blob: 171f813cd3a889e8761c1658bc94ae2ce61fe3f9 [file] [log] [blame]
# Bulgarian translation of git po-file.
# Copyright (C) 2014 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
# This file is distributed under the same license as the git package.
# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014.
#
# ========================
# DICTIONARY TO MERGE IN GIT GUI
# ------------------------
# range интервал
# unreachable object недостижим обект
# dangling objects обект извън клон
# fast-forward тривиално сливане
# stale remote старо хранилище
# rebase пребазирам
# force (push) принудително изтласквам
# stash/index индекс
# squash commits смачкване на подавания
# root commit начално подаване
# fixup вкарвам подаване в предното без следа
# remote-tracking branch следящ клон
# git bundle пратка на git
# bisect двоично търсене
# am прилагам поредица от кръпки
# working directory/tree — винаги работно дърво, git следи цялото дърво, а не директории
# switch to branch прехвърлям се/преминавам към клон
# sparse entry частично изтеглена директория/път
# revision range диапазон на версиите
# cover letter придружаващо писмо
# reference repository еталонно хранилище
# grafted repository хранилище с присаждане
# thin pack съкратен пакет
# stat (a file) получавам информация чрез „stat“ (за файл)
# mixed reset смесено зануляване (индекса и указателя „HEAD“, без работното дърво)
# soft reset меко зануляване (само указателя „HEAD“, без индекса и работното дърво)
# hard reset пълно зануляване (указателя „HEAD“, индекса и работното дърво)
# merge reset слято зануляване (целия индекс и отчасти работното дърво — без файловете с промени между работното дърво и индекса)
# keep reset запазващо зануляване (отчасти индекса и работното дърво — файловете с промени от подаването и „HEAD“)
# commit-ish указател към подаване
# sequence последователност/поредица
# whitespace symbol знаци за интервали
# shortlog съкратения журнал
# backing store мястото за съхранение
# reject отхвърлено парче
# topic branch тематичен клон
# empty head връх без история
# tree-ish указател към дърво
# three-way merge тройно сливане
# dirty нечист, мръсен (файл, индекс)
# fallback резервен вариант
# pathspec magic опция за магически пътища
# bitmap index индекс на база битови маски
# mark маркер
# plumbing команди от системно ниво
# porcelain команди от потребителско ниво
# pack [noun] пакетен файл - fixme in glossary
# mainline базово подаване - при cherry-pick на merge - към коя версия да се изчислява разликата
# token лексема
# trailer епилог/завършек на съобщение
# ----
# FAILED to parse неуспешен анализ на... -> неразпозната стойност на
# blob обект BLOB
# ========================
# „“…— ●≫ѝ→
#
# stressed a
# форма̀та
# delta - разлика или делта
# consistency between stdout - standard output/ stdin - standard input/ stderr - standard error
# mergetag етикет при сливане
#
# ========================
# RECHECK
# ------------------------
# FIXME
# HEAD as a reference vs head of a branch
# git update-index -h извежда само един ред, а не цялата помощ за опциите
# git fetch --al работи подобно на --all
# ========================
# GENERATE STATS
# ------------------------
# grep ^#: bg.po | cut -c4- |tr ' ' '\n'| sed -e 's/:[0-9][0-9]*//' -e 's%.*/%%' -e 's/[.][^.]*$//' > OUT
# sort -u OUT > UNIQUE
# for i in `cat UNIQUE`; do echo `grep "^$i$" OUT | wc -l` $i ; done | sort -nr > STATS
#
# ========================
# FIND NON FULLY TRANSLATED
# ------------------------
# msgattrib --untranslated bg.po > untranslated.po
# msgattrib --only-fuzzy bg.po > fuzzy.po
# msgcat.exe untranslated.po fuzzy.po > new.po
# grep ^#: new.po | cut -c4- |tr ' ' '\n'| sed -e 's/:[0-9][0-9]*//' -e 's%.*/%%' -e 's/[.][^.]*$//' | sort -u
#
# ========================
# STRINGS statistics
# ------------------------
# 2228t
#
# ========================
# MOST IMPORTANT name asc ordering
# ------------------------
# add, blame, branch, checkout, clone, commit, common-cmds, config, diff, fetch, fsck, gc, git-rebase, git-stash, grep, log, mv, parse-options, push, reflog, remote, reset, revert, rm, wt-status
#
# ========================
# IMPORTANT strings, name asc ordering
# ------------------------
# apply, archive, check-ignore, clean, date, describe, git-am, git-bisect, git-submodule, hash-object, init-db, ls-tree, merge, merge-base, merge-file, merge-recursive, name-rev, pathspec, show-ref, tag
#
# ========================
# WHOLE STATISTICS strings desc, name asc ordering
# ------------------------
# 144 [remote] 47 [push] 26 [revert] 12 [checkout-index] 6 [prune] 2 [verify-tag]
# 137 [commit] 46 [pack-objects] 24 [mv] 11 [date] 6 [gpg-interface] 2 [update-server-info]
# 114 [branch] 41 [help] 23 [repack] 11 [column] 6 [check-attr] 2 [run-command]
# 111 [apply] 39 [init-db] 21 [rm] 10 [urlmatch] 5 [write-tree] 2 [rerere]
# 101 [notes] 36 [add] 21 [common-cmds] 10 [shortlog] 5 [sha1_name] 2 [read-cache]
# 100 [wt-status] 35 [reset] 19 [show-branch] 10 [merge-file] 5 [rev-parse] 2 [obstack]
# 97 [merge] 35 [archive] 19 [read-tree] 10 [merge-base] 4 [wrapper] 2 [advice]
# 78 [checkout] 34 [config] 19 [bundle] 10 [ls-tree] 4 [prune-packed] 1 [unpack-trees]
# 77 [log] 32 [clean] 16 [parse-options] 10 [hash-object] 4 [notes-utils] 1 [unpack-objects]
# 69 [clone] 30 [git-am] 15 [fsck] 10 [for-each-ref] 4 [mktree] 1 [progress]
# 68 [index-pack] 30 [describe] 14 [show-ref] 10 [cat-file] 4 [check-mailmap] 1 [precompose_utf8]
# 68 [fetch] 29 [git-stash] 14 [gc] 9 [update-ref] 3 [verify-pack] 1 [object]
# 64 [tag] 29 [git-bisect] 14 [fast-export] 9 [submodule] 3 [reflog] 1 [git]
# 64 [grep] 28 [update-index] 13 [diff] 8 [replace] 3 [pack-refs] 1 [diffcore-rename]
# 56 [sequencer] 28 [blame] 13 [check-ignore] 8 [git-pull] 3 [count-objects] 1 [diffcore-order]
# 55 [merge-recursive] 27 [ls-files] 12 [pathspec] 8 [fmt-merge-msg] 3 [connected] 1 [attr]
# 54 [git-submodule] 27 [git-rebase] 12 [name-rev] 7 [symbolic-ref] 3 [bisect--helper]
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2015-04-03 08:13+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2015-04-07 11:21+0300\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: advice.c:55
#, c-format
msgid "hint: %.*s\n"
msgstr "Подсказка: %.*s\n"
# TRANSFER
#: advice.c:88
msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
"as appropriate to mark resolution and make a commit."
msgstr ""
"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“\n"
"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
#: archive.c:11
msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr "git archive [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
#: archive.c:12
msgid "git archive --list"
msgstr "git archive --list"
#: archive.c:13
msgid ""
"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr ""
"git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО "
"[ПЪТ…]"
#: archive.c:14
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
#: archive.c:342 builtin/add.c:137 builtin/add.c:427 builtin/rm.c:328
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
#: archive.c:427
msgid "fmt"
msgstr "ФОРМАТ"
#: archive.c:427
msgid "archive format"
msgstr "ФОРМАТ на архива"
#: archive.c:428 builtin/log.c:1204
msgid "prefix"
msgstr "префикс"
#: archive.c:429
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "добавяне на този префикс към всеки път в архива"
#: archive.c:430 builtin/archive.c:88 builtin/blame.c:2516
#: builtin/blame.c:2517 builtin/config.c:57 builtin/fast-export.c:986
#: builtin/fast-export.c:988 builtin/grep.c:712 builtin/hash-object.c:101
#: builtin/ls-files.c:446 builtin/ls-files.c:449 builtin/notes.c:394
#: builtin/notes.c:557 builtin/read-tree.c:109 parse-options.h:151
msgid "file"
msgstr "файл"
#: archive.c:431 builtin/archive.c:89
msgid "write the archive to this file"
msgstr "запазване на архива в този файл"
#: archive.c:433
msgid "read .gitattributes in working directory"
msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
#: archive.c:434
msgid "report archived files on stderr"
msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
#: archive.c:435
msgid "store only"
msgstr "само съхранение без компресиране"
#: archive.c:436
msgid "compress faster"
msgstr "бързо компресиране"
#: archive.c:444
msgid "compress better"
msgstr "добро компресиране"
#: archive.c:447
msgid "list supported archive formats"
msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
#: archive.c:449 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:86
msgid "repo"
msgstr "хранилище"
#: archive.c:450 builtin/archive.c:91
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
#: archive.c:451 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:478
msgid "command"
msgstr "команда"
#: archive.c:452 builtin/archive.c:93
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
#: attr.c:264
msgid ""
"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
"Use '\\!' for literal leading exclamation."
msgstr ""
"Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
#: branch.c:60
#, c-format
msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
msgstr ""
"Клонът „%s“ не може да служи като източник за собствената си синхронизация."
#: branch.c:83
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s by rebasing."
msgstr ""
"Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от отдалеченото хранилище „%s“ чрез "
"пребазиране."
#: branch.c:84
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от отдалеченото хранилище „%s“."
#: branch.c:88
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track local branch %s by rebasing."
msgstr ""
"Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от локалното хранилище чрез пребазиране."
#: branch.c:89
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track local branch %s."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от локалното хранилище."
#: branch.c:94
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track remote ref %s by rebasing."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“ чрез пребазиране."
#: branch.c:95
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track remote ref %s."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“."
#: branch.c:99
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track local ref %s by rebasing."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“ чрез пребазиране."
#: branch.c:100
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track local ref %s."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“."
#: branch.c:133
#, c-format
msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
msgstr "Няма следене: двусмислена информация за указателя „%s“"
#: branch.c:162
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid branch name."
msgstr "„%s“ не е позволено име за клон."
#: branch.c:167
#, c-format
msgid "A branch named '%s' already exists."
msgstr "Вече съществува клон с име „%s“."
#: branch.c:175
msgid "Cannot force update the current branch."
msgstr "Текущият клон не може да бъде принудително обновен."
