blob: f473bb86f610339f874bdb531c86d177e1598e27 [file] [log] [blame]
# Catalan translations for Git.
# This file is distributed under the same license as the Git package.
# Alex Henrie <alexhenrie24@gmail.com>, 2014-2016.
# Jordi Mas i Hernàndez <jmas@softcatala.org>, 2016-2018
#
# Terminologia i criteris utilitzats
#
# Anglès | Català
# -----------------+---------------------------------
# ahead | davant per
# amend | esmenar
# broken | malmès
# delta | diferència
# deprecated | en desús
# dry | simulació
# fatal | fatal
# hook | lligam
# hunk | tros
# not supported | no està admès
# repository | dipòsit
# setting | paràmetre
# skip | ometre
# squelch | silenciar
# token | testimoni
# unset | desassignar
# upstream | font
#
# Alguns termes que són comandes específiques del git i d'àmbit molt tècnic
# hem decidit no traduir-los per facilitar-ne la compressió a l'usuari i perquè
# no tenen una transcendència al gran públic. Es tracta de casos similars
# a «ping» en l'àmbit de xarxes.
#
# Termes que mantenim en anglès:
#
#
# Anglès | Català
# -----------------+---------------------------------
# blame | «blame»
# HEAD | HEAD (f, la branca)
# cherry pick | «cherry pick»
# rebase | «rebase»
# stage | «stage»
# stash | «stash»
# squash | «squash»
# trailer | «trailer»
# unstage | «unstage»
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Git\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2018-11-20 10:05+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2018-11-25 15:32+0200\n"
"Last-Translator: Jordi Mas <jmas@softcatala.org>\n"
"Language-Team: Catalan\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.4\n"
#: advice.c:99
#, fuzzy, c-format
msgid "%shint: %.*s%s\n"
msgstr "pista: %.*s\n"
#: advice.c:152
msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Fer «cherry pick» no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
#: advice.c:154
msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Cometre no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
#: advice.c:156
msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Fusionar no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
#: advice.c:158
msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Baixar no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
#: advice.c:160
msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Revertir no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
#: advice.c:162
#, c-format
msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
msgstr "No és possible %s perquè teniu fitxers sense fusionar."
#: advice.c:170
msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
"as appropriate to mark resolution and make a commit."
msgstr ""
"Arregleu-los en l'arbre de treball, i després useu\n"
"'git add/rm <fitxer>' segons sigui apropiat per a marcar la\n"
"resolució i feu una comissió."
#: advice.c:178
msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
msgstr "S'està sortint a causa d'un conflicte no resolt."
#: advice.c:183 builtin/merge.c:1289
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "No heu conclòs la vostra fusió (MERGE_HEAD existeix)."
#: advice.c:185
msgid "Please, commit your changes before merging."
msgstr "Cometeu els vostres canvis abans de fusionar."
#: advice.c:186
msgid "Exiting because of unfinished merge."
msgstr "S'està sortint a causa d'una fusió no terminada."
#: advice.c:192
#, c-format
msgid ""
"Note: checking out '%s'.\n"
"\n"
"You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
"changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
"state without impacting any branches by performing another checkout.\n"
"\n"
"If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
"do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:\n"
"\n"
" git checkout -b <new-branch-name>\n"
"\n"
msgstr ""
"Avís: s'està agafant «%s».\n"
"\n"
"Esteu en un estat de 'HEAD separat'. Podeu mirar al voltant, fer canvis\n"
"experimentals i cometre-los i podeu descartar qualsevol comissió que feu\n"
"en aquest estat sense impactar cap branca realitzant un altre agafament.\n"
"\n"
"Si voleu crear una branca nova per a conservar les comissions que creeu,\n"
"poder fer així (ara o més tard) usant -b de nou amb l'ordre checkout.\n"
"Exemple:\n"
"\n"
" git checkout -b <nom-de-branca-nova>\n"
#: apply.c:59
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
msgstr "opció d'espai en blanc «%s» no reconeguda"
#: apply.c:75
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
msgstr "opció ignora l'espai en blanc «%s» no reconeguda"
#: apply.c:125
msgid "--reject and --3way cannot be used together."
msgstr "--reject i --3way no es poden usar junts."
#: apply.c:127
msgid "--cached and --3way cannot be used together."
msgstr "--cached i --3way no es poden usar junts."
#: apply.c:130
msgid "--3way outside a repository"
msgstr "--3way fora d'un dipòsit"
#: apply.c:141
msgid "--index outside a repository"
msgstr "--index fora d'un dipòsit"
#: apply.c:144
msgid "--cached outside a repository"
msgstr "--cached fora d'un dipòsit"
#: apply.c:826
#, c-format
msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
msgstr "No es pot preparar l'expressió regular de marca de temps %s"
#: apply.c:835
#, c-format
msgid "regexec returned %d for input: %s"
msgstr "regexec ha retornat %d per l'entrada: %s"
#: apply.c:909
#, c-format
msgid "unable to find filename in patch at line %d"
msgstr "no s'ha pogut trobar el nom de fitxer en el pedaç a la línia %d"
#: apply.c:947
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
msgstr ""
"git apply: git-diff incorrecte - s'esperava /dev/null, s'ha rebut %s en la "
"línia %d"
#: apply.c:953
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: git-diff incorrecte - nom de fitxer nou inconsistent en la línia "
"%d"
#: apply.c:954
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: git-diff incorrecte - nom de fitxer antic inconsistent en la "
"línia %d"
#: apply.c:959
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
msgstr "git apply: git-diff incorrecte - s'esperava /dev/null en la línia %d"
#: apply.c:988
#, c-format
msgid "invalid mode on line %d: %s"
msgstr "mode no vàlid en la línia %d: %s"
#: apply.c:1307
#, c-format
msgid "inconsistent header lines %d and %d"
msgstr "línies de capçalera %d i %d inconsistents"
#: apply.c:1479
#, c-format
msgid "recount: unexpected line: %.*s"
msgstr "recompte: línia inesperada: %.*s"
#: apply.c:1548
#, c-format
msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
msgstr "fragment de pedaç sense capçalera a la línia %d: %.*s"
#: apply.c:1568
#, c-format
msgid ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
"component (line %d)"
msgid_plural ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
"components (line %d)"
msgstr[0] ""
"a la capçalera de git diff li manca informació de nom de fitxer en eliminar "
"%d component de nom de camí inicial (línia %d)"
msgstr[1] ""
"a la capçalera de git diff li manca informació de nom de fitxer en eliminar "
"%d components de nom de camí inicial (línia %d)"
#: apply.c:1581
#, c-format
msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
msgstr ""
"a la capçalera de git diff li manca informació de nom de fitxer (línia %d)"
#: apply.c:1769
msgid "new file depends on old contents"
msgstr "el fitxer nou depèn dels continguts antics"
#: apply.c:1771
msgid "deleted file still has contents"
msgstr "el fitxer suprimit encara té continguts"
#: apply.c:1805
#, c-format
msgid "corrupt patch at line %d"
msgstr "pedaç malmès a la línia %d"
#: apply.c:1842
#, c-format
msgid "new file %s depends on old contents"
msgstr "el fitxer nou %s depèn dels continguts antics"
#: apply.c:1844
#, c-format
msgid "deleted file %s still has contents"
msgstr "el fitxer suprimit %s encara té continguts"
#: apply.c:1847
#, c-format
msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
msgstr "** advertència: el fitxer %s queda buit però no se suprimeix"
#: apply.c:1994
#, c-format
msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
msgstr "pedaç binari malmès a la línia %d: %.*s"
#: apply.c:2031
#, c-format
msgid "unrecognized binary patch at line %d"
msgstr "pedaç binari no reconegut a la línia %d"
#: apply.c:2193
#, c-format
msgid "patch with only garbage at line %d"
msgstr "pedaç amb només escombraries a la línia %d"
#: apply.c:2279
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
msgstr "no s'ha pogut llegir l'enllaç simbòlic %s"
#: apply.c:2283
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "no s'ha pogut obrir o llegir %s"
#: apply.c:2942
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
msgstr "inici de línia no vàlid: '%c'"
#: apply.c:3063
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
msgstr[0] "El tros #%d ha tingut èxit a %d (desplaçament d'%d línia)."
msgstr[1] "El tros #%d ha tingut èxit a %d (desplaçament de %d línies)."
#: apply.c:3075
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr "El context s'ha reduït a (%ld/%ld) per a aplicar el fragment a %d"
#: apply.c:3081
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
"%.*s"
msgstr ""
"tot cercant:\n"
"%.*s"
#: apply.c:3103
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
msgstr "manquen les dades de pedaç binari de «%s»"
#: apply.c:3111
#, c-format
msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
msgstr "no es pot aplicar al revés un pedaç binari sense el tros revés a «%s»"
#: apply.c:3158
#, c-format
msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
msgstr ""
"no es pot aplicar un pedaç binari a «%s» sense la línia d'índex completa"
#: apply.c:3168
#, c-format
msgid ""
"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
msgstr ""
"el pedaç s'aplica a «%s» (%s), el qual no coincideix amb els continguts "
"actuals."
#: apply.c:3176
#, c-format
msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
msgstr "el pedaç s'aplica a un «%s» buit però no és buit"
#: apply.c:3194
#, c-format
msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
msgstr "no es pot llegir la postimatge %s necessària per a «%s»"
#: apply.c:3207
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "el pedaç binari no s'aplica a «%s»"
#: apply.c:3213
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr ""
"el pedaç binari a «%s» crea un resultat incorrecte (s'esperava %s, s'ha "
"rebut %s)"
#: apply.c:3234
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "el pedaç ha fallat: %s:%ld"
#: apply.c:3356
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "no es pot agafar %s"
#: apply.c:3408 apply.c:3419 apply.c:3465 midx.c:58 setup.c:278
#, c-format
msgid "failed to read %s"
msgstr "s'ha produït un error en llegir %s"
#: apply.c:3416
#, c-format
msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
msgstr "s'està llegint de «%s» més enllà d'un enllaç simbòlic"
#: apply.c:3445 apply.c:3688
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "el camí %s s'ha canviat de nom / s'ha suprimit"
#: apply.c:3531 apply.c:3703
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "%s: no existeix en l'índex"
#: apply.c:3540 apply.c:3711
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "%s: no coincideix amb l'índex"
#: apply.c:3575
msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"al dipòsit li manca el blob necessari per a retrocedir a una fusió de 3 vies."
#: apply.c:3578
#, c-format
msgid "Falling back to three-way merge...\n"
msgstr "S'està retrocedint a una fusió de 3 vies...\n"
#: apply.c:3594 apply.c:3598
#, c-format
msgid "cannot read the current contents of '%s'"
msgstr "no es poden llegir els continguts actuals de «%s»"
#: apply.c:3610
#, c-format
msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
msgstr "S'ha produït un error en retrocedir a una fusió de 3 vies...\n"
#: apply.c:3624
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
msgstr "S'ha aplicat el pedaç a «%s» amb conflictes.\n"
#: apply.c:3629
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
msgstr "S'ha aplicat el pedaç a «%s» netament.\n"
#: apply.c:3655
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "el pedaç d'eliminació deixa els continguts dels fitxers"
#: apply.c:3728
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "%s: tipus erroni"
#: apply.c:3730
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "%s és del tipus %o, s'esperava %o"
#: apply.c:3881 apply.c:3883
#, c-format
msgid "invalid path '%s'"
msgstr "camí no vàlid: «%s»"
#: apply.c:3939
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "%s: ja existeix en l'índex"
#: apply.c:3942
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "%s: ja existeix en el directori de treball"
#: apply.c:3962
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "el mode nou (%o) de %s no coincideix amb el mode antic (%o)"
#: apply.c:3967
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr "el mode nou (%o) de %s no coincideix amb el mode antic (%o) de %s"
#: apply.c:3987
#, c-format
msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "el fitxer afectat «%s» és més enllà d'un enllaç simbòlic"
#: apply.c:3991
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "%s: el pedaç no s'aplica"
#: apply.c:4006
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "S'està comprovant el pedaç %s..."
