blob: 3c878cec7359d36c8ebe21610e27b385ec6b3f9c [file] [log] [blame]
# Catalan translations for Git.
# This file is distributed under the same license as the Git package.
# Alex Henrie <alexhenrie24@gmail.com>, 2014-2016.
# Jordi Mas i Hernàndez <jmas@softcatala.org>, 2016-2019
#
# Terminologia i criteris utilitzats
#
# Anglès | Català
# -----------------+---------------------------------
# ahead | davant per
# amend | esmenar
# bundle | farcell
# broken | malmès
# delta | diferència
# deprecated | en desús
# dry | simulació
# fatal | fatal
# hook | lligam
# hunk | tros
# not supported | no està admès
# repository | dipòsit
# setting | paràmetre
# skip | ometre
# squelch | silenciar
# token | testimoni
# unset | desassignar
# upstream | font
#
# Alguns termes que són ordres específiques del git i d'àmbit molt tècnic
# hem decidit no traduir-los per facilitar-ne la compressió a l'usuari i perquè
# no tenen una transcendència al gran públic. Es tracta de casos similars
# a «ping» en l'àmbit de xarxes.
#
# Termes que mantenim en anglès:
#
#
# Anglès | Català
# -----------------+---------------------------------
# blame | «blame»
# HEAD | HEAD (f, la branca)
# cherry pick | «cherry pick»
# rebase | «rebase»
# stage | «stage»
# stash | «stash»
# squash | «squash»
# trailer | «trailer»
# unstage | «unstage»
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Git\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2019-07-30 09:59+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2019-07-30 08:23+0200\n"
"Last-Translator: Jordi Mas <jmas@softcatala.org>\n"
"Language-Team: Catalan\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
#: advice.c:109
#, c-format
msgid "%shint: %.*s%s\n"
msgstr "%spista: %.*s%s\n"
#: advice.c:162
msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Fer «cherry pick» no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
#: advice.c:164
msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Cometre no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
#: advice.c:166
msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Fusionar no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
#: advice.c:168
msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Baixar no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
#: advice.c:170
msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Revertir no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
#: advice.c:172
#, c-format
msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
msgstr "No és possible %s perquè teniu fitxers sense fusionar."
#: advice.c:180
msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
"as appropriate to mark resolution and make a commit."
msgstr ""
"Arregleu-los en l'arbre de treball, i després useu\n"
"'git add/rm <fitxer>' segons sigui apropiat per a marcar la\n"
"resolució i feu una comissió."
#: advice.c:188
msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
msgstr "S'està sortint a causa d'un conflicte no resolt."
#: advice.c:193 builtin/merge.c:1327
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "No heu conclòs la vostra fusió (MERGE_HEAD existeix)."
#: advice.c:195
msgid "Please, commit your changes before merging."
msgstr "Cometeu els vostres canvis abans de fusionar."
#: advice.c:196
msgid "Exiting because of unfinished merge."
msgstr "S'està sortint a causa d'una fusió no terminada."
#: advice.c:202
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Note: switching to '%s'.\n"
"\n"
"You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
"changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
"state without impacting any branches by switching back to a branch.\n"
"\n"
"If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
"do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:\n"
"\n"
" git switch -c <new-branch-name>\n"
"\n"
"Or undo this operation with:\n"
"\n"
" git switch -\n"
"\n"
"Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to "
"false\n"
"\n"
msgstr ""
"Avís: s'està agafant «%s».\n"
"\n"
"Esteu en un estat de «HEAD separat». Podeu mirar al voltant, fer canvis\n"
"experimentals i cometre'ls, i podeu descartar qualsevol comissió que feu\n"
"en aquest estat sense cap branca realitzant un altre agafament.\n"
"\n"
"Si voleu crear una branca nova per a conservar les comissions que creeu,\n"
"poder fer-ho (ara o més tard) usant -b de nou amb l'ordre checkout.\n"
"Exemple:\n"
"\n"
" git checkout -b <nom-de-branca-nova>\n"
#: alias.c:50
msgid "cmdline ends with \\"
msgstr "la línia d'ordres acaba amb \\"
#: alias.c:51
msgid "unclosed quote"
msgstr ""
#: apply.c:69
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
msgstr "opció d'espai en blanc «%s» no reconeguda"
#: apply.c:85
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
msgstr "opció ignora l'espai en blanc «%s» no reconeguda"
#: apply.c:135
msgid "--reject and --3way cannot be used together."
msgstr "--reject i --3way no es poden usar junts."
#: apply.c:137
msgid "--cached and --3way cannot be used together."
msgstr "--cached i --3way no es poden usar junts."
#: apply.c:140
msgid "--3way outside a repository"
msgstr "--3way fora d'un dipòsit"
#: apply.c:151
msgid "--index outside a repository"
msgstr "--index fora d'un dipòsit"
#: apply.c:154
msgid "--cached outside a repository"
msgstr "--cached fora d'un dipòsit"
#: apply.c:801
#, c-format
msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
msgstr "No es pot preparar l'expressió regular de marca de temps %s"
#: apply.c:810
#, c-format
msgid "regexec returned %d for input: %s"
msgstr "regexec ha retornat %d per l'entrada: %s"
#: apply.c:884
#, c-format
msgid "unable to find filename in patch at line %d"
msgstr "no s'ha pogut trobar el nom de fitxer en el pedaç a la línia %d"
#: apply.c:922
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
msgstr ""
"git apply: git-diff incorrecte - s'esperava /dev/null, s'ha rebut %s en la "
"línia %d"
#: apply.c:928
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: git-diff incorrecte - nom de fitxer nou inconsistent en la línia "
"%d"
#: apply.c:929
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: git-diff incorrecte - nom de fitxer antic inconsistent en la "
"línia %d"
#: apply.c:934
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
msgstr "git apply: git-diff incorrecte - s'esperava /dev/null en la línia %d"
#: apply.c:963
#, c-format
msgid "invalid mode on line %d: %s"
msgstr "mode no vàlid en la línia %d: %s"
#: apply.c:1282
#, c-format
msgid "inconsistent header lines %d and %d"
msgstr "línies de capçalera %d i %d inconsistents"
#: apply.c:1460
#, c-format
msgid "recount: unexpected line: %.*s"
msgstr "recompte: línia inesperada: %.*s"
#: apply.c:1529
#, c-format
msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
msgstr "fragment de pedaç sense capçalera a la línia %d: %.*s"
#: apply.c:1551
#, c-format
msgid ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
"component (line %d)"
msgid_plural ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
"components (line %d)"
msgstr[0] ""
"a la capçalera de git diff li manca informació de nom de fitxer en eliminar "
"%d component de nom de camí inicial (línia %d)"
msgstr[1] ""
"a la capçalera de git diff li manca informació de nom de fitxer en eliminar "
"%d components de nom de camí inicial (línia %d)"
#: apply.c:1564
#, c-format
msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
msgstr ""
"a la capçalera de git diff li manca informació de nom de fitxer (línia %d)"
#: apply.c:1752
msgid "new file depends on old contents"
msgstr "el fitxer nou depèn dels continguts antics"
#: apply.c:1754
msgid "deleted file still has contents"
msgstr "el fitxer suprimit encara té continguts"
#: apply.c:1788
#, c-format
msgid "corrupt patch at line %d"
msgstr "pedaç malmès a la línia %d"
#: apply.c:1825
#, c-format
msgid "new file %s depends on old contents"
msgstr "el fitxer nou %s depèn dels continguts antics"
#: apply.c:1827
#, c-format
msgid "deleted file %s still has contents"
msgstr "el fitxer suprimit %s encara té continguts"
#: apply.c:1830
#, c-format
msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
msgstr "** advertència: el fitxer %s queda buit però no se suprimeix"
#: apply.c:1977
#, c-format
msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
msgstr "pedaç binari malmès a la línia %d: %.*s"
#: apply.c:2014
#, c-format
msgid "unrecognized binary patch at line %d"
msgstr "pedaç binari no reconegut a la línia %d"
#: apply.c:2176
#, c-format
msgid "patch with only garbage at line %d"
msgstr "pedaç amb només escombraries a la línia %d"
#: apply.c:2262
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
msgstr "no s'ha pogut llegir l'enllaç simbòlic %s"
#: apply.c:2266
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "no s'ha pogut obrir o llegir %s"
#: apply.c:2925
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
msgstr "inici de línia no vàlid: «%c»"
#: apply.c:3046
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
msgstr[0] "El tros #%d ha tingut èxit a %d (desplaçament d'%d línia)."
msgstr[1] "El tros #%d ha tingut èxit a %d (desplaçament de %d línies)."
#: apply.c:3058
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr "El context s'ha reduït a (%ld/%ld) per a aplicar el fragment a %d"
#: apply.c:3064
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
"%.*s"
msgstr ""
"tot cercant:\n"
"%.*s"
#: apply.c:3086
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
msgstr "manquen les dades de pedaç binari de «%s»"
#: apply.c:3094
#, c-format
msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
msgstr "no es pot aplicar al revés un pedaç binari sense el tros revés a «%s»"
#: apply.c:3141
#, c-format
msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
msgstr ""
"no es pot aplicar un pedaç binari a «%s» sense la línia d'índex completa"
#: apply.c:3151
#, c-format
msgid ""
"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
msgstr ""
"el pedaç s'aplica a «%s» (%s), el qual no coincideix amb els continguts "
"actuals."
#: apply.c:3159
#, c-format
msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
msgstr "el pedaç s'aplica a un «%s» buit però no és buit"
#: apply.c:3177
#, c-format
msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
msgstr "no es pot llegir la postimatge %s necessària per a «%s»"
#: apply.c:3190
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "el pedaç binari no s'aplica a «%s»"
#: apply.c:3196
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr ""
"el pedaç binari a «%s» crea un resultat incorrecte (s'esperava %s, s'ha "
"rebut %s)"
#: apply.c:3217
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "el pedaç ha fallat: %s:%ld"
#: apply.c:3340
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "no es pot agafar %s"
#: apply.c:3392 apply.c:3403 apply.c:3449 midx.c:62 setup.c:279
#, c-format
msgid "failed to read %s"
msgstr "s'ha produït un error en llegir %s"
#: apply.c:3400
#, c-format
msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
msgstr "s'està llegint de «%s» més enllà d'un enllaç simbòlic"
#: apply.c:3429 apply.c:3672
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "el camí %s s'ha canviat de nom / s'ha suprimit"
#: apply.c:3515 apply.c:3687
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "%s: no existeix en l'índex"
#: apply.c:3524 apply.c:3695
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "%s: no coincideix amb l'índex"
#: apply.c:3559
msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"al dipòsit li manca el blob necessari per a retrocedir a una fusió de 3 vies."
#: apply.c:3562
#, c-format
msgid "Falling back to three-way merge...\n"
msgstr "S'està retrocedint a una fusió de 3 vies...\n"
#: apply.c:3578 apply.c:3582
#, c-format
msgid "cannot read the current contents of '%s'"
msgstr "no es poden llegir els continguts actuals de «%s»"
#: apply.c:3594
#, c-format
msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
msgstr "S'ha produït un error en retrocedir a una fusió de 3 vies...\n"
#: apply.c:3608
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
msgstr "S'ha aplicat el pedaç a «%s» amb conflictes.\n"
#: apply.c:3613
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
msgstr "S'ha aplicat el pedaç a «%s» netament.\n"
#: apply.c:3639
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "el pedaç d'eliminació deixa els continguts dels fitxers"
#: apply.c:3712
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "%s: tipus erroni"
#: apply.c:3714
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "%s és del tipus %o, s'esperava %o"
#: apply.c:3865 apply.c:3867 read-cache.c:830 read-cache.c:856
#: read-cache.c:1309
#, c-format
msgid "invalid path '%s'"
msgstr "camí no vàlid: «%s»"
#: apply.c:3923
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "%s: ja existeix en l'índex"
#: apply.c:3926
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "%s: ja existeix en el directori de treball"
#: apply.c:3946
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "el mode nou (%o) de %s no coincideix amb el mode antic (%o)"
#: apply.c:3951
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr "el mode nou (%o) de %s no coincideix amb el mode antic (%o) de %s"
#: apply.c:3971
#, c-format
msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "el fitxer afectat «%s» és més enllà d'un enllaç simbòlic"
#: apply.c:3975
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "%s: el pedaç no s'aplica"
#: apply.c:3990
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "S'està comprovant el pedaç %s..."