#: branch.c:195
#, c-format
msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
msgstr "Зададените настройки за следенето са грешни — началото „%s“ не е клон."
#: branch.c:197
#, c-format
msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
msgstr "заявеният отдалечен клон „%s“ не съществува"
#: branch.c:199
msgid ""
"\n"
"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
"\n"
"If you are planning to push out a new local branch that\n"
"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
msgstr ""
"\n"
"Ако искате да базирате работата си на клон от отдалечено хранилище, може \n"
"да се наложи да изпълните „git fetch“, за да получите информацията за него.\n"
"\n"
"Ако искате да изтласкате нов, локален клон, който да следи отдалечен клон,\n"
"може да използвате „git push -u“, за да настроите към кой клон да се "
"изтласква."
#: branch.c:243
#, c-format
msgid "Not a valid object name: '%s'."
msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
#: branch.c:263
#, c-format
msgid "Ambiguous object name: '%s'."
msgstr "Двусмислено име на обект: „%s“"
#: branch.c:268
#, c-format
msgid "Not a valid branch point: '%s'."
msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
#: bundle.c:34
#, c-format
msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на git версия 2"
#: bundle.c:61
#, c-format
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
#: bundle.c:87 builtin/commit.c:766
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
#: bundle.c:139
msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
#: bundle.c:163 sequencer.c:650 sequencer.c:1105 builtin/blame.c:2705
#: builtin/branch.c:659 builtin/commit.c:1045 builtin/log.c:330
#: builtin/log.c:823 builtin/log.c:1432 builtin/log.c:1669 builtin/merge.c:358
#: builtin/shortlog.c:158
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
#: bundle.c:185
#, c-format
msgid "The bundle contains this ref:"
msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
msgstr[0] "Пратката съдържа следния указател:"
msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
#: bundle.c:192
msgid "The bundle records a complete history."
msgstr "Пратката съдържа пълна история."
#: bundle.c:194
#, c-format
msgid "The bundle requires this ref:"
msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
#: bundle.c:251
msgid "Could not spawn pack-objects"
msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
# FIXME better message
#: bundle.c:269
msgid "pack-objects died"
msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
# FIXME better message
#: bundle.c:309
msgid "rev-list died"
msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
#: bundle.c:358
#, c-format
msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr ""
"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
#: bundle.c:437 builtin/log.c:153 builtin/log.c:1342 builtin/shortlog.c:261
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "непознат аргумент: %s"
#: bundle.c:443
msgid "Refusing to create empty bundle."
msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
#: bundle.c:453
#, c-format
msgid "cannot create '%s'"
msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
# FIXME better message
#: bundle.c:474
msgid "index-pack died"
msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
#: color.c:260
#, c-format
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
#: commit.c:40
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
#: commit.c:42
#, c-format
msgid "%s %s is not a commit!"
msgstr "%s %s не е подаване!"
#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
msgid "memory exhausted"
msgstr "паметта свърши"
#: config.c:474 config.c:476
#, c-format
msgid "bad config file line %d in %s"
msgstr "неправилен ред %d в „%s“"
#: config.c:592
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
msgstr ""
"неправилна числова стойност „%s“ за настройката „%s“ в раздела „%s“: %s"
#: config.c:594
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за настройката „%s“: %s"
#: config.c:679
#, c-format
msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
#: config.c:757 config.c:768
#, c-format
msgid "bad zlib compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
#: config.c:890
#, c-format
msgid "invalid mode for object creation: %s"
msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
#: config.c:1216
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "неправилни настройки от командния ред"
#: config.c:1277
msgid "unknown error occured while reading the configuration files"
msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
#: config.c:1601
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
#: config.c:1603
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
#: config.c:1662
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
#: connected.c:69
msgid "Could not run 'git rev-list'"
msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
#: connected.c:89
#, c-format
msgid "failed write to rev-list: %s"
msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите: %s"
#: connected.c:97
#, c-format
msgid "failed to close rev-list's stdin: %s"
msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен: %s"
#: date.c:95
msgid "in the future"
msgstr "в бъдещето"
#: date.c:101
#, c-format
msgid "%lu second ago"
msgid_plural "%lu seconds ago"
msgstr[0] "преди %lu секунда"
msgstr[1] "преди %lu секунди"
#: date.c:108
#, c-format
msgid "%lu minute ago"
msgid_plural "%lu minutes ago"
msgstr[0] "преди %lu минута"
msgstr[1] "преди %lu минути"
#: date.c:115
#, c-format
msgid "%lu hour ago"
msgid_plural "%lu hours ago"
msgstr[0] "преди %lu час"
msgstr[1] "преди %lu часа"
#: date.c:122
#, c-format
msgid "%lu day ago"
msgid_plural "%lu days ago"
msgstr[0] "преди %lu ден"
msgstr[1] "преди %lu дена"
#: date.c:128
#, c-format
msgid "%lu week ago"
msgid_plural "%lu weeks ago"
msgstr[0] "преди %lu седмица"
msgstr[1] "преди %lu седмици"
#: date.c:135
#, c-format
msgid "%lu month ago"
msgid_plural "%lu months ago"
msgstr[0] "преди %lu месец"
msgstr[1] "преди %lu месеца"
#: date.c:146
#, c-format
msgid "%lu year"
msgid_plural "%lu years"
msgstr[0] "%lu година"
msgstr[1] "%lu години"
#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
#: date.c:149
#, c-format
msgid "%s, %lu month ago"
msgid_plural "%s, %lu months ago"
msgstr[0] "преди %s и %lu месец"
msgstr[1] "преди %s и %lu месеца"
#: date.c:154 date.c:159
#, c-format
msgid "%lu year ago"
msgid_plural "%lu years ago"
msgstr[0] "преди %lu година"
msgstr[1] "преди %lu години"
#: diffcore-order.c:24
#, c-format
msgid "failed to read orderfile '%s'"
msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
#: diffcore-rename.c:536
msgid "Performing inexact rename detection"
msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
#: diff.c:114
#, c-format
msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
msgstr ""
" Неуспешно разпознаване на „%s“ като процент-праг за статистиката по "
"директории\n"
#: diff.c:119
#, c-format
msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
msgstr " Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
#: diff.c:214
#, c-format
msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
#: diff.c:266
#, c-format
msgid ""
"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
"%s"
msgstr ""
"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
"%s"
#: diff.c:2956
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr ""
"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
#: diff.c:3351
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
#: diff.c:3514
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
"%s"
msgstr ""
"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
"%s"
#: diff.c:3528
#, c-format
msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr "Неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
#: gpg-interface.c:129 gpg-interface.c:200
msgid "could not run gpg."
msgstr "Програмата „gpg“ не може да бъде стартирана."
#: gpg-interface.c:141
msgid "gpg did not accept the data"
msgstr "Програмата „gpg“ не прие подадените данни."
#: gpg-interface.c:152
msgid "gpg failed to sign the data"
msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
#: gpg-interface.c:185
#, c-format
msgid "could not create temporary file '%s': %s"
msgstr "Програмата „gpg“ не успя да създаде временния файл „%s“: %s"
#: gpg-interface.c:188
#, c-format
msgid "failed writing detached signature to '%s': %s"
msgstr "Програмата „gpg“ не успя да запише самостоятелния подпис към „%s“: %s"
#: grep.c:1718
#, c-format
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
#: grep.c:1735
#, c-format
msgid "'%s': %s"
msgstr "„%s“: „%s“"
#: grep.c:1746
#, c-format
msgid "'%s': short read %s"
msgstr "„%s“: изчитането на „%s“ върна по-малко байтове от заявените"
#: help.c:207
#, c-format
msgid "available git commands in '%s'"
msgstr "налични команди на git от „%s“"
#: help.c:214
msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
msgstr "команди на git от други директории от „$PATH“"
#: help.c:230
msgid "The most commonly used git commands are:"
msgstr "Най-често употребяваните команди на git са:"
#: help.c:289
#, c-format
msgid ""
"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
msgstr ""
"Изглежда, че „%s“ е команда на git, но тя не може да\n"
"бъде изпълнена. Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
# FIXME bad message
#: help.c:346
msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
#: help.c:368
#, c-format
msgid ""
"WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist.\n"
"Continuing under the assumption that you meant '%s'"
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пробвахте да изпълните команда на Git на име „%s“, а такава "
"не\n"
"съществува. Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате "
"предвид „%s“"
#: help.c:373
#, c-format
msgid "in %0.1f seconds automatically..."
msgstr "след %0.1f секунди…"
#: help.c:380
#, c-format
msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
msgstr "git: „%s“ не е команда на git. Вижте изхода от „git --help“."
#: help.c:384 help.c:444
msgid ""
"\n"
"Did you mean this?"
msgid_plural ""
"\n"
"Did you mean one of these?"
msgstr[0] ""
"\n"
"Команда с подобно име е:"
msgstr[1] ""
"\n"
"Команди с подобно име са:"
#: help.c:440
#, c-format
msgid "%s: %s - %s"
msgstr "%s: %s — %s"
#: lockfile.c:283
msgid "BUG: reopen a lockfile that is still open"
msgstr "ГРЕШКА В GIT: преотваряне на файл-ключалка"
#: lockfile.c:285
msgid "BUG: reopen a lockfile that has been committed"
msgstr "ГРЕШКА В GIT: преотваряне на файл-ключалка, който е подаден"
#: merge.c:41
msgid "failed to read the cache"
msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
#: merge.c:94 builtin/checkout.c:374 builtin/checkout.c:580
#: builtin/clone.c:662
msgid "unable to write new index file"
msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
#: merge-recursive.c:189
#, c-format
msgid "(bad commit)\n"
msgstr "(лошо подаване)\n"
#: merge-recursive.c:209
#, c-format
msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „addinfo_cache“ за пътя „%s“"
#: merge-recursive.c:270
msgid "error building trees"
msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
#: merge-recursive.c:688
#, c-format
msgid "failed to create path '%s'%s"
msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
#: merge-recursive.c:699
#, c-format
msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
# FIXME better message
#: merge-recursive.c:713 merge-recursive.c:734
msgid ": perhaps a D/F conflict?"
msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
#: merge-recursive.c:724
#, c-format
msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
msgstr ""
"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
#: merge-recursive.c:764
#, c-format
msgid "cannot read object %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
#: merge-recursive.c:766
#, c-format
msgid "blob expected for %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
#: merge-recursive.c:789 builtin/clone.c:321
#, c-format
msgid "failed to open '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
#: merge-recursive.c:797
#, c-format
msgid "failed to symlink '%s'"
msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“"
#: merge-recursive.c:800
#, c-format
msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
msgstr ""
"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
#: merge-recursive.c:938
msgid "Failed to execute internal merge"
msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
#: merge-recursive.c:942
#, c-format
msgid "Unable to add %s to database"
msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
#: merge-recursive.c:958
msgid "unsupported object type in the tree"
msgstr "в дървото има неподдържан вид обект"
#: merge-recursive.c:1033 merge-recursive.c:1047
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
"in tree."