#: apply.c:4098
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
msgstr "falta la informació sha1 o és inútil per al submòdul %s"
#: apply.c:4105
#, c-format
msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
msgstr "canvi de mode per a %s, el qual no està en la HEAD actual"
#: apply.c:4108
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
msgstr "falta informació sha1 o és inútil (%s)."
#: apply.c:4113 builtin/checkout.c:244 builtin/reset.c:142
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "make_cache_entry ha fallat per al camí «%s»"
#: apply.c:4117
#, c-format
msgid "could not add %s to temporary index"
msgstr "no s'ha pogut afegir %s a l'índex temporal"
#: apply.c:4127
#, c-format
msgid "could not write temporary index to %s"
msgstr "no s'ha pogut escriure l'índex temporal a %s"
#: apply.c:4265
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "no s'ha pogut eliminar %s de l'índex"
#: apply.c:4299
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "pedaç malmès per al submòdul %s"
#: apply.c:4305
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut fer stat al fitxer novament creat «%s»"
#: apply.c:4313
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr ""
"no s'ha pogut crear un magatzem de recolzament per al fitxer novament creat "
"%s"
#: apply.c:4319 apply.c:4464
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "no s'ha pogut afegir una entrada de cau per a %s"
#: apply.c:4362
#, c-format
msgid "failed to write to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut escriure a «%s»"
#: apply.c:4366
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "s'està tancant el fitxer «%s»"
#: apply.c:4436
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "no s'ha pogut escriure el fitxer «%s» mode %o"
#: apply.c:4534
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "El pedaç %s s'ha aplicat netament."
#: apply.c:4542
msgid "internal error"
msgstr "error intern"
#: apply.c:4545
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "S'està aplicant el pedaç %%s amb %d rebuig..."
msgstr[1] "S'està aplicant el pedaç %%s amb %d rebutjos..."
#: apply.c:4556
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "s'està truncant el nom del fitxer .rej a %.*s.rej"
#: apply.c:4564 builtin/fetch.c:843 builtin/fetch.c:1122
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "no es pot obrir %s"
#: apply.c:4578
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "El tros #%d s'ha aplicat netament."
#: apply.c:4582
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "S'ha rebutjat el tros #%d."
#: apply.c:4692
#, c-format
msgid "Skipped patch '%s'."
msgstr "S'ha omès el pedaç «%s»."
#: apply.c:4700
msgid "unrecognized input"
msgstr "entrada no reconeguda"
#: apply.c:4719
msgid "unable to read index file"
msgstr "no es pot llegir el fitxer d'índex"
#: apply.c:4874
#, c-format
msgid "can't open patch '%s': %s"
msgstr "no es pot obrir el pedaç «%s»: %s"
#: apply.c:4901
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "s'ha silenciat %d error d'espai en blanc"
msgstr[1] "s'han silenciat %d errors d'espai en blanc"
#: apply.c:4907 apply.c:4922
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
msgstr[0] "%d línia afegeix errors d'espai en blanc."
msgstr[1] "%d línies afegeixen errors d'espai en blanc."
#: apply.c:4915
#, c-format
msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
msgstr[0] ""
"S'ha aplicat %d línia després d'arreglar els errors d'espai en blanc."
msgstr[1] ""
"S'han aplicat %d línies després d'arreglar els errors d'espai en blanc."
#: apply.c:4931 builtin/add.c:538 builtin/mv.c:300 builtin/rm.c:389
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "No s'ha pogut escriure un fitxer d'índex nou"
#: apply.c:4958 apply.c:4961 builtin/am.c:2209 builtin/am.c:2212
#: builtin/clone.c:121 builtin/fetch.c:118 builtin/merge.c:262
#: builtin/pull.c:199 builtin/submodule--helper.c:406
#: builtin/submodule--helper.c:1362 builtin/submodule--helper.c:1365
#: builtin/submodule--helper.c:1846 builtin/submodule--helper.c:1849
#: builtin/submodule--helper.c:2088 git-add--interactive.perl:197
msgid "path"
msgstr "camí"
#: apply.c:4959
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "no apliquis els canvis que coincideixin amb el camí donat"
#: apply.c:4962
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "aplica els canvis que coincideixin amb el camí donat"
#: apply.c:4964 builtin/am.c:2218
msgid "num"
msgstr "número"
#: apply.c:4965
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr ""
"elimina <nombre> barres obliqües inicials dels camins de diferència "
"tradicionals"
#: apply.c:4968
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "ignora afegiments fets pel pedaç"
#: apply.c:4970
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr ""
"en lloc d'aplicar el pedaç, emet les estadístiques de diferència de l'entrada"
#: apply.c:4974
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "mostra el nombre de línies afegides i suprimides en notació decimal"
#: apply.c:4976
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "en lloc d'aplicar el pedaç, emet un resum de l'entrada"
#: apply.c:4978
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "en lloc d'aplicar el pedaç, veges si el pedaç és aplicable"
#: apply.c:4980
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "assegura que el pedaç sigui aplicable a l'índex actual"
#: apply.c:4982
msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
msgstr ""
#: apply.c:4984
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "aplica un pedaç sense tocar l'arbre de treball"
#: apply.c:4986
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "accepta un pedaç que toqui fora de l'àrea de treball"
#: apply.c:4989
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr "aplica el pedaç també (useu amb --stat/--summary/--check)"
#: apply.c:4991
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "intenta una fusió de tres vies si el pedaç no s'aplica"
#: apply.c:4993
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr "construeix un índex temporal basat en la informació d'índex incrustada"
#: apply.c:4996 builtin/checkout-index.c:170 builtin/ls-files.c:523
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "els camins se separen amb el caràcter NUL"
#: apply.c:4998
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "assegura't que almenys <n> línies de context coincideixin"
#: apply.c:4999 builtin/am.c:2197 builtin/interpret-trailers.c:97
#: builtin/interpret-trailers.c:99 builtin/interpret-trailers.c:101
#: builtin/pack-objects.c:3310 builtin/rebase.c:839
msgid "action"
msgstr "acció"
#: apply.c:5000
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr ""
"detecta les línies noves o modificades que tinguin errors d'espai en blanc"
#: apply.c:5003 apply.c:5006
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr "ignora els canvis d'espai en blanc en cercar context"
#: apply.c:5009
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "aplica el pedaç al revés"
#: apply.c:5011
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "no esperis almenys una línia de context"
#: apply.c:5013
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "deixa els trossos rebutjats en fitxers *.rej corresponents"
#: apply.c:5015
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "permet trossos encavalcants"
#: apply.c:5016 builtin/add.c:290 builtin/check-ignore.c:21
#: builtin/commit.c:1309 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:698
#: builtin/log.c:2023 builtin/mv.c:122 builtin/read-tree.c:127
#: builtin/rebase--interactive.c:157
msgid "be verbose"
msgstr "sigues detallat"
#: apply.c:5018
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "tolera una línia nova incorrectament detectada al final del fitxer"
#: apply.c:5021
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "no confiïs en els recomptes de línia en les capçaleres dels trossos"
#: apply.c:5023 builtin/am.c:2206
msgid "root"
msgstr "arrel"
#: apply.c:5024
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "anteposa <arrel> a tots els noms de fitxer"
#: archive.c:14
msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr "git archive [<opcions>] <arbre> [<camí>...]"
#: archive.c:15
msgid "git archive --list"
msgstr "git archive --list"
#: archive.c:16
msgid ""
"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr ""
"git archive --remote <dipòsit> [--exec <ordre>] [<opcions>] <arbre> "
"[<camí>...]"
#: archive.c:17
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote <dipòsit> [--exec <ordre>] --list"
#: archive.c:370 builtin/add.c:176 builtin/add.c:514 builtin/rm.c:298
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "l'especificació de camí «%s» no ha coincidit amb cap fitxer"
#: archive.c:453
msgid "fmt"
msgstr "format"
#: archive.c:453
msgid "archive format"
msgstr "format d'arxiu"
#: archive.c:454 builtin/log.c:1536
msgid "prefix"
msgstr "prefix"
#: archive.c:455
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "anteposa el prefix a cada nom de camí en l'arxiu"
#: archive.c:456 builtin/blame.c:820 builtin/blame.c:821 builtin/config.c:129
#: builtin/fast-export.c:1013 builtin/fast-export.c:1015 builtin/grep.c:884
#: builtin/hash-object.c:104 builtin/ls-files.c:559 builtin/ls-files.c:562
#: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:575 builtin/read-tree.c:122
#: parse-options.h:162
msgid "file"
msgstr "fitxer"
#: archive.c:457 builtin/archive.c:89
msgid "write the archive to this file"
msgstr "escriu l'arxiu a aquest fitxer"
#: archive.c:459
msgid "read .gitattributes in working directory"
msgstr "llegeix .gitattributes en el directori de treball"
#: archive.c:460
msgid "report archived files on stderr"
msgstr "informa de fitxers arxivats en stderr"
#: archive.c:461
msgid "store only"
msgstr "només emmagatzema"
#: archive.c:462
msgid "compress faster"
msgstr "comprimeix més ràpidament"
#: archive.c:470
msgid "compress better"
msgstr "comprimeix millor"
#: archive.c:473
msgid "list supported archive formats"
msgstr "llista els formats d'arxiu admesos"
#: archive.c:475 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:111 builtin/clone.c:114
#: builtin/submodule--helper.c:1374 builtin/submodule--helper.c:1855
msgid "repo"
msgstr "dipòsit"
#: archive.c:476 builtin/archive.c:91
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "recupera l'arxiu del dipòsit remot <dipòsit>"
#: archive.c:477 builtin/archive.c:92 builtin/difftool.c:714
#: builtin/notes.c:496
msgid "command"
msgstr "ordre"
#: archive.c:478 builtin/archive.c:93
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
msgstr "camí a l'ordre git-upload-archive remota"
#: archive.c:485
msgid "Unexpected option --remote"
msgstr "Opció inesperada --remote"
#: archive.c:487
msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
msgstr "L'opció --exec només es pot usar juntament amb --remote"
#: archive.c:489
msgid "Unexpected option --output"
msgstr "Opció inesperada --output"
#: archive.c:511
#, c-format
msgid "Unknown archive format '%s'"
msgstr "Format d'arxiu desconegut «%s»"
#: archive.c:518
#, c-format
msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
msgstr "Paràmetre no admès per al format «%s»: -%d"
#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:345
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot stream blob %s"
msgstr "no es pot emmagatzemar %s"
#: archive-tar.c:260 archive-zip.c:363
#, c-format
msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
msgstr "mode de fitxer no compatible: 0%o (SHA1: %s)"
#: archive-tar.c:287 archive-zip.c:353
#, c-format
msgid "cannot read %s"
msgstr "no es pot llegir «%s»"
#: archive-tar.c:458
#, c-format
msgid "unable to start '%s' filter"
msgstr "no s'ha pogut iniciar el filtre «%s»"
#: archive-tar.c:461
#, fuzzy
msgid "unable to redirect descriptor"
msgstr "no s'ha pogut actualitzar l'índex"
#: archive-tar.c:468
#, fuzzy, c-format
msgid "'%s' filter reported error"
msgstr "«%s» és fora del dipòsit"
#: archive-zip.c:314
#, c-format
msgid "path is not valid UTF-8: %s"
msgstr ""
#: archive-zip.c:318
#, c-format
msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
msgstr ""
#: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:224 builtin/pack-objects.c:227
#, c-format
msgid "deflate error (%d)"
msgstr "error de deflació (%d)"
#: archive-zip.c:609
#, c-format
msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
msgstr ""
#: attr.c:212
#, c-format
msgid "%.*s is not a valid attribute name"
msgstr "%.*s no és un nom d'atribut vàlid"
#: attr.c:409
msgid ""
"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
"Use '\\!' for literal leading exclamation."
msgstr ""
"Els patrons negatius s'ignoren en els atributs de git\n"
"Useu '\\!' per exclamació capdavantera literal."