#: apply.c:4082
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
msgstr "falta la informació sha1 o és inútil per al submòdul %s"
#: apply.c:4089
#, c-format
msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
msgstr "canvi de mode per a %s, el qual no està en la HEAD actual"
#: apply.c:4092
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
msgstr "falta informació sha1 o és inútil (%s)."
#: apply.c:4097 builtin/checkout.c:278 builtin/reset.c:143
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "make_cache_entry ha fallat per al camí «%s»"
#: apply.c:4101
#, c-format
msgid "could not add %s to temporary index"
msgstr "no s'ha pogut afegir %s a l'índex temporal"
#: apply.c:4111
#, c-format
msgid "could not write temporary index to %s"
msgstr "no s'ha pogut escriure l'índex temporal a %s"
#: apply.c:4249
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "no s'ha pogut eliminar %s de l'índex"
#: apply.c:4283
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "pedaç malmès per al submòdul %s"
#: apply.c:4289
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut fer stat al fitxer novament creat «%s»"
#: apply.c:4297
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr ""
"no s'ha pogut crear un magatzem de recolzament per al fitxer novament creat "
"%s"
#: apply.c:4303 apply.c:4448
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "no s'ha pogut afegir una entrada de cau per a %s"
#: apply.c:4346
#, c-format
msgid "failed to write to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut escriure a «%s»"
#: apply.c:4350
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "s'està tancant el fitxer «%s»"
#: apply.c:4420
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "no s'ha pogut escriure el fitxer «%s» mode %o"
#: apply.c:4518
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "El pedaç %s s'ha aplicat netament."
#: apply.c:4526
msgid "internal error"
msgstr "error intern"
#: apply.c:4529
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "S'està aplicant el pedaç %%s amb %d rebuig..."
msgstr[1] "S'està aplicant el pedaç %%s amb %d rebutjos..."
#: apply.c:4540
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "s'està truncant el nom del fitxer .rej a %.*s.rej"
#: apply.c:4548 builtin/fetch.c:869 builtin/fetch.c:1161
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "no es pot obrir %s"
#: apply.c:4562
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "El tros #%d s'ha aplicat netament."
#: apply.c:4566
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "S'ha rebutjat el tros #%d."
#: apply.c:4676
#, c-format
msgid "Skipped patch '%s'."
msgstr "S'ha omès el pedaç «%s»."
#: apply.c:4684
msgid "unrecognized input"
msgstr "entrada no reconeguda"
#: apply.c:4704
msgid "unable to read index file"
msgstr "no es pot llegir el fitxer d'índex"
#: apply.c:4859
#, c-format
msgid "can't open patch '%s': %s"
msgstr "no es pot obrir el pedaç «%s»: %s"
#: apply.c:4886
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "s'ha silenciat %d error d'espai en blanc"
msgstr[1] "s'han silenciat %d errors d'espai en blanc"
#: apply.c:4892 apply.c:4907
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
msgstr[0] "%d línia afegeix errors d'espai en blanc."
msgstr[1] "%d línies afegeixen errors d'espai en blanc."
#: apply.c:4900
#, c-format
msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
msgstr[0] ""
"S'ha aplicat %d línia després d'arreglar els errors d'espai en blanc."
msgstr[1] ""
"S'han aplicat %d línies després d'arreglar els errors d'espai en blanc."
#: apply.c:4916 builtin/add.c:540 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "No s'ha pogut escriure un fitxer d'índex nou"
#: apply.c:4943 apply.c:4946 builtin/am.c:2208 builtin/am.c:2211
#: builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:128 builtin/merge.c:273
#: builtin/pull.c:208 builtin/submodule--helper.c:407
#: builtin/submodule--helper.c:1367 builtin/submodule--helper.c:1370
#: builtin/submodule--helper.c:1850 builtin/submodule--helper.c:1853
#: builtin/submodule--helper.c:2092 git-add--interactive.perl:211
msgid "path"
msgstr "camí"
#: apply.c:4944
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "no apliquis els canvis que coincideixin amb el camí donat"
#: apply.c:4947
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "aplica els canvis que coincideixin amb el camí donat"
#: apply.c:4949 builtin/am.c:2217
msgid "num"
msgstr "número"
#: apply.c:4950
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr ""
"elimina <nombre> barres obliqües inicials dels camins de diferència "
"tradicionals"
#: apply.c:4953
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "ignora afegiments fets pel pedaç"
#: apply.c:4955
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr ""
"en lloc d'aplicar el pedaç, emet les estadístiques de diferència de l'entrada"
#: apply.c:4959
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "mostra el nombre de línies afegides i suprimides en notació decimal"
#: apply.c:4961
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "en lloc d'aplicar el pedaç, emet un resum de l'entrada"
#: apply.c:4963
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "en lloc d'aplicar el pedaç, veges si el pedaç és aplicable"
#: apply.c:4965
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "assegura que el pedaç sigui aplicable a l'índex actual"
#: apply.c:4967
msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
msgstr ""
#: apply.c:4969
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "aplica un pedaç sense tocar l'arbre de treball"
#: apply.c:4971
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "accepta un pedaç que toqui fora de l'àrea de treball"
#: apply.c:4974
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr "aplica el pedaç també (useu amb --stat/--summary/--check)"
#: apply.c:4976
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "intenta una fusió de tres vies si el pedaç no s'aplica"
#: apply.c:4978
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr "construeix un índex temporal basat en la informació d'índex incrustada"
#: apply.c:4981 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "els camins se separen amb el caràcter NUL"
#: apply.c:4983
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "assegura't que almenys <n> línies de context coincideixin"
#: apply.c:4984 builtin/am.c:2196 builtin/interpret-trailers.c:98
#: builtin/interpret-trailers.c:100 builtin/interpret-trailers.c:102
#: builtin/pack-objects.c:3319 builtin/rebase.c:1421
msgid "action"
msgstr "acció"
#: apply.c:4985
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr ""
"detecta les línies noves o modificades que tinguin errors d'espai en blanc"
#: apply.c:4988 apply.c:4991
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr "ignora els canvis d'espai en blanc en cercar context"
#: apply.c:4994
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "aplica el pedaç al revés"
#: apply.c:4996
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "no esperis almenys una línia de context"
#: apply.c:4998
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "deixa els trossos rebutjats en fitxers *.rej corresponents"
#: apply.c:5000
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "permet trossos encavalcants"
#: apply.c:5001 builtin/add.c:291 builtin/check-ignore.c:22
#: builtin/commit.c:1337 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:786
#: builtin/log.c:2085 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
msgid "be verbose"
msgstr "sigues detallat"
#: apply.c:5003
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "tolera una línia nova incorrectament detectada al final del fitxer"
#: apply.c:5006
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "no confiïs en els recomptes de línia en les capçaleres dels trossos"
#: apply.c:5008 builtin/am.c:2205
msgid "root"
msgstr "arrel"
#: apply.c:5009
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "anteposa <arrel> a tots els noms de fitxer"
#: archive.c:14
msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr "git archive [<opcions>] <arbre> [<camí>...]"
#: archive.c:15
msgid "git archive --list"
msgstr "git archive --list"
#: archive.c:16
msgid ""
"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr ""
"git archive --remote <dipòsit> [--exec <ordre>] [<opcions>] <arbre> "
"[<camí>...]"
#: archive.c:17
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote <dipòsit> [--exec <ordre>] --list"
#: archive.c:372 builtin/add.c:177 builtin/add.c:516 builtin/rm.c:299
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "l'especificació de camí «%s» no ha coincidit amb cap fitxer"
#: archive.c:396
#, c-format
msgid "no such ref: %.*s"
msgstr "no existeix la referència: %.*s"
#: archive.c:401
#, c-format
msgid "not a valid object name: %s"
msgstr "no és un nom d'objecte vàlid: %s"
#: archive.c:414
#, c-format
msgid "not a tree object: %s"
msgstr "no és un objecte d'arbre: %s"
#: archive.c:426
msgid "current working directory is untracked"
msgstr "no es segueix el directori de treball actual"
#: archive.c:457
msgid "fmt"
msgstr "format"
#: archive.c:457
msgid "archive format"
msgstr "format d'arxiu"
#: archive.c:458 builtin/log.c:1597
msgid "prefix"
msgstr "prefix"
#: archive.c:459
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "anteposa el prefix a cada nom de camí en l'arxiu"
#: archive.c:460 builtin/blame.c:862 builtin/blame.c:874 builtin/blame.c:875
#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:129 builtin/fast-export.c:1134
#: builtin/fast-export.c:1136 builtin/grep.c:897 builtin/hash-object.c:105
#: builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563 builtin/notes.c:412
#: builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123 parse-options.h:177
msgid "file"
msgstr "fitxer"
#: archive.c:461 builtin/archive.c:90
msgid "write the archive to this file"
msgstr "escriu l'arxiu a aquest fitxer"
#: archive.c:463
msgid "read .gitattributes in working directory"
msgstr "llegeix .gitattributes en el directori de treball"
#: archive.c:464
msgid "report archived files on stderr"
msgstr "informa de fitxers arxivats en stderr"
#: archive.c:465
msgid "store only"
msgstr "només emmagatzema"
#: archive.c:466
msgid "compress faster"
msgstr "comprimeix més ràpidament"
#: archive.c:474
msgid "compress better"
msgstr "comprimeix millor"
#: archive.c:477
msgid "list supported archive formats"
msgstr "llista els formats d'arxiu admesos"
#: archive.c:479 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:116
#: builtin/submodule--helper.c:1379 builtin/submodule--helper.c:1859
msgid "repo"
msgstr "dipòsit"
#: archive.c:480 builtin/archive.c:92
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "recupera l'arxiu del dipòsit remot <dipòsit>"
#: archive.c:481 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:707
#: builtin/notes.c:498
msgid "command"
msgstr "ordre"
#: archive.c:482 builtin/archive.c:94
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
msgstr "camí a l'ordre git-upload-archive remota"
#: archive.c:489
msgid "Unexpected option --remote"
msgstr "Opció inesperada --remote"
#: archive.c:491
msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
msgstr "L'opció --exec només es pot usar juntament amb --remote"
#: archive.c:493
msgid "Unexpected option --output"
msgstr "Opció inesperada --output"
#: archive.c:515
#, c-format
msgid "Unknown archive format '%s'"
msgstr "Format d'arxiu desconegut «%s»"
#: archive.c:522
#, c-format
msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
msgstr "Paràmetre no admès per al format «%s»: -%d"
#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:345
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot stream blob %s"
msgstr "no es pot emmagatzemar %s"
#: archive-tar.c:260 archive-zip.c:363
#, c-format
msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
msgstr "mode de fitxer no compatible: 0%o (SHA1: %s)"
#: archive-tar.c:287 archive-zip.c:353
#, c-format
msgid "cannot read %s"
msgstr "no es pot llegir «%s»"
#: archive-tar.c:459
#, c-format
msgid "unable to start '%s' filter"
msgstr "no s'ha pogut iniciar el filtre «%s»"
#: archive-tar.c:462
msgid "unable to redirect descriptor"
msgstr "no s'ha pogut redirigir el descriptor"
#: archive-tar.c:469
#, c-format
msgid "'%s' filter reported error"
msgstr "«%s» error reportat pel filtre"
#: archive-zip.c:314
#, c-format
msgid "path is not valid UTF-8: %s"
msgstr "el camí no és vàlid en UTF-8: %s"
#: archive-zip.c:318
#, c-format
msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
msgstr "el camí és massa llarg (%d caràcters, SHA1: %s): %s"
#: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:226 builtin/pack-objects.c:229
#, c-format
msgid "deflate error (%d)"
msgstr "error de deflació (%d)"
#: archive-zip.c:609
#, c-format
msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
msgstr "marca de temps massa gran per a aquest sistema: %<PRIuMAX>"
#: attr.c:211
#, c-format
msgid "%.*s is not a valid attribute name"
msgstr "%.*s no és un nom d'atribut vàlid"
#: attr.c:368
#, c-format
msgid "%s not allowed: %s:%d"
msgstr "%s no està permès: %s:%d"
#: attr.c:408
msgid ""
"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
"Use '\\!' for literal leading exclamation."
msgstr ""
"Els patrons negatius s'ignoren en els atributs de git\n"
"Useu '\\!' per exclamació capdavantera literal."
