blob: c43c21bc22034973ed8a194aa75be4dbdce99614 [file] [log] [blame]
# Catalan translations for Git.
# This file is distributed under the same license as the Git package.
# Alex Henrie <alexhenrie24@gmail.com>, 2014-2016.
# Jordi Mas i Hernàndez <jmas@softcatala.org>, 2016-2020
#
# Terminologia i criteris utilitzats
#
# Anglès | Català
# -----------------+---------------------------------
# ahead | davant per
# amend | esmenar
# bundle | farcell
# broken | malmès
# delta | diferència
# deprecated | en desús
# dry | simulació
# fatal | fatal
# flush | buidar / buidatge
# hook | lligam
# hunk | tros
# not supported | no està admès
# repository | dipòsit
# setting | paràmetre
# skip | ometre
# squelch | silenciar
# token | testimoni
# unset | desassignar
# upstream | font
#
# Alguns termes que són ordres específiques del git i d'àmbit molt tècnic
# hem decidit no traduir-los per facilitar-ne la compressió a l'usuari i perquè
# no tenen una transcendència al gran públic. Es tracta de casos similars
# a «ping» en l'àmbit de xarxes.
#
# Termes que mantenim en anglès:
#
#
# Anglès | Català
# -----------------+---------------------------------
# blame | «blame»
# HEAD | HEAD (f, la branca)
# cherry pick | «cherry pick»
# rebase | «rebase»
# stage | «stage»
# stash | «stash»
# squash | «squash»
# trailer | «trailer»
# unstage | «unstage»
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Git\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-27 07:23+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-28 18:14+0200\n"
"Last-Translator: Jordi Mas <jmas@softcatala.org>\n"
"Language-Team: Catalan\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.3.1\n"
#: add-interactive.c:368
#, c-format
msgid "Huh (%s)?"
msgstr "Perdó (%s)?"
#: add-interactive.c:521 add-interactive.c:822 reset.c:65 sequencer.c:3142
#: sequencer.c:3581 sequencer.c:3723 builtin/rebase.c:1518
#: builtin/rebase.c:1919
msgid "could not read index"
msgstr "no s'ha pogut llegir l'índex"
#: add-interactive.c:576 git-add--interactive.perl:269
#: git-add--interactive.perl:294
msgid "binary"
msgstr "binari"
#: add-interactive.c:634 git-add--interactive.perl:278
#: git-add--interactive.perl:332
msgid "nothing"
msgstr "res"
#: add-interactive.c:635 git-add--interactive.perl:314
#: git-add--interactive.perl:329
msgid "unchanged"
msgstr "sense canvis"
#: add-interactive.c:672 git-add--interactive.perl:643
msgid "Update"
msgstr "Actualitza"
#: add-interactive.c:689 add-interactive.c:877
#, c-format
msgid "could not stage '%s'"
msgstr "no s'ha pogut fer «stage» «%s»"
#: add-interactive.c:695 add-interactive.c:884 reset.c:89 sequencer.c:3336
msgid "could not write index"
msgstr "no s'ha pogut escriure l'índex"
#: add-interactive.c:698 git-add--interactive.perl:628
#, c-format, perl-format
msgid "updated %d path\n"
msgid_plural "updated %d paths\n"
msgstr[0] "actualitzat %d camí\n"
msgstr[1] "actualitzats %d camins\n"
#: add-interactive.c:716 git-add--interactive.perl:678
#, c-format, perl-format
msgid "note: %s is untracked now.\n"
msgstr "nota: %s està ara sense seguiment.\n"
#: add-interactive.c:721 apply.c:4110 builtin/checkout.c:294
#: builtin/reset.c:145
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "make_cache_entry ha fallat per al camí «%s»"
#: add-interactive.c:751 git-add--interactive.perl:655
msgid "Revert"
msgstr "Reverteix"
#: add-interactive.c:767
msgid "Could not parse HEAD^{tree}"
msgstr "No s'ha pogut analitzar HEAD^{tree}"
#: add-interactive.c:805 git-add--interactive.perl:631
#, c-format, perl-format
msgid "reverted %d path\n"
msgid_plural "reverted %d paths\n"
msgstr[0] "revertit %d camí\n"
msgstr[1] "revertits %d camins\n"
#: add-interactive.c:856 git-add--interactive.perl:695
#, c-format
msgid "No untracked files.\n"
msgstr "Sense fitxers no seguits.\n"
#: add-interactive.c:860 git-add--interactive.perl:689
msgid "Add untracked"
msgstr "Afegeix sense seguiment"
#: add-interactive.c:887 git-add--interactive.perl:625
#, c-format, perl-format
msgid "added %d path\n"
msgid_plural "added %d paths\n"
msgstr[0] "afegit %d camí\n"
msgstr[1] "afegits %d camins\n"
#: add-interactive.c:917
#, c-format
msgid "ignoring unmerged: %s"
msgstr "s'està ignorant allò no fusionat: %s"
#: add-interactive.c:929 add-patch.c:1675 git-add--interactive.perl:1366
#, c-format
msgid "Only binary files changed.\n"
msgstr "Només s'han canviat els fitxers binaris.\n"
#: add-interactive.c:931 add-patch.c:1673 git-add--interactive.perl:1368
#, c-format
msgid "No changes.\n"
msgstr "Sense canvis.\n"
#: add-interactive.c:935 git-add--interactive.perl:1376
msgid "Patch update"
msgstr "Actualització del pedaç"
#: add-interactive.c:974 git-add--interactive.perl:1754
msgid "Review diff"
msgstr "Reviseu les diferències"
#: add-interactive.c:1002
msgid "show paths with changes"
msgstr "mostra els camins amb canvis"
#: add-interactive.c:1004
msgid "add working tree state to the staged set of changes"
msgstr "afegeix l'estat de l'arbre de treball al conjunt de canvis «staged»"
#: add-interactive.c:1006
msgid "revert staged set of changes back to the HEAD version"
msgstr "reverteix el conjunt de canvis «staged» a la versió HEAD"
#: add-interactive.c:1008
msgid "pick hunks and update selectively"
msgstr "selecciona els trossos i actualitza selectivament"
#: add-interactive.c:1010
msgid "view diff between HEAD and index"
msgstr "visualitza les diferències entre HEAD i l'índex"
#: add-interactive.c:1012
msgid "add contents of untracked files to the staged set of changes"
msgstr "afegeix contingut de fitxers no seguits al conjunt de canvis «staged»"
#: add-interactive.c:1020 add-interactive.c:1069
msgid "Prompt help:"
msgstr "Mostra ajuda:"
#: add-interactive.c:1022
msgid "select a single item"
msgstr "seleccioneu un únic ítem"
#: add-interactive.c:1024
msgid "select a range of items"
msgstr "seleccioneu un rang d'ítems"
#: add-interactive.c:1026
msgid "select multiple ranges"
msgstr "seleccioneu rangs múltiples"
#: add-interactive.c:1028 add-interactive.c:1073
msgid "select item based on unique prefix"
msgstr "seleccioneu un ítem basant-se en un prefix únic"
#: add-interactive.c:1030
msgid "unselect specified items"
msgstr "desselecciona els ítems especificats"
#: add-interactive.c:1032
msgid "choose all items"
msgstr "trieu tots els ítems"
#: add-interactive.c:1034
msgid "(empty) finish selecting"
msgstr "(buit) finalitza la selecció"
#: add-interactive.c:1071
msgid "select a numbered item"
msgstr "seleccioneu un ítem numerat"
#: add-interactive.c:1075
msgid "(empty) select nothing"
msgstr "(buit) no seleccionis res"
#: add-interactive.c:1083 builtin/clean.c:816 git-add--interactive.perl:1851
msgid "*** Commands ***"
msgstr "*** Ordres ***"
#: add-interactive.c:1084 builtin/clean.c:817 git-add--interactive.perl:1848
msgid "What now"
msgstr "I ara què"
#: add-interactive.c:1136 git-add--interactive.perl:213
msgid "staged"
msgstr "staged"
#: add-interactive.c:1136 git-add--interactive.perl:213
msgid "unstaged"
msgstr "unstaged"
#: add-interactive.c:1136 apply.c:4967 apply.c:4970 builtin/am.c:2250
#: builtin/am.c:2253 builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:145
#: builtin/merge.c:276 builtin/pull.c:190 builtin/submodule--helper.c:409
#: builtin/submodule--helper.c:1394 builtin/submodule--helper.c:1397
#: builtin/submodule--helper.c:1902 builtin/submodule--helper.c:1905
#: builtin/submodule--helper.c:2148 bugreport.c:129
#: git-add--interactive.perl:213
msgid "path"
msgstr "camí"
#: add-interactive.c:1143
msgid "could not refresh index"
msgstr "no s'ha pogut actualitzar l'índex"
#: add-interactive.c:1157 builtin/clean.c:781 git-add--interactive.perl:1765
#, c-format
msgid "Bye.\n"
msgstr "Adéu.\n"
#: add-patch.c:34 git-add--interactive.perl:1428
#, c-format, perl-format
msgid "Stage mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Canvia el mode de «stage» [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:35 git-add--interactive.perl:1429
#, c-format, perl-format
msgid "Stage deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Suprimeix «stage» [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:36 git-add--interactive.perl:1430
#, c-format, perl-format
msgid "Stage this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Fer un «stage» d'aquest tros [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:38
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
"staging."
msgstr ""
"Si el pedaç s'aplica netament, el tros editat es marcarà immediatament per a "
"«staging»."
#: add-patch.c:41
msgid ""
"y - stage this hunk\n"
"n - do not stage this hunk\n"
"q - quit; do not stage this hunk or any of the remaining ones\n"
"a - stage this hunk and all later hunks in the file\n"
"d - do not stage this hunk or any of the later hunks in the file\n"
msgstr ""
"y - fes «stage» d'aquest tros\n"
"n - no facis «stage» d'aquest tros\n"
"q - surt; no facis «stage» d'aquest tros ni de cap altre restant\n"
"a - fes «stage» d'aquest tros i de tota la resta de trossos del fitxer\n"
"d - no facis «stage» d'aquest tros ni de cap altre restant del fitxer\n"
#: add-patch.c:55 git-add--interactive.perl:1433
#, c-format, perl-format
msgid "Stash mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Canvia el mode de «stash» [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:56 git-add--interactive.perl:1434
#, c-format, perl-format
msgid "Stash deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Suprimeix «stash» [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:57 git-add--interactive.perl:1435
#, c-format, perl-format
msgid "Stash this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Fer un «stash» d'aquest tros [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:59
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
"stashing."
msgstr ""
"Si el pedaç s'aplica de forma neta, el tros editat es marcarà immediatament "
"per a «stashing»."
#: add-patch.c:62
msgid ""
"y - stash this hunk\n"
"n - do not stash this hunk\n"
"q - quit; do not stash this hunk or any of the remaining ones\n"
"a - stash this hunk and all later hunks in the file\n"
"d - do not stash this hunk or any of the later hunks in the file\n"
msgstr ""
"y - fes «stash» d'aquest tros\n"
"n - no facis «stash» d'aquest tros\n"
"q - surt; no facis «stash» d'aquest tros ni de cap altre restant\n"
"a - fes «stash» d'aquest tros i de tota la resta de trossos del fitxer\n"
"d - no facis «stash» d'aquest tros ni de cap altre restant del fitxer\n"
#: add-patch.c:78 git-add--interactive.perl:1438
#, c-format, perl-format
msgid "Unstage mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Canvia el mode de «unstage» [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:79 git-add--interactive.perl:1439
#, c-format, perl-format
msgid "Unstage deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Suprimeix «Unstage» [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:80 git-add--interactive.perl:1440
#, c-format, perl-format
msgid "Unstage this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Fer un «unstage» d'aquest tros [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:82
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
"unstaging."
msgstr ""
"Si el pedaç s'aplica netament, el tros editat es marcarà immediatament per a "
"«unstaging»."