#: bisect.c:468
#, c-format
msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
msgstr "Comentari amb cometes errònies en el fitxer «%s»: %s"
#: bisect.c:676
#, c-format
msgid "We cannot bisect more!\n"
msgstr "No podem bisecar més!\n"
#: bisect.c:730
#, c-format
msgid "Not a valid commit name %s"
msgstr "No és un nom de comissió vàlid %s"
#: bisect.c:754
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is bad.\n"
"This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
msgstr ""
"La base de fusió %s és errònia.\n"
"Això vol dir que el defecte s'ha arreglat entre %s i [%s].\n"
#: bisect.c:759
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is new.\n"
"The property has changed between %s and [%s].\n"
msgstr ""
"La base de fusió %s és nova.\n"
"La propietat s'ha canviat entre %s i [%s].\n"
#: bisect.c:764
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is %s.\n"
"This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
msgstr ""
"La base de fusió %s és %s.\n"
"Això vol dir que la primera comissió «%s» és entre %s i [%s].\n"
#: bisect.c:772
#, c-format
msgid ""
"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
"git bisect cannot work properly in this case.\n"
"Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
msgstr ""
"Algunes revisions %s no són els avantpassats de la revisió %s.\n"
"git bisect no pot funcionar correctament en aquest cas.\n"
"Potser heu confós les revisions %s i %s?\n"
#: bisect.c:785
#, c-format
msgid ""
"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
"So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
"We continue anyway."
msgstr ""
"s'ha d'ometre la base de fusió entre %s i [%s].\n"
"Llavors, no podem estar segurs que la primera comissió %s sigui entre %s i "
"%s.\n"
"Continuem de totes maneres."
#: bisect.c:818
#, c-format
msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
msgstr "Bisecant: s'ha de provar una base de fusió\n"
#: bisect.c:858
#, c-format
msgid "a %s revision is needed"
msgstr "es necessita una revisió %s"
#: bisect.c:877 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:237
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut crear el fitxer «%s»"
#: bisect.c:928 builtin/merge.c:138
#, c-format
msgid "could not read file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut llegir el fitxer «%s»"
#: bisect.c:958
msgid "reading bisect refs failed"
msgstr "la lectura de les referències de bisecció ha fallat"
#: bisect.c:977
#, c-format
msgid "%s was both %s and %s\n"
msgstr "%s era ambdós %s i %s\n"
#: bisect.c:985
#, c-format
msgid ""
"No testable commit found.\n"
"Maybe you started with bad path parameters?\n"
msgstr ""
"No s'ha trobat cap comissió comprovable.\n"
"Potser heu començat amb paràmetres de camí incorrectes?\n"
#: bisect.c:1004
#, c-format
msgid "(roughly %d step)"
msgid_plural "(roughly %d steps)"
msgstr[0] "(aproximadament %d pas)"
msgstr[1] "(aproximadament %d passos)"
#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
#. steps)" translation.
#.
#: bisect.c:1010
#, c-format
msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
msgstr[0] "Bisecant: manca %d revisió a provar després d'aquesta %s\n"
msgstr[1] "Bisecant: manquen %d revisions a provar després d'aquesta %s\n"
#: blame.c:1787
msgid "--contents and --reverse do not blend well."
msgstr "--contents i --reverse no funcionen bé juntes."
#: blame.c:1801
msgid "cannot use --contents with final commit object name"
msgstr "no es pot usar --contents amb el nom d'objecte de la comissió final"
#: blame.c:1822
msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
msgstr ""
"--reverse i --first-parent-together requereixen una última comissió "
"especificada"
#: blame.c:1831 bundle.c:162 ref-filter.c:2046 sequencer.c:1963
#: sequencer.c:4002 builtin/commit.c:1001 builtin/log.c:377 builtin/log.c:932
#: builtin/log.c:1407 builtin/log.c:1783 builtin/log.c:2072 builtin/merge.c:406
#: builtin/pack-objects.c:3135 builtin/pack-objects.c:3150
#: builtin/shortlog.c:192
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "la configuració del passeig per revisions ha fallat"
#: blame.c:1849
msgid ""
"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
msgstr ""
"--reverse --first-parent junts requereixen un rang de la cadena de mares "
"primeres"
#: blame.c:1860
#, c-format
msgid "no such path %s in %s"
msgstr "no hi ha tal camí %s en %s"
#: blame.c:1871
#, c-format
msgid "cannot read blob %s for path %s"
msgstr "no es pot llegir el blob %s per al camí %s"
#: branch.c:52
#, c-format
msgid ""
"\n"
"After fixing the error cause you may try to fix up\n"
"the remote tracking information by invoking\n"
"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
msgstr ""
"\n"
"Després de corregir la causa de l'error, podeu\n"
"intentar corregir la informació de seguiment remot\n"
"invocant \"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
#: branch.c:66
#, c-format
msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
msgstr "No s'està establint la branca %s com a la seva pròpia font."
#: branch.c:92
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s' by rebasing."
msgstr ""
"La branca «%s» està configurada per a seguir la branca remota «%s» de «%s» "
"fent «rebase»."
#: branch.c:93
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s'."
msgstr ""
"La branca «%s» està configurada per a seguir la branca remota «%s» de «%s»."
#: branch.c:97
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s' by rebasing."
msgstr ""
"La branca «%s» està configurada per a seguir la branca local «%s» fent "
"«rebase»."
#: branch.c:98
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s'."
msgstr "La branca «%s» està configurada per a seguir la branca local «%s»."
#: branch.c:103
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s' by rebasing."
msgstr ""
"La branca «%s» està configurada per a seguir la referència remota «%s» fent "
"«rebase»."
#: branch.c:104
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s'."
msgstr ""
"La branca «%s» està configurada per a seguir la referència remota «%s»."
#: branch.c:108
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s' by rebasing."
msgstr ""
"La branca «%s» està configurada per a seguir la referència local «%s» fent "
"«rebase»."
#: branch.c:109
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s'."
msgstr "La branca «%s» està configurada per a seguir la referència local «%s»."
#: branch.c:118
msgid "Unable to write upstream branch configuration"
msgstr "No es pot escriure la configuració de la branca font"
#: branch.c:155
#, c-format
msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
msgstr "No seguint: informació ambigua per a la referència %s"
#: branch.c:188
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid branch name."
msgstr "«%s» no és un nom de branca vàlid."
#: branch.c:207
#, c-format
msgid "A branch named '%s' already exists."
msgstr "Una branca amb nom «%s» ja existeix."
#: branch.c:212
msgid "Cannot force update the current branch."
msgstr "No es pot actualitzar la branca actual a la força."
#: branch.c:232
#, c-format
msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
msgstr ""
"No es pot configurar la informació de seguiment; el punt inicial «%s» no és "
"una branca."
#: branch.c:234
#, c-format
msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
msgstr "la branca font demanada «%s» no existeix"
#: branch.c:236
msgid ""
"\n"
"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
"\n"
"If you are planning to push out a new local branch that\n"
"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
msgstr ""
"\n"
"Si teniu pensat basar el vostre treball en una branca\n"
"font que ja existeix al remot, pot ser que necessiteu\n"
"executar «git fetch» per a obtenir-la.\n"
"\n"
"Si teniu pensat pujar una branca local nova que seguirà\n"
"la seva contrapart remota, pot ser que vulgueu usar\n"
"«git push -u» per a establir la configuració font\n"
"mentre pugeu."
#: branch.c:279
#, c-format
msgid "Not a valid object name: '%s'."
msgstr "No és un nom d'objecte vàlid: «%s»."
#: branch.c:299
#, c-format
msgid "Ambiguous object name: '%s'."
msgstr "Nom d'objecte ambigu: «%s»."
#: branch.c:304
#, c-format
msgid "Not a valid branch point: '%s'."
msgstr "No és un punt de ramificació vàlid: «%s»."
#: branch.c:358
#, c-format
msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
msgstr "«%s» ja s'ha agafat a «%s»"
#: branch.c:381
#, c-format
msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
msgstr "HEAD de l'arbre de treball %s no està actualitzat"
#: bundle.c:36
#, c-format
msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
msgstr "«%s» no sembla un fitxer de farcell v2"
#: bundle.c:64
#, c-format
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "capçalera no reconeguda: %s%s (%d)"
#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2182 sequencer.c:2722
#: builtin/commit.c:774
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»"
#: bundle.c:141
msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
msgstr "Al dipòsit li manquen aquestes comissions prerequisits:"
#: bundle.c:192
#, c-format
msgid "The bundle contains this ref:"
msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
msgstr[0] "El farcell conté aquesta referència:"
msgstr[1] "El farcell conté aquestes %d referències:"
#: bundle.c:199
msgid "The bundle records a complete history."
msgstr "El farcell registra una història completa."
#: bundle.c:201
#, c-format
msgid "The bundle requires this ref:"
msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
msgstr[0] "El farcell requereix aquesta referència:"
msgstr[1] "El farcell requereix aquestes %d referències:"
#: bundle.c:267
#, fuzzy
msgid "unable to dup bundle descriptor"
msgstr "no s'ha pogut actualitzar l'índex"
#: bundle.c:274
msgid "Could not spawn pack-objects"
msgstr "No s'ha pogut executar el pack-objects"
#: bundle.c:285
msgid "pack-objects died"
msgstr "El pack-objects s'ha mort"
#: bundle.c:327
msgid "rev-list died"
msgstr "El rev-list s'ha mort"
#: bundle.c:376
#, c-format
msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr "les opcions de la llista de revisions exclouen la referència «%s»"
#: bundle.c:456 builtin/log.c:192 builtin/log.c:1688 builtin/shortlog.c:304
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "paràmetre no reconegut: %s"
#: bundle.c:464
msgid "Refusing to create empty bundle."
msgstr "S'està refusant crear un farcell buit."