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото."
#: merge-recursive.c:1039 merge-recursive.c:1052
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
"in tree at %s."
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото: %s."
#: merge-recursive.c:1093
msgid "rename"
msgstr "преименуване"
#: merge-recursive.c:1093
msgid "renamed"
msgstr "преименуван"
#: merge-recursive.c:1149
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
#: merge-recursive.c:1171
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
"\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
#: merge-recursive.c:1176
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (некоригиран конфликт)"
#: merge-recursive.c:1230
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
#: merge-recursive.c:1260
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“, а „%s“ на „%s“"
#: merge-recursive.c:1459
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
"„%s“ е добавен в „%s“"
#: merge-recursive.c:1469
#, c-format
msgid "Adding merged %s"
msgstr "Добавяне на слетия „%s“"
#: merge-recursive.c:1474 merge-recursive.c:1672
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "Добавяне като „%s“"
#: merge-recursive.c:1525
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
#: merge-recursive.c:1528
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
#: merge-recursive.c:1576
msgid "modify"
msgstr "промяна"
#: merge-recursive.c:1576
msgid "modified"
msgstr "променен"
#: merge-recursive.c:1586
msgid "content"
msgstr "съдържание"
#: merge-recursive.c:1593
msgid "add/add"
msgstr "добавяне/добавяне"
#: merge-recursive.c:1627
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
#: merge-recursive.c:1641
#, c-format
msgid "Auto-merging %s"
msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
#: merge-recursive.c:1645 git-submodule.sh:1150
msgid "submodule"
msgstr "ПОДМОДУЛ"
#: merge-recursive.c:1646
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
#: merge-recursive.c:1732
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Изтриване на „%s“"
#: merge-recursive.c:1757
msgid "file/directory"
msgstr "файл/директория"
#: merge-recursive.c:1763
msgid "directory/file"
msgstr "директория/файл"
#: merge-recursive.c:1768
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
"като „%s“"
#: merge-recursive.c:1778
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Добавяне на „%s“"
#: merge-recursive.c:1795
msgid "Fatal merge failure, shouldn't happen."
msgstr "Фатална грешка при сливане, а такава не трябва да възниква!"
#: merge-recursive.c:1814
msgid "Already up-to-date!"
msgstr "Вече е обновено!"
#: merge-recursive.c:1823
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
# FIXME message
#: merge-recursive.c:1853
#, c-format
msgid "Unprocessed path??? %s"
msgstr ""
"Пътят „%s“ не е обработен, това е грешка в Git, докладвайте я на "
"разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger.kernel.org“."
#: merge-recursive.c:1901
msgid "Merging:"
msgstr "Сливане:"
#: merge-recursive.c:1914
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
#: merge-recursive.c:1951
msgid "merge returned no commit"
msgstr "сливането не върна подаване"
#: merge-recursive.c:2008
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
#: merge-recursive.c:2019 builtin/merge.c:667
msgid "Unable to write index."
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
#: notes-utils.c:41
msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
msgstr ""
"Неинициализирано или нереферирано дърво за бележки не може да бъде подадено"
#: notes-utils.c:82
#, c-format
msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
msgstr "Неправилна стойност за „notes.rewriteMode“: „%s“"
#: notes-utils.c:92
#, c-format
msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
msgstr ""
"Бележките в „%s“ няма да бъдат презаписани, защото са извън „refs/notes/“."
#. TRANSLATORS: The first %s is the name of the
#. environment variable, the second %s is its value
#: notes-utils.c:119
#, c-format
msgid "Bad %s value: '%s'"
msgstr "Зададена е лоша стойност на променливата „%s“: „%s“"
#: object.c:241
#, c-format
msgid "unable to parse object: %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
#: parse-options.c:546
msgid "..."
msgstr "…"
#: parse-options.c:564
#, c-format
msgid "usage: %s"
msgstr "употреба: %s"
#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
#. one in "usage: %s" translation
#: parse-options.c:568
#, c-format
msgid " or: %s"
msgstr " или: %s"
#: parse-options.c:571
#, c-format
msgid " %s"
msgstr " %s"
#: parse-options.c:605
msgid "-NUM"
msgstr "-ЧИСЛО"
#: pathspec.c:133
msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
msgstr "глобалните настройки за пътища „glob“ и „noglob“ са несъвместими"
#: pathspec.c:143
msgid ""
"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
"pathspec settings"
msgstr ""
"глобалната настройка за дословни пътища „literal“ е несъвместима с всички "
"други глобални настройки за пътища"
#: pathspec.c:177
msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
msgstr "неправилен параметър за опцията за магически пътища „prefix“"
#: pathspec.c:183
#, c-format
msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
msgstr "Неправилна стойност за опцията за магически пътища „%.*s“ в „%s“"
#: pathspec.c:187
#, c-format
msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
msgstr "Знакът „)“ липсва в опцията за магически пътища в „%s“"
#: pathspec.c:205
#, c-format
msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
msgstr "Магическите пътища „%c“ са без реализация за „%s“"
#: pathspec.c:230
#, c-format
msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
msgstr "%s: опциите „literal“ и „glob“ са несъвместими"
#: pathspec.c:241
#, c-format
msgid "%s: '%s' is outside repository"
msgstr "%s: „%s“ е извън хранилището"
#: pathspec.c:291
#, c-format
msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
#: pathspec.c:353
#, c-format
msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
msgstr "%s: магическите пътища не се поддържат от командата „%s“"
#: pathspec.c:432
#, c-format
msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
#: pathspec.c:441
msgid ""
"There is nothing to exclude from by :(exclude) patterns.\n"
"Perhaps you forgot to add either ':/' or '.' ?"
msgstr ""
"Нищо не се изключва от шаблоните за изключване.\n"
"Това често се случва, ако сте забравили да добавите „:/“ или „.“."
#: pretty.c:968
msgid "unable to parse --pretty format"
msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
#: progress.c:225
msgid "done"
msgstr "действието завърши"
#: read-cache.c:1275
#, c-format
msgid ""
"index.version set, but the value is invalid.\n"
"Using version %i"
msgstr ""
"Зададена е неправилна стойност на настройката „index.version“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
#: read-cache.c:1285
#, c-format
msgid ""
"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
"Using version %i"
msgstr ""
"Зададена е неправилна стойност на променливата на средата "
"„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
#: remote.c:782
#, c-format
msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
msgstr "Невъзможно е да се доставят едновременно и „%s“, и „%s“ към „%s“"
#: remote.c:786
#, c-format
msgid "%s usually tracks %s, not %s"
msgstr "„%s“ обикновено следи „%s“, а не „%s“"
#: remote.c:790
#, c-format
msgid "%s tracks both %s and %s"
msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
#: remote.c:798
msgid "Internal error"
msgstr "Вътрешна грешка"
#: remote.c:1980
#, c-format
msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
#: remote.c:1984
msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
msgstr " (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
#: remote.c:1987
#, c-format
msgid "Your branch is up-to-date with '%s'.\n"
msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
#: remote.c:1991
#, c-format
msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване пред „%1$s“.\n"
msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
#: remote.c:1997
msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
msgstr " (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
#: remote.c:2000
#, c-format
msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
msgid_plural ""
"Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
msgstr[0] ""
"Клонът ви е с %2$d подаване след „%1$s“ и може да бъде тривиално слят.\n"
msgstr[1] ""
"Клонът ви е с %2$d подавания след „%1$s“ и може да бъде тривиално слят.\n"
#: remote.c:2008
msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
msgstr " (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
#: remote.c:2011
#, c-format
msgid ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
"and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
msgid_plural ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
"and have %d and %d different commits each, respectively.\n"
msgstr[0] ""
"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
msgstr[1] ""
"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
#: remote.c:2021
msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
msgstr " (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
#: revision.c:2348
msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
#: run-command.c:83
msgid "open /dev/null failed"
msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
#: run-command.c:85
#, c-format
msgid "dup2(%d,%d) failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на dup2(%d,%d)"
#: send-pack.c:272
msgid "failed to sign the push certificate"
msgstr "сертификатът за изтласкване не може да бъде подписан"
#: send-pack.c:356
msgid "the receiving end does not support --signed push"
msgstr "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“"
#: send-pack.c:366
msgid "the receiving end does not support --atomic push"
msgstr "получаващата страна не поддържа изтласкване с опцията „--atomic“"
#: sequencer.c:172 builtin/merge.c:782 builtin/merge.c:893 builtin/merge.c:995
#: builtin/merge.c:1005
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
#: sequencer.c:174 builtin/merge.c:344 builtin/merge.c:785 builtin/merge.c:997
#: builtin/merge.c:1010
#, c-format
msgid "Could not write to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
# FIXME git add <path…> for consistence
#: sequencer.c:195
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
msgstr ""
"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
#: sequencer.c:198
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
"and commit the result with 'git commit'"
msgstr ""
"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“, след което\n"
"подайте резултата с командата „git commit'“."
# FIXME - must be the same as Could not write to '%s' above
#: sequencer.c:211 sequencer.c:861 sequencer.c:944
#, c-format
msgid "Could not write to %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
# FIXME wrap up as ffinishing the work on, in fact, full stop at end for consistency with below
#: sequencer.c:214
#, c-format
msgid "Error wrapping up %s"
msgstr "Обработката на „%s“ не завърши успешно."
#: sequencer.c:229
msgid "Your local changes would be overwritten by cherry-pick."
msgstr "Локалните ви промени ще бъдат презаписани при отбирането на подавания."
#: sequencer.c:231
msgid "Your local changes would be overwritten by revert."
msgstr "Локалните ви промени ще бъдат презаписани при отмяната на подавания."