#: bisect.c:468
#, c-format
msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
msgstr "Comentari amb cometes errònies en el fitxer «%s»: %s"
#: bisect.c:678
#, c-format
msgid "We cannot bisect more!\n"
msgstr "No podem bisecar més!\n"
#: bisect.c:733
#, c-format
msgid "Not a valid commit name %s"
msgstr "No és un nom de comissió vàlid %s"
#: bisect.c:758
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is bad.\n"
"This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
msgstr ""
"La base de fusió %s és errònia.\n"
"Això vol dir que el defecte s'ha arreglat entre %s i [%s].\n"
#: bisect.c:763
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is new.\n"
"The property has changed between %s and [%s].\n"
msgstr ""
"La base de fusió %s és nova.\n"
"La propietat s'ha canviat entre %s i [%s].\n"
#: bisect.c:768
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is %s.\n"
"This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
msgstr ""
"La base de fusió %s és %s.\n"
"Això vol dir que la primera comissió «%s» és entre %s i [%s].\n"
#: bisect.c:776
#, c-format
msgid ""
"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
"git bisect cannot work properly in this case.\n"
"Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
msgstr ""
"Algunes revisions %s no són els avantpassats de la revisió %s.\n"
"git bisect no pot funcionar correctament en aquest cas.\n"
"Potser heu confós les revisions %s i %s?\n"
#: bisect.c:789
#, c-format
msgid ""
"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
"So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
"We continue anyway."
msgstr ""
"s'ha d'ometre la base de fusió entre %s i [%s].\n"
"Llavors, no podem estar segurs que la primera comissió %s sigui entre %s i "
"%s.\n"
"Continuem de totes maneres."
#: bisect.c:822
#, c-format
msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
msgstr "Bisecant: s'ha de provar una base de fusió\n"
#: bisect.c:865
#, c-format
msgid "a %s revision is needed"
msgstr "es necessita una revisió %s"
#: bisect.c:884 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:254
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut crear el fitxer «%s»"
#: bisect.c:928 builtin/merge.c:148
#, c-format
msgid "could not read file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut llegir el fitxer «%s»"
#: bisect.c:958
msgid "reading bisect refs failed"
msgstr "la lectura de les referències de bisecció ha fallat"
#: bisect.c:977
#, c-format
msgid "%s was both %s and %s\n"
msgstr "%s era ambdós %s i %s\n"
#: bisect.c:985
#, c-format
msgid ""
"No testable commit found.\n"
"Maybe you started with bad path parameters?\n"
msgstr ""
"No s'ha trobat cap comissió comprovable.\n"
"Potser heu començat amb paràmetres de camí incorrectes?\n"
#: bisect.c:1004
#, c-format
msgid "(roughly %d step)"
msgid_plural "(roughly %d steps)"
msgstr[0] "(aproximadament %d pas)"
msgstr[1] "(aproximadament %d passos)"
#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
#. steps)" translation.
#.
#: bisect.c:1010
#, c-format
msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
msgstr[0] "Bisecant: manca %d revisió a provar després d'aquesta %s\n"
msgstr[1] "Bisecant: manquen %d revisions a provar després d'aquesta %s\n"
#: blame.c:2697
msgid "--contents and --reverse do not blend well."
msgstr "--contents i --reverse no funcionen bé juntes."
#: blame.c:2711
msgid "cannot use --contents with final commit object name"
msgstr "no es pot usar --contents amb el nom d'objecte de la comissió final"
#: blame.c:2732
msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
msgstr ""
"--reverse i --first-parent-together requereixen una última comissió "
"especificada"
#: blame.c:2741 bundle.c:167 ref-filter.c:2196 remote.c:1938 sequencer.c:2033
#: sequencer.c:4348 builtin/commit.c:1020 builtin/log.c:404 builtin/log.c:980
#: builtin/log.c:1468 builtin/log.c:1844 builtin/log.c:2134 builtin/merge.c:411
#: builtin/pack-objects.c:3142 builtin/pack-objects.c:3157
#: builtin/shortlog.c:192
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "la configuració del passeig per revisions ha fallat"
#: blame.c:2759
msgid ""
"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
msgstr ""
"--reverse --first-parent junts requereixen un rang de la cadena de mares "
"primeres"
#: blame.c:2770
#, c-format
msgid "no such path %s in %s"
msgstr "no hi ha tal camí %s en %s"
#: blame.c:2781
#, c-format
msgid "cannot read blob %s for path %s"
msgstr "no es pot llegir el blob %s per al camí %s"
#: branch.c:53
#, c-format
msgid ""
"\n"
"After fixing the error cause you may try to fix up\n"
"the remote tracking information by invoking\n"
"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
msgstr ""
"\n"
"Després de corregir la causa de l'error, podeu\n"
"intentar corregir la informació de seguiment remot\n"
"invocant \"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
#: branch.c:67
#, c-format
msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
msgstr "No s'està establint la branca %s com a la seva pròpia font."
#: branch.c:93
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s' by rebasing."
msgstr ""
"La branca «%s» està configurada per a seguir la branca remota «%s» de «%s» "
"fent «rebase»."
#: branch.c:94
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s'."
msgstr ""
"La branca «%s» està configurada per a seguir la branca remota «%s» de «%s»."
#: branch.c:98
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s' by rebasing."
msgstr ""
"La branca «%s» està configurada per a seguir la branca local «%s» fent "
"«rebase»."
#: branch.c:99
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s'."
msgstr "La branca «%s» està configurada per a seguir la branca local «%s»."
#: branch.c:104
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s' by rebasing."
msgstr ""
"La branca «%s» està configurada per a seguir la referència remota «%s» fent "
"«rebase»."
#: branch.c:105
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s'."
msgstr ""
"La branca «%s» està configurada per a seguir la referència remota «%s»."
#: branch.c:109
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s' by rebasing."
msgstr ""
"La branca «%s» està configurada per a seguir la referència local «%s» fent "
"«rebase»."
#: branch.c:110
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s'."
msgstr "La branca «%s» està configurada per a seguir la referència local «%s»."
#: branch.c:119
msgid "Unable to write upstream branch configuration"
msgstr "No es pot escriure la configuració de la branca font"
#: branch.c:156
#, c-format
msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
msgstr "No seguint: informació ambigua per a la referència %s"
#: branch.c:189
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid branch name."
msgstr "«%s» no és un nom de branca vàlid."
#: branch.c:208
#, c-format
msgid "A branch named '%s' already exists."
msgstr "Una branca amb nom «%s» ja existeix."
#: branch.c:213
msgid "Cannot force update the current branch."
msgstr "No es pot actualitzar la branca actual a la força."
#: branch.c:233
#, c-format
msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
msgstr ""
"No es pot configurar la informació de seguiment; el punt inicial «%s» no és "
"una branca."
#: branch.c:235
#, c-format
msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
msgstr "la branca font demanada «%s» no existeix"
#: branch.c:237
msgid ""
"\n"
"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
"\n"
"If you are planning to push out a new local branch that\n"
"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
msgstr ""
"\n"
"Si teniu pensat basar el vostre treball en una branca\n"
"font que ja existeix al remot, pot ser que necessiteu\n"
"executar «git fetch» per a obtenir-la.\n"
"\n"
"Si teniu pensat pujar una branca local nova que seguirà\n"
"la seva contrapart remota, pot ser que vulgueu usar\n"
"«git push -u» per a establir la configuració font\n"
"mentre pugeu."
#: branch.c:281
#, c-format
msgid "Not a valid object name: '%s'."
msgstr "No és un nom d'objecte vàlid: «%s»."
#: branch.c:301
#, c-format
msgid "Ambiguous object name: '%s'."
msgstr "Nom d'objecte ambigu: «%s»."
#: branch.c:306
#, c-format
msgid "Not a valid branch point: '%s'."
msgstr "No és un punt de ramificació vàlid: «%s»."
#: branch.c:364
#, c-format
msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
msgstr "«%s» ja s'ha agafat a «%s»"
#: branch.c:387
#, c-format
msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
msgstr "HEAD de l'arbre de treball %s no està actualitzat"
#: bundle.c:36
#, c-format
msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
msgstr "«%s» no sembla un fitxer de farcell v2"
#: bundle.c:64
#, c-format
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "capçalera no reconeguda: %s%s (%d)"
#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2283 sequencer.c:3024
#: builtin/commit.c:791
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»"
#: bundle.c:143
msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
msgstr "Al dipòsit li manquen aquestes comissions prerequerides:"
#: bundle.c:146
msgid "need a repository to verify a bundle"
msgstr "cal un dipòsit per verificar un farcell"
#: bundle.c:197
#, c-format
msgid "The bundle contains this ref:"
msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
msgstr[0] "El farcell conté aquesta referència:"
msgstr[1] "El farcell conté aquestes %d referències:"
#: bundle.c:204
msgid "The bundle records a complete history."
msgstr "El farcell registra una història completa."
#: bundle.c:206
#, c-format
msgid "The bundle requires this ref:"
msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
msgstr[0] "El farcell requereix aquesta referència:"
msgstr[1] "El farcell requereix aquestes %d referències:"
#: bundle.c:272
msgid "unable to dup bundle descriptor"
msgstr "no s'ha pogut duplicar el descriptor del farcell"
#: bundle.c:279
msgid "Could not spawn pack-objects"
msgstr "No s'ha pogut executar el pack-objects"
#: bundle.c:290
msgid "pack-objects died"
msgstr "El pack-objects s'ha mort"
#: bundle.c:332
msgid "rev-list died"
msgstr "El rev-list s'ha mort"
#: bundle.c:381
#, c-format
msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr "les opcions de la llista de revisions exclouen la referència «%s»"
#: bundle.c:460 builtin/log.c:212 builtin/log.c:1749 builtin/shortlog.c:306
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "paràmetre no reconegut: %s"
#: bundle.c:468
msgid "Refusing to create empty bundle."
msgstr "S'està refusant crear un farcell buit."