#: bundle.c:474
#, c-format
msgid "cannot create '%s'"
msgstr "no es pot crear «%s»"
#: bundle.c:498
msgid "index-pack died"
msgstr "L'index-pack s'ha mort"
#: color.c:296
#, c-format
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "valor de color no vàlid: %.*s"
#: commit.c:50 sequencer.c:2528 builtin/am.c:370 builtin/am.c:414
#: builtin/am.c:1390 builtin/am.c:2025 builtin/replace.c:376
#: builtin/replace.c:448
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "no s'ha pogut analitzar %s"
#: commit.c:52
#, c-format
msgid "%s %s is not a commit!"
msgstr "%s %s no és una comissió!"
#: commit.c:193
msgid ""
"Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
"and will be removed in a future Git version.\n"
"\n"
"Please use \"git replace --convert-graft-file\"\n"
"to convert the grafts into replace refs.\n"
"\n"
"Turn this message off by running\n"
"\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
msgstr ""
#: commit.c:1115
#, c-format
msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
msgstr "La comissió %s té una signatura GPG no fiable, suposadament de %s."
#: commit.c:1118
#, c-format
msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
msgstr "La comissió %s té una signatura GPG incorrecta suposadament de %s."
#: commit.c:1121
#, c-format
msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
msgstr "La comissió %s no té signatura GPG."
#: commit.c:1124
#, c-format
msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
msgstr "La comissió %s té una signatura GPG bona de %s\n"
#: commit.c:1378
msgid ""
"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
"variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
msgstr ""
"Advertència: el missatge de comissió no és compatible amb UTF-8.\n"
"Potser voleu esmenar-lo després de corregir el missatge, o establir\n"
"la variable de configuració i18n.commitencoding a la codificació que\n"
"usi el vostre projecte.\n"
#: commit-graph.c:108
#, c-format
msgid "graph file %s is too small"
msgstr ""
#: commit-graph.c:115
#, c-format
msgid "graph signature %X does not match signature %X"
msgstr ""
#: commit-graph.c:122
#, fuzzy, c-format
msgid "graph version %X does not match version %X"
msgstr "el camí «%s» no té la seva versió"
#: commit-graph.c:129
#, fuzzy, c-format
msgid "hash version %X does not match version %X"
msgstr "el camí «%s» no té la seva versió"
#: commit-graph.c:153
#, c-format
msgid "improper chunk offset %08x%08x"
msgstr ""
#: commit-graph.c:189
#, c-format
msgid "chunk id %08x appears multiple times"
msgstr ""
#: commit-graph.c:308
#, c-format
msgid "could not find commit %s"
msgstr "no s'ha pogut trobar la comissió %s"
#: commit-graph.c:617 builtin/pack-objects.c:2652
#, c-format
msgid "unable to get type of object %s"
msgstr "no s'ha pogut obtenir el tipus de l'objecte: %s"
#: commit-graph.c:651
#, fuzzy
msgid "Annotating commits in commit graph"
msgstr "masses comissions per escriure un graf"
#: commit-graph.c:691
msgid "Computing commit graph generation numbers"
msgstr ""
#: commit-graph.c:803 commit-graph.c:826 commit-graph.c:852
#, fuzzy
msgid "Finding commits for commit graph"
msgstr "masses comissions per escriure un graf"
#: commit-graph.c:812
#, c-format
msgid "error adding pack %s"
msgstr "error en afegir paquet %s"
#: commit-graph.c:814
#, c-format
msgid "error opening index for %s"
msgstr "s'ha produït un error en obrir l'índex per «%s»"
#: commit-graph.c:868
#, c-format
msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
msgstr ""
#: commit-graph.c:895
#, fuzzy
msgid "too many commits to write graph"
msgstr "masses comissions per escriure un graf"
#: commit-graph.c:902 midx.c:769
#, c-format
msgid "unable to create leading directories of %s"
msgstr "no s'han pogut crear els directoris inicials de «%s»"
#: commit-graph.c:1002
msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
msgstr ""
#: commit-graph.c:1046
msgid "Verifying commits in commit graph"
msgstr ""
#: compat/obstack.c:405 compat/obstack.c:407
msgid "memory exhausted"
msgstr "memòria esgotada"
#: config.c:123
#, c-format
msgid ""
"exceeded maximum include depth (%d) while including\n"
"\t%s\n"
"from\n"
"\t%s\n"
"This might be due to circular includes."
msgstr ""
#: config.c:139
#, c-format
msgid "could not expand include path '%s'"
msgstr "no s'ha pogut expandir el camí d'inclusió «%s»"
#: config.c:150
msgid "relative config includes must come from files"
msgstr "les inclusions de configuració relatives han de venir de fitxers"
#: config.c:190
msgid "relative config include conditionals must come from files"
msgstr ""
"els condicionals d'inclusió de configuració relatius han de venir de fitxers"
#: config.c:348
#, c-format
msgid "key does not contain a section: %s"
msgstr "la clau no conté una secció: «%s»"
#: config.c:354
#, c-format
msgid "key does not contain variable name: %s"
msgstr "la clau no conté un nom de variable: «%s»"
#: config.c:378 sequencer.c:2296
#, c-format
msgid "invalid key: %s"
msgstr "clau no vàlida: %s"
#: config.c:384
#, c-format
msgid "invalid key (newline): %s"
msgstr "clau no vàlida (línea nova): %s"
#: config.c:420 config.c:432
#, c-format
msgid "bogus config parameter: %s"
msgstr "paràmetre de configuració erroni: %s"
#: config.c:467
#, c-format
msgid "bogus format in %s"
msgstr "format erroni a %s"
#: config.c:793
#, c-format
msgid "bad config line %d in blob %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en el blob %s"
#: config.c:797
#, c-format
msgid "bad config line %d in file %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en el fitxer %s"
#: config.c:801
#, c-format
msgid "bad config line %d in standard input"
msgstr "línia de configuració %d errònia en l'entrada estàndard"
#: config.c:805
#, c-format
msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en el blob de submòdul %s"
#: config.c:809
#, c-format
msgid "bad config line %d in command line %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en la línia d'ordres %s"
#: config.c:813
#, c-format
msgid "bad config line %d in %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en %s"
#: config.c:952
msgid "out of range"
msgstr "fora de rang"
#: config.c:952
msgid "invalid unit"
msgstr "unitat no vàlida"
#: config.c:958
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
msgstr "valor de configuració numèric erroni «%s» per «%s»: %s"
#: config.c:963
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
msgstr "valor de configuració numèric erroni «%s» per «%s» en el blob %s: %s"
#: config.c:966
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
msgstr "valor de configuració numèric «%s» erroni per «%s» en el fitxer %s: %s"
#: config.c:969
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
msgstr ""
"valor de configuració numèric «%s» erroni per «%s» en l'entrada estàndard: %s"
#: config.c:972
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
msgstr ""
"valor de configuració numèric «%s» erroni' per «%s» en el blob de submòdul "
"%s: %s"
#: config.c:975
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
msgstr ""
"valor de configuració numèric «%s» erroni per «%s» en la línia d'ordres %s: "
"%s"
#: config.c:978
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
msgstr "valor de configuració numèric incorrecte «%s» per «%s» en %s: %s"
#: config.c:1073
#, c-format
msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en expandir el directori d'usuari en: «%s»"
#: config.c:1082
#, c-format
msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
msgstr "«%s» per a «%s» no és una marca de temps vàlida"
#: config.c:1173
#, c-format
msgid "abbrev length out of range: %d"
msgstr ""
#: config.c:1187 config.c:1198
#, c-format
msgid "bad zlib compression level %d"
msgstr "nivell de compressió de zlib incorrecte %d"
#: config.c:1290
msgid "core.commentChar should only be one character"
msgstr ""
#: config.c:1323
#, c-format
msgid "invalid mode for object creation: %s"
msgstr "mode de creació d'objecte no vàlid: %s"
#: config.c:1395
#, c-format
msgid "malformed value for %s"
msgstr "valor no vàlid per a %s"
#: config.c:1421
#, c-format
msgid "malformed value for %s: %s"
msgstr "valor no vàlid per a %s: %s"
#: config.c:1422
msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
msgstr ""
#: config.c:1481 builtin/pack-objects.c:3389
#, c-format
msgid "bad pack compression level %d"
msgstr "nivell de compressió de paquet %d Erroni"
#: config.c:1602
#, c-format
msgid "unable to load config blob object '%s'"
msgstr "no s'ha pogut carregar l'objecte blob de configuració «%s»"
#: config.c:1605
#, c-format
msgid "reference '%s' does not point to a blob"
msgstr "la referència «%s» no assenyala a un blob"
#: config.c:1622
#, c-format
msgid "unable to resolve config blob '%s'"
msgstr "no s'ha pogut resoldre el blob de configuració: «%s»"
#: config.c:1652
#, c-format
msgid "failed to parse %s"
msgstr "s'ha produït un error en analitzar %s"
#: config.c:1705
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "no s'ha pogut analitzar la configuració de la línia d'ordres"
#: config.c:2037
msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
msgstr "un error desconegut ha ocorregut en llegir els fitxers de configuració"
#: config.c:2207
#, c-format
msgid "Invalid %s: '%s'"
msgstr "%s no vàlid: «%s»"
#: config.c:2250
#, c-format
msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
msgstr ""
"valor «%s» a core.untrackedCache desconegut; utilitzant el valor per defecte "
"«keep»"
#: config.c:2276
#, c-format
msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
msgstr "valor «%d» a splitIndex.maxPercentChange ha d'estar entre 0 i 100"
#: config.c:2319
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "no s'ha pogut analitzar «%s» de la configuració de la línia d'ordres"
#: config.c:2321
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "variable de configuració «%s» errònia en el fitxer «%s» a la línia %d"
#: config.c:2402
#, c-format
msgid "invalid section name '%s'"
msgstr "nom de secció no vàlid «%s»"
#: config.c:2434
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "%s té múltiples valors"
#: config.c:2463
#, c-format
msgid "failed to write new configuration file %s"
msgstr "no es pot escriure un nou fitxer de configuració %s"
#: config.c:2714 config.c:3038
#, c-format
msgid "could not lock config file %s"
msgstr "no s'ha pogut blocar el fitxer de configuració %s"
#: config.c:2725
#, c-format
msgid "opening %s"
msgstr "s'està obrint %s"
#: config.c:2760 builtin/config.c:327
#, c-format
msgid "invalid pattern: %s"
msgstr "patró no vàlid: %s"
#: config.c:2785
#, c-format
msgid "invalid config file %s"
msgstr "fitxer de configuració vàlid %s"
#: config.c:2798 config.c:3051
#, c-format
msgid "fstat on %s failed"
msgstr "ha fallat fstat a %s"
#: config.c:2809
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to mmap '%s'"
msgstr "no s'ha pogut accedir a «%s»"
#: config.c:2818 config.c:3056
#, c-format
msgid "chmod on %s failed"
msgstr "ha fallat chmod a %s"
#: config.c:2903 config.c:3153
#, c-format
msgid "could not write config file %s"
msgstr "no s'ha pogut escriure el fitxer de configuració «%s»"
#: config.c:2937
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut establir «%s» a «%s»"
#: config.c:2939 builtin/remote.c:782
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "no s'ha pogut desassignar «%s»"
#: config.c:3029
#, c-format
msgid "invalid section name: %s"
msgstr "nom de secció no vàlida: %s"
#: config.c:3196
#, c-format
msgid "missing value for '%s'"
msgstr "falta el valor per «%s»"
#: connect.c:61
msgid "the remote end hung up upon initial contact"
msgstr "el costat remot ha penjat en el moment de contacte inicial"
#: connect.c:63
msgid ""
"Could not read from remote repository.\n"
"\n"
"Please make sure you have the correct access rights\n"
"and the repository exists."
msgstr ""
"No s'ha pogut llegir del dipòsit remot.\n"
"\n"
"Assegureu-vos que tingueu els permisos\n"
"d'accés correctes i que el dipòsit existeixi."