#: add-patch.c:85
msgid ""
"y - unstage this hunk\n"
"n - do not unstage this hunk\n"
"q - quit; do not unstage this hunk or any of the remaining ones\n"
"a - unstage this hunk and all later hunks in the file\n"
"d - do not unstage this hunk or any of the later hunks in the file\n"
msgstr ""
"y - fes «unstage» d'aquest tros\n"
"n - no facis «unstage» d'aquest tros\n"
"q - surt; no facis «unstage» d'aquest tros ni de cap altre restant\n"
"a - fes «unstage» d'aquest tros i de tota la resta de trossos del fitxer\n"
"d - no facis «unstage» d'aquest tros ni de cap altre restant del fitxer\n"
#: add-patch.c:100 git-add--interactive.perl:1443
#, c-format, perl-format
msgid "Apply mode change to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Aplica el canvi de mode a l'índex [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:101 git-add--interactive.perl:1444
#, c-format, perl-format
msgid "Apply deletion to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Aplica la supressió a l'índex [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:102 git-add--interactive.perl:1445
#, c-format, perl-format
msgid "Apply this hunk to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Aplica aquest tros a l'índex [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:104 add-patch.c:169 add-patch.c:212
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
"applying."
msgstr ""
"Si el pedaç s'aplica netament, el tros editat es marcarà immediatament per "
"aplicar-lo."
#: add-patch.c:107
msgid ""
"y - apply this hunk to index\n"
"n - do not apply this hunk to index\n"
"q - quit; do not apply this hunk or any of the remaining ones\n"
"a - apply this hunk and all later hunks in the file\n"
"d - do not apply this hunk or any of the later hunks in the file\n"
msgstr ""
"y - aplica aquest tros a l'índex\n"
"n - no apliquis aquest tros a l'índex\n"
"q - surt; no apliquis aquest tros ni cap dels pendents\n"
"a - aplica aquest tros i tots els trossos posteriors en el fitxer\n"
"d - no apliquis aquest tros ni cap dels trossos posteriors en el fitxer\n"
#: add-patch.c:122 git-add--interactive.perl:1448
#: git-add--interactive.perl:1463
#, c-format, perl-format
msgid "Discard mode change from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Descarta el canvi de mode de l'arbre de treball [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:123 git-add--interactive.perl:1449
#: git-add--interactive.perl:1464
#, c-format, perl-format
msgid "Discard deletion from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Descarta suprimir de l'arbre de treball [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:124 git-add--interactive.perl:1450
#: git-add--interactive.perl:1465
#, c-format, perl-format
msgid "Discard this hunk from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Descarta aquest tros de l'arbre de treball [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:126 add-patch.c:148 add-patch.c:191
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
"discarding."
msgstr ""
"Si el pedaç s'aplica netament, el tros editat es marcarà immediatament per a "
"ser descartat."
#: add-patch.c:129 add-patch.c:194
msgid ""
"y - discard this hunk from worktree\n"
"n - do not discard this hunk from worktree\n"
"q - quit; do not discard this hunk or any of the remaining ones\n"
"a - discard this hunk and all later hunks in the file\n"
"d - do not discard this hunk or any of the later hunks in the file\n"
msgstr ""
"y - descarta aquest tros de l'arbre de treball\n"
"n - no descartis aquest tros de l'arbre de treball\n"
"q - surt; no apliquis aquest tros ni cap dels pendents\n"
"a - descarta aquest tros i tots els trossos posteriors en el fitxer\n"
"d - no descartis aquest tros ni cap dels trossos posteriors en el fitxer\n"
#: add-patch.c:144 add-patch.c:187 git-add--interactive.perl:1453
#, c-format, perl-format
msgid "Discard mode change from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Descarta el canvi de mode de l'índex i de l'arbre de treball [y,n,q,a,d"
"%s,?]? "
#: add-patch.c:145 add-patch.c:188 git-add--interactive.perl:1454
#, c-format, perl-format
msgid "Discard deletion from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Descarta suprimir de l'índex i de l'arbre de treball [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:146 add-patch.c:189 git-add--interactive.perl:1455
#, c-format, perl-format
msgid "Discard this hunk from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Descarta aquest tros de l'índex i de l'arbre de treball [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:151
msgid ""
"y - discard this hunk from index and worktree\n"
"n - do not discard this hunk from index and worktree\n"
"q - quit; do not discard this hunk or any of the remaining ones\n"
"a - discard this hunk and all later hunks in the file\n"
"d - do not discard this hunk or any of the later hunks in the file\n"
msgstr ""
"y - descarta aquest tros de l'índex i de l'arbre de treball\n"
"n - no descartis aquest tros de l'índex ni de l'arbre de treball\n"
"q - surt; no apliquis aquest tros ni cap dels pendents\n"
"a - descarta aquest tros i tots els trossos posteriors en el fitxer\n"
"d - no descartis aquest tros ni cap dels trossos posteriors en el fitxer\n"
#: add-patch.c:165 add-patch.c:208 git-add--interactive.perl:1458
#, c-format, perl-format
msgid "Apply mode change to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Aplica el canvi de mode a l'índex i a l'arbre de treball [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:166 add-patch.c:209 git-add--interactive.perl:1459
#, c-format, perl-format
msgid "Apply deletion to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Aplica la supressió a l'índex i a l'arbre de treball [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:167 add-patch.c:210 git-add--interactive.perl:1460
#, c-format, perl-format
msgid "Apply this hunk to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Aplica aquest tros a l'índex i a l'arbre de treball [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:172
msgid ""
"y - apply this hunk to index and worktree\n"
"n - do not apply this hunk to index and worktree\n"
"q - quit; do not apply this hunk or any of the remaining ones\n"
"a - apply this hunk and all later hunks in the file\n"
"d - do not apply this hunk or any of the later hunks in the file\n"
msgstr ""
"y - aplica aquest tros a l'índex i a l'arbre de treball\n"
"n - no apliquis aquest tros a l'índex ni a l'arbre de treball\n"
"q - surt; no apliquis aquest tros ni cap dels pendents\n"
"a - aplica aquest tros i tots els trossos posteriors en el fitxer\n"
"d - no apliquis aquest tros ni cap dels trossos posteriors en el fitxer\n"
#: add-patch.c:215
msgid ""
"y - apply this hunk to worktree\n"
"n - do not apply this hunk to worktree\n"
"q - quit; do not apply this hunk or any of the remaining ones\n"
"a - apply this hunk and all later hunks in the file\n"
"d - do not apply this hunk or any of the later hunks in the file\n"
msgstr ""
"y - aplica aquest tros a l'arbre de treball\n"
"n - no apliquis aquest tros a l'arbre de treball\n"
"q - surt; no apliquis aquest tros ni cap dels pendents\n"
"a - aplica aquest tros i tots els trossos posteriors en el fitxer\n"
"d - no apliquis aquest tros ni cap dels trossos posteriors en el fitxer\n"
#: add-patch.c:319
#, c-format
msgid "could not parse hunk header '%.*s'"
msgstr "no s'ha pogut analitzar la capçalera del tros «%.*s»"
#: add-patch.c:338 add-patch.c:342
#, c-format
msgid "could not parse colored hunk header '%.*s'"
msgstr "no s'ha pogut analitzar la capçalera del tros acolorida «%.*s»"
#: add-patch.c:396
msgid "could not parse diff"
msgstr "no s'ha pogut analitzar el diff"
#: add-patch.c:415
msgid "could not parse colored diff"
msgstr "no s'ha pogut analitzar el diff acolorit"
#: add-patch.c:429
#, c-format
msgid "failed to run '%s'"
msgstr "no s'ha pogut executar «%s»"
#: add-patch.c:588
msgid "mismatched output from interactive.diffFilter"
msgstr "sortida no coincident des d'interactive.diffFilter"
#: add-patch.c:589
msgid ""
"Your filter must maintain a one-to-one correspondence\n"
"between its input and output lines."
msgstr ""
"El filtre ha de mantenir una correspondència d'un a un\n"
"entre les línies d'entrada i sortida."
#: add-patch.c:762
#, c-format
msgid ""
"expected context line #%d in\n"
"%.*s"
msgstr ""
"s'esperava la línia amb contingut #%d a\n"
"%.*s"
#: add-patch.c:777
#, c-format
msgid ""
"hunks do not overlap:\n"
"%.*s\n"
"\tdoes not end with:\n"
"%.*s"
msgstr ""
"els trossos no se superposen:\n"
"%.*s\n"
"\tno acaben amb:\n"
"%.*s"
#: add-patch.c:1053 git-add--interactive.perl:1112
msgid "Manual hunk edit mode -- see bottom for a quick guide.\n"
msgstr ""
"Mode d'edició de trossos manual - vegeu més avall per una guia ràpida.\n"
#: add-patch.c:1057
#, c-format
msgid ""
"---\n"
"To remove '%c' lines, make them ' ' lines (context).\n"
"To remove '%c' lines, delete them.\n"
"Lines starting with %c will be removed.\n"
msgstr ""
"---\n"
"Per a eliminar les línies «%c», convertiu-les en línies ' ' (context).\n"
"Per a eliminar les línies «%c», suprimiu-les.\n"
"Les línies que comencin per %c s'eliminaran.\n"
#. TRANSLATORS: 'it' refers to the patch mentioned in the previous messages.
#: add-patch.c:1071 git-add--interactive.perl:1126
msgid ""
"If it does not apply cleanly, you will be given an opportunity to\n"
"edit again. If all lines of the hunk are removed, then the edit is\n"
"aborted and the hunk is left unchanged.\n"
msgstr ""
"Si no s'aplica correctament, tindreu una oportunitat per editar-lo\n"
"de nou. Si s'eliminen totes les línies del tros, llavors l'edició s'avorta\n"
"i el tros es deixa sense cap canvi.\n"
#: add-patch.c:1104
msgid "could not parse hunk header"
msgstr "no s'ha pogut analitzar la capçalera del tros"
#: add-patch.c:1149
msgid "'git apply --cached' failed"
msgstr "«git apply --cached» ha fallat"
#. TRANSLATORS: do not translate [y/n]
#. The program will only accept that input at this point.
#. Consider translating (saying "no" discards!) as
#. (saying "n" for "no" discards!) if the translation
#. of the word "no" does not start with n.
#.
#. TRANSLATORS: do not translate [y/n]
#. The program will only accept that input
#. at this point.
#. Consider translating (saying "no" discards!) as
#. (saying "n" for "no" discards!) if the translation
#. of the word "no" does not start with n.
#: add-patch.c:1218 git-add--interactive.perl:1239
msgid ""
"Your edited hunk does not apply. Edit again (saying \"no\" discards!) [y/n]? "
msgstr ""
"El tros editat no s'aplica. Editeu-lo de nou (si responeu «no» es "
"descartarà) [y/n]? "
#: add-patch.c:1261
msgid "The selected hunks do not apply to the index!"
msgstr "Els trossos seleccionats no s'apliquen a l'índex!"
#: add-patch.c:1262 git-add--interactive.perl:1343
msgid "Apply them to the worktree anyway? "
msgstr "Voleu aplicar-los igualment a l'arbre de treball? "
#: add-patch.c:1269 git-add--interactive.perl:1346
msgid "Nothing was applied.\n"
msgstr "No s'ha aplicat res.\n"
#: add-patch.c:1326
msgid ""
"j - leave this hunk undecided, see next undecided hunk\n"
"J - leave this hunk undecided, see next hunk\n"
"k - leave this hunk undecided, see previous undecided hunk\n"
"K - leave this hunk undecided, see previous hunk\n"
"g - select a hunk to go to\n"
"/ - search for a hunk matching the given regex\n"
"s - split the current hunk into smaller hunks\n"
"e - manually edit the current hunk\n"
"? - print help\n"
msgstr ""
"j - deixa aquest tros sense decidir, veure el tros sense decidir següent\n"
"J - deixa aquest tros sense decidir, veure el tros següent\n"
"k - deixa aquest tros sense decidir, veure el tros sense decidir anterior\n"
"K - deixa aquest tros sense decidir, veure el tros anterior\n"
"g - selecciona el tros on voleu anar\n"
"/ - cerca un tros que coincideixi amb l'expressió regular donada\n"
"s - divideix el tros actual en trossos més petits\n"
"e - edita manualment el tros actual\n"
"? - mostra l'ajuda\n"
#: add-patch.c:1447 add-patch.c:1457
msgid "No previous hunk"
msgstr "Sense tros previ"
#: add-patch.c:1452 add-patch.c:1462
msgid "No next hunk"
msgstr "No hi ha tros següent"
#: add-patch.c:1468
msgid "No other hunks to goto"
msgstr "No hi ha altres trossos on anar-hi"
#: add-patch.c:1479 git-add--interactive.perl:1577
msgid "go to which hunk (<ret> to see more)? "
msgstr "vés a quin tros (<ret> per a veure'n més)? "
#: add-patch.c:1480 git-add--interactive.perl:1579
msgid "go to which hunk? "
msgstr "vés a quin tros? "
#: add-patch.c:1491
#, c-format
msgid "Invalid number: '%s'"
msgstr "Número no vàlid: «%s»"
#: add-patch.c:1496
#, c-format
msgid "Sorry, only %d hunk available."
msgid_plural "Sorry, only %d hunks available."
msgstr[0] "Només %d tros disponible."
msgstr[1] "Només %d trossos disponibles."
