blob: 66e2b7ea252bd0144a1ba396111809ecd5703cd2 [file] [log] [blame]
# Bulgarian translation of git po-file.
# Copyright (C) 2014, 2015, 2016, 2017 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
# This file is distributed under the same license as the git package.
# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015, 2016, 2017.
#
# ========================
# DICTIONARY TO MERGE IN GIT GUI
# ------------------------
# range диапазон
# unreachable object недостижим обект
# dangling objects обект извън клон
# fast-forward превъртане
# tree-level merge тривиално сливане (различни файлове са променяни, слива се като дърво)
# automatic merge автоманично сливаве (еднакви файлове са променяни, но в неприпокриващи се части)
# real merge същинско сливане (а не превъртане)
# three-way merge тройно сливане
# octopus merge множествено сливане
# stale remote старо хранилище
# rebase пребазирам
# force (push) принудително изтласквам
# stash/index индекс
# squash commits смачкване на подавания
# root commit начално подаване
# fixup вкарвам подаване в предното без следа
# remote-tracking branch следящ клон
# git bundle пратка на git
# bisect двоично търсене
# am прилагам поредица от кръпки
# working directory/tree — винаги работно дърво, git следи цялото дърво, а не директории, работна директория за cwd
# switch to branch преминавам към клон
# sparse entry частично изтеглена директория/път
# revision range диапазон на версиите
# cover letter придружаващо писмо
# reference repository еталонно хранилище
# grafted repository хранилище с присаждане
# thin pack съкратен пакет
# stat (a file) получавам информация чрез „stat“ (за файл)
# mixed reset смесено зануляване (индекса и указателя „HEAD“, без работното дърво)
# soft reset меко зануляване (само указателя „HEAD“, без индекса и работното дърво)
# hard reset пълно зануляване (указателя „HEAD“, индекса и работното дърво)
# merge reset слято зануляване (целия индекс и отчасти работното дърво — без файловете с промени между работното дърво и индекса)
# keep reset запазващо зануляване (отчасти индекса и работното дърво — файловете с промени от подаването и „HEAD“)
# commit-ish указател към подаване
# sequence последователност/поредица
# whitespace symbol знаци за интервали
# shortlog съкратения журнал
# backing store мястото за съхранение
# reject отхвърлено парче
# topic branch тематичен клон
# empty head връх без история
# tree-ish указател към дърво
# dirty нечист, мръсен (файл, индекс)
# fallback резервен вариант
# pathspec magic опция за магически пътища
# bitmap index индекс на база битови маски
# mark маркер
# plumbing команди от системно ниво
# porcelain команди от потребителско ниво
# pack [noun] пакетен файл - fixme in glossary
# repack препакетирам
# mainline базово подаване - при cherry-pick на merge - към коя версия да се изчислява разликата
# token лексема
# trailer епилог/завършек на съобщение
# cwd текуща работна директория
# untracked cache кеш за неследените файлове
# broken/corrupt повреден
# restore възстановявам
# precious objects repo хранилище с важни обекти
# linked checkout свързано изтегляне
# term управляваща дума (за git-bisect)
# mergetag етикет при сливане
# delta - разлика, делта, обект-разлика
# peeled tag - проследен етикет - когато етикет сочи към друг етикет, а не подаване и проследяваме подобно на символна връзка
# strip - премахвам (за компонент при филтриране)
# unrelated histories - независими истории
# inexact rename detection търсене на преименувания на обекти съчетани с промени
# hunk парче
# binary patch двоична кръпка
# reverse-apply прилагам в обратна посока
# todo file команден файл
# alternate алтернативен източник
# superproject обхващащ проект
# split index разделяне на индекса
# ----
# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
# ========================
# „“…— ●≫ѝ→
#
# consistency between stdout - standard output/ stdin - standard input/ stderr - standard error
#
#
# ========================
# RECHECK
# ------------------------
# FIXME
# HEAD as a reference vs head of a branch
# git update-index -h извежда само един ред, а не цялата помощ за опциите
# git fetch --al работи подобно на --all
# ========================
# GENERATE STATS
# ------------------------
# grep ^#: bg.po | cut -c4- |tr ' ' '\n'| sed -e 's/:[0-9][0-9]*//' -e 's%.*/%%' -e 's/[.][^.]*$//' > OUT
# sort -u OUT > UNIQUE
# for i in `cat UNIQUE`; do echo `grep "^$i$" OUT | wc -l` $i ; done | sort -nr > STATS
#
# ========================
# FIND NON FULLY TRANSLATED
# ------------------------
# msgattrib --untranslated bg.po > untranslated.po
# msgattrib --only-fuzzy bg.po > fuzzy.po
# msgcat.exe untranslated.po fuzzy.po > new.po
# grep ^#: new.po | cut -c4- |tr ' ' '\n'| sed -e 's/:[0-9][0-9]*//' -e 's%.*/%%' -e 's/[.][^.]*$//' | sort -u
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2017-05-05 09:35+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2017-05-07 09:24+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: advice.c:55
#, c-format
msgid "hint: %.*s\n"
msgstr "Подсказка: %.*s\n"
#: advice.c:83
msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Отбирането на подавания е блокирано от неслети файлове."
#: advice.c:85
msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Подаването е блокирано от неслети файлове."
#: advice.c:87
msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Сливането е блокирано от неслети файлове."
#: advice.c:89
msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Издърпването е блокирано от неслети файлове."
#: advice.c:91
msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлове."
#: advice.c:93
#, c-format
msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
#: advice.c:101
msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
"as appropriate to mark resolution and make a commit."
msgstr ""
"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“\n"
"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
#: advice.c:109
msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
#: advice.c:114 builtin/merge.c:1185
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
#: advice.c:116
msgid "Please, commit your changes before merging."
msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
#: advice.c:117
msgid "Exiting because of unfinished merge."
msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
#: advice.c:123
#, c-format
msgid ""
"Note: checking out '%s'.\n"
"\n"
"You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
"changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
"state without impacting any branches by performing another checkout.\n"
"\n"
"If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
"do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:\n"
"\n"
" git checkout -b <new-branch-name>\n"
"\n"
msgstr ""
"Бележка: изтегляне на „%s“.\n"
"\n"
"Указателят „HEAD“ не е свързан. Може да разглеждате, да правите произволни\n"
"промени и да ги подавате. Ако изтеглите нещо друго, всички промени ще "
"бъдат\n"
"забравени и никой клон няма да се промени.\n"
"\n"
"Ако искате да създадете нов клон, за да запазите подаванията си, можете да\n"
"направите това като зададете име на клон към опцията „-b“ на командата\n"
"„commit“. Например:\n"
"\n"
" git checkout -b ИМЕ_НА_НОВ_КЛОН\n"
"\n"
#: apply.c:57
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
#: apply.c:73
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
#: apply.c:125
msgid "--reject and --3way cannot be used together."
msgstr "опциите „--reject“ и „--3way“ са несъвместими"
#: apply.c:127
msgid "--cached and --3way cannot be used together."
msgstr "опциите „--cached“ и „--3way“ са несъвместими"
#: apply.c:130
msgid "--3way outside a repository"
msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
#: apply.c:141
msgid "--index outside a repository"
msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
#: apply.c:144
msgid "--cached outside a repository"
msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
#: apply.c:845
#, c-format
msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
#: apply.c:854
#, c-format
msgid "regexec returned %d for input: %s"
msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
#: apply.c:938
#, c-format
msgid "unable to find filename in patch at line %d"
msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
#: apply.c:977
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
"null“, а бе получен „%1$s“"
#: apply.c:983
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
"неправилно име на нов файл"
#: apply.c:984
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
"неправилно име на стар файл"
#: apply.c:990
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
"null“"
#: apply.c:1488
#, c-format
msgid "recount: unexpected line: %.*s"
msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
#: apply.c:1557
#, c-format
msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
#: apply.c:1577
#, c-format
msgid ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
"component (line %d)"
msgid_plural ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
"components (line %d)"
msgstr[0] ""
"След съкращаването на %d-та част от компонентите на пътя, в заглавната част "
"на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
msgstr[1] ""
"След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
#: apply.c:1589
#, c-format
msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
msgstr ""
"в заглавната част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
#: apply.c:1759
msgid "new file depends on old contents"
msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
#: apply.c:1761
msgid "deleted file still has contents"
msgstr "изтритият файл не е празен"
#: apply.c:1795
#, c-format
msgid "corrupt patch at line %d"
msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
#: apply.c:1832
#, c-format
msgid "new file %s depends on old contents"
msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
#: apply.c:1834
#, c-format
msgid "deleted file %s still has contents"
msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
#: apply.c:1837
#, c-format
msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
#: apply.c:1984
#, c-format
msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
#: apply.c:2021
#, c-format
msgid "unrecognized binary patch at line %d"
msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
#: apply.c:2182
#, c-format
msgid "patch with only garbage at line %d"
msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
#: apply.c:2265
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
#: apply.c:2269
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
#: apply.c:2922
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
#: apply.c:3041
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
msgstr[0] ""
"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d ред)."
msgstr[1] ""
"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
#: apply.c:3053
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr ""
"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
#: apply.c:3059
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
"%.*s"
msgstr ""
"при търсене за:\n"
"%.*s"
#: apply.c:3081
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
#: apply.c:3089
#, c-format
msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
msgstr ""
"двоичната кръпка не може да се приложи в обратна посока, когато обратното "
"парче за „%s“ липсва"
#: apply.c:3135
#, c-format
msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
#: apply.c:3145
#, c-format
msgid ""
"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
#: apply.c:3153
#, c-format
msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
#: apply.c:3171
#, c-format
msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
msgstr ""
"необходимият резултат след операцията — „%s“ за „%s“ не може да бъде "
"прочетен"
#: apply.c:3184
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
#: apply.c:3190
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr ""
"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се: „%s“, а "
"бе получено: „%s“)"
#: apply.c:3211
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
#: apply.c:3333
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
#: apply.c:3381 apply.c:3392 apply.c:3438 setup.c:253
#, c-format
msgid "failed to read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
#: apply.c:3389
#, c-format
msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
#: apply.c:3418 apply.c:3658
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
#: apply.c:3501 apply.c:3672
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
#: apply.c:3510 apply.c:3680
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
#: apply.c:3545
msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"в хранилището липсват необходимите обекти BLOB, за да се премине към тройно "
"сливане."