#: connect.c:81
#, c-format
msgid "server doesn't support '%s'"
msgstr "el servidor no és compatible amb «%s»"
#: connect.c:103
#, c-format
msgid "server doesn't support feature '%s'"
msgstr "el servidor no es compatible amb la característica «%s»"
#: connect.c:114
msgid "expected flush after capabilities"
msgstr ""
#: connect.c:233
#, c-format
msgid "ignoring capabilities after first line '%s'"
msgstr ""
#: connect.c:252
msgid "protocol error: unexpected capabilities^{}"
msgstr ""
#: connect.c:273
#, fuzzy, c-format
msgid "protocol error: expected shallow sha-1, got '%s'"
msgstr "s'esperava shallow/unshallow, s'ha rebut %s"
#: connect.c:275
msgid "repository on the other end cannot be shallow"
msgstr ""
#: connect.c:310 fetch-pack.c:182 builtin/archive.c:63
#, c-format
msgid "remote error: %s"
msgstr "error remot: %s"
#: connect.c:316
msgid "invalid packet"
msgstr "paquet no vàlid"
#: connect.c:336
#, fuzzy, c-format
msgid "protocol error: unexpected '%s'"
msgstr "error de protocol: capçalera de paquet errònia"
#: connect.c:444
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid ls-refs response: %s"
msgstr "referència no vàlida: %s"
#: connect.c:448
msgid "expected flush after ref listing"
msgstr ""
#: connect.c:547
#, c-format
msgid "protocol '%s' is not supported"
msgstr "el protocol «%s» no és compatible"
#: connect.c:598
msgid "unable to set SO_KEEPALIVE on socket"
msgstr ""
#: connect.c:638 connect.c:701
#, fuzzy, c-format
msgid "Looking up %s ... "
msgstr "S'està comprovant el pedaç %s..."
#: connect.c:642
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to look up %s (port %s) (%s)"
msgstr "no s'ha pogut moure %s a %s"
#. TRANSLATORS: this is the end of "Looking up %s ... "
#: connect.c:646 connect.c:717
#, c-format
msgid ""
"done.\n"
"Connecting to %s (port %s) ... "
msgstr ""
#: connect.c:668 connect.c:745
#, c-format
msgid ""
"unable to connect to %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"no s'ha pogut connectar a %s:\n"
"%s"
#. TRANSLATORS: this is the end of "Connecting to %s (port %s) ... "
#: connect.c:674 connect.c:751
msgid "done."
msgstr "fet."
#: connect.c:705
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to look up %s (%s)"
msgstr "no s'ha pogut obrir %s: %s\n"
#: connect.c:711
#, c-format
msgid "unknown port %s"
msgstr "port desconegut %s"
#: connect.c:848 connect.c:1174
#, c-format
msgid "strange hostname '%s' blocked"
msgstr ""
#: connect.c:850
#, c-format
msgid "strange port '%s' blocked"
msgstr ""
#: connect.c:860
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot start proxy %s"
msgstr "no es pot fer stat en «%s»"
#: connect.c:927
msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
msgstr ""
#: connect.c:1122
msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
msgstr ""
#: connect.c:1134
msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
msgstr ""
#: connect.c:1151
#, fuzzy
msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
msgstr "el destí receptor no admet pujar --signed"
#: connect.c:1262
#, c-format
msgid "strange pathname '%s' blocked"
msgstr ""
#: connect.c:1307
#, fuzzy
msgid "unable to fork"
msgstr "no s'ha pogut obrir %s"
#: connected.c:68 builtin/fsck.c:202 builtin/prune.c:147
msgid "Checking connectivity"
msgstr "S'està comprovant la connectivitat"
#: connected.c:80
msgid "Could not run 'git rev-list'"
msgstr "No s'ha pogut executar 'git rev-list'"
#: connected.c:100
msgid "failed write to rev-list"
msgstr "escriptura fallada al rev-list"
#: connected.c:107
msgid "failed to close rev-list's stdin"
msgstr "s'ha produït un error en tancar l'stdin del rev-list"
#: convert.c:194
#, c-format
msgid "illegal crlf_action %d"
msgstr ""
#: convert.c:207
#, fuzzy, c-format
msgid "CRLF would be replaced by LF in %s"
msgstr "LF reemplaçaria CRLF en %s."
#: convert.c:209
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
"The file will have its original line endings in your working directory"
msgstr ""
"LF reemplaçarà CRLF en %s.\n"
"El fitxer tindrà els seus terminadors de línia originals en el vostre "
"directori de treball."
#: convert.c:217
#, c-format
msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
msgstr "CRLF reemplaçaria LF en %s"
#: convert.c:219
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
"The file will have its original line endings in your working directory"
msgstr ""
"CRLF reemplaçarà LF en %s.\n"
"El fitxer tindrà els seus terminadors de línia originals en el vostre "
"directori de treball."
#: convert.c:280
#, c-format
msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
msgstr ""
#: convert.c:287
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%s as working-"
"tree-encoding."
msgstr ""
#: convert.c:305
#, c-format
msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
msgstr ""
#: convert.c:307
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-"
"%sLE (depending on the byte order) as working-tree-encoding."
msgstr ""
#: convert.c:425 convert.c:496
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
msgstr "s'ha produït un error en copiar les notes de «%s» a «%s»"
#: convert.c:468
#, c-format
msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
msgstr ""
#: convert.c:674
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot fork to run external filter '%s'"
msgstr "No es pot obrir el fitxer de paquet existent «%s»"
#: convert.c:694
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot feed the input to external filter '%s'"
msgstr "no es poden llegir els continguts actuals de «%s»"
#: convert.c:701
#, c-format
msgid "external filter '%s' failed %d"
msgstr "el filtre extern «%s» ha fallat %d"
#: convert.c:736 convert.c:739
#, c-format
msgid "read from external filter '%s' failed"
msgstr "la lectura del filtre extern «%s» ha fallat"
#: convert.c:742 convert.c:796
#, c-format
msgid "external filter '%s' failed"
msgstr "el filtre extern «%s» ha fallat"
#: convert.c:844
#, fuzzy
msgid "unexpected filter type"
msgstr "final de fitxer inesperat"
#: convert.c:855
msgid "path name too long for external filter"
msgstr ""
#: convert.c:929
#, c-format
msgid ""
"external filter '%s' is not available anymore although not all paths have "
"been filtered"
msgstr ""
#: convert.c:1228
msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
msgstr ""
#: convert.c:1398 convert.c:1432
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: clean filter '%s' failed"
msgstr "la creació de «%s» ha fallat"
#: convert.c:1476
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: smudge filter %s failed"
msgstr "s'ha produït un error en actualitzar els fitxers"
#: date.c:116
msgid "in the future"
msgstr "en el futur"
#: date.c:122
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> second ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> seconds ago"
msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> segon"
msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> segons"
#: date.c:129
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> minute ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> minutes ago"
msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> minut"
msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> minuts"
#: date.c:136
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> hour ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> hours ago"
msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> hora"
msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> hores"
#: date.c:143
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> day ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> days ago"
msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> dia"
msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> dies"
#: date.c:149
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> week ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> weeks ago"
msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> setmana"
msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> setmanes"
#: date.c:156
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> month ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> months ago"
msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> mes"
msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> mesos"
#: date.c:167
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> year"
msgid_plural "%<PRIuMAX> years"
msgstr[0] "%<PRIuMAX> any"
msgstr[1] "%<PRIuMAX> anys"
#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
#: date.c:170
#, c-format
msgid "%s, %<PRIuMAX> month ago"
msgid_plural "%s, %<PRIuMAX> months ago"
msgstr[0] "fa %s i %<PRIuMAX> mes"
msgstr[1] "fa %s i %<PRIuMAX> mesos"
#: date.c:175 date.c:180
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> year ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> any"
msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> anys"
#: delta-islands.c:268
msgid "Propagating island marks"
msgstr ""
#: delta-islands.c:286
#, fuzzy, c-format
msgid "bad tree object %s"
msgstr "s'ha produït un error en llegir l'objecte «%s»."
#: delta-islands.c:330
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to load island regex for '%s': %s"
msgstr "S'ha produït un error en cercar l'arbre de %s."
#: delta-islands.c:386
#, c-format
msgid "island regex from config has too many capture groups (max=%d)"
msgstr ""
#: delta-islands.c:462
#, c-format
msgid "Marked %d islands, done.\n"
msgstr ""
#: diffcore-order.c:24
#, c-format
msgid "failed to read orderfile '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en llegir el fitxer d'ordres «%s»"
#: diffcore-rename.c:544
msgid "Performing inexact rename detection"
msgstr "S'està realitzant una detecció inexacta de canvis de nom"
#: diff.c:108
#, c-format
msgid "option '%s' requires a value"
msgstr "l'opció «%s» requereix un valor"
#: diff.c:158
#, c-format
msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
msgstr ""
" S'ha produït un error en analitzar el percentatge limitant de dirstat "
"«%s»\n"
#: diff.c:163
#, c-format
msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
msgstr " Paràmetre de dirstat desconegut «%s»\n"
#: diff.c:291
#, fuzzy
msgid ""
"color moved setting must be one of 'no', 'default', 'blocks', 'zebra', "
"'dimmed-zebra', 'plain'"
msgstr ""
"el paràmetre de color en moviment ha de ser «no», «default», «zebra», "
"«dimmed_zebra» o «plain»"
#: diff.c:316
#, c-format
msgid "ignoring unknown color-moved-ws mode '%s'"
msgstr ""
#: diff.c:323
msgid ""
"color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other white "
"space modes"
msgstr ""
#: diff.c:394
#, c-format
msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
msgstr ""
"Valor desconegut de la variable de configuració de 'diff.submodule': «%s»"
#: diff.c:454
#, c-format
msgid ""
"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
"%s"
msgstr ""
"S'han trobat errors en la variable de configuració 'diff.dirstat':\n"
"%s"
#: diff.c:4140
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr "el diff external s'ha mort, s'està aturant a %s"
#: diff.c:4482
msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
msgstr "--name-only, --name-status, --check i -s són mútuament excloents"
#: diff.c:4485
msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
msgstr "-G, -S and --find-object són mútuament excloents"
#: diff.c:4563
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "--follow requereix exactament una especificació de camí"
#: diff.c:4729
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
"%s"
msgstr ""
"S'ha produït un error en analitzar el paràmetre d'opció de --dirstat/-X:\n"
"%s"
#: diff.c:4743
#, c-format
msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr ""
"S'ha produït un error en analitzar el paràmetre d'opció de --submodule: «%s»"
#: diff.c:5823
msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
msgstr "s'ha omès la detecció de canvi de nom a causa de massa fitxers."
