
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "„%s“: неправилен вид"
#: builtin/apply.c:3530
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
#: builtin/apply.c:3689 builtin/apply.c:3691
#, c-format
msgid "invalid path '%s'"
msgstr "неправилен път: „%s“"
#: builtin/apply.c:3746
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
#: builtin/apply.c:3749
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
#: builtin/apply.c:3769
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
#: builtin/apply.c:3774
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr ""
"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
#: builtin/apply.c:3794
#, c-format
msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
#: builtin/apply.c:3798
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
#: builtin/apply.c:3812
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
#: builtin/apply.c:3905 builtin/checkout.c:233 builtin/reset.c:135
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
#: builtin/apply.c:4048
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
#: builtin/apply.c:4077
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
#: builtin/apply.c:4081
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr ""
"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
#: builtin/apply.c:4086
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr ""
"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
#: builtin/apply.c:4089 builtin/apply.c:4197
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
#: builtin/apply.c:4122
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "затваряне на файла „%s“"
#: builtin/apply.c:4171
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
#: builtin/apply.c:4258
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
#: builtin/apply.c:4266
msgid "internal error"
msgstr "вътрешна грешка"
#: builtin/apply.c:4269
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
#: builtin/apply.c:4279
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
#: builtin/apply.c:4300
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
#: builtin/apply.c:4303
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
#: builtin/apply.c:4393
msgid "unrecognized input"
msgstr "непознат вход"
#: builtin/apply.c:4404
msgid "unable to read index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
#: builtin/apply.c:4517
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
#: builtin/apply.c:4520
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
#: builtin/apply.c:4523
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
#: builtin/apply.c:4526
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
#: builtin/apply.c:4528
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
#: builtin/apply.c:4532
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
#: builtin/apply.c:4534
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
#: builtin/apply.c:4536
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
#: builtin/apply.c:4538
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
#: builtin/apply.c:4540
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
#: builtin/apply.c:4542
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
#: builtin/apply.c:4544
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr ""
"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
"summary“"
#: builtin/apply.c:4546
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
#: builtin/apply.c:4548
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr ""
"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
#: builtin/apply.c:4550 builtin/checkout-index.c:198 builtin/ls-files.c:412
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
#: builtin/apply.c:4553
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
#: builtin/apply.c:4555
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
#: builtin/apply.c:4558 builtin/apply.c:4561
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr ""
"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
#: builtin/apply.c:4564
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
#: builtin/apply.c:4566
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
#: builtin/apply.c:4568
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
#: builtin/apply.c:4570
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
#: builtin/apply.c:4573
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
#: builtin/apply.c:4576
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
#: builtin/apply.c:4579
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
#: builtin/apply.c:4601
msgid "--3way outside a repository"
msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
#: builtin/apply.c:4609
msgid "--index outside a repository"
msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
#: builtin/apply.c:4612
msgid "--cached outside a repository"
msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
#: builtin/apply.c:4631
#, c-format
msgid "can't open patch '%s'"
msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена"
#: builtin/apply.c:4645
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
#: builtin/apply.c:4651 builtin/apply.c:4661
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
#: builtin/archive.c:17
#, c-format
msgid "could not create archive file '%s'"
msgstr "архивният файл „%s“ не може да бъде създаден"
#: builtin/archive.c:20
msgid "could not redirect output"
msgstr "изходът не може да бъде пренасочен"
#: builtin/archive.c:37
msgid "git archive: Remote with no URL"
msgstr "git archive: Липсва адрес за отдалеченото хранилище"
#: builtin/archive.c:58
msgid "git archive: expected ACK/NAK, got EOF"
msgstr "git archive: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен „EOF“"
#: builtin/archive.c:61
#, c-format
msgid "git archive: NACK %s"
msgstr "git archive: получен е „NACK“ — %s"
#: builtin/archive.c:63
#, c-format
msgid "remote error: %s"
msgstr "отдалечена грешка: %s"
#: builtin/archive.c:64
msgid "git archive: protocol error"
msgstr "git archive: протоколна грешка"
#: builtin/archive.c:68
msgid "git archive: expected a flush"
msgstr "git archive: очакваше се изчистване на буферите чрез „flush“"
#: builtin/bisect--helper.c:7
msgid "git bisect--helper --next-all [--no-checkout]"
msgstr "git bisect--helper --next-all [--no-checkout]"
#: builtin/bisect--helper.c:17
msgid "perform 'git bisect next'"
msgstr "извършване на „git bisect next“"
#: builtin/bisect--helper.c:19
msgid "update BISECT_HEAD instead of checking out the current commit"
msgstr ""
"обновяване на указателя „BISECT_HEAD“ вместо да се използва текущото подаване"
#: builtin/blame.c:32
msgid "git blame [<options>] [<rev-opts>] [<rev>] [--] <file>"
msgstr "git blame [ОПЦИЯ…] [ОПЦИЯ_ЗА_ВЕРСИЯТА…] [ВЕРСИЯ] [--] ФАЙЛ"
#: builtin/blame.c:37
msgid "<rev-opts> are documented in git-rev-list(1)"
msgstr "ОПЦИИте_ЗА_ВЕРСИЯТА са документирани в ръководството git-rev-list(1)"
#: builtin/blame.c:2519
msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
msgstr "Извеждане на анотациите с намирането им, последователно"
# FIXME SHA-1 -> SHA1
#: builtin/blame.c:2520
msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на празни суми по SHA1 за граничните подавания (стандартно опцията "
"е изключена)"
#: builtin/blame.c:2521
msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
msgstr ""
"Началните подавания да не се считат за гранични (стандартно опцията е "
"изключена)"
#: builtin/blame.c:2522
msgid "Show work cost statistics"
msgstr "Извеждане на статистика за извършените действия"
#: builtin/blame.c:2523
msgid "Show output score for blame entries"
msgstr "Извеждане на допълнителна информация за определянето на анотациите"
#: builtin/blame.c:2524
msgid "Show original filename (Default: auto)"
msgstr ""
"Извеждане на първоначалното име на файл (стандартно това е автоматично)"
#: builtin/blame.c:2525
msgid "Show original linenumber (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на първоначалният номер на ред (стандартно опцията е изключена)"
#: builtin/blame.c:2526
msgid "Show in a format designed for machine consumption"
msgstr "Извеждане във формат за по-нататъшна обработка"
#: builtin/blame.c:2527
msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
msgstr ""
"Извеждане във формат за команди от потребителско ниво с информация на всеки "
"ред"
#: builtin/blame.c:2528
msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
msgstr ""