#: apply.c:3548
#, c-format
msgid "Falling back to three-way merge...\n"
msgstr "Преминаване към тройно сливане…\n"
#: apply.c:3564 apply.c:3568
#, c-format
msgid "cannot read the current contents of '%s'"
msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
#: apply.c:3580
#, c-format
msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
msgstr "Неуспешно преминаване към тройно сливане…\n"
#: apply.c:3594
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
#: apply.c:3599
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
#: apply.c:3625
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
#: apply.c:3697
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "„%s“: неправилен вид"
#: apply.c:3699
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
#: apply.c:3850 apply.c:3852
#, c-format
msgid "invalid path '%s'"
msgstr "неправилен път: „%s“"
#: apply.c:3908
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
#: apply.c:3911
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
#: apply.c:3931
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
#: apply.c:3936
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr ""
"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
#: apply.c:3956
#, c-format
msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
#: apply.c:3960
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
#: apply.c:3975
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
#: apply.c:4066
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
msgstr ""
"информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
#: apply.c:4073
#, c-format
msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
#: apply.c:4076
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
#: apply.c:4081 builtin/checkout.c:252 builtin/reset.c:135
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
#: apply.c:4085
#, c-format
msgid "could not add %s to temporary index"
msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
#: apply.c:4095
#, c-format
msgid "could not write temporary index to %s"
msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
#: apply.c:4233
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
#: apply.c:4268
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
#: apply.c:4274
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr ""
"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
#: apply.c:4282
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr ""
"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
#: apply.c:4288 apply.c:4432
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
#: apply.c:4329
#, c-format
msgid "failed to write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
#: apply.c:4333
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "затваряне на файла „%s“"
#: apply.c:4403
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
#: apply.c:4501
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
#: apply.c:4509
msgid "internal error"
msgstr "вътрешна грешка"
#: apply.c:4512
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
#: apply.c:4523
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
#: apply.c:4531 builtin/fetch.c:739 builtin/fetch.c:988
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
#: apply.c:4545
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
#: apply.c:4549
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
#: apply.c:4659
#, c-format
msgid "Skipped patch '%s'."
msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
#: apply.c:4667
msgid "unrecognized input"
msgstr "непознат вход"
#: apply.c:4686
msgid "unable to read index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
#: apply.c:4823
#, c-format
msgid "can't open patch '%s': %s"
msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
#: apply.c:4850
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
#: apply.c:4856 apply.c:4871
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
#: apply.c:4864
#, c-format
msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
msgstr[0] ""
"Добавен е %d ред след корекцията на грешките в знаците за интервали."
msgstr[1] ""
"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
#: apply.c:4880 builtin/add.c:463 builtin/mv.c:298 builtin/rm.c:391
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
#: apply.c:4911 apply.c:4914 builtin/am.c:2276 builtin/am.c:2279
#: builtin/clone.c:113 builtin/fetch.c:98 builtin/pull.c:180
#: builtin/submodule--helper.c:304 builtin/submodule--helper.c:629
#: builtin/submodule--helper.c:632 builtin/submodule--helper.c:973
#: builtin/submodule--helper.c:976 builtin/submodule--helper.c:1161
#: git-add--interactive.perl:239
msgid "path"
msgstr "път"
#: apply.c:4912
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
#: apply.c:4915
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
#: apply.c:4917 builtin/am.c:2285
msgid "num"
msgstr "БРОЙ"
#: apply.c:4918
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
#: apply.c:4921
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
#: apply.c:4923
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
#: apply.c:4927
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
#: apply.c:4929
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
#: apply.c:4931
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
#: apply.c:4933
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
#: apply.c:4935
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
#: apply.c:4937
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
#: apply.c:4939
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr ""
"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
"summary“"
#: apply.c:4941
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
#: apply.c:4943
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr ""
"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
#: apply.c:4946 builtin/checkout-index.c:169 builtin/ls-files.c:515
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
#: apply.c:4948
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
#: apply.c:4949 builtin/am.c:2264
msgid "action"
msgstr "действие"
#: apply.c:4950
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
#: apply.c:4953 apply.c:4956
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr ""
"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
#: apply.c:4959
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
#: apply.c:4961
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
#: apply.c:4963
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
#: apply.c:4965
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
#: apply.c:4966 builtin/add.c:267 builtin/check-ignore.c:19
#: builtin/commit.c:1337 builtin/count-objects.c:94 builtin/fsck.c:651
#: builtin/log.c:1867 builtin/mv.c:122 builtin/read-tree.c:134
msgid "be verbose"
msgstr "повече подробности"
#: apply.c:4968
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
#: apply.c:4971
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
#: apply.c:4973 builtin/am.c:2273
msgid "root"
msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
#: apply.c:4974
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
#: archive.c:12
msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr "git archive [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
#: archive.c:13
msgid "git archive --list"
msgstr "git archive --list"
#: archive.c:14
msgid ""
"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr ""
"git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО "
"[ПЪТ…]"
#: archive.c:15
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
#: archive.c:332 builtin/add.c:152 builtin/add.c:442 builtin/rm.c:300
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
#: archive.c:417
msgid "fmt"
msgstr "ФОРМАТ"
#: archive.c:417
msgid "archive format"
msgstr "ФОРМАТ на архива"
#: archive.c:418 builtin/log.c:1436
msgid "prefix"
msgstr "ПРЕФИКС"
#: archive.c:419
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
#: archive.c:420 builtin/blame.c:2598 builtin/blame.c:2599 builtin/config.c:60
#: builtin/fast-export.c:987 builtin/fast-export.c:989 builtin/grep.c:1061
#: builtin/hash-object.c:101 builtin/ls-files.c:549 builtin/ls-files.c:552
#: builtin/notes.c:401 builtin/notes.c:564 builtin/read-tree.c:129
#: parse-options.h:153
msgid "file"
msgstr "ФАЙЛ"
#: archive.c:421 builtin/archive.c:89
msgid "write the archive to this file"
msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
#: archive.c:423
msgid "read .gitattributes in working directory"
msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
#: archive.c:424
msgid "report archived files on stderr"
msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
#: archive.c:425
msgid "store only"
msgstr "само съхранение без компресиране"
#: archive.c:426
msgid "compress faster"
msgstr "бързо компресиране"
#: archive.c:434
msgid "compress better"
msgstr "добро компресиране"
#: archive.c:437
msgid "list supported archive formats"
msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
#: archive.c:439 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:103 builtin/clone.c:106
#: builtin/submodule--helper.c:641 builtin/submodule--helper.c:982
msgid "repo"
msgstr "хранилище"
#: archive.c:440 builtin/archive.c:91
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
#: archive.c:441 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:485
msgid "command"
msgstr "команда"
#: archive.c:442 builtin/archive.c:93
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
#: archive.c:449
msgid "Unexpected option --remote"
msgstr "Неочаквана опция „--remote“"
#: archive.c:451
msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
msgstr "Опцията „--exec“ изисква „--remote“"
#: archive.c:453
msgid "Unexpected option --output"
msgstr "Неочаквана опция „--output“"
#: archive.c:475
#, c-format
msgid "Unknown archive format '%s'"
msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
#: archive.c:482
#, c-format
msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
#: attr.c:212
#, c-format
msgid "%.*s is not a valid attribute name"
msgstr "„%.*s“ е неправилно име за атрибут"
#: attr.c:408
msgid ""
"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
"Use '\\!' for literal leading exclamation."
msgstr ""
"Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
#: bisect.c:444
#, c-format
msgid "Could not open file '%s'"
msgstr "Файлът „%s“ не може да се отвори"
#: bisect.c:449
#, c-format
msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
msgstr "Неправилно цитирано съдържание във файла „%s“: %s"
#: bisect.c:657
#, c-format
msgid "We cannot bisect more!\n"
msgstr "Повече не може да се търси двоично!\n"
#: bisect.c:710
#, c-format
msgid "Not a valid commit name %s"
msgstr "Неправилно име на подаване „%s“"
#: bisect.c:734
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is bad.\n"
"This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
msgstr ""
"Неправилна база за сливане: %s.\n"
"Следователно грешката е коригирана между „%s“ и [%s].\n"
#: bisect.c:739
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is new.\n"
"The property has changed between %s and [%s].\n"
msgstr ""
"Нова база за сливане: %s.\n"
"Свойството е променено между „%s“ и [%s].\n"
#: bisect.c:744
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is %s.\n"
"This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
msgstr ""
"Базата за сливане „%s“ е %s.\n"
"Следователно първото %s подаване е между „%s“ и [%s].\n"
#: bisect.c:752
#, c-format
msgid ""
"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
"git bisect cannot work properly in this case.\n"
"Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
msgstr ""
"Някои от указателите от „%s“ не са предшественици на указателя „%s“.\n"
"Двоичното търсене с git bisect няма да работи правилно.\n"
"Дали не сте объркали указателите „%s“ и „%s“?\n"
#: bisect.c:765
#, c-format
msgid ""
"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
"So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
"We continue anyway."
msgstr ""
"базата за сливане между „%s“ и [%s] трябва да бъде прескочена.\n"
"Не може да сме сигурни, че първото %s подаване е между „%s“ и „%s“.\n"
"Двоичното търсене продължава."