#: sequencer.c:234
msgid "Commit your changes or stash them to proceed."
msgstr "Подайте или скатайте промените, за да продължите"
#. TRANSLATORS: %s will be "revert" or "cherry-pick"
#: sequencer.c:321
#, c-format
msgid "%s: Unable to write new index file"
msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
#: sequencer.c:339
msgid "Could not resolve HEAD commit\n"
msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито\n"
#: sequencer.c:359
msgid "Unable to update cache tree\n"
msgstr "Дървото на кеша не може да бъде обновено\n"
#: sequencer.c:411
#, c-format
msgid "Could not parse commit %s\n"
msgstr "Подаването „%s“ не може да бъде анализирано\n"
#: sequencer.c:416
#, c-format
msgid "Could not parse parent commit %s\n"
msgstr "Родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано\n"
#: sequencer.c:482
msgid "Your index file is unmerged."
msgstr "Индексът не е слят."
#: sequencer.c:501
#, c-format
msgid "Commit %s is a merge but no -m option was given."
msgstr "Подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
#: sequencer.c:509
#, c-format
msgid "Commit %s does not have parent %d"
msgstr "Подаването „%s“ няма родител %d"
#: sequencer.c:513
#, c-format
msgid "Mainline was specified but commit %s is not a merge."
msgstr "Указано е базово подаване, но подаването „%s“ не е сливане."
#. TRANSLATORS: The first %s will be "revert" or
#. "cherry-pick", the second %s a SHA1
#: sequencer.c:526
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
#: sequencer.c:530
#, c-format
msgid "Cannot get commit message for %s"
msgstr "Неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
#: sequencer.c:616
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
#: sequencer.c:617
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
#: sequencer.c:653
msgid "empty commit set passed"
msgstr "зададено е празно множество от подавания"
#: sequencer.c:661
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
#: sequencer.c:665
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
#: sequencer.c:725
#, c-format
msgid "Cannot %s during a %s"
msgstr "По време на „%1$s“ не може да се извърши „%2$s“"
#: sequencer.c:747
#, c-format
msgid "Could not parse line %d."
msgstr "%d-ят ред не може да се анализира."
#: sequencer.c:752
msgid "No commits parsed."
msgstr "Никое от подаванията не може да се разпознае."
# FIXME Could not open %s. - full stop for consistence with next message
#: sequencer.c:765
#, c-format
msgid "Could not open %s"
msgstr "„%s“ не може да се прочете."
#: sequencer.c:769
#, c-format
msgid "Could not read %s."
msgstr "„%s“ не може да се отвори."
#: sequencer.c:776
#, c-format
msgid "Unusable instruction sheet: %s"
msgstr "Файлът с описание на предстоящите действия — „%s“ не може да се ползва"
#: sequencer.c:806
#, c-format
msgid "Invalid key: %s"
msgstr "Неправилен ключ: „%s“"
#: sequencer.c:809
#, c-format
msgid "Invalid value for %s: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „%s“: „%s“"
#: sequencer.c:821
#, c-format
msgid "Malformed options sheet: %s"
msgstr "Неправилно съдържание на файла с опции: „%s“"
#: sequencer.c:842
msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
msgstr ""
"в момента вече се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
#: sequencer.c:843
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)“"
#: sequencer.c:847
#, c-format
msgid "Could not create sequencer directory %s"
msgstr "Директорията за секвенсора „%s“ не може да бъде създадена"
#: sequencer.c:863 sequencer.c:948
#, c-format
msgid "Error wrapping up %s."
msgstr "Обработката на „%s“ не завърши успешно."
#: sequencer.c:882 sequencer.c:1018
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr ""
"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
#: sequencer.c:884
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
#: sequencer.c:886
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr ""
"действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
"предстои да бъде създаден"
#: sequencer.c:908 builtin/apply.c:4288
#, c-format
msgid "cannot open %s: %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен: %s"
#: sequencer.c:911
#, c-format
msgid "cannot read %s: %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен: %s"
#: sequencer.c:912
msgid "unexpected end of file"
msgstr "неочакван край на файл"
#: sequencer.c:918
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr ""
"запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
"повреден"
#: sequencer.c:941
#, c-format
msgid "Could not format %s."
msgstr "Файлът „%s“ не може да се форматира по подходящия начин."
#: sequencer.c:1086
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
#: sequencer.c:1089
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
msgstr "%s: неправилна версия"
#: sequencer.c:1123
msgid "Can't revert as initial commit"
msgstr "Първоначалното подаване не може да бъде отменено"
#: sequencer.c:1124
msgid "Can't cherry-pick into empty head"
msgstr "При празен връх не могат да се отбират подавания"
#: sha1_name.c:440
msgid ""
"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
"may be created by mistake. For example,\n"
"\n"
" git checkout -b $br $(git rev-parse ...)\n"
"\n"
"where \"$br\" is somehow empty and a 40-hex ref is created. Please\n"
"examine these refs and maybe delete them. Turn this message off by\n"
"running \"git config advice.objectNameWarning false\""
msgstr ""
"При нормална работа Git никога не създава указатели, които завършват с 40\n"
"шестнадесетични знака, защото стандартно те ще бъдат прескачани.\n"
"Възможно е такива указатели да са създадени случайно. Например:\n"
"\n"
" git checkout -b $BRANCH $(git rev-parse…)\n"
"\n"
"където стойността на променливата на средата BRANCH е празна, при което се\n"
"създава подобен указател. Прегледайте тези указатели и ги изтрийте. Можете "
"да\n"
"спрете това съобщение като изпълните командата:\n"
"„git config advice.objectNameWarning false“"
#: sha1_name.c:1068
msgid "HEAD does not point to a branch"
msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
#: sha1_name.c:1071
#, c-format
msgid "No such branch: '%s'"
msgstr "Не съществува клон на име „%s“"
#: sha1_name.c:1073
#, c-format
msgid "No upstream configured for branch '%s'"
msgstr "Не е зададен клон-източник за клона „%s“"
#: sha1_name.c:1077
#, c-format
msgid "Upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
msgstr "Клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
#: submodule.c:64 submodule.c:98
msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
msgstr ""
"Неслетите файлове „.gitmodules“ не могат да бъдат променяни. Първо "
"коригирайте конфликтите"
#: submodule.c:68 submodule.c:102
#, c-format
msgid "Could not find section in .gitmodules where path=%s"
msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва раздел за директория „path=%s“"
#: submodule.c:76
#, c-format
msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде променен"
#: submodule.c:109
#, c-format
msgid "Could not remove .gitmodules entry for %s"
msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде изтрит"
#: submodule.c:120
msgid "staging updated .gitmodules failed"
msgstr "неуспешно добавяне на променения файл „.gitmodules“ в индекса"
#: submodule.c:1109 builtin/init-db.c:371
#, c-format
msgid "Could not create git link %s"
msgstr "Връзката в Git „%s“ не може да бъде създадена"
#: submodule.c:1120
#, c-format
msgid "Could not set core.worktree in %s"
msgstr "Настройката „core.worktree“ не може да се зададе в „%s“"
#: trailer.c:491 trailer.c:495 trailer.c:499 trailer.c:553 trailer.c:557
#: trailer.c:561
#, c-format
msgid "unknown value '%s' for key '%s'"
msgstr "неправилна стойност „%s“ за настройката „%s“"
#: trailer.c:543 trailer.c:548 builtin/remote.c:290
#, c-format
msgid "more than one %s"
msgstr "стойността „%s“ се повтаря в настройките"
#: trailer.c:581
#, c-format
msgid "empty trailer token in trailer '%.*s'"
msgstr "празна завършваща лексема в епилога „%.*s“"
#: trailer.c:701
#, c-format
msgid "could not read input file '%s'"
msgstr "входният файл „%s“ не може да бъде прочетен"
#: trailer.c:704
msgid "could not read from stdin"
msgstr "от стандартния вход не може да се чете"
#: unpack-trees.c:202
msgid "Checking out files"
msgstr "Изтегляне на файлове"
#: urlmatch.c:120
msgid "invalid URL scheme name or missing '://' suffix"
msgstr "неправилна схема за адрес или суфиксът „://“ липсва"
#: urlmatch.c:144 urlmatch.c:297 urlmatch.c:356
#, c-format
msgid "invalid %XX escape sequence"
msgstr "неправилна екранираща последователност „%XX“"
#: urlmatch.c:172
msgid "missing host and scheme is not 'file:'"
msgstr "не е указана машина, а схемата не е „file:“"
#: urlmatch.c:189
msgid "a 'file:' URL may not have a port number"
msgstr "при схема „file:“ не можете да указвате номер на порт"
#: urlmatch.c:199
msgid "invalid characters in host name"
msgstr "неправилни знаци в името на машина"
#: urlmatch.c:244 urlmatch.c:255
msgid "invalid port number"
msgstr "неправилен номер на порт"
#: urlmatch.c:322
msgid "invalid '..' path segment"
msgstr "неправилна част от пътя „..“"
#: wrapper.c:523
#, c-format
msgid "unable to access '%s': %s"
msgstr "няма достъп до „%s“: %s"
#: wrapper.c:544
#, c-format
msgid "unable to access '%s'"
msgstr "няма достъп до „%s“"
#: wrapper.c:555
#, c-format
msgid "unable to look up current user in the passwd file: %s"
msgstr "текущият потребител не може да бъде открит във файла „/etc/passwd“: %s"
#: wrapper.c:556
msgid "no such user"
msgstr "такъв потребител не съществува"
#: wrapper.c:564
msgid "unable to get current working directory"
msgstr "текущата работна директория е недостъпна"
#: wt-status.c:150
msgid "Unmerged paths:"
msgstr "Неслети пътища:"
#: wt-status.c:177 wt-status.c:204
#, c-format
msgid " (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
msgstr " (използвайте „git reset %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
#: wt-status.c:179 wt-status.c:206
msgid " (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
msgstr ""
" (използвайте „git rm --cached %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
#: wt-status.c:183
msgid " (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
#: wt-status.c:185 wt-status.c:189
msgid " (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, според решението, което избирате за "
"конфликта)"
#: wt-status.c:187
msgid " (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git rm ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
#: wt-status.c:198 wt-status.c:878
msgid "Changes to be committed:"
msgstr "Промени, които ще бъдат подадени:"
#: wt-status.c:216 wt-status.c:887
msgid "Changes not staged for commit:"
msgstr "Промени, които не са в индекса за подаване:"
#: wt-status.c:220
msgid " (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
msgstr ""
" (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
#: wt-status.c:222
msgid " (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
msgstr ""
" (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
#: wt-status.c:223
msgid ""
" (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
msgstr ""
" (използвайте „git checkout -- ФАЙЛ…“, за да отхвърлите промените в "
"работното дърво)"
#: wt-status.c:225
msgid " (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
msgstr ""
" (подайте или отхвърлете неследеното или промененото съдържание в "
"подмодулите)"
#: wt-status.c:237
#, c-format
msgid " (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
msgstr ""
" (използвайте „git %s ФАЙЛ…“, за да определите какво включвате в подаването)"
#: wt-status.c:252
msgid "both deleted:"
msgstr "изтрити в двата случая:"
#: wt-status.c:254
msgid "added by us:"
msgstr "добавени от вас:"
#: wt-status.c:256
msgid "deleted by them:"
msgstr "изтрити от тях:"
#: wt-status.c:258
msgid "added by them:"
msgstr "добавени от тях:"
#: wt-status.c:260
msgid "deleted by us:"
msgstr "изтрити от вас:"
#: wt-status.c:262
msgid "both added:"
msgstr "добавени и в двата случая:"
#: wt-status.c:264
msgid "both modified:"
msgstr "променени и в двата случая:"
#: wt-status.c:266
#, c-format
msgid "bug: unhandled unmerged status %x"
msgstr "грешка: състоянието на промяната „%x“ не може да бъде обработено"
#: wt-status.c:274
msgid "new file:"
msgstr "нов файл:"
#: wt-status.c:276
msgid "copied:"
msgstr "копиран:"
#: wt-status.c:278
msgid "deleted:"
msgstr "изтрит:"
#: wt-status.c:280
msgid "modified:"
msgstr "променен:"
#: wt-status.c:282
msgid "renamed:"
msgstr "преименуван:"
#: wt-status.c:284
msgid "typechange:"
msgstr "смяна на вида:"
#: wt-status.c:286
msgid "unknown:"
msgstr "непозната промяна:"
#: wt-status.c:288
msgid "unmerged:"
msgstr "неслят:"
#: wt-status.c:370
msgid "new commits, "
msgstr "нови подавания, "
#: wt-status.c:372
msgid "modified content, "
msgstr "променено съдържание, "
#: wt-status.c:374
msgid "untracked content, "
msgstr "неследено съдържание, "
#: wt-status.c:391
#, c-format
msgid "bug: unhandled diff status %c"
msgstr "грешка: състоянието на промяната „%c“ не може да бъде обработено"
#: wt-status.c:753
msgid "Submodules changed but not updated:"
msgstr "Подмодулите са променени, но не са обновени:"
#: wt-status.c:755
msgid "Submodule changes to be committed:"
msgstr "Промени в подмодулите за подаване:"
#: wt-status.c:835
msgid ""
"Do not touch the line above.\n"
"Everything below will be removed."