#: diff.c:5826
msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
msgstr ""
"només s'han trobat còpies des de camins modificats a causa de massa fitxers."
#: diff.c:5829
#, c-format
msgid ""
"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
msgstr ""
"potser voleu establir la vostra variable %s a almenys %d i tornar a intentar "
"l'ordre."
#: dir.c:576
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
msgstr ""
"l'especificació de camí «%s» no ha coincidit amb cap fitxer que git conegui"
#: dir.c:965
#, c-format
msgid "cannot use %s as an exclude file"
msgstr "no es pot usar %s com a fitxer d'exclusió"
#: dir.c:1880
#, c-format
msgid "could not open directory '%s'"
msgstr "no s'ha pogut obrir el directori «%s»"
#: dir.c:2122
msgid "failed to get kernel name and information"
msgstr "s'ha produït un error en obtenir el nombre i la informació del nucli"
#: dir.c:2246
msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
msgstr ""
"la memòria cau no seguida està inhabilitada en aquest sistema o ubicació"
#: dir.c:3047
#, c-format
msgid "index file corrupt in repo %s"
msgstr "el fitxer d'índex al dipòsit %s és malmès"
#: dir.c:3092 dir.c:3097
#, c-format
msgid "could not create directories for %s"
msgstr "no s'han pogut crear directoris per %s"
#: dir.c:3126
#, c-format
msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut migrar el directori de «%s» a «%s»"
#: editor.c:73
#, c-format
msgid "hint: Waiting for your editor to close the file...%c"
msgstr ""
#: entry.c:178
msgid "Filtering content"
msgstr "S'està filtrant el contingut"
#: entry.c:465
#, c-format
msgid "could not stat file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut fer «stat» sobre el fitxer «%s»"
#: environment.c:150
#, c-format
msgid "bad git namespace path \"%s\""
msgstr ""
#: environment.c:332
#, c-format
msgid "could not set GIT_DIR to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut establir GIT_DIR a «%s»"
#: exec-cmd.c:361
#, c-format
msgid "too many args to run %s"
msgstr "hi ha massa arguments per a executar %s"
#: fetch-object.c:17
msgid "Remote with no URL"
msgstr "Remot sense URL"
#: fetch-pack.c:151
msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
msgstr "git fetch-pack: llista superficial esperada"
#: fetch-pack.c:163
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
msgstr "git fetch-pack: s'esperava ACK/NAK, s'ha rebut un paquet de neteja"
#: fetch-pack.c:183
#, c-format
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
msgstr "git fetch-pack: s'esperava ACK/NAK, s'ha rebut «%s»"
#: fetch-pack.c:253
msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
msgstr "--stateless-rpc requereix multi_ack_detailed"
#: fetch-pack.c:347 fetch-pack.c:1277
#, c-format
msgid "invalid shallow line: %s"
msgstr "línia de shallow no vàlida: %s"
#: fetch-pack.c:353 fetch-pack.c:1283
#, c-format
msgid "invalid unshallow line: %s"
msgstr "línia d'unshallow no vàlida: %s"
#: fetch-pack.c:355 fetch-pack.c:1285
#, c-format
msgid "object not found: %s"
msgstr "objecte no trobat: %s"
#: fetch-pack.c:358 fetch-pack.c:1288
#, c-format
msgid "error in object: %s"
msgstr "error en objecte: %s"
#: fetch-pack.c:360 fetch-pack.c:1290
#, c-format
msgid "no shallow found: %s"
msgstr "no s'ha trobat cap shallow: %s"
#: fetch-pack.c:363 fetch-pack.c:1293
#, c-format
msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
msgstr "s'esperava shallow/unshallow, s'ha rebut %s"
#: fetch-pack.c:404
#, c-format
msgid "got %s %d %s"
msgstr "s'ha rebut %s %d %s"
#: fetch-pack.c:421
#, c-format
msgid "invalid commit %s"
msgstr "comissió no vàlida %s"
#: fetch-pack.c:452
msgid "giving up"
msgstr "s'està rendint"
#: fetch-pack.c:464 progress.c:229
msgid "done"
msgstr "fet"
#: fetch-pack.c:476
#, c-format
msgid "got %s (%d) %s"
msgstr "s'ha rebut %s (%d) %s"
#: fetch-pack.c:522
#, c-format
msgid "Marking %s as complete"
msgstr "S'està marcant %s com a complet"
#: fetch-pack.c:764
#, c-format
msgid "already have %s (%s)"
msgstr "ja es té %s (%s)"
#: fetch-pack.c:803
msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
msgstr "fetch-pack: no s'ha pogut bifurcar del desmultiplexor de banda lateral"
#: fetch-pack.c:811
msgid "protocol error: bad pack header"
msgstr "error de protocol: capçalera de paquet errònia"
#: fetch-pack.c:879
#, c-format
msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
msgstr "fetch-pack: no es pot bifurcar de %s"
#: fetch-pack.c:895
#, c-format
msgid "%s failed"
msgstr "%s ha fallat"
#: fetch-pack.c:897
msgid "error in sideband demultiplexer"
msgstr "error en desmultiplexor de banda lateral"
#: fetch-pack.c:926
msgid "Server does not support shallow clients"
msgstr "El servidor no permet clients superficials"
#: fetch-pack.c:930
msgid "Server supports multi_ack_detailed"
msgstr "El servidor accepta multi_ack_detailed"
#: fetch-pack.c:933
msgid "Server supports no-done"
msgstr "El servidor accepta no-done"
#: fetch-pack.c:939
msgid "Server supports multi_ack"
msgstr "El servidor accepta multi_ack"
#: fetch-pack.c:943
msgid "Server supports side-band-64k"
msgstr "El servidor accepta side-band-64k"
#: fetch-pack.c:947
msgid "Server supports side-band"
msgstr "El servidor accepta banda lateral"
#: fetch-pack.c:951
msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
msgstr "El servidor accepta allow-tip-sha1-in-want"
#: fetch-pack.c:955
msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
msgstr "El servidor accepta allow-reachable-sha1-in-want"
#: fetch-pack.c:965
msgid "Server supports ofs-delta"
msgstr "El servidor accepta ofs-delta"
#: fetch-pack.c:971 fetch-pack.c:1158
msgid "Server supports filter"
msgstr "El servidor accepta filtre"
#: fetch-pack.c:979
#, c-format
msgid "Server version is %.*s"
msgstr "La versió del servidor és %.*s"
#: fetch-pack.c:985
msgid "Server does not support --shallow-since"
msgstr "El servidor no admet --shallow-since"
#: fetch-pack.c:989
msgid "Server does not support --shallow-exclude"
msgstr "El servidor no admet --shallow-exclude"
#: fetch-pack.c:991
msgid "Server does not support --deepen"
msgstr "El servidor no admet --deepen"
#: fetch-pack.c:1008
msgid "no common commits"
msgstr "cap comissió en comú"
#: fetch-pack.c:1020 fetch-pack.c:1418
msgid "git fetch-pack: fetch failed."
msgstr "git fetch-pack: l'obtenció ha fallat."
#: fetch-pack.c:1153
#, fuzzy
msgid "Server does not support shallow requests"
msgstr "El servidor no permet clients superficials"
#: fetch-pack.c:1199
#, c-format
msgid "error reading section header '%s'"
msgstr "error en llegir la capçalera de la secció «%s»"
#: fetch-pack.c:1205
#, c-format
msgid "expected '%s', received '%s'"
msgstr "s'esperava «%s», s'ha rebut «%s»"
#: fetch-pack.c:1244
#, c-format
msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
msgstr ""
#: fetch-pack.c:1249
#, fuzzy, c-format
msgid "error processing acks: %d"
msgstr "error en llegir %s"
#: fetch-pack.c:1259
msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
msgstr ""
#: fetch-pack.c:1261
msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
msgstr ""
#: fetch-pack.c:1298
#, c-format
msgid "error processing shallow info: %d"
msgstr ""
#: fetch-pack.c:1314
#, fuzzy, c-format
msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
msgstr "s'esperava shallow/unshallow, s'ha rebut %s"
#: fetch-pack.c:1324
#, fuzzy, c-format
msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
msgstr "final de fitxer inesperat"
#: fetch-pack.c:1328
#, c-format
msgid "error processing wanted refs: %d"
msgstr ""
#: fetch-pack.c:1642
msgid "no matching remote head"
msgstr "no hi ha cap HEAD remot coincident"
#: fetch-pack.c:1660 builtin/clone.c:664
msgid "remote did not send all necessary objects"
msgstr "el remot no ha enviat tots els objectes necessaris"
#: fetch-pack.c:1686
#, c-format
msgid "no such remote ref %s"
msgstr "no existeix la referència remota %s"
#: fetch-pack.c:1689
#, c-format
msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
msgstr "El servidor no permet sol·licitar objectes no anunciats %s"
#: gpg-interface.c:318
msgid "gpg failed to sign the data"
msgstr "gpg ha fallat en signar les dades"
#: gpg-interface.c:344
msgid "could not create temporary file"
msgstr "no s'ha pogut crear el fitxer temporal"
#: gpg-interface.c:347
#, c-format
msgid "failed writing detached signature to '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en escriure la signatura separada a «%s»"
#: graph.c:97
#, c-format
msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
msgstr "ignora el color no vàlid «%.*s» en log.graphColors"
#: grep.c:2113
#, c-format
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "«%s»: no s'ha pogut llegir %s"
#: grep.c:2130 setup.c:164 builtin/clone.c:410 builtin/diff.c:81
#: builtin/rm.c:134
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en fer stat a «%s»"
#: grep.c:2141
#, c-format
msgid "'%s': short read"
msgstr "«%s»: lectura curta"
#: help.c:23
msgid "start a working area (see also: git help tutorial)"
msgstr "començar una àrea de treball (vegeu també: git help tutorial)"
#: help.c:24
msgid "work on the current change (see also: git help everyday)"
msgstr "treballar en el canvi actual (vegeu també: git help everyday)"
#: help.c:25
msgid "examine the history and state (see also: git help revisions)"
msgstr "examinar la història i l'estat (vegeu també: git help revisions)"
#: help.c:26
msgid "grow, mark and tweak your common history"
msgstr "fer créixer, marcar i ajustar la vostra història comuna"
#: help.c:27
msgid "collaborate (see also: git help workflows)"
msgstr "col·laborar (vegeu també: git help workflow)"
#: help.c:31
msgid "Main Porcelain Commands"
msgstr ""
#: help.c:32
msgid "Ancillary Commands / Manipulators"
msgstr ""
#: help.c:33
msgid "Ancillary Commands / Interrogators"
msgstr ""
#: help.c:34
msgid "Interacting with Others"
msgstr "Interaccionar amb altres"
#: help.c:35
msgid "Low-level Commands / Manipulators"
msgstr ""
#: help.c:36
msgid "Low-level Commands / Interrogators"
msgstr ""
#: help.c:37
msgid "Low-level Commands / Synching Repositories"
msgstr ""
#: help.c:38
msgid "Low-level Commands / Internal Helpers"
msgstr ""
#: help.c:296
#, c-format
msgid "available git commands in '%s'"
msgstr "ordres de git disponibles en «%s»"
#: help.c:303
msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
msgstr "ordres de git disponibles d'altres llocs en el vostre $PATH"
#: help.c:312
msgid "These are common Git commands used in various situations:"
msgstr ""
"Aquestes són ordres del Git habitualment usades en diverses situacions:"
#: help.c:361 git.c:90
#, fuzzy, c-format
msgid "unsupported command listing type '%s'"
msgstr "versió d'índex no compatible %s"
#: help.c:408
#, fuzzy
msgid "The common Git guides are:"
msgstr "Les guies de Git comunes són:\n"
#: help.c:517
msgid "See 'git help <command>' to read about a specific subcommand"
msgstr ""
#: help.c:522
#, fuzzy
msgid "External commands"
msgstr "s'està executant $command"
#: help.c:530
msgid "Command aliases"
msgstr ""
#: help.c:594
#, c-format
msgid ""
"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
msgstr ""
"«%s» sembla una ordre de git, però no hem pogut\n"
"executar-la. Pot ser que git-%s estigui malmès?"