#: bundle.c:478
#, c-format
msgid "cannot create '%s'"
msgstr "no es pot crear «%s»"
#: bundle.c:503
msgid "index-pack died"
msgstr "L'index-pack s'ha mort"
#: color.c:296
#, c-format
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "valor de color no vàlid: %.*s"
#: commit.c:50 sequencer.c:2727 builtin/am.c:355 builtin/am.c:399
#: builtin/am.c:1378 builtin/am.c:2020 builtin/replace.c:455
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "no s'ha pogut analitzar %s"
#: commit.c:52
#, c-format
msgid "%s %s is not a commit!"
msgstr "%s %s no és una comissió!"
#: commit.c:192
msgid ""
"Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
"and will be removed in a future Git version.\n"
"\n"
"Please use \"git replace --convert-graft-file\"\n"
"to convert the grafts into replace refs.\n"
"\n"
"Turn this message off by running\n"
"\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
msgstr ""
#: commit.c:1127
#, c-format
msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
msgstr "La comissió %s té una signatura GPG no fiable, suposadament de %s."
#: commit.c:1130
#, c-format
msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
msgstr "La comissió %s té una signatura GPG incorrecta suposadament de %s."
#: commit.c:1133
#, c-format
msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
msgstr "La comissió %s no té signatura GPG."
#: commit.c:1136
#, c-format
msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
msgstr "La comissió %s té una signatura GPG bona de %s\n"
#: commit.c:1390
msgid ""
"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
"variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
msgstr ""
"Advertència: el missatge de comissió no és compatible amb UTF-8.\n"
"Potser voleu esmenar-lo després de corregir el missatge, o establir\n"
"la variable de configuració i18n.commitencoding a la codificació que\n"
"usi el vostre projecte.\n"
#: commit-graph.c:127
msgid "commit-graph file is too small"
msgstr ""
#: commit-graph.c:192
#, c-format
msgid "commit-graph signature %X does not match signature %X"
msgstr "la signatura del graf de comissions %X no coincideix amb la signatura %X"
#: commit-graph.c:199
#, c-format
msgid "commit-graph version %X does not match version %X"
msgstr "la versió del graf de comissions %X no coincideix amb la versió %X"
#: commit-graph.c:206
#, c-format
msgid "commit-graph hash version %X does not match version %X"
msgstr "la versió del hash del graf de comissions %X no coincideix amb la versió %X"
#: commit-graph.c:229
msgid "commit-graph chunk lookup table entry missing; file may be incomplete"
msgstr ""
#: commit-graph.c:240
#, c-format
msgid "commit-graph improper chunk offset %08x%08x"
msgstr ""
#: commit-graph.c:283
#, c-format
msgid "commit-graph chunk id %08x appears multiple times"
msgstr ""
#: commit-graph.c:347
msgid "commit-graph has no base graphs chunk"
msgstr ""
#: commit-graph.c:357
msgid "commit-graph chain does not match"
msgstr "la cadena del graf de comissions no coincideix"
#: commit-graph.c:404
#, c-format
msgid "invalid commit-graph chain: line '%s' not a hash"
msgstr ""
#: commit-graph.c:430
msgid "unable to find all commit-graph files"
msgstr "no es poden trobar tots els fitxers del graf de comissions"
#: commit-graph.c:553 commit-graph.c:613
msgid "invalid commit position. commit-graph is likely corrupt"
msgstr "posició de la comissió no vàlida. Probablement el graf de comissions està malmès"
#: commit-graph.c:574
#, c-format
msgid "could not find commit %s"
msgstr "no s'ha pogut trobar la comissió %s"
#: commit-graph.c:1001 builtin/pack-objects.c:2651
#, c-format
msgid "unable to get type of object %s"
msgstr "no s'ha pogut obtenir el tipus de l'objecte: %s"
#: commit-graph.c:1033
msgid "Loading known commits in commit graph"
msgstr "S'estan carregant comissions conegudes al graf de comissions"
#: commit-graph.c:1050
msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
msgstr "S'estan expandint les comissions abastables al graf de comissions"
#: commit-graph.c:1069
msgid "Clearing commit marks in commit graph"
msgstr "S'estan netejant les marques de comissions al graf de comissions"
#: commit-graph.c:1088
msgid "Computing commit graph generation numbers"
msgstr "S'estan calculant els nombres de generació del graf de comissions"
#: commit-graph.c:1162
#, c-format
msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
msgstr[0] "S'estan cercant les comissions pel graf de comissions en %d paquet"
msgstr[1] "S'estan cercant les comissions pel graf de comissions en %d paquets"
#: commit-graph.c:1175
#, c-format
msgid "error adding pack %s"
msgstr "error en afegir paquet %s"
#: commit-graph.c:1179
#, c-format
msgid "error opening index for %s"
msgstr "s'ha produït un error en obrir l'índex per «%s»"
#: commit-graph.c:1203
#, c-format
msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
msgid_plural "Finding commits for commit graph from %d refs"
msgstr[0] "S'estan cercant les comissions pel graf de comissions des de %d referència"
msgstr[1] "S'estan cercant les comissions pel graf de comissions des de %d referències"
#: commit-graph.c:1237
msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
msgstr "S'estan cercant les comissions pel graf de comissions entre els objectes empaquetats"
#: commit-graph.c:1252
msgid "Counting distinct commits in commit graph"
msgstr "S'estant comptant les comissions diferents al graf de comissions"
#: commit-graph.c:1283
msgid "Finding extra edges in commit graph"
msgstr "S'estan cercant les vores addicionals al graf de comissions"
#: commit-graph.c:1331
msgid "failed to write correct number of base graph ids"
msgstr "s'ha produït un error en escriure el nombre correcte d'ids base del graf"
#: commit-graph.c:1364 midx.c:811
#, c-format
msgid "unable to create leading directories of %s"
msgstr "no s'han pogut crear els directoris inicials de «%s»"
#: commit-graph.c:1376 builtin/index-pack.c:306 builtin/repack.c:251
#, c-format
msgid "unable to create '%s'"
msgstr "no s'ha pogut crear «%s»"
#: commit-graph.c:1436
#, c-format
msgid "Writing out commit graph in %d pass"
msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
msgstr[0] "S'està escrivint el graf de comissions en %d pas"
msgstr[1] "S'està escrivint el graf de comissions en %d passos"
#: commit-graph.c:1477
msgid "unable to open commit-graph chain file"
msgstr "no s'ha pogut obrir el fitxer d'encadenament del graf de comissions"
#: commit-graph.c:1489
msgid "failed to rename base commit-graph file"
msgstr "no s'ha pogut canviar el nom del fitxer base del graf de comissions"
#: commit-graph.c:1509
msgid "failed to rename temporary commit-graph file"
msgstr "no s'ha pogut canviar el nom del fitxer temporal del graf de comissions"
#: commit-graph.c:1620
msgid "Scanning merged commits"
msgstr "S'estan escanejant les comissions fusionades"
#: commit-graph.c:1631
#, c-format
msgid "unexpected duplicate commit id %s"
msgstr "id de comissió duplicat %s no esperat"
#: commit-graph.c:1656
msgid "Merging commit-graph"
msgstr "S'està fusionant el graf de comissions"
#: commit-graph.c:1842
#, c-format
msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
msgstr "el format del graf de comissions no pot escriure %d comissions"
#: commit-graph.c:1853
msgid "too many commits to write graph"
msgstr "massa comissions per escriure un graf"
#: commit-graph.c:1943
msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
msgstr ""
"el fitxer commit-graph (graf de comissions) té una suma de verificació "
"incorrecta i probablement és corrupte"
#: commit-graph.c:1953
#, c-format
msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
msgstr ""
#: commit-graph.c:1963 commit-graph.c:1978
#, c-format
msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
msgstr ""
#: commit-graph.c:1970
#, c-format
msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
msgstr "s'ha produït un error en analitzar la comissió %s del graf de comissions"
#: commit-graph.c:1987
msgid "Verifying commits in commit graph"
msgstr "S'estan verificant les comissions al graf de comissions"
#: commit-graph.c:2000
#, c-format
msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
msgstr ""
#: commit-graph.c:2007
#, c-format
msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
msgstr ""
#: commit-graph.c:2017
#, c-format
msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
msgstr ""
#: commit-graph.c:2026
#, c-format
msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
msgstr ""
#: commit-graph.c:2039
#, c-format
msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
msgstr ""
#: commit-graph.c:2044
#, c-format
msgid ""
"commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
msgstr ""
#: commit-graph.c:2048
#, c-format
msgid ""
"commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
msgstr ""
#: commit-graph.c:2063
#, c-format
msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
msgstr ""
#: commit-graph.c:2069
#, c-format
msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
msgstr ""
#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
msgid "memory exhausted"
msgstr "memòria esgotada"
#: config.c:124
#, c-format
msgid ""
"exceeded maximum include depth (%d) while including\n"
"\t%s\n"
"from\n"
"\t%s\n"
"This might be due to circular includes."