#: bisect.c:800
#, c-format
msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери база за сливане\n"
#: bisect.c:851
#, c-format
msgid "a %s revision is needed"
msgstr "необходима е версия „%s“"
#: bisect.c:868 builtin/notes.c:174 builtin/tag.c:255
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
#: bisect.c:919
#, c-format
msgid "could not read file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
#: bisect.c:949
msgid "reading bisect refs failed"
msgstr "неуспешно прочитане на указателите за двоично търсене"
#: bisect.c:969
#, c-format
msgid "%s was both %s and %s\n"
msgstr "„%s“ e както „%s“, така и „%s“\n"
#: bisect.c:977
#, c-format
msgid ""
"No testable commit found.\n"
"Maybe you started with bad path parameters?\n"
msgstr ""
"Липсва подходящо за тестване подаване.\n"
"Проверете параметрите за пътищата.\n"
#: bisect.c:996
#, c-format
msgid "(roughly %d step)"
msgid_plural "(roughly %d steps)"
msgstr[0] "(приблизително %d стъпка)"
msgstr[1] "(приблизително %d стъпки)"
#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with
#. "(roughly %d steps)" translation
#: bisect.c:1000
#, c-format
msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
msgstr[0] "Двоично търсене: остава %d версия след тази %s\n"
msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
#: branch.c:53
#, c-format
msgid ""
"\n"
"After fixing the error cause you may try to fix up\n"
"the remote tracking information by invoking\n"
"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
msgstr ""
"\n"
"След корекция на грешката, можете да обновите\n"
"информацията за следения клон чрез:\n"
"git branch --set-upstream-to=%s%s%s"
#: branch.c:67
#, c-format
msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
msgstr ""
"Клонът „%s“ не може да служи като източник за собствената си синхронизация."
#: branch.c:93
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s by rebasing."
msgstr ""
"Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от отдалеченото хранилище „%s“ чрез "
"пребазиране."
#: branch.c:94
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от отдалеченото хранилище „%s“."
#: branch.c:98
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track local branch %s by rebasing."
msgstr ""
"Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от локалното хранилище чрез пребазиране."
#: branch.c:99
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track local branch %s."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от локалното хранилище."
#: branch.c:104
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track remote ref %s by rebasing."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“ чрез пребазиране."
#: branch.c:105
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track remote ref %s."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“."
#: branch.c:109
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track local ref %s by rebasing."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“ чрез пребазиране."
#: branch.c:110
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track local ref %s."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“."
#: branch.c:119
msgid "Unable to write upstream branch configuration"
msgstr "Настройките за следения клон не могат да бъдат записани"
#: branch.c:156
#, c-format
msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
msgstr "Няма следене: информацията за указателя „%s“ не е еднозначна"
#: branch.c:185
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid branch name."
msgstr "„%s“ не е позволено име за клон."
#: branch.c:190
#, c-format
msgid "A branch named '%s' already exists."
msgstr "Вече съществува клон с име „%s“."
#: branch.c:198
msgid "Cannot force update the current branch."
msgstr "Текущият клон не може да бъде принудително обновен."
#: branch.c:218
#, c-format
msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
msgstr "Зададените настройки за следенето са грешни — началото „%s“ не е клон."
#: branch.c:220
#, c-format
msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
msgstr "заявеният отдалечен клон „%s“ не съществува"
#: branch.c:222
msgid ""
"\n"
"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
"\n"
"If you are planning to push out a new local branch that\n"
"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
msgstr ""
"\n"
"Ако искате да базирате работата си на клон от отдалечено хранилище, може \n"
"да се наложи да изпълните „git fetch“, за да получите информацията за него.\n"
"\n"
"Ако искате да изтласкате нов, локален клон, който да следи отдалечен клон,\n"
"може да използвате „git push -u“, за да настроите към кой клон да се "
"изтласква."
#: branch.c:265
#, c-format
msgid "Not a valid object name: '%s'."
msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
#: branch.c:285
#, c-format
msgid "Ambiguous object name: '%s'."
msgstr "Името на обект не е еднозначно: „%s“"
#: branch.c:290
#, c-format
msgid "Not a valid branch point: '%s'."
msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
#: branch.c:344
#, c-format
msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
#: branch.c:364
#, c-format
msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
msgstr "Указателят „HEAD“ на работното дърво „%s“ не е обновен"
#: bundle.c:34
#, c-format
msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на git версия 2"
#: bundle.c:61
#, c-format
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
#: bundle.c:87 sequencer.c:1341 sequencer.c:1767 builtin/commit.c:777
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
#: bundle.c:139
msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
#: bundle.c:163 ref-filter.c:1852 sequencer.c:1162 sequencer.c:2321
#: builtin/blame.c:2811 builtin/commit.c:1061 builtin/log.c:353
#: builtin/log.c:897 builtin/log.c:1347 builtin/log.c:1673 builtin/log.c:1916
#: builtin/merge.c:359 builtin/shortlog.c:176
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
#: bundle.c:185
#, c-format
msgid "The bundle contains this ref:"
msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
msgstr[0] "Пратката съдържа следния указател:"
msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
#: bundle.c:192
msgid "The bundle records a complete history."
msgstr "Пратката съдържа пълна история."
#: bundle.c:194
#, c-format
msgid "The bundle requires this ref:"
msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
#: bundle.c:253
msgid "Could not spawn pack-objects"
msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
#: bundle.c:264
msgid "pack-objects died"
msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
#: bundle.c:304
msgid "rev-list died"
msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
#: bundle.c:353
#, c-format
msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr ""
"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
#: bundle.c:443 builtin/log.c:170 builtin/log.c:1579 builtin/shortlog.c:281
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "непознат аргумент: %s"
#: bundle.c:451
msgid "Refusing to create empty bundle."
msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
#: bundle.c:463
#, c-format
msgid "cannot create '%s'"
msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
#: bundle.c:491
msgid "index-pack died"
msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
#: color.c:300
#, c-format
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
#: commit.c:40 sequencer.c:1579 builtin/am.c:419 builtin/am.c:455
#: builtin/am.c:1489 builtin/am.c:2126
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
#: commit.c:42
#, c-format
msgid "%s %s is not a commit!"
msgstr "%s %s не е подаване!"
#: commit.c:1511
msgid ""
"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
"variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: съобщението при подаване не е кодирано с UTF-8.\n"
"Може да поправите подаването заедно със съобщението или може да\n"
"зададете ползваното кодиране в настройката „i18n.commitencoding“.\n"
#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
msgid "memory exhausted"
msgstr "паметта свърши"
#: config.c:191
msgid "relative config include conditionals must come from files"
msgstr "относителните условни изрази за вмъкване трябва да идват от файлове"
#: config.c:711
#, c-format
msgid "bad config line %d in blob %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB „%s“"
#: config.c:715
#, c-format
msgid "bad config line %d in file %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d във файла „%s“"
#: config.c:719
#, c-format
msgid "bad config line %d in standard input"
msgstr "неправилен ред за настройки %d на стандартния вход"
#: config.c:723
#, c-format
msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB за подмодул „%s“"
#: config.c:727
#, c-format
msgid "bad config line %d in command line %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d на командния ред „%s“"
#: config.c:731
#, c-format
msgid "bad config line %d in %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d в „%s“"
#: config.c:859
msgid "out of range"
msgstr "извън диапазона"
#: config.c:859
msgid "invalid unit"
msgstr "неправилна мерна единица"
#: config.c:865
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“: %s"
#: config.c:870
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB „%s“: %s"
#: config.c:873
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ във файла „%s“: %s"
#: config.c:876
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на стандартния вход: %s"
#: config.c:879
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB от подмодул „%s“: %s"
#: config.c:882
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на командния ред „%s“: %s"
#: config.c:885
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в %s: %s"
#: config.c:980
#, c-format
msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
#: config.c:1075 config.c:1086
#, c-format
msgid "bad zlib compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
#: config.c:1203
#, c-format
msgid "invalid mode for object creation: %s"
msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
#: config.c:1359
#, c-format
msgid "bad pack compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
#: config.c:1557
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "неправилни настройки от командния ред"
#: config.c:1611
msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
#: config.c:1970
#, c-format
msgid "Invalid %s: '%s'"
msgstr "Неправилен %s: „%s“"
#: config.c:1991
#, c-format
msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
msgstr ""
"непозната стойност „%s“ за настройката „core.untrackedCache“. Ще се ползва "
"стандартната стойност „keep“ (запазване)"
#: config.c:2017
#, c-format
msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
msgstr ""
"стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
"%d"
#: config.c:2028
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
#: config.c:2030
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
#: config.c:2089
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
#: config.c:2423 config.c:2648
#, c-format
msgid "fstat on %s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
#: config.c:2541
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
#: config.c:2543 builtin/remote.c:774
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се премахне"
#: connect.c:49
msgid "The remote end hung up upon initial contact"
msgstr "Отдалеченото хранилище прекъсна връзката веднага след отварянето ѝ"
#: connect.c:51
msgid ""
"Could not read from remote repository.\n"
"\n"
"Please make sure you have the correct access rights\n"
"and the repository exists."