msgstr ""
"Не променяйте горния ред.\n"
"Всичко отдолу ще бъде изтрито."
#: wt-status.c:946
msgid "You have unmerged paths."
msgstr "Някои пътища не са слети."
#: wt-status.c:949
msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git commit“)"
#: wt-status.c:952
msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
msgstr "Всички конфликти са решени, но продължавате сливането."
#: wt-status.c:955
msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
msgstr " (използвайте „git commit“, за да завършите сливането)"
#: wt-status.c:965
msgid "You are in the middle of an am session."
msgstr "В момента прилагате поредица от кръпки чрез „git am“."
#: wt-status.c:968
msgid "The current patch is empty."
msgstr "Текущата кръпка е празна."
#: wt-status.c:972
msgid " (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git am --continue“)"
#: wt-status.c:974
msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git am --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
#: wt-status.c:976
msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git am --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
#: wt-status.c:1036 wt-status.c:1053
#, c-format
msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "В момента пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
#: wt-status.c:1041 wt-status.c:1058
msgid "You are currently rebasing."
msgstr "В момента пребазирате."
#: wt-status.c:1044
msgid " (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и използвайте „git rebase --continue“)"
#: wt-status.c:1046
msgid " (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git rebase --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
#: wt-status.c:1048
msgid " (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
#: wt-status.c:1061
msgid " (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (всички конфликти са коригирани: изпълнете „git rebase --continue“)"
#: wt-status.c:1065
#, c-format
msgid ""
"You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
#: wt-status.c:1070
msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате."
#: wt-status.c:1073
msgid " (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
msgstr ""
" (След като работното ви дърво стане чисто, използвайте „git rebase --"
"continue“)"
#: wt-status.c:1077
#, c-format
msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr ""
"В момента редактирате подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
#: wt-status.c:1082
msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
msgstr "В момента редактирате подаване докато пребазирате."
#: wt-status.c:1085
msgid " (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
msgstr ""
" (използвайте „git commit --amend“, за да редактирате текущото подаване)"
#: wt-status.c:1087
msgid ""
" (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --continue“, след като завършите промените си)"
#: wt-status.c:1097
#, c-format
msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
msgstr "В момента отбирате подаването „%s“."
#: wt-status.c:1102
msgid " (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
#: wt-status.c:1105
msgid " (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr ""
" (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
#: wt-status.c:1107
msgid " (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
msgstr ""
" (използвайте „git cherry-pick --abort“, за да отмените всички действия с "
"отбиране)"
#: wt-status.c:1116
#, c-format
msgid "You are currently reverting commit %s."
msgstr "В момента отменяте подаване „%s“."
#: wt-status.c:1121
msgid " (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git revert --continue“)"
#: wt-status.c:1124
msgid " (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
msgstr " (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git revert --continue“)"
#: wt-status.c:1126
msgid " (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
msgstr ""
" (използвайте „git revert --abort“, за да преустановите отмяната на "
"подаване)"
#: wt-status.c:1137
#, c-format
msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
msgstr "В момента търсите двоично, като сте стартирали от клон „%s“."
#: wt-status.c:1141
msgid "You are currently bisecting."
msgstr "В момента търсите двоично."
#: wt-status.c:1144
msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git bisect reset“, за да се върнете към първоначалното "
"състояние и клон)"
#: wt-status.c:1321
msgid "On branch "
msgstr "На клон "
#: wt-status.c:1328
msgid "rebase in progress; onto "
msgstr "извършвате пребазиране върху "
#: wt-status.c:1333
msgid "HEAD detached at "
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е при "
#: wt-status.c:1335
msgid "HEAD detached from "
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от "
#: wt-status.c:1338
msgid "Not currently on any branch."
msgstr "Извън всички клони."
#: wt-status.c:1355
msgid "Initial commit"
msgstr "Първоначално подаване"
#: wt-status.c:1369
msgid "Untracked files"
msgstr "Неследени файлове"
#: wt-status.c:1371
msgid "Ignored files"
msgstr "Игнорирани файлове"
#: wt-status.c:1375
#, c-format
msgid ""
"It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
"may speed it up, but you have to be careful not to forget to add\n"
"new files yourself (see 'git help status')."
msgstr ""
"Бяха необходими %.2f секунди за изброяването на неследените файлове.\n"
"Добавянето на опцията „-uno“ към командата „git status“, ще ускори\n"
"изпълнението, но не трябва да забравяте ръчно да добавяте новите файлове.\n"
"За повече подробности погледнете „git status help“."
#: wt-status.c:1381
#, c-format
msgid "Untracked files not listed%s"
msgstr "Неследените файлове не са изведени%s"
#: wt-status.c:1383
msgid " (use -u option to show untracked files)"
msgstr " (използвайте опцията „-u“, за да изведете неследените файлове)"
#: wt-status.c:1389
msgid "No changes"
msgstr "Няма промени"
#: wt-status.c:1394
#, c-format
msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
msgstr ""
"към индекса за подаване не са добавени промени (използвайте „git add“ и/или "
"„git commit -a“)\n"
#: wt-status.c:1397
#, c-format
msgid "no changes added to commit\n"
msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени\n"
#: wt-status.c:1400
#, c-format
msgid ""
"nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
"track)\n"
msgstr ""
"към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове "
"(използвайте „git add“, за да започне тяхното следене)\n"
#: wt-status.c:1403
#, c-format
msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове\n"
#: wt-status.c:1406
#, c-format
msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
msgstr ""
"липсват каквито и да е промени (създайте или копирайте файлове и използвайте "
"„git add“, за да започне тяхното следене)\n"
#: wt-status.c:1409 wt-status.c:1414
#, c-format
msgid "nothing to commit\n"
msgstr "липсват каквито и да е промени\n"
#: wt-status.c:1412
#, c-format
msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
msgstr ""
"липсват каквито и да е промени (използвайте опцията „-u“, за да се изведат и "
"неследените файлове)\n"
#: wt-status.c:1416
#, c-format
msgid "nothing to commit, working directory clean\n"
msgstr "липсват каквито и да е промени, работното дърво е чисто\n"
#: wt-status.c:1525
msgid "HEAD (no branch)"
msgstr "HEAD (извън клон)"
#: wt-status.c:1531
msgid "Initial commit on "
msgstr "Първоначално подаване на клон"
#: wt-status.c:1563
msgid "gone"
msgstr "изтрит"
#: wt-status.c:1565 wt-status.c:1573
msgid "behind "
msgstr "назад с "
#: compat/precompose_utf8.c:55 builtin/clone.c:360
#, c-format
msgid "failed to unlink '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
#: builtin/add.c:22
msgid "git add [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git add [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
#: builtin/add.c:65
#, c-format
msgid "unexpected diff status %c"
msgstr "неочакван изходен код при генериране на разлика: %c"
#: builtin/add.c:70 builtin/commit.c:277
msgid "updating files failed"
msgstr "неуспешно обновяване на файловете"
#: builtin/add.c:80
#, c-format
msgid "remove '%s'\n"
msgstr "изтриване на „%s“\n"
#: builtin/add.c:134
msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
msgstr "Промени, които и след обновяването на индекса не са добавени към него:"
#: builtin/add.c:194 builtin/rev-parse.c:785
msgid "Could not read the index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
#: builtin/add.c:205
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing."
msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде отворен за запис."
#: builtin/add.c:209
msgid "Could not write patch"
msgstr "Кръпката не може да бъде записана"
#: builtin/add.c:214
#, c-format
msgid "Could not stat '%s'"
msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за файла „%s“"
#: builtin/add.c:216
msgid "Empty patch. Aborted."
msgstr "Празна кръпка, преустановяване на действието."