#: add-patch.c:1505
msgid "No other hunks to search"
msgstr "No hi ha cap altre tros a cercar"
#: add-patch.c:1511 git-add--interactive.perl:1623
msgid "search for regex? "
msgstr "cerca per expressió regular? "
#: add-patch.c:1526
#, c-format
msgid "Malformed search regexp %s: %s"
msgstr "Expressió regular de cerca mal formada %s: %s"
#: add-patch.c:1543
msgid "No hunk matches the given pattern"
msgstr "No hi ha trossos que coincideixin amb el patró donat"
#: add-patch.c:1550
msgid "Sorry, cannot split this hunk"
msgstr "No es pot dividir aquest tros"
#: add-patch.c:1554
#, c-format
msgid "Split into %d hunks."
msgstr "Divideix en %d trossos."
#: add-patch.c:1558
msgid "Sorry, cannot edit this hunk"
msgstr "No es pot editar aquest tros"
#: add-patch.c:1609
msgid "'git apply' failed"
msgstr "«git apply» ha fallat"
#: advice.c:140
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Disable this message with \"git config advice.%s false\""
msgstr ""
#: advice.c:156
#, c-format
msgid "%shint: %.*s%s\n"
msgstr "%spista: %.*s%s\n"
#: advice.c:247
msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Fer «cherry pick» no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
#: advice.c:249
msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Cometre no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
#: advice.c:251
msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Fusionar no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
#: advice.c:253
msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Baixar no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
#: advice.c:255
msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Revertir no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
#: advice.c:257
#, c-format
msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
msgstr "No és possible %s perquè teniu fitxers sense fusionar."
#: advice.c:265
msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
"as appropriate to mark resolution and make a commit."
msgstr ""
"Arregleu-los en l'arbre de treball, i després useu\n"
"«git add/rm <fitxer>» segons sigui apropiat per a marcar la\n"
"resolució i feu una comissió."
#: advice.c:273
msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
msgstr "S'està sortint a causa d'un conflicte no resolt."
#: advice.c:278 builtin/merge.c:1353
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "No heu conclòs la vostra fusió (MERGE_HEAD existeix)."
#: advice.c:280
msgid "Please, commit your changes before merging."
msgstr "Cometeu els vostres canvis abans de fusionar."
#: advice.c:281
msgid "Exiting because of unfinished merge."
msgstr "S'està sortint a causa d'una fusió no terminada."
#: advice.c:287
#, c-format
msgid ""
"Note: switching to '%s'.\n"
"\n"
"You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
"changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
"state without impacting any branches by switching back to a branch.\n"
"\n"
"If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
"do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:\n"
"\n"
" git switch -c <new-branch-name>\n"
"\n"
"Or undo this operation with:\n"
"\n"
" git switch -\n"
"\n"
"Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to "
"false\n"
"\n"
msgstr ""
"Avís: s'està canviant a «%s».\n"
"\n"
"Esteu en un estat de «HEAD separat». Podeu donar un cop d'ull, fer canvis\n"
"experimentals i cometre'ls, i podeu descartar qualsevol comissió que feu\n"
"en aquest estat sense impactar a cap branca tornant a una branca.\n"
"\n"
"Si voleu crear una branca nova per a conservar les comissions que creeu,\n"
"poder fer-ho (ara o més tard) usant -c amb l'ordre switch. Exemple:\n"
"\n"
" git switch -c <nom-de-branca-nova>\n"
"\n"
"O desfer aquesta operació amb:\n"
"\n"
" git switch -\n"
"\n"
"Desactiveu aquest consell configurant la variable advice.detachedHead a "
"«false»\n"
"\n"
#: alias.c:50
msgid "cmdline ends with \\"
msgstr "la línia d'ordres acaba amb \\"
#: alias.c:51
msgid "unclosed quote"
msgstr "cita no tancada"
#: apply.c:69
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
msgstr "opció d'espai en blanc «%s» no reconeguda"
#: apply.c:85
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
msgstr "opció ignora l'espai en blanc «%s» no reconeguda"
#: apply.c:135
msgid "--reject and --3way cannot be used together."
msgstr "--reject i --3way no es poden usar junts."
#: apply.c:137
msgid "--cached and --3way cannot be used together."
msgstr "--cached i --3way no es poden usar junts."
#: apply.c:140
msgid "--3way outside a repository"
msgstr "--3way fora d'un dipòsit"
#: apply.c:151
msgid "--index outside a repository"
msgstr "--index fora d'un dipòsit"
#: apply.c:154
msgid "--cached outside a repository"
msgstr "--cached fora d'un dipòsit"
#: apply.c:801
#, c-format
msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
msgstr "No es pot preparar l'expressió regular de marca de temps %s"
#: apply.c:810
#, c-format
msgid "regexec returned %d for input: %s"
msgstr "regexec ha retornat %d per l'entrada: %s"
#: apply.c:884
#, c-format
msgid "unable to find filename in patch at line %d"
msgstr "no s'ha pogut trobar el nom de fitxer en el pedaç a la línia %d"
#: apply.c:922
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
msgstr ""
"git apply: git-diff incorrecte - s'esperava /dev/null, s'ha rebut %s en la "
"línia %d"
#: apply.c:928
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: git-diff incorrecte - nom de fitxer nou inconsistent en la línia "
"%d"
#: apply.c:929
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: git-diff incorrecte - nom de fitxer antic inconsistent en la "
"línia %d"
#: apply.c:934
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
msgstr "git apply: git-diff incorrecte - s'esperava /dev/null en la línia %d"
#: apply.c:963
#, c-format
msgid "invalid mode on line %d: %s"
msgstr "mode no vàlid en la línia %d: %s"
#: apply.c:1282
#, c-format
msgid "inconsistent header lines %d and %d"
msgstr "línies de capçalera %d i %d inconsistents"
#: apply.c:1372
#, c-format
msgid ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
"component (line %d)"
msgid_plural ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
"components (line %d)"
msgstr[0] ""
"a la capçalera de git diff li manca informació de nom de fitxer en eliminar "
"%d component de nom de camí inicial (línia %d)"
msgstr[1] ""
"a la capçalera de git diff li manca informació de nom de fitxer en eliminar "
"%d components de nom de camí inicial (línia %d)"
#: apply.c:1385
#, c-format
msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
msgstr ""
"a la capçalera de git diff li manca informació de nom de fitxer (línia %d)"
#: apply.c:1481
#, c-format
msgid "recount: unexpected line: %.*s"
msgstr "recompte: línia inesperada: %.*s"
#: apply.c:1550
#, c-format
msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
msgstr "fragment de pedaç sense capçalera a la línia %d: %.*s"
#: apply.c:1753
msgid "new file depends on old contents"
msgstr "el fitxer nou depèn dels continguts antics"
#: apply.c:1755
msgid "deleted file still has contents"
msgstr "el fitxer suprimit encara té continguts"
#: apply.c:1789
#, c-format
msgid "corrupt patch at line %d"
msgstr "pedaç malmès a la línia %d"
#: apply.c:1826
#, c-format
msgid "new file %s depends on old contents"
msgstr "el fitxer nou %s depèn dels continguts antics"
#: apply.c:1828
#, c-format
msgid "deleted file %s still has contents"
msgstr "el fitxer suprimit %s encara té continguts"
#: apply.c:1831
#, c-format
msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
msgstr "** advertència: el fitxer %s queda buit però no se suprimeix"
#: apply.c:1978
#, c-format
msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
msgstr "pedaç binari malmès a la línia %d: %.*s"
#: apply.c:2015
#, c-format
msgid "unrecognized binary patch at line %d"
msgstr "pedaç binari no reconegut a la línia %d"
#: apply.c:2177
#, c-format
msgid "patch with only garbage at line %d"
msgstr "pedaç amb només escombraries a la línia %d"
#: apply.c:2263
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
msgstr "no s'ha pogut llegir l'enllaç simbòlic %s"
#: apply.c:2267
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "no s'ha pogut obrir o llegir %s"
#: apply.c:2936
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
msgstr "inici de línia no vàlid: «%c»"
#: apply.c:3057
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
msgstr[0] "El tros #%d ha tingut èxit a %d (desplaçament d'%d línia)."
msgstr[1] "El tros #%d ha tingut èxit a %d (desplaçament de %d línies)."
#: apply.c:3069
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr "El context s'ha reduït a (%ld/%ld) per a aplicar el fragment a %d"
#: apply.c:3075
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
"%.*s"
msgstr ""
"tot cercant:\n"
"%.*s"
#: apply.c:3097
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
msgstr "manquen les dades de pedaç binari de «%s»"
#: apply.c:3105
#, c-format
msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
msgstr "no es pot aplicar al revés un pedaç binari sense el tros revés a «%s»"
#: apply.c:3152
#, c-format
msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
msgstr ""
"no es pot aplicar un pedaç binari a «%s» sense la línia d'índex completa"
#: apply.c:3163
#, c-format
msgid ""
"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
msgstr ""
"el pedaç s'aplica a «%s» (%s), el qual no coincideix amb els continguts "
"actuals."
#: apply.c:3171
#, c-format
msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
msgstr "el pedaç s'aplica a un «%s» buit però no és buit"
#: apply.c:3189
#, c-format
msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
msgstr "no es pot llegir la postimatge %s necessària per a «%s»"
#: apply.c:3202
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "el pedaç binari no s'aplica a «%s»"
#: apply.c:3209
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr ""
"el pedaç binari a «%s» crea un resultat incorrecte (s'esperava %s, s'ha "
"rebut %s)"
#: apply.c:3230
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "el pedaç ha fallat: %s:%ld"
#: apply.c:3353
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "no es pot agafar %s"
#: apply.c:3405 apply.c:3416 apply.c:3462 midx.c:61 setup.c:308
#, c-format
msgid "failed to read %s"
msgstr "s'ha produït un error en llegir %s"
#: apply.c:3413
#, c-format
msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
msgstr "s'està llegint de «%s» més enllà d'un enllaç simbòlic"
#: apply.c:3442 apply.c:3685
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "el camí %s s'ha canviat de nom / s'ha suprimit"
#: apply.c:3528 apply.c:3700
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "%s: no existeix en l'índex"
#: apply.c:3537 apply.c:3708
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "%s: no coincideix amb l'índex"
#: apply.c:3572
msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"al dipòsit li manca el blob necessari per a retrocedir a una fusió de 3 vies."
#: apply.c:3575
#, c-format
msgid "Falling back to three-way merge...\n"
msgstr "S'està retrocedint a una fusió de 3 vies...\n"
#: apply.c:3591 apply.c:3595
#, c-format
msgid "cannot read the current contents of '%s'"
msgstr "no es poden llegir els continguts actuals de «%s»"
#: apply.c:3607
#, c-format
msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
msgstr "S'ha produït un error en retrocedir a una fusió de 3 vies...\n"
#: apply.c:3621
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
msgstr "S'ha aplicat el pedaç a «%s» amb conflictes.\n"
#: apply.c:3626
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
msgstr "S'ha aplicat el pedaç a «%s» netament.\n"
#: apply.c:3652
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "el pedaç d'eliminació deixa els continguts dels fitxers"
#: apply.c:3725
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "%s: tipus erroni"
#: apply.c:3727
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "%s és del tipus %o, s'esperava %o"
#: apply.c:3878 apply.c:3880 read-cache.c:830 read-cache.c:856
#: read-cache.c:1325
#, c-format
msgid "invalid path '%s'"
msgstr "camí no vàlid: «%s»"
#: apply.c:3936
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "%s: ja existeix en l'índex"
#: apply.c:3939
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "%s: ja existeix en el directori de treball"
#: apply.c:3959
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "el mode nou (%o) de %s no coincideix amb el mode antic (%o)"
#: apply.c:3964
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr "el mode nou (%o) de %s no coincideix amb el mode antic (%o) de %s"
#: apply.c:3984
#, c-format
msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "el fitxer afectat «%s» és més enllà d'un enllaç simbòlic"
#: apply.c:3988
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "%s: el pedaç no s'aplica"
#: apply.c:4003
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "S'està comprovant el pedaç %s..."