msgstr ""
"Не може да се чете от отдалеченото хранилище.\n"
"\n"
"Проверете дали то съществува и дали имате права\n"
"за достъп."
#: connected.c:63 builtin/fsck.c:190 builtin/prune.c:140
msgid "Checking connectivity"
msgstr "Проверка на връзката"
#: connected.c:75
msgid "Could not run 'git rev-list'"
msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
#: connected.c:95
msgid "failed write to rev-list"
msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
#: connected.c:102
msgid "failed to close rev-list's stdin"
msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
#: convert.c:201
#, c-format
msgid ""
"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
"The file will have its original line endings in your working directory."
msgstr ""
"Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“.\n"
"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
"директория."
#: convert.c:205
#, c-format
msgid "CRLF would be replaced by LF in %s."
msgstr "Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“."
#: convert.c:211
#, c-format
msgid ""
"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
"The file will have its original line endings in your working directory."
msgstr ""
"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в "
"„%s“.\n"
"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
"директория."
#: convert.c:215
#, c-format
msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
msgstr ""
"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в „%s“."
#: date.c:97
msgid "in the future"
msgstr "в бъдещето"
#: date.c:103
#, c-format
msgid "%lu second ago"
msgid_plural "%lu seconds ago"
msgstr[0] "преди %lu секунда"
msgstr[1] "преди %lu секунди"
#: date.c:110
#, c-format
msgid "%lu minute ago"
msgid_plural "%lu minutes ago"
msgstr[0] "преди %lu минута"
msgstr[1] "преди %lu минути"
#: date.c:117
#, c-format
msgid "%lu hour ago"
msgid_plural "%lu hours ago"
msgstr[0] "преди %lu час"
msgstr[1] "преди %lu часа"
#: date.c:124
#, c-format
msgid "%lu day ago"
msgid_plural "%lu days ago"
msgstr[0] "преди %lu ден"
msgstr[1] "преди %lu дена"
#: date.c:130
#, c-format
msgid "%lu week ago"
msgid_plural "%lu weeks ago"
msgstr[0] "преди %lu седмица"
msgstr[1] "преди %lu седмици"
#: date.c:137
#, c-format
msgid "%lu month ago"
msgid_plural "%lu months ago"
msgstr[0] "преди %lu месец"
msgstr[1] "преди %lu месеца"
#: date.c:148
#, c-format
msgid "%lu year"
msgid_plural "%lu years"
msgstr[0] "%lu година"
msgstr[1] "%lu години"
#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
#: date.c:151
#, c-format
msgid "%s, %lu month ago"
msgid_plural "%s, %lu months ago"
msgstr[0] "преди %s и %lu месец"
msgstr[1] "преди %s и %lu месеца"
#: date.c:156 date.c:161
#, c-format
msgid "%lu year ago"
msgid_plural "%lu years ago"
msgstr[0] "преди %lu година"
msgstr[1] "преди %lu години"
#: diffcore-order.c:24
#, c-format
msgid "failed to read orderfile '%s'"
msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
#: diffcore-rename.c:536
msgid "Performing inexact rename detection"
msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
#: diff.c:62
#, c-format
msgid "option '%s' requires a value"
msgstr "опцията „%s“ изисква стойност"
#: diff.c:124
#, c-format
msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
msgstr ""
" Неуспешно разпознаване на „%s“ като процент-праг за статистиката по "
"директории\n"
#: diff.c:129
#, c-format
msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
msgstr " Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
#: diff.c:281
#, c-format
msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
#: diff.c:344
#, c-format
msgid ""
"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
"%s"
msgstr ""
"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
"%s"
#: diff.c:3102
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr ""
"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
#: diff.c:3428
msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
msgstr ""
"Опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
"една с друга"
#: diff.c:3518
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
#: diff.c:3681
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
"%s"
msgstr ""
"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
"%s"
#: diff.c:3695
#, c-format
msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr "Неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
#: diff.c:4719
msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
msgstr ""
"търсенето на преименувания на обекти съчетани с промени се прескача поради "
"многото файлове."
#: diff.c:4722
msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
msgstr ""
"установени са точните копия на променените пътища поради многото файлове."
#: diff.c:4725
#, c-format
msgid ""
"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и отново изпълнете командата."
#: dir.c:1899
msgid "failed to get kernel name and information"
msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
#: dir.c:2018
msgid "Untracked cache is disabled on this system or location."
msgstr ""
"Кеша за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение."
#: dir.c:2776 dir.c:2781
#, c-format
msgid "could not create directories for %s"
msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
#: dir.c:2806
#, c-format
msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
msgstr "директорията на git не може да се мигрира от „%s“ до „%s“"
#: entry.c:280
#, c-format
msgid "could not stat file '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху файла „%s“"
#: fetch-pack.c:249
msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
msgstr "git fetch-pack: очаква се плитък списък"
#: fetch-pack.c:261
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got EOF"
msgstr "git fetch-pack: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен „EOF“"
#: fetch-pack.c:280 builtin/archive.c:63
#, c-format
msgid "remote error: %s"
msgstr "отдалечена грешка: %s"
#: fetch-pack.c:281
#, c-format
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
msgstr "git fetch-pack: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен „%s“"
#: fetch-pack.c:333
msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква „multi_ack_detailed“"
#: fetch-pack.c:419
#, c-format
msgid "invalid shallow line: %s"
msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
#: fetch-pack.c:425
#, c-format
msgid "invalid unshallow line: %s"
msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
#: fetch-pack.c:427
#, c-format
msgid "object not found: %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
#: fetch-pack.c:430
#, c-format
msgid "error in object: %s"
msgstr "грешка в обекта: „%s“"
#: fetch-pack.c:432
#, c-format
msgid "no shallow found: %s"
msgstr "не е открит плитък обект: %s"
#: fetch-pack.c:435
#, c-format
msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: %s"
#: fetch-pack.c:474
#, c-format
msgid "got %s %d %s"
msgstr "получено бе %s %d %s"
#: fetch-pack.c:488
#, c-format
msgid "invalid commit %s"
msgstr "неправилно подаване: „%s“"
#: fetch-pack.c:521
msgid "giving up"
msgstr "преустановяване"
#: fetch-pack.c:531 progress.c:235
msgid "done"
msgstr "действието завърши"
#: fetch-pack.c:543
#, c-format
msgid "got %s (%d) %s"
msgstr "получено бе %s (%d) %s"
#: fetch-pack.c:589
#, c-format
msgid "Marking %s as complete"
msgstr "Отбелязване на „%s“ като пълно"
#: fetch-pack.c:737
#, c-format
msgid "already have %s (%s)"
msgstr "вече има „%s“ (%s)"
#: fetch-pack.c:775
msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за демултиплексора"
#: fetch-pack.c:783
msgid "protocol error: bad pack header"
msgstr "протоколна грешка: неправилна заглавна част на пакет"
#: fetch-pack.c:839
#, c-format
msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за „%s“"
#: fetch-pack.c:855
#, c-format
msgid "%s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
#: fetch-pack.c:857
msgid "error in sideband demultiplexer"
msgstr "грешка в демултиплексора"
#: fetch-pack.c:884
msgid "Server does not support shallow clients"
msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
#: fetch-pack.c:888
msgid "Server supports multi_ack_detailed"
msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack_detailed“"
#: fetch-pack.c:891
msgid "Server supports no-done"
msgstr "Сървърът поддържа „no-done“"
#: fetch-pack.c:897
msgid "Server supports multi_ack"
msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack“"
#: fetch-pack.c:901
msgid "Server supports side-band-64k"
msgstr "Сървърът поддържа „side-band-64k“"
#: fetch-pack.c:905
msgid "Server supports side-band"
msgstr "Сървърът поддържа „side-band“"
#: fetch-pack.c:909
msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
msgstr "Сървърът поддържа „allow-tip-sha1-in-want“"
#: fetch-pack.c:913
msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
msgstr "Сървърът поддържа „allow-reachable-sha1-in-want“"
#: fetch-pack.c:923
msgid "Server supports ofs-delta"
msgstr "Сървърът поддържа „ofs-delta“"
#: fetch-pack.c:930
#, c-format
msgid "Server version is %.*s"
msgstr "Версията на сървъра е: %.*s"
#: fetch-pack.c:936
msgid "Server does not support --shallow-since"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-since“"
#: fetch-pack.c:940
msgid "Server does not support --shallow-exclude"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclude“"
#: fetch-pack.c:942
msgid "Server does not support --deepen"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
#: fetch-pack.c:953
msgid "no common commits"
msgstr "няма общи подавания"
#: fetch-pack.c:965
msgid "git fetch-pack: fetch failed."
msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
#: fetch-pack.c:1127
msgid "no matching remote head"
msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
#: fetch-pack.c:1149
#, c-format
msgid "no such remote ref %s"
msgstr "такъв отдалечен указател няма: %s"
#: fetch-pack.c:1152
#, c-format
msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
msgstr "Сървърът не позволява заявка за необявен „%s“"
#: gpg-interface.c:185
msgid "gpg failed to sign the data"
msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
#: gpg-interface.c:215
msgid "could not create temporary file"
msgstr "не може да се създаде временен файл"
#: gpg-interface.c:217
#, c-format
msgid "failed writing detached signature to '%s'"
msgstr "Програмата не успя да запише самостоятелния подпис в „%s“"
#: graph.c:96
#, c-format
msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
msgstr "прескачане на неправилния цвят „%.*s“ в „log.graphColors“"
#: grep.c:1796
#, c-format
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
#: grep.c:1813 builtin/clone.c:399 builtin/diff.c:81 builtin/rm.c:133
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
#: grep.c:1824
#, c-format
msgid "'%s': short read"
msgstr "„%s“: изчитането върна по-малко байтове от заявените"
#: help.c:218
#, c-format
msgid "available git commands in '%s'"
msgstr "налични команди на git от „%s“"
#: help.c:225
msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
msgstr "команди на git от други директории от „$PATH“"
#: help.c:256
msgid "These are common Git commands used in various situations:"
msgstr "Това са най-често използваните команди на Git:"
#: help.c:321
#, c-format
msgid ""
"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
msgstr ""
"Изглежда, че „%s“ е команда на git, но тя не може да\n"
"бъде изпълнена. Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
#: help.c:376
msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
#: help.c:398
#, c-format
msgid ""
"WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist.\n"
"Continuing under the assumption that you meant '%s'"
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пробвахте да изпълните команда на Git на име „%s“, а такава "
"не\n"
"съществува. Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате "
"предвид „%s“"
#: help.c:403
#, c-format
msgid "in %0.1f seconds automatically..."
msgstr "след %0.1f секунди…"
#: help.c:410
#, c-format
msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
msgstr "git: „%s“ не е команда на git. Погледнете изхода от „git --help“."
#: help.c:414 help.c:480
msgid ""
"\n"
"Did you mean this?"
msgid_plural ""
"\n"
"Did you mean one of these?"
msgstr[0] ""
"\n"
"Команда с подобно име е:"
msgstr[1] ""
"\n"
"Команди с подобно име са:"
#: help.c:476
#, c-format
msgid "%s: %s - %s"
msgstr "%s: %s — %s"
#: ident.c:343
msgid ""
"\n"
"*** Please tell me who you are.\n"
"\n"
"Run\n"
"\n"
" git config --global user.email \"you@example.com\"\n"
" git config --global user.name \"Your Name\"\n"
"\n"
"to set your account's default identity.\n"
"Omit --global to set the identity only in this repository.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"●●● Въведете самоличност.\n"
"\n"
"Изпълнете:\n"
"\n"
" git config --global user.email \"ИМЕ@example.com\"\n"
" git config --global user.name \"ВАШЕТО ИМЕ\"\n"
"\n"
"и въведете данни за себе си.\n"
"Ако пропуснете опцията „--global“, самоличността е само за текущото "
"хранилище.\n"
"\n"
#: ident.c:367
msgid "no email was given and auto-detection is disabled"
msgstr "липсва адрес за е-поща, а автоматичното отгатване е изключено"
#: ident.c:372
#, c-format
msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
msgstr ""
"адресът за е-поща не може да бъде отгатнат (най-доброто предположение бе "
"„%s“)"
#: ident.c:382
msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
msgstr "липсва име, а автоматичното отгатване е изключено"
#: ident.c:388
#, c-format
msgid "unable to auto-detect name (got '%s')"
msgstr "името не може да бъде отгатнато (най-доброто предположение бе „%s“)"
#: ident.c:396
#, c-format
msgid "empty ident name (for <%s>) not allowed"
msgstr "не може да се ползва празно име като идентификатор (за <%s>)"
#: ident.c:402
#, c-format
msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
msgstr "името съдържа само непозволени знаци: „%s“"
#: ident.c:417 builtin/commit.c:611
#, c-format
msgid "invalid date format: %s"
msgstr "неправилен формат на дата: %s"
#: lockfile.c:152
#, c-format
msgid ""
"Unable to create '%s.lock': %s.\n"
"\n"
"Another git process seems to be running in this repository, e.g.\n"
"an editor opened by 'git commit'. Please make sure all processes\n"
"are terminated then try again. If it still fails, a git process\n"
"may have crashed in this repository earlier:\n"
"remove the file manually to continue."
msgstr ""
"Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s\n"
"\n"
"Изглежда, че и друг процес на git е пуснат в това хранилище, напр.\n"
"редактор, стартиран с „git commit“. Уверете се, че всички подобни\n"
"процеси са спрени и опитайте отново. Ако това не помогне, вероятната\n"
"причина е, че някой процес на git в това хранилище е забил. За да\n"
"продължите работа, ще трябва ръчно да изтриете файла:"
#: lockfile.c:160
#, c-format
msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
msgstr "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s"
#: merge.c:41
msgid "failed to read the cache"
msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
#: merge.c:96 builtin/am.c:1999 builtin/am.c:2034 builtin/checkout.c:393
#: builtin/checkout.c:607 builtin/clone.c:749
msgid "unable to write new index file"
msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
#: merge-recursive.c:209
msgid "(bad commit)\n"
msgstr "(лошо подаване)\n"
#: merge-recursive.c:231 merge-recursive.c:239
#, c-format
msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „addinfo_cache“ за пътя „%s“"
#: merge-recursive.c:303
msgid "error building trees"
msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
#: merge-recursive.c:727
#, c-format
msgid "failed to create path '%s'%s"
msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
#: merge-recursive.c:738
#, c-format
msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
#: merge-recursive.c:752 merge-recursive.c:771
msgid ": perhaps a D/F conflict?"
msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
#: merge-recursive.c:761
#, c-format
msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
msgstr ""
"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
#: merge-recursive.c:803 builtin/cat-file.c:34
#, c-format
msgid "cannot read object %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
#: merge-recursive.c:805
#, c-format
msgid "blob expected for %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
#: merge-recursive.c:829
#, c-format
msgid "failed to open '%s': %s"
msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
#: merge-recursive.c:840
#, c-format
msgid "failed to symlink '%s': %s"
msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“: %s"
#: merge-recursive.c:845
#, c-format
msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
msgstr ""
"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
#: merge-recursive.c:985
msgid "Failed to execute internal merge"
msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
#: merge-recursive.c:989
#, c-format
msgid "Unable to add %s to database"
msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
#: merge-recursive.c:1092
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
"in tree."
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото."
#: merge-recursive.c:1097
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
"left in tree."
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото."
#: merge-recursive.c:1104
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
"in tree at %s."
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото: %s."
#: merge-recursive.c:1109
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
"left in tree at %s."
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото: %s."
#: merge-recursive.c:1143
msgid "rename"
msgstr "преименуване"
#: merge-recursive.c:1143
msgid "renamed"
msgstr "преименуван"
#: merge-recursive.c:1200
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
#: merge-recursive.c:1225
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
"\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
#: merge-recursive.c:1230
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (некоригиран конфликт)"
#: merge-recursive.c:1292
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
#: merge-recursive.c:1325
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“, а „%s“ на „%s“"
#: merge-recursive.c:1528
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
"„%s“ е добавен в „%s“"
#: merge-recursive.c:1543
#, c-format
msgid "Adding merged %s"
msgstr "Добавяне на слетия „%s“"
#: merge-recursive.c:1550 merge-recursive.c:1780
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "Добавяне като „%s“"
#: merge-recursive.c:1607
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
#: merge-recursive.c:1610
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
#: merge-recursive.c:1679
msgid "modify"
msgstr "промяна"
#: merge-recursive.c:1679
msgid "modified"
msgstr "променен"
#: merge-recursive.c:1689
msgid "content"
msgstr "съдържание"
#: merge-recursive.c:1696
msgid "add/add"
msgstr "добавяне/добавяне"
#: merge-recursive.c:1732
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
#: merge-recursive.c:1746
#, c-format
msgid "Auto-merging %s"
msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
#: merge-recursive.c:1750 git-submodule.sh:944
msgid "submodule"
msgstr "ПОДМОДУЛ"
#: merge-recursive.c:1751
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
#: merge-recursive.c:1845
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Изтриване на „%s“"
#: merge-recursive.c:1871
msgid "file/directory"
msgstr "файл/директория"
#: merge-recursive.c:1877
msgid "directory/file"
msgstr "директория/файл"
#: merge-recursive.c:1883
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
"като „%s“"
#: merge-recursive.c:1892
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Добавяне на „%s“"
#: merge-recursive.c:1929
msgid "Already up-to-date!"
msgstr "Вече е обновено!"