#: help.c:653
msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
msgstr "Ai. El vostre sistema no informa de cap ordre de Git."
#: help.c:675
#, c-format
msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
msgstr ""
"ADVERTÈNCIA: Heu invocat una ordre de Git amb nom «%s», la qual no existeix."
#: help.c:680
#, c-format
msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
msgstr "El procés continuarà, pressuposant que volíeu dir «%s»."
#: help.c:685
#, c-format
msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
msgstr ""
"El procés continuarà en %0.1f segons, pressuposant que volíeu dir «%s»."
#: help.c:693
#, c-format
msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
msgstr "git: «%s» no és una ordre de git. Vegeu 'git --help'."
#: help.c:697
msgid ""
"\n"
"The most similar command is"
msgid_plural ""
"\n"
"The most similar commands are"
msgstr[0] ""
"\n"
"L'ordre més similar és"
msgstr[1] ""
"\n"
"Les ordres més similar són"
#: help.c:712
msgid "git version [<options>]"
msgstr "git version [<opcions>]"
#: help.c:780
#, c-format
msgid "%s: %s - %s"
msgstr "%s: %s - %s"
#: help.c:784
msgid ""
"\n"
"Did you mean this?"
msgid_plural ""
"\n"
"Did you mean one of these?"
msgstr[0] ""
"\n"
"Volíeu dir això?"
msgstr[1] ""
"\n"
"Volíeu dir un d'aquests?"
#: ident.c:345
msgid ""
"\n"
"*** Please tell me who you are.\n"
"\n"
"Run\n"
"\n"
" git config --global user.email \"you@example.com\"\n"
" git config --global user.name \"Your Name\"\n"
"\n"
"to set your account's default identity.\n"
"Omit --global to set the identity only in this repository.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"*** Digueu-me qui sou.\n"
"\n"
"Executeu\n"
"\n"
" git config --global user.email \"usuari@domini.com\"\n"
" git config --global user.name \"El vostre nom\"\n"
"\n"
"per a establir la identitat predeterminada del vostre compte.\n"
"Ometeu --global per a establir la identitat només en aquest dipòsit.\n"
#: ident.c:369
msgid "no email was given and auto-detection is disabled"
msgstr ""
"no s'ha proporcionat cap adreça electrònica i la detecció automàtica està "
"inhabilitada"
#: ident.c:374
#, c-format
msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
msgstr ""
"no s'ha pogut detectar automàticament una adreça electrònica vàlida (s'ha "
"rebut «%s»)"
#: ident.c:384
msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
msgstr ""
"no s'ha proporcionat cap nom i la detecció automàtica està inhabilitada"
#: ident.c:390
#, c-format
msgid "unable to auto-detect name (got '%s')"
msgstr "no s'ha pogut detectar automàticament el nom (s'ha rebut «%s»)"
#: ident.c:398
#, c-format
msgid "empty ident name (for <%s>) not allowed"
msgstr "nom d'identitat buit (per <%s>) no és permès"
#: ident.c:404
#, c-format
msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
msgstr "el nom conté només caràcters no permesos: %s"
#: ident.c:419 builtin/commit.c:606
#, c-format
msgid "invalid date format: %s"
msgstr "format de data no vàlid: %s"
#: list-objects-filter-options.c:35
msgid "multiple filter-specs cannot be combined"
msgstr ""
#: list-objects-filter-options.c:58
#, fuzzy
msgid "only 'tree:0' is supported"
msgstr "el protocol «%s» no és compatible"
#: list-objects-filter-options.c:137
msgid "cannot change partial clone promisor remote"
msgstr ""
#: lockfile.c:151
#, c-format
msgid ""
"Unable to create '%s.lock': %s.\n"
"\n"
"Another git process seems to be running in this repository, e.g.\n"
"an editor opened by 'git commit'. Please make sure all processes\n"
"are terminated then try again. If it still fails, a git process\n"
"may have crashed in this repository earlier:\n"
"remove the file manually to continue."
msgstr ""
"No s'ha pogut crear '%s.lock': %s.\n"
"\n"
"Sembla que un altre procés de git s'està executant en aquest\n"
"dipòsit, per exemple, un editor obert per 'git commit'. \n"
"Assegureu-vos que tots els processos s'hagin terminat i\n"
"llavors proveu de nou. Si encara falla, pot ser que un procés de\n"
"git ha tingut un error:\n"
"elimineu el fitxer manualment per a continuar."
#: lockfile.c:159
#, c-format
msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
msgstr "No s'ha pogut crear '%s.lock': %s"
#: merge.c:41
msgid "failed to read the cache"
msgstr "s'ha produït un error en llegir la memòria cau"
#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1899 builtin/am.c:1933
#: builtin/checkout.c:387 builtin/checkout.c:708 builtin/clone.c:764
msgid "unable to write new index file"
msgstr "no s'ha pogut escriure un fitxer d'índex nou"
#: merge-recursive.c:323
msgid "(bad commit)\n"
msgstr "(comissió errònia)\n"
#: merge-recursive.c:345
#, fuzzy, c-format
msgid "add_cacheinfo failed for path '%s'; merge aborting."
msgstr "addinfo_cache ha fallat per al camí «%s»"
#: merge-recursive.c:353
#, fuzzy, c-format
msgid "add_cacheinfo failed to refresh for path '%s'; merge aborting."
msgstr "addinfo_cache ha fallat per al camí «%s»"
#: merge-recursive.c:435
msgid "error building trees"
msgstr "error en construir arbres"
#: merge-recursive.c:906
#, c-format
msgid "failed to create path '%s'%s"
msgstr "s'ha produït un error en crear el camí «%s»%s"
#: merge-recursive.c:917
#, c-format
msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
msgstr "S'està eliminant %s per a fer espai per al subdirectori\n"
#: merge-recursive.c:931 merge-recursive.c:950
msgid ": perhaps a D/F conflict?"
msgstr ": potser un conflicte D/F?"
#: merge-recursive.c:940
#, c-format
msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
msgstr "s'està refusant perdre el fitxer no seguit a «%s»"
#: merge-recursive.c:982 builtin/cat-file.c:39
#, c-format
msgid "cannot read object %s '%s'"
msgstr "no es pot llegir l'objecte %s «%s»"
#: merge-recursive.c:984
#, c-format
msgid "blob expected for %s '%s'"
msgstr "blob esperat per a %s «%s»"
#: merge-recursive.c:1008
#, c-format
msgid "failed to open '%s': %s"
msgstr "s'ha produït un error en obrir «%s»: %s"
#: merge-recursive.c:1019
#, c-format
msgid "failed to symlink '%s': %s"
msgstr "s'ha produït un error en fer l'enllaç simbòlic «%s»: %s"
#: merge-recursive.c:1024
#, c-format
msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
msgstr "no se sap què fer amb %06o %s «%s»"
#: merge-recursive.c:1212
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
msgstr "S'ha produït un error en registrar el submòdul '$sm_path'"
#: merge-recursive.c:1219
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
msgstr "S'ha produït un error en registrar el submòdul '$sm_path'"
#: merge-recursive.c:1226
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
msgstr ""
#: merge-recursive.c:1234 merge-recursive.c:1246
#, c-format
msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
msgstr ""
#: merge-recursive.c:1237 merge-recursive.c:1249
#, fuzzy, c-format
msgid "Fast-forwarding submodule %s"
msgstr "Avanç ràpid a $sha1"
#: merge-recursive.c:1271
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
msgstr ""
#: merge-recursive.c:1275
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
msgstr "S'ha produït un error en registrar el submòdul '$sm_path'"
#: merge-recursive.c:1276
msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
msgstr ""
#: merge-recursive.c:1279
#, c-format
msgid ""
"If this is correct simply add it to the index for example\n"
"by using:\n"
"\n"
" git update-index --cacheinfo 160000 %s \"%s\"\n"
"\n"
"which will accept this suggestion.\n"
msgstr ""
#: merge-recursive.c:1288
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
msgstr ""
#: merge-recursive.c:1358
msgid "Failed to execute internal merge"
msgstr "S'ha produït un error en executar la fusió interna"
#: merge-recursive.c:1363
#, c-format
msgid "Unable to add %s to database"
msgstr "No s'ha pogut afegir %s a la base de dades"
#: merge-recursive.c:1395
#, c-format
msgid "Auto-merging %s"
msgstr "S'està autofusionant %s"
#: merge-recursive.c:1416
#, fuzzy, c-format
msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
msgstr "s'està refusant perdre el fitxer no seguit a «%s»"
#: merge-recursive.c:1483
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
"in tree."
msgstr ""
"CONFLICTE: (%s/supressió): %s suprimit en %s i %s en %s. La versió %s de %s "
"s'ha deixat en l'arbre."
#: merge-recursive.c:1488
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
"left in tree."
msgstr ""
"CONFLICTE: (%s/supressió): %s suprimit en %s i %s a %s en %s. La versió %s "
"de %s s'ha deixat en l'arbre."
#: merge-recursive.c:1495
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
"in tree at %s."
msgstr ""
"CONFLICTE: (%s/supressió): %s suprimit en %s i %s en %s. La versió %s de %s "
"s'ha deixat en l'arbre a %s."
#: merge-recursive.c:1500
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
"left in tree at %s."
msgstr ""
"CONFLICTE: (%s/supressió): %s suprimit en %s i %s a %s en %s. La versió %s "
"de %s s'ha deixat en l'arbre a %s."