#: apply.c:4095
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
msgstr "falta la informació sha1 o és inútil per al submòdul %s"
#: apply.c:4102
#, c-format
msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
msgstr "canvi de mode per a %s, el qual no està en la HEAD actual"
#: apply.c:4105
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
msgstr "falta informació sha1 o és inútil (%s)."
#: apply.c:4114
#, c-format
msgid "could not add %s to temporary index"
msgstr "no s'ha pogut afegir %s a l'índex temporal"
#: apply.c:4124
#, c-format
msgid "could not write temporary index to %s"
msgstr "no s'ha pogut escriure l'índex temporal a %s"
#: apply.c:4262
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "no s'ha pogut eliminar %s de l'índex"
#: apply.c:4296
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "pedaç malmès per al submòdul %s"
#: apply.c:4302
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut fer stat al fitxer novament creat «%s»"
#: apply.c:4310
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr ""
"no s'ha pogut crear un magatzem de recolzament per al fitxer novament creat "
"%s"
#: apply.c:4316 apply.c:4461
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "no s'ha pogut afegir una entrada de cau per a %s"
#: apply.c:4359
#, c-format
msgid "failed to write to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut escriure a «%s»"
#: apply.c:4363
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "s'està tancant el fitxer «%s»"
#: apply.c:4433
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "no s'ha pogut escriure el fitxer «%s» mode %o"
#: apply.c:4531
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "El pedaç %s s'ha aplicat netament."
#: apply.c:4539
msgid "internal error"
msgstr "error intern"
#: apply.c:4542
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "S'està aplicant el pedaç %%s amb %d rebuig..."
msgstr[1] "S'està aplicant el pedaç %%s amb %d rebutjos..."
#: apply.c:4553
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "s'està truncant el nom del fitxer .rej a %.*s.rej"
#: apply.c:4561 builtin/fetch.c:902 builtin/fetch.c:1195
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "no es pot obrir %s"
#: apply.c:4575
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "El tros #%d s'ha aplicat netament."
#: apply.c:4579
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "S'ha rebutjat el tros #%d."
#: apply.c:4698
#, c-format
msgid "Skipped patch '%s'."
msgstr "S'ha omès el pedaç «%s»."
#: apply.c:4706
msgid "unrecognized input"
msgstr "entrada no reconeguda"
#: apply.c:4726
msgid "unable to read index file"
msgstr "no es pot llegir el fitxer d'índex"
#: apply.c:4883
#, c-format
msgid "can't open patch '%s': %s"
msgstr "no es pot obrir el pedaç «%s»: %s"
#: apply.c:4910
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "s'ha silenciat %d error d'espai en blanc"
msgstr[1] "s'han silenciat %d errors d'espai en blanc"
#: apply.c:4916 apply.c:4931
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
msgstr[0] "%d línia afegeix errors d'espai en blanc."
msgstr[1] "%d línies afegeixen errors d'espai en blanc."
#: apply.c:4924
#, c-format
msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
msgstr[0] ""
"S'ha aplicat %d línia després d'arreglar els errors d'espai en blanc."
msgstr[1] ""
"S'han aplicat %d línies després d'arreglar els errors d'espai en blanc."
#: apply.c:4940 builtin/add.c:612 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:406
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "No s'ha pogut escriure un fitxer d'índex nou"
#: apply.c:4968
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "no apliquis els canvis que coincideixin amb el camí donat"
#: apply.c:4971
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "aplica els canvis que coincideixin amb el camí donat"
#: apply.c:4973 builtin/am.c:2259
msgid "num"
msgstr "número"
#: apply.c:4974
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr ""
"elimina <nombre> barres obliqües inicials dels camins de diferència "
"tradicionals"
#: apply.c:4977
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "ignora afegiments fets pel pedaç"
#: apply.c:4979
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr ""
"en lloc d'aplicar el pedaç, emet les estadístiques de diferència de l'entrada"
#: apply.c:4983
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "mostra el nombre de línies afegides i suprimides en notació decimal"
#: apply.c:4985
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "en lloc d'aplicar el pedaç, emet un resum de l'entrada"
#: apply.c:4987
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "en lloc d'aplicar el pedaç, veges si el pedaç és aplicable"
#: apply.c:4989
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "assegura que el pedaç sigui aplicable a l'índex actual"
#: apply.c:4991
msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
msgstr "marca els fitxers nous amb «git add --intent-to-add»"
#: apply.c:4993
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "aplica un pedaç sense tocar l'arbre de treball"
#: apply.c:4995
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "accepta un pedaç que toqui fora de l'àrea de treball"
#: apply.c:4998
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr "aplica el pedaç també (useu amb --stat/--summary/--check)"
#: apply.c:5000
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "intenta una fusió de tres vies si el pedaç no s'aplica"
#: apply.c:5002
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr "construeix un índex temporal basat en la informació d'índex incrustada"
#: apply.c:5005 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:525
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "els camins se separen amb el caràcter NUL"
#: apply.c:5007
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "assegura't que almenys <n> línies de context coincideixin"
#: apply.c:5008 builtin/am.c:2238 builtin/interpret-trailers.c:98
#: builtin/interpret-trailers.c:100 builtin/interpret-trailers.c:102
#: builtin/pack-objects.c:3458 builtin/rebase.c:1332
msgid "action"
msgstr "acció"
#: apply.c:5009
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr ""
"detecta les línies noves o modificades que tinguin errors d'espai en blanc"
#: apply.c:5012 apply.c:5015
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr "ignora els canvis d'espai en blanc en cercar context"
#: apply.c:5018
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "aplica el pedaç al revés"
#: apply.c:5020
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "no esperis almenys una línia de context"
#: apply.c:5022
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "deixa els trossos rebutjats en fitxers *.rej corresponents"
#: apply.c:5024
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "permet trossos encavalcants"
#: apply.c:5025 builtin/add.c:323 builtin/check-ignore.c:22
#: builtin/commit.c:1366 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:775
#: builtin/log.c:2186 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
msgid "be verbose"
msgstr "sigues detallat"
#: apply.c:5027
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "tolera una línia nova incorrectament detectada al final del fitxer"
#: apply.c:5030
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "no confiïs en els recomptes de línia en les capçaleres dels trossos"
#: apply.c:5032 builtin/am.c:2247
msgid "root"
msgstr "arrel"
#: apply.c:5033
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "anteposa <arrel> a tots els noms de fitxer"
#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:351
#, c-format
msgid "cannot stream blob %s"
msgstr "no es pot transmetre el blob %s"
#: archive-tar.c:266 archive-zip.c:369
#, c-format
msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
msgstr "mode de fitxer no compatible: 0%o (SHA1: %s)"
#: archive-tar.c:293 archive-zip.c:359
#, c-format
msgid "cannot read %s"
msgstr "no es pot llegir «%s»"
#: archive-tar.c:465
#, c-format
msgid "unable to start '%s' filter"
msgstr "no s'ha pogut iniciar el filtre «%s»"
#: archive-tar.c:468
msgid "unable to redirect descriptor"
msgstr "no s'ha pogut redirigir el descriptor"
#: archive-tar.c:475
#, c-format
msgid "'%s' filter reported error"
msgstr "«%s» error reportat pel filtre"
#: archive-zip.c:319
#, c-format
msgid "path is not valid UTF-8: %s"
msgstr "el camí no és vàlid en UTF-8: %s"
#: archive-zip.c:323
#, c-format
msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
msgstr "el camí és massa llarg (%d caràcters, SHA1: %s): %s"
#: archive-zip.c:480 builtin/pack-objects.c:232 builtin/pack-objects.c:235
#, c-format
msgid "deflate error (%d)"
msgstr "error de deflació (%d)"
#: archive-zip.c:615
#, c-format
msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
msgstr "marca de temps massa gran per a aquest sistema: %<PRIuMAX>"
#: archive.c:14
msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr "git archive [<opcions>] <arbre> [<camí>...]"
#: archive.c:15
msgid "git archive --list"
msgstr "git archive --list"
#: archive.c:16
msgid ""
"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr ""
"git archive --remote <dipòsit> [--exec <ordre>] [<opcions>] <arbre> "
"[<camí>...]"
#: archive.c:17
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote <dipòsit> [--exec <ordre>] --list"
#: archive.c:377 builtin/add.c:181 builtin/add.c:588 builtin/rm.c:315
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "l'especificació de camí «%s» no ha coincidit amb cap fitxer"
#: archive.c:401
#, c-format
msgid "no such ref: %.*s"
msgstr "no existeix la referència: %.*s"
#: archive.c:407
#, c-format
msgid "not a valid object name: %s"
msgstr "no és un nom d'objecte vàlid: %s"
#: archive.c:420
#, c-format
msgid "not a tree object: %s"
msgstr "no és un objecte d'arbre: %s"
#: archive.c:432
msgid "current working directory is untracked"
msgstr "no se segueix el directori de treball actual"
#: archive.c:464
msgid "fmt"
msgstr "format"
#: archive.c:464
msgid "archive format"
msgstr "format d'arxiu"
#: archive.c:465 builtin/log.c:1674
msgid "prefix"
msgstr "prefix"
#: archive.c:466
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "anteposa el prefix a cada nom de camí en l'arxiu"
#: archive.c:467 builtin/blame.c:861 builtin/blame.c:865 builtin/blame.c:866
#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:130 builtin/fast-export.c:1162
#: builtin/fast-export.c:1164 builtin/fast-export.c:1168 builtin/grep.c:907
#: builtin/hash-object.c:105 builtin/ls-files.c:561 builtin/ls-files.c:564
#: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123
#: parse-options.h:190
msgid "file"
msgstr "fitxer"
#: archive.c:468 builtin/archive.c:90
msgid "write the archive to this file"
msgstr "escriu l'arxiu a aquest fitxer"
#: archive.c:470
msgid "read .gitattributes in working directory"
msgstr "llegeix .gitattributes en el directori de treball"
#: archive.c:471
msgid "report archived files on stderr"
msgstr "informa de fitxers arxivats en stderr"
#: archive.c:472
msgid "store only"
msgstr "només emmagatzema"
#: archive.c:473
msgid "compress faster"
msgstr "comprimeix més ràpidament"
#: archive.c:481
msgid "compress better"
msgstr "comprimeix millor"
#: archive.c:484
msgid "list supported archive formats"
msgstr "llista els formats d'arxiu admesos"
#: archive.c:486 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:116
#: builtin/submodule--helper.c:1406 builtin/submodule--helper.c:1911
msgid "repo"
msgstr "dipòsit"
#: archive.c:487 builtin/archive.c:92
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "recupera l'arxiu del dipòsit remot <dipòsit>"
#: archive.c:488 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:715
#: builtin/notes.c:498
msgid "command"
msgstr "ordre"
#: archive.c:489 builtin/archive.c:94
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
msgstr "camí a l'ordre git-upload-archive remota"
#: archive.c:496
msgid "Unexpected option --remote"
msgstr "Opció inesperada --remote"
#: archive.c:498
msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
msgstr "L'opció --exec només es pot usar juntament amb --remote"
#: archive.c:500
msgid "Unexpected option --output"
msgstr "Opció inesperada --output"
#: archive.c:522
#, c-format
msgid "Unknown archive format '%s'"
msgstr "Format d'arxiu desconegut «%s»"
#: archive.c:529
#, c-format
msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
msgstr "Argument no admès per al format «%s»: -%d"
#: attr.c:212
#, c-format
msgid "%.*s is not a valid attribute name"
msgstr "%.*s no és un nom d'atribut vàlid"
#: attr.c:369
#, c-format
msgid "%s not allowed: %s:%d"
msgstr "%s no està permès: %s:%d"
#: attr.c:409
msgid ""
"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
"Use '\\!' for literal leading exclamation."
msgstr ""
"Els patrons negatius s'ignoren en els atributs de git\n"
"Useu «\\!» per exclamació capdavantera literal."