msgstr ""
#: config.c:140
#, c-format
msgid "could not expand include path '%s'"
msgstr "no s'ha pogut expandir el camí d'inclusió «%s»"
#: config.c:151
msgid "relative config includes must come from files"
msgstr "les inclusions de configuració relatives han de venir de fitxers"
#: config.c:197
msgid "relative config include conditionals must come from files"
msgstr ""
"els condicionals d'inclusió de configuració relatius han de venir de fitxers"
#: config.c:375
#, c-format
msgid "key does not contain a section: %s"
msgstr "la clau no conté una secció: «%s»"
#: config.c:381
#, c-format
msgid "key does not contain variable name: %s"
msgstr "la clau no conté un nom de variable: «%s»"
#: config.c:405 sequencer.c:2463
#, c-format
msgid "invalid key: %s"
msgstr "clau no vàlida: %s"
#: config.c:411
#, c-format
msgid "invalid key (newline): %s"
msgstr "clau no vàlida (línea nova): %s"
#: config.c:447 config.c:459
#, c-format
msgid "bogus config parameter: %s"
msgstr "paràmetre de configuració erroni: %s"
#: config.c:494
#, c-format
msgid "bogus format in %s"
msgstr "format erroni a %s"
#: config.c:820
#, c-format
msgid "bad config line %d in blob %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en el blob %s"
#: config.c:824
#, c-format
msgid "bad config line %d in file %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en el fitxer %s"
#: config.c:828
#, c-format
msgid "bad config line %d in standard input"
msgstr "línia de configuració %d errònia en l'entrada estàndard"
#: config.c:832
#, c-format
msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en el blob de submòdul %s"
#: config.c:836
#, c-format
msgid "bad config line %d in command line %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en la línia d'ordres %s"
#: config.c:840
#, c-format
msgid "bad config line %d in %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en %s"
#: config.c:977
msgid "out of range"
msgstr "fora de rang"
#: config.c:977
msgid "invalid unit"
msgstr "unitat no vàlida"
#: config.c:978
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
msgstr "valor de configuració numèric erroni «%s» per «%s»: %s"
#: config.c:997
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
msgstr "valor de configuració numèric erroni «%s» per «%s» en el blob %s: %s"
#: config.c:1000
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
msgstr "valor de configuració numèric «%s» erroni per «%s» en el fitxer %s: %s"
#: config.c:1003
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
msgstr ""
"valor de configuració numèric «%s» erroni per «%s» en l'entrada estàndard: %s"
#: config.c:1006
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
msgstr ""
"valor de configuració numèric «%s» erroni' per «%s» en el blob de submòdul "
"%s: %s"
#: config.c:1009
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
msgstr ""
"valor de configuració numèric «%s» erroni per «%s» en la línia d'ordres %s: "
"%s"
#: config.c:1012
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
msgstr "valor de configuració numèric incorrecte «%s» per «%s» en %s: %s"
#: config.c:1107
#, c-format
msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en expandir el directori d'usuari en: «%s»"
#: config.c:1116
#, c-format
msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
msgstr "«%s» per a «%s» no és una marca de temps vàlida"
#: config.c:1207
#, c-format
msgid "abbrev length out of range: %d"
msgstr ""
#: config.c:1221 config.c:1232
#, c-format
msgid "bad zlib compression level %d"
msgstr "nivell de compressió de zlib incorrecte %d"
#: config.c:1324
msgid "core.commentChar should only be one character"
msgstr ""
#: config.c:1357
#, c-format
msgid "invalid mode for object creation: %s"
msgstr "mode de creació d'objecte no vàlid: %s"
#: config.c:1429
#, c-format
msgid "malformed value for %s"
msgstr "valor no vàlid per a %s"
#: config.c:1455
#, c-format
msgid "malformed value for %s: %s"
msgstr "valor no vàlid per a %s: %s"
#: config.c:1456
msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
msgstr ""
#: config.c:1517 builtin/pack-objects.c:3399
#, c-format
msgid "bad pack compression level %d"
msgstr "nivell de compressió de paquet %d Erroni"
#: config.c:1638
#, c-format
msgid "unable to load config blob object '%s'"
msgstr "no s'ha pogut carregar l'objecte blob de configuració «%s»"
#: config.c:1641
#, c-format
msgid "reference '%s' does not point to a blob"
msgstr "la referència «%s» no assenyala a un blob"
#: config.c:1658
#, c-format
msgid "unable to resolve config blob '%s'"
msgstr "no s'ha pogut resoldre el blob de configuració: «%s»"
#: config.c:1688
#, c-format
msgid "failed to parse %s"
msgstr "s'ha produït un error en analitzar %s"
#: config.c:1744
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "no s'ha pogut analitzar la configuració de la línia d'ordres"
#: config.c:2093
msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
msgstr "un error desconegut ha ocorregut en llegir els fitxers de configuració"
#: config.c:2263
#, c-format
msgid "Invalid %s: '%s'"
msgstr "%s no vàlid: «%s»"
#: config.c:2306
#, c-format
msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
msgstr ""
"valor «%s» a core.untrackedCache desconegut; utilitzant el valor per defecte "
"«keep»"
#: config.c:2332
#, c-format
msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
msgstr "valor «%d» a splitIndex.maxPercentChange ha d'estar entre 0 i 100"
#: config.c:2378
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "no s'ha pogut analitzar «%s» de la configuració de la línia d'ordres"
#: config.c:2380
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "variable de configuració «%s» errònia en el fitxer «%s» a la línia %d"
#: config.c:2461
#, c-format
msgid "invalid section name '%s'"
msgstr "nom de secció no vàlid «%s»"
#: config.c:2493
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "%s té múltiples valors"
#: config.c:2522
#, c-format
msgid "failed to write new configuration file %s"
msgstr "no es pot escriure un nou fitxer de configuració %s"
#: config.c:2774 config.c:3098
#, c-format
msgid "could not lock config file %s"
msgstr "no s'ha pogut blocar el fitxer de configuració %s"
#: config.c:2785
#, c-format
msgid "opening %s"
msgstr "s'està obrint %s"
#: config.c:2820 builtin/config.c:328
#, c-format
msgid "invalid pattern: %s"
msgstr "patró no vàlid: %s"
#: config.c:2845
#, c-format
msgid "invalid config file %s"
msgstr "fitxer de configuració no vàlid %s"
#: config.c:2858 config.c:3111
#, c-format
msgid "fstat on %s failed"
msgstr "ha fallat «fstat» a %s"
#: config.c:2869
#, c-format
msgid "unable to mmap '%s'"
msgstr "no s'ha pogut fer «mmap» «%s»"
#: config.c:2878 config.c:3116
#, c-format
msgid "chmod on %s failed"
msgstr "ha fallat chmod a %s"
#: config.c:2963 config.c:3213
#, c-format
msgid "could not write config file %s"
msgstr "no s'ha pogut escriure el fitxer de configuració «%s»"
#: config.c:2997
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut establir «%s» a «%s»"
#: config.c:2999 builtin/remote.c:782
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "no s'ha pogut desassignar «%s»"
#: config.c:3089
#, c-format
msgid "invalid section name: %s"
msgstr "nom de secció no vàlida: %s"
#: config.c:3256
#, c-format
msgid "missing value for '%s'"
msgstr "falta el valor per «%s»"
#: connect.c:61
msgid "the remote end hung up upon initial contact"
msgstr "el costat remot ha penjat en el moment de contacte inicial"
#: connect.c:63
msgid ""
"Could not read from remote repository.\n"
"\n"
"Please make sure you have the correct access rights\n"
"and the repository exists."
msgstr ""
"No s'ha pogut llegir del dipòsit remot.\n"
"\n"
"Assegureu-vos que tingueu els permisos\n"
"d'accés correctes i que el dipòsit existeixi."
#: connect.c:81
#, c-format
msgid "server doesn't support '%s'"
msgstr "el servidor no és compatible amb «%s»"
#: connect.c:103
#, c-format
msgid "server doesn't support feature '%s'"
msgstr "el servidor no és compatible amb la característica «%s»"
#: connect.c:114
msgid "expected flush after capabilities"
msgstr ""
#: connect.c:233
#, c-format
msgid "ignoring capabilities after first line '%s'"
msgstr ""
#: connect.c:252
msgid "protocol error: unexpected capabilities^{}"
msgstr ""
#: connect.c:273
#, c-format
msgid "protocol error: expected shallow sha-1, got '%s'"
msgstr ""
"s'ha produït un error de protocol: s'esperava shallow sha-1, s'ha rebut «%s»"
#: connect.c:275
msgid "repository on the other end cannot be shallow"
msgstr ""
#: connect.c:313
msgid "invalid packet"
msgstr "paquet no vàlid"
#: connect.c:333
#, c-format
msgid "protocol error: unexpected '%s'"
msgstr "s'ha produït un error de protocol: no s'esperava «%s»"
#: connect.c:441
#, c-format
msgid "invalid ls-refs response: %s"
msgstr "resposta de ls-refs no vàlida: %s"
#: connect.c:445
msgid "expected flush after ref listing"
msgstr ""
#: connect.c:544
#, c-format
msgid "protocol '%s' is not supported"
msgstr "el protocol «%s» no és compatible"
#: connect.c:595
msgid "unable to set SO_KEEPALIVE on socket"
msgstr "no s'ha pogut establir SO_KEEPALIVE al sòcol"
#: connect.c:635 connect.c:698
#, c-format
msgid "Looking up %s ... "
msgstr "S'està cercant %s..."
#: connect.c:639
#, c-format
msgid "unable to look up %s (port %s) (%s)"
msgstr "no s'ha pogut trobar %s (port %s) (%s)"
#. TRANSLATORS: this is the end of "Looking up %s ... "
#: connect.c:643 connect.c:714
#, c-format
msgid ""
"done.\n"
"Connecting to %s (port %s) ... "
msgstr ""
"fet.\n"
"S'està connectant a %s (port %s) ... "
#: connect.c:665 connect.c:742
#, c-format
msgid ""
"unable to connect to %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"no s'ha pogut connectar a %s:\n"
"%s"
#. TRANSLATORS: this is the end of "Connecting to %s (port %s) ... "
#: connect.c:671 connect.c:748
msgid "done."
msgstr "fet."
#: connect.c:702
#, c-format
msgid "unable to look up %s (%s)"
msgstr "no s'ha pogut trobar %s (%s)"
#: connect.c:708
#, c-format
msgid "unknown port %s"
msgstr "port desconegut %s"
#: connect.c:845 connect.c:1171
#, c-format
msgid "strange hostname '%s' blocked"
msgstr "s'ha bloquejat el nom estrany d'amfitrió «%s»"
#: connect.c:847
#, c-format
msgid "strange port '%s' blocked"
msgstr "s'ha bloquejat el port estrany «%s»"
#: connect.c:857
#, c-format
msgid "cannot start proxy %s"
msgstr "no s'ha pogut iniciar servidor intermediari «%s»"
#: connect.c:924
msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
msgstr "no s'ha especificat un camí; vegeu «git help pull» per la sintaxis vàlida per URL"
#: connect.c:1119
msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
msgstr "la variant «simple» d'ssh no és compatible amb -4"
#: connect.c:1131
msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
msgstr "la variant «simple» d'ssh no és compatible amb -6"
#: connect.c:1148
msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
msgstr "la variant «simple» d'ssh no permet definir el port"
#: connect.c:1260
#, c-format
msgid "strange pathname '%s' blocked"
msgstr "s'ha bloquejat el nom de fitxer extrany «%s»"
#: connect.c:1307
msgid "unable to fork"
msgstr "no s'ha pogut bifurcar"
#: connected.c:86 builtin/fsck.c:221 builtin/prune.c:43
msgid "Checking connectivity"
msgstr "S'està comprovant la connectivitat"
#: connected.c:98
msgid "Could not run 'git rev-list'"
msgstr "No s'ha pogut executar 'git rev-list'"
#: connected.c:118
msgid "failed write to rev-list"
msgstr "escriptura fallada al rev-list"
#: connected.c:125
msgid "failed to close rev-list's stdin"
msgstr "s'ha produït un error en tancar l'stdin del rev-list"
#: convert.c:193
#, c-format
msgid "illegal crlf_action %d"
msgstr ""
#: convert.c:206
#, c-format
msgid "CRLF would be replaced by LF in %s"
msgstr "CRLF es reemplaçà per LF en %s."
#: convert.c:208
#, c-format
msgid ""
"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
"The file will have its original line endings in your working directory"
msgstr ""
"CRLF serà reemplaçat per LF en %s.\n"
"El fitxer tindrà els seus terminadors de línia originals en el vostre "
"directori de treball."
#: convert.c:216
#, c-format
msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
msgstr "LF es reemplaçà per LF en %s"
#: convert.c:218
#, c-format
msgid ""
"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
"The file will have its original line endings in your working directory"
msgstr ""
"LF serà reemplaçat per CRLF en %s.\n"
"El fitxer tindrà els seus terminadors de línia originals en el vostre "
"directori de treball."