#: merge-recursive.c:1534
msgid "rename"
msgstr "canvi de nom"
#: merge-recursive.c:1534
msgid "renamed"
msgstr "canviat de nom"
#: merge-recursive.c:1588 merge-recursive.c:1737 merge-recursive.c:2369
#: merge-recursive.c:3124
#, c-format
msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
msgstr "s'està refusant a perdre el fitxer brut a %s"
#: merge-recursive.c:1602
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "%s és un directori en %s; s'està afegint com a %s en lloc d'això"
#: merge-recursive.c:1607
#, c-format
msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
msgstr ""
"s'està refusant perdre el fitxer no seguit a %s; en comptes, s'està afegint "
"com a %s"
#: merge-recursive.c:1633
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
"\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
msgstr ""
"CONFLICTE (canvi de nom/canvi de nom): Canvi de nom \"%s\"->\"%s\" en la "
"branca \"%s\" canvi de nom \"%s\"->\"%s\" en \"%s\"%s"
#: merge-recursive.c:1638
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (deixat sense resolució)"
#: merge-recursive.c:1699
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"CONFLICTE (canvi de nom/canvi de nom): Canvi de nom %s->%s en %s. Canvi de "
"nom %s->%s en %s"
#: merge-recursive.c:1734
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
msgstr "S'està canviant el nom de %s a %s i %s a %s en lloc d'això"
#: merge-recursive.c:1746
#, fuzzy, c-format
msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
msgstr "s'està refusant perdre el fitxer no seguit a «%s»"
#: merge-recursive.c:1952
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
"directory %s was renamed to multiple other directories, with no destination "
"getting a majority of the files."
msgstr ""
#: merge-recursive.c:1984
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
"implicit directory rename(s) putting the following path(s) there: %s."
msgstr ""
#: merge-recursive.c:1994
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
"implicit directory renames tried to put these paths there: %s"
msgstr ""
#: merge-recursive.c:2086
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s-"
">%s in %s"
msgstr ""
"CONFLICTE (canvi de nom/canvi de nom): Canvi de nom %s->%s en %s. Canvi de "
"nom %s->%s en %s"
#: merge-recursive.c:2331
#, c-format
msgid ""
"WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
"renamed."
msgstr ""
#: merge-recursive.c:2737
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
msgstr ""
"CONFLICTE (canvi de nom/afegiment): Canvi de nom %s->%s en %s. %s afegit en "
"%s"
#: merge-recursive.c:2763
#, c-format
msgid "Adding merged %s"
msgstr "S'està afegint %s fusionat"
#: merge-recursive.c:2770 merge-recursive.c:3127
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "S'està afegint com a %s en lloc d'això"
#: merge-recursive.c:2934
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "no es pot llegir l'objecte %s"
#: merge-recursive.c:2937
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "l'objecte %s no és un blob"
#: merge-recursive.c:3006
msgid "modify"
msgstr "modificació"
#: merge-recursive.c:3006
msgid "modified"
msgstr "modificat"
#: merge-recursive.c:3017
msgid "content"
msgstr "contingut"
#: merge-recursive.c:3024
msgid "add/add"
msgstr "afegiment/afegiment"
#: merge-recursive.c:3071
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "S'ha omès %s (el fusionat és igual a l'existent)"
#: merge-recursive.c:3093 git-submodule.sh:858
msgid "submodule"
msgstr "submòdul"
#: merge-recursive.c:3094
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "CONFLICTE (%s): Conflicte de fusió en %s"
#: merge-recursive.c:3216
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "S'està eliminant %s"
#: merge-recursive.c:3242
msgid "file/directory"
msgstr "fitxer/directori"
#: merge-recursive.c:3248
msgid "directory/file"
msgstr "directori/fitxer"
#: merge-recursive.c:3255
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"CONFLICTE (%s): Hi ha un directori amb nom %s en %s. S'està afegint %s com a "
"%s"
#: merge-recursive.c:3264
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "S'està afegint %s"
#: merge-recursive.c:3300
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
" %s"
msgstr ""
"Els vostres canvis locals als fitxers següents se sobreescriurien per "
"fusionar:\n"
"%%s"
#: merge-recursive.c:3311
msgid "Already up to date!"
msgstr "Ja està al dia!"
#: merge-recursive.c:3320
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "la fusió dels arbres %s i %s ha fallat"
#: merge-recursive.c:3419
msgid "Merging:"
msgstr "S'està fusionant:"
#: merge-recursive.c:3432
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "s'ha trobat %u avantpassat en comú:"
msgstr[1] "s'han trobat %u avantpassats en comú:"
#: merge-recursive.c:3471
msgid "merge returned no commit"
msgstr "la fusió no ha retornat cap comissió"
#: merge-recursive.c:3537
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "No s'ha pogut analitzar l'objecte «%s»"
#: merge-recursive.c:3553 builtin/merge.c:691 builtin/merge.c:849
msgid "Unable to write index."
msgstr "No s'ha pogut escriure l'índex."
#: midx.c:65
#, c-format
msgid "multi-pack-index file %s is too small"
msgstr ""
#: midx.c:81
#, c-format
msgid "multi-pack-index signature 0x%08x does not match signature 0x%08x"
msgstr ""
#: midx.c:86
#, c-format
msgid "multi-pack-index version %d not recognized"
msgstr ""
#: midx.c:91
#, fuzzy, c-format
msgid "hash version %u does not match"
msgstr "el camí «%s» no té la seva versió"
#: midx.c:105
msgid "invalid chunk offset (too large)"
msgstr ""
#: midx.c:129
msgid "terminating multi-pack-index chunk id appears earlier than expected"
msgstr ""
#: midx.c:142
msgid "multi-pack-index missing required pack-name chunk"
msgstr ""
#: midx.c:144
msgid "multi-pack-index missing required OID fanout chunk"
msgstr ""
#: midx.c:146
msgid "multi-pack-index missing required OID lookup chunk"
msgstr ""
#: midx.c:148
msgid "multi-pack-index missing required object offsets chunk"
msgstr ""
#: midx.c:162
#, c-format
msgid "multi-pack-index pack names out of order: '%s' before '%s'"
msgstr ""
#: midx.c:205
#, c-format
msgid "bad pack-int-id: %u (%u total packs"
msgstr ""
#: midx.c:246
msgid "multi-pack-index stores a 64-bit offset, but off_t is too small"
msgstr ""
#: midx.c:271
msgid "error preparing packfile from multi-pack-index"
msgstr ""
#: midx.c:407
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to add packfile '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en llegir el fitxer d'ordres «%s»"
#: midx.c:413
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to open pack-index '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en obrir «%s»"
#: midx.c:507
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to locate object %d in packfile"
msgstr "s'ha produït un error en llegir l'objecte «%s»."
#: midx.c:943
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to clear multi-pack-index at %s"
msgstr "s'ha produït un error en netejar l'índex"
#: midx.c:981
#, c-format
msgid ""
"oid fanout out of order: fanout[%d] = %<PRIx32> > %<PRIx32> = fanout[%d]"
msgstr ""
#: midx.c:992
#, c-format
msgid "oid lookup out of order: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
msgstr ""
#: midx.c:996
#, fuzzy
msgid "Verifying object offsets"
msgstr "S'estan escrivint els objectes"
#: midx.c:1004
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to load pack entry for oid[%d] = %s"
msgstr "no s'ha pogut afegir una entrada de cau per a %s"
#: midx.c:1010
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to load pack-index for packfile %s"
msgstr "s'ha produït un error en llegir el fitxer d'ordres «%s»"
#: midx.c:1019
#, c-format
msgid "incorrect object offset for oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
msgstr ""
#: name-hash.c:532
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to create lazy_dir thread: %s"
msgstr "no s'ha pogut crear fil: %s"
#: name-hash.c:554
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to create lazy_name thread: %s"
msgstr "no s'ha pogut crear fil: %s"
#: name-hash.c:560
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to join lazy_name thread: %s"
msgstr "no s'ha pogut crear fil: %s"
#: notes-merge.c:275
#, c-format
msgid ""
"You have not concluded your previous notes merge (%s exists).\n"
"Please, use 'git notes merge --commit' or 'git notes merge --abort' to "
"commit/abort the previous merge before you start a new notes merge."
msgstr ""
"No heu acabat la vostra fusió de notes prèvia (%s existeix).\n"
"Useu «git notes merge --commit» o «git notes merge --abort» per a cometre/"
"avortar la fusió prèvia abans de començar una fusió de notes nova."
#: notes-merge.c:282
#, c-format
msgid "You have not concluded your notes merge (%s exists)."
msgstr "No heu conclòs la vostra fusió de notes (%s existeix)."
#: notes-utils.c:45
msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
msgstr "No es pot cometre un arbre de notes no inicialitzat / no referenciat"
#: notes-utils.c:104
#, c-format
msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
msgstr "Valor de notes.rewriteMode erroni: «%s»"
#: notes-utils.c:114
#, c-format
msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
msgstr "S'està refusant reescriure les notes en %s (fora de refs/notes/)"
#. TRANSLATORS: The first %s is the name of
#. the environment variable, the second %s is
#. its value.
#.
#: notes-utils.c:144
#, c-format
msgid "Bad %s value: '%s'"
msgstr "Valor erroni de %s: «%s»"
#: object.c:54
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid object type \"%s\""
msgstr "objecte de blob no vàlid %s"
#: object.c:173
#, fuzzy, c-format
msgid "object %s is a %s, not a %s"
msgstr "l'objecte %s no és un blob"
#: object.c:233
#, fuzzy, c-format
msgid "object %s has unknown type id %d"
msgstr "L'objecte %s no té cap nota\n"
#: object.c:246
#, c-format
msgid "unable to parse object: %s"
msgstr "no s'ha pogut analitzar l'objecte: %s"
#: object.c:266 object.c:277
#, c-format
msgid "sha1 mismatch %s"
msgstr ""
#: packfile.c:607
msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
msgstr "desplaçament abans de la fi del fitxer de paquet (.idx trencat?)"
#: packfile.c:1864
#, c-format
msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
msgstr ""
"desplaçament abans d'inici d'índex de paquet per a %s (índex corromput?)"
#: packfile.c:1868
#, c-format
msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
msgstr ""
"desplaçament més enllà de la fi d'índex de paquet per a %s (índex truncat?)"
#: parse-options.c:672
msgid "..."
msgstr "..."
#: parse-options.c:691
#, c-format
msgid "usage: %s"
msgstr "ús: %s"
#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
#. one in "usage: %s" translation.
#.
#: parse-options.c:697
#, c-format
msgid " or: %s"
msgstr " o: %s"
#: parse-options.c:700
#, c-format
msgid " %s"
msgstr " %s"
#: parse-options.c:739
msgid "-NUM"
msgstr "-NUM"
#: parse-options-cb.c:37
#, fuzzy, c-format
msgid "malformed expiration date '%s'"
msgstr "full d'opcions mal format: «%s»"
#: parse-options-cb.c:109
#, c-format
msgid "malformed object name '%s'"
msgstr "nom d'objecte mal format «%s»"
#: path.c:894
#, c-format
msgid "Could not make %s writable by group"
msgstr "No s'ha pogut fer %s escrivible pel grup"
#: pathspec.c:129
msgid "Escape character '\\' not allowed as last character in attr value"
msgstr ""
"El caràcter d'escapament '\\' no està permès com a últim caràcter en un "
"valor d'un atribut"
#: pathspec.c:147
msgid "Only one 'attr:' specification is allowed."
msgstr "Només es permet una especificació 'attr:'."
#: pathspec.c:150
msgid "attr spec must not be empty"
msgstr "una especificació d'atribut no pot estar buida"
#: pathspec.c:193
#, c-format
msgid "invalid attribute name %s"
msgstr "nom d'atribut no vàlid %s"
#: pathspec.c:258
msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
msgstr ""
"els paràmetres d'especificació de camí 'glob' i 'noglob' globals són "
"incompatibles"
#: pathspec.c:265
msgid ""
"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
"pathspec settings"
msgstr ""
"el paràmetre d'especificació de camí 'literal' global és incompatible amb "
"tots els altres paràmetres d'especificació de camí globals"