#: bisect.c:468
#, c-format
msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
msgstr "Comentari amb cometes errònies en el fitxer «%s»: %s"
#: bisect.c:678
#, c-format
msgid "We cannot bisect more!\n"
msgstr "No podem bisecar més!\n"
#: bisect.c:745
#, c-format
msgid "Not a valid commit name %s"
msgstr "No és un nom de comissió vàlid %s"
#: bisect.c:770
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is bad.\n"
"This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
msgstr ""
"La base de fusió %s és errònia.\n"
"Això vol dir que el defecte s'ha arreglat entre %s i [%s].\n"
#: bisect.c:775
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is new.\n"
"The property has changed between %s and [%s].\n"
msgstr ""
"La base de fusió %s és nova.\n"
"La propietat s'ha canviat entre %s i [%s].\n"
#: bisect.c:780
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is %s.\n"
"This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
msgstr ""
"La base de fusió %s és %s.\n"
"Això vol dir que la primera comissió «%s» és entre %s i [%s].\n"
#: bisect.c:788
#, c-format
msgid ""
"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
"git bisect cannot work properly in this case.\n"
"Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
msgstr ""
"Algunes revisions %s no són els avantpassats de la revisió %s.\n"
"git bisect no pot funcionar correctament en aquest cas.\n"
"Potser heu confós les revisions %s i %s?\n"
#: bisect.c:801
#, c-format
msgid ""
"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
"So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
"We continue anyway."
msgstr ""
"s'ha d'ometre la base de fusió entre %s i [%s].\n"
"Llavors, no podem estar segurs que la primera comissió %s sigui entre %s i "
"%s.\n"
"Continuem de totes maneres."
#: bisect.c:840
#, c-format
msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
msgstr "Bisecant: s'ha de provar una base de fusió\n"
#: bisect.c:890
#, c-format
msgid "a %s revision is needed"
msgstr "es necessita una revisió %s"
#: bisect.c:920 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:255
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut crear el fitxer «%s»"
#: bisect.c:966 builtin/merge.c:151
#, c-format
msgid "could not read file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut llegir el fitxer «%s»"
#: bisect.c:997
msgid "reading bisect refs failed"
msgstr "la lectura de les referències de bisecció ha fallat"
#: bisect.c:1019
#, c-format
msgid "%s was both %s and %s\n"
msgstr "%s era ambdós %s i %s\n"
#: bisect.c:1028
#, c-format
msgid ""
"No testable commit found.\n"
"Maybe you started with bad path parameters?\n"
msgstr ""
"No s'ha trobat cap comissió comprovable.\n"
"Potser heu començat amb paràmetres de camí incorrectes?\n"
#: bisect.c:1057
#, c-format
msgid "(roughly %d step)"
msgid_plural "(roughly %d steps)"
msgstr[0] "(aproximadament %d pas)"
msgstr[1] "(aproximadament %d passos)"
#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
#. steps)" translation.
#.
#: bisect.c:1063
#, c-format
msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
msgstr[0] "Bisecant: manca %d revisió a provar després d'aquesta %s\n"
msgstr[1] "Bisecant: manquen %d revisions a provar després d'aquesta %s\n"
#: blame.c:2777
msgid "--contents and --reverse do not blend well."
msgstr "--contents i --reverse no funcionen bé juntes."
#: blame.c:2791
msgid "cannot use --contents with final commit object name"
msgstr "no es pot usar --contents amb el nom d'objecte de la comissió final"
#: blame.c:2812
msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
msgstr ""
"--reverse i --first-parent-together requereixen una última comissió "
"especificada"
#: blame.c:2821 bundle.c:167 ref-filter.c:2200 remote.c:1924 sequencer.c:2018
#: sequencer.c:4466 submodule.c:847 builtin/commit.c:1047 builtin/log.c:405
#: builtin/log.c:1012 builtin/log.c:1541 builtin/log.c:1945 builtin/log.c:2235
#: builtin/merge.c:415 builtin/pack-objects.c:3276 builtin/pack-objects.c:3291
#: builtin/shortlog.c:192
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "la configuració del passeig per revisions ha fallat"
#: blame.c:2839
msgid ""
"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
msgstr ""
"--reverse --first-parent junts requereixen un rang de la cadena de mares "
"primeres"
#: blame.c:2850
#, c-format
msgid "no such path %s in %s"
msgstr "no hi ha tal camí %s en %s"
#: blame.c:2861
#, c-format
msgid "cannot read blob %s for path %s"
msgstr "no es pot llegir el blob %s per al camí %s"
#: branch.c:53
#, c-format
msgid ""
"\n"
"After fixing the error cause you may try to fix up\n"
"the remote tracking information by invoking\n"
"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
msgstr ""
"\n"
"Després de corregir la causa de l'error, podeu\n"
"intentar corregir la informació de seguiment remot\n"
"invocant «git branch --set-upstream-to=%s%s%s»."
#: branch.c:67
#, c-format
msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
msgstr "No s'està establint la branca %s com a la seva pròpia font."
#: branch.c:93
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s' by rebasing."
msgstr ""
"La branca «%s» està configurada per a seguir la branca remota «%s» de «%s» "
"fent «rebase»."
#: branch.c:94
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s'."
msgstr ""
"La branca «%s» està configurada per a seguir la branca remota «%s» de «%s»."
#: branch.c:98
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s' by rebasing."
msgstr ""
"La branca «%s» està configurada per a seguir la branca local «%s» fent "
"«rebase»."
#: branch.c:99
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s'."
msgstr "La branca «%s» està configurada per a seguir la branca local «%s»."
#: branch.c:104
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s' by rebasing."
msgstr ""
"La branca «%s» està configurada per a seguir la referència remota «%s» fent "
"«rebase»."
#: branch.c:105
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s'."
msgstr ""
"La branca «%s» està configurada per a seguir la referència remota «%s»."
#: branch.c:109
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s' by rebasing."
msgstr ""
"La branca «%s» està configurada per a seguir la referència local «%s» fent "
"«rebase»."
#: branch.c:110
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s'."
msgstr "La branca «%s» està configurada per a seguir la referència local «%s»."
#: branch.c:119
msgid "Unable to write upstream branch configuration"
msgstr "No es pot escriure la configuració de la branca font"
#: branch.c:156
#, c-format
msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
msgstr "No seguint: informació ambigua per a la referència %s"
#: branch.c:189
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid branch name."
msgstr "«%s» no és un nom de branca vàlid."
#: branch.c:208
#, c-format
msgid "A branch named '%s' already exists."
msgstr "Una branca amb nom «%s» ja existeix."
#: branch.c:213
msgid "Cannot force update the current branch."
msgstr "No es pot actualitzar la branca actual a la força."
#: branch.c:233
#, c-format
msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
msgstr ""
"No es pot configurar la informació de seguiment; el punt inicial «%s» no és "
"una branca."
#: branch.c:235
#, c-format
msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
msgstr "la branca font demanada «%s» no existeix"
#: branch.c:237
msgid ""
"\n"
"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
"\n"
"If you are planning to push out a new local branch that\n"
"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
msgstr ""
"\n"
"Si teniu pensat basar el vostre treball en una branca\n"
"font que ja existeix al remot, pot ser que necessiteu\n"
"executar «git fetch» per a obtenir-la.\n"
"\n"
"Si teniu pensat pujar una branca local nova que seguirà\n"
"la seva contrapart remota, pot ser que vulgueu usar\n"
"«git push -u» per a establir la configuració font\n"
"mentre pugeu."
#: branch.c:281
#, c-format
msgid "Not a valid object name: '%s'."
msgstr "No és un nom d'objecte vàlid: «%s»."
#: branch.c:301
#, c-format
msgid "Ambiguous object name: '%s'."
msgstr "Nom d'objecte ambigu: «%s»."
#: branch.c:306
#, c-format
msgid "Not a valid branch point: '%s'."
msgstr "No és un punt de ramificació vàlid: «%s»."
#: branch.c:365
#, c-format
msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
msgstr "«%s» ja s'ha agafat a «%s»"
#: branch.c:388
#, c-format
msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
msgstr "HEAD de l'arbre de treball %s no està actualitzat"
#: bundle.c:36
#, c-format
msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
msgstr "«%s» no sembla un fitxer de farcell v2"
#: bundle.c:64
#, c-format
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "capçalera no reconeguda: %s%s (%d)"
#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2270 sequencer.c:3034
#: builtin/commit.c:814
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»"
#: bundle.c:143
msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
msgstr "Al dipòsit li manquen aquestes comissions prerequerides:"
#: bundle.c:146
msgid "need a repository to verify a bundle"
msgstr "cal un dipòsit per verificar un farcell"
#: bundle.c:197
#, c-format
msgid "The bundle contains this ref:"
msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
msgstr[0] "El farcell conté aquesta referència:"
msgstr[1] "El farcell conté aquestes %d referències:"
#: bundle.c:204
msgid "The bundle records a complete history."
msgstr "El farcell registra una història completa."
#: bundle.c:206
#, c-format
msgid "The bundle requires this ref:"
msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
msgstr[0] "El farcell requereix aquesta referència:"
msgstr[1] "El farcell requereix aquestes %d referències:"
#: bundle.c:273
msgid "unable to dup bundle descriptor"
msgstr "no s'ha pogut duplicar el descriptor del farcell"
#: bundle.c:280
msgid "Could not spawn pack-objects"
msgstr "No s'ha pogut generar el pack-objects"
#: bundle.c:291
msgid "pack-objects died"
msgstr "El pack-objects s'ha mort"
#: bundle.c:333
msgid "rev-list died"
msgstr "El rev-list s'ha mort"
#: bundle.c:382
#, c-format
msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr "les opcions de la llista de revisions exclouen la referència «%s»"
#: bundle.c:461 builtin/log.c:208 builtin/log.c:1834 builtin/shortlog.c:306
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "argument no reconegut: %s"
#: bundle.c:469
msgid "Refusing to create empty bundle."
msgstr "S'està refusant crear un farcell buit."