#: convert.c:279
#, c-format
msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
msgstr ""
#: convert.c:286
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%s as working-"
"tree-encoding."
msgstr ""
#: convert.c:304
#, c-format
msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
msgstr ""
#: convert.c:306
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-"
"%sLE (depending on the byte order) as working-tree-encoding."
msgstr ""
#: convert.c:424 convert.c:495
#, c-format
msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
msgstr "s'ha produït un error en codificar «%s» des de %s a %s"
#: convert.c:467
#, c-format
msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
msgstr "codificar «%s» des de %s a %s i cap enrere no és el mateix"
#: convert.c:673
#, c-format
msgid "cannot fork to run external filter '%s'"
msgstr "no es pot bifurcar per a executar el filtre extern «%s»"
#: convert.c:693
#, c-format
msgid "cannot feed the input to external filter '%s'"
msgstr "no es pot alimentar l'entrada al filtre extern «%s»"
#: convert.c:700
#, c-format
msgid "external filter '%s' failed %d"
msgstr "el filtre extern «%s» ha fallat %d"
#: convert.c:735 convert.c:738
#, c-format
msgid "read from external filter '%s' failed"
msgstr "la lectura del filtre extern «%s» ha fallat"
#: convert.c:741 convert.c:796
#, c-format
msgid "external filter '%s' failed"
msgstr "el filtre extern «%s» ha fallat"
#: convert.c:844
msgid "unexpected filter type"
msgstr "tipus de filtre inesperat"
#: convert.c:855
msgid "path name too long for external filter"
msgstr ""
#: convert.c:929
#, c-format
msgid ""
"external filter '%s' is not available anymore although not all paths have "
"been filtered"
msgstr ""
#: convert.c:1228
msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
msgstr ""
#: convert.c:1398 convert.c:1432
#, c-format
msgid "%s: clean filter '%s' failed"
msgstr "%s: el filtre de netejat «%s» ha fallat"
#: convert.c:1476
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: smudge filter %s failed"
msgstr "s'ha produït un error en actualitzar els fitxers"
#: date.c:137
msgid "in the future"
msgstr "en el futur"
#: date.c:143
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> second ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> seconds ago"
msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> segon"
msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> segons"
#: date.c:150
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> minute ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> minutes ago"
msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> minut"
msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> minuts"
#: date.c:157
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> hour ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> hours ago"
msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> hora"
msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> hores"
#: date.c:164
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> day ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> days ago"
msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> dia"
msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> dies"
#: date.c:170
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> week ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> weeks ago"
msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> setmana"
msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> setmanes"
#: date.c:177
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> month ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> months ago"
msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> mes"
msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> mesos"
#: date.c:188
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> year"
msgid_plural "%<PRIuMAX> years"
msgstr[0] "%<PRIuMAX> any"
msgstr[1] "%<PRIuMAX> anys"
#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
#: date.c:191
#, c-format
msgid "%s, %<PRIuMAX> month ago"
msgid_plural "%s, %<PRIuMAX> months ago"
msgstr[0] "fa %s i %<PRIuMAX> mes"
msgstr[1] "fa %s i %<PRIuMAX> mesos"
#: date.c:196 date.c:201
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> year ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> any"
msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> anys"
#: delta-islands.c:272
msgid "Propagating island marks"
msgstr "S'estan propagant les marques d'illa"
#: delta-islands.c:290
#, c-format
msgid "bad tree object %s"
msgstr "objecte d'arbre malmès %s"
#: delta-islands.c:334
#, c-format
msgid "failed to load island regex for '%s': %s"
msgstr ""
"s'ha produït un error en carregar l'expressió regular de l'illa per «%s»: %s"
#: delta-islands.c:390
#, c-format
msgid "island regex from config has too many capture groups (max=%d)"
msgstr ""
"l'expressió regular de l'illa des de la configuració té massa grups de "
"captura (màx=%d)"
#: delta-islands.c:467
#, c-format
msgid "Marked %d islands, done.\n"
msgstr "Marcades %d illes, fet.\n"
#: diffcore-order.c:24
#, c-format
msgid "failed to read orderfile '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en llegir el fitxer d'ordres «%s»"
#: diffcore-rename.c:544
msgid "Performing inexact rename detection"
msgstr "S'està realitzant una detecció inexacta de canvis de nom"
#: diff-no-index.c:238
msgid "git diff --no-index [<options>] <path> <path>"
msgstr "git diff --no-index [<opcions>] <camí> <camí>"
#: diff-no-index.c:263
msgid ""
"Not a git repository. Use --no-index to compare two paths outside a working "
"tree"
msgstr ""
"No és un dipòsit Git. Useu --no-index per a comparar dos camins fora del "
"directori de treball"
#: diff.c:155
#, c-format
msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
msgstr ""
" S'ha produït un error en analitzar el percentatge limitant de dirstat "
"«%s»\n"
#: diff.c:160
#, c-format
msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
msgstr " Paràmetre de dirstat desconegut «%s»\n"
#: diff.c:296
msgid ""
"color moved setting must be one of 'no', 'default', 'blocks', 'zebra', "
"'dimmed-zebra', 'plain'"
msgstr ""
"el paràmetre de color en moviment ha de ser «no», «default», «blocks», "
"«zebra», «dimmed-zebra» o «plain»"
#: diff.c:324
#, c-format
msgid ""
"unknown color-moved-ws mode '%s', possible values are 'ignore-space-change', "
"'ignore-space-at-eol', 'ignore-all-space', 'allow-indentation-change'"
msgstr ""
#: diff.c:332
msgid ""
"color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other "
"whitespace modes"
msgstr ""
#: diff.c:405
#, c-format
msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
msgstr ""
"Valor desconegut de la variable de configuració de 'diff.submodule': «%s»"
#: diff.c:465
#, c-format
msgid ""
"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
"%s"
msgstr ""
"S'han trobat errors en la variable de configuració 'diff.dirstat':\n"
"%s"
#: diff.c:4215
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr "el diff external s'ha mort, s'està aturant a %s"
#: diff.c:4560
msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
msgstr "--name-only, --name-status, --check i -s són mútuament excloents"
#: diff.c:4563
msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
msgstr "-G, -S and --find-object són mútuament excloents"
#: diff.c:4641
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "--follow requereix exactament una especificació de camí"
#: diff.c:4689
#, c-format
msgid "invalid --stat value: %s"
msgstr "valor --stat no vàlid: %s"
#: diff.c:4694 diff.c:4699 diff.c:4704 diff.c:4709 diff.c:5222
#: parse-options.c:199 parse-options.c:203
#, c-format
msgid "%s expects a numerical value"
msgstr "%s espera un valor numèric"
#: diff.c:4726
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
"%s"
msgstr ""
"S'ha produït un error en analitzar el paràmetre d'opció de --dirstat/-X:\n"
"%s"
#: diff.c:4811
#, c-format
msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
msgstr "classe de canvi «%c» desconeguda a --diff-filter=%s"
#: diff.c:4835
#, c-format
msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
msgstr "valor desconegut després de ws-error-highlight=%.*s"
#: diff.c:4849
#, c-format
msgid "unable to resolve '%s'"
msgstr "no s'ha pogut resoldre «%s»"
#: diff.c:4899 diff.c:4905
#, c-format
msgid "%s expects <n>/<m> form"
msgstr ""
#: diff.c:4917
#, c-format
msgid "%s expects a character, got '%s'"
msgstr "%s esperava un caràcter, s'ha rebut «%s»"
#: diff.c:4938
#, c-format
msgid "bad --color-moved argument: %s"
msgstr "paràmetre --color-moved incorrecte: %s"
#: diff.c:4957
#, c-format
msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
msgstr "mode «%s» no vàlid en -color-moved-ws"
#: diff.c:4997
msgid ""
"option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
"\"histogram\""
msgstr ""
"l'opció diff-algorithm accepta «myers», «minimal», «patience» i "
"«histogram»"
#: diff.c:5033 diff.c:5053
#, c-format
msgid "invalid argument to %s"
msgstr "argument no vàlid a %s"
#: diff.c:5191
#, c-format
msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr ""
"s'ha produït un error en analitzar el paràmetre d'opció de --submodule: «%s»"
#: diff.c:5247
#, c-format
msgid "bad --word-diff argument: %s"
msgstr "paràmetre --word-diff incorrecte: %s"
#: diff.c:5270
msgid "Diff output format options"
msgstr "Opcions del format de sortida del diff"
#: diff.c:5272 diff.c:5278
msgid "generate patch"
msgstr "generant pedaç"
#: diff.c:5275 builtin/log.c:182
msgid "suppress diff output"
msgstr "omet la sortida de diferències"
#: diff.c:5280 diff.c:5394 diff.c:5401
msgid "<n>"
msgstr "<n>"
#: diff.c:5281 diff.c:5284
msgid "generate diffs with <n> lines context"
msgstr "genera diffs amb <n> línies de context"
#: diff.c:5286
msgid "generate the diff in raw format"
msgstr "genera el diff en format cru"
#: diff.c:5289
msgid "synonym for '-p --raw'"
msgstr "sinònim de per a «-p --raw»"
#: diff.c:5293
msgid "synonym for '-p --stat'"
msgstr "sinònim de per a «-p --stat»"
#: diff.c:5297
msgid "machine friendly --stat"
msgstr "llegible per màquina --stat"
#: diff.c:5300
msgid "output only the last line of --stat"
msgstr "mostra només l'última línia de --stat"
#: diff.c:5302 diff.c:5310
msgid "<param1,param2>..."
msgstr "<param1,param2>..."
#: diff.c:5303
msgid ""
"output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
msgstr ""
#: diff.c:5307
msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
msgstr "sinònim per -dirstat=cumulative"
#: diff.c:5311
msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
msgstr "sinònim per --dirstat=files,param1,param2..."