#: builtin/add.c:221
#, c-format
msgid "Could not apply '%s'"
msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
#: builtin/add.c:231
msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
msgstr ""
"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
#: builtin/add.c:248 builtin/clean.c:876 builtin/fetch.c:107 builtin/mv.c:110
#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/push.c:508 builtin/remote.c:1372
#: builtin/rm.c:269
msgid "dry run"
msgstr "пробно изпълнeние"
#: builtin/add.c:249 builtin/apply.c:4577 builtin/check-ignore.c:19
#: builtin/commit.c:1322 builtin/count-objects.c:63 builtin/fsck.c:608
#: builtin/log.c:1617 builtin/mv.c:109 builtin/read-tree.c:114
msgid "be verbose"
msgstr "повече подробности"
#: builtin/add.c:251
msgid "interactive picking"
msgstr "интерактивно отбиране на промени"
#: builtin/add.c:252 builtin/checkout.c:1126 builtin/reset.c:286
msgid "select hunks interactively"
msgstr "интерактивен избор на парчета код"
#: builtin/add.c:253
msgid "edit current diff and apply"
msgstr "редактиране на текущата разлика и прилагане"
#: builtin/add.c:254
msgid "allow adding otherwise ignored files"
msgstr "добавяне и на иначе игнорираните файлове"
#: builtin/add.c:255
msgid "update tracked files"
msgstr "обновяване на следените файлове"
#: builtin/add.c:256
msgid "record only the fact that the path will be added later"
msgstr "отбелязване само на факта, че пътят ще бъде добавен по-късно"
#: builtin/add.c:257
msgid "add changes from all tracked and untracked files"
msgstr "добавяне на всички промени в следените и неследените файлове"
#: builtin/add.c:260
msgid "ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)"
msgstr ""
"игнориране на пътищата, които са изтрити от работното дърво (същото като „--"
"no-all“)"
#: builtin/add.c:262
msgid "don't add, only refresh the index"
msgstr "без добавяне на нови файлове, само обновяване на индекса"
#: builtin/add.c:263
msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
msgstr ""
"прескачане на файловете, които не могат да бъдат добавени поради грешки"
#: builtin/add.c:264
msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
msgstr ""
"проверка, че при пробно изпълнение всички файлове, дори и изтритите, се "
"игнорират"
#: builtin/add.c:286
#, c-format
msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
msgstr "Използвайте опцията „-f“, за да ги добавите наистина.\n"
#: builtin/add.c:293
msgid "adding files failed"
msgstr "неуспешно добавяне на файлове"
#: builtin/add.c:329
msgid "-A and -u are mutually incompatible"
msgstr "опциите „-A“ и „-u“ са несъвместими"
#: builtin/add.c:336
msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
msgstr "Опцията „--ignore-missing“ е съвместима само с „--dry-run“"
#: builtin/add.c:357
#, c-format
msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
msgstr "Нищо не е зададено и нищо не е добавено.\n"
#: builtin/add.c:358
#, c-format
msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
msgstr "Вероятно искахте да използвате „git add .“?\n"
#: builtin/add.c:363 builtin/check-ignore.c:172 builtin/clean.c:920
#: builtin/commit.c:335 builtin/mv.c:130 builtin/reset.c:235 builtin/rm.c:299
msgid "index file corrupt"
msgstr "файлът с индекса е повреден"
#: builtin/add.c:446 builtin/apply.c:4675 builtin/mv.c:279 builtin/rm.c:431
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
#: builtin/apply.c:59
msgid "git apply [<options>] [<patch>...]"
msgstr "git apply [ОПЦИЯ…] [КРЪПКА…]"
#: builtin/apply.c:112
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
#: builtin/apply.c:127
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
#: builtin/apply.c:822
#, c-format
msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
#: builtin/apply.c:831
#, c-format
msgid "regexec returned %d for input: %s"
msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
#: builtin/apply.c:912
#, c-format
msgid "unable to find filename in patch at line %d"
msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
#: builtin/apply.c:944
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
"null“, а бе получен „%1$s“"
#: builtin/apply.c:948
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
"неправилно име на нов файл"
#: builtin/apply.c:949
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
"неправилно име на стар файл"
#: builtin/apply.c:956
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
"null“"
#: builtin/apply.c:1419
#, c-format
msgid "recount: unexpected line: %.*s"
msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
#: builtin/apply.c:1476
#, c-format
msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
#: builtin/apply.c:1493
#, c-format
msgid ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
"component (line %d)"
msgid_plural ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
"components (line %d)"
msgstr[0] ""
"След съкращаването на %d-та част от компонентите на пътя, в заглавната част "
"на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
msgstr[1] ""
"След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
#: builtin/apply.c:1656
msgid "new file depends on old contents"
msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
#: builtin/apply.c:1658
msgid "deleted file still has contents"
msgstr "изтритият файл не е празен"
#: builtin/apply.c:1684
#, c-format
msgid "corrupt patch at line %d"
msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
#: builtin/apply.c:1720
#, c-format
msgid "new file %s depends on old contents"
msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
#: builtin/apply.c:1722
#, c-format
msgid "deleted file %s still has contents"
msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
# FIXME - double **??
#: builtin/apply.c:1725
#, c-format
msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
msgstr "●● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
#: builtin/apply.c:1871
#, c-format
msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
#: builtin/apply.c:1900
#, c-format
msgid "unrecognized binary patch at line %d"
msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
#: builtin/apply.c:2051
#, c-format
msgid "patch with only garbage at line %d"
msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
#: builtin/apply.c:2141
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
#: builtin/apply.c:2145
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
#: builtin/apply.c:2778
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
#: builtin/apply.c:2897
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
msgstr[0] ""
"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d ред)."
msgstr[1] ""
"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
#: builtin/apply.c:2909
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr ""
"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
#: builtin/apply.c:2915
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
"%.*s"
msgstr ""
"при търсене за:\n"
"%.*s"
#: builtin/apply.c:2935
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
#: builtin/apply.c:3036
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
#: builtin/apply.c:3042
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr ""
"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се SHA1: "
"„%s“, а бе получено: „%s“)"
#: builtin/apply.c:3063
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
#: builtin/apply.c:3187
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
#: builtin/apply.c:3232 builtin/apply.c:3243 builtin/apply.c:3288
#, c-format
msgid "read of %s failed"
msgstr "неуспешно прочитане на „%s“"
#: builtin/apply.c:3240
#, c-format
msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
#: builtin/apply.c:3268 builtin/apply.c:3490
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
#: builtin/apply.c:3349 builtin/apply.c:3504
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
#: builtin/apply.c:3353 builtin/apply.c:3496 builtin/apply.c:3518
#, c-format
msgid "%s: %s"
msgstr "„%s“: %s"
#: builtin/apply.c:3358 builtin/apply.c:3512
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
#: builtin/apply.c:3460
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
#: builtin/apply.c:3529
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "„%s“: неправилен вид"
#: builtin/apply.c:3531
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
#: builtin/apply.c:3690 builtin/apply.c:3692
#, c-format
msgid "invalid path '%s'"
msgstr "неправилен път: „%s“"
#: builtin/apply.c:3747
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
#: builtin/apply.c:3750
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "„%s“: вече съществува в работната директория"
#: builtin/apply.c:3770
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
#: builtin/apply.c:3775
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr ""
"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
#: builtin/apply.c:3795
#, c-format
msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
#: builtin/apply.c:3799
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
#: builtin/apply.c:3813
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
#: builtin/apply.c:3906 builtin/checkout.c:231 builtin/reset.c:135
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
#: builtin/apply.c:4049
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
#: builtin/apply.c:4078
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
#: builtin/apply.c:4082
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr ""
"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
#: builtin/apply.c:4087
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr ""
"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
#: builtin/apply.c:4090 builtin/apply.c:4198
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
#: builtin/apply.c:4123
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "затваряне на файла „%s“"
#: builtin/apply.c:4172
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
#: builtin/apply.c:4259
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
#: builtin/apply.c:4267
msgid "internal error"
msgstr "вътрешна грешка"
#: builtin/apply.c:4270
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
#: builtin/apply.c:4280
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
#: builtin/apply.c:4301
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
#: builtin/apply.c:4304
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
#: builtin/apply.c:4394
msgid "unrecognized input"
msgstr "непознат вход"
#: builtin/apply.c:4405
msgid "unable to read index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
#: builtin/apply.c:4522 builtin/apply.c:4525 builtin/clone.c:92
#: builtin/fetch.c:92
msgid "path"
msgstr "път"
#: builtin/apply.c:4523
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
#: builtin/apply.c:4526
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
#: builtin/apply.c:4528
msgid "num"
msgstr "БРОЙ"
#: builtin/apply.c:4529
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
#: builtin/apply.c:4532
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
#: builtin/apply.c:4534
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
#: builtin/apply.c:4538
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
#: builtin/apply.c:4540
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
#: builtin/apply.c:4542
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
#: builtin/apply.c:4544
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
#: builtin/apply.c:4546
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
#: builtin/apply.c:4548
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
#: builtin/apply.c:4550
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr ""
"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
"summary“"
#: builtin/apply.c:4552
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
#: builtin/apply.c:4554
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr ""
"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