#: merge-recursive.c:1938
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
#: merge-recursive.c:2021
msgid "Merging:"
msgstr "Сливане:"
#: merge-recursive.c:2034
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
#: merge-recursive.c:2073
msgid "merge returned no commit"
msgstr "сливането не върна подаване"
#: merge-recursive.c:2136
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
#: merge-recursive.c:2150 builtin/merge.c:645 builtin/merge.c:792
msgid "Unable to write index."
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
#: notes-merge.c:273
#, c-format
msgid ""
"You have not concluded your previous notes merge (%s exists).\n"
"Please, use 'git notes merge --commit' or 'git notes merge --abort' to "
"commit/abort the previous merge before you start a new notes merge."
msgstr ""
"Не сте завършили предишното сливане на бележки. (Указателят „%s“ "
"съществува).\n"
"За да завършите предишното сливане, изпълнете:\n"
"\n"
" git notes merge --commit\n"
"\n"
"За да отмените предишното сливане, изпълнете:\n"
"\n"
" git notes merge --abort"
#: notes-merge.c:280
#, c-format
msgid "You have not concluded your notes merge (%s exists)."
msgstr ""
"Не сте завършили сливането на бележките. (Указателят „%s“ съществува)."
#: notes-utils.c:41
msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
msgstr ""
"Неинициализирано или нереферирано дърво за бележки не може да бъде подадено"
#: notes-utils.c:100
#, c-format
msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
msgstr "Неправилна стойност за „notes.rewriteMode“: „%s“"
#: notes-utils.c:110
#, c-format
msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
msgstr ""
"Бележките в „%s“ няма да бъдат презаписани, защото са извън „refs/notes/“."
#. TRANSLATORS: The first %s is the name of the
#. environment variable, the second %s is its value
#: notes-utils.c:137
#, c-format
msgid "Bad %s value: '%s'"
msgstr "Зададена е лоша стойност на променливата „%s“: „%s“"
#: object.c:240
#, c-format
msgid "unable to parse object: %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
#: parse-options.c:572
msgid "..."
msgstr "…"
#: parse-options.c:590
#, c-format
msgid "usage: %s"
msgstr "употреба: %s"
#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
#. one in "usage: %s" translation
#: parse-options.c:594
#, c-format
msgid " or: %s"
msgstr " или: %s"
#: parse-options.c:597
#, c-format
msgid " %s"
msgstr " %s"
#: parse-options.c:631
msgid "-NUM"
msgstr "-ЧИСЛО"
#: parse-options-cb.c:108
#, c-format
msgid "malformed object name '%s'"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
#: path.c:810
#, c-format
msgid "Could not make %s writable by group"
msgstr "Не могат да се дадат права за запис в директорията „%s“ на групата"
#: pathspec.c:125
msgid "Escape character '\\' not allowed as last character in attr value"
msgstr ""
"Екраниращият знак „\\“не може да е последен знак в стойността на атрибут"
#: pathspec.c:143
msgid "Only one 'attr:' specification is allowed."
msgstr "Позволено е само едно указване на „attr:“."
#: pathspec.c:146
msgid "attr spec must not be empty"
msgstr "„attr:“ трябва да указва стойност"
#: pathspec.c:189
#, c-format
msgid "invalid attribute name %s"
msgstr "неправилно име на атрибут: „%s“"
#: pathspec.c:254
msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
msgstr "глобалните настройки за пътища „glob“ и „noglob“ са несъвместими"
#: pathspec.c:261
msgid ""
"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
"pathspec settings"
msgstr ""
"глобалната настройка за дословни пътища „literal“ е несъвместима с всички "
"други глобални настройки за пътища"
#: pathspec.c:301
msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
msgstr "неправилен параметър за опцията за магически пътища „prefix“"
#: pathspec.c:322
#, c-format
msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
msgstr "Неправилна стойност за опцията за магически пътища „%.*s“ в „%s“"
#: pathspec.c:327
#, c-format
msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
msgstr "Знакът „)“ липсва в опцията за магически пътища в „%s“"
#: pathspec.c:365
#, c-format
msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
msgstr "Магическите пътища „%c“ са без реализация за „%s“"
#: pathspec.c:421 pathspec.c:443
#, c-format
msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
#: pathspec.c:483
#, c-format
msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
msgstr "%s: опциите „literal“ и „glob“ са несъвместими"
#: pathspec.c:496
#, c-format
msgid "%s: '%s' is outside repository"
msgstr "%s: „%s“ е извън хранилището"
#: pathspec.c:584
#, c-format
msgid "'%s' (mnemonic: '%c')"
msgstr "„%s“ (клавиш: „%c“)"
#: pathspec.c:594
#, c-format
msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
msgstr "%s: магическите пътища не се поддържат от командата „%s“"
#: pathspec.c:644
msgid ""
"empty strings as pathspecs will be made invalid in upcoming releases. please "
"use . instead if you meant to match all paths"
msgstr ""
"възможно е празните низове да се окажат неправилни шаблони за пътища в "
"следващи версии на Git. Ако искате съвпадение с всички пътища, използвайте: "
"„.“"
#: pathspec.c:668
#, c-format
msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
#: pretty.c:982
msgid "unable to parse --pretty format"
msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
#: read-cache.c:1442
#, c-format
msgid ""
"index.version set, but the value is invalid.\n"
"Using version %i"
msgstr ""
"Зададена е неправилна стойност на настройката „index.version“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
#: read-cache.c:1452
#, c-format
msgid ""
"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
"Using version %i"
msgstr ""
"Зададена е неправилна стойност на променливата на средата "
"„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
#: read-cache.c:2375 sequencer.c:1350 sequencer.c:2048
#, c-format
msgid "could not stat '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
#: read-cache.c:2388
#, c-format
msgid "unable to open git dir: %s"
msgstr "не може да се отвори директорията на git: %s"
#: read-cache.c:2400
#, c-format
msgid "unable to unlink: %s"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
#: refs.c:620 builtin/merge.c:844
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
#: refs.c:1667
msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
msgstr "обновяванията на указатели са забранени в среди под карантина"
#: refs/files-backend.c:1631
#, c-format
msgid "could not delete reference %s: %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
#: refs/files-backend.c:1634
#, c-format
msgid "could not delete references: %s"
msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
#: refs/files-backend.c:1643
#, c-format
msgid "could not remove reference %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
#: ref-filter.c:35 wt-status.c:1780
msgid "gone"
msgstr "изтрит"
#: ref-filter.c:36
#, c-format
msgid "ahead %d"
msgstr "напред с %d"
#: ref-filter.c:37
#, c-format
msgid "behind %d"
msgstr "назад с %d"
#: ref-filter.c:38
#, c-format
msgid "ahead %d, behind %d"
msgstr "напред с %d, назад с %d"
#: ref-filter.c:104
#, c-format
msgid "expected format: %%(color:<color>)"
msgstr "очакван формат: %%(color:ЦВЯТ)"
#: ref-filter.c:106
#, c-format
msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
msgstr "непознат цвят: %%(color:%s)"
#: ref-filter.c:120
#, c-format
msgid "Integer value expected refname:lstrip=%s"
msgstr "очаква се цяло число за „refname:lstrip=%s“"
#: ref-filter.c:124
#, c-format
msgid "Integer value expected refname:rstrip=%s"
msgstr "очаква се цяло число за „refname:rstrip=%s“"
#: ref-filter.c:126
#, c-format
msgid "unrecognized %%(%s) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за „%%(%s)“: %s"
#: ref-filter.c:166
#, c-format
msgid "%%(body) does not take arguments"
msgstr "%%(body) не приема аргументи"
#: ref-filter.c:173
#, c-format
msgid "%%(subject) does not take arguments"
msgstr "%%(subject) не приема аргументи"
#: ref-filter.c:180
#, c-format
msgid "%%(trailers) does not take arguments"
msgstr "%%(trailers) не приема аргументи"
#: ref-filter.c:199
#, c-format
msgid "positive value expected contents:lines=%s"
msgstr "очаква се положителна стойност за „contents:lines=%s“"
#: ref-filter.c:201
#, c-format
msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(contents): %s"
#: ref-filter.c:214
#, c-format
msgid "positive value expected objectname:short=%s"
msgstr "очаква се положителна стойност за „objectname:short=%s“"
#: ref-filter.c:218
#, c-format
msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(objectname): %s"
#: ref-filter.c:245
#, c-format
msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
msgstr "очакван формат: %%(align:ШИРОЧИНА,ПОЗИЦИЯ)"
#: ref-filter.c:257
#, c-format
msgid "unrecognized position:%s"
msgstr "непозната позиция: %s"
#: ref-filter.c:261
#, c-format
msgid "unrecognized width:%s"
msgstr "непозната широчина: %s"
#: ref-filter.c:267
#, c-format
msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(align): %s"
#: ref-filter.c:271
#, c-format
msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
msgstr "очаква се положителна широчина с лексемата „%%(align)“"
#: ref-filter.c:286
#, c-format
msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за „%%(if)“: %s"
#: ref-filter.c:371
#, c-format
msgid "malformed field name: %.*s"
msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
#: ref-filter.c:397
#, c-format
msgid "unknown field name: %.*s"
msgstr "непознато име на обект: „%.*s“"
#: ref-filter.c:501
#, c-format
msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(if) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
#: ref-filter.c:561
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
#: ref-filter.c:563
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used more than once"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана повече от един път"
#: ref-filter.c:565
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана след %%(else)"
#: ref-filter.c:591
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
#: ref-filter.c:593
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
#: ref-filter.c:595
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used more than once"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана повече от един път"
#: ref-filter.c:608
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
msgstr "формат: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
#: ref-filter.c:663
#, c-format
msgid "malformed format string %s"
msgstr "неправилен низ за форматиране „%s“"
#: ref-filter.c:1247
#, c-format
msgid "(no branch, rebasing %s)"
msgstr "(извън клон, пребазиране на „%s“)"
#: ref-filter.c:1250
#, c-format
msgid "(no branch, bisect started on %s)"
msgstr "(извън клон, двоично търсене от „%s“)"
#. TRANSLATORS: make sure this matches
#. "HEAD detached at " in wt-status.c
#: ref-filter.c:1256
#, c-format
msgid "(HEAD detached at %s)"
msgstr "(Указателят „HEAD“ не е свързан и е при „%s“)"
#. TRANSLATORS: make sure this matches
#. "HEAD detached from " in wt-status.c
#: ref-filter.c:1261
#, c-format
msgid "(HEAD detached from %s)"
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от „%s“"
#: ref-filter.c:1265
msgid "(no branch)"
msgstr "(извън клон)"
#: ref-filter.c:1420 ref-filter.c:1451
#, c-format
msgid "missing object %s for %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва за „%s“"
#: ref-filter.c:1423 ref-filter.c:1454
#, c-format
msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
msgstr "неуспешно анализиране чрез „parse_object_buffer“ на „%s“ за „%s“"
#: ref-filter.c:1692
#, c-format
msgid "malformed object at '%s'"
msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
#: ref-filter.c:1759
#, c-format
msgid "ignoring ref with broken name %s"
msgstr "игнориране на указателя с грешно име „%s“"
#: ref-filter.c:1764
#, c-format
msgid "ignoring broken ref %s"
msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
#: ref-filter.c:2028
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom missing"
msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
#: ref-filter.c:2109
#, c-format
msgid "malformed object name %s"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
#: remote.c:754
#, c-format
msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
msgstr "Невъзможно е да се доставят едновременно и „%s“, и „%s“ към „%s“"
#: remote.c:758
#, c-format
msgid "%s usually tracks %s, not %s"
msgstr "„%s“ обикновено следи „%s“, а не „%s“"
#: remote.c:762
#, c-format
msgid "%s tracks both %s and %s"
msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
#: remote.c:770
msgid "Internal error"
msgstr "Вътрешна грешка"
#: remote.c:1685 remote.c:1787
msgid "HEAD does not point to a branch"
msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
#: remote.c:1694
#, c-format
msgid "no such branch: '%s'"
msgstr "няма клон на име „%s“"
#: remote.c:1697
#, c-format
msgid "no upstream configured for branch '%s'"
msgstr "не е зададен клон-източник за клона „%s“"
#: remote.c:1703
#, c-format
msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
msgstr "клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
#: remote.c:1718
#, c-format
msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
msgstr ""
"липсва локален следящ клон за местоположението за изтласкване „%s“ в "
"хранилището „%s“"
#: remote.c:1730
#, c-format
msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
msgstr "няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
#: remote.c:1741
#, c-format
msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
msgstr "указателят за изтласкване на „%s“ не включва „%s“"
#: remote.c:1754
msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
msgstr "указателят за изтласкване не включва цел („push.default“ е „nothing“)"
#: remote.c:1776
msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
msgstr "простото (simple) изтласкване не съответства на една цел"
#: remote.c:2081
#, c-format
msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
#: remote.c:2085
msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
msgstr " (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
#: remote.c:2088
#, c-format
msgid "Your branch is up-to-date with '%s'.\n"
msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
#: remote.c:2092
#, c-format
msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване пред „%1$s“.\n"
msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
#: remote.c:2098
msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
msgstr " (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
#: remote.c:2101
#, c-format
msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
msgid_plural ""
"Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
#: remote.c:2109
msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
msgstr " (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
#: remote.c:2112
#, c-format
msgid ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
"and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
msgid_plural ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
"and have %d and %d different commits each, respectively.\n"
msgstr[0] ""
"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
msgstr[1] ""
"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
#: remote.c:2122
msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
msgstr " (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
#: revision.c:2158
msgid "your current branch appears to be broken"
msgstr "Текущият клон е повреден"
#: revision.c:2161
#, c-format
msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
#: revision.c:2355
msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
#: run-command.c:125
msgid "open /dev/null failed"
msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
#: run-command.c:127
#, c-format
msgid "dup2(%d,%d) failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на dup2(%d,%d)"
#: send-pack.c:150
#, c-format
msgid "unable to parse remote unpack status: %s"
msgstr ""
"състоянието от отдалеченото разпакетиране не може да бъде анализирано: %s"
#: send-pack.c:152
#, c-format
msgid "remote unpack failed: %s"
msgstr "неуспешно отдалечено разпакетиране: %s"
#: send-pack.c:315
msgid "failed to sign the push certificate"
msgstr "сертификатът за изтласкване не може да бъде подписан"
#: send-pack.c:428
msgid "the receiving end does not support --signed push"
msgstr "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“"
#: send-pack.c:430
msgid ""
"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
"signed push"
msgstr ""
"отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“, затова не се "
"използва сертификат"
#: send-pack.c:442
msgid "the receiving end does not support --atomic push"
msgstr "получаващата страна не поддържа изтласкване с опцията „--atomic“"
#: send-pack.c:447
msgid "the receiving end does not support push options"
msgstr "отсрещната страна не поддържа опции при изтласкване"
#: sequencer.c:215
msgid "revert"
msgstr "отмяна"
#: sequencer.c:217
msgid "cherry-pick"
msgstr "отбиране"
#: sequencer.c:219
msgid "rebase -i"
msgstr "rebase -i"
#: sequencer.c:221
#, c-format
msgid "Unknown action: %d"
msgstr "Неизвестно действие: %d"
#: sequencer.c:278
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
msgstr ""
"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
#: sequencer.c:281
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
"and commit the result with 'git commit'"
msgstr ""
"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“, след което\n"
"подайте резултата с командата „git commit'“."
#: sequencer.c:294 sequencer.c:1682
#, c-format
msgid "could not lock '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се заключи"
#: sequencer.c:297 sequencer.c:1560 sequencer.c:1687 sequencer.c:1701
#, c-format
msgid "could not write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
#: sequencer.c:301
#, c-format
msgid "could not write eol to '%s'"
msgstr "краят на ред не може да се запише в „%s“"
#: sequencer.c:305 sequencer.c:1565 sequencer.c:1689
#, c-format
msgid "failed to finalize '%s'."
msgstr "„%s“ не може да се завърши."
#: sequencer.c:329 sequencer.c:814 sequencer.c:1586 builtin/am.c:257
#: builtin/commit.c:749 builtin/merge.c:1018
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
#: sequencer.c:355
#, c-format
msgid "your local changes would be overwritten by %s."
msgstr "локалните ви промени ще бъдат презаписани при %s."
#: sequencer.c:359
msgid "commit your changes or stash them to proceed."
msgstr "подайте или скатайте промените, за да продължите"
#: sequencer.c:388
#, c-format
msgid "%s: fast-forward"
msgstr "%s: превъртане"
#. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
#. * "rebase -i".
#.