#: diff.c:5315
msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
msgstr ""
#: diff.c:5318
msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
msgstr ""
#: diff.c:5321
msgid "show only names of changed files"
msgstr "mostra només els noms de fitxers canviats"
#: diff.c:5324
msgid "show only names and status of changed files"
msgstr "mostra només els noms i l'estat dels fitxers canviats"
#: diff.c:5326
msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
msgstr ""
#: diff.c:5327
msgid "generate diffstat"
msgstr "genera diffstat"
#: diff.c:5329 diff.c:5332 diff.c:5335
msgid "<width>"
msgstr "<amplada>"
#: diff.c:5330
msgid "generate diffstat with a given width"
msgstr "genera diffstat amb una amplada donada"
#: diff.c:5333
msgid "generate diffstat with a given name width"
msgstr "genera diffstat amb un nom d'amplada donat"
#: diff.c:5336
msgid "generate diffstat with a given graph width"
msgstr "genera diffstat amb una amplada de graf donada"
#: diff.c:5338
msgid "<count>"
msgstr "<comptador>"
#: diff.c:5339
msgid "generate diffstat with limited lines"
msgstr "genera diffstat amb línies limitades"
#: diff.c:5342
msgid "generate compact summary in diffstat"
msgstr "genera un resum compacte a diffstat"
#: diff.c:5345
msgid "output a binary diff that can be applied"
msgstr "diff amb sortida binaria que pot ser aplicada"
#: diff.c:5348
msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
msgstr ""
#: diff.c:5350
msgid "show colored diff"
msgstr "mostra un diff amb colors"
#: diff.c:5351
msgid "<kind>"
msgstr ""
#: diff.c:5352
msgid ""
"highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
"diff"
msgstr ""
#: diff.c:5355
msgid ""
"do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
"--numstat"
msgstr ""
#: diff.c:5358 diff.c:5361 diff.c:5364 diff.c:5470
msgid "<prefix>"
msgstr "<prefix>"
#: diff.c:5359
msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
msgstr ""
#: diff.c:5362
msgid "show the given destination prefix instead of \"b/\""
msgstr ""
#: diff.c:5365
msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
msgstr "afegir un prefix addicional per a cada línia de sortida"
#: diff.c:5368
msgid "do not show any source or destination prefix"
msgstr "no mostris cap prefix d'origen o destí"
#: diff.c:5371
#, fuzzy
msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
msgstr "Crea un clon superficial truncat al nombre de revisions especificat"
#: diff.c:5375 diff.c:5380 diff.c:5385
msgid "<char>"
msgstr "<char>"
#: diff.c:5376
msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
msgstr "especifiqueu el caràcter per a indicar una línia nova en comptes de «+»"
#: diff.c:5381
msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
msgstr "especifiqueu el caràcter per a indicar una línia antiga en comptes de «-»"
#: diff.c:5386
msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
msgstr "especifiqueu el caràcter per a indicar context en comptes de « »"
#: diff.c:5389
msgid "Diff rename options"
msgstr "Opcions de canvi de nom del diff"
#: diff.c:5390
msgid "<n>[/<m>]"
msgstr "<n>[/<m>]"
#: diff.c:5391
msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
msgstr "divideix els canvis de reescriptura completa en parells de suprimir i crear"
#: diff.c:5395
msgid "detect renames"
msgstr "detecta els canvis de noms"
#: diff.c:5399
msgid "omit the preimage for deletes"
msgstr "omet les preimatges per les supressions"
#: diff.c:5402
msgid "detect copies"
msgstr "detecta còpies"
#: diff.c:5406
msgid "use unmodified files as source to find copies"
msgstr "usa els fitxers no modificats com a font per trobar còpies"
#: diff.c:5408
msgid "disable rename detection"
msgstr "inhabilita la detecció de canvis de nom"
#: diff.c:5411
msgid "use empty blobs as rename source"
msgstr "usa els blobs buits com a font de canvi de nom"
#: diff.c:5413
msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
msgstr "continua llistant l'històric d'un un fitxer més enllà dels canvis de nom"
#: diff.c:5416
msgid ""
"prevent rename/copy detection if the number of rename/copy targets exceeds "
"given limit"
msgstr ""
#: diff.c:5418
msgid "Diff algorithm options"
msgstr "Opcions d'algorisme Diff"
#: diff.c:5420
msgid "produce the smallest possible diff"
msgstr "produeix el diff més petit possible"
#: diff.c:5423
msgid "ignore whitespace when comparing lines"
msgstr "ignora els espai en blanc en comparar línies"
#: diff.c:5426
msgid "ignore changes in amount of whitespace"
msgstr "ignora els canvis en la quantitat d'espai en blanc"
#: diff.c:5429
msgid "ignore changes in whitespace at EOL"
msgstr "ignora els canvis d'espai en blanc al final de la línia"
#: diff.c:5432
msgid "ignore carrier-return at the end of line"
msgstr "ignora els retorns de línia al final de la línia"
#: diff.c:5435
msgid "ignore changes whose lines are all blank"
msgstr "ignora els canvis en línies que estan en blanc"
#: diff.c:5438
msgid "heuristic to shift diff hunk boundaries for easy reading"
msgstr ""
#: diff.c:5441
msgid "generate diff using the \"patience diff\" algorithm"
msgstr "genera diff usant l'algorisme «patience diff»"
#: diff.c:5445
msgid "generate diff using the \"histogram diff\" algorithm"
msgstr "genera diff usant l'algorisme «histogram diff»"
#: diff.c:5447
msgid "<algorithm>"
msgstr "<algorisme>"
#: diff.c:5448
msgid "choose a diff algorithm"
msgstr "escolliu un algorisme pel diff"
#: diff.c:5450
msgid "<text>"
msgstr "<text>"
#: diff.c:5451
msgid "generate diff using the \"anchored diff\" algorithm"
msgstr "genera diff usant l'algorisme «anchored diff»"
#: diff.c:5453 diff.c:5462 diff.c:5465
msgid "<mode>"
msgstr "<mode>"
#: diff.c:5454
msgid "show word diff, using <mode> to delimit changed words"
msgstr ""
#: diff.c:5456 diff.c:5459 diff.c:5504
msgid "<regex>"
msgstr "<regex>"
#: diff.c:5457
msgid "use <regex> to decide what a word is"
msgstr ""
#: diff.c:5460
msgid "equivalent to --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
msgstr "equivalent a --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
#: diff.c:5463
msgid "moved lines of code are colored differently"
msgstr ""
#: diff.c:5466
msgid "how white spaces are ignored in --color-moved"
msgstr ""
#: diff.c:5469
#, fuzzy
msgid "Other diff options"
msgstr "Opcions genèriques"
#: diff.c:5471
msgid "when run from subdir, exclude changes outside and show relative paths"
msgstr ""
#: diff.c:5475
msgid "treat all files as text"
msgstr "tracta tots els fitxers com a text"
#: diff.c:5477
msgid "swap two inputs, reverse the diff"
msgstr ""
#: diff.c:5479
msgid "exit with 1 if there were differences, 0 otherwise"
msgstr "surt amb 1 si hi ha diferències, 0 en cas contrari"
#: diff.c:5481
msgid "disable all output of the program"
msgstr "inhabilita totes les sortides del programa"
#: diff.c:5483
msgid "allow an external diff helper to be executed"
msgstr ""
#: diff.c:5485
msgid "run external text conversion filters when comparing binary files"
msgstr ""
#: diff.c:5487
msgid "<when>"
msgstr "<quan>"
#: diff.c:5488
msgid "ignore changes to submodules in the diff generation"
msgstr "ignora els canvis als submòduls en la generació del diff"
#: diff.c:5491
msgid "<format>"
msgstr "<format>"
#: diff.c:5492
msgid "specify how differences in submodules are shown"
msgstr "especifiqueu com es mostren els canvis als submòduls"
#: diff.c:5496
#, fuzzy
msgid "hide 'git add -N' entries from the index"
msgstr "usa .gitattributes només des de l'índex"
#: diff.c:5499
msgid "treat 'git add -N' entries as real in the index"
msgstr ""
#: diff.c:5501
msgid "<string>"
msgstr "<cadena>"
#: diff.c:5502
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"string"
msgstr ""
#: diff.c:5505
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"regex"
msgstr ""
#: diff.c:5508
#, fuzzy
msgid "show all changes in the changeset with -S or -G"
msgstr "mostra els fitxers coincidents en el paginador"
#: diff.c:5511
#, fuzzy
msgid "treat <string> in -S as extended POSIX regular expression"
msgstr "usa les expressions regulars POSIX ampliades"
#: diff.c:5514
#, fuzzy
msgid "control the order in which files appear in the output"
msgstr "mostra en la sortida els altres fitxers"
#: diff.c:5515
#, fuzzy
msgid "<object-id>"
msgstr "objecte"
#: diff.c:5516
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"object"
msgstr ""
#: diff.c:5518
msgid "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
msgstr "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
#: diff.c:5519
msgid "select files by diff type"
msgstr "seleccioneu els fitxer per tipus de diff"
#: diff.c:5521
msgid "<file>"
msgstr "<fitxer>"
#: diff.c:5522
msgid "Output to a specific file"
msgstr "Sortida a un fitxer específic"
#: diff.c:6177
msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
msgstr "s'ha omès la detecció de canvi de nom inexacta a causa de massa fitxers."
#: diff.c:6180
msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
msgstr ""
"només s'han trobat còpies des de camins modificats a causa de massa fitxers."
#: diff.c:6183
#, c-format
msgid ""
"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
msgstr ""
"potser voleu establir la vostra variable %s a almenys %d i tornar a intentar "
"l'ordre."
#: dir.c:537
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
msgstr ""
"l'especificació de camí «%s» no ha coincidit amb cap fitxer que git conegui"
#: dir.c:926
#, c-format
msgid "cannot use %s as an exclude file"
msgstr "no es pot usar %s com a fitxer d'exclusió"
#: dir.c:1843
#, c-format
msgid "could not open directory '%s'"
msgstr "no s'ha pogut obrir el directori «%s»"
#: dir.c:2085
msgid "failed to get kernel name and information"
msgstr "s'ha produït un error en obtenir el nombre i la informació del nucli"
#: dir.c:2209
msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
msgstr ""
"la memòria cau no seguida està inhabilitada en aquest sistema o ubicació"
#: dir.c:3013
#, c-format
msgid "index file corrupt in repo %s"
msgstr "el fitxer d'índex al dipòsit %s és malmès"
#: dir.c:3058 dir.c:3063
#, c-format
msgid "could not create directories for %s"
msgstr "no s'han pogut crear directoris per %s"
#: dir.c:3092
#, c-format
msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut migrar el directori de «%s» a «%s»"
#: editor.c:73
#, c-format
msgid "hint: Waiting for your editor to close the file...%c"
msgstr ""
#: entry.c:178
msgid "Filtering content"
msgstr "S'està filtrant el contingut"
#: entry.c:476
#, c-format
msgid "could not stat file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut fer «stat» sobre el fitxer «%s»"
#: environment.c:150
#, c-format
msgid "bad git namespace path \"%s\""
msgstr ""
#: environment.c:332
#, c-format
msgid "could not set GIT_DIR to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut establir GIT_DIR a «%s»"
#: exec-cmd.c:363
#, c-format
msgid "too many args to run %s"
msgstr "hi ha massa arguments per a executar %s"
#: fetch-object.c:17
msgid "Remote with no URL"
msgstr "Remot sense URL"
#: fetch-pack.c:151
msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
msgstr "git fetch-pack: llista superficial esperada"
#: fetch-pack.c:154
#, fuzzy
msgid "git fetch-pack: expected a flush packet after shallow list"
msgstr "git fetch-pack: llista superficial esperada"
#: fetch-pack.c:165
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
msgstr "git fetch-pack: s'esperava ACK/NAK, s'ha rebut un paquet de neteja"
#: fetch-pack.c:185
#, c-format
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
msgstr "git fetch-pack: s'esperava ACK/NAK, s'ha rebut «%s»"
#: fetch-pack.c:196
msgid "unable to write to remote"
msgstr "no s'ha pogut escriure al remot"
#: fetch-pack.c:258
msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
msgstr "--stateless-rpc requereix multi_ack_detailed"
#: fetch-pack.c:360 fetch-pack.c:1284
#, c-format
msgid "invalid shallow line: %s"
msgstr "línia de shallow no vàlida: %s"
#: fetch-pack.c:366 fetch-pack.c:1290
#, c-format
msgid "invalid unshallow line: %s"
msgstr "línia d'unshallow no vàlida: %s"
#: fetch-pack.c:368 fetch-pack.c:1292
#, c-format
msgid "object not found: %s"
msgstr "objecte no trobat: %s"
#: fetch-pack.c:371 fetch-pack.c:1295
#, c-format
msgid "error in object: %s"
msgstr "error en objecte: %s"
#: fetch-pack.c:373 fetch-pack.c:1297
#, c-format
msgid "no shallow found: %s"
msgstr "no s'ha trobat cap shallow: %s"
#: fetch-pack.c:376 fetch-pack.c:1301
#, c-format
msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
msgstr "s'esperava shallow/unshallow, s'ha rebut %s"
#: fetch-pack.c:417
#, c-format
msgid "got %s %d %s"
msgstr "s'ha rebut %s %d %s"
#: fetch-pack.c:434
#, c-format
msgid "invalid commit %s"
msgstr "comissió no vàlida %s"
#: fetch-pack.c:465
msgid "giving up"
msgstr "s'abandona"
#: fetch-pack.c:477 progress.c:277
msgid "done"
msgstr "fet"
#: fetch-pack.c:489
#, c-format
msgid "got %s (%d) %s"
msgstr "s'ha rebut %s (%d) %s"
#: fetch-pack.c:535
#, c-format
msgid "Marking %s as complete"
msgstr "S'està marcant %s com a complet"
#: fetch-pack.c:744
#, c-format
msgid "already have %s (%s)"
msgstr "ja es té %s (%s)"
#: fetch-pack.c:783
msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
msgstr "fetch-pack: no s'ha pogut bifurcar del desmultiplexor de banda lateral"
#: fetch-pack.c:791
msgid "protocol error: bad pack header"
msgstr "error de protocol: capçalera de paquet errònia"
#: fetch-pack.c:859
#, c-format
msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
msgstr "fetch-pack: no es pot bifurcar de %s"
#: fetch-pack.c:875
#, c-format
msgid "%s failed"
msgstr "%s ha fallat"
#: fetch-pack.c:877
msgid "error in sideband demultiplexer"
msgstr "error en desmultiplexor de banda lateral"
#: fetch-pack.c:908
#, c-format
msgid "Server version is %.*s"
msgstr "La versió del servidor és %.*s"
#: fetch-pack.c:913 fetch-pack.c:919 fetch-pack.c:922 fetch-pack.c:928
#: fetch-pack.c:932 fetch-pack.c:936 fetch-pack.c:940 fetch-pack.c:944
#: fetch-pack.c:948 fetch-pack.c:952 fetch-pack.c:956 fetch-pack.c:960
#: fetch-pack.c:966 fetch-pack.c:972 fetch-pack.c:977 fetch-pack.c:982
#, c-format
msgid "Server supports %s"
msgstr "El servidor accepta %s"
#: fetch-pack.c:915
msgid "Server does not support shallow clients"
msgstr "El servidor no permet clients superficials"
#: fetch-pack.c:975
msgid "Server does not support --shallow-since"
msgstr "El servidor no admet --shallow-since"
#: fetch-pack.c:980
msgid "Server does not support --shallow-exclude"
msgstr "El servidor no admet --shallow-exclude"
#: fetch-pack.c:984
msgid "Server does not support --deepen"
msgstr "El servidor no admet --deepen"
#: fetch-pack.c:1001
msgid "no common commits"
msgstr "cap comissió en comú"
#: fetch-pack.c:1013 fetch-pack.c:1462
msgid "git fetch-pack: fetch failed."
msgstr "git fetch-pack: l'obtenció ha fallat."