#: builtin/apply.c:4556 builtin/checkout-index.c:198 builtin/ls-files.c:412
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
#: builtin/apply.c:4559
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
#: builtin/apply.c:4560
msgid "action"
msgstr "действие"
#: builtin/apply.c:4561
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
#: builtin/apply.c:4564 builtin/apply.c:4567
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr ""
"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
#: builtin/apply.c:4570
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
#: builtin/apply.c:4572
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
#: builtin/apply.c:4574
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
#: builtin/apply.c:4576
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
#: builtin/apply.c:4579
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
#: builtin/apply.c:4582
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
#: builtin/apply.c:4584
msgid "root"
msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
#: builtin/apply.c:4585
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
#: builtin/apply.c:4607
msgid "--3way outside a repository"
msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
#: builtin/apply.c:4615
msgid "--index outside a repository"
msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
#: builtin/apply.c:4618
msgid "--cached outside a repository"
msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
#: builtin/apply.c:4637
#, c-format
msgid "can't open patch '%s'"
msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена"
#: builtin/apply.c:4651
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
#: builtin/apply.c:4657 builtin/apply.c:4667
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
#: builtin/archive.c:17
#, c-format
msgid "could not create archive file '%s'"
msgstr "архивният файл „%s“ не може да бъде създаден"
#: builtin/archive.c:20
msgid "could not redirect output"
msgstr "изходът не може да бъде пренасочен"
#: builtin/archive.c:37
msgid "git archive: Remote with no URL"
msgstr "git archive: Липсва адрес за отдалеченото хранилище"
#: builtin/archive.c:58
msgid "git archive: expected ACK/NAK, got EOF"
msgstr "git archive: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен „EOF“"
#: builtin/archive.c:61
#, c-format
msgid "git archive: NACK %s"
msgstr "git archive: получен е „NACK“ — %s"
#: builtin/archive.c:63
#, c-format
msgid "remote error: %s"
msgstr "отдалечена грешка: %s"
#: builtin/archive.c:64
msgid "git archive: protocol error"
msgstr "git archive: протоколна грешка"
#: builtin/archive.c:68
msgid "git archive: expected a flush"
msgstr "git archive: очакваше се изчистване на буферите чрез „flush“"
#: builtin/bisect--helper.c:7
msgid "git bisect--helper --next-all [--no-checkout]"
msgstr "git bisect--helper --next-all [--no-checkout]"
#: builtin/bisect--helper.c:17
msgid "perform 'git bisect next'"
msgstr "извършване на „git bisect next“"
#: builtin/bisect--helper.c:19
msgid "update BISECT_HEAD instead of checking out the current commit"
msgstr ""
"обновяване на указателя „BISECT_HEAD“ вместо да се използва текущото подаване"
#: builtin/blame.c:30
msgid "git blame [<options>] [<rev-opts>] [<rev>] [--] file"
msgstr "git blame [ОПЦИЯ…] [ОПЦИЯ_ЗА_ВЕРСИЯТА…] [ВЕРСИЯ] [--] ФАЙЛ"
#: builtin/blame.c:35
msgid "<rev-opts> are documented in git-rev-list(1)"
msgstr "ОПЦИИте_ЗА_ВЕРСИЯТА са документирани в ръководството git-rev-list(1)"
#: builtin/blame.c:2500
msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
msgstr "Извеждане на анотациите с намирането им, последователно"
# FIXME SHA-1 -> SHA1
#: builtin/blame.c:2501
msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на празни суми по SHA1 за граничните подавания (стандартно опцията "
"е изключена)"
#: builtin/blame.c:2502
msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
msgstr ""
"Началните подавания да не се считат за гранични (стандартно опцията е "
"изключена)"
#: builtin/blame.c:2503
msgid "Show work cost statistics"
msgstr "Извеждане на статистика за извършените действия"
#: builtin/blame.c:2504
msgid "Show output score for blame entries"
msgstr "Извеждане на допълнителна информация за определянето на анотациите"
#: builtin/blame.c:2505
msgid "Show original filename (Default: auto)"
msgstr ""
"Извеждане на първоначалното име на файл (стандартно това е автоматично)"
#: builtin/blame.c:2506
msgid "Show original linenumber (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на първоначалният номер на ред (стандартно опцията е изключена)"
#: builtin/blame.c:2507
msgid "Show in a format designed for machine consumption"
msgstr "Извеждане във формат за по-нататъшна обработка"
#: builtin/blame.c:2508
msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
msgstr ""
"Извеждане във формат за команди от потребителско ниво с информация на всеки "
"ред"
#: builtin/blame.c:2509
msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
msgstr ""
"Използване на същия формат като „git-annotate“ (стандартно опцията е "
"изключена)"
#: builtin/blame.c:2510
msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
msgstr "Извеждане на неформатирани времена (стандартно опцията е изключена)"
#: builtin/blame.c:2511
msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
msgstr "Извеждане на пълните суми по SHA1 (стандартно опцията е изключена)"
#: builtin/blame.c:2512
msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
msgstr "Без име на автор и време на промяна (стандартно опцията е изключена)"
#: builtin/blame.c:2513
msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на е-пощата на автора, а не името му (стандартно опцията е "
"изключена)"
#: builtin/blame.c:2514
msgid "Ignore whitespace differences"
msgstr "Без разлики в знаците за интервали"
#: builtin/blame.c:2515
msgid "Spend extra cycles to find better match"
msgstr "Допълнителни изчисления за по-добри резултати"
#: builtin/blame.c:2516
msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
msgstr "Изчитане на версиите от ФАЙЛ, а не чрез изпълнение на „git-rev-list“"
#: builtin/blame.c:2517
msgid "Use <file>'s contents as the final image"
msgstr "Използване на съдържанието на ФАЙЛа като крайно положение"
#: builtin/blame.c:2518 builtin/blame.c:2519
msgid "score"
msgstr "напасване на редовете"
#: builtin/blame.c:2518
msgid "Find line copies within and across files"
msgstr ""
"Търсене на копирани редове както в рамките на един файл, така и от един файл "
"към друг"
#: builtin/blame.c:2519
msgid "Find line movements within and across files"
msgstr ""
"Търсене на преместени редове както в рамките на един файл, така и от един "
"файл към друг"
#: builtin/blame.c:2520
msgid "n,m"
msgstr "n,m"
#: builtin/blame.c:2520
msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
msgstr ""
"Информация само за редовете в интервала от n до m включително. Броенето "
"започва от 1"
#. TRANSLATORS: This string is used to tell us the maximum
#. display width for a relative timestamp in "git blame"
#. output. For C locale, "4 years, 11 months ago", which
#. takes 22 places, is the longest among various forms of
#. relative timestamps, but your language may need more or
#. fewer display columns.
#: builtin/blame.c:2601
msgid "4 years, 11 months ago"
msgstr "преди 4 години и 11 месеца"
#: builtin/branch.c:24
msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
#: builtin/branch.c:25
msgid "git branch [<options>] [-l] [-f] <branch-name> [<start-point>]"
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-l] [-f] ИМЕ_НА_КЛОН [НАЧАЛО]"
#: builtin/branch.c:26
msgid "git branch [<options>] [-r] (-d | -D) <branch-name>..."
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r] (-d | -D) ИМЕ_НА_КЛОН…"
#: builtin/branch.c:27
msgid "git branch [<options>] (-m | -M) [<old-branch>] <new-branch>"
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] (-m | -M) [СТАР_КЛОН] НОВ_КЛОН"
#: builtin/branch.c:152
#, c-format
msgid ""
"deleting branch '%s' that has been merged to\n"
" '%s', but not yet merged to HEAD."
msgstr ""
"изтриване на клона „%s“, който е слят към „%s“,\n"
" но още не е слят към върха „HEAD“."
#: builtin/branch.c:156
#, c-format
msgid ""
"not deleting branch '%s' that is not yet merged to\n"
" '%s', even though it is merged to HEAD."
msgstr ""
"отказване на изтриване на клона „%s“, който не е слят към\n"
" „%s“, но е слят към върха „HEAD“."
#: builtin/branch.c:170
#, c-format
msgid "Couldn't look up commit object for '%s'"
msgstr "Обектът-подаване за „%s“ не може да бъде открит"
#: builtin/branch.c:174
#, c-format
msgid ""
"The branch '%s' is not fully merged.\n"
"If you are sure you want to delete it, run 'git branch -D %s'."
msgstr ""
"Клонът „%s“ не е слят напълно. Ако сте сигурни, че искате\n"
"да го изтриете, изпълнете „git branch -D %s“."
#: builtin/branch.c:187
msgid "Update of config-file failed"
msgstr "Неуспешно обновяване на конфигурационния файл"
#: builtin/branch.c:215
msgid "cannot use -a with -d"
msgstr "Опцията „-a“ е несъвместима с опцията „-d“"
#: builtin/branch.c:221
msgid "Couldn't look up commit object for HEAD"
msgstr "Обектът-подаване, сочен от указателя „HEAD“, не може да бъде открит"
#: builtin/branch.c:229
#, c-format
msgid "Cannot delete the branch '%s' which you are currently on."
msgstr "Не можете да изтриете клона „%s“, защото в момента е текущ."
#: builtin/branch.c:245
#, c-format
msgid "remote branch '%s' not found."
msgstr "отдалеченият клон „%s“ не може да бъде открит."
#: builtin/branch.c:246
#, c-format
msgid "branch '%s' not found."
msgstr "клонът „%s“ не може да бъде открит."
#: builtin/branch.c:260
#, c-format
msgid "Error deleting remote branch '%s'"
msgstr "Грешка при изтриването на отдалечения клон „%s“"
#: builtin/branch.c:261
#, c-format
msgid "Error deleting branch '%s'"
msgstr "Грешка при изтриването на клона „%s“"
#: builtin/branch.c:268
#, c-format
msgid "Deleted remote branch %s (was %s).\n"
msgstr "Изтрит отдалечен клон „%s“ (той сочеше към „%s“).\n"
#: builtin/branch.c:269
#, c-format
msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
msgstr "Изтрит клон „%s“ (той сочеше към „%s“).\n"
#: builtin/branch.c:370
#, c-format
msgid "branch '%s' does not point at a commit"
msgstr "клонът „%s“ не сочи към подаване"
#: builtin/branch.c:459
#, c-format
msgid "[%s: gone]"
msgstr "[%s: изтрит]"
#: builtin/branch.c:464
#, c-format
msgid "[%s]"
msgstr "[%s]"
#: builtin/branch.c:469
#, c-format
msgid "[%s: behind %d]"
msgstr "[%s: назад с %d]"
#: builtin/branch.c:471
#, c-format
msgid "[behind %d]"
msgstr "[назад с %d]"
#: builtin/branch.c:475
#, c-format
msgid "[%s: ahead %d]"
msgstr "[%s: напред с %d]"
#: builtin/branch.c:477
#, c-format
msgid "[ahead %d]"
msgstr "[напред с %d]"
#: builtin/branch.c:480
#, c-format
msgid "[%s: ahead %d, behind %d]"
msgstr "[%s: напред с %d, назад с %d]"
#: builtin/branch.c:483
#, c-format
msgid "[ahead %d, behind %d]"
msgstr "[напред с %d, назад с %d]"
# FIXME ** how many??
#: builtin/branch.c:496
msgid " **** invalid ref ****"
msgstr " ●●●● неправилен указател ●●●●"
#: builtin/branch.c:587
#, c-format
msgid "(no branch, rebasing %s)"
msgstr "(извън клон, пребазиране на „%s“)"
#: builtin/branch.c:590
#, c-format
msgid "(no branch, bisect started on %s)"
msgstr "(извън клон, двоично търсене от „%s“)"
#: builtin/branch.c:596
#, c-format
msgid "(HEAD detached at %s)"
msgstr "(Указателят „HEAD“ не е свързан и е при „%s“)"
#: builtin/branch.c:599
#, c-format
msgid "(HEAD detached from %s)"
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от „%s“"
#: builtin/branch.c:603
msgid "(no branch)"
msgstr "(извън клон)"
#: builtin/branch.c:650
#, c-format
msgid "object '%s' does not point to a commit"
msgstr "обектът „%s“ не сочи към подаване"
#: builtin/branch.c:698
msgid "some refs could not be read"
msgstr "някои указатели не могат да бъдат прочетени"
#: builtin/branch.c:711
msgid "cannot rename the current branch while not on any."