#: bundle.c:479
#, c-format
msgid "cannot create '%s'"
msgstr "no es pot crear «%s»"
#: bundle.c:504
msgid "index-pack died"
msgstr "L'index-pack s'ha mort"
#: color.c:329
#, c-format
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "valor de color no vàlid: %.*s"
#: commit-graph.c:183
msgid "commit-graph file is too small"
msgstr "el fitxer del graf de comissions és massa petit"
#: commit-graph.c:248
#, c-format
msgid "commit-graph signature %X does not match signature %X"
msgstr ""
"la signatura del graf de comissions %X no coincideix amb la signatura %X"
#: commit-graph.c:255
#, c-format
msgid "commit-graph version %X does not match version %X"
msgstr "la versió del graf de comissions %X no coincideix amb la versió %X"
#: commit-graph.c:262
#, c-format
msgid "commit-graph hash version %X does not match version %X"
msgstr ""
"la versió del hash del graf de comissions %X no coincideix amb la versió %X"
#: commit-graph.c:284
msgid "commit-graph chunk lookup table entry missing; file may be incomplete"
msgstr ""
"manca l'entrada de la taula de cerca del graf de comissions; el fitxer pot "
"ser incomplet"
#: commit-graph.c:294
#, c-format
msgid "commit-graph improper chunk offset %08x%08x"
msgstr "desplaçament %08x%08x del gràfic de comissions incorrecte"
#: commit-graph.c:362
#, c-format
msgid "commit-graph chunk id %08x appears multiple times"
msgstr "id %08x del graf de comissions apareix múltiples vegades"
#: commit-graph.c:436
msgid "commit-graph has no base graphs chunk"
msgstr "el graf de comissions no té grafs de base"
#: commit-graph.c:446
msgid "commit-graph chain does not match"
msgstr "la cadena del graf de comissions no coincideix"
#: commit-graph.c:494
#, c-format
msgid "invalid commit-graph chain: line '%s' not a hash"
msgstr ""
"la cadena del graf de comissions no és vàlida: la línia «%s» no és un hash"
#: commit-graph.c:518
msgid "unable to find all commit-graph files"
msgstr "no es poden trobar tots els fitxers del graf de comissions"
#: commit-graph.c:651 commit-graph.c:711
msgid "invalid commit position. commit-graph is likely corrupt"
msgstr ""
"posició de la comissió no vàlida. Probablement el graf de comissions està "
"malmès"
#: commit-graph.c:672
#, c-format
msgid "could not find commit %s"
msgstr "no s'ha pogut trobar la comissió %s"
#: commit-graph.c:948 builtin/am.c:1292
#, c-format
msgid "unable to parse commit %s"
msgstr "no s'ha pogut analitzar la comissió %s"
#: commit-graph.c:1096
msgid "Writing changed paths Bloom filters index"
msgstr ""
#: commit-graph.c:1121
msgid "Writing changed paths Bloom filters data"
msgstr ""
#: commit-graph.c:1160 builtin/pack-objects.c:2783
#, c-format
msgid "unable to get type of object %s"
msgstr "no s'ha pogut obtenir el tipus de l'objecte: %s"
#: commit-graph.c:1196
msgid "Loading known commits in commit graph"
msgstr "S'estan carregant comissions conegudes al graf de comissions"
#: commit-graph.c:1213
msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
msgstr "S'estan expandint les comissions abastables al graf de comissions"
#: commit-graph.c:1233
msgid "Clearing commit marks in commit graph"
msgstr "S'estan esborrant les marques de comissions al graf de comissions"
#: commit-graph.c:1252
msgid "Computing commit graph generation numbers"
msgstr "S'estan calculant els nombres de generació del graf de comissions"
#: commit-graph.c:1300
#, fuzzy
msgid "Computing commit changed paths Bloom filters"
msgstr "S'estan calculant els nombres de generació del graf de comissions"
#: commit-graph.c:1359
#, c-format
msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
msgstr[0] "S'estan cercant les comissions pel graf de comissions en %d paquet"
msgstr[1] "S'estan cercant les comissions pel graf de comissions en %d paquets"
#: commit-graph.c:1372
#, c-format
msgid "error adding pack %s"
msgstr "error en afegir paquet %s"
#: commit-graph.c:1376
#, c-format
msgid "error opening index for %s"
msgstr "s'ha produït un error en obrir l'índex per «%s»"
#: commit-graph.c:1405
#, c-format
msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
msgid_plural "Finding commits for commit graph from %d refs"
msgstr[0] ""
"S'estan cercant les comissions pel graf de comissions des de %d referència"
msgstr[1] ""
"S'estan cercant les comissions pel graf de comissions des de %d referències"
#: commit-graph.c:1426
#, c-format
msgid "invalid commit object id: %s"
msgstr "identificador d'objecte de comissió no vàlid: %s"
#: commit-graph.c:1442
msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
msgstr ""
"S'estan cercant les comissions pel graf de comissions entre els objectes "
"empaquetats"
#: commit-graph.c:1457
msgid "Counting distinct commits in commit graph"
msgstr "S'estan comptant les comissions diferents al graf de comissions"
#: commit-graph.c:1489
msgid "Finding extra edges in commit graph"
msgstr "S'estan cercant les vores addicionals al graf de comissions"
#: commit-graph.c:1538
msgid "failed to write correct number of base graph ids"
msgstr ""
"s'ha produït un error en escriure el nombre correcte d'ids base del graf"
#: commit-graph.c:1572 midx.c:812
#, c-format
msgid "unable to create leading directories of %s"
msgstr "no s'han pogut crear els directoris inicials de «%s»"
#: commit-graph.c:1585
msgid "unable to create temporary graph layer"
msgstr "no s'ha pogut crear una capa de graf temporal"
#: commit-graph.c:1590
#, c-format
msgid "unable to adjust shared permissions for '%s'"
msgstr "no s'han pogut ajustar els permisos compartits per a «%s»"
#: commit-graph.c:1667
#, c-format
msgid "Writing out commit graph in %d pass"
msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
msgstr[0] "S'està escrivint el graf de comissions en %d pas"
msgstr[1] "S'està escrivint el graf de comissions en %d passos"
#: commit-graph.c:1712
msgid "unable to open commit-graph chain file"
msgstr "no s'ha pogut obrir el fitxer d'encadenament del graf de comissions"
#: commit-graph.c:1728
msgid "failed to rename base commit-graph file"
msgstr "no s'ha pogut canviar el nom del fitxer base del graf de comissions"
#: commit-graph.c:1748
msgid "failed to rename temporary commit-graph file"
msgstr ""
"no s'ha pogut canviar el nom del fitxer temporal del graf de comissions"
#: commit-graph.c:1874
msgid "Scanning merged commits"
msgstr "S'estan escanejant les comissions fusionades"
#: commit-graph.c:1885
#, c-format
msgid "unexpected duplicate commit id %s"
msgstr "id de comissió duplicat %s no esperat"
#: commit-graph.c:1908
msgid "Merging commit-graph"
msgstr "S'està fusionant el graf de comissions"
#: commit-graph.c:2096
#, c-format
msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
msgstr "el format del graf de comissions no pot escriure %d comissions"
#: commit-graph.c:2107
msgid "too many commits to write graph"
msgstr "massa comissions per escriure un graf"
#: commit-graph.c:2200
msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
msgstr ""
"el fitxer commit-graph (graf de comissions) té una suma de verificació "
"incorrecta i probablement és corrupte"
#: commit-graph.c:2210
#, c-format
msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
msgstr "el gràfic de comissions té una ordre OID incorrecta; %s llavors %s"
#: commit-graph.c:2220 commit-graph.c:2235
#, c-format
msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
msgstr ""
"el graf de comissions té un valor de «fanout» incorrecte: fanout[%d] = %u != "
"%u"
#: commit-graph.c:2227
#, c-format
msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
msgstr ""
"s'ha produït un error en analitzar la comissió %s del graf de comissions"
#: commit-graph.c:2245
msgid "Verifying commits in commit graph"
msgstr "S'estan verificant les comissions al graf de comissions"
#: commit-graph.c:2259
#, c-format
msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
msgstr ""
"no s'han pogut analitzar la comissió %s de la base de dades d'objectes per "
"al graf de comissions"
#: commit-graph.c:2266
#, c-format
msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
msgstr ""
"OID de l'arbre arrel per a comissions %s en el graf de comissions és %s != %s"
#: commit-graph.c:2276
#, c-format
msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
msgstr ""
"la llista de pares del graf de comissions per a la comissió %s és massa "
"llarga"
#: commit-graph.c:2285
#, c-format
msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
msgstr "el pare pel graf de comissions %s és %s != %s"
#: commit-graph.c:2298
#, c-format
msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
msgstr "la llista pare del graf de comissions per %s acaba aviat"
#: commit-graph.c:2303
#, c-format
msgid ""
"commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
msgstr ""
"El graf de comissions té nombre de generació zero per a la comissió %s, però "
"té no zero en altres llocs"
#: commit-graph.c:2307
#, c-format
msgid ""
"commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
msgstr ""
"El graf de comissions té un nombre de generació diferent de zero per a "
"comissió %s però té zero en altres llocs"
#: commit-graph.c:2322
#, c-format
msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
msgstr "La generació del graf de comissions per la comissió %s és %u != %u"
#: commit-graph.c:2328
#, c-format
msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
msgstr ""
"La data d'enviament per a la comissió %s en el graf de comissions és "
"%<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
#: commit.c:52 sequencer.c:2739 builtin/am.c:359 builtin/am.c:403
#: builtin/am.c:1371 builtin/am.c:2013 builtin/replace.c:457
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "no s'ha pogut analitzar %s"
#: commit.c:54
#, c-format
msgid "%s %s is not a commit!"
msgstr "%s %s no és una comissió!"
#: commit.c:194
msgid ""
"Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
"and will be removed in a future Git version.\n"
"\n"
"Please use \"git replace --convert-graft-file\"\n"
"to convert the grafts into replace refs.\n"
"\n"
"Turn this message off by running\n"
"\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
msgstr ""
#: commit.c:1168
#, c-format
msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
msgstr "La comissió %s té una signatura GPG no fiable, suposadament de %s."
#: commit.c:1172
#, c-format
msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
msgstr "La comissió %s té una signatura GPG incorrecta suposadament de %s."
#: commit.c:1175
#, c-format
msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
msgstr "La comissió %s no té signatura GPG."
#: commit.c:1178
#, c-format
msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
msgstr "La comissió %s té una signatura GPG bona de %s\n"
#: commit.c:1432
msgid ""
"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
"variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
msgstr ""
"Advertència: el missatge de comissió no és compatible amb UTF-8.\n"
"Potser voleu esmenar-lo després de corregir el missatge, o establir\n"
"la variable de configuració i18n.commitencoding a la codificació que\n"
"usi el vostre projecte.\n"
#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
msgid "memory exhausted"
msgstr "memòria esgotada"
#: config.c:125
#, c-format
msgid ""
"exceeded maximum include depth (%d) while including\n"
"\t%s\n"
"from\n"
"\t%s\n"
"This might be due to circular includes."
msgstr ""
"s'ha superat la profunditat màxima d'inclusió (%d) mentre s'incloïen\n"
"\t%s\n"
"des de\n"
"\t%s\n"
"Això pot ser degut a inclusions circulars."
#: config.c:141
#, c-format
msgid "could not expand include path '%s'"
msgstr "no s'ha pogut expandir el camí d'inclusió «%s»"
#: config.c:152
msgid "relative config includes must come from files"
msgstr "les inclusions de configuració relatives han de venir de fitxers"
#: config.c:198
msgid "relative config include conditionals must come from files"
msgstr ""
"els condicionals d'inclusió de configuració relatius han de venir de fitxers"
#: config.c:378
#, c-format
msgid "key does not contain a section: %s"
msgstr "la clau no conté una secció: «%s»"
#: config.c:384
#, c-format
msgid "key does not contain variable name: %s"
msgstr "la clau no conté un nom de variable: «%s»"
#: config.c:408 sequencer.c:2456
#, c-format
msgid "invalid key: %s"
msgstr "clau no vàlida: %s"
#: config.c:414
#, c-format
msgid "invalid key (newline): %s"
msgstr "clau no vàlida (línia nova): %s"
#: config.c:450 config.c:462
#, c-format
msgid "bogus config parameter: %s"
msgstr "paràmetre de configuració erroni: %s"
#: config.c:497
#, c-format
msgid "bogus format in %s"
msgstr "format erroni a %s"
#: config.c:836
#, c-format
msgid "bad config line %d in blob %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en el blob %s"
#: config.c:840
#, c-format
msgid "bad config line %d in file %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en el fitxer %s"
#: config.c:844
#, c-format
msgid "bad config line %d in standard input"
msgstr "línia de configuració %d errònia en l'entrada estàndard"
#: config.c:848
#, c-format
msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en el blob de submòdul %s"
#: config.c:852
#, c-format
msgid "bad config line %d in command line %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en la línia d'ordres %s"
#: config.c:856
#, c-format
msgid "bad config line %d in %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en %s"
#: config.c:993
msgid "out of range"
msgstr "fora de rang"
#: config.c:993
msgid "invalid unit"
msgstr "unitat no vàlida"
#: config.c:994
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
msgstr "valor de configuració numèric erroni «%s» per «%s»: %s"
#: config.c:1013
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
msgstr "valor de configuració numèric erroni «%s» per «%s» en el blob %s: %s"
#: config.c:1016
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
msgstr "valor de configuració numèric «%s» erroni per «%s» en el fitxer %s: %s"
#: config.c:1019
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
msgstr ""
"valor de configuració numèric «%s» erroni per «%s» en l'entrada estàndard: %s"
#: config.c:1022
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
msgstr ""
"valor de configuració numèric «%s» erroni per «%s» en el blob de submòdul "
"%s: %s"
#: config.c:1025
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
msgstr ""
"valor de configuració numèric «%s» erroni per «%s» en la línia d'ordres %s: "
"%s"
#: config.c:1028
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
msgstr "valor de configuració numèric incorrecte «%s» per «%s» en %s: %s"
#: config.c:1123
#, c-format
msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en expandir el directori d'usuari en: «%s»"
#: config.c:1132
#, c-format
msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
msgstr "«%s» per a «%s» no és una marca de temps vàlida"
#: config.c:1223
#, c-format
msgid "abbrev length out of range: %d"
msgstr "la longitud d'«abbrev» està fora de rang: %d"
#: config.c:1237 config.c:1248
#, c-format
msgid "bad zlib compression level %d"
msgstr "nivell de compressió de zlib incorrecte %d"
#: config.c:1340
msgid "core.commentChar should only be one character"
msgstr "core.commentChar només hauria de ser un caràcter"
#: config.c:1373
#, c-format
msgid "invalid mode for object creation: %s"
msgstr "mode de creació d'objecte no vàlid: %s"
#: config.c:1445
#, c-format
msgid "malformed value for %s"
msgstr "valor no vàlid per a %s"
#: config.c:1471
#, c-format
msgid "malformed value for %s: %s"
msgstr "valor no vàlid per a %s: %s"
#: config.c:1472
#, fuzzy
msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
msgstr ""
"ha de ser un dels elements que no coincideixen amb la font simple o l'actual"
#: config.c:1533 builtin/pack-objects.c:3542
#, c-format
msgid "bad pack compression level %d"
msgstr "nivell de compressió de paquet %d Erroni"
#: config.c:1655
#, c-format
msgid "unable to load config blob object '%s'"
msgstr "no s'ha pogut carregar l'objecte blob de configuració «%s»"
#: config.c:1658
#, c-format
msgid "reference '%s' does not point to a blob"
msgstr "la referència «%s» no assenyala a un blob"
#: config.c:1675
#, c-format
msgid "unable to resolve config blob '%s'"
msgstr "no s'ha pogut resoldre el blob de configuració: «%s»"
#: config.c:1705
#, c-format
msgid "failed to parse %s"
msgstr "s'ha produït un error en analitzar %s"
#: config.c:1759
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "no s'ha pogut analitzar la configuració de la línia d'ordres"
#: config.c:2113
msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
msgstr "un error desconegut ha ocorregut en llegir els fitxers de configuració"
#: config.c:2283
#, c-format
msgid "Invalid %s: '%s'"
msgstr "%s no vàlid: «%s»"
#: config.c:2328
#, c-format
msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
msgstr "valor «%d» a splitIndex.maxPercentChange ha d'estar entre 0 i 100"
#: config.c:2374
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "no s'ha pogut analitzar «%s» de la configuració de la línia d'ordres"
#: config.c:2376
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "variable de configuració «%s» errònia en el fitxer «%s» a la línia %d"
#: config.c:2457
#, c-format
msgid "invalid section name '%s'"
msgstr "nom de secció no vàlid «%s»"
#: config.c:2489
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "%s té múltiples valors"
#: config.c:2518
#, c-format
msgid "failed to write new configuration file %s"
msgstr "no es pot escriure un nou fitxer de configuració %s"
#: config.c:2770 config.c:3094
#, c-format
msgid "could not lock config file %s"
msgstr "no s'ha pogut blocar el fitxer de configuració %s"
#: config.c:2781
#, c-format
msgid "opening %s"
msgstr "s'està obrint %s"
#: config.c:2816 builtin/config.c:344
#, c-format
msgid "invalid pattern: %s"
msgstr "patró no vàlid: %s"
#: config.c:2841
#, c-format
msgid "invalid config file %s"
msgstr "fitxer de configuració no vàlid %s"
#: config.c:2854 config.c:3107
#, c-format
msgid "fstat on %s failed"
msgstr "ha fallat «fstat» a %s"
#: config.c:2865
#, c-format
msgid "unable to mmap '%s'"
msgstr "no s'ha pogut fer «mmap» «%s»"
#: config.c:2874 config.c:3112
#, c-format
msgid "chmod on %s failed"
msgstr "ha fallat chmod a %s"
#: config.c:2959 config.c:3209
#, c-format
msgid "could not write config file %s"
msgstr "no s'ha pogut escriure el fitxer de configuració «%s»"
#: config.c:2993
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut establir «%s» a «%s»"
#: config.c:2995 builtin/remote.c:655 builtin/remote.c:849 builtin/remote.c:857
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "no s'ha pogut desassignar «%s»"
#: config.c:3085
#, c-format
msgid "invalid section name: %s"
msgstr "nom de secció no vàlida: %s"
#: config.c:3252
#, c-format
msgid "missing value for '%s'"
msgstr "falta el valor per «%s»"
#: connect.c:61
msgid "the remote end hung up upon initial contact"
msgstr "el costat remot ha penjat en el moment de contacte inicial"
#: connect.c:63
msgid ""
"Could not read from remote repository.\n"
"\n"
"Please make sure you have the correct access rights\n"
"and the repository exists."