#: fetch-pack.c:1151
msgid "Server does not support shallow requests"
msgstr "El servidor no permet peticions superficials"
#: fetch-pack.c:1157
msgid "Server supports filter"
msgstr "El servidor accepta filtratge"
#: fetch-pack.c:1184
msgid "unable to write request to remote"
msgstr "no s'ha pogut escriure la petició al remot"
#: fetch-pack.c:1202
#, c-format
msgid "error reading section header '%s'"
msgstr "error en llegir la capçalera de la secció «%s»"
#: fetch-pack.c:1208
#, c-format
msgid "expected '%s', received '%s'"
msgstr "s'esperava «%s», s'ha rebut «%s»"
#: fetch-pack.c:1247
#, c-format
msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
msgstr "línia de confirmació inesperada: «%s»"
#: fetch-pack.c:1252
#, fuzzy, c-format
msgid "error processing acks: %d"
msgstr "error en llegir %s"
#: fetch-pack.c:1262
msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
msgstr "s'espera l'enviament del fitxer de paquet després de «ready»"
#: fetch-pack.c:1264
msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
msgstr "s'espera que cap altra seccions s'enviï després de no «ready»"
#: fetch-pack.c:1306
#, c-format
msgid "error processing shallow info: %d"
msgstr "s'ha produït un error en processar la informació superficial: %d"
#: fetch-pack.c:1353
#, c-format
msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
msgstr "s'esperava wanted-ref, s'ha rebut «%s»"
#: fetch-pack.c:1358
#, c-format
msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
msgstr "wanted-ref inesperat: «%s»"
#: fetch-pack.c:1363
#, c-format
msgid "error processing wanted refs: %d"
msgstr "s'ha produït un error en processar les referències desitjades: %d"
#: fetch-pack.c:1689
msgid "no matching remote head"
msgstr "no hi ha cap HEAD remot coincident"
#: fetch-pack.c:1712 builtin/clone.c:686
msgid "remote did not send all necessary objects"
msgstr "el remot no ha enviat tots els objectes necessaris"
#: fetch-pack.c:1739
#, c-format
msgid "no such remote ref %s"
msgstr "no existeix la referència remota %s"
#: fetch-pack.c:1742
#, c-format
msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
msgstr "El servidor no permet sol·licitar objectes no anunciats %s"
#: gpg-interface.c:321
msgid "gpg failed to sign the data"
msgstr "gpg ha fallat en signar les dades"
#: gpg-interface.c:347
msgid "could not create temporary file"
msgstr "no s'ha pogut crear el fitxer temporal"
#: gpg-interface.c:350
#, c-format
msgid "failed writing detached signature to '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en escriure la signatura separada a «%s»"
#: graph.c:97
#, c-format
msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
msgstr "ignora el color no vàlid «%.*s» en log.graphColors"
#: grep.c:2117
#, c-format
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "«%s»: no s'ha pogut llegir %s"
#: grep.c:2134 setup.c:164 builtin/clone.c:409 builtin/diff.c:82
#: builtin/rm.c:135
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en fer stat a «%s»"
#: grep.c:2145
#, c-format
msgid "'%s': short read"
msgstr "«%s»: lectura curta"
#: help.c:23
msgid "start a working area (see also: git help tutorial)"
msgstr "començar una àrea de treball (vegeu també: git help tutorial)"
#: help.c:24
msgid "work on the current change (see also: git help everyday)"
msgstr "treballar en el canvi actual (vegeu també: git help everyday)"
#: help.c:25
msgid "examine the history and state (see also: git help revisions)"
msgstr "examinar la història i l'estat (vegeu també: git help revisions)"
#: help.c:26
msgid "grow, mark and tweak your common history"
msgstr "fer créixer, marcar i ajustar la vostra història comuna"
#: help.c:27
msgid "collaborate (see also: git help workflows)"
msgstr "col·laborar (vegeu també: git help workflow)"
#: help.c:31
msgid "Main Porcelain Commands"
msgstr ""
#: help.c:32
msgid "Ancillary Commands / Manipulators"
msgstr ""
#: help.c:33
msgid "Ancillary Commands / Interrogators"
msgstr ""
#: help.c:34
msgid "Interacting with Others"
msgstr "Interaccionar amb altres"
#: help.c:35
msgid "Low-level Commands / Manipulators"
msgstr "Ordres de baix nivell / Manipuladors"
#: help.c:36
msgid "Low-level Commands / Interrogators"
msgstr "Ordres de baix nivell / Interrogadors"
#: help.c:37
msgid "Low-level Commands / Synching Repositories"
msgstr "Ordres de baix nivell / Sincronització de dipòsits"
#: help.c:38
msgid "Low-level Commands / Internal Helpers"
msgstr "Ordres de baix nivell / Ajudants interns"
#: help.c:298
#, c-format
msgid "available git commands in '%s'"
msgstr "ordres de git disponibles en «%s»"
#: help.c:305
msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
msgstr "ordres de git disponibles d'altres llocs en el vostre $PATH"
#: help.c:314
msgid "These are common Git commands used in various situations:"
msgstr ""
"Aquestes són ordres del Git habitualment usades en diverses situacions:"
#: help.c:363 git.c:98
#, c-format
msgid "unsupported command listing type '%s'"
msgstr "tipus de llistat de l'ordre no compatible «%s»"
#: help.c:403
msgid "The common Git guides are:"
msgstr "Les guies de Git comunes són:"
#: help.c:512
msgid "See 'git help <command>' to read about a specific subcommand"
msgstr "Vegeu «git help <ordre>» per llegir sobre un subordre específic"
#: help.c:517
msgid "External commands"
msgstr "Ordres externes"
#: help.c:532
msgid "Command aliases"
msgstr "Àlies d'ordres"
#: help.c:596
#, c-format
msgid ""
"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
msgstr ""
"«%s» sembla un ordre de git, però no hem pogut\n"
"executar-la. Pot ser que git-%s estigui malmès?"
#: help.c:655
msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
msgstr "Ai. El vostre sistema no informa de cap ordre de Git."
#: help.c:677
#, c-format
msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
msgstr ""
"ADVERTÈNCIA: Heu invocat un ordre de Git amb nom «%s», la qual no existeix."
#: help.c:682
#, c-format
msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
msgstr "El procés continuarà, pressuposant que volíeu dir «%s»."
#: help.c:687
#, c-format
msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
msgstr ""
"El procés continuarà en %0.1f segons, pressuposant que volíeu dir «%s»."
#: help.c:695
#, c-format
msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
msgstr "git: «%s» no és un ordre de git. Vegeu «git --help»."
#: help.c:699
msgid ""
"\n"
"The most similar command is"
msgid_plural ""
"\n"
"The most similar commands are"
msgstr[0] ""
"\n"
"L'ordre més similar és"
msgstr[1] ""
"\n"
"Les ordres més similars són"
#: help.c:714
msgid "git version [<options>]"
msgstr "git version [<opcions>]"
#: help.c:782
#, c-format
msgid "%s: %s - %s"
msgstr "%s: %s - %s"
#: help.c:786
msgid ""
"\n"
"Did you mean this?"
msgid_plural ""
"\n"
"Did you mean one of these?"
msgstr[0] ""
"\n"
"Volíeu dir això?"
msgstr[1] ""
"\n"
"Volíeu dir un d'aquests?"
#: ident.c:349
msgid ""
"\n"
"*** Please tell me who you are.\n"
"\n"
"Run\n"
"\n"
" git config --global user.email \"you@example.com\"\n"
" git config --global user.name \"Your Name\"\n"
"\n"
"to set your account's default identity.\n"
"Omit --global to set the identity only in this repository.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"*** Digueu-me qui sou.\n"
"\n"
"Executeu\n"
"\n"
" git config --global user.email \"usuari@domini.com\"\n"
" git config --global user.name \"El vostre nom\"\n"
"\n"
"per a establir la identitat predeterminada del vostre compte.\n"
"Ometeu --global per a establir la identitat només en aquest dipòsit.\n"
#: ident.c:379
msgid "no email was given and auto-detection is disabled"
msgstr ""
"no s'ha proporcionat cap adreça electrònica i la detecció automàtica està "
"inhabilitada"
#: ident.c:384
#, c-format
msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
msgstr ""
"no s'ha pogut detectar automàticament una adreça electrònica vàlida (s'ha "
"rebut «%s»)"
#: ident.c:401
msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
msgstr ""
"no s'ha proporcionat cap nom i la detecció automàtica està inhabilitada"
#: ident.c:407
#, c-format
msgid "unable to auto-detect name (got '%s')"
msgstr "no s'ha pogut detectar automàticament el nom (s'ha rebut «%s»)"
#: ident.c:415
#, c-format
msgid "empty ident name (for <%s>) not allowed"
msgstr "nom d'identitat buit (per <%s>) no és permès"
#: ident.c:421
#, c-format
msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
msgstr "el nom conté només caràcters no permesos: %s"
#: ident.c:436 builtin/commit.c:611
#, c-format
msgid "invalid date format: %s"
msgstr "format de data no vàlid: %s"
#: list-objects.c:129
#, c-format
msgid "entry '%s' in tree %s has tree mode, but is not a tree"
msgstr "l'entrada «%s» a l'arbre %s té mode d'arbre, però no és un arbre"
#: list-objects.c:142
#, c-format
msgid "entry '%s' in tree %s has blob mode, but is not a blob"
msgstr "l'entrada «%s» a l'arbre %s té mode blob, però no és un blob"
#: list-objects.c:378
#, c-format
msgid "unable to load root tree for commit %s"
msgstr "no s'ha pogut carregar l'arrel de l'arbre per la comissió %s"
#: list-objects-filter-options.c:36
msgid "multiple filter-specs cannot be combined"
msgstr "no es poden combinar múltiples especificacions de filtratge"
#: list-objects-filter-options.c:58
msgid "expected 'tree:<depth>'"
msgstr "s'esperava «tree:<profunditat>»"
#: list-objects-filter-options.c:84
msgid "sparse:path filters support has been dropped"
msgstr ""
#: list-objects-filter-options.c:94
#, c-format
msgid "invalid filter-spec '%s'"
msgstr "filtre d'especificació no vàlid: «%s»"