msgstr ""
"не можете да преименувате текущия клон, защото сте извън който и да е клон"
#: builtin/branch.c:721
#, c-format
msgid "Invalid branch name: '%s'"
msgstr "Неправилно име на клон: „%s“"
#: builtin/branch.c:736
msgid "Branch rename failed"
msgstr "Неуспешно преименуване на клон"
#: builtin/branch.c:740
#, c-format
msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
msgstr "На клона с неправилно име „%s“ е дадено служебно име"
#: builtin/branch.c:744
#, c-format
msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
msgstr "Клонът е преименуван на „%s“, но указателят „HEAD“ не е обновен"
#: builtin/branch.c:751
msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
msgstr "Клонът е преименуван, но конфигурационният файл не е обновен"
#: builtin/branch.c:766
#, c-format
msgid "malformed object name %s"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
#: builtin/branch.c:790
#, c-format
msgid "could not write branch description template: %s"
msgstr "шаблонът за описание на клон не бе записан: „%s“"
#: builtin/branch.c:820
msgid "Generic options"
msgstr "Общи настройки"
#: builtin/branch.c:822
msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
msgstr ""
"извеждане на хеша и темата. Повтарянето на опцията прибавя отдалечените клони"
#: builtin/branch.c:823
msgid "suppress informational messages"
msgstr "без информационни съобщения"
#: builtin/branch.c:824
msgid "set up tracking mode (see git-pull(1))"
msgstr "задаване на режима на следене (виж git-pull(1))"
#: builtin/branch.c:826
msgid "change upstream info"
msgstr "смяна на следения клон"
#: builtin/branch.c:830
msgid "use colored output"
msgstr "цветен изход"
#: builtin/branch.c:831
msgid "act on remote-tracking branches"
msgstr "действие върху следящите клони"
#: builtin/branch.c:834 builtin/branch.c:840 builtin/branch.c:861
#: builtin/branch.c:867 builtin/commit.c:1582 builtin/commit.c:1583
#: builtin/commit.c:1584 builtin/commit.c:1585 builtin/tag.c:616
#: builtin/tag.c:622
msgid "commit"
msgstr "подаване"
#: builtin/branch.c:835 builtin/branch.c:841
msgid "print only branches that contain the commit"
msgstr "извеждане само на клоните, които съдържат това подаване"
#: builtin/branch.c:847
msgid "Specific git-branch actions:"
msgstr "Специални действия на „git-branch“:"
#: builtin/branch.c:848
msgid "list both remote-tracking and local branches"
msgstr "извеждане както на следящите, така и на локалните клони"
#: builtin/branch.c:850
msgid "delete fully merged branch"
msgstr "изтриване на клони, които са напълно слети"
#: builtin/branch.c:851
msgid "delete branch (even if not merged)"
msgstr "изтриване и на клони, които не са напълно слети"
#: builtin/branch.c:852
msgid "move/rename a branch and its reflog"
msgstr ""
"преместване/преименуване на клон и принадлежащият му журнал на указателите"
#: builtin/branch.c:853
msgid "move/rename a branch, even if target exists"
msgstr "преместване/преименуване на клон, дори ако има вече клон с такова име"
#: builtin/branch.c:854
msgid "list branch names"
msgstr "извеждане на имената на клоните"
#: builtin/branch.c:855
msgid "create the branch's reflog"
msgstr "създаване на журнала на указателите на клона"
#: builtin/branch.c:857
msgid "edit the description for the branch"
msgstr "редактиране на описанието на клона"
#: builtin/branch.c:858
msgid "force creation, move/rename, deletion"
msgstr "принудително създаване, преместване, преименуване, изтриване"
#: builtin/branch.c:861
msgid "print only not merged branches"
msgstr "извеждане само на неслетите клони"
#: builtin/branch.c:867
msgid "print only merged branches"
msgstr "извеждане само на слетите клони"
#: builtin/branch.c:871
msgid "list branches in columns"
msgstr "извеждане по колони"
#: builtin/branch.c:884
msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
msgstr "Не може да се открие към какво сочи указателят „HEAD“"
#: builtin/branch.c:888 builtin/clone.c:637
msgid "HEAD not found below refs/heads!"
msgstr "В директорията „refs/heads“ липсва файл „HEAD“"
#: builtin/branch.c:910
msgid "--column and --verbose are incompatible"
msgstr "Опциите „--column“ и „--verbose“ са несъвместими"
#: builtin/branch.c:921 builtin/branch.c:960
msgid "branch name required"
msgstr "Необходимо е име на клон"
#: builtin/branch.c:936
msgid "Cannot give description to detached HEAD"
msgstr "Не може да зададете описание на „HEAD“ извън клон"
#: builtin/branch.c:941
msgid "cannot edit description of more than one branch"
msgstr "Не може да редактирате описанието на повече от един клон едновременно"
#: builtin/branch.c:948
#, c-format
msgid "No commit on branch '%s' yet."
msgstr "В клона „%s“ все още няма подавания."
#: builtin/branch.c:951
#, c-format
msgid "No branch named '%s'."
msgstr "Липсва клон на име „%s“."
#: builtin/branch.c:966
msgid "too many branches for a rename operation"
msgstr "Прекалено много клони за преименуване"
#: builtin/branch.c:971
msgid "too many branches to set new upstream"
msgstr "Прекалено много клони за задаване на следене"
#: builtin/branch.c:975
#, c-format
msgid ""
"could not set upstream of HEAD to %s when it does not point to any branch."
msgstr ""
"Следеното от „HEAD“ не може да се зададе да е „%s“, защото то не сочи към "
"никой клон."
#: builtin/branch.c:978 builtin/branch.c:1000 builtin/branch.c:1021
#, c-format
msgid "no such branch '%s'"
msgstr "Няма клон на име „%s“."
#: builtin/branch.c:982
#, c-format
msgid "branch '%s' does not exist"
msgstr "Не съществува клон на име „%s“."
#: builtin/branch.c:994
msgid "too many branches to unset upstream"
msgstr "Прекалено много клони за махане на следене"
#: builtin/branch.c:998
msgid "could not unset upstream of HEAD when it does not point to any branch."
msgstr ""
"Следеното от „HEAD“ не може да махне, защото то не сочи към никой клон."
#: builtin/branch.c:1004
#, c-format
msgid "Branch '%s' has no upstream information"
msgstr "Няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
#: builtin/branch.c:1018
msgid "it does not make sense to create 'HEAD' manually"
msgstr "Няма никакъв смисъл ръчно да създавате „HEAD“."
#: builtin/branch.c:1024
msgid "-a and -r options to 'git branch' do not make sense with a branch name"
msgstr "Опциите „-a“ и „-r“ на „git branch“ са несъвместими с име на клон"
#: builtin/branch.c:1027
#, c-format
msgid ""
"The --set-upstream flag is deprecated and will be removed. Consider using --"
"track or --set-upstream-to\n"
msgstr ""
"Опцията „--set-upstream“ вече е остаряла и предстои да бъде махната. "
"Използвайте „--track“ или „--set-upstream-to“\n"
#: builtin/branch.c:1044
#, c-format
msgid ""
"\n"
"If you wanted to make '%s' track '%s', do this:\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"За да накарате „%s“ да следи „%s“, изпълнете следната команда:\n"
"\n"
#: builtin/branch.c:1045
#, c-format
msgid " git branch -d %s\n"
msgstr " git branch -d %s\n"
#: builtin/branch.c:1046
#, c-format
msgid " git branch --set-upstream-to %s\n"
msgstr " git branch --set-upstream-to %s\n"
#: builtin/bundle.c:47
#, c-format
msgid "%s is okay\n"
msgstr "Пратката „%s“ е наред\n"
#: builtin/bundle.c:56
msgid "Need a repository to create a bundle."
msgstr "За създаването на пратка е необходимо хранилище."
#: builtin/bundle.c:60
msgid "Need a repository to unbundle."
msgstr "За приемането на пратка е необходимо хранилище."
#: builtin/cat-file.c:326
msgid "git cat-file (-t | -s | -e | -p | <type> | --textconv) <object>"
msgstr "git cat-file (-t | -s | -e | -p | ВИД | --textconv) ОБЕКТ"
#: builtin/cat-file.c:327
msgid "git cat-file (--batch | --batch-check) < <list-of-objects>"
msgstr "git cat-file (--batch | --batch-check) < СПИСЪК_С_ОБЕКТИ"
#: builtin/cat-file.c:364
msgid "<type> can be one of: blob, tree, commit, tag"
msgstr ""
"ВИДът може да е: „blob“ (обект BLOB), „tree“ (дърво), „commit“ (подаване), "
"„tag“ (етикет)"
#: builtin/cat-file.c:365
msgid "show object type"
msgstr "извеждане на вида на обект"
#: builtin/cat-file.c:366
msgid "show object size"
msgstr "извеждане на размера на обект"
#: builtin/cat-file.c:368
msgid "exit with zero when there's no error"
msgstr "изход с 0, когато няма грешка"
#: builtin/cat-file.c:369
msgid "pretty-print object's content"
msgstr "форматирано извеждане на съдържанието на обекта"
#: builtin/cat-file.c:371
msgid "for blob objects, run textconv on object's content"
msgstr ""
"да се стартира програмата зададена в настройката „textconv“ за преобразуване "
"на съдържанието на обекта"
#: builtin/cat-file.c:373
msgid "show info and content of objects fed from the standard input"
msgstr ""
"извеждане на информация и съдържание на обектите подадени на стандартния вход"
#: builtin/cat-file.c:376
msgid "show info about objects fed from the standard input"
msgstr "извеждане на информация за обектите подадени на стандартния вход"
#: builtin/check-attr.c:11
msgid "git check-attr [-a | --all | <attr>...] [--] <pathname>..."
msgstr "git check-attr [-a | --all | АТРИБУТ…] [--] ПЪТ…"
#: builtin/check-attr.c:12
msgid "git check-attr --stdin [-z] [-a | --all | <attr>...] < <list-of-paths>"
msgstr "git check-attr --stdin [-z] [-a | --all | АТРИБУТ…] < СПИСЪК_С_ПЪТИЩА"
#: builtin/check-attr.c:19
msgid "report all attributes set on file"
msgstr "извеждане на всички атрибути, зададени върху файл"
#: builtin/check-attr.c:20
msgid "use .gitattributes only from the index"
msgstr "използване на файла „.gitattributes“ само от индекса"
#: builtin/check-attr.c:21 builtin/check-ignore.c:22 builtin/hash-object.c:98
msgid "read file names from stdin"
msgstr "изчитане на имената на файловете от стандартния вход"
#: builtin/check-attr.c:23 builtin/check-ignore.c:24
msgid "terminate input and output records by a