msgstr ""
"No s'ha pogut llegir del dipòsit remot.\n"
"\n"
"Assegureu-vos que tingueu els permisos\n"
"d'accés correctes i que el dipòsit existeixi."
#: connect.c:81
#, c-format
msgid "server doesn't support '%s'"
msgstr "el servidor no és compatible amb «%s»"
#: connect.c:103
#, c-format
msgid "server doesn't support feature '%s'"
msgstr "el servidor no és compatible amb la característica «%s»"
#: connect.c:114
msgid "expected flush after capabilities"
msgstr "s'esperava un buidatge després de les capacitats"
#: connect.c:233
#, c-format
msgid "ignoring capabilities after first line '%s'"
msgstr "ignora les capacitats després de la primera línia «%s»"
#: connect.c:252
msgid "protocol error: unexpected capabilities^{}"
msgstr "error de protocol: unexpected capabilities^{}"
#: connect.c:273
#, c-format
msgid "protocol error: expected shallow sha-1, got '%s'"
msgstr ""
"s'ha produït un error de protocol: s'esperava shallow sha-1, s'ha rebut «%s»"
#: connect.c:275
msgid "repository on the other end cannot be shallow"
msgstr "el dipòsit de l'altre extrem no pot ser shallow"
#: connect.c:313
msgid "invalid packet"
msgstr "paquet no vàlid"
#: connect.c:333
#, c-format
msgid "protocol error: unexpected '%s'"
msgstr "s'ha produït un error de protocol: no s'esperava «%s»"
#: connect.c:441
#, c-format
msgid "invalid ls-refs response: %s"
msgstr "resposta de ls-refs no vàlida: %s"
#: connect.c:445
msgid "expected flush after ref listing"
msgstr "s'esperava una neteja després del llistat de referències"
#: connect.c:544
#, c-format
msgid "protocol '%s' is not supported"
msgstr "el protocol «%s» no és compatible"
#: connect.c:595
msgid "unable to set SO_KEEPALIVE on socket"
msgstr "no s'ha pogut establir SO_KEEPALIVE al sòcol"
#: connect.c:635 connect.c:698
#, c-format
msgid "Looking up %s ... "
msgstr "S'està cercant %s..."
#: connect.c:639
#, c-format
msgid "unable to look up %s (port %s) (%s)"
msgstr "no s'ha pogut trobar %s (port %s) (%s)"
#. TRANSLATORS: this is the end of "Looking up %s ... "
#: connect.c:643 connect.c:714
#, c-format
msgid ""
"done.\n"
"Connecting to %s (port %s) ... "
msgstr ""
"fet.\n"
"S'està connectant a %s (port %s) ... "
#: connect.c:665 connect.c:742
#, c-format
msgid ""
"unable to connect to %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"no s'ha pogut connectar a %s:\n"
"%s"
#. TRANSLATORS: this is the end of "Connecting to %s (port %s) ... "
#: connect.c:671 connect.c:748
msgid "done."
msgstr "fet."
#: connect.c:702
#, c-format
msgid "unable to look up %s (%s)"
msgstr "no s'ha pogut trobar %s (%s)"
#: connect.c:708
#, c-format
msgid "unknown port %s"
msgstr "port desconegut %s"
#: connect.c:845 connect.c:1175
#, c-format
msgid "strange hostname '%s' blocked"
msgstr "s'ha bloquejat el nom estrany d'amfitrió «%s»"
#: connect.c:847
#, c-format
msgid "strange port '%s' blocked"
msgstr "s'ha bloquejat el port estrany «%s»"
#: connect.c:857
#, c-format
msgid "cannot start proxy %s"
msgstr "no s'ha pogut iniciar servidor intermediari «%s»"
#: connect.c:928
msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
msgstr ""
"no s'ha especificat un camí; vegeu «git help pull» per la sintaxi vàlida per "
"URL"
#: connect.c:1123
msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
msgstr "la variant «simple» d'ssh no és compatible amb -4"
#: connect.c:1135
msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
msgstr "la variant «simple» d'ssh no és compatible amb -6"
#: connect.c:1152
msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
msgstr "la variant «simple» d'ssh no permet definir el port"
#: connect.c:1264
#, c-format
msgid "strange pathname '%s' blocked"
msgstr "s'ha bloquejat el nom de fitxer estrany «%s»"
#: connect.c:1311
msgid "unable to fork"
msgstr "no s'ha pogut bifurcar"
#: connected.c:107 builtin/fsck.c:209 builtin/prune.c:45
msgid "Checking connectivity"
msgstr "S'està comprovant la connectivitat"
#: connected.c:119
msgid "Could not run 'git rev-list'"
msgstr "No s'ha pogut executar «git rev-list»"
#: connected.c:139
msgid "failed write to rev-list"
msgstr "escriptura fallada al rev-list"
#: connected.c:146
msgid "failed to close rev-list's stdin"
msgstr "s'ha produït un error en tancar l'stdin del rev-list"
#: convert.c:194
#, c-format
msgid "illegal crlf_action %d"
msgstr "crlf_action %d il·legal"
#: convert.c:207
#, c-format
msgid "CRLF would be replaced by LF in %s"
msgstr "CRLF es reemplaçà per LF en %s"
#: convert.c:209
#, c-format
msgid ""
"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
"The file will have its original line endings in your working directory"
msgstr ""
"CRLF serà reemplaçat per LF en %s.\n"
"El fitxer tindrà els seus terminadors de línia originals en el vostre "
"directori de treball"
#: convert.c:217
#, c-format
msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
msgstr "LF es reemplaçà per CRLF en %s"
#: convert.c:219
#, c-format
msgid ""
"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
"The file will have its original line endings in your working directory"
msgstr ""
"LF serà reemplaçat per CRLF en %s.\n"
"El fitxer tindrà els seus terminadors de línia originals en el vostre "
"directori de treball"
#: convert.c:284
#, c-format
msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
msgstr "BOM està prohibida a «%s» si està codificada com a %s"
#: convert.c:291
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%.*s as "
"working-tree-encoding."
msgstr ""
"El fitxer «%s» conté una marca d'ordre de byte (BOM). Utilitzeu UTF-%.*s com "
"a codificacions d'arbre de treball."
#: convert.c:304
#, c-format
msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
msgstr "La BOM és necessària en «%s» si està codificada com a %s"
#: convert.c:306
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-"
"%sLE (depending on the byte order) as working-tree-encoding."
msgstr ""
"Falta una marca d'ordre de byte (BOM) al fitxer «%s». Useu UTF-%sBE o UTF-"
"%sLE (depenent de l'ordre de byte) com a codificacions d'arbre de treball."