#: sequencer.c:470
#, c-format
msgid "%s: Unable to write new index file"
msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
#: sequencer.c:489
msgid "could not resolve HEAD commit\n"
msgstr "подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито\n"
#: sequencer.c:509
msgid "unable to update cache tree\n"
msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено\n"
#: sequencer.c:592
#, c-format
msgid ""
"you have staged changes in your working tree\n"
"If these changes are meant to be squashed into the previous commit, run:\n"
"\n"
" git commit --amend %s\n"
"\n"
"If they are meant to go into a new commit, run:\n"
"\n"
" git commit %s\n"
"\n"
"In both cases, once you're done, continue with:\n"
"\n"
" git rebase --continue\n"
msgstr ""
"в това работно дърво има скатани промени.\n"
"Ако искате да ги слеете с предишното подаване, изпълнете:\n"
"\n"
" git commit --amend %s\n"
"\n"
"Ако искате да създадете ново подаване, изпълнете:\n"
"\n"
" git commit %s\n"
"\n"
"И в двата случая продължавате след това с командата:\n"
"\n"
" git rebase --continue\n"
#: sequencer.c:694
#, c-format
msgid "could not parse commit %s\n"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано\n"
#: sequencer.c:699
#, c-format
msgid "could not parse parent commit %s\n"
msgstr "родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано\n"
#: sequencer.c:821
#, c-format
msgid ""
"unexpected 1st line of squash message:\n"
"\n"
"\t%.*s"
msgstr ""
"неочакван първи ред на съобщението при смачкване:\n"
"\n"
" %.*s"
#: sequencer.c:827
#, c-format
msgid ""
"invalid 1st line of squash message:\n"
"\n"
"\t%.*s"
msgstr ""
"неправилен първи ред на съобщението при смачкване:\n"
"\n"
" %.*s"
#: sequencer.c:833 sequencer.c:858
#, c-format
msgid "This is a combination of %d commits."
msgstr "Това е обединение от %d подавания"
#: sequencer.c:842
msgid "need a HEAD to fixup"
msgstr "За смачкване ви трябва указател „HEAD“"
#: sequencer.c:844
msgid "could not read HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се прочете"
#: sequencer.c:846
msgid "could not read HEAD's commit message"
msgstr ""
"съобщението за подаване към указателя „HEAD“ не може да бъде прочетено: %s"
#: sequencer.c:852
#, c-format
msgid "cannot write '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се запази"
#: sequencer.c:861 git-rebase--interactive.sh:445
msgid "This is the 1st commit message:"
msgstr "Това е 1-то съобщение при подаване:"
#: sequencer.c:869
#, c-format
msgid "could not read commit message of %s"
msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде прочетено"
#: sequencer.c:876
#, c-format
msgid "This is the commit message #%d:"
msgstr "Това е съобщение при подаване №${%d}:"
#: sequencer.c:881
#, c-format
msgid "The commit message #%d will be skipped:"
msgstr "Съобщение при подаване №${%d} ще бъде прескочено:"
#: sequencer.c:886
#, c-format
msgid "unknown command: %d"
msgstr "непозната команда: %d"
#: sequencer.c:952
msgid "your index file is unmerged."
msgstr "индексът не е слят."
#: sequencer.c:970
#, c-format
msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
msgstr "подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
#: sequencer.c:978
#, c-format
msgid "commit %s does not have parent %d"
msgstr "подаването „%s“ няма родител %d"
#: sequencer.c:982
#, c-format
msgid "mainline was specified but commit %s is not a merge."
msgstr "указано е базово подаване, но подаването „%s“ не е сливане."
#: sequencer.c:988
#, c-format
msgid "cannot get commit message for %s"
msgstr "неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
#. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
#. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
#: sequencer.c:1009
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
#: sequencer.c:1071 sequencer.c:1827
#, c-format
msgid "could not rename '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се преименува на „%s“"
#: sequencer.c:1122
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
#: sequencer.c:1123
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
#: sequencer.c:1165
msgid "empty commit set passed"
msgstr "зададено е празно множество от подавания"
#: sequencer.c:1175
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
#: sequencer.c:1182
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
#: sequencer.c:1303
#, c-format
msgid "invalid line %d: %.*s"
msgstr "неправилен ред %d: %.*s"
#: sequencer.c:1311
#, c-format
msgid "cannot '%s' without a previous commit"
msgstr "Без предишно подаване не може да се изпълни „%s“"
#: sequencer.c:1344
#, c-format
msgid "could not read '%s'."
msgstr "от „%s“ не може да се чете."
#: sequencer.c:1356
msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
msgstr "коригирайте това чрез „git rebase --edit-todo“."
#: sequencer.c:1358
#, c-format
msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
msgstr "неизползваем файл с описание на предстоящите действия: „%s“"
#: sequencer.c:1363
msgid "no commits parsed."
msgstr "никое от подаванията не може да се разпознае."
#: sequencer.c:1374
msgid "cannot cherry-pick during a revert."
msgstr ""
"по време на отмяна на подаване не може да се извърши отбиране на подаване."
#: sequencer.c:1376
msgid "cannot revert during a cherry-pick."
msgstr "по време на отбиране не може да се извърши отмяна на подаване."
#: sequencer.c:1439
#, c-format
msgid "invalid key: %s"
msgstr "неправилен ключ: „%s“"
#: sequencer.c:1442
#, c-format
msgid "invalid value for %s: %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
#: sequencer.c:1499
#, c-format
msgid "malformed options sheet: '%s'"
msgstr "неправилен файл с опции: „%s“"
#: sequencer.c:1537
msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
msgstr ""
"в момента вече се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
#: sequencer.c:1538
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)“"
#: sequencer.c:1541
#, c-format
msgid "could not create sequencer directory '%s'"
msgstr "директорията за секвенсора „%s“ не може да бъде създадена"
#: sequencer.c:1555
msgid "could not lock HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се заключи"
#: sequencer.c:1611 sequencer.c:2181
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr ""
"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
#: sequencer.c:1613
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
#: sequencer.c:1615 sequencer.c:1649
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr ""
"действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
"предстои да бъде създаден"
#: sequencer.c:1635 builtin/grep.c:910
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
#: sequencer.c:1637
#, c-format
msgid "cannot read '%s': %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен: %s"
#: sequencer.c:1638
msgid "unexpected end of file"
msgstr "неочакван край на файл"
#: sequencer.c:1644
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr ""
"запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
"повреден"
#: sequencer.c:1655
msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
msgstr ""
"Изглежда указателят „HEAD“ е променен. Проверете към какво сочи.\n"
"Не се правят промени."
#: sequencer.c:1792 sequencer.c:2080
msgid "cannot read HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
#: sequencer.c:1832 builtin/difftool.c:616
#, c-format
msgid "could not copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
#: sequencer.c:1848
msgid "could not read index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
#: sequencer.c:1853
#, c-format
msgid ""
"execution failed: %s\n"
"%sYou can fix the problem, and then run\n"
"\n"
" git rebase --continue\n"
"\n"
msgstr ""
"неуспешно изпълнение: %s\n"
"%sМоже да коригирате проблема, след което изпълнете:\n"
"\n"
" git rebase --continue\n"
"\n"
#: sequencer.c:1859
msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
msgstr "и промени индекса и/или работното дърво\n"
#: sequencer.c:1865
#, c-format
msgid ""
"execution succeeded: %s\n"
"but left changes to the index and/or the working tree\n"
"Commit or stash your changes, and then run\n"
"\n"
" git rebase --continue\n"
"\n"
msgstr ""
"Успешно изпълнение: %s\n"
"Остават още промени в индекса или работното дърво.\n"
"Трябва да ги подадете или скатаете и след това изпълнете:\n"
"\n"
" git rebase --continue\n"
"\n"
#: sequencer.c:1920 git-rebase.sh:169
#, c-format
msgid "Applied autostash."
msgstr "Автоматично скатаното е приложено."
#: sequencer.c:1932
#, c-format
msgid "cannot store %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
#: sequencer.c:1934 git-rebase.sh:173
#, c-format
msgid ""
"Applying autostash resulted in conflicts.\n"
"Your changes are safe in the stash.\n"
"You can run \"git stash pop\" or \"git stash drop\" at any time.\n"
msgstr ""
"Прилагането на автоматично скатаното доведе до конфликти. Промените ви са\n"
"надеждно скатани. Можете да пробвате да ги приложите чрез „git stash pop“\n"
"или да ги изхвърлите чрез „git stash drop“, когато поискате.\n"
#: sequencer.c:2016
#, c-format
msgid "Stopped at %s... %.*s\n"
msgstr "Спиране при „%s“… %.*s\n"
#: sequencer.c:2058
#, c-format
msgid "unknown command %d"
msgstr "непозната команда %d"
#: sequencer.c:2088
msgid "could not read orig-head"
msgstr "указателят за „orig-head“ не може да се прочете"
#: sequencer.c:2092
msgid "could not read 'onto'"
msgstr "указателят за „onto“ не може да се прочете"
#: sequencer.c:2099
#, c-format
msgid "could not update %s"
msgstr "„%s“ не може да се обнови"
#: sequencer.c:2106
#, c-format
msgid "could not update HEAD to %s"
msgstr "„HEAD“ не може да бъде обновен до „%s“"
#: sequencer.c:2190
msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
msgstr "не може да пребазирате, защото има промени, които не са в индекса."
#: sequencer.c:2195
msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
msgstr "указателят „CHERRY_PICK_HEAD“ не може да бъде изтрит"
#: sequencer.c:2204
msgid "cannot amend non-existing commit"
msgstr "несъществуващо подаване не може да се поправи"
#: sequencer.c:2206
#, c-format
msgid "invalid file: '%s'"
msgstr "неправилен файл: „%s“"
#: sequencer.c:2208
#, c-format
msgid "invalid contents: '%s'"
msgs