blob: 55d798c76b21f55ccf4179f3d25c292d7962f29e [file] [log] [blame]
# SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
vboxvideo-y := hgsmi_base.o modesetting.o vbva_base.o \
vbox_drv.o vbox_fb.o vbox_hgsmi.o vbox_irq.o vbox_main.o \
vbox_mode.o vbox_ttm.o
obj-$(CONFIG_DRM_VBOXVIDEO) += vboxvideo.o