#: convert.c:419 convert.c:490
#, c-format
msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
msgstr "s'ha produït un error en codificar «%s» des de %s a %s"
#: convert.c:462
#, c-format
msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
msgstr "codificar «%s» des de %s a %s i cap enrere no és el mateix"
#: convert.c:668
#, c-format
msgid "cannot fork to run external filter '%s'"
msgstr "no es pot bifurcar per a executar el filtre extern «%s»"
#: convert.c:688
#, c-format
msgid "cannot feed the input to external filter '%s'"
msgstr "no es pot alimentar l'entrada al filtre extern «%s»"
#: convert.c:695
#, c-format
msgid "external filter '%s' failed %d"
msgstr "el filtre extern «%s» ha fallat %d"
#: convert.c:730 convert.c:733
#, c-format
msgid "read from external filter '%s' failed"
msgstr "la lectura del filtre extern «%s» ha fallat"
#: convert.c:736 convert.c:791
#, c-format
msgid "external filter '%s' failed"
msgstr "el filtre extern «%s» ha fallat"
#: convert.c:840
msgid "unexpected filter type"
msgstr "tipus de filtre inesperat"
#: convert.c:851
msgid "path name too long for external filter"
msgstr "el nom del camí és massa gran per al filtre extern"
#: convert.c:943
#, c-format
msgid ""
"external filter '%s' is not available anymore although not all paths have "
"been filtered"
msgstr ""
"el filtre extern «%s» ja no està disponible encara que no s'han filtrat tots "
"els camins"
#: convert.c:1243
msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
msgstr "cert/fals no són codificacions d'arbre de treball vàlides"
#: convert.c:1431 convert.c:1465
#, c-format
msgid "%s: clean filter '%s' failed"
msgstr "%s: el filtre de netejat «%s» ha fallat"
#: convert.c:1511
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: smudge filter %s failed"
msgstr "percentatges Ha fallat el filtre de l'esborronat"
#: credential.c:96
#, c-format
msgid "skipping credential lookup for key: credential.%s"
msgstr ""
#: credential.c:112
msgid "refusing to work with credential missing host field"
msgstr ""
#: credential.c:114
msgid "refusing to work with credential missing protocol field"
msgstr ""
#: credential.c:396
#, c-format
msgid "url contains a newline in its %s component: %s"
msgstr ""
#: credential.c:440
#, c-format
msgid "url has no scheme: %s"
msgstr "l'url no té esquema: %s"
#: credential.c:513
#, c-format
msgid "credential url cannot be parsed: %s"
msgstr "no s'ha pogut analitzar l'URL de credencials: %s"
#: date.c:138
msgid "in the future"
msgstr "en el futur"
#: date.c:144
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> second ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> seconds ago"
msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> segon"
msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> segons"
#: date.c:151
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> minute ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> minutes ago"
msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> minut"
msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> minuts"
#: date.c:158
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> hour ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> hours ago"
msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> hora"
msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> hores"
#: date.c:165
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> day ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> days ago"
msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> dia"
msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> dies"
#: date.c:171
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> week ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> weeks ago"
msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> setmana"
msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> setmanes"
#: date.c:178
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> month ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> months ago"
msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> mes"
msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> mesos"
#: date.c:189
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> year"
msgid_plural "%<PRIuMAX> years"
msgstr[0] "%<PRIuMAX> any"
msgstr[1] "%<PRIuMAX> anys"
#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
#: date.c:192
#, c-format
msgid "%s, %<PRIuMAX> month ago"
msgid_plural "%s, %<PRIuMAX> months ago"
msgstr[0] "fa %s i %<PRIuMAX> mes"
msgstr[1] "fa %s i %<PRIuMAX> mesos"
#: date.c:197 date.c:202
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> year ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> any"
msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> anys"
#: delta-islands.c:272
msgid "Propagating island marks"
msgstr "S'estan propagant les marques d'illa"
#: delta-islands.c:290
#, c-format
msgid "bad tree object %s"
msgstr "objecte d'arbre malmès %s"
#: delta-islands.c:334
#, c-format
msgid "failed to load island regex for '%s': %s"
msgstr ""
"s'ha produït un error en carregar l'expressió regular de l'illa per «%s»: %s"
#: delta-islands.c:390
#, c-format
msgid "island regex from config has too many capture groups (max=%d)"
msgstr ""
"l'expressió regular de l'illa des de la configuració té massa grups de "
"captura (màx=%d)"
#: delta-islands.c:467
#, c-format
msgid "Marked %d islands, done.\n"
msgstr "Marcades %d illes, fet.\n"
#: diff-no-index.c:238
msgid "git diff --no-index [<options>] <path> <path>"
msgstr "git diff --no-index [<opcions>] <camí> <camí>"
#: diff-no-index.c:263
msgid ""
"Not a git repository. Use --no-index to compare two paths outside a working "
"tree"
msgstr ""
"No és un dipòsit Git. Useu --no-index per a comparar dos camins fora del "
"directori de treball"
#: diff.c:155
#, c-format
msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
msgstr ""
" S'ha produït un error en analitzar el percentatge limitant de dirstat "
"«%s»\n"
#: diff.c:160
#, c-format
msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
msgstr " Paràmetre de dirstat desconegut «%s»\n"
#: diff.c:296
msgid ""
"color moved setting must be one of 'no', 'default', 'blocks', 'zebra', "
"'dimmed-zebra', 'plain'"
msgstr ""
"el paràmetre de color en moviment ha de ser «no», «default», «blocks», "
"«zebra», «dimmed-zebra» o «plain»"
#: diff.c:324
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"unknown color-moved-ws mode '%s', possible values are 'ignore-space-change', "
"'ignore-space-at-eol', 'ignore-all-space', 'allow-indentation-change'"
msgstr ""
"el mode «%s» de «color-moved-ws» és «ignore-space-change» «ignore-space-at-"
"eol» «ignore-all-space» «allow-indentation-change»"
#: diff.c:332
#, fuzzy
msgid ""
"color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other "
"whitespace modes"
msgstr ""
"color-moved-ws allow-indentation-change no es pot combinar amb altres modes "
"d'espai en blanc"
#: diff.c:405
#, c-format
msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
msgstr ""
"Valor desconegut de la variable de configuració de «diff.submodule»: «%s»"
#: diff.c:465
#, c-format
msgid ""
"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
"%s"
msgstr ""
"S'han trobat errors en la variable de configuració «diff.dirstat»:\n"
"%s"
#: diff.c:4238
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr "el diff external s'ha mort, s'està aturant a %s"
#: diff.c:4583
msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
msgstr "--name-only, --name-status, --check i -s són mútuament excloents"
#: diff.c:4586
msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
msgstr "-G, -S and --find-object són mútuament excloents"
#: diff.c:4664
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "--follow requereix exactament una especificació de camí"
#: diff.c:4712
#, c-format
msgid "invalid --stat value: %s"
msgstr "valor --stat no vàlid: %s"
#: diff.c:4717 diff.c:4722 diff.c:4727 diff.c:4732 diff.c:5245
#: parse-options.c:197 parse-options.c:201
#, c-format
msgid "%s expects a numerical value"
msgstr "%s espera un valor numèric"
#: diff.c:4749
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
"%s"
msgstr ""
"S'ha produït un error en analitzar el paràmetre d'opció de --dirstat/-X:\n"
"%s"
#: diff.c:4834
#, c-format
msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
msgstr "classe de canvi «%c» desconeguda a --diff-filter=%s"
#: diff.c:4858
#, c-format
msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
msgstr "valor desconegut després de ws-error-highlight=%.*s"
#: diff.c:4872
#, c-format
msgid "unable to resolve '%s'"
msgstr "no s'ha pogut resoldre «%s»"
#: diff.c:4922 diff.c:4928
#, c-format
msgid "%s expects <n>/<m> form"
msgstr "%s espera una forma <n>/<m>"
#: diff.c:4940
#, c-format
msgid "%s expects a character, got '%s'"
msgstr "%s esperava un caràcter, s'ha rebut «%s»"
#: diff.c:4961
#, c-format
msgid "bad --color-moved argument: %s"
msgstr "argument --color-moved incorrecte: %s"
#: diff.c:4980
#, c-format
msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
msgstr "mode «%s» no vàlid en --color-moved-ws"
#: diff.c:5020
msgid ""
"option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
"\"histogram\""
msgstr ""
"l'opció diff-algorithm accepta «myers», «minimal», «patience» i «histogram»"
#: diff.c:5056 diff.c:5076
#, c-format
msgid "invalid argument to %s"
msgstr "argument no vàlid a %s"
#: diff.c:5214
#, c-format
msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr ""
"s'ha produït un error en analitzar el paràmetre d'opció de --submodule: «%s»"
#: diff.c:5270
#, c-format
msgid "bad --word-diff argument: %s"
msgstr "argument --word-diff incorrecte: %s"
#: diff.c:5293
msgid "Diff output format options"
msgstr "Opcions del format de sortida del diff"
#: diff.c:5295 diff.c:5301
msgid "generate patch"
msgstr "generant pedaç"
#: diff.c:5298 builtin/log.c:177
msgid "suppress diff output"
msgstr "omet la sortida de diferències"
#: diff.c:5303 diff.c:5417 diff.c:5424
msgid "<n>"
msgstr "<n>"
#: diff.c:5304 diff.c:5307
msgid "generate diffs with <n> lines context"
msgstr "genera diffs amb <n> línies de context"
#: diff.c:5309
msgid "generate the diff in raw format"
msgstr "genera el diff en format cru"
#: diff.c:5312
msgid "synonym for '-p --raw'"
msgstr "sinònim de «-p --raw»"
#: diff.c:5316
msgid "synonym for '-p --stat'"
msgstr "sinònim de «-p --stat»"
#: diff.c:5320
msgid "machine friendly --stat"
msgstr "llegible per màquina --stat"
#: diff.c:5323
msgid "output only the last line of --stat"
msgstr "mostra només l'última línia de --stat"
#: diff.c:5325 diff.c:5333
msgid "<param1,param2>..."
msgstr "<param1,param2>..."
#: diff.c:5326
msgid ""
"output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
msgstr ""
"genera la distribució de la quantitat relativa de canvis per a cada "
"subdirectori"
#: diff.c:5330
msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
msgstr "sinònim de --dirstat=cumulative"
#: diff.c:5334
msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
msgstr "sinònim de --dirstat=files,param1,param2..."
#: diff.c:5338
msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
msgstr ""
"avisa si els canvis introdueixen marcadors en conflicte o errors d'espai en "
"blanc"
#: diff.c:5341
msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
msgstr "resum condensat com ara creacions, canvis de nom i mode"
#: diff.c:5344
msgid "show only names of changed files"
msgstr "mostra només els noms de fitxers canviats"
#: diff.c:5347
msgid "show only names and status of changed files"
msgstr "mostra només els noms i l'estat dels fitxers canviats"
#: diff.c:5349
msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
msgstr "<amplada>[<amplada-nom>[,<recompte>]]"
#: diff.c:5350
msgid "generate diffstat"
msgstr "genera diffstat"
#: diff.c:5352 diff.c:5355 diff.c:5358
msgid "<width>"
msgstr "<amplada>"
#: diff.c:5353
msgid "generate diffstat with a given width"
msgstr "genera diffstat amb una amplada donada"
#: diff.c:5356
msgid "generate diffstat with a given name width"
msgstr "genera diffstat amb un nom d'amplada donat"
#: diff.c:5359
msgid "generate diffstat with a given graph width"
msgstr "genera diffstat amb una amplada de graf donada"
#: diff.c:5361
msgid "<count>"
msgstr "<comptador>"
#: diff.c:5362
msgid "generate diffstat with limited lines"
msgstr "genera diffstat amb línies limitades"
#: diff.c:5365
msgid "generate compact summary in diffstat"
msgstr "genera un resum compacte a diffstat"
#: diff.c:5368
msgid "output a binary diff that can be applied"
msgstr "diff amb sortida binària que pot ser aplicada"
#: diff.c:5371
#, fuzzy
msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
msgstr ""
"mostra els noms complets dels objectes pre i post-imatge a les línies «index»"
#: diff.c:5373
msgid "show colored diff"
msgstr "mostra un diff amb colors"
#: diff.c:5374
msgid "<kind>"
msgstr "<kind>"
#: diff.c:5375
msgid ""
"highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
"diff"
msgstr ""
"ressalta els errors d'espai en blanc a les línies «context», «old» o «new» al "
"diff"
#: diff.c:5378
#, fuzzy
msgid ""
"do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
"--numstat"
msgstr ""
"no munge noms de camí i utilitza NULs com a terminadors de camp de sortida "
"en --raw o --numstat"
#: diff.c:5381 diff.c:5384 diff.c:5387 diff.c:5493
msgid "<prefix>"
msgstr "<prefix>"
#: diff.c:5382
msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
msgstr "mostra el prefix d'origen donat en lloc de «a/»"
#: diff.c:5385
msgid "show the given destination prefix instead of \"b/\""
msgstr "mostra el prefix de destinació indicat en lloc de «b/»"
#: diff.c:5388
msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
msgstr "afegir un prefix addicional per a cada línia de sortida"
#: diff.c:5391
msgid "do not show any source or destination prefix"
msgstr "no mostris cap prefix d'origen o destí"
#: diff.c:5394
msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
msgstr ""
"mostra el context entre trossos de diferència fins al nombre especificat de "
"línies"
#: diff.c:5398 diff.c:5403 diff.c:5408
msgid "<char>"
msgstr "<char>"
#: diff.c:5399
msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
msgstr ""
"especifiqueu el caràcter per a indicar una línia nova en comptes de «+»"
#: diff.c:5404
msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
msgstr ""
"especifiqueu el caràcter per a indicar una línia antiga en comptes de «-»"
#: diff.c:5409
msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
msgstr "especifiqueu el caràcter per a indicar context en comptes de « »"
#: diff.c:5412
msgid "Diff rename options"
msgstr "Opcions de canvi de nom del diff"
#: diff.c:5413
msgid "<n>[/<m>]"
msgstr "<n>[/<m>]"
#: diff.c:5414
msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
msgstr ""
"divideix els canvis de reescriptura completa en parells de suprimir i crear"
#: diff.c:5418
msgid "detect renames"
msgstr "detecta els canvis de noms"
#: diff.c:5422
msgid "omit the preimage for deletes"
msgstr "omet les preimatges per les supressions"
#: diff.c:5425
msgid "detect copies"
msgstr "detecta còpies"
#: diff.c:5429
msgid "use unmodified files as source to find copies"
msgstr "usa els fitxers no modificats com a font per trobar còpies"
#: diff.c:5431
msgid "disable rename detection"
msgstr "inhabilita la detecció de canvis de nom"
#: diff.c:5434
msgid "use empty blobs as rename source"
msgstr "usa els blobs buits com a font de canvi de nom"
#: diff.c:5436